BookPDF Available

Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego

Authors:

Abstract and Figures

Trátase dunh biografía académica do literato e lingüista Marcial Valladares Núñez (1821-1903), resultado dun amplo traballo de investigación en bibliotecas, arquivos e hemerotecas. Nárrase a vida do polifacético autor do Rexurdimento galego seguindo unha orde cronolóxica, alternando, iso si, con bloques temáticos estruturados en etapas conforme a idade, as ocupacións e os lugares en que viviu. En cada unha desas etapas contextualízase a súa traxectoria vital cos acontecementos políticos, culturais, sociais e literarios máis relevantes do século XIX. Contén a bibliografía completa da sua obra así como mostras da súa correspondencia.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... Para máis datos sobre a vida de Marcial Valladares, a súa relación con estes persoeiros así como sobre a súa outra obra literaria e lingüística pode consultarse FernándezSalgado (2005). Para a relación completa dos títulos que compoñen a súa colección folclórica pode verse FernándezSalgado (2005: 245-249). ...
... A grandes trazos, o seu modelo gráfico coincide co adoptado por outros autores do Rexurdimento, xa que tiña como base a ortografía do castelán nos aspectos fonolóxicos en que ambas as linguas coincidían (usos de <b>/<v>, <h>...), como non podía ser doutro xeito 170 , pois fora a lingua en que se escolarizaran todos 169 Sobre a vida de Marcial Valladares, a súa poesía, o seu dicionario e a súa gramática poden verse os nosos traballos Fernández Salgado (2005Salgado ( , 2003Salgado ( , 2004aSalgado ( , 2004b. 170 Mosterín (1993: 169) comenta que os lingüistas á hora de deseñar escrituras para linguas que previamente carecían delas é habitual que os axustes ortográficos se fagan en función da lingua dominante coa que están en contacto, aínda que a súa ortografía estea chea de defectos. ...
... Pode verse unha biografía extensa del en FernándezSalgado (2005). ...
Article
Full-text available
Este artigo examina os antroponimos da primeira novela galega moderna, Majina, ou a filla espurea (1870), un texto de Marcial Valladares clasificado no xenero conecido como ‘folletin’. O obxectivo e estudar os nomes dos personaxes da novela atendendo a concepcion dualista en que se articula o seu argumento. Despois de ofrecer un breve repaso dos mais recentes, e ainda escasos, estudos en antroponimia literaria galega, a analise centrase en mostrar que o autor non foi arbitrario na eleccion dos nomes dos seus personaxes, senon que a suposta extravagancia dalguns deles corresponde a unha marca de identidade social: os antroponimos con implicacions clasicistas para aristocratas; os nomes de orixe cristia para os labregos e artesans. Alen diso, insistese no feito de que, seguindo unha longa tradicion literaria, a alguns dos nomes propios podeselles asignar un significado motivado conforme o comportamento do personaxe.
Article
Full-text available
El escritor y lingüista Marcial Valladares (1821-1903) fue también artífice de una de las primeras colecciones de literatura popular realizadas en Galicia en el siglo XIX. Pese a que a que no se publicó en un volumen en su momento, puede decirse que gozó de cierta difusión gracias a que el mismo usó las coplas y refranes por el transcritos como autoridad lingüística en su reconocido Diccionario gallego-castellano (1884); pero igualmente porque se mostró generoso cediendo esa completa y variada colección manuscrita a aquellos estudiosos del folclore español y gallego que solicitaron su colaboración. Este artículo explora y analiza su aportación a los trabajos y colecciones de Manuel Murguía, Antonio Machado y Álvarez, Juan A. Saco Arce, Francisco Rodríguez Marín, Casto Sampedro, José Pérez Ballesteros, Antonio de la Iglesia y Alfredo Brañas. Además, este examen va a permitirnos realizar un viaje historiográfico por las investigaciones folclóricas más determinantes del siglo XIX.
Article
Full-text available
Este traballo quere conmemorar o bicentenario do nacemento de Marcial Valladares (1821-1903), un autor fundamental do Rexurdimento galego que se distingue por unha obra pioneira, prolífica e poliédrica que conxuga o literario, o lingüístico e o folclórico. Con este obxectivo, realizamos un relato cronolóxico da súa biobibliografía, resultado de revisar, sistematizar e harmonizar os datos de traballos xa existentes sobre o escritor e lingüista e doutros novos procedentes do rastrexo feito nas páxinas da prensa do século XIX e XX.
Article
Full-text available
This article focuses on the analysis of discursive references to literature, literary quotations and text collections in the grammars by Francisco Mirás (1864), Juan Cuveiro Piñol (1868), José Antonio Saco Arce (1868) and Marcial Valladares (1892, published in 1970). By ana- lysing literary quotations we can conclude that contemporary literary production — mainly poetry — is not used to support grammatical premises, but is the object of censorship or critical comments, whereas popular poetry, as a representative instance of oral speech, is treated as authoritative. Collections of texts presented separately from grammatical descriptions serve to legitimize both linguistic and identity claims, and contribute to the process of literary canonization.
Article
Full-text available
Neste artigo investígase a Marcial Valladares como gramático do galego e como estudioso interesado na súa codificación escrita. Para iso examínase a súa obra 'Elementos de Gramática Gallega' (1892), e revisamos os seus breves artigos aparecidos na prensa da época de temática ortográfica, que permiten entender a súa proposta dunha forma cabal. Analízase o concepto de gramática do que parte (tomada do texto da RAE) e a súa actitude abertamente prescritivista, fundamentada na "gramática xeral" e en principios herdados da gramática española. Finalmente examínanse cada unha das "partes do discurso" en que Valladares organiza a súa "Analogía".
Article
Full-text available
This paper looks at the most important achievement in ineteenth-century Galician lexicography, the Galician-Castilian Dictionary edited by Marcial Valladares in 1884. A landmark when first published, this dictionary became a necessary point of reference for all subsequent Galician dictionaries, in particular those compiled in the first half of the twentieth century. The analysis focuses on the number and selection of entries, the orthography and definitions, and reviews the historical circunstances which conditioned the making of the dictionary, contrasting its contents with those previously edited by Rodríguez (1863) and Cuveiro (1876).
Book
A Real Academia Galega enceta hoxe a publicación dalgúns textos literarios que son constituíntes básicos do noso corpo cultural. E faino en reproducións facsimilares das primeiras edicións. Serán libros doadamente accesibles. Dese xeito, cadaquén poderá dispor dunha colección ilustrativa do esforzo dos nosos devanceiros. O esforzo que levaron acabo para soerguer a lingua ás fecundas outuras da vida do espírito. Iniciamos a nosa xeira coa obra de Xoan Manuel Pintos, A gaita gallega. A figura de Xoan Manuel Pintos e o alcance deste seu libro están xa ben estudados polos especialistas que disto se teñen ocupado. Aquí soamente cómpre subliñar, unha vez máis, o carácter reivindicativo de Galicia e da sua lingua que nas páxinas do escritor pontevedrés latexa con forza propia. A presente edición é unha reprodución facsimilar desta primeira edición, conmemorativa do 75 aniversario da fundación da Real Academia Galega.
Book
ese de doutoramento presentada por Fernando Bel Ortega, baixo a dirección do Dr. D. Xosé Luís Couceiro Pérez, profesor titular de Literatura Galega na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago. Na tese doutoral do profesor Bel amósase ao lector o corpus, hoxe por hoxe máis extenso, da obra poética de Añón: 153 composicións, das cales 14 son inéditas. Ademais do mérito cuantitativo, non pequeno, o corpus ofrecido por Bel contén outras achegas, algunhas tan valiosas como a datación, en 1845, dunha composición tan importante como “Recordos da infancia”. A partir do estudo e da edición do profesor Bel Ortega estamos en condicións bastante precisas para facer unha lectura axeitada da obra literaria de Añón e para precisar a súa presenza e a súa incidencia dentro do noso Prerrexurdimento.
Book
Social and systemic history of the Galician language (586 pages).
Article
Nacido en 1909 y muerto en 1984, el escritor español Guillermo Díaz-Plaja es autor de una obra centrada en la historia y crítica de la literatura, entre cuyos títulos se cuentan: La cultura como noticia; Ensayos escogidos; España en su literatura; El espíritu del barroco; Las estéticas de Valle-Inclán; Federico García Lorca: su obra e influencia en la poesía española; Hacia un concepto de la literatura española: ensayos elegidos, 1931-1941; Hispanoamérica en su literatura; Historia de la literatura española; Introducción al estudio del romanticismo español; Juan Ramón Jiménez en su poesía; Memoria de una generación destruida, 1930-1936; Modernismo frente a noventa y ocho; Los métodos literarios: la literatura: su técnica: su historia y La ventana de papel: ensayos sobre el fenómeno literario.