Article

การพัฒนาหลักสูตรการย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม

รว. 000126 2550
Source: OAI

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและศึกษาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูและนักเรียนเรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม 2)พัฒนาและศึกษาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร 4) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า 1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคราม หน่วยที่ 2 การเตรียมเส้นฝ้าย หน่วยที่ 3 การออกแบบลวดลายผ้าย้อมคราม หน่วยที่ 4 การย้อมสีคราม หน่วยที่ 5 การทอผ้า หน่วยที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม หน่วยที่ 7 การจัดการผลิตผ้าย้อมคราม และ หน่วยที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเรื่อง ผ้าย้อมครามในสถานศึกษา ใช้ระยะเวลาในการอบรม 40 ชั่วโมง (5 วัน) และจากการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติการย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมครามสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจต่อสาระและกระบวนการฝึกอบรมของหลักสูตรในระดับมากที่สุด 2. หลักสูตรฝึกอบรมนักเรียนเรื่อง การย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมคราม ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคราม หน่วยที่ 2 การเตรียมเส้นฝ้าย หน่วยที่ 3 การออกแบบลวดลายผ้าย้อมคราม หน่วยที่ 4 การย้อมสีคราม หน่วยที่ 5 การทอผ้า หน่วยที่ 6 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม และหน่วยที่ 7 การจัดการผลผลิตผ้าย้อมคราม ใช้ระยะเวลาาในการอบรม 36 ชั่วโมง (5 วัน) และจากการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติการย้อมสีครามและการทำผ้าย้อมครามสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ สูงกว่าร้อยละ 70 และมีความพึงพอใจต่อสาระและกระบวนการฝึกอบรมของหลักสูตรในระดับมากที่สุด 3. หลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ผ้าย้อมคราม ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความเป็นมาและคุณค่าของผ้าย้อมคราม หน่วยที่ 2 การเตรียมเส้นฝ้าย หน่วยที่ 3 การออกแบบลายผ้า หน่วยที่ 4 การผลิตสีจากต้นคราม หน่วยที่ 5 การทอผ้า และหน่วยที่ 6 การจัดการผลิต ใช้เวลาเรียน 22 ชั่วโมง (ประมาณ 2 เดือน) หลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้ 3.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องผ้าย้อมคราม มีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.29/81.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ผ้าย้อมคราม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.3 ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรื่องผ้าย้อมคราม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 70 3.4 เจตคติต่อผ้าย้อมครามของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทและการพัฒนาที่ยั่งยืน The purpose of this research were: 1)to develop a training curriculum on indigo dyeing and indigo cloth for teachers and students 2) to develop a school curriculum on indigo dyeing and indigo dyed cloth in career and technology learning substance group. The research procedure proceeded under the concepts of curriculum development procedure as follows: 1) Analysis of curriculum foundation, 2) Curriculum construction, 3) Curriculum implementation, and 4) Curriculum evaluation and improvement. The research results revealed that: 1. The training curriculum on indigo dyeing and indigo cloth for teachers consisted of 8 learning units as follows: unit 1 background of indigo dyeing and indigo dyed cloth ; unit 2 a preparation of cotton fiber ; unit 3 a designing of pattern ; unit 4 indigo dyeing ; unit 5 wearing ; unit 6 a designing of natural indigo dyed products ; unit 7 management of indigo dyed cloth ; and unit 8 an application of indigo dyeing and indigo cloth in the school curriculum. The training curriculum invloved 40 hours spending 5 days. The results of testing the curriculum were: 1) the average scores of knowledge and understanding and practical skills of the teachers trained through the developed curriculum were higher than 70 percent or over the criterion set 2) the teachers expressed a "highest" level of satisfaction from participating in the training. 2. The training curriculum on indigo dyeing and indigo dyed cloth for students consisted of 7 learning units as follows: unit 1 background of indigo dyeing and indigo dyed cloth ; units 2 a preparation of cotton fiber ; unit 3 a designing of pattern ; units 4 indigo dyeing ; unit 5 wearing ; unit 6 a designing of natural indigo dyed products ; and unit 7 management of indigo dyed cloth. The training curriculum involved 35 hours spending 5 days. The results of testing the curriculum were : 1) the average scores of knowledge and understanding and practical skills of the students trained through the developed curriculum were higher than 70 percent or over the criterion set 2) the students expressed a "highest" level of satisfaction from participation in the training. 3. The school curriculum on indigo dyeing and indigo dyed cloth for grade level 3 (secondary grades 1-3) students in career and technology learning substance group consisted of 6 learning units as follows: unit 1 background of indigo dyeing and indigo dyed cloth ; unit 2 a preparation of cotton fiber ; unit 3 a designing of pattern ; unit 4 indigo dyeing ; unit 5 wearing ; and unit 6 management of indigo dyed cloth. The school curriculum involved 22 hours spending 2 months. The results of testing the curriculum were: 1) efficiency of the developed curriculum was higher than basis set at the beginning (83.29/81.220, 2) students' learning achievements were higher than that before the treatment by this curriculum with the statistically significant differences at the .01 level, 3) practical skills of students who studied in the curriculum which was developed were higher that the criteria of 70 percent set at the begining, saying 83.12 percent, and 4) students's attitudes were higher that before study using the curriculum with the statistically significant differences at the .01 level.

5 Followers
 · 
137 Reads