Article

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 (Screening Alcohol)

Source: OAI

ABSTRACT

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบ Screening (SAM-05) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่โดยที่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องลงจากยานพาหนะอีกทั้งยังถูกสุขลักษณะ มีรูปแบบทันสมัย น้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานรู้ผลเร็ว ผลงานวิจัยนี้ ทำให้สามารถลดการพึ่งพาเครื่องตรวจวัดแบบเป่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงอีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ลงทุนผลิตเครื่องต้นแบบ จำนวน 4,200 ชุด และให้บริษัทเอกชน คือ บริษัทสหวิทย์ซัพลาย แอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายในราคาเครื่องละ 8,000 บาท ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทผู้ผลิตทำการผลิตต่อไป

0 Followers
 · 
339 Reads