Technical ReportPDF Available

Abstract and Figures

SAPS, centro de emergencia social Consolidación, ap ertura de la sala y establecimiento de las bases de un centro integral Observatorio, función de observación. Investigación. Medicamentos sintéticos Los orígenes del concepto de centro integral
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
2016. Vol 4. Número 1.
LowThreshold
Journal
Sumario / Summary
• SAPS,centrodeemergenciasocial
• Consolidación,aperturadelasala
yestablecimientodelasbases
deuncentrointegral
• Observatorio,funcióndeobservación.
Investigación.Medicamentos
sintéticos
• Losorígenesdelconcepto
decentrointegral
23
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
CoordinaCión
Mª José Sánchez
direCtor
Jordi Delás
Jefa de redaCCión / editor in Chief
Mª Eugenia de Andrés
ConseJo de redaCCión /
editorial boar d
Margarita Aguas
Miguel de Andrés
Jordi Delás
Nadia El Hilali
Gemma Martín
Tarcisio Matos de Andrade (Salvador de
Baa)
César Morcillo
María José Sánchez
Martín Vázquez Acuña (Buenos Aires)
diseño / design
Sònia Poch
MaquetaCión / layout
Sònia Poch
CorreC tion in engl ish
Steve Cedar
ediCión /edition
Ex AEquo
lowthreshold@lowthresholdjournal.org
www.lowthresholjournal.org
Con la partiCi paCión de
Margarita Aguas, Elena Adán, Lorena An-
dreo, Eugenia de Andrés, Miguel de Andrés,
Xavi Bassols, Jessica Camí, Marta Carrió, Ste-
ve Cedar, Jordi Delás, Miquel Delás, Toni De-
lás, Olga Díaz, Nadia El Hilali, Dito Eningo,
Alejandro Fernández Carli, Mar Fernández,
Ricardo Fuertes, Verónica Gallardo, Marta
García, Verónica González, Roberto Gonzá-
lez, Montse Grifols, Jordi Haro, Davide Iane-
llo, Rosa K istmacher, Gemma Mart ín, Ana
Marqueño, Raquel Marnez, Tarcisio Matos
de Andrade, Cesar Morcillo, Criselda Nadal,
Víctor Navarro, Laura Otín, Gemma Pey, Sò-
nia Poch, Patricia Pujante, Toni Rico, Anna
Rodés, Oriol Romaní, María José Santiago,
Laura Sala, Ernesto Sierra, Pere-Antoni Soler
Insa, A na Trujillo, Mart ín Vázquez de Acuña.
Sumario / Sumari / Summary
SAPS, CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL
3-18
CONSOLIDACIÓN, APERTURA DE LA SALA
Y ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES
DE UN CENTRO INTEGRAL
19-26
OBSERVATORIO, FUNCIÓN DE OBSERVACIÓN.
INVESTIGACIÓN. MEDICAMENTOS SINTÉTICOS
27-29
LOS ORÍGENES DEL CONCEPTO
DE CENTRO INTEGRAL
30-48
23
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
SAPS, a partir de una idea
de Pere-Antoni Soler Insa
El Dr. Pere Antoni Soler Insa1 2 había desarro-
llado en 1981 el novedoso Centro Piloto de
Junta de Comercio, competente en la aten-
ción de personas que querían cesar en el consumo de
drogas legales y no legales. Paulatinamente, surgió la
conveniencia de ampliar la asistencia también a consu-
midores activos.
Contó, para el proyecto y desde el principio, con la
colaboración del Dr. Joan Colom3 al frente de la aten-
ción de drogas del Departament de Salut.
Las grandes líneas diseñadas debían plasmarse en
la realidad y optaron por un joven psiquiatra, Miguel
de Andrés4 5 6. Se reincorporaba a Barcelona después
de una cuidada formación en Suiza (1985-1992) don-
de había trabajado de 1990 a 1992 en Ginebra, en el
Service Universitaire de Toxicomanies de la Dra. An-
nie Mino7 8. Que desde 1991 tenía prestaciones para
la disminución de los riesgos derivados del consumo
de drogas.
La implantación en Barcelona se hacía con la parti-
cipación del Ajuntament de Barcelona y, en el terreno
práctico,fue importante el trabajo de proximidad del
Dr. Lluís Torralba9, Director del Pla de Drogues de
l’Ajuntament de Barcelona de 1992 a 2003.
Reiteradamente se ha recordado que SAPS, como
nombre, debía no significar nada. O al menos nada
negativo y así ha sido, al punto que casi nadie ha re-
cordado el nombre completo de Servicio de Atención
y Promoción Sociosanitaria. Sin embargo, cabe recor-
dar que el SAPS se creó como un centro de emergen-
cia social y que, por tanto, en ocasiones ha de optar
por decisiones que hagan frente a estas situaciones de
emergencia.
El SAPS abans del SAPS
Oriol Romaní, antropòleg10
Amb molt de gust escric aquestes quatre rat-
lles per aquest número de la revista centrat
en la vida i història del SAPS, en el moment
de la seva transformació en una institució adaptada
(ns allà on es pot...) a les noves necessitats, sempre
canviants, de l’atenció a aquell grup de gent que, a més
de prendre determinades drogues, o en relació a això,
es troben en situacions de vulnerabilitat social.
Quan l’Olga Díaz em va proposar escriure alguna
cosa, em va venir al cap la recerca- acció participativa
que vam fer durant el 1988-89 un equip de tres an-
tropòlegs, amb l’ajuda de diversos usuaris111. L’informe
final, a més de ser un estudi etnogràfic de la vida d’un
grup d’ heroïnòmans dins el barri, era un document
propositiu que plantejava la necessitat d’una política de
reducció de danys integral, dins la qual es recomanava
que s’instal.lés un tipus d’institució com la que pocs
anys després va ser el SAPS.
En la introducció del capítol de recomanacions,
dèiem que “es tractaria de crear les condicions que fes-
sin possible un espai de contacte entre l’aparell institu-
cional socio-sanitari i el grup de referència. Per força
els mecanismes proposats hauran de ser diversos, flexi-
bles, poc o gens institucionals, en definitiva, hauran
de tenir un caràcter plenament liminal o fronterer, si
no, no funcionaran. I recordem que l’objectiu general
d’aquestes iniciatives és el de reduir el front de conflic-
tes socials i sanitaris que en aquests moments existeixen
al voltant de les ‘bosses’ de drogodependents d’alt risc,
la qual cosa implica necessàriament que aquell que no
pugui o no vulgui deixar l’heroïna, de tota manera pu-
gui tenir una vida més ‘normal’, que es puguin anar eli-
minant les condicions que fan que avui dia la tinguin
excessivament centrada en el ‘cavall’ ” (pag. 106).
SAPS,
centro de emergencia social
45
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Més endavant, venia la recomanació concreta a la
que crec que ara és adient referir-nos; plantejàvem “…
la utilitat que podria tenir, per contribuir a fer ‘el pont’,
la creació de ‘llocs de trobada’, ‘d’acollida’, ‘centres sen-
se condicions’ o com se’n vulgui dir, que estarien desti-
nats fonamentalment a fer possible un cert anclatge dels
drogodependents marginals.
Haurien de ser locals petits, que no donessin cabu-
da a massa gent per a poder mantenir un cert control
dels mateixos; amb una confortabilitat elemental però
no excessiva: que hi hagués els serveis higiènics bàsics,
lliteres (…) és una idea que caldria estudiar amb més
deteniment, tan des del punt de vista material com d’or-
ganització, per veure si a més de necessària, és factible
en aquests moments.
Per a contribuir a fer-la possible s’hauria de tro-
bar un lloc que no pogués crear massa problemes – i
aquest lloc, pel que fa al Districte I, el tenim localitzat-
, a més de cercar la col·laboració tan de les policies,
per establir el tipus de relació i de comportament que
haurien de tenir respecte a ell, com dels vanis. D’això
en tenim algun precedent al País Basc respecte a cen-
tres de Sida, instal·lats en barris tan populars com La
Palanca de Bilbao, això sí, després d’una notable ”la-
bor de zapa” entre els veïns. Partint de la premissa
que els afectats son tan veïns com els altres -i alguns
d’ells, a més, de tota la vida!- i recolzant-se i reforçant
aquella ambigua convivència a la que ja ens hem re-
ferit, l’argumentació s’hauria de centrar en que això
suposa un control del risc: ‘la infecció ja corre pel ba-
rri, però descontrolada. Posem-nos d’acord en el lloc,
però siguem sensats, controlem-la a través d’aquest
tipus de centre’. El fet de tenir un racó on poder-se
refugiar de la contínua duresa del carrer, on hi hagués
una gent que estigués amb ells, que els acompanyés i
escoltés, podria facilitar aquell ancoratge i potser en
alguns casos, el tenir un temps i unes possibilitats de
reflexió, podria constituir una base de processos, sinó
de ‘recuperació’, sí almenys de certa “normalització”.
(pp. 112- 113).
4
45
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Programas de disminución
de riesgos. Tratamiento de
mantenimiento, distribución
y recogida de material de
inyección.
En 1990, España se había situado tristemente a
la cabeza de Europa en tasas de incidencia de
síndrome de inmunodeciencia adquirida12 13
con la vía parenteral como principal forma de transmi-
sión y que hasta el año 2003 implicó más del 50% de to-
dos los casos.14 Alta incidencia atribuible al uso de dro-
gas inyectadas y a la falta de programas para reducir los
daños relacionados con el consumo15 16. Concretamente,
al retraso en la aplicación de programas de reducción de
riesgos derivados del consumo: intercambio de jeringas
–en Holanda se iniciaron en 1984- y de mantenimiento
con metadona.
Los primeros tratamientos con metadona en Bar-
celona tuvieron lugar en 1987 (Tabla 1)17 y las primeras
experiencias de intercambio de jeringas en España se
llevaron a cabo en Bilbao y Barcelona en 1988 por par-
te de organizaciones no gubernamentales3 18. En 1991
aparecieron en Barcelona programas móviles de inter-
cambio de jeringas.
TABLA 1. Programas de intercambio de jeringas y de
mantenimiento con metadona en la ciudad de Bar-
celona. 10 primeros años.
Año Programas de
intercambio
Jeringas
distribuidas
Inicios de
tratamiento con
metadona
1987 - - 439
1988 - - 1.267
1989 - - 1.063
1990 - - 1.705
1991 2 5.632 1.325
1992 4 11.285 2.207
1993 4 48.839 2.094
1994 6 75.819 2.048
1995 7 161.097 1.982
1996 7 218.539 2.096
1997 7 273.939 2.047
Un centro de referencia
internacional
La fase de inicio con Miguel de Andrés como
director tuvo una importante carga ideológi-
ca. Algunos estudiosos habían preconizado
la doctrina de la disminución de daños, pero la aplica-
ción práctica no estaba exenta de controversias. Había
que trabajar y demostrar, con lo que la palabra evalua-
ción estuvo presente en todos los novedosos programas.
Miguel de Andrés trajo consigo la pulcra y ecléctica
experiencia suiza y sentó unas bases que aún se mantie-
nen no solo en el SAPS sino en servicios similares.
En ocasiones la defensa de los principios tuvo que
ser contundente. Huyendo de lugares comunes, de fata-
lismos de que con nuestros usuarios no se podía hacer
nada, no estaban interesados por la salud y no parecían
tener intención de cambiar. Hizo falta defender las opi-
niones con dos armas ampliamente preconizadas: espí-
ritu cientifico y rigor. Y aún ahora nos hace sonreír la
enésima formulación de que con tal o tal otra persona o
perfil no se puede hacer nada.
Hizo falta viajar por España y buscar alianzas tam-
bién en otros países. En Francia con la magnífica Lia
Cavalcanti y su equipo Espoir Goutte d’Or, Pat O’Hare
en el Reino Unido y Martín Vázquez, Argentina, Tarsi-
cio de Andrade, Brasil, entre otros.
Miguel potenció la creación de asociaciones de
usuarios y de congresos trascendentes como la Confe-
rencia Latina (CLAT), de la mano de la Asociación Igia.
Un equipo joven y desafiante proclamaba que tra-
bajaba para que en un futuro no debiera haber servicios
como el SAPS. Eran frecuentes las visitas de personas y
equipos en formación.
Los recursos existentes permitían una notable acti-
vidad y el SAPS se vinculaba a la más pura esencia de
Creu Roja. El servicio funcionaba 7 días a la semana.
Cada día el SAPS abría sus puertas. Incluso festivos.
Más tarde, la disminución de recursos golpeó también
el SAPS, obligando a redimensionarse.
67
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
1993: el SAPS abre sus
puertas
Tras los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992
y después de años de proyección externa, gran-
des cambios y capacidad organizativa19, se hizo
necesaria la reexión sobre los retos de una ciudad mo-
derna en materia de salud. Entre otros aspectos, se evi-
denció la necesidad de abordar el consumo de drogas
no legales en su intersección con las zonas urbanas de-
primidas. Un ámbito de alta morbilidad por reacciones
agudas al consumo e infecciones de transmisión por vía
parenteral, respiratoria y sexual.
El SAPS apareció en abril de 1993 con el objetivo
de contactar con usuarios de drogas no legales y perso-
nas que ejercían la prostitución en entornos marginales,
gestionado por Creu Roja Barcelona. Que aportaba su
buena imagen y aceptación dentro de la sociedad, fir-
meza como organización e independencia como uno de
sus principios fundamentales. Era importante la auto-
nomía de gestión.
Imbuido en la filosofía de disminución de riesgos, a
diferencia de los servicios de desintoxicación, la absti-
nencia de drogas no era un impedimento. Al contrario,
para ser atendido en el servicio era necesario demostrar
ser consumidor de drogas en situación marginal.
Ubicación.
Un espacio reducido
El lugar elegido cumplía numerosos requisitos,
a excepción de que siempre ha contado con
espacio reducido.
La ubicación en Avenida Drassanes localizaba al
SAPS en una zona de venta y consumo de drogas. No
había vecinos en el inmueble, un edificio sanitario, en el
mismo recinto del Servei d’Urgències Peracamps.
La primera situación del SAPS fue, sin duda, la más
elegante, en el primer piso del Centre de Urgències Pe-
racamps. Se subía por una escalera y, a la izquierda, se
hallaba el centro.
Las obras de reformas del edificio nos llevaron a la
planta baja, donde se produjeron pequeños derrumba-
mientos, pero se mantuvo una mínima asistencia de-
dicada a mantener el acceso a material de consumo no
contaminado. A menudo había que recurrir de urgen-
cias al Dr. Lluís Torralba y al técnico de mantenimiento
de los servicios sanitarios municipales.
Después, el servicio se desplazó al primer piso, en
el ala de la izquierda, con entrada por la escalera de in-
cendios del edificio. El espacio ha seguido siendo in-
suficiente. Detrás de la puerta del primer piso, la zona
de recogida de material utilizado y entrega de material
nuevo. El almacén, como primera dependencia que se
convirtió en sala de consumo. Luego, la enfermería, el
despacho y el club, que cuenta con dos lavabos, una du-
cha, una lavandería y pequeño almacén de ropa.
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
6
67
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Centro de Urgencias
Peracamps
En 1968, el Ayuntamiento abrió el Centro de
Urgencias Peracamps –que toma el nombre de
la calle colindante- con la nalidad de atender
las urgencias quirúrgicas y traumatológicas de la ciudad
(tarea que desarrolló durante 26 años).
El año 1983, el servicio de urgencias de Peracamps
pasó a atender las urgencias de Ciutat Vella que no pre-
cisaban ser intervenidas. Este mismo año y sustituyen-
do los antiguos dispensarios municipales existentes, en
Peracamps se abrió, en la primera planta del edificio, un
centro de asistencia primaria jerarquizada para atender
al colectivo de ciudadanos barceloneses sin recursos
económicos ni cobertura de la Seguridad Social (los an-
tiguos pobres de solemnidad).
En 1993, el SAPS se instaló en las dependencias del
Centro de Urgencias Peracamps. Sucesivamente en el
primer piso, planta baja y luego en el edificio anexo del
primer piso, con entrada por la escalera de incendios.
El espacio, sin embargo, ha sido siempre reducido y
ha impedido una mejor y más individualizada atención.
Las estancias se han tenido que compartir, simultanean-
do acciones bien diversas. Ha sido fuente de conflictos
y de incomodidad para el equipo la persistente escasez
de espacio. Limitación que merece ser solucionada en
el futuro
Horario
Diseñado con horario nocturno, el SAPS abría
sus puertas desde últimas horas de la tarde
hasta las 6 de la mañana. Con la intención
de dedicarse a personas que habían ocupado el día en
atender cómo conseguir los recursos que le permitían el
consumo diario de heroína o cocaína.
Este horario ofrecía una buena acogida a personas
sin domicilio. La disminución de los recursos llevó a
recortar el horario, con el argumento que por la noche
acudían menos personas al servicio. Si bien, se trataba
de personas que no tenían otras alternativas en ese ho-
rario.
horario y prestaCiones20
89
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Prestaciones generales.
Alimentación
Como centro de emergencia social, era primor-
dial cubrir necesidades básicas.
Las iníciales prestaciones fueron las desti-
nadas a cubrir necesidades básicas como alimentación
-zumos de naranja, café con leche y galletas-, higiene
personal con lavabo y duchas, lavandería, acceso a un
limitado número de prendas de vestir limpias. Entrega
de preservativos y material de consumo por vía venosa
y fumada, atención social, sanitaria y legal. Trámites y
gestiones, contacto familiar y ofrecer un espacio de “ca-
lor” a las personas atendidas.
La alimentación que, a partir de las demandas de los
usuarios se convirtió en una casi una cena. Nuestros
atendidos tenían hambre y acudían a cenar. Había servi-
cios que daban comida durante el día, pero no durante
la noche.
La disminución de recursos y la consideración que
la prestación distorsionaba la función del SAPS, llevó
a dejar de dar cenas. Pero la queja del equipo era que
esta decisión no fuera asociada a la creación de un re-
curso al respecto. La solución arbitrada fue dejar de dar
cenas. Pero sin habilitar una solución o un dispositivo
adecuado.
Durante unos meses, con la colaboración de mu-
chos amigos del SAPS se consiguió dar bocadillos, en
ocasiones alimentación caliente, pero fue económica-
mente imposible mantener la prestación diaria.
Aún en la actualidad no está garantizada una buena
alimentación nocturna y se recurre a la colaboración de
asociaciones como Nutrició sense fronteres 21que consiguen
alimentos de buena calidad y en buenas condiciones a
partir de excedentes de centros escolares o diferentes
acontecimientos y organizaciones.
Nuestros usuarios tienen hambre. Y muchos de
ellos no tienen un lugar donde poder hacerse la comida.
Para la respuesta a los problemas de alimentación,
aún contando con organizaciones que aportan la comi-
da, uno de los grandes problemas es nuevamente el espa-
cio. Frecuentemente se ha tenido que optar entre a qué
dedicar el espacio y han convivido teclados de ordena-
dor y comida acabada de preparar en el micro-ondas.
Un importante sesgo hacia
la asistencia clínica
SAPS surgió con una fuerte dedicación sanitaria,
en consonancia con la elevada prevalencia del
VIH-SIDA, Hepatitis C, B, sin otro tratamiento
en ese momento, que el de sus complicaciones y la pre-
vención.
En los primeros años el SAPS fue tildado de tener
una amplia desviación hacia la clínica médica. La expli-
cación era obvia. La atención de los consumidores de
drogas era patrimonio de psiquiatras y psicólogos, hasta
la irrupción de enfermedades que creaban importantes
enfermedades de consecuencias mortales.
El tiempo corría en contra. Las reacciones adversas
a drogas se habían convertido en una de las principales
causas de muerte en personas jóvenes. La infección por
el VIH y hepatitis C tenían muy amplia prevalencia, con
extensión, incluso, a las personas que no consumían
drogas por vía parenteral.
Estas prisas llevaron a actuar en connivencia con
los consumidores, sin buscar el cese del consumo, sino
frenar epidemias y evitar muertes. El pilar básico de los
programas de reducción de dueños vinculados al con-
sumo de drogas.
Los clínicos asistenciales, profesionales de la medi-
cina y de la enfermería, fueron requeridos a este nuevo
ámbito, con sus hábitos de utilizar en el tratamiento de
las enfermedades todos los recursos existentes.
No comprendían el retraso de acceso a la metadona
o que el paciente hubiera de manifestar su voluntad de
seguir el tratamiento. De la misma que los pacientes no
mostraban su apetencia de insulina o hipotensores.
89
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Desembre de 1993. Els
començaments del “Tony
Teclas”.
El desembre de l’any 1993 vaig començar a tre-
ballar en el SAPS mitjançant una empresa de
treball temporal. Anava un cop a la setmana a
entrar l’activitat del SAPS en un ordenador 286…. (ara
el veuríem prehistòric).
El primer dia em vaig presentar en el SAPS que es-
tava en el primer pis de l’ala esquerra de l’hospital Pera-
camps. Recordo que feia una olor especial. Després de
23 anys i 3 ubicacions diferents en l’Hospital, encara fa
la mateixa olor.
Em va rebre el Dr. Miguel de Andrés. Jo només li
podia oferir velocitat en la entrada de dades, aptituds ad-
ministratives i moltes ganes d’aprendre, ja que no tenia
ni idea de drogodependències. Ell em va ensenyar mol-
tes coses del món de les drogues i la reducció de danys.
Vaig anant coneixent als meus companys, gent molt
involucrada en els temes de drogodependències. De se-
guida vaig tindre molt bona sintonia amb ells. Coinci-
dia en la meva jornada amb la reunió setmanal d’equip i
no estava en contacte amb els usuaris. Jo anava entrant
dades a l’ordenador, que si fulanito del tal se li havien
donat 3 xutes, 2 aigües, alimentació........ etc, i mentre
feia això anava escoltant el que deien en la reunió. Allò
era una gran font d’aprenentatge. Tot ho debatien, el
dia a dia, protocols, futurs projectes ... (em consta que
encara ho fan). La seva prioritat sempre era el benestar
de l’usuari, encara que tinguessin que sacrificar tant mi-
llores laborals com personals. Si hi havia un cèntim de
més en el pressupost era per aconseguir fer més activi-
tats amb ells.
Aquests treballadors anaven superant dificultats
rere dificultats, canvis d’ubicació, retallades. Fins a la
data Peracamps ha tingut quatre ubicacions:
1era ubicació: primer pis ala esquerra de l’Hos-
pital. El van tindre que deixar perquè es tenien
que reformar les estructures de l’edifici per alu-
minosi
2ona ubicació: planta baixa ala esquerra de
l’Hospital. Tenia que ser un lloc provisional,
tant provisional que es va tenir que deixar a co-
rre cuita perquè es va caure el sostre.
3era ubicació: primera planta ala dreta de l’Hos-
pital Avinguda. Drassanes, 13.
4a ubicació: Davant del Porta Nou, s/n
Dins el meu aprenentatge va ser crucial quant el
Miguel de Andrés em va oferir fer un stage per la nit
amb l’equip del SAPS. Per fi li vaig poder posar cara als
noms que setmana rere setmana anava introduint en el
programa SAPS. Vaig estar dos mesos anant dos dies a
la setmana de 2 a 6 del matí. Allò va ser com un màster
i vaig aprendre molt.
Gràcies a tot aquest aprenentatge em van contractar
en el CAS. Durant uns anys vaig estar en els dos llocs,
fins que finalment van decidir que estigues en el CAS al
100 %, encara que seguiria portant temes de pressupost
del SAPS, però no el dia a dia.
El destí ha fet que a partir del mes del 19 de setembre
em torni a retrobar amb ells. Ara és un altre moment i
un altre equip, no tornaré a ser pel SAPS el “Tony Te-
clas”, però si tornarem a compartir el dia a dia.
9
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
10 11
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Entrega y recogida de
material de consumo
La entrega de material nuevo para el consumo
de drogas ha sido uno de las principales res-
ponsabilidades, para evitar infecciones trans-
misibles por la vía parenteral. Estos programas han sido
de gran utilidad en la disminución de las infecciones por
vía parenteral. 22
Desde el inicio, en la entrada del SAPS, se ha ubica-
do el servicio de entrega de material no contaminado de
consumo y recogido del ya utilizado. Se ha pasado por
diferentes modalidades hasta la actualidad, en la que la
entrega de material nuevo de consumo no viene condi-
cionado por el número de jeringas entregadas.
En los primeros años el número de jeringas entre-
gadas se ajustaban a las jeringas que traían los usuarios,
con objeto de que no hubiera material contaminado en
la calle que ocasionaran pinchazos accidentales o que se
pudieran voluntariamente reutilizar.
Sin embargo, a medida que han aparecido progra-
mas para la recuperación de jeringas en la calle23 y que se
ha comprobado que se comparte menos frecuentemente
el material, si se entrega en mayor cantidad 24 se ha aten-
dido a la cantidad de material solicitado por los usuarios
–salvo peticiones desmesuradas,- a pesar de que dismi-
nuyera el porcentaje de recuperación de jeringas.
Se acepta asimismo que grandes intercambiadores
se lleven gran número de jeringas, bajo el concepto de
que las jeringas solo se utilizan para la inyección de
sustancias. A un determinado momento fuimos cons-
cientes que algunos de estos distribuidores vendían las
jeringas en Can Tunis. Con todo, en reflexión del equi-
po, se entendió que las jeringas llegaban a personas que
iban a consumir a las que nosotros no teníamos acceso
y se continuó con el suministro a estos pequeños co-
merciantes de jeringas.
Incluso en las situaciones más adversas se ha inten-
tado mantener la distribución de material de inyección.
Se ha intentado también fomentar la participación de
otros dispositivos, como las farmacias comunitarias o
la existencia de máquinas distribuidoras de jeringas.
También se han promovido la distribución de jerin-
gas en centros penitenciarios, bajo el reconocido argu-
mento que la privación de libertad no ha de incidir las
prestaciones asistenciales o preventivas sanitarias.
SAPS, desde el inicio ha recibido un importante nú-
mero de visitas que evidencia la capacidad para contac-
tar con la población objeto de la atención (Tabla 2).
TABLA 2. Visitas y programa de entrega y recogida de jeringas.
Visitas Nuevos Intercambios Entregadas Recuperadas Índice
1993 12.223 1.384 1.017 35.313 26724 78%
1994 23.735 1.373 1.988 77.199 65.674 85%
1995 23.549 879 1.745 96.046 70.694 74%
1996 34.516 844 2.109 96.939 68.696 71%
1997 39.447 760 2.286 132.401 93.610 71%
1998 34.985 388 1.965 178.015 116.589 65%
1999 41.924 520 15.502 149.412 90.731 66%
2000 38.783 497 12.611 133.906 56.977 44%
2001 28.265 446 11.069 92.154 25.484 26%
2002 25.269 486 9.386 104.780 42.638 40%
2003 19.322 310 7.253 126.999 74.570 45%
2004 22.353 411 9.971 158.078 85.512 54%
2005 23.516 338 6.816 62.760 25.048 40%
2006 45.358 493 7.854 54.270 14.895 27%
2007 47.569 1.091 9.144 55.414 15.384 27%
2008 58.978 811 10.129 904.883 32.104 35%
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
10 11
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
El equipo SAPS
Desde el principio se ha contado con director
de servicio, administrativo-logista, personal
de enfermería, asistentes sociales, educadores,
monitores, un médico internista. También, objetores de
conciencia que realizaban la prestación social sustituto-
ria y voluntarios que colaboraban con el servicio.
Inicialmente colaboró en la asesoría legal Juan Car-
los Somalo y posteriormente Mar Fernández.
Al principio el mantenimiento del orden estaba con-
fiado a un guardia de seguridad de una empresa exter-
na. Pero al no compartir su formación con nosotros,
en ocasiones las actuaciones eran dispares y, a menudo,
generadoras de conflictos.
A los pocos meses de funcionamiento se cambió la
figura del guardia de seguridad por un monitor inte-
grado en la plantilla. Con gran satisfacción por parte
del equipo y ninguna voluntad de volver a la situación
anterior.
Al cubrir los siete días de la semana, se hacía necesa-
rio tener dos diferentes equipos. Para su coordinación
los martes por la tarde ha tenido lugar siempre la reu-
nión de equipo.
La reunión de equipo.
La reunión de los martes
Todos los equipos desarrollan metodologías de
trabajo, pautas homogéneas. Esta metodolo-
gía se ha desarrollado a partir de las reuniones
de los martes. Y es interesante, porque en los 23 años
puede hablarse de las reuniones de los martes: no han
cambiado de día.
La sistemática tiene aún el regusto de la inspiración
suiza. Un orden del día muy estructurado. Primero los
filtros o descripción de las entrevistas nuevas realiza-
das, con explicación al resto del equipo del resultado
final de apto (aceptado en el servicio) o no apto: no
consumo o no situación de marginalidad. Es decir, ser
aceptado implicaba una política de máximos y rebasar-
los impedía el acceso.
Tras los filtros, los casos. Discusión de especiales
circunstancias que incidían en algunos de los aptos o
miembros del club. En la práctica a menudo es discutir
sobre alteraciones de comportamiento que han llevado
a la expulsión.
Después apartados específicos como el caso social,
minuto médico, la información del director y varios.
Algunas sesiones se dedican a la formación del equi-
po y en una fase hubo sesiones bibliográficas, manteni-
das por los propios miembros del grupo.
Una vez al mes tiene lugar la supervisión.
11
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
12 13
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Expulsiones, situaciones
de alarma y cierre del servicio
Habitualmente se comunica a la persona que
distorsiona el servicio que ha de abandonar el
mismo servicio y que se le comunicara poste-
riormente la duración de la expulsión, a decidir en la reu-
nión de los martes.
El equipo ha evitado las expulsiones definitivas. En
su lugar se planteaba la expulsión condicional, indefini-
da. Condicionada a un cambio de actitud. Si se daba el
cambio de actitud, generalmente después de una nueva
entrevista, la persona podía volver a entrar en el servicio.
Ha existido notable consenso en las expulsiones in-
mediatas. A una persona que está alterada, que dificulta
la relación, se le pide que abandone el servicio. A veces
se ha denominado expulsión express.
Márchate y vuelve mañana.
En ocasiones el abandono del ser-
vicio no ha sido tan fácil. Se intentaba
crear una especie de cono con base
en la puerta para intentar conducir al
usuario transgresor a la puerta y ce-
rrarla. Si no se conseguía se activaba
la alarma. Ruidosa, aparatosa, como
todas las alarmas.
Ha solido ocurrir que en la puerta,
el expulsado descargaba su ira. Con-
tra la puerta cerrada o la ventana. Si la
alarma no terminaba de ser disuasoria, al requerimiento
del servicio de seguridad vinculado a la puesta en mar-
cha de la alarma, se solicitaba la presencia de los “Mossos
d’Esquadra”.
El protocolo se basaba en intentar la salida de la perso-
na alterada y cerrar la puerta con el resto de los usuarios,
dentro. En ese tiempo, no había entradas, ni salidas al ser-
vicio. Si no se podía conseguir que el usuario abandonara
el servicio, la norma era que el equipo se encerrara en el
despacho y desde allí, por teléfono, requerir la presencia
de la policía. Casi no recordamos haber tenido que recu-
rrir a esta medida.
En situaciones de conflicto, la actitud del resto de
usuarios siempre la hemos considerado como neutra. No
esperábamos que actuaran, aunque, siempre hemos te-
nido la idea de que serían más aliados que enfrentados.
Pero no hemos contado, de antemano, con su necesaria
colaboración.
Los motivos de expulsión y reglas básicas del servi-
cio son prohibición del consumo –a excepción de la sala
de inyección-, no violencia, no destrucción del material
del servicio. Por parte del equipo siempre se ha intentado
mantener la situación a través de la autoridad moral, sin
recurrir nunca a la violencia y, en lo posible, sin tener que
alzar la voz.
Cuando la negociación se considera que no es posible
se recurre a la alarma y requerimiento de la policía. Las
mencionada puerta cerrada del servicio y, si es necesario,
del despacho, con el equipo dentro.
Tras la alarma, el servicio de vigilancia externa llama-
ba por teléfono. Había que dar una contraseña que indica-
ba que eran los miembros del equipo los que contestaban
al teléfono. Siempre la misma contraseña que no la vamos
a revelar por si en el futuro la seguimos utilizando.
Una vez identificados por la contraseña como miem-
bros del servicio se podía solicitar que la empresa de vi-
gilancia llamara a la policía o bien considerar controlada
la situación.
En general, la respuesta policial ha
sido la adecuada. En ocasiones se ha
solicitado presentar una denuncia de
la persona en cuestión. Se ha hecho en
contadísimas ocasiones. La presencia
policial era para recuperar el orden.
Muchas veces la persona que oca-
siona la distorsión se hallaba bajo los
efectos de drogas no legales o benzo-
diacepinas. Y no ha sido infrecuente
que al día siguiente no recordara nada.
La expulsión es un aspecto débil
de las tareas del servicio. Es un argu-
mento para controlar la situación y siempre se intenta que
tenga un trasfondo educativo, más que punitivo.
Es un aspecto débil, matizado porque son pocas las
herramientas para modificar la conducta de nuestros
usuarios. Pero por otro lado, la privación de las ventajas
del club –comida, descanso, ducha, lavandería- en perso-
nas que se hallan en la calle es lamentable o, en ocasiones,
del uso de la sala de consumo implica romper el segui-
miento asistencial.
Las expulsiones se proceden en el contexto de la si-
tuación misma, pero se discuten en la reunión de equipo.
La tendencia es que sean lo más limitadas en el tiempo
posible y las circunstancias que las prolongan más son la
propia seguridad del equipo.
El global del equipo permite ponderar el rigor del cas-
tigo.
Nuestro servicio ha sido siempre muy pequeño, con
pocos metros cuadrados, lo que ha facilitado la situación
de conflicto. Creemos que en un futuro, el diseño de es-
pacios más amplios ha de permitir disminuir también la
conflictividad.
12 13
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Los conf lictos en la sala
de consumo
Con la aparición en 2003 de la sala de consumo,
se ha tenido que arbitrar los límites de su utili-
zación. En general se deende la integridad de
los profesionales. El consumo de coca puede general en
algunos usuarios habitual situaciones de riesgo. La sala
–como todo el servicio– es pequeña y no reúne con-
diciones para un consumo seguido de agitación física,
probablemente sin haberse deshecho de la jeringa.
En ocasiones –menos que en el resto de las depen-
dencias– hay expulsión de la sala. En pocas ocasiones a
consumidores únicamente de heroína.
1996. Revista Zaguán
Ballesteros C. Zaguan Madrid: Fundación para la
atención a las toxicomanías de la Cruz Roja Es-
pañola 1996; 2 (Octubre) 8-1125
El Servicio de Atención y Prevención Sociosa-
nitaria para Drogodependientes de Cruz Roja
de Barcelona (SAPS) es un lugar al que va gen-
te que no tiene ningún otro sitio dónde ir. Acorralados
por la droga y por la calle, todas las noches pasan por
allí unos 110 drogodependientes, algunos de los cuáles
están gastando los últimos cartuchos de su vida. Puede
ser un primer paso hacia un centro de desintoxicación,
pero, sobre todo, es un espacio donde huyen por unos
momentos de la dureza de sus existencias: ducharse, ce-
nar, lavar la ropa, jugar a las cartas, intercambiar jerin-
guillas o recibir tratamiento médico. “Vengo porque no
tengo donde caerme muerto”, dice Javier, un camarero
en paro de 28 años y heroinómano.
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. 13
14 15
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Dear SAPS,
(maig 1998-set. 2016)
Montse Grifols Vila
Arriba el moment de fer una ullada enrere i endinsar-se en
l’emoció que suposa deixar aquestes parets tan impreg-
nades de històries de vida de tots els usuaris que ens han
visitat. Així com els companys professionals que ens han acompan-
yat en aquest magníc trajecte de 23 anys, en aquest espai arrelat a
l’Avinguda Drassanes del barri del Raval.
Personalment, qui diria, fa 18 anys quan vaig desembarcar en
aquest centre de Creu Roja, que aquestes històries de vida deixarien
tanta empremta en mi, darrera de cada tràmit administratiu. Quan
vaig arribar al servei, ja el meu amic Dr. Delàs deia que el nostre
propòsit era cada dia aixecar la persiana i atendre amb la màxima ex-
cel·lència els usuaris que ens venen a veure i tancar-la amb el mateix
apoderament per obrir-la el dia següent.
Crec que aquest gest ha estat la clau que ha configurat l’ADN
d’aquest servei més en l là d’atendre a la nostra gent en un espai redu ït
i en manca d’alguns recursos que donarien una atenció més integral
a les necessitats de la nostra gent. I que ha permès que el SAPS hagi
evolucionat en el llarg del temps amb nous projectes i estudis d’inves-
tigació amb la constant voluntat de poder millorar la qualitat de vida
dels nostres nois-noies.
Hi ha hagut dies de molta intensitat, com no, donat els proble-
mes sanitaris i socials de la gent que atenem, però també enormes
vivències gratificants que cadascú que ha passat pel SAPS s’ emporta
com el més bell record. Molts dels nostres nois i noies verbalitzen
que som la seva família, ja que són molts els que encara ens visiten
des del seus inicis i també alguns que malauradament ens han deixat.
No és estrany, que són molts els equips i serveis sanitaris d’aquí i
d’arreu del mon que hagin volgut visitar el SAPS, ja que des dels seus
inicis ha estat un referent a nivell local i estatal.
Tot aquest llegat ha estat possible gràcies a les administracions
locals, estatals que han confiat amb nosaltres i la col·laboració d’enti-
tats socials amigues, però destacar la plus vàlua professional i perso-
nal dels directors Pere Anton, Miguel, Ernesto, Olga i estimats com-
panys professionals, alguns d’ells bons amics, que durant aquests
anys han passat pel servei i que han configurat aquesta meravellosa
família Sapiana.
Cadascun d’ells ha deixat la seva empremta personal així com
els nostres usuaris tan estimats que ens han acompanyat en aquest
viatge que aquest 2 de setembre 2016 tanca la seva persiana al barri
del Raval per continuar el nostre llegat amb els nostres companys
d’ARD i CAS Creu Roja Lluis Companys.
Per a mi ha estat i seguirà sent un honor formar part d’aquest
servei i continuar el nostre viatge cap a la nostra Itaca integral, que
ben segur algun dia arribarà a port.
Estimat SAPS….forever!
14 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
14 15
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Filtros y perf iles
El servicio se planteaba como un club. Y para
ser admitido era necesario pasar una entrevis-
ta. Como no había precedentes de centros es-
tables –había antecedentes de distribución de jeringas
por servicios en la calle- se creó un nuevo léxico.
La entrevista pasó a denominarse un filtro y el re-
sultado apto o no apto. Muchos servicios han integra-
do algunas de estas palabras. El filtro recoge las tres
constantes de la información requerida en el servicio:
datos sociodemográficos, antecedentes de consumo,
antecedentes de enfermedades. Que son los que inva-
riablemente aparecen en todas las comunicaciones.
Estos datos en 1993 mostraban como perfil más fre-
cuente, varón, de edad media de 29 años, mayoritaria-
mente español, no catalán, consumidor de heroína por
vía intravenosa. En 1999 la tasa de infección VIH era de
33%, hepatitis B 42% y hepatitis C 52%.2 6
Filtros
16 17
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Recogida excesiva de datos
Hemos recogido muchos datos, pero po-
cos parece que sean determinantes para
fijar las políticas de actuación. Diferentes
administraciones solicitan, a cambio de las ayudas
concedidas, numerosas datos, que consumen mucho
tiempo del equipo. Con lo cual se reduce la ayuda
destinada a la atención de los usuarios que se ha de
dedicar a contar con personal para cumplimentar las
estadísticas.
Sería conveniente diferenciar qué datos son real-
mente relevantes y qué datos no tienen interés, más al
de realizar publicaciones, a menudo tampoco trascen-
dentes.
Perfil de les persones que consultan en el SAPS27
16 17
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Análisis de laboratorio.
Test rápido
Quisimos saber más de nuestros pacientes y pa-
samos a realizar pruebas de tuberculina. Un
acuerdo con el servicio de tuberculosis veci-
no, dirigido por el Dr. Caylà, y posteriormente con el
servicio de Peracamps, nos permitieron tener acceso a
radiografías de tórax. También, a través del Centro de
Atención Primaria de Drassanes contamos con frotis
y cultivo de esputos, para descartar fundamentalmente
tuberculosis.
Inicialmente nuestros pacientes no tenían mucho
interés por la asistencia sanitaria. Había que hacer algo
diferenciador. Y sorprendentemente, captó su atención
el que les relizáramos pruebas cutáneas de tuberculina.
Ya interactuábamos con objetos.
Posteriormente fuimos al Departament de Sanitat a
pedir ayuda para hacer análisis de sangre. Pero nos di-
jeron, haced “counselling”, aconsejar. Probablemente
era una buena propuesta desde la Sanidad Pública, pero
nuestro quehacer clínico nos movía a contar con análisis.
Los primeros análisis fueron de Ac frente al VIH.
EN 1993. Se pagaban a un laboratorio, CE-RO, y se
gestionaban desde una farmacia existente en la calle
Sant Ramon.
Un gran avance nos los facilitó la Agència de Salut
Pública de Barcelona, pudiendo hacer análisis a partir
del Centro de Atención Primaria (CAP) de Manso. Rea-
lizamos las extracciones en nuestro el propio centro y
a la mayor brevedad posible, personal de Creu Roja lo
llevaba al laboratorio del CAP de Manso. Recogíamos,
también, los resultados n dicho laboratorio y si había
algún resultado que debiéramos conocer antes no avi-
saban por teléfono.
La colaboración ha sido eficaz. Recientemente, con
la reorganización de los laboratorios de la Seguridad
Social, las muestras se llevan al laboratorio del Hospital
de la Vall d’Hebron.
De gran utilidad ha sido contar con los tests rápidos.
Se trata de pruebas que permiten dar los resultados de
serología en el espacio de 10 o 15 minutos. Inicialmente
eran en sangre, con una punción en el dedo y poste-
riormente en saliva. Hemos contado con reactivos para
VIH, hepatitis C y sífilis.
Hicimos un inicial estudio sobre la confianza que
atribuían nuestros usuarios a esta modalidad de análi-
sis. Los resultados fueron de alta confianza. También
elaboramos un conjunto de normales secuenciales para
la información de los resultados en pocos minutos.
Progresivamente, nuestros atendidos han incorpo-
rado con toda normalidad esta modalidad de realizar
análisis clínicos.
18 19
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Tratamiento antiviral
A
partir de 1997 apareció tratamiento antirre-
troviral que era capaz de detener la progre-
sión de la infección del VIH y sus complica-
ciones. Algunos de nuestros pacientes no tenían tarjeta
sanitaria o, por diferentes motivos, no conseguían llegar
a los servicios hospitalarios para acceder al tratamiento.
Con la inimaginable comprensión del director del
hospital y del jefe de servicio de farmacia, mantuvimos
tratamientos antirretrovirales. Para lo cual consegui-
mos una subvención para el seguimiento del tratamien-
to con la determinación de la carga viral.
Paulatinamente se ha facilitado el acceso a las tar-
jetas de identificación sanitaria (TIS) y el acceso a los
equipos hospitalarios. Con lo que se ha podido finalizar
esta prestación.
18 19
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Ernesto Sierra fue desde el inicio el psicólogo
supervisor del equipo. Un completo conoci-
miento de la teoría, de las reglas de la super-
visión, le permitió una impecable puesta en práctica.
Resultó, pues, lógico, que quien había cuidado duran-
te siete años la psique del equipo, acabara tomando las
riendas, porque conocía a la perfección un grupo, que
no podía dejar de pedalear, a riesgo de acabar cayendo.
Los recortes no fueron ajenos al servicio y le toca
lidiar con ellos al siguiente director, Ernesto Sierra, psi-
cólogo. Fue la época de desarrollar de la sala de inyec-
ción y también la de tener el criterio de caminar hacia
el centro integral. Ya se dieron los primeros conceptos
e incluso los primeros planes para conseguir más horas
y más espacio.
Las limitaciones presupuestarias no impidieron la
puesta en marcha de la sala de venopunción, a pesar,
incluso, de que no se había estimado que implicaría un
coste. Simultáneamente fue amplia la asistencia a per-
sonas subsaharianas que ejercían la prostitución en los
barrios cercanos al centro.
Continuó la presencia en la comunidad científica y
también en el contexto de Cruz Roja, del que Ernesto
es buen conocedor. Se impartieron dos cursos de vera-
no de la Universidad de Barcelona, els Juliols de l’UB
–2004 y 2005– y Ernesto presentó los primeros planos
y diseño de un nuevo centro destinado a dar mejor res-
puesta a las necesidades de los usuarios y que se deno-
minó, Centro Integral.
El fenómeno “no en el jardín de mi casa” complica
mucho la situación. Tienen lugar las manifestaciones
del vecindario en relación a la implantación de la sala de
consumo de Valle Hebrón. También hay oposiciones de
tipo personal o incluso político en un contexto siempre
involucrado en elecciones municipales.
Consolidación, apertura
de la sala y establecimiento
de las bases de un centro
integral
19
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
20 21
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
La supervisión en los equipos
de reducción de daños
Ernesto Sierra Terrádez28. Jefe de Servicio CAS y
PADS de Creu Roja. Jefe de Estudios del Máster en
Drogodependencias, Universidad de Barcelona
Las sesiones de supervisión son útiles, y con
frecuencia necesarias, en los equipos que tra-
bajan en áreas de la salud o en los servicios
sociales. Pero lo son de un modo especial en el trabajo
con usuarios desde el enfoque de reducción de daños
(RD).
La proximidad necesaria al usuario dificulta, en oca-
siones, un distanciamiento más objetivo de las tareas a
realizar. Si baja la objetividad del profesional, este esta
más expuesto a la angustia y frustración que el usuario
le trasmite con sentido de urgencia en la satisfacción
de sus justas demandas en función de sus necesidades.
Gestionar los escasos recursos y planificar las deman-
das de lo inmediato se hacen aun más difíciles en RD.
En cuanto a la continuidad del contacto, la mayor
parte de recursos de RD están a medio camino entre
los recursos residenciales de larga estancia y las tareas
concertadas a nivel ambulatorio. En ocasiones, con ro-
les menos definidos que en los modelos residenciales o
ambulatorios, factor que puede amentar los conflictos
entre los profesionales del equipo y su consiguiente ma-
lestar.
Comparte con el resto de Servicios Sociales el de-
tectar gran número de necesidades y tener que darles
respuesta con recursos muy limitados.
Su labor puede no ser aceptada por la comunidad de
proximidad (“no en la puerta de mi casa”) o no ser bien
entendido entre la comunidad de profesionales. Estos
dos factores pueden general malestar añadido a los ya
descritos. También puede producir cierto repliegue en
el equipo con riesgo de generar reacciones de autocom-
placencia, en lugar de analizar y rebatir las críticas ex-
ternas.
Los argumentos expuestos de forma muy resumida
hacen más que necesaria la supervisión en estos equi-
pos.
El tipo de supervisión no difiere demasiado del que
se realiza con otros servicios. El objetivo puede cen-
trarse en los conflictos que genera la ejecución de las
tareas, el grado de autonomía con relación al encargo
institucional, las relaciones con institución a la que
pertenece el proyecto, la gestión del mismo y el análisis
de cualquier otro factor que genere malestar y desgaste
emocional.
En ocasiones se plantea si la supervisión es forma-
ción. Que contribuye al desarrollo profesional y a me-
jorar el conocimiento desde la reflexión sobre la expe-
riencia, creo que no debería haber ninguna duda. Algo
más complicado es el reconocimiento como carrera
profesional de las sesiones de supervisión para los asis-
tentes. Por un lado los contenidos son muy específicos
de cada equipo y de cada situación, lo que hace muy
difícil una homologación de créditos o reconocimien-
to institucional. En lo que se ha avanzado más en la
acreditación de la persona que realiza las sesiones de
supervisión. Diversas organizaciones científicas esta-
blecen baremos para acreditar a los profesionales que lo
solicitan. La ausencia de un programa previo y de una
agencia de evaluación externa de reconocido prestigio
hace difícil que pueda ser considerada la supervisión
como carrera profesional. Este factor para nada le resta
utilidad ni cuestiona su imperiosa necesidad en RD.
20 21
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Mortalidad vinculada
a las reacciones agudas
al consumo de drogas
En la década de los 80, en Barcelona surgió una
importante preocupación por los efectos inde-
seables del consumo de drogas. Especialmente
heroína. Se concretó con los trabajos de la Dra. María
Teresa Brugal29 y sus colaboradores.
Las reacciones adversas a drogas se habían conver-
tido en una de las principales causas de defunción en
personas jóvenes30 31, con una muerte cada 3 días solo
en la ciudad de Barcelona. Las muertes por reacciones
agudas al consumo32 33 34 35constituían una de las princi-
pales causas de defunción entre jóvene No es suficiente
la entrega de material estéril de inyección –prevención
de contagios- sino que se hace necesaria la supervisión
misma del momento del consumo.
Esta observación dio lugar a medidas en diferentes
momentos: la educación sanitaria para evitar las reaccio-
nes agudas, la supervisión misma del consumo a través
de las salas de venopunción, talleres de formación para
prevenir muertes por reacción aguda en consumidores
de heroína y/o cocaína intravenosa con programas de
asistencia con naloxona dirigidos a los consumidores y
sus compañeros. Impulsados por el mismo equipo de la
Dra. Brugal y del Dr. Xavier Majó36.
En nuestro servicio, la sala de consumo se instauró
en 2003 y los programas de formación para actuar fren-
te a reacciones agudas en 2009.
The epidemiology of the acute
adverse drug reaction in
Barcelona in 1983-1992: a
mortality analysis37
baCKground:
Mortality caused by acute adverse drug reactions
(AADR) increased in Spain over the eighties and has
become one of the major causes of death for youth.
This paper presents the results of a study in the city of
Barcelona during the 1983-92 decade; based in the city
drug information system.
Methods:
The study includes all deaths caused by AADR
autopsied in the Forensic Institute between 1983 and
1992. Mortality of city residents is analyzed by cohort,
grouping data in two-years and adjusting Poisson re-
gression to mortality rates by age group, birth cohort
and period of study.
results:
During this period a sharp increase in AADR mor-
tality is seen, as there were 19 deaths in the city in 1983
and 160 in 1992. The increase concentrates in the years
1987-89. Although previously the increasing mortality
of drug users was related by some observers with the
progressive deterioration of their health status, linked
to their increasing age and to the cumulative effects of
years of substance dependence, the mortality analysis
points to a clear period effect, resulting in an increased
mortality across all age groups, for cohorts born after
1960.
ConClusions:
These results point to changes in the illegal drug
market in the city or in the patterns of abuse as most
likely causes for the increase. The results also suggest
that since 1989 there is a stabilization in mortality due
to AADR, which deserves further study.
22 23
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Si te metes, no te mates
Los esfuerzos en conseguir una información
dirigida a evitar riesgos en el consumo par-
ten de la colaboración entre consumidores
y profesionales. Los consumidores explican como rea-
lizan el consumo y los profesionales intentan plantear
medidas menos arriesgadas.
Se hico necesario, en primer lugar, aprender de los
usuarios. Información caliente de los usuarios frente a
la información fría. A partir de esta relación se pudo ge-
nerar material que previamente en los libros no existía,
a menudo bajo la inspiración del proyecto Lifeline de
Manchester38. En estas tareas de información tuvieron
mucho protagonismo nuestros primeros educadores,
Marta García39 y Sonia Cebrián40 entre ellos.
Dio lugar a talleres y a un interesante poster diseña-
do por los usuarios que inspiraron a un dibujante pro-
fesional, ajeno al campo de la atención de drogas. “Si te
metes no te mates”, en frase afortunada viene a resumir
la filosofía de la reducción de riesgos. El condicional, si
escoges seguir consumiendo, introduce a que no tenga
consecuencias funestas para la salud.
El poster de educación sanitaria, “Si te metes, no te
mates”
Aquí cabe diferenciar las dos principales drogas ile-
gales consumidas por vía intravenosa. En ambas los en-
tornos clandestinos dónde y cómo hay que conseguirlos
y la vía venosa implican capacidad nociva independien-
temente de la farmacología de las dos sustancias.
La heroína es más conocida porque sus efectos son
también más limitados. De la familia de los mórficos
tiene efectos antitusígenos, analgésicos y antidiarreicos
(o astringentes). El principal efecto adverso es la depre-
sión del centro respiratorio.
La dosis en el cuer po más allá de los n iveles habituales
de consumo para cada persona puede dar lugar a dismi-
nución de la frecuencia respiratoria y parada respiratoria.
Se consideró por aquel entonces que no existían videos
de calidad. Por lo que con un equipo de profesionales
del campo audiovisual y la una ayuda del plan Nacional
de Drogas se realizó la filmación del mismo nombre.
22 23
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Salas de venopunción,
consumo higiénico
La primera sala supervisada de inyección de
drogas España se abrió en Madrid en el año
2000. Se la denomino Dispositivo Asisten-
cial de Venopunción (D.A.VE.).41
Apareció otro espacio de consumo supervisado en
Barcelona, en Can Tunis,42 el más importante espacio de
venta y consumo de la ciudad. Entre 2003 y 2005 apare-
cieron cuatro más,43 tres en Barcelona y una en Bilbao.
En octubre de 2003, coincidiendo con la clausura
de los puntos de venta de Can Tunis, se puso en marcha
nuestra sala de inyección. Participaron, entre otros, en
su puesta en marcha, los profesionales de enfermería,
Laia Rosell, Esther Franch, Eugenia Juárez, Marc Lan-
charro.
En los primeros 37.000 consumos ha habido un es-
caso número de reacciones agudas (232) y sin ninguna
muerte tal como ocurre en las otras salas supervisadas
de Europa, Australia y Canadá44.
Las reacciones detectadas no han alcanzado el 1%
anual, lo cual resulta ilustrativo en el momento de dise-
ñar nuevos dispositivos y formar nuevos equipos. Es-
pecialmente dada la escasa experiencia en años y cen-
tros en la atención de salas de venopunción.
Mientras, fuera de las salas, sólo en la ciudad de Bar-
celona en el período de 2003 a 2007 han tenido lugar
entre 85 y 66 muertes al año por reacciones agudas al
consumo (TABLA 3).
Esta información es importante cuando se cuestio-
na la implantación y desarrollo de nuevas salas de inyec-
ción o de consumo fumado. El debate se da en ámbitos
políticos y sociales, pero se han de hacer oír también las
voces de los profesionales para poner de relieve que las
salas de consumo de drogas no legales son dispositivos
de demostrada capacidad para prevenir muertes.
El futuro pasa por la extensión de estas prestaciones
de forma integrada y pluridisciplinar. Tenemos que evi-
tar salas excesivamente grandes y distribuirlas en dife-
rentes ubicaciones. Diversificar e instalarlas en centros
de atención a consumidores de drogas, pero también
en otros dispositivos sociales o sanitarios adecuados al
respecto.
Paulatinamente el trabajo de centros especializados
ha permitido contactar con consumidores de drogas en
situación socialmente deprimida, de manera que consti-
tuyen en la actualidad una población bien definida y se
conocen las necesarias habilidades de los profesionales
para prestar la atención sanitaria y social.
La trayectoria ha sido importante. Se ha facilitado
que los usuarios de drogas reciban jeringas, papel de
plata, material de consumo fumado o inyectado, pre-
servativos. El contacto se optimiza con las diferentes
alternativas para cesar en el consumo y asistencia social
y sanitaria. En algunas zonas se atiende al siempre de-
licado momento del consumo. La extensión de tarjetas
sanitarias para consumidores de drogas en situación
socialmente deprimida facilita el contacto con los servi-
cios generales, abandonando una situación de margina-
lidad también asistencial.
En adelante, los servicios de primera línea y la so-
ciedad han de reflexionar sobre si se continúa con una
política de mínimos o se orientan los recursos para
cubrir no sólo las más básicas necesidades. En nuestra
opinión han de aparecer proyectos de excelencia que no
perpetúen exclusivamente los programas de reducción
de daños. Se ha de dar paso a una atención individuali-
zada, ordenada a las necesidades de cada persona, que
permitan cumplir los complejos tratamientos frente al
VIH y hepatitis C.
Se hace necesario atender a la persona en toda su
dimensión. Conseguir documentación, alojamiento, te-
ner el tiempo ocupado, facilitar el restablecimiento de
las relaciones familiares, en especial para quienes son
padres. Contemplar formación no sólo sanitaria y ca-
pacitación para que muchas habilidades en situaciones
de supervivencia se conviertan también en habilidades
para las actividades de la vida cotidiana.
Tabla 3. Consumos y reacciones agudas en la sala de venopunción
Año Consumos en la sala Reacciones agudas al consumo % Muertes durante el consumo en Barcelona
2004 3.196 30 0,9 73
2005 7.371 42 0,6 80
2006 8.207 58 0,7 85
2007 8.254 36 0,4 66
TOTAL 27.028 166 0,6
24 25
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Salas de venopunción,
consumo higiénico. Adecuada
denominación
A
muchos lectores nos gustaría que cuando
los medios de comunicación se reeran a
las salas de consumo de drogas, salas de ve-
nopunción o simplemente salas, eviten como sinónimo
la palabra narcosala45.
Narco es un inicio de palabra que introduce a sueño,
somnolencia y el principal objetivo de los centros que
atienden a consumidores activos es precisamente evitar
el sueño, quedarse dormido, impedir la depresión del
centro respiratorio.
Tampoco son narcóticos la totalidad de substancias
que se consumen en las salas. Algunos sí, como la heroí-
na o la combinación de heroína y cocaína -speed-ball-,
pero no, por ejemplo, la cocaína. Narco tiene un tono
peyorativo que nada tiene que ver con las personas que
buscan en la tranquilidad y seguridad de una sala de ve-
nopunción continuar en su consumo con menor riesgo
de accidentes agudos y de adquisición de enfermedades.
Las salas de consumo no sólo son un tema sensi-
ble a tratar en profundidad, con rigor y conocimiento,
sino dispositivos sanitarios que evitan muertes. Basta
recordar que mientras en la ciudad de Barcelona en los
últimos 10 años han fallecido en los millones de consu-
mo habidos en las salas de Europa, Canadá, Australia
no ha habido ninguna reacción aguda con resultado de
muerte. (http://www.emcdda.europa.eu/attachements.
cfm/att_2944_EN_consumption_rooms_report.pdf)
Salas de venopunción, salas de consumo, salas,
centros de asistencia a consumidores. En definitiva,
dispositivos sanitarios que han dado vida y atención
especializada a personas con también especiales ne-
cesidades.
Insite, la sala de Vancouver
Xavi Bassols. Diplomat Universitari en Infermeria
Vancouver és una ciutat fantàstica, situada sem-
pre al podi dels rankings de qualitat de vida.
Envoltada de natura, on pots esquiar al hivern
i banyar-te a la platja a l’estiu. Lloc de naixement de
Greenpeace. Una de les ciutats que més ha sortit al cine-
ma, gràcies a la seva industria fílmica i als seus estudis,
només superats per Bollywood i Hollywood. Habitada
per persones obertes i afables. On, com a la cançó de
Mazoni, l’àmbar dels semàfors, signica frena i no acce-
lera. Té una història, si més no, peculiar.
Aquesta jove ciutat, d’uns 150 anys d’història, va ser
néixer de la mà de John “Gassy Jack” Deigthon, d’aquí
que la zona més antiga se l’anomeni, Gastown. En
Gassy, com li deien els seus amics, va arribar a la zona
enmig de petits assentaments amb un barril de whisky
i va prometre a tots aquells que l’ajudessin a muntar un
“saloon” es podrien beure tot el whisky que volguessin.
L’endemà al matí el “saloon” ja era fet. Vaja, que la ciutat
es crea al voltant d’un barril de whisky.
L’arribada uns anys més tard del ferrocarril que unia
el Canadà de costa a costa i la proximitat amb EEUU,
van fer del port de Vancouver un dels més importants
de Nord Amèrica, especialment després de l’obertura
del canal de Panamà. Va ser sobretot punt d’arribada
de productes asiàtics. La ciutat té un Chinatown només
superat en magnitud per el de San Francisco.
Així, m’imagino jo, que whisky, mariners, opi i un
clima temperat que fa que sigui l’única gran ciutat del
Canadà on pots dormir al carrer tot l’any i no morir, li-
teralment, de fred. Fan d’aquesta ciutat un lloc especial,
històricament amb molta vida underground.
Sorprèn al visitant l’àrea de East Hastings (Down-
town Eastside), a dos carrers de Gastown i lloc on neix
el terme nord americà “skid row” per referir-se als “ba-
rris baixos”, i que en traducció literal seria “filera de llis-
cament”, ja que era per aquí per on baixaven els troncs
cap al port.
Podríem parlar de zona degradada per l’impacte de
les drogues. Un espai ple de pensions de mala mort.
Llocs on els nouvinguts tenen el primer contacte amb
les drogues, ja que és en aquestes pensions on pernoc-
ten, deixant tot el petit ajut econòmic que els hi ofereix
l’estat. La seva situació d’al·legals, no els permet treba-
llar, iniciant-se ai en el tràfic a petita escala i poste-
riorment el consum.
Un barri, on el tarannà canadenc es veu d’una forma
especial. On conviuen persones usuàries de drogues amb
24 25
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
homes i dones de negocis, famílies i gent de tota mena.
Pots veure una persona injectant-se al coll mirant-se en
el retrovisor d’un cotxe, en un carrer de sis carrils, a les
dotze del migdia, mentre un executiu amb maletí ameri-
cana i corbata passa pel seu costat. Sorprèn positivament
aquesta pacífica convivència, així com els baixos índex
de criminalitat, vista la degradació del entorn.
És a Hastings on té la seva seu VANDU, l’organit-
zació d’usuaris de drogues, suposo que va ser d’on sor-
geix la “Declaració de Vancouver”. Grans defensors i
lluitadors pels drets de les persones que consumeixen
drogues, i impulsors de la sala de consum, INSITE,
també situada a Hastings. Una de les més grans de món
i única de Nord Amèrica. Una sala gran, espaiosa, dig-
ne. Dotze places de consum on la intervenció dels pro-
fessionals es produïa a demanda dels usuaris. Molt poc
intervencionisme.
En el mateix edifici en les plantes superiors es po-
dia accedir a tractament, desintoxicació i llarga estada.
Creuant el carrer trobàvem un centre d’hospitalització
de reducció de danys, on els usuaris s’allotjaven en ha-
bitacions estudi, on podien cuinar i viure, amb l’únic
requisit de realitzar el tractament intravenós prescrit.
El sistema informàtic connectava directament amb la
sala de consum, per si l’usuari no es trobava al centre,
poder veure si estava consumint i avisar-lo que tenia
tractament.
Gràcies al congrés internacional de reducció de dan-
ys (IHRA) celebrat a Barcelona al 2008, vaig conèixer
unes infermeres canadenques que hi treballaven. Man-
tenint el contacte amb elles, em van obrir les portes a
poder realitzar-hi una estada com a voluntari. Perso-
nal i professionalment, va ser una experiència única.
Conèixer gent d’altres cultures sempre és interessant,
però si a sobre treballen en el teu àmbit, és doblement
enriquidor.
A part de la t asca en reducció de danys, les condicions
i la consideració de la infermeria a la British Columbia
en general, era absolutament increïble des de l’òptica
d’un infermer català. A mode d’exemple, explicar que
a les semifinals de la NHL (Hoquei sobre gel), l’esport
nacional, que jugava l’equip de Vancouver, els Canucks,
a l’última pausa de publicitat, a l’últim quart del partit,
el primer anunci va ser del Consell de la Infermeria de la
British Columbia, recordant a tothom que aquella era la
setmana de la infermeria, que les infermeres tenen cura
de la nostre salut...més o menys igual que aquí.
Tota aquesta experiència a Vancouver, així com tota
l’aventura professional en l’àmbit de la reducció de dan-
ys no hagués estat possible sense el SAPS. El SAPS, bé,
els seus treballadors/es i usuaris/es, els meus compan-
ys/es aleshores, em van formar. Vaig aprendre un munt
de coses que no t’ensenyen a la universitat i que m’han
servit professional i personalment, fins hi tot fora de
l’àmbit de la reducció de danys.
El SAPS, a part de ser un centre de referència dins
de la reducció de danys i d’atendre a moltes persones en
risc d’exclusió social ha sigut una escola de professio-
nals en l’àmbit. Molts dels que després hem treballat en
altres centres o fins hi tot a altres països, hem passat i
ens hem format al SAPS. Han estat formadors de for-
madors, amb un impacte difícilment quantificable però
absolutament indubtable.
La meva experiència al SAPS va ser curta, però va
marcar completament tot el meu devenir professional
posterior, a part de donar-li sentit en un moment per-
sonal important. Tot un màster en reducció de danys en
particular i en humanitat en general.
26 27
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Talleres para prevenir
muertes por reacción aguda
en consumidores de heroína
y/o cocaína intravenosa en un
centro de reducción de daños
en Barcelona. 46
Igor Bacovich, Anaïs Montserrat.
resuMen:
Introducción: El SAPS es un servicio pionero en
la ciudad de Barcelona que ofrece ayuda sociosanitaria
a personas consumidoras de drogas ilegales en situa-
ción de exclusión social. Debido al número creciente
de sobredosis observadas en nuestra sala de consumo,
en 2009 surgió la idea de realizar talleres de formación
dirigidos a las personas usuarias consumidoras de dro-
gas y su entorno (amigos, conocidos y familiares) pro-
porcionando la información necesaria para saber cómo
actuar en una situación de sobredosis
Objetivo: Disminuir el número de muertes por
sobredosis en la ciudad de Barcelona a partir de pro-
porcionar a los usuarios que han tenido más de una so-
bredosis de los conocimientos y habilidades necesarias
encaminadas a favorecer la prevención, detección y la
actuación por reacción aguda al consumo de cocaína y
heroína.
Material y métodos: Estudio descriptivo de una
muestra de 231 usuarios que han tenido como mínimo
una sobredosis des de 2004 hasta diciembre de 2011. De
forma voluntaria, los usuarios han accedido a realizar la
formación específica adquiriendo nociones básicas en
prevención, detección y actuación en una sobredosis.
Resultados: De los 231 usuarios, el 24% han sido
reincidentes, presentando más de una reacción aguda al
consumo de heroína, cocaína o speedball. Hemos rea-
lizado un total de 192 formaciones; dentro del grupo
de usuarios reincidentes, más del 85% de los usuarios
han participado en el taller. Se han entregado un total
de 423 kits de naloxona, de los cuales el 20 % han sido
utilizados por los usuarios para revertir una sobredosis
de heroína.
Conclusiones: Con este estudio proporcionamos
evidencia observacional de que los talleres formativos
son efectivos, por lo que deberían ser incluidos en el
abordaje integral del paciente dependiente del consumo
de drogas por vía parenteral.
26 27
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
El SAPS por su emplazmiento en la primera lí-
nea asistencial tiene una función de observato-
rio que detecta nuevos movimientos.
Nuevas procedencias.
Ciudadanos del Este de
Europa. Clásica procedencia
de Italia
A
partir de 1999 comenzamos a observar la
presencia de usuarios procedentes de Litua-
nia, Georgia, Croacia, pero principalmente
de Rusia, de las ciudades de Moscú, Ekaterinburgo,
San Petersburgo, Zurgut, Samara y Rostov. Supi-
mos que muchos de ellos, consumidoes de drogas, en
las ciudades donde vivían habían entrado en contacto
con organizaciones que les facilitaban el ingreso en cen-
tros terapéuticos gratuitos en España, aunque pagaban
del orden de 500 euros los intermediarios.
Sus edades oscilaban entre 18 y 30 años y muchos de
ellos habían iniciado carreras universitarias o trabajos
que exigían preparación técnica. Mantenían el contacto
con sus familiares, que en ocasiones les enviaban dine-
ro o incluso se desplazaban a Barcelona.
El tratamiento termina con el retorno a sus países
de origen. Pero algunas personas que abandonaban los
centros terapéuticos –generalmente porque el regla-
mento y las condiciones de alojamiento no se adaptaban
a sus expectativas–, no cuentan con opciones alterna-
tivas, acaban en la calle y muchos de ellos ya habían
ingresado en instituciones penitenciarias.48
Otra observación que se realizó fue la de la pobla-
ción italiana, que típicamente constituye uno de los gru-
pos de población más numeroso49.
Observatorio, función de
observación. Investigación.
Medicamentos sintéticos
28 29
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Cocaine and heroin
adulterants
baCKground
Health centers have many opportunities to improve
community health. One of them is to give information
among drug users about the adulterants of the substan-
ces that they will consume with the purpose of avoiding
acute reactions to consumption.
purpose
To know the main adulterants of intravenous sam-
ples and their effects among intravenous drug users.
Materials and Methods
Survey among active intravenous drugs users in
Barcelona. Several drugs users were trained to in-
terview other drugs users who did not use social and
health services. We collected socioeconomic and con-
sumption data and the users were asked to give a part
of their samples to be analyzed before their intravenous
consumption.
results
Data from 63 men and 31women were collected. 70
of them use cocaine, and 76 use heroin. Both substan-
ces alone or mixed. 69 were intravenous drug users. 17
samples can be analyzed. The additive substances found
in cocaine samples were caffeine, lidocaine, procaine,
phenacetine, tetracaine and levamisol; paracetamol and
caffeine in heroin samples
ConClusions
Studies of Hospital Services can be involved in real
street research. In this study we reviewed proceedings
of a high morbidity such as illicit drug consumption.
The knowledge of main adulterants of intravenous
samples enablus us to study effects and interactions, to
achieve the best healthcare and to develop educational
programs among drug users.
28 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
28 29
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Efectos inmediatos del
consumo de la cocaína 50
Continúan la atención y observación en la sala de
consumo que permite denir el síndrome post
consumo agudo de cocaína
Efectos posconsumo detectados
30 31
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Las limitaciones de espacio del servicio –insu-
ciente en todas las diferentes ubicaciones
y tiempo de apertura del centro– han con-
dicionado la respuesta a las principales demandas. Por
ello ha sido necesario desarrollar prestaciones fuera del
SAPS. Con el riesgo de que en el desplazamiento a otros
dispositivos, acaben no acudiendo.
Consultas de odontología
Las consultas odontológicas llevaron a que
acudiera un odontólogo al centro, el Dr. Jor-
ge Palencia, y luego a la cercana farmacia de
la calle Sant Ramon. Al ser muy laboriosa la prestación
de asistencia, se intentó acudir a servicios universitarios
de odontología en el Hospital Clínic y posteriormente
Bellvitge, odontología especial. Hasta la aparición de
asociaciones que prácticamente sin coste se hacen cargo
de la asistencia odontológica de nuestros atendidos.
Los orígenes del concepto
de centro integral
30 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
30 31
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
PLE. Programa lista
de espera de metadona
Desde el Centro Piloto de Juan de Austria, se
creó un Programa de Lista de Espera, destina-
do a recibir consumidores activos de heroína
del SAPS, en tanto no conseguían una plaza de manteni-
miento de metadona. Estaba dirigido por el Dr. Miguel
del Río Meyer51 52, que había asimismo colaborado en
Ginebra con la Dra. Annie Mino.53 Se denominó PLE,
Programa Lista de Espera, otro ejemplo de nombres
que no han de signicar nada.
La idea era que, a medida que accedieran a metado-
na en un Centro de Atención y Seguimiento (CAS), se
liberaran plazas del PLE para admitir nuevas deman-
das. En la práctica ha sido complicado acceder a plazas
de metadona, distintas del PLE.
El funcionamiento varió en función de las necesida-
des. Pero la base conceptual era que los pacientes pro-
puestos por el equipo de SAPS eran recibidos por el Dr.
Del Río y en la misma primera visita podían comenzar
el tratamiento con metadona. Se suprimían esperas di-
latadas. Así se creó un programa de mantenimiento de
metadona vinculado al servicio cuando el período de
espera para iniciar el tratamiento era excesivamente di-
latado.
Esta excepcional coordinación supuso una de las
primeras revoluciones del SAPS. Los consumidores de
heroína podían acceder a metadona, en unos plazos ra-
zonable. Es muy recomendable que no haya, pues, de-
mora en el inicio de programas de mantenimiento con
metadona.
Los usuarios del SAPS por definición debían hallar-
se en situación de marginalidad, bajo la idea de que era
un servicio especializado en este tipo de atención. Ello
ha dificultado que pudieran acceder a otros programas
de desintoxicación que exigieran aportación económica
o condiciones de abstinencia de drogas legales y no le-
gales que no podían aceptar nuestros usuarios.
Associació Alba
El centro Alba ha constituido otra gran alternati-
va de desintoxicación muy aceptable para nues-
tros usuarios, porque considera el inicio del
tratamiento en régimen de ingreso. Se pone en marcha
en 2004, según modelos ya existentes en Holanda, que
suponen cortas estancias.54 Al alta habitualmente tienen
establecida ya la pauta de mantenimiento y continúan el
programa en Centros de Atención y Seguimiento.
32 33
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Desintoxicación en régimen
hospitalario
Es más difícil el acceso a centros hospitalarios.
Pueden servir para introducir tratamientos
con metadona, dar cobertura hospitalaria en
situaciones especialmente complejos y para cesar en el
consumo de metadona. Pero la lista de espera es muy
larga.
Sin embargo, la lista de espera para el acceso a estas
plazas es dilatada. Forma parte de las cuestiones que no
han recibido una adecuada resolución con el paso del
tiempo.
Programas de desintoxicación
diferentes a programas de
metadona
Completan las alternativas a la desintoxicación
los programas con fármacos diferentes a los
opiáceos (metadona, buprenorna) como las
benzodiacepinas. Más allá de que sean medicamentos
que favorezcan la venta y, con ello, el riesgo de ingreso
en prisión, en algunas persona se asiste a efectos para-
dójicos de agitación en el curso de consumo ded benzo-
diacepinas.
La experiencia nos ha demostrado que son alternati-
vas que a algunas personas les ha funcionado, pero que
es conveniente seleccionar muy bien y establecer una
adecuada relación y seguimiento con la persona que es-
coja estos programas.
Los programas libres de drogas, brindados por al-
gunas asociaciones, contemplan el ingreso inmediato.
Hemos establecido escasas relaciones con estas asocia-
ciones y es, probablemente, algo a mejorar en el futuro.
El alta a los pocos días del ingreso es muy frecuente.
Algunas tienen normas estrictas en relación al consumo
de otras sustancias e incluso medicamentos.
32 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
32 33
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Lits, hospitalización
en pensiones
Lits responde a la demanda de un sitio don-
de dormir. Con ayuda del Departament de
Benestar Social, durante unos años se consi-
guió alquilar una habitación con dos plazas en una pen-
sión de la ciudad de Barcelona. Se proponía una estancia
corta en el curso de la cual restablecerse.
Tuvo amplio éxito, sin excesivos problemas en el
momento de dar el alta. La primera responsable fue
Marta Carrió, asistente social. Las sucesivas restriccio-
nes han dejado sin dotación al programa.
RECOJE, programa
comunitario de recogida
de jeringas en la calle55
Estos programas han sido de gran utilidad en
la disminución de las infecciones por vía pa-
renteral.
La recogida de jeringas tiene por finalidad la reti-
rada de sustancias susceptibles de causar infecciones
por vía parenteral. Nos propusimos el lema “Barcelona,
ciudad libre de jeringas en la calle”. En nuestra ciudad
se ha propuesto el lema de que no haya jeringuillas en
la calle. Tanto por las alteraciones en el paisaje urbano,
como por los riesgos de punción accidental o reutiliza-
ción u el consecuente muy elevado riesgo de contraer
infecciones.
33
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
34 35
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Nuevos retos
Olga Díaz, la tercera directora ha tenido que
convivir con una compleja realidad diaria y el
deseo de desempeñar una función futura más
amplia, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.
Compatibilizar un duro presente, con el anhelado
futuro. No olvidar la actualidad, diseñando el Centro
Integral.
Su actividad ha dado lugar a un fortalecimiento y
autonomía del servicio. Un equipo experto y responsa-
ble, donde cada especialista conoce bien su función y
enriquece al grupo.
Esta etapa ha tenido que responder a impensables
retos. El Centro de Atenció y Seguimiento (CAS) de
Junta de Comercio se trasladó al carrer Davant del Por-
tal Nou56 y posteriormente fue requerido parte del equi-
po del SAPS a trasladarse al nuevo centro para asumir
las tareas de reducción de riesgos.
Con lo que la directora tuvo que innovar la presen-
cia de un área de reducción de riesgos en un CAS, con
la mitad del servicio trabajando en el servicio origina-
rio de SAPS, avinguda Drassanes y seguir diseñando el
Centro Integral del futuro.
Ha sido una fase de gran trabajo y también vitalista.
De crecimiento y desarrollo del equipo, con la asunción,
durante un año de la dirección por un propio miembro
del equipo, Dito Eningo.
Esta amplia actividad imprime una importante pre-
sencia en Barcelona, contribuyendo a desarrollar nume-
rosos grupos de trabajo como el Programa sense sostre
con Àmbit Prevenció, ser activo miembro del grupo de
reducción de riesgos (REDAN) que coordinan la Dra.
Brugal y la Dra. Carmen Vecino57 y de numerosas cam-
pañas de sensibilización de la población.
CLAT 5, Oporto 2009
La amplia actividad de la directora la coloca
a ella y al servicio en una situación destaca-
da dentro de la de los servicios de atención
de drogas. Que se evidencia de forma desbordante en
la Conferencia Latina 5 (CLAT), en 2009 en Oporto58,
con la presentación de todos los trabajos en curso del
servicio.
“El modelo Barcelona”, “Elementos que dificultan
la comunicación entre usuarios y profesionales”, “So-
bredosis múltiples”, “Perfil y seguimiento de 500 usua-
rios”, el papel de los usuarios “En tanto padres”, “Lits,
hospitalización en pensiones” y la evaluación de las ha-
bilidades aprendidas en la sala de venopunción ”¿Qué
haces cuándo no estás conmigo?”
CLAT 5. Oporto 2009. GERD. Grupo de enfermería
de reducción de daños
34 35
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Como consecuencia de esta reunión hubo la posibilidad que miembros de nuestro servicio lo presentaran en el
Centro de Reducción de Daños de Salvador de Bahía y que el SAPS formara parte de la base de datos del EDDRA.
36 37
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Base de datos EDDRA
36 37
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Manual del SAPS,
Symposium UB
A
un momento determinado se hace necesario
que la información acumulada en el SAPS
pueda ser transmitida de forma estructurada.
Así es como aparece el libro atención sanitaria en zonas
urbanas socialmente deprimidas, más conocido como el
Manual del SAPS, con ediciones en 2007 y 2013.
Los estudiantes de medicina siguen desarrollando
una asignatura optativa en el servicio y sus trabajos son
la base de los Symposia anuales que se desarrollan en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
El manual del SAPS
2006. Todo fue
por equivocación
Raquel Martínez Aparicio
Había estado buscando todos los centros
de Barcelona que trabajaban con inmigra-
ción… Era verano y hacía calor… Toqué el
timbre de una puerta metálica, grande y gris…
Esperaba que me contestara una voz con la que ha-
bía hablado el día anterior, no fue así. Una voz dulce
me preguntó que quería…empecé a explicarle que ha-
bíamos quedado para que llevara mi curriculum. Luego
supe que esa voz era de Montse Grifols.
Extrañada me dijo que esperara. A los segundos la
puerta se abrió, con el ruido de aquellas puertas que tie-
nen mucho trajín. Me comunicó que no habían hablado
con nadie, tampoco esperaban ningún curriculum.
Ella me explicó apasionadamente con qué colectivo
trabajaban… ¡Me había equivocado y había tocado otra
puerta! Intenté no reflejar mi desconcierto. Sus palabras
tenían en mí el efecto de la Flauta de Amelín… me lla-
maban a conocer por dentro el lugar, sentía curiosidad
en conocer el proyecto.
No buscaban a nadie para trabajar.
Nos despedimos pero antes extendí mi mano para
ofrecerle mi curriculum, me había cautivado ese mun-
do. ¡Ella extendió su mano y lo cogió, lo cogió! Sin sa-
berlo, en ese sutil acto se plantó una gran semilla.
Yo estaba en la montaña dejándome sentir qué ca-
mino tomar en mi vida. Me llamaron por teléfono del
lugar de la puerta gris metálica, de aquella que al abrirse
se oía una parte del mundo. Una voz firme y clara me
convocó para una entrevista para trabajar. Hice las ma-
letas y volví a Barcelona.
Hacía calor… delante de mí, la puerta gris, unas
escaleras, unas paredes con frases cortas y algún que
otro agujero, un olor a sudor y agrio… otra puerta y
un pedazo de universo que en ese momento estaba en
silencio, SAPS.
Puse cara y cuerpo a esa voz firme y clara que me
había convocado. Era Olga Díaz. Ella me habló de ese
universo. Sus frases eran como una gran armadura que
protege con sumo cuidado el cuerpo que habita en ella.
Yo había estudiado Filosofía y estaba formándome
en Expresión Corporal. Había poblado el mundo de las
ideas, bajé al cuerpo y en el SAPS descubrí las raíces.
Ahí la vida se abre con puro instinto. Aprehendí el
Dasein de Heidegger, como el SER se valida y aflora
con la conciencia de la propia muerte, experimenté la
38 39
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Ética de la que hablaba Aristóteles, el relativismo de
Hume… He sido testigo de la superación del desgarra-
miento en el que, por momentos vive la Humanidad,
he visto el doble movimiento de todo individuo entre
el determinismo y la voluntad de nuestra libertad, esa
de la que hablaba Schiller…He vivenciado el Yo y mis
circunstancias de Unamuno…
Así podría ir nombrando aprendizajes sentidos y va-
lorados desde el alma que me ha regalado el SAPS.
Hoy soy un poco más porque pude transitar por es-
tas tierras sapianas, mis pasos fueron hacia otro suelo,
el de ARD. Y como un hijo que ha de crecer, continuar
y aventurarse encontré nuevas tierras en donde nutrir-
me, crecer y plantar…
Ahora bien, en todo hijo está la lealtad de su clan y
lo que le dio aliento.
Gracias por enseñarme que la vida navega y exis-
te en el deseo y la voluntad y no en sus razones. Que
la vida tiene muerte y antes de que ella llegue, nuestro
aliento en algún momento, es como el canto de un rui-
señor, precioso. Porque la vida ante todo es pura vida
(con todas las consecuencias).
Recuerdo: todo llegó por equivocación, un gran
acierto.
2006. A tribute to those who
keep doors open
Ricardo Fuertes59. In-Mouraia60
In the summer of 2006, I was trying to settle in
Barcelona, Spain. I had a job that I didn’t like
and I and was searching for other options. By
chance, I saw a job offer to work in Servei d’Atenció i
Prevenció Sociosanitària (SAPS). Some of my friends—
knowing that it involved working with people who use
drugs—tried to discourage me to apply. They said: “Te
vas a ir de Guatemala a Guatepeor” (Rough translation:
You will go from bad to worse). I didn’t know what to
expect, but I didn’t have anything to lose.
I have very vivid images of the job interview and
the first impressions of the centre: the dark and da-
maged stairs, the leaflets and stickers with raw messa-
ges “Folla seguro” (Fuck safely) — and many new
concepts for me—such as safer injection, Hepatitis C
prevention, adherence to HIV treatment, and so on. I
didn’t know anything about harm reduction and I had
very little knowledge about drugs. Having said this, I
was very lucky to get the job.
I then became a member of a team that showed me
for the first time what peer work is. It also taught me
to work outside of the office and as little as possible
behind a computer. They also gave me real examples
of what being practical means— “You know Ricardo,
here we had a small store room. A couple of years ago
we just emptied it and it became the drugs consumption
room”. Every day, my colleagues showed me that being
professional and serious is not incompatible with being
warm and fun. And the days we had to deal with crisis
we would apply this motto — “At least we were able to
open the door and keep going”.
The first weeks at SAPS were a very steep learning
experience. Of course, it took me some time to un-
derstand and get familiar with all of the interventions
and procedures: how to register the needle and syringe
exchange, what were the procedures for the drug con-
sumption room, why there was a rapid referral to opioid
substitution treatment, how to book appointments to
legal support, what were the rules in the drop-in area,
what were the materials given for the showers and laun-
dry. This comprehensive approach taught me the first
lesson: Harm reduction involves not only working with
drug use itself. People are much more than the drug
they use. Problem drug use impacts on the health,
social conditions and family relationships. Reducing
38 39
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
harm involves working in many areas that are part of
every person’s everyday life.
There was also another “revelation”. Before wor-
king at SAPS, I thought people who use drugs would
somehow be a homogeneous group, very different
from myself and the people that I knew, and were using
drugs because they didn’t care at all about their health
and life. I was so wrong. People who use drugs are ob-
viously very different from each other, just as we are all
different from each other. And to use drugs is not equal
to not care about one’s own health and life. How did I
realize this? I saw people using the drug consumption
room because they didn’t want to risk an overdose so-
mewhere else, and all alone, risking death. Others used
the facility for disinfecting and dressing wounds, or for
doing their everyday HIV treatment. Also, I found a
couple of more unexpected surprises: On one of my
first days at the centre, a client showed me how he pluc-
ked his eyebrows. Another was worried about eating
too much sugar in his daily diet. Another client was
happy about the nice smell on his freshly washed clo-
thes because of the new fabric softener that the facility
provided. These revelations only came from working
in real life, with real drug users, nothing that a college
education was able to teach me- and many others in di-
fferent areas- about working in the drugs field.
During the 3 years at SAPS many of the clients were
in their 40’s/50’s, representatives of the boom of heroin
use in Spain in the 80s and 90’s; various drug users were
from Algeria and Morocco; speedballers from Georgia;
young injectors from Italy; sex workers from Nigeria;
transgender Latinas, among others. Their vulnerability
and presence in that harm reduction service in Barcelona
was not only a part of the history of drugs and individual
life tracks, but also a consequence of repressive regimes,
political crisis, and economical migration. This made me
realize that harm reduction services are not isolated ser-
vices, but reflect society, policies, and structural inequa-
lities. That made me gain the awareness that intervention
in harm reduction is working with individuals and their
specific needs, and also has a very strong component of
fighting poverty, stigma, and to achieve social change.
I met many people who worked at SAPS for a pe-
riod of their life and left the organization. I also left
in 2009. But, I took a lot of experience and energy
with me. Those were the “seeds” that I took with me
and planted with Grupo de Ativistas em Tratamentos
(GAT), in Lisbon, Portugal. With my new colleagues,
their expectations, experiences, and backgrounds, we
developed IN-Mouraria—a harm reduction service
born in 2012. In just a few short years, it has become
a wonderful and inspiring project to not only myself,
my colleagues and other local drug professionals, but
most importantly our clientele. A different country and
setting, a new team, and new clients in need. And yet,
some of SAPS’s spirit is here.
This year, SAPS will move from their present loca-
tion and many changes will happen. Its door, the one
that kept opening--not matter what--will close forever.
It doesn’t matter: I always knew that the physical doors
are not the important part. It is the people who keep
doors open.
40 41
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Aula de formació
La nostra associació Ex Aequo, en intima
col·laboració amb el SAPS, després de des-
envolupar un programa mòbil d’intercanvi
de xeringues, d’hospitalització en pensions, Lits, ha po-
sat en marxa un projecte educatiu. En el convenciment
que després de prevenció dels riscos derivats del con-
sum, proveir un sostre encara que sigui a temps parcial,
el següent es l’educació de baixa exigència. .
Al Centre Cívic Nou de la Rambla de Barcelona,
s’ha aconseguit posar en marxa un centre de contacte
dels consumidors -actius o antics- amb la cultura. Són
poques les condicions: acudir amb mínimes condicions
que facin possible seguir les sessions. No hi ha expul-
sions, no s’exigeix assiduïtat, s’ofereix un lloc on agafar
gust per fets culturals i de formació. A demanda s’han
desenvolupat –fins i tot de manera simultània- ajut per
aconseguir el permís de conduir, introducció a la in-
formàtica, xarxes socials per contactar amb familiars,
idiomes, carnet de biblioteca, visites a museus i altres
sortides culturals.
Les activitats no són remunerades i no s’ofereix
menjar. Només un dinar de fi de curs. Als alumnes els
hi agrada, perquè segueixen assistint lliurement. Per
part dels docent s’intenta fomentar valors, millorar una
baixa autoestima i introduir a les habilitats socials, im-
prescindibles per intentar integrar-se.
Com en tantes altres activitats en zones deprimides
els números són escassos. Els alumnes erràtics. Els èxits
sovint no es veuen, perquè sovint impliquen canvi de
barri i de costums. Però, com en altres ocasions creiem
que el futur passa per noves alternatives, en aquest cas
de formació i en mantenir i divulgar un projecte que
pugui reproduït per altres grups i associacions.
Pacientes psiquiátricos en el
SAPS
En ocasiones se presentan pacientes en nuestro
servicio con alucinaciones, lenguaje desorgani-
zado, por alteraciones de la atención, memoria
y funciones superiores61.
Es conveniente descartar la existencia de alteracio-
nes en el consumo de sustancias externas del tipo de
sobredosis o síndrome de abstinencia. Así como acci-
dente vascular cerebral, traumatismo craneal, porfiria,
infección por sífilis o infección por VIH con deterioro
intelectual asociado.
La conducta ideal es solicitar ayuda por los servi-
cios psiquiátricos. No es, sin embargo, insólito el hecho
de que no se produzcan estas visitas o no tenga lugar
la continuidad en el seguimiento. Hemos de insistir en
el cumplimiento de estas visitas, pero si finalmente no
tienen lugar y el paciente solicita asistencia podemos re-
currir a un tratamiento inicial. Se perseguiría
a) introducir una relación terapéutica con el pacien-
te, de acuerdo al principio de que el mejor enfo-
que asistencial es el que combina la medicación
con distintas formas de atención psicosocial.62
b) facilitar la visita con el equipo de referencia de
psiquiatría
Los fármacos antipsicóticos se introdujeron en la
década de los 50 y ofrecen resultados superiores al pla-
cebo en la prevención de la reagudización, socialización
y calidad de vida de los pacientes (2). Posteriormente
han aparecido fármacos antipsicóticos de segunda ge-
neración (o también denominados antipsicóticos atípi-
cos) con menos efectos secundarios y con mejor efecto
sobre los síntomas afectivos.
Se recomienda, por tanto, el empleo de antipsicóti-
cos de segunda generación.
Un posible esquema puede ser:
Risperidona 1 mg cada 12 h y evaluar en tratamiento
a las 48 horas. Si ha tolerado bien la medicación y la me-
joría es parcial puede aumentarse a 3mgs, 4 mgs al día.
No es un medicamento que habitualmente sea obje-
to de compra o venta. Puede ocasionar fiebre no justifi-
cada o movimientos involuntarios.
Una vez ajustada la medicación puede pasarse a for-
mulaciones intramusculares.
Si estaban tomando menos de 4mgs al día, pasar a
Risperdal 25mgs inyección intramuscular cada 2 sema-
40 41
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
nas y para dosis superiores, Risperdal 37,5mgs, inyec-
ción intramuscular cada 2 semanas.
Otros medicamentos similares que podemos ver
utilizados son:
Clozapina: desaconsejada por la necesidad de tener
que realizar ana´lisis de sangre semanales ya que puede
ocasionar disminución con repercusiones graves de los
glóbulos blancos.
Olanzapina: 10-20 mg./día por vía oral, repartido
en 2 tomas al día. (Zyprexa)
Quetiapina: 50-600 mg./día por vía oral, repartido
en 3 tomas al día. en 3 tomas
Risperidona: 4-8 mg./día p.o. por vía oral, reparti-
do en 3 tomas al día. en 3 tomas 3 tomas.
Ziprasidona: 80-160mg./día p.o. en 2 tomas, .por
vía oral, repartido en 2 tomas al día.
Aripiprazol: 15-30 mg./día p.o. por vía oral, repar-
tido en 3 tomas al día (Abilify)
Al igual que en otras circunstancias que nos resulta
dificultoso conseguir la visita por un médico especialis-
ta, intentaremos conseguir el soporte a distancia.
Se intentará hacer un seguimiento de los pacientes a
los que se les ha indicado el tratamiento.
¿Y ahora qué?
CAS Junta de Comercio y SAPS se han visto
abocados, dos décadas después, a cambiar de
ubicación. El traslado es una representación
también de los nuevos tiempos. Grandes avances médi-
cos con los programas de reducción de riesgo, medica-
mentos antirretrovirales y la curación de la hepatitis C.
Afortunadamente, en los últimos años con el esfuerzo
de muchas personas, también de las administraciones
públicas (el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat
de Catalunya), nos estamos aproximando a un escenario
mejorado en muchos aspectos, por lo menos, en algu-
nos.
Después de 20 años –de1993 a 2013– de atención a
consumidores de drogas no legales, en nuestro servicio
SAPS Creu Roja, nos planteamos si los cambios habi-
dos en este tiempo deben dar lugar también a cambios
de actuación.
El inicial encargo de contactar con personas que no
frecuentaban los servicios sociales y sanitarios que uti-
liza la población general, después de atender a más de
16.000 personas diferentes, obligan a desarrollar presta-
ciones que hagan de puente hacia la integración.
Los programas de acceso rápido a metadona han
sido un recurso importante. Ahora se hace preciso con-
tar con accesos más rápidos a plazas de desintoxicación
hospitalaria, para consumidores de sustancias ilegales y
para personas en planes de mantenimiento con meta-
dona y que se plantean reducir la dosis diaria o incluso
suprimirla.
Podríamos afirmar positivamente pues, que se han
hecho avances, avances objetivos: Se han implementa-
do varias salas de consumo higiénico, ha disminuido el
número de muertes por sobredosis (atribuible a la edu-
cación sanitaria, talleres de tratamiento con naloxona,
salas de consumo)
Pero persisten la desigualdad, la marginación, ne-
cesidades básicas no cubiertas, enfermedades mentales
no diagnosticadas y situación administrativa no regu-
larizada que contrasta con las escasas perspectivas de
retorno a los países de origen. Pero la inserción laboral?
La situación administrativa de muchas personas
En los últimos 20 años, desde el SAPS podemos
dar fe del trabajo realizado para y con las personas que
usan drogas no legales en la ciudad de Barcelona. He-
mos vivido y hemos participado de alguna manera en
la evolución y transformación de la ciudad. También en
el abordaje a los usuarios de drogas en activo. Hemos
vivido las cifras de muerte por sobredosis de los finales
42 43
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
de los 80 y principios de los 90. El centro de consumo
y venta de Can Tunis y su desaparición
La dificultad de acceso a la tarjeta sanitaria y la ge-
neralización laboriosa de la asistencia sanitaria. Las lis-
tas de espera a mantenimiento con metadona y la crea-
ción del PLE. Persisten las dificultades para el ingreso
en unidades de desintoxicación hospitalaria.
En los últimos dos años, en el SAPS la actividad
está decreciendo sensiblemente
2010 2011 2012 2013
PIX 7.542 3.667 3.896 1.676*
SALA 6.761 4.248 4.179 2.324*
ENFERMERIA 2.256 2.602 2.975 1.231*
CLUB 15.283 15.475 23.154 12.157*
T.S. 2.740 2.475 2.722 1.464*
A. JURIDICO
LEGAL 520 698 660 345*
* Hasta agosto 2013
Vemos cada vez a menos personas. Pero están más
deprimidos social y sanitariamente, y no resulta fácil su
atención global.
Los datos de actividad pueden ser incentivos ne-
gativos. Conseguir que los usuarios accedan a centros
de mayor integración, las reinserciones disminuyen el
total de propios actos asistenciales y plantea que se está
trabajando menos o que disminuyen las necesidades.
Mientras que la disminución cuantitativa de actuacio-
nes ha de llevar a una actuación más personalizada.
El trabajo en red, ¿es una realidad de la que esta-
mos contentos? Tenemos sala de consumo inyectado,
pero no podemos ofrecer consumo supervisado para
personas que utilizan la vía de fumar. Hay una bolsa
de personas que no pueden acceder a regularización de
su situación a pesar de que llevan muchos años entre
nosotros. ¿Un callejón sin salida?
Demasiada gente durmiendo en la calle. Con el
enorme deterioro que implica.
42 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
42 43
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Low Threshold Journal
Se hace necesario que los grupos que trabajan
con proyectos de bajo umbral tengan la oportu-
na difusión para intercambio con otros equipos
y personas interesadas.
Lowthreshold Journal se brinda a ello dispuesto a
recoger las experiencias de estos grupos y ponerlas a
disposición de la comunidad científico y social a tra-
vés de una plataforma comunicativa multilingüe. La
forma de contactar es a través de lowthresholdjournal.
org, donde se va a plantear la forma de llevar a cabo la
comunicación y la difusión.
Es fa necessari que els grups que treballen amb
projectes de baix llindar tinguin l’oportuna difusió per
intercanvi amb altres equips i persones interessades.
Lowthreshold Journal es brinda al respectes, disposat
a recollir les experiències d’aquests grups i posar-les a
disposició de la comunitat científic i social mitjançant
una plataforma comunicativa multilingüe. La forma de
contactar és a través de lowthresholdjournal.org, on es
planteja la forma de dur a terme la comunicació i la di-
fusió.
It is necessary that the groups working with
low-threshold projects are appropriately disclosed to
exchange with other teams and stakeholders.
LowthresholdJournal is ready to collect experien-
ces of these groups and make them available to the
scientific and social community through a multilingual
communication platform. The way to contact is throu-
gh lowthresholdjournal.org, where it will consider how
to carry out the communication and diffusion.
suMarios
Low Threshold Journal; 2013. Vol 1, nº 1
Editorial. ¿Qué haces cuándo no estás conmigo?
Lorena Andreo, Jessica Camí, Patricia Díaz, Carla
Nasarre, Igor Bacovich, Rosa Kistmacher, Montse
Grífols, Jordi Delás, Margarita Águas, Olga Díaz,
Dito Eningo.
Consumidores de largo recorrido. Queralt Caba-
llero, Ruth Martín Pujol, Núria Pijuan i Panadés,
Margarita Aguas4
Síndrome post consumo agudo de cocaína. Lore-
na Andreo
Uso y abuso de benzodiacepinas. Igor Bacovich,
Verónica González Herndez
Transexuales. Jessica Camí
Consumidores de drogas italianos en Barcelona.
Tania Farci, Rosa Kistmacher
Low Threshold Journal 2014; vol 2, nº 1
Editorial
Consensus document. Recomendaciones dirigidas
a la prevención y abordaje del VIH y del sida en
personas usuarias de drogas en situación de exclu-
sión social. Documento de consenso Valencia 2011.
/ Recommendations aimed at preventing and tac-
44 45
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
kling HIV and AIDS in drug users in social exclu-
sion. Valencia 2011, consensus document
Experience Aula de formación. Proyecto pedagó-
gico para usuarios de drogas Experience Training
classroom in Barcelona. An experience of two
years
Experience Educación compartida en un servicio
de atención a usuarios de drogas en activo. Expe-
riencias de un equipo multidisciplinar / Shared
education in a center for drug users - Experiences
of a multidisciplinary team
Meeting Euro Harm Reduction Meeting. Amster-
dam 2 and 3, October 2014.
Low Threshold Journal 2014; vol 2, nº 2
EDITOR IAL
IV JORNADA DE REDUCCIÓ DE DANYS A
CATA LUNYA
COMUNICACIONS. Herramientas para el aná-
lisis ético de los fenómenos NIMBY / Eines per
l’anàlisi ètica dels fenòmens NIMBY / Tools for
ethic analysis of phenomena NIMBY
Ibogaína: una alternativa humanitaria al problema
de la cronificación de adictos a sustancias / Ibo-
gaïna: una alternativa humanitària al problema de
la cronificació d’addictes a substàncies / Ibogaine:
a humane alternative to the problem of developing
chronic substance abusers
¿Y ahora qué? / I ara què? / What now?
Menores y reducción de daños / Persones menors
en programes de reducció de danys / Minors and
Harm Reduction
Guía de buenas prácticas en los Programas de In-
tercambio de Jeringas / Guia de bones pràctiques
en els Programes d’Intercanvi de Xeringues / Gui-
de to good practice in Syringe Exchange Programs
Consumo de sustancias y otras conductas de riesgo
en prisión / Consum de substàncies i altres conduc-
tes de risc a presó / Substance use and other risk
behaviors in prison
Evaluación del Programa de intercambio de jerin-
guillas del Centro Penitenciario de Brians 1 (2007
- 2012) / Evaluació del Programa d’intercanvi de
xeringues (PIX) del Centre Penitenciari de Brians
1 (2007 - 2012) / Evaluation needle exchange pro-
gram in Prison Brians 1 (2007 -2012)
REVISIÓ. Programa de intercambio de jeringas en
prisiones / Programa d’intercanvi de xeringues a
presons / Needle exchange programs in prison
GLOSSARIO / GLOSSARI / GLOSSARY
44 45
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Low Threshold Journal 2015; Vol 3, nº 1
EDITORIAL. SECOND BANK 3-4
Bancos y personas sin hogar/ Banks and the home-
less / Els bancs i la problemática de la gent sense
sostre. Patricia Pujante
Dormir en un banco / Slapen op een bankje / Slee-
ping on a bench. Joshwa Smeets
Albergues y cajeros / Shelters and ATMs. David
Calzadilla
Que algún profesional se pase por los cajeros / So-
cial care in ATMs
CASE RECORDS. El mal camello / The bad dea-
ler / El mal camell
15 años atendiendo a consumidores de drogas no
legales en la ciudad de Barcelona. De la reducción
de daños a la excelencia / 15 years taking care of
non-legal drug users. Jordi Delás, Olga Díaz
ORIGINAL. Presencia de adulterantes en el aná-
lisis de muestras de cocaína y heroína preparadas
para ser consumidas. Revisión de la bibliografía. /
Adulterants in the analysis of cocaine and heroin
samples ready for consumption. Literature review.
Sara Serra, Noelia Furquet, María José Sánchez, Davide
Iannello
ORIGINAL Presencia de adulterantes en el aná-
lisis de muestras de cocaína y heroína preparadas
para ser consumidas. Revisión de la bibliografía. /
Adulterants in the analysis of cocaine and heroin
samples ready for consumption. Literature review.
Sara Serra, Noelia Furquet, María José Sánchez, Davide
Iannello
Low Threshold Journal 2015; vol 3, nº 2
El mercado de la droga. Redadas. El mercat de la
droga. Batudes. The drug market. Police raids
Intervenciones policiales en el mundo de la droga:
cómo queda el mercado Intervencions policials al
món de la droga: com queda el mercat. Police inter-
ventions in the drug World. Patricia Pujante
Comentarios Comentaris. Comments. Rosa Kist-
macher
Experiencias. Experiències. Experiències. Jordi
Haro
Reinserción o negocio? Reinserció o negoci? Rein-
sertion or business? Herman Saraiva Marcelino
Cómo dejé la droga o mejor dicho de como empe-
cé a dejarla. Com vaig deixar la droga o millor dit
de com vaig començar a deixar-la. How I stopped
drugs or rather how I started. Valentina Mortari
La realidad invisible que duerme en nuestros por-
tales. The invisible reality sleeping on our portals
Jorge Valero y David Viñas
Deporte. Esport. Sport Hockey +
Proyecto ciudad. Projecte ciutat. Hockey City Pro-
gram
El día diferente. El dia diferent. A different day
46 47
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
1. Dr. Soler Insa. Cargos y publicaciones. <http://
www.ub.edu/dpppc/grup4.htm>
2. Soler Insa PM. Publicaciones a partir de Pub
Med. Consulta realizada 29-8-2016. <http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=soler+insa+pm>
3. Colom J. Publicaciones a partir de Pub Med. Con-
sulta realizada 29-8-2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=colom+j>.
4. De Andrés M. Publicaciones a partir de Pub Med.
Consulta realizada 29-8-2016. <http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/?term=Andres%2C%20Miguel%20
De%5BFull%20Author%20Name%5D&cmd=Detail-
sSearch>
5. Miguel de Andrés. Grup IGIA. 19ª Conferencia
Internacional de IHRA BARCELONA Mayo de 2008.
<https://www.hri.global/files/2010/05/03/2008_
Monday_Major_Spain_Andres.pdf>
6. Miguel de Andrés. Trayectoria profesional y aca-
démica. <https://www.linkedin.com/in/migueldean-
dres>
7. Annie Mino. J’accuse les mensonges qui tuent les
drogués, Calmann-Levy, 1996
8. Annie Mino Ex-directrice de la santé, Annie
Mino s’en est allée. <http://www.tdg.ch/geneve/ac-
tu-genevoise/exdirectrice-sante-annie-mino-s-allee/
stor y/2 0698752>
9. Torralba L. Publicaciones a partir de Pub Med.
Consulta realizada 31-8-2016. <http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed?term=torralba+l&cmd=Details-
Search>
10. Oriol Romaní. Bibliografía. Dialnet. <https://
dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=217892>
11. Em refereixo al que força pomposament vam
anomenar “Presa de contacte amb els drogodependents
d’alt risc (PCDAR). Un programa pilot”, realitzat per
al Pla de Drogues de Barcelona des de l’Area d’Antro-
pologia Social de la Universitat de Tarragona, que vaig
coordinar juntament amb la Núria Espinal i en Joan M.ª
Rovira. Es pot llegir un resum del mateix a Romaní, O.
(1992) “Marginación y drogodependencias. Reflexio-
nes en torno a un caso de investigación- intervención”,
Alvarez-Uría (ed.) Marginación e inserción. Madrid, End-
ymion: 259- 281. Així com veure el seu, diguem-ne,
“producte estrella”, que era el fulletó sobre “Las andan-
zas de Tío Elvis”, a: <http://hemerotecadrogues.cat/
las-andanzas-de-tio-elvis/>
12. Nájera R. Perspectivas actuales y futuras de la
investigación sobre el SIDA. An Sist Sanit Navar. 1997;
20:9-17 <http://www.cfnavarra.es/salud/anales/tex-
tos/vol20/n1/colab.html>
13. Romero Vallecillos M, Oviedo-Joekes E, Mach
Cerdà JC, Markez Alonso I. Programas de jeringuillas.
Adicciones 2005; 17 (supl 1) 257: 275. < http://www.
adicciones.es/files/Romero.pdf >
14. Instituto Nacional de Estadística. Casos de
SIDA. Actualización a 31 de diciembre de 20070 de
junio de 2003 por categoría de transmisión, indica-
dor y año de diagnóstico. [Página Web]. Disponible
en <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do> (consultado el
22/03/2009).
15. Alvarez-Dardet C, Hernández-Aguado I. AIDS
in Spain: lessons learned from a public health disaster. J
Epidemiol Community Health 1994; 48: 331-2.
16. Andrés A, Delás J. Reducción de daños asociados
al consumo de drogas no legales en el sur de Europa
Med Clin (Barc). 2005; 125:700-2
17. Manzanera R, Torralba L, Brugal MT, Armengol
R, Solanes P, Villalbí JR. Afrontar los estragos de la he-
roína: evaluación de diez años de un programa integral
en Barcelona. Gac Sanit. 2000; 14:58-66.
18. Royo J, Carme Viladrich M, Guirado MV, Bayes
R. Factores innovadores en un programa de intercam-
bio de jeringuillas para usuarios de drogas en Barcelona
Med Clin (Barc). 1994 Mar 19; 102:397-8.
19. Garcés Jarque JM, Gutiérrez Cebollada J, Benito
Ruiz P, Estrada J, Torres X, Molina L, Gubern JM,
Sitges Serra A, Sitges Serra A. Una experiencia médica
única: los Juegos Olímpicos de Barcelona. Med Clin
(Barc). 1996; 106:290-3.
20. Soldevila A. SAPS Creu Roja. <https://prezi.
com/6yxmqwrcfehx/saps-creu-roja/>
21. <http://www.nutricionsinfronteras.org/>
22. Coffin PJ Urban Health Syringe availability as
HIV prevention: a review of modalities.2000; 77:306-
30.
23. Bechich S, Marnez M, Llorella G,. Rodés A,
De Andrés M, Delás J. RECOJE: recogida comunitaria
de jeringas por usuarios de drogas por vía parenteral
como complemento a los programas de intercambio.
Gac San 2001; 15:353-355. <http://www.elsevier.es/
revistas/ctl_servlet?_f=7016&articuloid=13018931>
24. Heller DI, Paone D, Siegler A, Karpati A.The
syringe gap: an assessment of sterile syringe need and
acquisition among syringe exchange program partici-
pants in New York City Harm Reduct J. 2009; 6: 1.
25. Ballesteros C. Zaguan Madrid : Fundación para
la atención a las toxicomanías de la Cruz Roja Española
1996; 2 (Octubre) 8-11
26. Estudio MIRA.
27. Soldevila A. SAPS Creu Roja. <https://prezi.
com/6yxmqwrcfehx/saps-creu-roja/>
46 47
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
28. Ernesto Sierra format parte de Cruz Roja Barce-
lona desde 1981.
29. Brugal T. Publicaciones a partir de Pub Med.
Consulta realizada 31-8-2016. <http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/?term=brugal+t y http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/?term=brugal+mt>
30. Brugal MT, Barrio G, Royuela L, Bravo MJ, de la
Fuente L, Regidor E. Estimación de la mortalidad atri-
buible al consumo de drogas ilegales en España. Med
Clin (Barc). 2004;123:775-7.
31. Institut Municipal de Salut Pública. Estadístiques
de Salut. Mortalitat i Natalitat a la Ciutat de Barcelona
1999. Barcelona: Institut Municipal de Salut Pública;
2002.
32. Torralba L, Brugal MT, Villalbí JR, Tortosa MT,
Toribio A, Valverde JL. Mortality due to acute adver-
se drug reactions: opiates and cocaine in Barcelona,
1989–93. Addiction, 1996; 91, 419–426. <http://cat.
inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3001843>
33. Institut Municipal de Salut Pública. Sistema d’In-
formació sobre Drogues. Barcelona: Institut Municipal
de Salut Pública; 2000.
34. Brugal MT, Barrio G, De LF, Regidor E, Royuela
L, Suelves JM. Factors associated with non-fatal heroin
overdose: assessing the effect of frequency and route of
heroin administration. Addiction. 2002; 97 :319-27
35. Institut Municipal de Salut Pública. Actualitza-
ció dels Indicadors de Drogues Sistema d’Informació
de Drogodependències de Barcelona. Agència de Salut
Pública Barcelona: Institut Municipal de Salut Públi-
ca; 2008. <http://www.aspb.es/quefem/docs/SID-
B_3r%204t%20trimestre%202007.pdf >
36. Majó X. Publicaciones a partir de Pub Med. Con-
sulta realizada 6-9-2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=majo+x>
37. Brugal MT, Villalbí JR, Torralba L, Valverde
JL, Tortosa MT. The epidemiology of the acute adver-
se drug reaction in Barcelona in 1983-1992: a mortality
analysis Med Clin (Barc). 1995 Oct 14;105(12):441-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7490933>
38. <http://www.lifeline.org.uk/>
39. Marta García, educadora social. Responsable de
buena parte de los textos de educación sanitaria del ma-
nual “Atención sanitaria en zonas urbanas socialmente
deprimidas”
40. Cebrián Blanco S, L. Sala, Delás J, Nadal C, Gon-
zález M, Val-llosera A.. Ciudadanos del este de Europa
consumidores de drogas en Barcelona. Gaceta Sanita-
ria, ISSN 0213-9111. 2003, 17: 256-258
41. Arrieta IM. Salas de inyección higiénica. Pers-
pectiva histórica. 5º Congreso Virtual de Psiquia-
tría. Interpsiquis . Febrero 2004. Psiquiatria.com.
<http://www.psiquiatria.com/bibliopsiquis/assets-
tore/21/74/19/21741925654423817564994612126809
546013>
42. Anoro M. Ilundain E, Rodriguez R, Rossell L,
Iglesias B, Guinovart C, Gabari M. Factores asocia-
dos a presentar parada respiratoria en las sobredosis por
opiáceos atendidas en un escenario abierto de consumo
de drogas en Barcelona. Rev Esp Salud Pública 2004;
78: 601-608.
43. Bravo MJ, Royuela L, De la Fuente L, Brugal
MT, Barrio G, Domingo-Salvany A; the Itínere Project
Group. Use of supervised injection facilities and injec-
tion risk behaviours among young drug injectors. Ad-
diction. 2009 ;104:614-9.
44. Hedrich D. European report on drug consump-
tion rooms. European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction; Luxemburg, 2004
45. La Vanguardia, miércoles 2 de diciembre de 2009,
“Vivir”, pg 4.
46. Bacovich I, Montserrat A. Talleres para prevenir
muertes por reacción aguda en consumidores de heroí-
na y/o cocaína intravenosa en un centro de reducción
de daños en Barcelona
47. Soldevila A. SAPS Creu Roja. <https://prezi.
com/6yxmqwrcfehx/saps-creu-roja/>
48. Cebrián Blanco S, L. Sala, Delás J, Nadal C, Gon-
zález M, Val-llosera A.. Ciudadanos del este de Europa
consumidores de drogas en Barcelona. Gaceta Sanita-
ria, ISSN 0213-9111. 2003, 17: 256-258
49. Farci T, Rosa Kistmacher R Consumidores de
drogas italianos en Barcelona. Low Threshold Journal;
2013. 1:21
50. Delás Jordi. Giselle Priore A. Pigem A. Aguas M.
. Síndrome posconsumo de cocaína inyectada a partir
de las observaciones en una sala de consumo supervisa-
da. Med Clin (Barc). 2008;130:35.
51. Dr. Miguel del Río Meyer. Cargos. <http://www.
ub.edu/dpppc/grup4.htm>
52. Del Río M. Publicaciones Pub Med. Consultado
29 de agosto de 2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=del%20Rio%20M%5BAuthor%5D&-
cauthor=true&cauthor_uid=9489052>
53. del Rio M1, Mino A, Perneger TV.Predictors of
patient retention in a newly established methadone
maintenance treatment programme. Addiction. 1997
Oct;92(10):1353-60.
54. http://www.aalba.org/alba/unitat-de-crisi
55. Bechich S, Marnez M, Llorella G, Rodés A, De
Andrés M, Delás J. RECOJE: recogida comunitaria de
jeringas por usuarios de drogas por vía parenteral como
48 49
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
complemento a los programas de intercambio. Gac Sa-
nit 2001;15:353-5.
56. <http://www.creuroja.org/AP/
cm/5004P235L1/La-Creu-Roja-aten-mes-de-1-
700-persones-amb-drogodependencia-a-Catalunya.
aspx>
57. Vecino C. Publicaciones a partir de Pub Med.
Consulta realizada 31-8-2016. <http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/?term=vecino+c>
58. CLAT5. <http://w ww.lasdrogas.info/agenda/
1533>
59. Ricardo Fuentes trabaja actualmente en IN-Mou-
raria é um projeto do GAT. Calçada de Santo André,
nº79, 1100-496, Lisboa, Portugal
60. In-Mouraria. <http://www.gatportugal.org/pro-
jetos/inmouraria-pessoas-que-usam-drogas_1>
61. <http://www.uptodate.com/contents/schi-
zophrenia-clinical-manifestations-course-assess-
ment-and-diagnosis?>
62. Soler Insa PA, Gascón Barrachina P. RTM-IV
Recomendaciones terapéuticas en los trastorno menta-
les, Cyesan Editorial. 2012.
48 LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
48 49
LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1. LowThreshold Journal, 2016, vol. 4, num. 1.
Call for papers
Low Threshold Journal is an online publication
addressed to the international scientic com-
munity and focused on presenting experiences
of teams who work on promoting education, health and
social care in socially deprived urban areas. There are in-
teresting unknown interventions that could be useful for
other groups under similar conditions.
From the original texts, sent to lowthresholdjournal@
lowthresholdjournal.org, the editors made an English or
Spanish translation. The final texts are published as a ma-
gazine and are freely available in PDF format. They are
online permanently at www.lowthresholdjournal.org, so
they can be consulted at any time.
The platform is financed by authors’ contributions
with open access for readers. It is a low cost fee (€ 0.074
per word).
Lowthresholdjournal is promoted by Ex Aequo, a
non-profit association, founded in 1996 in Barcelona and
is dedicated to promoting education, communication and
social and health care in socially deprived urban areas.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Introduction The epidemic of heroin use began in Barcelona, as in the rest of Spain, in the late 70's, to reach its peak by the end of the 80's. In a first period, responsible officers experimented difficulties to define the specific objectives of opiate control policies. This paper reviews the effects of the adoption of an explicit policy on drug dependence grounded on a wide consensus in the City of Barcelona (Catalonia, Spain). Subjects and methods Over a period of twelve years, from 1986 to 1997, both demand and offer of care and harm reduction services were analized, as well as the evolution of the adverse effects of drug use, such as mortality from acute adverse drug reaction, human immunodefience virus (HIV) infection, aids incidence, and incidence of tuberculosis. Data for city residents was compared through four different stages in this period. Results Despite the lack of data in initial years, relevant changes are apparent. Treatment offer changes clearly, with significant increases in initial treatment, coverage of methadone maintenance programmes, and sterile syringes distribution. Therapeutic compliance of tuberculous intravenous drug users IVDU and risk of HIV infection improve. Emergency service use linked to heroin, overdose, or withdrawal syndrome decreases. Mortality rates decline, although this decline does not reach statistical significance. Discussion Service offer shows a clear increase, reflected in treatment initiation, while harm reduction services expand. With the development of this process, outcome indicators change, both reflecting changes in the toll of the heroin epidemic (cases of tuberculosis and aids among IVDUs, HIV infection). and changes in a more comprehensive care (better treatment compliance of IVDUs with tuberculosis). There is a lower distortion of emergency services. These changes occur although the predominance of white heroin in Barcelona favors parenteral use.
Article
Full-text available
Objectives To contribute to harm reduction in injecting drug users (IDUs) by the implementation of a programme to withdraw abandoned syringes from public places, as well as to collaborate on the social reinsertion of IDUs. Methods Descriptive study of the Syringe Withdrawal Community (RECOJE in Spanish), carried out from 1997 to 1999 by IDUs, the We Are Helpful Association (ASUT in Spanish) and the Social and Health Prevention and Attention Service (SAPS in Spanish) of the Red Cross, in Ciutat Vella (Barcelona, Spain). Results 4,332 syringes were withdrawn, 849 in 1997, 1,324 in 1998 and 2,159 in 1999. The mean number of syringes withdrawn each time was 57 ± 33. 45 different IDUs worked in RECOJE. 74.2% of the abandoned syringes were found in parks, gardens, car parks and open spaces. Conclusions RECOJE can be a valid programme for harm reduction complementary to the exchange syringe programmes. It could improve the self-esteem, external image and organization of IDUs, contributing to their social reinsertion.
Article
Full-text available
Desde mayo de 1999 hasta mayo de 2001, hemos contactado en el SAPS (Servicio de Atención Social y Sanitaria) de Barcelona con usuarios de drogas de países del este de Europa. Acuden a centros terapéuticos gratuitos, aunque pagan por la organización del viaje unos 500 euros. Son jóvenes entre 18 y 30 años y mantienen el contacto con sus familiares. Conocen los riesgos de transmisión de enfermedades, pero suelen reutilizar las jeringas. Es alta la prevalencia de hepatitis C (92%) y B (62%) y menor la de infección por el VIH (19%). Si no abandonan las drogas, el retorno es un fracaso y tienen dificultades para proseguir los tratamientos con metadona o antirretrovirales. La respuesta asistencial ha de adecuarse a sus necesidades. Se debe procurar la mediación cultural y la información en los lugares de origen, supervisar los centros terapéuticos y diseñar alternativas a los abandonos. Hay que desarrollar la colaboración internacional, estimular programas de disminución de riesgos derivados del consumo y evitar que del tratamiento se haga un comercio.
Article
Full-text available
Programmatic data from New York City syringe exchange programs suggest that many clients visit the programs infrequently and take few syringes per transaction, while separate survey data from individuals using these programs indicate that frequent injecting - at least daily - is common. Together, these data suggest a possible "syringe gap" between the number of injections performed by users and the number of syringes they are receiving from programs for those injections. We surveyed a convenience sample of 478 injecting drug users in New York City at syringe exchange programs to determine whether program syringe coverage was adequate to support safer injecting practices in this group. Respondents reported injecting a median of 60 times per month, visiting the syringe exchange program a median of 4 times per month, and obtaining a median of 10 syringes per transaction; more than one in four reported reusing syringes. Fifty-four percent of participants reported receiving fewer syringes than their number of injections per month. Receiving an inadequate number of syringes was more frequently reported by younger and homeless injectors, and by those who reported public injecting in the past month. To improve syringe coverage and reduce syringe sharing, programs should target younger and homeless drug users, adopt non-restrictive syringe uptake policies, and establish better relationships with law enforcement and homeless services. The potential for safe injecting facilities should be explored, to address the prevalence of public injecting and resolve the 'syringe gap' for injecting drug users.
Article
Esta investigación ha sido posible gracias a las becas FISS 99/1042, G03/05, C03/09 (Redes de Investigación Cooperativa) y al FIPSE 3035/99
Article
To study the use of supervised injection facilities (SIFs) as a predictor of safer injecting practices. Cross-sectional study conducted with face-to-face interview using a structured questionnaire with computer-assisted personal interviewing. Dried blood spot samples were collected for human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis C virus (HCV) antibody testing. All participants were street-recruited by chain referral methods in Madrid and Barcelona. A total of 249 young heroin drug injectors recruited by the ITINERE cohort study in two Spanish cities with SIFs. The main outcome measures were self-reported injecting behaviours and SIFs attendance. SIF users were more marginalized socially than non-users. They were also more often regular injectors (weekly or more versus sporadic) [odds ratio (OR) = 4.9, 95% confidence interval (CI): 2.7-8.8], speedball users (OR = 2.5, 95% CI: 1.5-4.3) and anti-HCV-positive (OR = 3.1, 95% CI: 1.4-7.1). In the logistic regression analysis, using SIFs was associated independently with not borrowing used syringes (OR = 3.3, 95% CI: 1.4-7.7). However, no significant association was found between SIF use and not sharing injection equipment indirectly (OR = 1.1, 95% CI: 0.5-2.2). SIFs attract highly disadvantaged drug injectors who engage none the less in less borrowing of used syringes than non-users of these facilities. The risks of indirect sharing should be emphasized when counselling SIF attendees.
Article
Mortality caused by acute adverse drug reactions (AADR) increased in Spain over the eighties and has become one of the major causes of death for youth. This paper presents the results of a study in the city of Barcelona during the 1983-92 decade; based in the city drug information system. The study includes all deaths caused by AADR autopsied in the Forensic Institute between 1983 and 1992. Mortality of city residents is analyzed by cohort, grouping data in two-years and adjusting Poisson regression to mortality rates by age group, birth cohort and period of study. During this period a sharp increase in AADR mortality is seen, as there were 19 deaths in the city in 1983 and 160 in 1992. The increase concentrates in the years 1987-89. Although previously the increasing mortality of drug users was related by some observers with the progressive deterioration of their health status, linked to their increasing age and to the cumulative effects of years of substance dependence, the mortality analysis points to a clear period effect, resulting in an increased mortality across all age groups, for cohorts born after 1960. These results point to changes in the illegal drug market in the city or in the patterns of abuse as most likely causes for the increase. The results also suggest that since 1989 there is a stabilization in mortality due to AADR, which deserves further study.
Article
Drug-related deaths have become a major source of premature mortality. This paper presents an analysis of deaths due to acute adverse drug reactions caused by opiates or cocaine in the city of Barcelona over a 5-year period during which figures were stable. Annual mortality rates due to adverse drug reactions of city residents for the 1989-93 period were estimated to be 15.3 per 100,000 people in the 15-49-year age group. Mortality rates for men (25.0) are consistently higher than mortality rates for women (5.8). Mortality rates by age group show different patterns by gender. Males in the 25-29-year group have the highest mortality rate (62.8), almost doubling the rates for the 20-24 (36.1) and 30-34 (33.3)-year groups. The highest differential in age-specific mortality by gender is seen in the 35-39-year age group, where mortality rates for men (21.5) are eight times higher than for women (2.6 per 100,000). The distribution by place of residence, stratifying data across city neighbourhoods and municipal districts displays wide differences between districts in the mean annual rates, ranking between 77.3 and 8.3 per 100,000, a nine-fold magnitude. Differences are even steeper when we break down data by neighbourhood. Although all areas with high adverse drug reactions mortality are areas of low socio-economic level, a more complex association between deprivation and drug use must exist, as other areas with similarly low socio-economic indicators do not suffer from such high mortality. A cross-tabulation of place of residence and district of death shows that for most adverse drug reaction deaths, death takes place in the district of residence but patterns related to districts who attract drug-related deaths and districts who export them may be observed. These results provide new insights into the epidemiology of substance abuse in Barcelona, where it follows patterns that may be similar to those of other major urban areas in Spain, but also in other Southern European countries.