ArticlePDF Available

Abstract and Figures

Treść: Problem optymalizacji pomiarów geodezyjnych na obszarach poddanych wpływom ciągłych deformacji powierzchni terenu wciąż stanowi wyzwanie. Pomiary ruchów powierzchni na terenach górniczych najczęściej wykonywane są przy wykorzystaniu klasycznych metod geodezyjnych takich jak niwelacja, tachimetria czy pomiary GNSS. Technika pomiarowa jest dobierana w odniesieniu do dynamiki zjawiska, stopnia zagrożenia powierzchni terenu i potencjału finansowego, którym dysponuje zleceniodawca. Przekształcenia powierzchni terenu obserwowane są z pewnym opóźnieniem w stosunku do czasu prowadzenia wydobycia. Opóźnienie to wynika m.in. z warunków górniczo-geologicznych otoczenia złoża i jest zdecydowanie największe w przypadku prowadzenia wydobycia soli. Powolna konwergencja podziemnych wyrobisk powoduje osiadania powierzchni terenu dochodzące maksymalnie do kilku centymetrów rocznie. Pomiar tego typu deformacji wymaga wysokiej precyzji, a w przypadku intensywnego zagospodarowania powierzchni terenu również znacznej gęstości sieci pomiarowej. Dlatego też, optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie zobrazowań radarowych satelity Sentinel 1-A jako metody wspierającej monitoring przemieszczeń pionowych powierzchni terenu na terenach znajdujących się nad złożem solnym. Prezentowane badania dotyczyły analizy możliwości wykorzystania zobrazowania satelitarnego pochodzącego z misji Sentinel dla wsparcia monitoringu deformacji powierzchni terenu na obszarze miasta Wieliczka na bazie technologii DInSAR. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest powierzchniowy rozkład rocznych przyrostów osiadań w okresie 2015-2016 nad konwergującymi wyrobiskami górniczymi. Otrzymane wyniki, poddane analizie dokładnościowej poprzez ich porównanie z pomiarami geodezyjnymi realizowanymi na liniach obserwacyjnych, potwierdziły bardzo wysoką dokładność pomiarów satelitarnych. Prowadzone badania pozwoliły na wyłonienie rejonów o największej dynamice ruchów pionowych, również w strefach, w których klasyczne pomiary geodezyjne nie są prowadzone. Abstract: The geodetic measurements optimization problem plays still a crucial role in the mining areas affected by continuous ground deformation. Measurements of that movements are most frequently conducted using the classical geodetic methods such as: levelling, tachymetry or GNSS. Measuring technique is selected with respect to the dynamics of chosen phenomena, surface hazard degree, as well as the financial potential of the mining entrepreneur. Land surface changes caused by underground exploitation are observed with some delay due to mining and geological conditions of the deposit surroundings. This delay reaches the highest values in case of salt deposits extraction due to slow convergence process that implies ground subsidence maximum up to a few centimetres per year. Measurement of the deformation of this type requires high precision instruments or methods, and in the case of intensively developed urban areas, use of high density of benchmark network. Therefore, the best solution supporting the monitoring of vertical ground displacements in the areas located above the salt deposits seems to be application of the Sentinel 1-A radar imaging satellite system. The present study involved the analysis of the possibility of applying satellite monitoring of surface deformation for Wieliczka town, using imaging radar from the Sentinel 1 mission. The outcome of the analysis - based on DInSAR technology - is the surface distribution of annual growth of settlements above mining excavations affected by convergence process in the period of 2015 – 2016. Comparison of the results with levelling – that has been carried out on benchmark network – confirmed the high accuracy of satellite observations. What is significant, the studies allowed to identify the areas characterized by the greatest dynamics of vertical ground movements, also in the regions where classical geodetic measurements are not conducted.
Content may be subject to copyright.
35=(*/Ą'*Ï51,&=< 
IQĪ$UWXU*X]\)
DUKDELQĪ$JQLHV]ND0DOLQRZVND)
$QDOL]DUXFKyZSRZLHU]FKQLWHUHQXZ\QLNDMąF\FK
]NRQZHUJHQFMLNRPyUVROQ\FKSU]\Z\NRU]\VWDQLX
]REUD]RZDQLDUDGDURZHJRVDWHOLW\]PLVML6HQWLQHO
$QDO\VLVRIJURXQGPRYHPHQWVFDXVHGE\ValWFDYHUQFRQYHUJHQFHZLWKWKHXVH
RIUDGDULPDJLQJIURPWKH6HQWLQHOPLVVLRQVDWHOOLWH
MJULQĪ:RMFLHFK:LWNRZVNL)
MJULQĪ3DZHá8OPDQLHF)
PURIGUKDELQĪ5\V]DUG+HMPDQRZVNL)
7UHĞü 3UREOHPRSW\PDOL]DFMLSRPLDUyZJHRGH]\MQ\FKQDREV]DUDFK SRGGDQ\FKZSá\ZRP FLąJá\FKGHIRUPDFMLSRZLHU]FKQLWHUHQX
ZFLąĪVWDQRZLZ\]ZDQLH3RPLDU\UXFKyZSRZLHU]FKQLQDWHUHQDFKJyUQLF]\FKQDMF]ĊĞFLHMZ\NRQ\ZDQHVąSU]\Z\NRU]\VWDQLX
NODV\F]Q\FKPHWRGJHRGH]\MQ\FKWDNLFKMDNQLZHODFMDWDFKLPHWULDF]\SRPLDU\*1667HFKQLNDSRPLDURZDMHVWGRELHUDQD
ZRGQLHVLHQLXGRG\QDPLNL]MDZLVNDVWRSQLD]DJURĪHQLDSRZLHU]FKQLWHUHQXLSRWHQFMDáX¿QDQVRZHJRNWyU\PG\VSRQXMH]OH-
FHQLRGDZFD3U]HNV]WDáFHQLDSRZLHU]FKQLWHUHQXREVHUZRZDQHVą]SHZQ\PRSyĨQLHQLHPZVWRVXQNXGRF]DVXSURZDG]HQLD
Z\GRE\FLD2SyĨQLHQLHWRZ\QLNDPLQ]ZDUXQNyZJyUQLF]RJHRORJLF]Q\FKRWRF]HQLD]áRĪDLMHVW]GHF\GRZDQLHQDMZLĊNV]H
ZSU]\SDGNXSURZDG]HQLDZ\GRE\FLDVROL3RZROQDNRQZHUJHQFMDSRG]LHPQ\FKZ\URELVNSRZRGXMHRVLDGDQLDSRZLHU]FKQLWHUHQX
GRFKRG]ąFHPDNV\PDOQLHGRNLONXFHQW\PHWUyZURF]QLH3RPLDUWHJRW\SXGHIRUPDFMLZ\PDJDZ\VRNLHMSUHF\]MLDZSU]\SDGNX
LQWHQV\ZQHJR]DJRVSRGDURZDQLDSRZLHU]FKQLWHUHQXUyZQLHĪ]QDF]QHMJĊVWRĞFLVLHFLSRPLDURZHM'ODWHJRWHĪRSW\PDOQ\P
UR]ZLą]DQLHPZ\GDMHVLĊE\üZ\NRU]\VWDQLH]REUD]RZDĔUDGDURZ\FKVDWHOLW\6HQWLQHO$MDNRPHWRG\ZVSLHUDMąFHMPRQLWRULQJ
SU]HPLHV]F]HĔSLRQRZ\FKSRZLHU]FKQLWHUHQXQDWHUHQDFK]QDMGXMąF\FKVLĊQDG]áRĪHPVROQ\P3UH]HQWRZDQHEDGDQLDGRW\-
F]\á\DQDOL]\PRĪOLZRĞFLZ\NRU]\VWDQLD]REUD]RZDQLDVDWHOLWDUQHJRSRFKRG]ąFHJR]PLVML6HQWLQHOGODZVSDUFLDPRQLWRULQJX
GHIRUPDFMLSRZLHU]FKQLWHUHQXQDREV]DU]HPLDVWD:LHOLF]NDQDED]LHWHFKQRORJLL',Q6$5:\QLNLHPSU]HSURZDG]RQ\FKDQDOL]
MHVWSRZLHU]FKQLRZ\UR]NáDGURF]Q\FKSU]\URVWyZRVLDGDĔZRNUHVLHQDGNRQZHUJXMąF\PLZ\URELVNDPLJyUQLF]\PL
2WU]\PDQHZ\QLNLSRGGDQHDQDOL]LHGRNáDGQRĞFLRZHMSRSU]H]LFKSRUyZQDQLH]SRPLDUDPLJHRGH]\MQ\PLUHDOL]RZDQ\PLQD
OLQLDFKREVHUZDF\MQ\FKSRWZLHUG]Lá\EDUG]RZ\VRNąGRNáDGQRĞüSRPLDUyZVDWHOLWDUQ\FK3URZDG]RQHEDGDQLDSR]ZROLá\QD
Z\áRQLHQLHUHMRQyZRQDMZLĊNV]HMG\QDPLFHUXFKyZSLRQRZ\FKUyZQLHĪZVWUHIDFKZNWyU\FKNODV\F]QHSRPLDU\JHRGH]\MQH
QLHVąSURZDG]RQH
*) $NDGHPLD*yUQLF]R+XWQLF]D.UDNyZ).RSDOQLD6ROLÄ:LHOLF]ND´
:LHOLF]NDN.UDNRZD
35=(*/Ą'*Ï51,&=<1U 
 :SURZDG]HQLH
3RPLDU\SU]HPLHV]F]HĔL GHIRUPDFML Z\NRQ\ZDQH
SU]H]G]LDáPLHUQLF]RJHRORJLF]Q\NRSDOQLVROLÄ:LHOLF]ND´
6$REHMPXMą FDá\ REV]DU RGG]LDá\ZDQLD SRG]LHPQ\FK
KLVWRU\F]Q\FKZ\URELVN VROQ\FK L VąSURZDG]RQH JáyZQLH
PHWRGąQLZHODFML SUHF\]\MQHM 8NáDG OLQLLREVHUZDF\MQ\FK
SRNU\ZDMąF\FKSRZLHU]FKQLĊMHVWQDW\OHJĊVW\ĪHPRĪOLZD
MHVWLQWHUSRODFMDUR]NáDGXREQLĪHĔU\V3U]\URVWREQLĪHĔ
RGZLHOXODWMHVWSUDNW\F]QLHOLQLRZ\LZ\QRVLGRRN
PURF]QLH:REV]DUDFK NWyUH SRGOHJDMą ]DEH]SLHF]HQLRP
SUĊGNRĞüRVLDGDĔ QDZHW VSDGD = XZDJLQD WDN QLHZLHONLH
SU]\URVW\SU]HPLHV]F]HĔQLH]Z\NOHZDĪQDMHVWGRNáDGQRĞü
Z\NRQ\ZDQ\FKSRPLDUyZRUD]]QDMRPRĞüF]\QQLNyZZSá\-
ZDMąF\FKQD LFK QLHSHZQRĞü QLHVWDELOQRĞüL XV]NRG]HQLD
]QDNyZZ\VRNRĞFLRZ\FKUXFK\QDWXUDOQHSRZLHU]FKQLLWS
=ZLĊNV]DWR]QDF]QLHSUDFRFKáRQQRĞüSRPLDUyZNODV\F]Q\FK
LLFK RSUDFRZDQLH ']LDá PLHUQLF]RJHRORJLF]Q\ SRGHMPX-
MHZ\VLáNL Z NLHUXQNX RSW\PDOL]DFML SUDFSRPLDURZ\FK
]UyZQRF]HVQ\P ]ZLĊNV]DQLHP VNXWHF]QRĞFL PRQLWRULQJX
GOD]DSHZQLHQLDEH]SLHF]HĔVWZDXĪ\WNRZQLNyZSRZLHU]FKQL
6WąGOLF]QHNRQFHSFMH]PLHU]DMąFHPLQGRZGUDĪDQLDLQQ\FK
WHFKQRORJLLSRPLDURZ\FKMDNRX]XSHáQLHQLHNODV\F]Q\FKSR-
6áRZDNOXF]RZH
LQWHUIHURPHWULDUyĪQLFRZDSRZROQHRVLDGDQLDSRZLHU]FKQLWHUHQX6HQWLQHO$NRSDOQLDVROL
.H\ZRUGV
GLৼHUHQWLDOLQWHUIHURPHWU\VORZPLQLQJVXEVLGHQFH6HQWLQHO$VDOWPLQH
$EVWUDFW7KHJHRGHWLFPHDVXUHPHQWVRSWLPL]DWLRQSUREOHPSOD\VVWLOODFUXFLDOUROHLQWKHPLQLQJDUHDVD൵HFWHGE\FRQWLQXRXVJURXQG
GHIRUPDWLRQ0HDVXUHPHQWVRIWKRVHPRYHPHQWVDUHPRVWIUHTXHQWO\FRQGXFWHGE\WKHXVHRIWKHFODVVLFDOJHRGHWLFPHWKRGV
VXFKDVOHYHOOLQJWDFK\PHWU\RU*1667KHPHDVXULQJWHFKQLTXHLVVHOHFWHGZLWKUHVSHFWWRWKHG\QDPLFVRIWKHFKRVHQ
SKHQRPHQDVXUIDFHKD]DUGGHJUHHDVZHOODVWKH¿QDQFLDOSRWHQWLDORIWKHPLQLQJHQWUHSUHQHXU/DQGVXUIDFHFKDQJHVFDXVHG
E\XQGHUJURXQGH[SORLWDWLRQDUHREVHUYHGZLWKVRPHGHOD\GXHWRPLQLQJDQGJHRORJLFDOFRQGLWLRQVRIWKHGHSRVLWVXUURXQ-
GLQJV7KLVGHOD\UHDFKHVWKHKLJKHVWYDOXHVLQFDVHRIVDOWGHSRVLWVH[WUDFWLRQGXHWRVORZFRQYHUJHQFHSURFHVVWKDWLPSOLHV
JURXQGVXEVLGHQFHPD[LPXPXSWRDIHZFHQWLPHWUHVSHU\HDU0HDVXUHPHQWRIWKHGHIRUPDWLRQRIWKLVW\SHUHTXLUHVKLJK
SUHFLVLRQLQVWUXPHQWVRUPHWKRGVDQGLQWKHFDVHRILQWHQVLYHO\GHYHORSHGXUEDQDUHDVXVHRIKLJKGHQVLW\RIEHQFKPDUN
QHWZRUN7KHUHIRUHWKHEHVWVROXWLRQVXSSRUWLQJWKHPRQLWRULQJRIYHUWLFDOJURXQGGLVSODFHPHQWVLQWKHDUHDVORFDWHGDERYH
WKHVDOWGHSRVLWVVHHPVWREHWKHDSSOLFDWLRQRIWKH6HQWLQHO$UDGDULPDJLQJVDWHOOLWHV\VWHP7KHSUHVHQWHGVWXG\LQYROYHG
WKHDQDO\VLV RIWKHSRVVLELOLW\RIDSSO\LQJVDWHOOLWHPRQLWRULQJ RIVXUIDFHGHIRUPDWLRQIRU:LHOLF]NDWRZQXVLQJLPDJLQJ
UDGDUIURPWKH6HQWLQHOPLVVLRQ7KHRXWFRPHRIWKHDQDO\VLVEDVHGRQ',Q6$5WHFKQRORJ\LVWKHVXUIDFHGLVWULEXWLRQ
RIDQQXDOJURZWKRIVHWWOHPHQWVDERYHPLQLQJH[FDYDWLRQVD൵HFWHGE\WKHFRQYHUJHQFHSURFHVVLQWKHSHULRGRI
&RPSDULVRQRIWKH UHVXOWV ZLWKOHYHOOLQJ±ZKLFK KDV EHHQFDUULHGRXWRQ WKHEHQFKPDUNQHWZRUN±FRQ¿UPHG WKHKLJK
DFFXUDF\RIVDWHOOLWHREVHUYDWLRQV:KDWLVLPSRUWDQWWKHVWXGLHVDOORZHGWRLGHQWLI\WKHDUHDVFKDUDFWHUL]HGE\WKHJUHDWHVW
G\QDPLFVRIYHUWLFDOJURXQGPRYHPHQWVDOVRLQWKHUHJLRQVZKHUHFODVVLFDOJHRGHWLFPHDVXUHPHQWVDUHQRWFRQGXFWHG
PLDUyZ3UH]HQWRZDQHZQLQLHMV]\PDUW\NXOHEDGDQLDPDMąQD
FHOXRFHQĊPRĪOLZRĞFL]DVWRVRZDQLDWHFKQRORJLLUyĪQLFRZHM
LQWHUIHURPHWULLUDGDURZHM GDOHNLHJR ]DVLĊJX ',Q6$5 GR
EDGDĔUXFKyZSRZLHU]FKQLZUHMRQLHNRSDOQLVROLZDVSHNFLH
GRNáDGQRĞFLRZ\P&HOHPE\áR]EDGDQLHPRĪOLZRĞFLZGUR-
ĪHQLDWHMWHFKQRORJLLMDNRX]XSHáQLDMąFHMNODV\F]QHSRPLDU\
ZVHQVLHF]DVRZ\P]ZáDV]F]DZW\FKUHMRQDFKZNWyU\FK
SRNU\FLH]QDNDPLJHRGH]\MQ\PLMHVWU]DGV]H
:UDPDFKSURJUDPX &RSHUQLFXV ]DU]ąG]DQHJR SU]H]
.RPLVMĊ(XURSHMVNąSU]\ZVSyáSUDF\](XURSHMVNą$JHQFMą
.RVPLF]Qą(6$DQJ(XURSHDQ6SDFH $JHQF\ UR]ZLMDQD
MHVWPLVMD6HQWLQHO'RDQDOL]LQWHUIHURPHWU\F]Q\FK]DSURMHN-
WRZDQH]RVWDá\GZDVDWHOLW\ZFKRG]ąFHZVNáDGRPDZLDQHM
PLVML6HQWLQHO$RUD] 6HQWLQHO % 3LHUZV]\ ] QLFK PD
VWDWXVRSHUDF\MQ\RG SDĨG]LHUQLND  UGUXJL GRVWDUF]D
]REUD]RZDĔSRZLHU]FKQLWHUHQXRGZU]HĞQLDU6DWHOLW\
6HQWLQHOGRVWDUF]DMąEH]SáDWQ\FKRJyOQRGRVWĊSQ\FKGDQ\FK
XPRĪOLZLDMąFSURZDG]HQLHPRQLWRULQJXVWDQXĞURGRZLVNDQD-
WXUDOQHJR1DWHUHQLH3ROVNLNDĪG\VDWHOLWD]DSHZQLDSRNU\FLH
WHJRVDPHJRIUDJPHQWXSRZLHU]FKQLWHUHQXZLQWHUZDOHGQL
]RNUHVHP SU]HVXQLĊFLD Z\NRQ\ZDQLD ]REUD]RZDQLD SU]H]
VDWHOLWĊ6HQWLQHO$ZVWRVXQNXGRVDWHOLW\6HQWLQHO%NWyU\
Z\QRVLGQL'H=DQ*XDUQLHUL=DPRQWRZDQHQDVD-
5\V/LQLHSRPLDURZHZUHMRQLHPLDVWD:LHOLF]ND
)LJ*HRGHWLFQHWZRUNQHDU:LHOLF]NDWRZQ
35=(*/Ą'*Ï51,&=< 
WHOLWDFKV\VWHP\6$5DQJ6\QWKHWLF$SHUWXUH5DGDUSUDFXMą
ZSDĞPLH&RF]ĊVWRWOLZRĞFL*+]=GMĊFLDZ\NRQ\ZDQH
VąZWU\ELHW]ZV]HURNLFKSDVyZLQWHUIHURPHWU\F]Q\FK,:
DQJ,QWHUIHURPHWULF:LGH 6ZDWK0RGH]]DVWRVRZDQLHP
PHWRG\SURJUHV\ZQHJRVNDQRZDQLD7236$5DQJ7HUUDLQ
2EVHUYDWLRQZLWK3URJUHVVLYH6FDQV6$5)DUULLQ
0HWRGDWDSROHJDQDZ\NRQ\ZDQLX]REUD]RZDQLDLQWHUIHUR-
PHWU\F]QHJRGDQHMSRZLHU]FKQL Z W]ZSRGSDVDFKDQJ
VXEVZDWKRGáXJRĞFLNPLUR]G]LHOF]RĞFLV\WXDF\MQHM
PQDPNDĪG\SU]\Z\NRU]\VWDQLXUXFKRPHMDQWHQ\NWyUD
NLHUXMHZLą]NĊIDOLUDGDURZHMF\NOLF]QLHZNLHUXQNXRGLGR
D]\PXWXSU]HORWXVDWHOLW\U\V=DVWRVRZDQHUR]ZLą]DQLH
SR]ZDODQD ]REUD]RZDQLH ZLĊNV]HM SRZLHU]FKQL ZF]DVLH
MHGQHJRSU]HORWXDOHMHGQRF]HĞQLHZ\PDJDDSOLNDFMLQRZ\FK
DOJRU\WPyZZREUyEFHGDQ\FK7U\EVNDQRZDQLD7236E\á
ZF]HĞQLHMLPSOHPHQWRZDQ\ HNVSHU\PHQWDOQLH Z VDWHOLWDFK
7HUUD6$5;RUD]5$'$56$7<DJXH0DUWLQH]E
 &KDUDNWHU\VW\NDUHMRQXEDGDĔ
%DGDQLDSURZDG]RQH E\á\ Z UHMRQLH PLDVWD:LHOLF]ND
]QDMGXMąFHJRVLĊ QDG ]DE\WNRZą NRSDOQLą VROL$QDOL]DPL
REMĊWRFDáąSRZLHU]FKQLĊWHUHQXNWyUD]ORNDOL]RZDQDMHVWQDG
SXVWNDPLSRHNVSORDWDF\MQ\PLE\á WRREV]DURSRZLHU]FKQL
RNRáRNPU\V
 :DUXQNLJyUQLF]RJHRORJLF]QH
=áRĪHVROLNDPLHQQHM SRGPLDVWHP:LHOLF]NDSU]HELHJD
ZXNáDG]LH]EOLĪRQ\PJHRPHWU\F]QLHGRUR]FLąJQLĊWHJRSDVD
RV]HURNRĞFLRNRáRNPLGáXJRĞFLNP*áĊERNRĞü]DOH-
JDQLD]áRĪDZDKDVLĊRGWU]\G]LHVWXNLONXPHWUyZSSWGRRNRáR
PSSW=áRĪHVROLSRG]LHOLüPRĪQDQDSá\FHM]DOHJDMąFą
IRUPDFMĊEU\áRZąRUD]]DOHJDMąFHSRGQLP]áRĪHSRNáDGRZH
+DQVVHQ.OHF]NRZVNL3UDFD]ELRURZD
=áRĪHEU\áRZHZ\NV]WDáFRQHMHVWZSRVWDFLVNDáSáRQQ\FK
GRPLQXMąLáRZFHPDUJOLVWH]UR]SURV]RQ\PLZQLFKEU\áDPL
VROLNDPLHQQHM W]Z]XEU\VROQH&KDUDNWHU\]XMHVLĊ RQR
Z\UDĨQąODPLQDFMąZ\QLNDMąFą]UyĪQHJRVWRSQLD]DQLHF]\V]-
F]HQLDLáHPSU]HVWU]HQQLPLĊG]\NU\VWDOLF]QHM=áRĪHVROLEU\-
áRZHMHNVSORDWRZDQHE\áRRG;9,Z]DUyZQRPHWRGDPLQD
ÄVXFKR´MDNLQDÄPRNUR´:\GRE\FLHQDVXFKRSURZDG]RQH
E\áRGRNRĔFD;,; ZSRSU]H] RGELMDQLH EORNyZVROQ\FK
:;;ZZ\GRE\FLHUHDOL]RZDQHE\áRSU]\Z\NRU]\VWDQLX
PDWHULDáyZZ\EXFKRZ\FK:GUXJLHMSRáRZLH;;Z]áRĪH
EU\áRZHHNVSORDWRZDQHE\áRSRSU]H]áXJRZDQLHVROLZRGą
VáRGNą0HWRGDWDZ\NRU]\VW\ZDQDZQDGPLDU]HGRSURZD-
G]DáDNLONDNURWQLHGRXWUDW\VWDWHF]QRĞFLSHZQ\FKSDUWLL]áRĪD
:QLHNWyU\FKUHMRQDFKE\áRWRSU]\F]\QąPLĊG]\SR]LRPRZHM
PLJUDFMLSXVWNLDZQLHNWyU\FKUHMRQDFKNRSDOQL]ZLĊNV]RQH-
JRGRSá\ZXZRG\GRZ\URELVNSRG]LHPQ\FK
=áRĪHSRNáDGRZHZ\NV]WDáFRQHMHVWZSRVWDFLUyĪQLąF\FK
VLĊOLWRORJLF]QLHSRNáDGyZVROLNDPLHQQ\FKSRSU]HG]LHODQ\FK
5\V,GHDSUDF\ZWU\ELH,:7236$5VDWHOLWyZ6HQWLQHO68+(7
)LJ,QWHUIHURPHWULF :LGH 6ZDWK ,: 7236$5 IRU 6HQWLQHO  VDWHOOLWH
68+(7
5\V5R]PLHV]F]HQLHNRPyUZUHMRQLH]áRĪDZLHOLFNLHJR
)LJ 6DOWFDYHUQVORFDWHGEHORZWKH:LHOLF]NDWRZQ
35=(*/Ą'*Ï51,&=<1U 
SU]HURVWDPLVNDá\SáRQQHM(NVSORDWDFMDZ]áRĪXSRNáDGRZ\P
SURZDG]RQDE\áDJáyZQLHPHWRGą¿ODURZRNRPRURZąRUD]
SRSU]H]áXJRZDQLHNRPyU ]DOHJDMąF\FK QD QDMJáĊEV]\FK
SR]LRPDFK(NVSORDWDFMD Z W\P ]áRĪX ]RVWDáD]DNRĔF]RQD
ZU
3RGNUHĞOLüQDOHĪ\ĪH]áRĪHZLHOLFNLHFKDUDNWHU\]XMHVLĊ
EDUG]RGXĪą ]PLHQQRĞFLą ]DUyZQR Z SUR¿OXSLRQRZ\P
MDNLZSU]HNURMXSR]LRP\P:UHMRQLHNRSDOQLZ\RGUĊEQLü
PRĪQDF]WHU\]DVDGQLF]HVWUHI\UyĪQLąFHVLĊEXGRZąJHROR-
JLF]QąU\V&]ĊĞü]DFKRGQLD]áRĪDQD]DFKyGRGV]\EX
.RĞFLXV]NRFKDUDNWHU\]XMH VLĊVWRVXQNRZRQLHZLHONLP]D-
EXU]HQLHP]áRĪDSRNáDGRZHJR =áRĪH EU\áRZH SUDNW\F]QLH
QLH]RVWDáRZ\NV]WDáFRQHZW\PUHMRQLH:F]ĊĞFLFHQWUDOQHM
ZUHMRQLHV]\EyZĞZ.LQJLL'DQLáRZLF]UHSUH]HQWRZDQHM
SU]H]WU]\ áXVNL ]áRĪD SRNáDGRZHJR RUD]Sá\FHM ]DOĊJDMą-
FH]áRĪH EU\áRZH ]DEXU]HQLH VWUXNWXU JHRORJLF]Q\FKMHVW
]GHF\GRZDQLHQDMZLĊNV]H 0LąĪV]RĞü F]DS\ DQK\GU\WRZR-
JLSVRZHMZWHMF]ĊĞFL]áRĪDMHVWVWRVXQNRZRZ\VRNDMHG\-
QLHZSyáQRFQHMF]ĊĞFLWHM SDUWLL QDVWĊSXMH MHMZ\FLHQLHQLH
:UHMRQLHV]\EX:LOVRQL%RĪD:ROD]áRĪHMHVWXIRUPRZDQH
ZSRVWDFLDQW\NOLQ\1DEORNXZDSLHQLJyUQHMMXU\VSRF]\ZDMą
XWZRU\VNDZLĔVNLHSRGVROQHQDNWyU\FK]DOHJDNROHMQR]áRĪH
SRNáDGRZHLEU\áRZH&]HĞüZVFKRGQLD]áRĪDSRGREQLHMDN
]DFKRGQLDMHVWPQLHM]DEXU]RQDWHNWRQLF]QLH=DREVHUZRZDü
PRĪQDZ\FLHQLHQLH F]DS\ DQK\GU\WRZRJLSVRZHM Z W\P
UHMRQLHZVWRVXQNXGRF]ĊĞFLFHQWUDOQHM]áRĪD
%LRUąFSRGXZDJĊGXĪą]PLHQQRĞüEXGRZ\JHRORJLF]QHM
NWyUDPLDáDLVWRWQ\ZSá\ZQDVWRVRZDQLHUyĪQ\FKV\VWHPyZ
Z\GRE\FLDJHRPHWULDSR]RVWDá\FKSXVWHNSRHNVSORDWDF\MQ\FK
MHVWVLOQLH]UyĪQLFRZDQDSRGREQLHMDNVWDQWHFKQLF]Q\NRPyU
RUD]VWRSLHĔ LFK ]DEH]SLHF]HQLD .RPRU\ ]áRĪD EU\áRZHJR
FKDUDNWHU\]XMąVLĊUHJXODUQ\PLNV]WDáWDPL]EOLĪRQ\PLJHR-
PHWULąGR HOLSVRLGDOQ\FK EORNyZ VROQ\FK =UyĪQLFRZDQD
MHVWQDWRPLDVWZLHONRĞüEU\á NWyUH SU]\MPXMą FKDUDNWHU RG
QLHZLHONLFKSXVWHNQLHSU]HNUDF]DMąF\FKPGRNRPyUNWyUH
SU]HFKRG]ąSU]H]  SR]LRP\ NRSDOQL RVLąJDMąFZ\VRNRĞü
QDZHW P .RPRU\ VROL]LHORQHMQDOHĪąFHGR WUDV\ WXU\-
VW\F]QHM]RVWDá\Z ZLĊNV]RĞFL ]DEH]SLHF]RQH NDV]WDPL OXE
VNRWZLRQH3R]RVWDáHNRPRU\GRFHORZR]RVWDQą]OLNZLGRZDQH
SU]H]SRGVDG]HQLH 1DWRPLDVW NRPRU\ ]áRĪD SRNáDGRZHJR
FKDUDNWHU\]XMąVLĊ XUR]PDLFRQ\PL IRUPDPL ]DOHĪQ\PL RG
XNV]WDáWRZDQLD]áRĪDRUD]WHNWRQLNL&]HĞüNRPyUZ\ELHUD-
Q\FKPHWRGąNRPRURZR¿ODURZąPDUHJXODUQHNV]WDáW\VąWR
SURVWRSDGáRĞFLDQ\RZ\PLDUDFKPQDP*HRPHWULD
NRPyUHNVSORDWRZDQ\FKPHWRGąáXJRZDQLDMHVW]QDQDW\ONR
]SHZQ\P SU]\EOLĪHQLHP .RPRU\ WH PDMąGXĪąREMĊWRĞü
LQLHUHJXODUQHNV]WDáW\1DVWRSLHĔ]DFLĞQLĊFLDSXVWHNZSá\Z
PDUyZQLHĪ SDQXMąFH Z JyURWZRU]H FLĞQLHQLHNWyUH ± JH-
QHUDOQLH±]ZLĊNV]DVLĊ ZUD]]JáĊERNRĞFLą6]DFXMHVLĊĪH
FDáNRZLWDLORĞüZV]\VWNLFKNRPyU Z\QRVL RNRáR  ,FK
SLHUZRWQDREMĊWRĞüSU]HGSRGVDG]HQLHPWRRNRáRPOQP
:Z\QLNXVWDOHSURZDG]RQ\FKSUDF]DEH]SLHF]DMąF\FKSRGVD-
G]RQH]RVWDá\NRPRU\RVXPDU\F]QHMREMĊWRĞFLZ\QRV]ąFHM
POQP3R]RVWDáDSXVWNDSRHNVSORDWDF\MQDZ\QRVLDNWXDOQLH
POQPLXOHJDSRZROQHMNRQZHUJHQFMLNWyUDMHVWMHGQą
]JáyZQ\FKSU]\F]\Q]DUyZQRGHIRUPDFMLSRZLHU]FKQLWHUHQX
MDNJyURWZRUX3UDFD]ELRURZD
 :DUXQNLK\GURJHRORJLF]QH]áRĪD
'RW\FKF]DVRZHEDGDQLD SR]ZROLá\ QD UR]SR]QDQLH
ZRWRF]HQLX]áRĪDZLHOLFNLHJRF]WHUHFKSLĊWHUZRGRQRĞQ\FK
.UDZF]\N3HUVNL1DMSá\FHM]DOĊJDMąFHF]ZDUWRU]Ċ-
GRZHSLĊWUR ZRGRQRĞQH ]ZLą]DQH MHVW ]VRF]HZNDPLRUD]
QLHFLąJáRĞFLDPLZZDUVWZDFKNWyUHUHSUH]HQWRZDQHVąSU]H]
SLDVNLĪZLU\LJOLQ\S\ODVWH:ZDUVWZLHWHMZ\VWĊSXMąZRG\
]DZLHV]RQHJUXQWRZHNWyUHFKDUDNWHU\]XMąVLĊVZRERGQ\P
]ZLHUFLDGáHPZRG\7HQSR]LRPZRGRQRĞQ\]DOHJDGRJáĊ-
ERNRĞFLNLONXPHWUyZ
.ROHMQD]DOHJDMąFDJáĊELHMQHRJHĔVNDZDUVWZDZRGRQR-
ĞQD]EXGRZDQDMHVW]ZDUVWZJUDERZLHFNLFKLFKRGHQLFNLFK
:DUVWZ\JUDERZLHFNLH ]EXGRZDQH Vą JáyZQLH ]SLDVNyZ
ERJXFLFNLFKNWyUHZ\VWĊSXMąQDSyáQRFRGVWUHI\SU]\JUD-
QLF]QHM]áRĪD6ąRQH]DVREQ\PNROHNWRUHPZRGQ\PPRJą
]DVLODü]QDMGXMąFHVLĊSRGLFKVSąJLHPSU]HSXV]F]DOQHZDU-
VWZ\FKRGHQLFNLH1DWRPLDVWZDUVWZ\FKRGHQLFNLHVąX]QDQH
]DGRPLQXMąF\NROHNWRUZRGQ\ZUHMRQLH]áRĪDZLHOLFNLHJR
:DUVWZ\WH]EXGRZDQHVą]SLDVNRZFyZGUREQR]LDUQLVW\FK
RUD]SLDVNRZFyZ ]DVLORQ\FK L S\ODVW\FK RPLąĪV]RĞFL GR
RNRáRP6NRPSOLNRZDQD EXGRZD WHNWRQLF]QD R Z\VR-
NLPVWRSQLX]DEXU]HQLDVWDQRZLGRJRGQHZDUXQNLSRáąF]HĔ
K\GUDXOLF]Q\FK]ZDUVWZDPL]DOHJDMąF\PLSá\FHM6SĊNDQLD
LV]F]HOLQ\XáDWZLDMąSRáąF]HQLDK\GUDXOLF]QHGODSU]HSá\ZX
ZyGGR NRSDOQL QDZHW ] RGOHJá\FKUHMRQyZ: ]ZLą]NX
]W\P SR]LRP WHQ VWDQRZL JáyZQH]DJURĪHQLH ZRGQH GOD
NRSDOQL3RQLĪHM]DOHJDMąF\ÀLV]RZ\SR]LRPZRGRQRĞQ\MHVW
SUDNW\F]QLHQLHSU]HSXV]F]DOQ\ZREUĊELH]áRĪDZLHOLFNLHJR
3LĊWURMXUDMVNLH PD IRUPĊ RGG]LHORQ\FKNROHNWRUyZ
ZRGQ\FKRFKDUDNWHU]HV]F]HOLQRZRQDSRURZ\P]ZLą]DQ\P
]ZDSLHQLDPL:RG\MXUDMVNLHVąMHGQDNL]RORZDQHRGVSąJX
]áRĪDVROQHJRQLHVWDQRZLąF]DJURĪHQLDZRGQHJRGODNRSDOQL
:.RSDOQL6ROLZ:LHOLF]FHMHVWSURZDG]RQ\V\VWHPDW\F]-
Q\PRQLWRULQJZ\FLHNyZQDSR]LRPDFKRG,GR,95HMHVWU
-DN Z\QLND ] ZLHOROHWQLFKREVHUZDFML QDMZLĊNV]H
]DJURĪHQLHZRGQH]ZLą]DQHMHVW]SyáQRFQ\PUHMRQHPJUDQLF\
]áRĪD6LOQLH ]DZRGQLRQH ZDUVWZ\ FKRGHQLFNLH ]QDMGXMąFH
5\V3U]HNUyMJHRORJLF]Q\SU]H]]áRĪH:LHOLF]NDZUHMRQLHV]\EX.RĞFLXV]NR3UDFD]ELRURZD)
)LJ*HRORJLFDOFURVVVHFWLRQIRUWKHVDOWVHDPQHDU.RĞFLXV]NRVKDIW&ROOHFWLYHZRUN)
35=(*/Ą'*Ï51,&=< 
VLĊSR]D]áRĪHPSU]\MHJRSyáQRFQHMJUDQLF\RUD]GXĪH ]D-
JĊV]F]HQLHZ\URELVNZWHMSDUWLL]áRĪDPRJąVLĊSU]\F]\QLü
GR]ZLĊNV]RQHMPLJUDFMLZRG\ZW\PUHMRQLH=QDF]QąLORĞü
Z\FLHNyZREVHUZXMHVLĊUyZQLHĪ Z FHQWUDOQHMSDUWLL]áRĪD
VąWRMHGQDNZ\FLHNLNURSORZH1DMZLĊNV]HZ\GDMQRĞFLSR-
VLDGDMąZ\FLHNL]ORNDOL]RZDQHSU]\SyáQRFQHMVWURQLH]áRĪD
:RG\SR]LRPXF]ZDUWRU]ĊGRZHJR]HZ]JOĊGXQDPDáąLFK
]DVREQRĞüL QLHFLąJáRĞü ZDUVWZ ZRGRQRĞQ\FK VWDQRZLą
PQLHMV]H]DJURĪHQLH GOD NRSDOQL 1LHPQLHM MHGQDNZRGD
]WHJRSR]LRPXPRĪHGRSá\ZDüGRNRSDOQLSRSU]H]Z\UREL-
VNDZ\NRQDQH]SRZLHU]FKQLV]\E\RWZRU\ZLHUWQLF]HF]\
V\VWHP\V]F]HOLQSRZVWDá\FKZZ\QLNXUXFKyZJyURWZRUX
:KLVWRULLNRSDOQL]DQRWRZDQRV]HUHJ]DZDáyZNRPyUSRHNV-
SORDWDF\MQ\FK]DOĊJDMąF\FKQDMSá\FHMFRSU]\F]\QLáRVLĊGR
SRZVWDQLDGRGDWNRZ\FKGUyJPLJUDFMLZRG\%LHĪąF\UHMHVWU
Z\FLHNyZSRWZLHUG]DMHGQDNPDOHMąFąWHQGHQFMĊREVHUZR-
ZDQ\FKGRSá\ZyZZRG\GRNRSDOQL
7DN]UyĪQLFRZDQH ZDUXQNL JyUQLF]RJHRORJLF]QHL K\-
GURJHRORJLF]QHVWDQRZLą SU]\F]\QĊ ]áRĪRQ\FK SURFHVyZ
GHIRUPDF\MQ\FKNWyUH]DFKRG]ą]DUyZQRZUHMRQLHZ\URELVN
JyUQLF]\FKMDN L QD SRZLHU]FKQL WHUHQX2FHQD G\QDPLNL
W\FKUXFKyZSRZLQQDE\ü]DWHPSU]HSURZDG]DQDZRSDUFLX
RZLHORZ\PLDURZH DQDOL]\ SU]\F]\QRZRVNXWNRZH NWyUH
áąF]ą]HVREą ZDUXQNLJyUQLF]HJHRORJLF]QHLK\GURJHROR-
JLF]QH]SURFHVHPGHIRUPDFMLZHZQąWU]JyURWZRUXLQDMHJR
SRZLHU]FKQL7\ONRWDNLHSRGHMĞFLHSR]ZROLQDZLDU\JRGQH
RNUHĞOHQLHSU]\V]á\FKNLHUXQNyZUR]ZRMXGHIRUPDFMLZQD-
ZLą]DQLXGRREVHUZRZDQ\FKSU]\F]\QWHJR]MDZLVND
 0HWRG\NDEDGDZF]D
*áyZQ\PFHOHP EDGDĔ E\áD RFHQD PRĪOLZRĞFLZ\NR-
U]\VWDQLD]REUD]RZDQLDUDGDURZHJRSRFKRG]ąFHJR]VDWHOLW\
RSHUXMąFHJRZUDPDFKPLVML 6HQWLQHO GR RFHQ\SRZROQ\FK
UXFKyZSRZLHU]FKQLWHUHQXZUHMRQLHPLDVWD:LHOLF]ND
:QLQLHMV]\PRSUDFRZDQLXZFHOXSU]HWZRU]HQLDREUD]yZ
6$5Z\NRU]\VWDQRPHWRGĊW]ZVDWHOLWDUQHMLQWHUIHURPHWULL
UyĪQLFRZHM',Q6$5DQJ'LৼHUHQWLDO,QWHUIHURPHWU\6$5
NWyUDSR]ZDODQDX]\VNDQLHLQIRUPDFMLRUXFKXSRZLHU]FKQL
WHUHQXSRSU]H]SRUyZQDQLHID]V\JQDáyZGZyFK]GMĊüUDGD-
URZ\FKZ\NRQDQ\FKQDGW\PVDP\PREV]DUHPZUyĪQ\FK
RNUHVDFK=DVWRVRZDQLHWHMPHWRG\ZUHMRQLHPLDVWD:LHOLF]ND
MHVW]DVDGQH]XZDJLQDZ\VWĊSRZDQLHVWRVXQNRZRJĊVWHM]D-
EXGRZ\WHUHQXLPRFQRUR]ZLQLĊWHMLQIUDVWUXNWXU\WHFKQLF]QHM
±FHFK\ZáDVQHRELHNWyZWHJRW\SXSR]ZDODMąQDVWRVXQNR-
ZRVLOQHRGELFLHIDOLUDGDURZHM L X]\VNDQLH LQWHUIHURJUDPX
RZ\VRNLHMZDUWRĞFLNRKHUHQFML3RWZLHUG]HQLHPVáXV]QRĞFL
Z\ERUXWHMWHFKQLNLPRJąE\üSU]\NáDG\Z\NRU]\VWDQLDPH-
WRG\',Q6$5ZGHWHNFMLGHIRUPDFMLQLHFLąJá\FK<HUURLLQ
F]\UXFKyZFLąJá\FKSRZLHU]FKQLWHUHQXZ\ZRáDQ\FK
HNVSORDWDFMąJyUQLF]ąF]\HNVWUDNFMąZRG\&KDQJ+DQVVHQ
)DUULLQ*DUOLFNL6]\ELVW+ZDáHN
/D]HFN\LLQ0LOF]DUHNLLQ0LUHN3HUVNL
LLQ  3HUVNL  3LąWNRZVNDL LQ D E
3RU]\FND/HĞQLDN6DPLHLH(VIDKDQ\LLQ6KDQNHU
=HENHU6RZWHULLQ<DJXH0DUWLQH]LLQD
6]F]HUERZVNL:DOLFNL
3U]HWZDU]DQLHGDQ\FK ]RVWDáR Z\NRQDQH SU]\ XĪ\FLX
RSURJUDPRZDQLD61$3NWyUHJRG\VWU\EXFMą]DMPXMHVLĊ(6$
LREHMPRZDáRNLONDQDVWĊSXMąF\FKSRVRELHHWDSyZU\V
:FHOXXWZRU]HQLD LQWHUIHURJUDPX UyĪQLFRZHJR Z\NR-
U]\VWDQR]GMĊFLDUDGDURZHNWyUHSR]\VNDQH]RVWDá\Z
LU]WHMVDPHMRUELW\VDWHOLW\6HQWLQHO$WDE
:SLHUZV]HMNROHMQRĞFLSU]HSURZDG]RQD]RVWDáDZ]DMHPQD
UHMHVWUDFMDUDGDURJUDPyZDQJFRUHJLVWUDWLRQSROHJDMąFDQD
SU]HVWU]HQQ\PGRSDVRZDQLXGRSLNVHOL]GMĊFLDQDGU]ĊGQHJR
RGSRZLDGDMąF\FKSLNVHOLQD]GMĊFLXSRGU]ĊGQ\P3URFHVWHQ
Z\NRQDQ\]RVWDá Z RSDUFLX R LQIRUPDFMHR SUHF\]\MQ\FK
RUELWDFKVDWHOLW\6HQWLQHO $RUD]SU]\Z\NRU]\VWDQLX
1XPHU\F]QHJR0RGHOX7HUHQX107RUR]G]LHOF]RĞFLWH-
UHQRZHM´RNPQDPLGRNáDGQRĞFLZ\VRNRĞFLRZHM
5\V6FKHPDWSURFHVXSU]HWZDU]DQLDGDQ\FK6$5
)LJ6WHSVRI6$5LPDJHSURFHVVLQJ
7DEHOD ,QIRUPDFMHRZ\NRU]\VWDQ\FK]REUD]RZDQLDFKUDGDURZ\FKSRFKRG]ąF\FK]VDWHOLW\6HQWLQHO$
7DEOH ,PDJHVREWDLQHGIURP6HQWLQHO$VDWHOOLWHXVHGLQWKHLQYHVWLJDWLRQ
7\S]GMĊFLD 'DWDZ\NRQDQLD
]REUD]RZDQLD6$5
1XPHULURG]DMRUELW\
VDWHOLW\
.ąWSDGDQLDZLą]NL
UDGDURZHM>GHJ@
'áXJRĞüED]\
SRSU]HF]QHM>P@
2GOHJáRĞüF]DVRZD
>GQL@
=GMĊFLHQDGU]ĊGQH
DQJPDVWHULPDJH)U ZVWĊSXMąFD 
 
=GMĊFLHSRGU]ĊGQH
DQJVODYHLPDJH)U ZVWĊSXMąFD 
35=(*/Ą'*Ï51,&=<1U 
RN P NWyU\ SRFKRG]Lá ]6KXWWOH 5DGDU 7RSRJUDSK\
0LVVLRQ)DUUHWWLL LQ :QDVWĊSQ\P NURNXSRSU]H]
ZLHORNURWQHPQRĪHQLHDPSOLWXG\V\JQDáyZGZyFKUDGDURJUD-
PyZXIRUPRZDQRLQWHUIHURJUDPNWyU\]DZLHUDáLQIRUPDFMHR
UyĪQLF\ID]PLĊG]\GZRPDREUD]DPL6$5RUD]REOLF]RQą
ZDUWRĞüNRKHUHQFMLGODNDĪGHJRSLNVHOD5yĪQLFDID]REUD]X
LQWHUIHURPHWU\F]QHJRSRZLQQD]DOHĪHüZ\áąF]QLHRGUyĪQLF\
RGOHJáRĞFLPLĊG]\ VDWHOLWDPL Z\NRQXMąF\PL ]REUD]RZDQLH
UDGDURZHDGDQ\PSXQNWHP]QDMGXMąF\PVLĊQDSRZLHU]FKQL
WHUHQX:yZF]DVSU]\Z\NRU]\VWDQLXUyZQDQLDPRĪOL-
ZHMHVWREOLF]HQLHWHMZDUWRĞFLLXWRĪVDPLHQLHMHMZ\áąF]QLH
]SU]HPLHV]F]HQLHPSXQNWXSRPLDURZHJRZNLHUXQNXSDGDQLD
ZLą]NLIDOLUDGDURZHM/26DQJ/LQHRI6LJKW

JG]LH
 ǻ5±UyĪQLFDRGOHJáRĞFLPLĊG]\VDWHOLWDPLZ\NRQXMąF\-
PL]REUD]RZDQLH UDGDURZH D GDQ\P SXQNWHP QD
SRZLHU]FKQLWHUHQX
Ȝ ±GáXJRĞüZLą]NLIDOLUDGDURZHM
2EVHUZRZDQDZDUWRĞüUyĪQLF\ID]MHVWMHGQDNVXPąSLĊFLX
HOHPHQWyZVNáDGRZ\FK
ํ
JG]LH
¨ijI  ±F]ĊĞüID]\Z\QLNDMąFD]NU]\ZL]Q\=LHPL
¨ijHO  ±F]ĊĞüID]\Z\QLNDMąFD]WRSRJUD¿LWHUHQX
¨ijGLVS ±F]ĊĞüID]\RGSRZLDGDMąFD]DGHIRUPDFMHREVHUZR-
ZDQHMSRZLHU]FKQL
¨ijDWP ±ZDUWRĞüZ\QLNDMąFD ]ZSá\ZXDWPRVIHU\ZLOJRW-
QRĞüWHPSHUDWXUDFLĞQLHQLH
¨ijQ  ±V]XP
3RGF]DVIRUPRZDQLDLQWHUIHURJUDPXZRSDUFLXRSUHF\-
]\MQLHREOLF]RQHZVSyáU]ĊGQHVDWHOLWyZRUD]Z\NRU]\VWDQ\
107XVXQLĊWRF]ĊĞü ID]\ Z\QLNDMąFą ] NU]\ZL]Q\ =LHPL
:GDOV]HMNROHMQRĞFLZFHOX]UHGXNRZDQLDV]XPXZ\JHQH-
URZDQ\LQWHUIHURJUDPSRGGDQR¿OWUDFMLPHWRGą *ROGVWHLQD
2VWDWHF]QLHSU]\ Z\NRU]\VWDQLX ]DLPSOHPHQWRZDQHJR
XSU]HGQLRGR REOLF]HĔ 107XVXQLĊWRVNáDGRZąRGSRZLH-
G]LDOQą]DWRSRJUD¿ĊWHUHQXRWU]\PXMąFZWHQVSRVyELQWHUIH-
URJUDPUyĪQLFRZ\NWyUHJRZDUWRĞüUyĪQLF\ID]XWRĪVDPLRQR
]UXFKHPSRZLHU]FKQLWHUHQXZNLHUXQNXSDGDQLDZLą]NLIDOL
UDGDURZHM
 :DOLGDFMDX]\VNDQ\FKZ\QLNyZZRSDUFLXRSRPLDU\
JHRGH]\MQH
:FHOXRGQLHVLHQLDX]\VNDQ\FK]PHWRG\',Q6$5ZDU-
WRĞFLSU]HPLHV]F]HĔ SRZLHU]FKQL WHUHQX GR U]HF]\ZLVW\FK
UXFKyZQDEDGDQ\PREV]DU]HNRQLHF]QHE\áRXVWDOHQLHW]Z
ÄVWDáHMRGQLHVLHQLD´ F]\OL ZDUWRĞFL REQLĪHQLD SRZLHU]FKQL
WHUHQXREOLF]RQHMQDSRGVWDZLHPHWRG\LQWHUIHURPHWU\F]QHM
ZPLHMVFDFK JG]LH REV]DU QLH Z\ND]\ZDáUXFKyZ G\QD-
PLF]Q\FKZSáDV]F]\ĨQLHSLRQRZHM:W\PFHOXNRQLHF]QH
E\áRZ\áRQLHQLHJUXS\UHSHUyZNWyU\FKZ\VRNRĞüZGDQ\P
RNUHVLHSR]RVWDáD QLH]PLHQQD 6WDáRĞü UHSHUyZ RNUHĞORQR
QDSRGVWDZLH Z\QLNyZ QLZHODFML SUHF\]\MQHM SURZDG]RQHM
ZLU=DVWDáHX]QDQRWHSXQNW\NWyU\FKPRGXá
URF]QHJRSU]HPLHV]F]HQLDSLRQRZHJRMHVWPQLHMV]\RG
PP'RGDWNRZRRGU]XFRQRWHUHSHU\NWyUH]QDMGXMąVLĊQD
REV]DU]HRVXZLVNRZ\PZHZQąWU]NRQWXUXGRNRQDQHM HNV-
SORDWDFMLRUD]ZPLHMVFDFKJG]LHNRKHUHQFMDLQWHUIHURJUDPX
MHVWPQLHMV]DRG2VWDWHF]QLHZJUXSLHVWDá\FKSXQNWyZ
RGQLHVLHQLD]QDOD]áRVLĊUHSHUyZU\V
:FHOXRNUHĞOHQLD W]ZÄVWDáHMRGQLHVLHQLD´DQDOL]LH
SRGGDQRVWUHIĊZRNyáJHRGH]\MQ\FKSXQNWyZVWDá\FKEĊGąFą
EXIRUHPRSURPLHQLXP3U]\]DáRĪHQLXUR]NáDGXQRUPDO-
QHJRZDUWRĞFLSU]HPLHV]F]HĔREOLF]RQ\FKSU]\Z\NRU]\VWDQLX
WHFKQLNL',Q6$5REOLF]RQRĞUHGQLąZDUWRĞüW]ZÄSR]LRPX
RGQLHVLHQLD´ZREV]DUDFKNWyUH ]RVWDá\ X]QDQH]DVWDW\F]-
QH6SRĞUyGSLNVHOL UDVWUD LQWHUIHURJUDPXUyĪQLFRZHJR
]QDMGXMąF\FKVLĊ ZHZQąWU] RNUHĞORQ\FK REV]DUyZ EXIRUR-
Z\FKZ\VHOHNFMRQRZDQR SLNVHOH LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH
2EOLF]RQDQDLFKSRGVWDZLHZDUWRĞüW]ZÄSR]LRPXRGQLHVLH-
QLD´Z\QLRVáDPPDRGFK\OHQLHVWDQGDUGRZHPP
3R]LRPRGQLHVLHQLDZ\NRU]\VWDQRQDVWĊSQLHGRZ\JHQH-
URZDQLDUDVWUDUHSUH]HQWXMąFHJRU]HF]\ZLVWą ZDUWRĞüUXFKX
SRZLHU]FKQLWHUHQX Z NLHUXQNX SDGDQLD ZLą]NLUDGDURZHM
ZRNUHVLH3RUyZQDQLHZ\QLNyZQLZHODFMLSUHF\-
]\MQHM]Z\QLNDPLSRPLDUXLQWHUIHURPHWU\F]QHJR]UHDOL]R-
ZDQRZVSRVyEDQDORJLF]Q\GRSURFHGXU\Z\]QDF]DQLDW]Z
ÄVWDáHMRGQLHVLHQLD´ZRSDUFLXRUHSHUyZNWyU\FKZ\VR-
NRĞüRNUHĞORQRPHWRGąQLZHODFMLSUHF\]\MQHMZRNUHVLH
U\V5yĪQLFĊPLĊG]\ZDUWRĞFLąUXFKXSRZLHU]FKQL
WHUHQXREOLF]RQąQDSRGVWDZLHLQWHUIHURJUDPXUyĪQLFRZHJR
DQLZHODFMąSUHF\]\MQąRNUHĞORQRQDSRGVWDZLHSLNVHOL
REUD]XLQWHUIHURPHWU\F]QHJRLVWRWQ\FKVWDW\VW\F]QLHVSRĞUyG
SLNVHOL ]QDMGXMąF\FK VLĊ ZHZQąWU] VWUHIEXIRURZ\FK
:\QLRVáDRQDPPSU]\RGFK\OHQLXVWDQGDUGRZ\PUyZ-
Q\PPPU\V
 2PyZLHQLHX]\VNDQ\FKZ\QLNyZ
7HUHQ\SRGOHJDMąFH UXFKRP SRZLHU]FKQL FRUD] F]ĊĞFLHM
SRGGDZDQHVąUyĪQRURGQ\PDQDOL]RPWHOHGHWHNF\MQ\PZW\P
EDGDQLRPSU]\]DVWRVRZDQLX,Q6$5:ZLHOXSU]\SDGNDFK
DQDOL]DWHJRUXFKXQDWHUHQDFKSU]HNV]WDáFRQ\FKDQWURSRJH-
5\V:\EUDQHUHSHU\VWDáHLSRUyZQDZF]H
)LJ%HQFKPDUNVVWDEOHDQGFKRVHQIRUPHDVXUHPHQWVFRPSDULVRQ
35=(*/Ą'*Ï51,&=< 
QLF]QLHLQDWXUDOQLHZ\NRQ\ZDQDMHVWEH]XZ]JOĊGQLHQLDSU]\-
F]\QREVHUZRZDQHJR]MDZLVND(OHPHQWHPQLH]EĊGQ\PGOD
X]\VNDQLDZLDU\JRGQRĞFLSURZDG]RQ\FKQDSRGVWDZLH]REUD-
]RZDĔUDGDURZ\FKDQDOL]VąMHGQDNLQIRUPDFMHSR]ZDODMąFH
QDZDOLGDFMĊX]\VNDQ\FKUH]XOWDWyZQSZ\QLNLSUHF\]\MQ\FK
JHRGH]\MQ\FKSRPLDUyZNODV\F]Q\FK,VWRWĊWHJRSUREOHPX
VWDUDQRVLĊSU]HGVWDZLüSRSU]H]]DSUH]HQWRZDQ\ZQLQLHMV]\P
RSUDFRZDQLXVFKHPDWRSUDFRZ\ZDQLDGDQ\FK,Q6$5
:\QLNLSU]HSURZDG]RQ\FK EDGDĔSR]ZDODMą ]DXZDĪ\ü
U\VLĪWHUHQ\SRáRĪRQHQDSRáXGQLHRGREV]DUXJyUQLF]HJR
NRSDOQLSRGOHJDMąQDWXUDOQ\PUXFKRPRVXZLVNRZ\P=NROHL
FDáHFHQWUXPE\áHJRREV]DUXJyUQLF]HJRLMHJREH]SRĞUHGQLH
RNROLFHVą UHMRQHP RGG]LDá\ZDQLD SU]HNV]WDáFHĔ SRJyUQL-
F]\FK=WHJRZ]JOĊGXDQDOL]DVWDáRĞFLUHSHUyZLSyĨQLHMV]H
REOLF]HQLDW]ZÄVWDáHMRGQLHVLHQLD´XZ]JOĊGQLDá\WH IDNW\
:RSDUFLXRX]\VNDQHZ\QLNLPRĪQDSRZLHG]LHüĪHZUHMRQLH
SRJyUQLF]\FKUXFKyZSRZLHU]FKQLWHUHQXZ\RGUĊEQLDMąVLĊ
GZLHVWUHI\RUyĪQ\FKZDUWRĞFLDFKSU]HPLHV]F]HĔSLRQRZ\FK
UXFKyZEDUG]LHM L PQLHM G\QDPLF]Q\FK 5RF]QHRVLDGDQLD
RZDUWRĞFLDFKGRFKRG]ąF\FKGRPPZ\VWĊSXMą]ZáDV]F]D
Z]DFKRGQLHMLF]ĊĞFLRZRZFHQWUDOQHMF]ĊĞFLE\áHJRREV]DUX
JyUQLF]HJR1D ZVFKRG]LH REVHUZXMH VLĊ QDWRPLDVWUXFK\
]DQLNDMąFHEąGĨEOLVNLH]HUXU\V
5\V2NUHĞOHQLHUyĪQLFPLĊG]\SU]HPLHV]F]HQLHPRNUHĞORQ\PQDSRGVWDZLHLQWHUIHURJUDPXUyĪQLFRZHJRZ]JOĊGHP
QLZHODFMLSUHF\]\MQHM
)LJ'HWHUPLQDWLRQRIVXEVLGHQFHGL൵HUHQFHVLQGLFDWHGRQWKHEDVLVRI6$5LPDJHDQGSUHFLVHOHYHOLQJ
5\V3U]HVWU]HQQ\UR]NáDGRVLDGDĔSRZLHU]FKQLWHUHQXZRNUHVLH
)LJ2EVHUYHGJURXQGVXEVLGHQFHLQ
35=(*/Ą'*Ï51,&=<1U 
 3RGVXPRZDQLHLZQLRVNL
3U]HGVWDZLRQH Z DUW\NXOH EDGDQLD GRZLRGá\ĪH]REUD-
]RZD QLH UDGD URZH SRFK RG]ąFH ]  PLVML 6H QWLQHO S R]ZDOD
QD ZVSDUFLHREVHUZDFMLJHRGH]\MQ\FKSRZROQ\FKUXFKyZ
SRZLHU ]FKQL WHUH QX Z\QLNDMą F\FK ] NRQZ HUJHQFML NRP yU
VROQ\F K 2SUDFRZD QH ]REUD]RZ DQLH UXFKyZ  SRZLHU]FKQ L
WHUHQXZRNUHVLHSRWZLHUG]LáRZ\VRNąGRNáDGQRĞü
REVHUZDFML SURZDG]RQ\FKSU]\ Z\NRU]\VWDQLXWHFKQRORJLL
',Q6$5 :DOLGDFMD RWU]\PDQ\FKZ\QLNyZ ]REUD]RZDQLD
VDWHOLWDUQHJRSU]HSURZDG]RQD]RVWDáD Z RSDUFLX RZ\QLNL
REVH UZDFML  JHRGH]\ MQ\FK S URZDG] RQ\FK Z W \P UHMR QLH
.ODV\F]QHSUHF\]\MQH SRPLDU\ JHRGH]\MQH Vą QLH]EĊGQH
GOD]DSHZQLHQLD RGSRZLHGQLHM ZLDU\JRGQRĞFL Z\QLNyZ
SRPLDUyZ VDWHOLWDUQ\FK5yĪQLFĊ PLĊG]\ REVHUZRZDQ\PL
VDWHOLWDUQLHLJHRGH]\MQLHSLRQRZ\PLUXFKDPLSRZLHU]FKQL
WHUHQXREOLF]RQRQDSRGVWDZLHSLNVHOLREUD]XLQWHUIHUR-
PHWU\F]QHJR5yĪQLFDWDZ\QLRVáDPPSU]\RGFK\OHQLX
VWDQGDUGRZ\PUyZQ\PPP2EVHUZDFMHVDWHOLWDUQH
SRWZLHUG]Lá\ZLĊNV]ąG\QDPLNĊRVLDGDĔSRZLHU]FKQLWHUHQX
Z]DFKRGQLHMF]ĊĞFLPLDVWDGRFKRG]ąFąGRPPURF]QLH
:VFKRGQLDF]ĊĞüPLDVWDSRGGDQDMHVWPQLHMV]\PRVLDGDQLRP
2EVHUZRZDQHSU]HNV]WDáFHQLDSRZLHU]FKQLWHUHQXVą]ELHĪQH
]ZLHOROHWQLPLREVHUZDFMDPLJHRGH]\MQ\PLSURZDG]RQ\PLQD
WHUHQLHPLDVWD:LHOLF]ND3URSRQRZDQDPHWRG\NDTXDVLFLą-
JáHJRPRQLWRULQJXG\QDPLNLSU]HNV]WDáFHĔZUHMRQLH.RSDOQL
6ROLÄ:LHOLF]ND´6$SR]ZDODQDOHSV]ąNRQWUROĊVWDELOQRĞFL
JyURWZ RUX Z UHMRQL H SRG]LHPQ\ FK SXVWHN 3 UH]HQWRZDQ H
SRGHMĞFLHXPRĪOLZLDZ\áRQLHQLH VWUHI Z NWyU\FK SUĊGNRĞü
GHIRUPDFMLSRZLHU]FKQLWHUHQXMHVWQDMZLĊNV]DRUD]QDRNUH-
ĞOHQLHZDUWRĞFLREQLĪHĔZUHMRQDFKZNWyU\FKQLHVąSURZD-
G]RQHEH]SRĞUHGQLHSRPLDU\JHRGH]\MQH:NROHMQ\FKODWDFK
]REUD]RZDQLHVDWHOLWDUQHPRĪH]RVWDü]SRZRG]HQLHP]DLP-
SOHPHQWRZDQHMDNR PHWRGDZVSLHUDMąFDNODV\F]QHSRPLDU\
SURZDG]RQHSU]H]SUDFRZQLNyZ.RSDOQL6ROL:LHOLF]ND6$
/LWHUDWXUD
&+$1*/+$166(15)$3UREDELOLVWLF$SSURDFKIRU,Q6$5
,(((7UDQVDFWLRQVRQ*HRVFLHQFHDQG5HPRWH6HQVLQJWQR
SS±
'(=$1)*8$51,(5,$07236$57HUUDLQ2EVHUYDWLRQE\
3URJUHVVLYH6FDQV*HRVFLHQFHDQG5HPRWH6HQVLQJ,(((7UDQVDFWLRQV
RQGRL7*56
)$557*526(13$&$52(&5,33(15'85(15+(16/(<6
.2%5,&.03$//(5052'5,*8(=(527+/',Q6$5
7LPH6HULHVLQWR'LQ&RPELQDWLRQZLWK*36LQWKH&DVHRI/RZ6WUDLQ
5DWHV$Q$SSOLFDWLRQWRWKH+\EOHDQ3ODWHDX6LFLO\,WDO\7KH6KXWWOH
5DGDU7RSRJUDSK\0LVVLRQ5HY*HRSK\VSS±
)(55(77,$35$7,&52&&$)3HUPDQHQW6FDWWHUHUVLQ6$5
,QWHUIHURPHWU\,(((7UDQV*HRVFLHQFH$QG5HPRWH 6HQVLQJ
SS
*$5/,&.,$6=<%,67$ 2JyOQH]DáRĪHQLDGOD]DEH]SLHF]HQLD
NRSDOQLVROL:LHOLF]NDRUD]QRZ\REUD]JHRORJLF]Q\]áRĪDZLHOLFNLHJR
:LHOLF]NDSUDFDQLHSXEOLNRZDQD
+$166(15)5DGDU,QWHUIHURPHWU\'DWD,QWHUSUHWDWLRQDQG(UURU
$QDO\VLV'RUGUHFKW.OXZHU$FDGHPLF3XEOLVKHUV,6%1
+:$à(.6*yUQLFWZRVROLNDPLHQQ\FKLSRWDVRZ\FK:\GÄĝOąVN´
.DWRZLFH
./(&=.2:6.,$6  :RG\SRG]LHPQH Z RNROLFDFK.UDNRZD±
SRWHQFMDáL]DJURĪHQLD37*±$*+0DV]$UFK.DW+\GURJHRORJLLL
*HRORJLL,QĪ\QLHUVNLHM:**L2ĝ$*+.UDNyZ
.5$:&=<.$3(56.,='RĞZLDGF]HQLDZ\NRU]\VWDQLDWHFKQROR-
JLL3HUPDQHQW6FDWWHUV,Q6$536,GRPRQLWRULQJXGHIRUPDFMLWHUHQyZ
JyUQLF]\FKÄ3U]HJOąG*yUQLF]\´QUV
/$=(&.é0-,5È1.29È(.$'/(ýË.30XOWLWHPSRUDOPR-
QLWRULQJRI.DUYLQDVXEVLGHQFHWURXJKXVLQJ6HQWLQHODQG7HUUD6DU;
LQWHUIHURPHWU\$FWD*HRG\Q*HRPDWHU1RSS±
'2,$**
0,/ &=$5( . : %/ $& +2 :6. , -  *5 =( 03 2:6 .,  3   
$SSOLFDWLRQRI36,Q6$5 IRU DVVHVVPHQW RI VXUIDFH GHIRUPDWLRQ LQ
SRVWPLQLQJDUHD±FDVHVWXG\RIWKHIRUPHU:DáEU]\FK+DUG&RDO%DVLQ
6:3RODQG$FWD*HRG\Q*HRPDWHU9RO1R  ±
'2,$**
0,5(..:\NRU]\VWDQLHPHWRG\,Q6$5GRPRQLWRURZDQLDRVLDGDQLD
QDREV]DUDFK JyUQLF]\FK QD SRGVWDZLH GDQ\FK VDWHOLW\ 6HQWLQHO$
Ä%XGRZQLFWZR*yUQLF]HL7XQHORZH´5QUV±
3(56.,=+$166(150$5,1.29,h3'HIRUPDWLRQRI7KH
0DUJLQRI6XGHW\0RXQWDLQV6RXWKHUQ3RODQG6WXGLHGE\3HUVLVWHQW
6FDWWHUHUV,QWHUIHURPHWU\)LIWK,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ(56(QYLVDW
6$5,QWHUIHURPHWU\µ)5,1*(¶)UDVFDWL,WDO\&'520
3(56.,=2VLDGDQLDWHUHQX*=:SRGZSá\ZHPHNVSORDWDFMLSRG-
]LHPQHM RNUHĞODQH]DSRPRFą VDWHOLWDUQHMLQWHUIHURPHWULL UDGDURZHM
,Q6$5Ä3U]HJOąG*HRORJLF]Q\´QUV
3,Ą7.2:6.$$ 685$à$03(56.,= *5$1,&=1< 0 D
=DVWRVRZDQLH VDWHOLWDUQHMLQWHUIHURPHWULL UDGDURZHMGRLGHQW\¿NDFML
PRELOQRĞFLWHUHQXQDGZ\VDGHP VROQ\P Z ,QRZURFáDZLX RUD]IRUP
VROQ\FKFHQWUDOQHM3ROVNL*HRORJ\*HRSK\VLFV(QYLURQPHQW9RO
1RSS±
3,Ą7.2:6.$$685$à$03(56.,=*5$1,&=1<0E
=DVWRVRZDQLHVDWHOLWDUQHMLQWHUIHURPHWULLUDGDURZHMGRLGHQW\¿NDFMLIRUP
VROQ\FKFHQWUDOQHM3ROVNLQDSU]\NáDG]LHZ\VDGXVROQHJR,QRZURFáDZ
Ä%LXOHW\Q3DĔVWZRZHJR,QVW\WXWX*HRORJLF]QHJR´QUV±
325=<&.$6/(ĝ1,$.$$QDOL]DF]DVRZDSRZROQ\FKGHIRU-
PDFMLWHUHQXQDREV]DU]H=DJáĊELD'ąEURZVNLHJRÄ3U]HJOąG*yUQLF]\´
QUV±
3UDFD]ELRURZD2SLVRZDLQZHQWDU\]DFMDLZVWĊSQDGRNXPHQWDFMD
JHRORJLF]QRKLVWRU\F]QD Z\URELVN ]DE\WNRZ\FK,SR]LRPX NRSDOQL
VROLZ:LHOLF]FH$UFK']LDáX*HRORJLF]QHJR.RSDOQL6ROL:LHOLF]ND
3UDFD]ELRURZD  .ROHMQRĞüSRGVDG]DQLDL ]DEH]SLHF]DQLD NRPyUZ
DVSHNFLH]DJURĪHĔZ\VWĊSXMąF\FKZ.6:LHOLF]ND.UDNyZ
5HMHVWUZ\FLHNyZNRSDOQLDQ\FK±$UFK']LDáX*HRORJLF]QHJR
.RSDOQL6ROL:LHOLF]ND
6$0,(,((6)$+$1<6+$166(15)7+,(1(19,66(5.9$1
0817(1'$0%26$2QWKHH൵HFWRIKRUL]RQWDOGHIRUPD-
WLRQ RQ ,Q6$5 VXEVLGHQFH HVWLPDWHVÄ3URFHHGLQJV RI )ULQJH
:RUNVKRS´W
6+$1.(5  3  =(%.(5 +    3HUVLV WHQW VFDWWH UHU VHOHFWL RQ XVLQJ
PD[LPXPOLNHOLKRRGHVWLPDWLRQ*HRSK\V5HV/HWWYROQR
S/
62:7(5$%,10$0$7 &&,*1$)0$56+ 6$1'$7+$%
$   , QWHUQDWLRQDO  -RXUQDO RI $SSOLHG  (DUWK 2EVHUY DWLRQ DQG
*HRLQIRUPDWLRQ 0H[LFR &LW\ODQGVXEVLGHQFH LQ  ±  ZLWK
6HQWLQHO,:72365HVXOWVXVLQJWKH ,QWHUPLWWHQW6%$6 ,6%$6
WHFKQLTXH ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDORI$SSOLHG (DUWK 2EVHUYDWLRQVDQG
*HRLQIRUPDWLRQWSS±
68+(76HQWLQHO8VHU+DQGERRNÄ(XURSHDQ6SDFH$JHQF\´W
SS±
6=&=(5%2:6.,=:$/,&.,01RZRF]HVQHWHFKQLNLVDWHOLWDUQH
ZEDGDQLDFK GHIRUPDFMLSRZLHU]FKQL WHUHQXÄ3U]HJOąG *yUQLF]\´QU
V±
<$*8(0$57,1(=135$76,5$2/$30(0%(56*21=$/(=
)5 %5&,& 5 6+ $8 5 0(0%(5  6 D  ,QWH UIHURPHWULF
3URFHVVLQJRI6HQWLQHO7236'DWDWQRSS±
<$*8(0$57,1(=135$76,5$2/$30(0%(56*21=$/(=
)5%5&,& 5 6+$850(0%(5 6 E  ,QWHUIHURPHWULF
3URFHVVLQJRI6HQWLQHO7236'DWD,(((7UDQVDFWLRQVRQ*HRVFLHQFH
DQG5HPRWH6HQVLQJWQRSS±
<(552$ &2520,1$6-021(//6 '-25',-  $QDO\VLV
RIWKHHYROXWLRQRIJURXQGPRYHPHQWVLQDORZGHQVHO\XUEDQDUHDE\
PHDQVRI',Q6$5WHFKQLTXH2ULJLQDO(QJLQHHULQJ*HRORJ\9ROXPH
SS
$UW\NXáZSá\QąáGRUHGDNFML±VW\F]HĔ
$UW\NXáDNFHSWRZDQRGRGUXNXU
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.