BookPDF Available

Engleski jezik ekonomske nauke i struke u svetlu kognitivne lingvistike

Authors:
Tatjana Đurović
ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE
NAUKE I STRUKE U SVETLU
KOGNITIVNE LINGVISTIKE
Izdavač
Univerzitet u Beogradu
Ekonomski fakultet
Centar za izdavačku delatnost
Kamenička 6, tel. 3021-045, faks 3021-065
E-mail: cid@ekof.bg.ac.rs
Recenzenti
Prof. dr Predrag Novakov
Prof. dr Predrag Bjelić
Dr Biljana Radić-Bojanić, vanr. prof.
Dr Violeta Stojičić, vanr. prof.
Dekan Ekonomskog fakulteta
Prof. dr Branislav Boričić
Direktor i odgovorni urednik
Dr Đorđe Mitrović
Dizajn korice
MaxNova
Štampa
ČUGURA PRINT - Beograd
Godina
2017.
ISBN: 978-86-403-1511-1
© 2017.
Sva prava su zadržana. Ni jedan deo ove publikacije ne može biti
reprodukovan niti smešten u sistem za pretraživanje ili transmitovanje u bilo
kojem obliku, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi
način, bez prethodne pismene dozvole autora.
I
S a d r ž a j
REČ UNAPRED ................................................................................................ 3
1. UVODNA RAZMATRANJA ..................................................................... 7
1.1. Kognitivna lingvistika i pojmovna metafora.......................................... 7
1.2. Kognitivna lingvistika i primenjena lingvistika:
spoj teorije i prakse .............................................................................. 15
1.3. Primenjena kognitivna lingvistika i engleski jezik nauke i struke....... 19
2. FRAZNI GLAGOLI I ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE STRUKE:
KOGNITIVNOLINGVISTIČKI PRISTUP............................................ 23
2.1. Pregled istraživanja u svetu i kod nas .................................................. 27
2.2. Motivisanost i frazni glagoli. Slikovne sheme..................................... 36
2.3. Frazni glagoli u engleskom jeziku ekonomije i poslovanja................. 47
2.3.1. KOMPANIJE SU SADRŽATELJI .................................................................. 49
2.3.1.1. OUT KAO UDALJIVANJE/IZBACIVANJE IZ KOMPANIJE ............... 49
2.3.1.2. OUT KAO POTIRANJE POSTOJANJA/VIDLJIVOSTI ....................... 51
2.3.1.3. OUT KAO FAZNO UKIDANJE/NESTAJANJE ................................. 52
2.3.1.4. OUT KAO NEUČESTVOVANJE.................................................... 52
2.3.1.5. IN KAO UČESTVOVANJE ........................................................... 53
2.3.1.6. IN KAO POSEDOVANJE/STICANJE/PRIBAVLJANJE NOVCA .......... 53
2.3.1.7. OUT KAO TROŠENJE NOVCA/NEPOSEDOVANJE/NEDOSTUPNOST.54
2.3.1.8. OUT KAO NEPOSTOJANJE PROIZVODA ...................................... 54
2.3.1.9. OUT KAO IZDAVANJE U NAJAM ................................................ 55
2.3.1.10. IN KAO DOVOĐENJE/ANGAŽOVANJE ZA POSAO........................ 55
2.3.1.11. IN KAO FAZNO UVOĐENJE........................................................ 56
2.3.1.12. OUT KAO PLASIRANJE/LANSIRANJE PROIZVODA ...................... 56
2.3.1.13. INTO KAO UPADANJE U LOŠU SITUACIJU/STANJE ..................... 57
2.3.1.14. OUT KAO SPASAVANJE KOMPANIJE/POMAGANJE ..................... 58
2.3.1.15. OUT KAO ŠIRENJE KOMPANIJE ................................................. 59
2.3.2. STICANJE, TROŠENJE I ČUVANJE NOVCA.................................................. 59
2.3.2.1. IN KAO POSEDOVANJE/STICANJE/PRIBAVLJANJE
NOVCA ...................................................................................... 60
2.3.2.2. OUT KAO TROŠENJE NOVCA/NEPOSEDOVANJE/NEDOSTUPNOST...... 61
2.3.2.2.1. INTO KAO TROŠENJE NOVCA/
NEPOSEDOVANJE/NEDOSTUPNOST ........................... 62
2.3.2.2.2. OVER, UP, AROUND, AWAY KAO TROŠENJE NOVCA/
NEPOSEDOVANJE/NEDOSTUPNOST.............................. 63
2.3.2.3. AWAY, INTO KAO ŠTEDNJA/ČUVANJE/ULAGANJE ...................... 65
II
2.4. Nekoliko praktičnih predloga za nastavu fraznih glagola
u poslovnom engleskom jeziku............................................................ 66
2.5. Kognitivna lingvistika – rešenje za mnoge nedoumice
oko fraznih glagola............................................................................... 80
3. METAFORE U ENGLESKOM JEZIKU EKONOMSKE STRUKE:
IZAZOV U UČIONICI ............................................................................. 83
3.1. Metafora i engleski jezik ekonomske nauke i struke............................ 85
3.2. Šta uraditi u učionici? Predlozi za podizanje svesti o
metaforičnosti jezika kod studenata engleskog jezika
ekonomske struke ............................................................................... 101
3.2.1. EKONOMIJA KAO POLJOPRIVREDA .................................................... 102
3.2.2. EKONOMIJA KAO ZANATSKA VEŠTINA .............................................. 110
3.2.3. EKONOMISTA KAO KOCKAR.............................................................. 115
3.3. Razlozi za primenu pojmovne metafore u nastavi vokabulara
engleskog jezika ekonomske struke.................................................... 117
4. METAFORIČNOST JEZIKA POSLOVNOG PREGOVARANJA... 127
4.1. Poslovno pregovaranje u kognitivnolingvističkom okviru................. 128
4.2. Metafore u jeziku poslovnih pregovora.............................................. 130
4.2.1. POSLOVNO PREGOVARANJE JE KOCKANJE/KOCKARSKA IGRA ......... 130
4.2.2. POSLOVNO PREGOVARANJE JE SPORT........................................... 132
4.2.3. POSLOVNO PREGOVARANJE JE RAT................................................... 134
4.2.4. POSLOVNO PREGOVARANJE KAO KRETANJE i KAO SADRŽATELJ ....... 135
4.3. Metodički aspekti figurativnosti leksike poslovnog pregovaranja
na engleskom jeziku ............................................................................. 137
4.4. Poslovno pregovaranje u jeziku i mišljenju........................................ 139
5.
NA RUBU FISKALNE LITICE
I DRUGE
TOPOGRAFSKE METAFORE ............................................................ 141
5.1. Kognitivni mehanizmi za poimanje fiskalne politike......................... 142
5.2. Metafora FISKALNA POLITIKA JE TOPOGRAFIJA/TOPOGRAFSKI OPIS .. 146
5.2.1. Fiskalna klisura, fiskalna provalija, fiskalna planina........... 147
5.2.2. Fiskalni breg, fiskalna padina, fiskalno uzvišenje................. 150
5.3. Slikovna shema KRETANJA u metaforama o fiskalnoj politici............ 151
5.4. Topografske metafore kao instrument ubeđivanja ............................. 153
6. ZAVRŠNA RAZMATRANJA................................................................ 155
LITERATURA................................................................................................ 157
INDEKS AUTORA......................................................................................... 177
INDEKS METAFORA I METONIMIJA ....................................................... 181
... godine . Iz obimne literature koja je od tada nastala, ovom prilikom će se prikazati ključne postavke na osnovu nekoliko odabranih izvora objavljenih u inostranstvu i kod nas (na primer Lakoff 1993, Klikovac 2004, Rasulić i Klikovac 2014, Đurović 2017. Naime, u kognitivnoj lingvistici metafora se shvata kao mapiranje između domena na osnovu sličnosti koje postoje kod tih domena, a pojmovna metafora je instrument pomoću kojeg se apstraktniji entiteti pojašnjavaju upoređivanjem sa konkretnijim entitetima. ...
Conference Paper
Full-text available
Сажетак: Овај рад анализира специфичну димензију простора унутар англофо- не литерарне дистопије. Попут утопије, само значење појма дистопије указује на један алтернативни простор који постоји у књижевном окружењу, али, истовре- мено, упозорава на делимичну или потпуну могућност ширења тог простора на стварни свет. Аутори попут Лајмана Тауера Сарџента и Тома Мојлана виде нега- тивну утопију, или дистопију, као приказ непостојећег друштва на непостојећем простору које аутор приказује као значајно горе него друштво у којем читалац живи. Димензија простора указује на озбиљно ограничење општих и индивиду- алних слобода у једном друштву. Док код Хакслија у Врлом новом свету имамо простор на коме живе гаме, делте, епсилони – насупрот резервату у којем живе „дивљаци“ тј. људи пређашњег, несталог света, код Орвела у 1984 имамо непрес- тани надзор становника путем телекрана. У Слушкињиној причи Маргарет Атвуд имамо „мушки“ и „женски“ простор који припадници оба пола могу да користе, а који је строго контролисан од стране галадских властодржаца. Посебна пажња ће бити усмерена на јунаке ових дистопија који освајају нове просторе индивиду- алне слободе неопходне за њихов опстанак у сваком смислу. Коначно, литерарни свет дистопије представља најпрецизнији индикатор ширине или, пак, скучено- сти индивидуалног простора у стварном свету око нас, што ће у овом раду бити поткрепљено и ставовима различитих аутора. This paper analyses the specific dimension of space within the Anglophone literary dystopia. Like utopia, the very meaning of the term dystopia refers to an alternative space within a literary surrounding, and, simultaneously, warns us about the partial or complete possibility of its spreading throughout the real world. The authors like Lyman Tower Sargent and Tom Moylan identify negative utopia, or dystopia, as the vision of non-existent society in non-existent space which an author presents as significantly worse than the world of readers. The space dimension emphasizes the serious limitations of general and individual liberties in a single society. While in Huxley’s Brave New World we have the space where Gammas, Deltas and Epsilons live – unlike the reservation where “the savages“ live, i.e. the people of the former world; in Orwell’s 1984 we are witnesses of constant surveillance over population through telescreens. In Margaret Atwood’s A Handmaid’s Tale we have the “male“ and “female“ space which the members of both sexes may use, but under strict control of Gileadean authorities. The particular attention would be focused to the heroes of these dystopias who actually conquer brand new spaces of individual freedom necessary for their survival in every sense. Eventually, the literary world of dystopia represents the most accurate indicator of prevalence or limitation of individual space in the real world a round us. In this paper, this will be supported by the various authors’ views.
... Some of the recent studies in the field also include those dealing with the possible implications of the analysability of phrasal verbs for EFL learners and facilitating their retention by raising awareness about the metaphors underlying various senses (e.g. Boers & Demecheleer 1998;Boers 2000Boers , 2013Đurović 2009, 2017Milošević 2014;Porto Requejo & Pena Díaz 2008;Vujić 2013;etc.). In a similar research to the present one, Đurović (2010) explored a number of English phrasal verbs whose constituent verb is related to animals, concluding that the metaphorical meanings of animal phrasal verbs should be taught alongside the basic prototypical meaning of verbs and particles in order to enhance their learning. ...
Article
Full-text available
The focus of the paper is on the semantics of English phrasal verbs whose constituent verb is related to the concept of PLANTS. The investigated set of verbs includes twenty-two phrasal verbs featuring the particles OUT, OFF, UP, THROUGH, IN and AWAY. The analysis is conducted in the framework of cognitive semantics, which states that the meaning of phrasal verbs can be analysed in view of their constituent particles and the interplay between the verb meaning and the particle senses. It is concluded that the general meaning of the examined phrasal verbs is a result of different spatial configurations underlying the conceptual-semantic structure of the constituent particles, while their specific meanings are motivated by different conceptual metonymies stemming from the constituent verb. Numerous abstract meanings are additionally derived via various submetaphors of the basic metaphor COMPLEX ABSTRACT SYSTEMS ARE PLANTS embedded in the conceptual framework of the constituent verbs.
Article
Full-text available
The paper sets out to investigate the potential advantages of applying insights from the field of cognitive linguistics to teaching prepositions in business English over an approach relying on the traditional linguistic framework. For the study, three of the English prepositions were chosen: to, for, and at. Study participants were divided into two groups: an experimental group, which received a cognitive treatment of the three prepositions; and a control group, which received an instruction relying on traditional accounts. The participants were administered three tests in total: a pretest, an immediate posttest, and a delayed posttest. Their scores were taken on all three tests and then compared within each group and between the groups. To calculate the results, descriptive statistics, t-test of independent means and one-way ANCOVA were used. Grounding the expected results in expert literature, it was anticipated to obtain the results indicative of the advantage of the cognitive approach. According to the study results, the experimental group outperformed the control group at all levels of statistical analysis. The results suggest that a strategic incorporation of a cognitive view of the structure of language into the foreign language classroom could facilitate better understanding, more effective learning and long-term retention of the language points taught.
127 4.1. Poslovno pregovaranje u kognitivnolingvističkom okviru
  • Metaforičnost Jezika
METAFORIČNOST JEZIKA POSLOVNOG PREGOVARANJA... 127 4.1. Poslovno pregovaranje u kognitivnolingvističkom okviru................. 128
Kognitivna lingvistika i primenjena lingvistika: spoj teorije i prakse
  • . . . . Kognitivna Lingvistika I Pojmovna Metafora
Kognitivna lingvistika i pojmovna metafora.......................................... 7 1.2. Kognitivna lingvistika i primenjena lingvistika: spoj teorije i prakse.............................................................................. 15 1.3. Primenjena kognitivna lingvistika i engleski jezik nauke i struke....... 19
147 5.2.2. Fiskalni breg, fiskalna padina, fiskalno uzvišenje
  • Na Rubu Fiskalne Litice I Druge Topografske . . . . . . . . . . Metafore
NA RUBU FISKALNE LITICE I DRUGE TOPOGRAFSKE METAFORE............................................................ 141 5.1. Kognitivni mehanizmi za poimanje fiskalne politike......................... 142 5.2. Metafora FISKALNA POLITIKA JE TOPOGRAFIJA/TOPOGRAFSKI OPIS.. 146 5.2.1. Fiskalna klisura, fiskalna provalija, fiskalna planina........... 147 5.2.2. Fiskalni breg, fiskalna padina, fiskalno uzvišenje................. 150 5.3. Slikovna shema KRETANJA u metaforama o fiskalnoj politici............ 151 5.4. Topografske metafore kao instrument ubeđivanja............................. 153