ArticlePDF Available

LABORATORY TESTS OF THIN-WALLED, TEXTILE REINFORCED CONCRETE PLATES AND RC-COLUMNS STRENGTHENED WITH TEXTILE FABRICS

Authors:

Abstract and Figures

The efficiency of the textile fabrics used as reinforcement of concrete elements was tested with relation to bending capacity of the thin concrete plates and with the reference to strengthening of concrete columns subjected to axial compression. The results of bending tests proved good effectiveness of textile reinforcement which was equivalent to conventional steel reinforced concrete elements. Values of cracking forces and deflections for textile reinforced concrete (TRC) elements were significantly higher in comparison to the plates reinforced with conventional steel reinforcement. High effectiveness of textile reinforcement was achieved due to uniform transfer of tensile forces into composite cross-section. Additional benefit of textile reinforcement in prevention of cracks represents its flexibility and very small cross section in comparison to conventional , metallic reinforcement. In consequence, smaller cracks width was observed in TRC than in traditionally reinforced concrete slabs [2]. In the second group of tests, the proposal was made for the strengthening of columns with the use of additional, thin, external layer of the orthogonal, textile fabrics and the cement mortar. Some benefits can be achieved in strengthening with textile composite in comparison to traditional methods (in particular: with the use of non-reinforced shotcrete). This solution accomplishes the methods of strengthening with the use of FRP and steel [3]. S t r e s z c z e n i e Przedmiotem badań była ocena efektywności zbrojenia elementów betonowych z użyciem zbrojenia tekstylnego, w odniesie-niu do nośności na zginanie cienkich płyt betonowych oraz przy wzmacnianiu słupów betonowych poddanych ściskaniu osiowemu. W badaniach na zginanie potwierdzono wysoką efektywność zbrojenia tekstylnego, odpowiadającą tradycyjnemu zbrojeniu prętami stalowymi. Dla cienkich płyt betonowych zbrojonych tekstyliami (TRC) uzyskano wartości sił rysujących i ugięć znacząco wyższe w porównaniu do płyt tradycyjnie zbrojonych prętami stalowymi. Wysoką efektywność zbrojenia tek-stylnego osiągnięto dzięki równomiernemu przekazaniu sił rozciągających w przekroju kompozytu. Łatwość dopasowania układu zbrojenia do kierunków naprężeń rozciągających oraz bardzo małe przekroje przędzy wpływają korzystnie na ochronę elementów betonowych przed zarysowaniem. W rezultacie, w zginanych płytach zbrojonych tekstyliami zaobserwowano mniejszą szerokość rozwarcia rys niż w porównawczych płytach żelbetowych zbrojonych stalą [2]. W drugiej grupie badań przedstawiono propozycję wzmocnień słupów betonowych przez ułożenie dodatkowej, cienkiej warstwy zewnętrznej w formie kompozytu z zaprawy cementowej zbrojonej ortogonalną siatką tekstylną. W badaniach wykazano, że wzmocnienie słupów siatkami tekstylnymi jest, w pewnych zastosowaniach, efektywniejsze w stosunku do metod tradycyjnych (w szczególności: wzmocnień torkretem). Wzmocnienie tekstyliami stanowi uzupełnienie powszechnie znanych metod wzmacniania konstrukcji z wykorzystaniem materiałów FRP i stali [3]. K e y w o r d s : Strengthening of RC-columns; Textile reinforcement; Thin-walled lightweight plates.
Content may be subject to copyright.
LABORATORY TESTS OF THIN-WALLED, TEXTILE REINFORCED
CONCRETE PLATES AND RC-COLUMNS
STRENGTHENED WITH TEXTILE FABRICS
Bernard KOTALA a, Marek WĘGLORZ a*
aDr.; Faculty of Civil Engineering, Silesian University of Technology, Akademicka 5, 44-100 Gliwice, Poland
*E-mail address: marek.weglorz@polsl.pl
Received: 15.11.2014; Revised: 30.11.2014; Accepted: 20.01.2015
Abstract
The efficiency of the textile fabrics used as reinforcement of concrete elements was tested with relation to bending capacity
of the thin concrete plates and with the reference to strengthening of concrete columns subjected to axial compression. The
results of bending tests proved good effectiveness of textile reinforcement which was equivalent to conventional steel rein-
forced concrete elements. Values of cracking forces and deflections for textile reinforced concrete (TRC) elements were sig-
nificantly higher in comparison to the plates reinforced with conventional steel reinforcement. High effectiveness of textile
reinforcement was achieved due to uniform transfer of tensile forces into composite cross-section. Additional benefit of tex-
tile reinforcement in prevention of cracks represents its flexibility and very small cross section in comparison to conven-
tional, metallic reinforcement. In consequence, smaller cracks width was observed in TRC than in traditionally reinforced
concrete slabs [2]. In the second group of tests, the proposal was made for the strengthening of columns with the use of
additional, thin, external layer of the orthogonal, textile fabrics and the cement mortar. Some benefits can be achieved in
strengthening with textile composite in comparison to traditional methods (in particular: with the use of non-reinforced
shotcrete). This solution accomplishes the methods of strengthening with the use of FRP and steel [3].
Streszczenie
Przedmiotem badań była ocena efektywności zbrojenia elementów betonowych z użyciem zbrojenia tekstylnego, w odniesie-
niu do nośności na zginanie cienkich płyt betonowych oraz przy wzmacnianiu słupów betonowych poddanych ściskaniu
osiowemu. W badaniach na zginanie potwierdzono wysoką efektywność zbrojenia tekstylnego, odpowiadającą tradycyjnemu
zbrojeniu prętami stalowymi. Dla cienkich płyt betonowych zbrojonych tekstyliami (TRC) uzyskano wartości sił rysujących
i ugięć znacząco wyższe w porównaniu do płyt tradycyjnie zbrojonych prętami stalowymi. Wysoką efektywność zbrojenia tek-
stylnego osiągnięto dzięki równomiernemu przekazaniu sił rozciągających w przekroju kompozytu. Łatwość dopasowania
układu zbrojenia do kierunków naprężeń rozciągających oraz bardzo małe przekroje przędzy wpływają korzystnie na
ochronę elementów betonowych przed zarysowaniem. W rezultacie, w zginanych płytach zbrojonych tekstyliami zaobser-
wowano mniejszą szerokość rozwarcia rys niż w porównawczych płytach żelbetowych zbrojonych stalą [2]. W drugiej grupie
badań przedstawiono propozycję wzmocnień słupów betonowych przez ułożenie dodatkowej, cienkiej warstwy zewnętrznej
w formie kompozytu z zaprawy cementowej zbrojonej ortogonalną siatką tekstylną. W badaniach wykazano, że wzmocnienie
słupów siatkami tekstylnymi jest, w pewnych zastosowaniach, efektywniejsze w stosunku do metod tradycyjnych (w szczegól-
ności: wzmocnień torkretem). Wzmocnienie tekstyliami stanowi uzupełnienie powszechnie znanych metod wzmacniania
konstrukcji z wykorzystaniem materiałów FRP i stali [3].
Keywords: Strengthening of RC-columns; Textile reinforcement; Thin-walled lightweight plates.
2/2015 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 53
ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT
The Silesian University of Technology No. 2/2015
B. Kotala, M. Węglorz
1. INTRODUCTION
Since the diameter of the fibres in the textile rein-
forcement is lower than the necessary diameter of
steel reinforcement and there is no minimum con-
crete cover requirement, the casting of very thin con-
crete members is possible. In such a case – neglecting
the fire resistance – the thickness of structural mem-
bers depends only on the necessary cover to ensure a
54 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 2/2015
Table 1.
Properties and geometry of the fabrics
Detailed fabric view Features
1 2
AR-glass:
– type: NWM3-002-05p,
– 1600 filaments per yarn, no coating
– tensile load capacity: 57 kN/m,
– modulus of elasticity: 75 GPa.
PVA with PVC coating:
– ARMATEX®M geogrid PVA, with coating,
– tensile load capacity: 55 kN/m,
– modulus of elasticity: 58 GPa.
S&P L200 (Low Strength):
– Hybrid: carbon fibres in warp direction
AR-glass yarns in weft direction,
– tensile strength in warp direction: 38 kN/m,
– modulus of elasticity: 240 GPa,
– textile fabric additionally filled with ceramic-powder
which works as an oxygen barrier at high temperature.
S&P L500 (High Strength):
– Hybrid: carbon fibres in warp direction
AR-glass yarns in weft direction,
– tensile strength in warp direction: 94 kN/m,
– modulus of elasticity: 240 GPa,
– textile fabric additionally filled with ceramic-powder
(alike S&P L200)
The properties of the reference steel fabrics (plain wires Ø4.0 mm @53 mm): characteristic tensile strength: 320.0 MPa, yield
strength: 240.0 MPa, tensile capacity: 57.3kN/m, modulus of elasticity: 200 GPa.
LABORATORY TESTS OF THIN-WALLED, TEXTILE REINFORCED CONCRETE PLATES AND RC-COLUMNS STRENGTHENED WITH TEXTILE FABRICS
proper anchorage of the reinforcement and to avoid
splitting failure.
Therefore, the aim of the research was to prove the
efficiency of non-metallic reinforcement with the ref-
erence made to conventional, steel reinforcement.
The research programme consists of the following
tests:
• the tests of bond between concrete and textile fab-
rics,
• the instantaneous and the long-term tests of the
thin-walled plates, and
the tests of reinforced concrete columns strength-
ened with the layer of textile reinforced concrete.
2. MATERIAL PROPERTIES
The main characteristics and the geometries of fab-
rics used in research are presented in Tab. 1.
Limitations for concrete mixtures were connected
particularly with proper concrete infiltration of the
fabrics with small mesh. In Authors research, after
several trials of mixture components and consistency
(M1), the self-compacting fine-grained concrete
(M2) was selected (Tab. 2).
3. ACCOMPANYING TESTS ON
ANCHORAGE LENGTH
For general information about anchorage of applied
types of textile reinforcement in concrete matrix,
accompanying tests on anchorage length of different
textiles and the mixture M1 (Tab. 2) were performed.
The series of 3 specimens for each anchorage length
from each of the textile fabrics were tested, which
equals to 36 probe specimens.
For the first anchorage length tests the strips of fab-
ric 100 mm wide and from 730 to 880 mm long were
chosen and tested with an effective length of 500 mm.
They were embedded in concrete base of
250×250 mm2in plane and with either 50, 100, 150 or
200 mm embedment length (Fig. 1). During casting
of concrete in the base, the textile strip was tem-
porarily secured at the edge by polyurethane cover as
protection against accidental damage of the strip of
fabric at the time of concrete vibration.
C I V I L E N G I N E E R I N G
e
2/2015 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 55
Table 2.
Exemplary compositions and strengths of fine grained concrete
Mixture
Mean densities [kg/m3]w/c ratio
Mean compressive
strength
fcm, cyl [MPa]
Cement Sand
0÷1mm
Gravel
2÷4mm Water SP/
VS(*)
M1 363 (a) 485.8 1334.2 196.1 -/- 0.54 36.6
M2 485 (b) 859.8 771.9 227.9 4.8/1.1 0.47 46.3
(*) SP – superplasticizer / VS – viscosity stabilizer; (a) CEM I 32.5R; (b) CEM I 42.5R
Figure 1.
Tests on anchorage length of the textiles
c
B. Kotala, M. Węglorz
The free end of the strip of fabric was attached to
the clamping jaws of the testing machine. The grip
was made by the strip of epoxy resin at the end of
the fabrics.
The pull-out tests of the strips of the fabrics from the
concrete base were performed. The concrete base was
placed at the top head of the testing machine, where-
as the bottom head pulled-down the strip (Fig. 1).
In the tests the slip of the fabrics from the concrete
base or its breakage was observed. Additionally, the
values of the pull-out forces and displacements of the
fabrics were measured.
The test results were following:
• for the smallest embedded length of 50 mm the slip
of all fabrics was observed under similar average
force of about 1.8 kN, so the anchorage length was
insufficient in this case.
• for the embedded lengths of 100 and 150 mm, still
unsatisfactory results were obtained – the slip of all
fabrics was noticed.
• for the embedded length of 200 mm, all fabrics
broke at the forces from 4.8 kN to 5.4 kN, and no
slip was recorded.
Therefore, it seems that the minimum required
anchorage length for a single layer of the fabrics
taken into account must be at least 200 mm.
Nevertheless, it must be emphasized that these tests
were performed only for general recognition of
anchorage properties of the fabrics specified for the
tests, where the one type of them originated from
commercial geotextiles. It was sufficient for the sim-
ple elements in the tests, but further tests upon
understanding of bond properties are planned for
more complex prefabricates.
56 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 2/2015
Figure 3.
Experimental programme for long-term tests
Figure 2.
Tests’ set-up: a) instantaneous tests, b) long-term tests
a b
LABORATORY TESTS OF THIN-WALLED, TEXTILE REINFORCED CONCRETE PLATES AND RC-COLUMNS STRENGTHENED WITH TEXTILE FABRICS
4. THE INSTANTANEOUS AND THE
LONG-TERM TESTS OF THE THIN-
WALLED PLATES
4.1. Tests prerequisites
The first group of test series was performed on the
small plate specimens, i.e.: plates 1.20×1.00 m2and
only 40 mm thick. The plates were prepared with the
self-compacting concrete and reinforced with orthog-
onal textile fabrics made of alkali-resistant glass (AR-
glass), poly-vinyl-alcohol (PVA) and carbon fibres
(the fabrics of two types which differ 2.5 times in their
strengths) – see Tab. 1. Some reference elements in
tests were reinforced with steel wires. Two kinds of
tests were performed. At first, all specimens were
tested for bending under instantaneous static load up
to failure. The elements were tested as simply sup-
ported along two edges, in three-point load scheme
with concentrated force linearly distributed at mid-
span. Afterwards, with reference to the values
obtained in short-term bending tests, the long-term
bending tests were carried on. The plot of laboratory
stands is shown in Fig. 2.
In the long-term bending tests the plates were sub-
jected to uniformly distributed load subsequently
increased up to 95% of reference cracking load, and
finally above the reference cracking load (to test the
post-cracking behaviour under sustained load). The
period of long-term load was over six-months. In
long-term tests, at first, in the pre-cracking phase,
elements were subjected to the uniformly distributed
load raised up to 7 kN/m2. Load was applied in
stages: at 25% and 50% of short-term cracking load
during first two weeks after 28-days of hardening, and
afterwards: at 65% and 95% of short-term cracking
load for 3 weeks each – see Fig. 3. If cracks in slabs
did not appear, further increase of load – up to 125%
of short-term cracking load was applied. During the
tests environmental conditions: ambient temperature
and relative humidity at test stands were monitored.
During this period, textile reinforced concrete slabs
performed smaller deflections in comparison to con-
ventional, steel reinforced concrete slabs. First, small
cracks (equal to 0.1 mm) were observed after final
increase of load. Low crack width proved good bond-
ing properties between concrete and textile fabrics.
4.2. Tests results
At first, all the plates performed linear behaviour
before cracking. Afterwards, in post-cracking phase,
the differences between elements appeared (Fig. 4).
Load-carrying capacities of the plates differed in
accordance with reinforcing material, due to distinc-
tions in fabrics’ tensile strengths. The tests proved
high quality of AR-glass and S&P L500 high strength
carbon textile fabrics as reinforcement. For both:
PVA and low strength S&P L200 carbon fibre textile
fabrics, sudden drop in load-carrying capacity was
observed after cracking. Afterwards, the plates per-
formed large deflections at failure. This post-crack-
ing behaviour of the plates is important when taking
into consideration specific structural elements (e.g.
road-screens), but for most practical applications the
first peaks of diagrams are important, according to
those presented in Fig. 4.
C I V I L E N G I N E E R I N G
c
e
2/2015 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 57
Figure 4.
The results of instantaneous tests of the plates
B. Kotala, M. Węglorz
Mechanic behaviour of the plates in long-term tests
was examined by deflection development in time. All
plates showed similar performance. At first, in the
pre-cracking phase (uniformly distributed load raised
up to 7 kN/m2), textile reinforced concrete slabs per-
formed smaller deflections in comparison to conven-
tional, steel-reinforced concrete slabs. The highest
values of deflections were measured for the plates
reinforced with AR-glass fabric and the lowest: for
the plates reinforced with PVA and carbon fabrics
(S&P L200 and S&P L500) – see Fig. 5. First, small
cracks (up to 0.1 mm) were observed after final
increase of load. Low crack width proved good bond-
ing properties between concrete and textile fabrics.
58 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 2/2015
Figure 5.
The results of long-term tests of the plates
Table 3.
Properties of concretes in columns
Batch of concrete Cylindrical
specimen
Fmax
[kN]
σmax
[MPa]
Eci
[GPa]
Mean compressive
strength
fcm [MPa]
Mean modulus
of elasticity
Ecm [GPa]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I
W1 548.41 31.03 34.29
30.96 32.31W2 524.77 29.70 26.81
W3 568.29 32.16 35.83
II
W1 495.67 28.05 29.80
30.40 31.08W2 535.11 30.28 28.87
W3 580.96 32.88 34.56
Figure 6.
Reference RC-slab and the method of strengthening of the
columns
LABORATORY TESTS OF THIN-WALLED, TEXTILE REINFORCED CONCRETE PLATES AND RC-COLUMNS STRENGTHENED WITH TEXTILE FABRICS
5. TESTS OF REINFORCED CONCRETE
COLUMNS STRENGTHENED WITH THE
LAYER OF TEXTILE REINFORCED
CONCRETE
5.1. Tests materials and elements
The circular columns 150 mm in diameter and 900 mm
in height were reinforced with 6Ø8 mm plain bars and
Ø4 mm plain stirrups spaced at 150 mm. The proper-
ties of concretes in the columns are shown in Tab. 3.
Four different types of textile fabrics were used for
strengthening: AR-Glass, two types of carbon and
poly-vinyl-alcohol fibre fabrics, and “CERESIT
CN83” cement mortar was used.
According to the technical data, the CN83 cement
mortar has a class C35 (PN-EN 13813) and medium
workability. Therefore, to increase the workability of
the cement mortar with the purpose of strengthening
of concrete columns, the plasticizer Sika ViscoCrete
3088 was used. As reference, two non-strengthened
RC-columns, the one RC-column with CN83 cement
mortar without textile reinforcement and the one
concrete column were tested.
Wrapping of columns with the textile reinforcement
was done at once with the use of the CN83 cement
mortar. The reference RC-columns and the method
of strengthening are shown in Fig. 6.
The CN83 cement mortar properties were tested on
cube specimens 150×150×150 mm (Tab. 4).
5.2. Tests set-up and results
The columns were subjected to axial compression up
to failure (Fig. 7).
The force increment was equal to 0.1 kN/sec. and the
data were registered with 0.5 sec. intervals.
A change in the failure mode of the columns was
observed with regards to the method of strengthen-
ing. Use of textile reinforcement prevented rapid fail-
ure (Fig. 7).
At pre-failure stage, the gradual development of
deformations was observed in columns strengthened
with textiles.
The tests results are shown in Tab. 5. The increase of
compressive axial force Fmax is connected primarily
with increased cross-section of the strengthened col-
umn, not solely with the type of the fabrics. The influ-
ence of textile reinforcement on load capacity of test-
ed elements was not observed. In this case, multi-
layer, spiral textile reinforcement shall be used.
C I V I L E N G I N E E R I N G
c
e
2/2015 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 59
Figure 7.
Tests of columns: a) set-up, b) failure mode with cement mortar cover, c) failure mode with PVA strengthening
Table 4.
Properties of the CN83 cement mortar
Cube
specimen
Fmax
[kN]
σmax
[MPa]
Mean com-
pressive
strength
fcm [MPa]
Mean
modulus
of elasticity
Ecm [GPa]
1. 2. 3. 4. 5.
K1 776.12 34.49
35.06 31.98K2 708.37 31.48
K3 798.42 35.49
a b c
B. Kotala, M. Węglorz
6. CONCLUSIONS
The results of the tests of two kinds of potential uti-
lization of textile fabrics in concrete structures: as rein-
forcement of thin-walled concrete plates and for the
strengthening of columns have been presented shortly.
As it is still new building material, at the beginning,
collecting empirical data is very important [2], [3], [4].
The basic aim of the first group of the tests concerned
explanation of structural behaviour of very thin con-
crete plates subjected to bending. The behaviour of
four different textile fabrics as reinforcement has
been discussed on the basis of relationship between
linearly distributed, short-term static load, uniformly
distributed long-term load and deflection. The test
results proved good bond properties between textiles
and concrete. In particular, the textile reinforcement
made of carbon fibres showed high potential for
structural applications.
In the second group of tests, the proposal was made
for the strengthening of columns with the use of addi-
tional, thin, external layer of the orthogonal, textile
fabrics and the cement mortar. Some benefits can be
achieved in strengthening with textile composite in
comparison to traditional methods (in particular:
with the use of non-reinforced shotcrete). A change
in the failure mode of the columns was observed with
regards to the method of strengthening. Use of textile
reinforcement prevented rapid failure.
ACKNOWLEDGEMENTS
Scientific research has been carried out as a part of
the Project “Innovative recourses and effective meth-
ods of safety improvement and durability of buildings
and transport infrastructure in the sustainable devel-
opment” financed by the European Union from the
European Fund of Regional Development based on
the Operational Program of the Innovative Economy.
The paper was presented at the 8th International
Conference AMCM 2014 – Analytical Models and
New Concepts in Concrete and Masonry Structures
(AMCM’2014), Wrocław, June 2014.
REFERENCES
[1] Ajdukiewicz A., Kotala B. and Węglorz M.; Efficiency
of the textile fabrics used as reinforcement of thin-
walled concrete plates and for the strengthening of
RC-columns. In Proc. 8th International conference:
Analytical models and new concepts in concrete and
masonry structures, AMCM’2014, Wrocław, Poland,
2014; p.202-203
[2] Ajdukiewicz A., Kotala B., and Węglorz M.; Behaviour
of precast concrete plates reinforced with textile fab-
rics under short-term and long-term loading. In Proc.
9th Central European Congress on Concrete
Engineering, CCC 2013, Wrocław, Poland, 2013;
p.276-279
[3] Lignola G.P., Giamundo V., Prota A. and Manfredi G.;
Influence of steel behavior on longitudinal bars buck-
ling in FRP wrapped RC columns. In Proc. 4th
International fib Congress 2014, Mumbai, India,
2014; p.2053-2062
[4] Zani G., Colombo M. and Di Prisco M.; Flexural
behavior of fiber and textile reinforced HPC thin
plates. In Proc. 4th International fib Congress 2014,
Mumbai, India, 2014, p.2406-2412
60 ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 2/2015
Description
of the series
Symbol Area of cross-section
A[m2]
Fmax
[kN]
Vertical displacement
umax [mm]
Horizontal displacement
wmax [mm]
σmax
[MPa]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I – concrete columns B-S1
0.0176
396.733 1.169 0.165 22.542
B-S2 373.128 1.149 0.229 21.200
II – RC-columns RC-S1 690.498 2.244 0.965 39.233
RC-S2 674.012 2.246 0.894 38.296
III – columns with the
cement mortar CN83 cover
CN-S1
0.0254
885.188 1.392 0.494 34.850
CN-S2 901.252 1.227 0.444 35.482
IV – columns strengthened
with AR-Glass
AR-S1 1025.140 1.899 2.774 40.360
AR-S2 1049.813 2.002 3.486 41.331
V – columns strengthened
with PVA
PVA-S1 0.0254 907.131 1.254 0.302 35.714
PVA-S2 878.876 1.115 0.258 34.601
VI – columns strengthened
with S&P L200
L2-S1
0.0201
663.818 1.204 0.454 33.032
L2-S2 652.528 1.269 0.231 32.471
VII – columns strengthened
with S&P L500
L5-S1 851.696 1.738 1.014 42.381
L5-S2 878.884 1.816 1.139 43.734
Table 5.
Tests results of the columns
... Wy ka za no po zy tyw ny wpływ ta kie go sprę że nia na mo ment ry su ją cy płyt (wzrost o 50%) oraz na ugię cie przy za ry so wa niu (wzrost o prze szło 110%) [32], a tak że lep szą przy czep ność zbro je nia do be to nu w ele men tach che micz nie sprę żonych [33]. W Pol sce do tych czas nie sto so wa no zbro je nia tek styl ne go w kon struk cjach, a je dy ne ba da nia doty czą ce tej te ma ty ki zre ali zo wa no na Po li tech ni ce Ślą skiej, gdzie prze bada no cien kie pły ty be to no we zbro jone róż ne go ro dza ju tek sty lia mi i ich za ry so wa nie pod ob cią że niem powierzch nio wym [14]. ...
Article
Glass and carbon textile reinforcement for concrete structures. This review article presents textile grids made of carbon and glass fibres as an alternative reinforcement for concrete elements. The structure and properties of textile reinforcement and the characteristics of textile reinforced concrete as a material located between fiber reinforced concrete and concrete with reinforcement bars made of FRP (Fibre Reinforced Polymers) are described. The article presents main areas of application of concrete with textile reinforcement: for the construction of footbridges and bridges, for the production of façade elements and multilayer sandwich wall panels, and as reinforcement for the construction of domes and elements with complex geometry and curved surfaces. The directions of development of textile reinforced concrete, current research and possible further areas of application are briefly described. It also lists models available in the literature for the design of structures with textile reinforcement. http://www.materialybudowlane.info.pl/pl/12132
Conference Paper
Full-text available
The interest in the use of high performance cement-based materials (HPC) has been recently increased due to the need to intervene on existing buildings that do not meet the structural and seismic requirements imposed by the revised national codes. A retrofitting strategy that might be successfully applied to several precast buildings in Northern Italy is represented by the substitution of the unsafe roofing elements with innovative multilayer panels characterized by lightness and high structural performances. The significant self-weight reduction might play a positive role on both the static and the dynamic building behavior. The paper investigates the flexural behavior of three sets of prismatic specimens (400 mm long, 70 mm wide, 15 mm thick); the first set was reinforced with unoriented high carbon steel microfibers, the second one with two layers of glass fabrics and the third one with a combination of steel fibers and textiles. Performing four point bending tests, it was find out that the addition of high-carbon steel microfibers is capable of increasing the structural performances of the composites, in terms of tensile strength, ductility and crack pattern.
Efficiency of the textile fabrics used as reinforcement of thinwalled concrete plates and for the strengthening of RC-columns
  • A Ajdukiewicz
  • B Kotala
  • M Węglorz
Ajdukiewicz A., Kotala B. and Węglorz M.; Efficiency of the textile fabrics used as reinforcement of thinwalled concrete plates and for the strengthening of RC-columns. In Proc. 8 th International conference: Analytical models and new concepts in concrete and masonry structures, AMCM'2014, Wrocław, Poland, 2014; p.202-203
Behaviour of precast concrete plates reinforced with textile fabrics under short-term and long-term loading
  • A Ajdukiewicz
  • B Kotala
  • M Węglorz
Ajdukiewicz A., Kotala B., and Węglorz M.; Behaviour of precast concrete plates reinforced with textile fabrics under short-term and long-term loading. In Proc. 9 th Central European Congress on Concrete Engineering, CCC 2013, Wrocław, Poland, 2013; p.276-279