ArticlePDF Available

Wilki na pogórzu świętokrzyskim – wyniki monitoringu

Authors:
48
Roman Gula1, 2
Artur Milanowski2, 3
Wilki na pogórzu świętokrzyskim
– wyniki monitoringu
Historia wilków w regionie świętokrzyskim
Wilki występujące na zachód od Wisły zostały wytępione w dru-
giej połowie XIX w. (Wolsan i inni 1989). W okresie międzywojennym
gatunek ten miał jednocześnie status zwierzyny łownej i szkodnika.
Intensywne polowania i tępienie doprowadziło w latach 30. do regresu
populacji w Polsce, a stwierdzenia wilków w regionie świętokrzyskim
należały do rzadkości. Populacja na terenach Polski odbudowała się
w czasie II wojny światowej, osiągając maksimum w latach 50. XX w.
Wilki wróciły w tym okresie do regionu świętokrzyskiego. Odnotowywa-
no je w lasach Gór Świętokrzyskich i pogórza, a także w okolicach
Spały nad Pilicą i Włoszczowej (Wolsan i inni 1989). W 1955 r. wilki
wyłączono z listy gatunków łownych, uznano za szkodniki, a admini-
stracja wdrożyła program tępienia wilków (Okarma 1993). Doprowadziło
to do drastycznej redukcji liczby wilków w Polsce. Na początku lat
70. ich liczebność była oceniana na 60–100 osobników bytujących
w mniej dostępnych terenach na wschodzie Polski (Wolsan i inni 1989,
Okarma 1993). W regionie świętokrzyskim kampania eksterminacji
wilków doprowadziła do ich wyginięcia już w latach 50. W Puszczy
Świętokrzyskiej po raz ostatni wilki odnotowano w 1953 i 1954 r., kiedy
to wilki zabiły owce w gospodarstwie we wsi Jastrzębia, położonej nieda-
leko Bliżyna (Gula i inni 2007).
Po koniec lat 60. XX w. przyrodnicy zwracali uwagę, że dalsze
uznawanie wilków za szkodniki i tępienie doprowadzi do całkowitego
wyginięcia tego gatunku na terenie Polski (Sumiński 1970). Postulaty
te zostały uwzględnione w 1975 r. Wilki zostały uznane za gatunek
łowny i można było polować na nie tylko z bronią palną. W 1981 r.
wprowadzono w całym kraju okres ochronny w czasie rozrodu – od
1
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, e-mail: rgula@miiz.eu
2
Fundacja SAVE-Wildlife Conservation Fund.
3
Nadleśnictwo Suchedniów.
49
1 kwietnia do 31 lipca. Zmiana statusu i kontrolowanie pozyskania
spowodowało wzrost liczebności wilków i ich ekspansję terytorialną.
Pod koniec lat 80. ich liczebność była oceniana na 600 do 900 osob-
ników. Wilki zaczęły znów pojawiać się w regionie świętokrzyskim
(Okarma 1993). W latach 80. w rejonie Daleszyc widywano wilki ze
szczeniętami. W połowie lat 80. w Nadleśnictwie Barycz, zastrzelono
dwa wilki, a w rejonie Przysuchy odnaleziono norę wilczą ze szczenię-
tami, które otruto (Gula i inni 2007).
W 1995 r. wilki objęto ochroną gatunkową, z wyjątkiem 3 ówcze-
snych województw krośnieńskiego, nowosądeckiego i suwalskiego
(Gula 2008b). W 1998 r. ochronę rozszerzono na cały kraj. Wilki poja-
wiały się w nowych lokalizacjach, a ich liczebność rosła. Obecnie
zasięg populacji wilków w Polsce powoli powiększa się, a ich liczebność
wzrasta (Ryc. 1, Okarma i inni 2011).
Ryc. 1. Rozmieszczenie wilków w Polsce w 2011 r. (Okarma i inni 2011)
opracowane na podstawie danych programu Atlas Ssaków Polski, koordy-
nowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN. Aktualny zasg na stro-
nie internetowej: http://www.iop.krakow.pl/ssaki/Gatunek.aspx?spID=101
50
W 2005 r. rodzina wilcza (tak zwana wataha) osiedliła się w zachod-
niej części Puszczy Świętokrzyskiej (Gula i Milanowski 2006, Gula
i inni 2007, Gula 2008a). Wataha ta wyprowadziła młode w latach 2006
i 2007. O tego czasu wilki są stale obecne w naszym regionie, a my
monitorujemy ich obecność. Do 2011 r. monitoring ten ograniczał się do
Puszczy Świętokrzyskiej. W roku 2012, dzięki wsparciu Fundacji SAVE
Polska, rozszerzyliśmy monitoring na cały obszar północnego pogórza
Gór Świętokrzyskich.
Metody i obszar monitoringu
Program monitoringu wilków fundacji SAVE obejmuje północ-
ne pogórze Gór Świętokrzyskich, leżące na pograniczu województw
świętokrzyskiego i mazowieckiego (Ryc. 2). Jest to obszar łagodnych
wzgórz dochodzących do 450 m n.p.m. porośniętych lasem. Średnia
lesistość regionu wynosi około 50%. Relatywnie zwarte kompleksy
leśne o powierzchni do 200 km2 poprzecinane głównymi szlakami
komunikacyjnymi (drogi DK/S7, DK 42) oraz licznymi drogami lokal-
nymi, wzdłuż których usytuowane wsie i miasta. Zaludnienie waha
się od 78 osób/km2 w powiecie koneckim, do 199 osób/km2 w powie-
cie skarżyskim, ale powyżej 60% ludności mieszka w największych
miastach regionu – Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Starachowicach.
Po transformacji polityczno-ekonomicznej w 1989 r. uprawa użytków
rolnych usytuowanych na słabych glebach przestała być opłacalna.
Tereny te porosły lasem w wyniku sukcesji lub zostały zalesione. Lasy,
w przeważającej części państwowe, należą do nadleśnictw: Przysucha,
Barycz, Stąporków, Suchedniów, Zagnańsk, Skarżysko, Starachowice,
Marcule i Ostrowiec. Oprócz monokultur sosnowych, obszary te pora-
sta las mieszany o wysokiej bioróżnorodności. Występują tu: sosna,
świerk, jodła, modrzew, dąb, buk, grab, brzoza, lipa, olcha i jawor. Lasy
te są mozaisiedlisk – od suchych borów, przez bory mieszane, grądy,
do olsów na obszarach bezodpływowych. Duże zróżnicowanie gatun-
kowe i siedliskowe powoduje, że obszar ten jest dobrym siedliskiem
dla ssaków kopytnych – jeleni, saren i dzików. Wysoka liczebność
tych zwierząt powoduje, że wilki w tym regionie mają dostateczną
bazę żerową.
W latach 2006–2011 systematyczny monitoring obecności wilków
był ograniczony do zachodniej części Puszczy Świętokrzyskiej i jej naj-
bliższych okolic. Od 2012 r. monitoring prowadzimy w 4 lokalizacjach:
Puszczy Iłżeckiej, zachodniej części Puszczy Świętokrzyskiej, Lasach
Niekłańsko-Bliżyńskich i Lasach Przysuskich (Ryc. 2).
51
Ryc. 2. Występowanie wilków na pogórzu Gór Świętokrzyskich. Skróty na
mapie oznaczają: LP – Lasy Przysuskie, LNB – Lasy Niekłańsko-Bliżyńskie,
PŚ – Puszcza Świętokrzyska, PI – Puszcza Iłżecka, LS– Lasy Siekierzyńskie,
LPK Lasy Pasma Klonowskiego, LK Lasy Koneckie. Pięciokątami ozna-
czone są rodziny wilków (watahy). Liczby oznaczają: minimalną liczbę
dorosłych wilków plus (+) minimalną liczbę szczeniąt w 2014 r. oraz lata,
w których potwierdziliśmy rozmnażanie się wilków w tych lokalizacjach.
Gwiazdki oznaczają lokalizacje, w których potwierdzono występowanie
wilków, natomiast nie potwierdziliśmy występowania grup rodzinnych.
W okresie występowania pokrywy śnieżnej patrolujemy samocho-
dami poszczególne kompleksy leśne w poszukiwaniu świeżych tropów.
Po odnalezieniu tropów, podążamy za nimi rejestrując przebieg tro-
pienia przy pomocy odbiorników GPS. W czasie tropienia określamy
liczbę tropionych wilków, rejestrujemy oznaki cieczki i ofiary zabite
przez wilki oraz zbieramy odchody. W okresach bezśnieżnych objeż-
dżamy drogi leśne w poszukiwaniu odchodów. Na podstawie laborato-
ryjnej analizy zawartości odchodów określiliśmy skład diety wilków.
W okresie od lipca do końca października wilki chętnie odpowiadają
na stymulację głosową. Metodą tą lokalizujemy grupy rodzinne wil-
ków, określamy ich liczebność oraz obecność szczeniąt (głos szcze-
niąt jest łatwy do rozróżnienia). Ponadto w każdym z kompleksów
52
leśnych prowadzimy wywiady ze służbą leśną i myśliwymi dotyczące
występowania wilków.
W okresie 2006–2014 zebraliśmy około 750 śladów obecności wil-
ków w regionie, w tym 310 odchodów wilczych. Łączny dystans, na
którym tropiliśmy wilki z różnych watah wyniósł 108 km.
Wyniki monitoringu
Puszcza Świętokrzyska – część zachodnia
Wilki w zachodniej części Puszczy Świętokrzyskiej odnotowaliśmy
po raz pierwszy zimą 2005/2006 (Ryc. 2). Latem 2006 przez stymulac
udało nam się zlokalizować watahę składającą się co najmniej z 4 doro-
słych wilków i kilku szczeniąt. Również w roku 2007, tą samą meto-
dą zlokalizowaliśmy watahę z młodymi (Gula i inni 2007). W latach
2008–2013 odnotowywaliśmy w Puszczy Świętokrzyskiej obecność
wilków, jednak nie więcej niż 3 osobników i nie odnotowaliśmy żad-
nych śladów wskazujących na rozmnażanie się wilków na tym terenie.
W tym okresie dotarły też do nas pogłoski o nielegalnym zabijaniu wil-
ków w tym rejonie. Samica zabita przez samochód jesienią 2011 w oko-
licach miejscowości Odrowążek mogła również pochodzz tej watahy
(Gula i Milanowski 2013).
W zimie 2012/13 tropiliśmy na śniegu w Puszczy Świętokrzyskiej
3 wilki, które tylko sporadycznie znakowały teren i rzadko wychodziły
na drogi leśne. Wielkość tropów wskazywała, że nie ma wśród nich
dorosłego samca. W czasie tropień nie odnotowaliśmy oznak cieczki –
charakterystycznych śladów krwi zostawianych na śniegu przez samice.
Latem i wczesną jesienią 2013 r. wielokrotnie stymulowaliśmy wilki do
wycia i nigdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wszystko wskazywało na to,
że również w 2013 r. wilki w zachodniej części Puszczy Świętokrzyskiej
nie rozmnażały się. Zimą 2013/2014 ponownie tropiliśmy w tym rejo-
nie 3 wilki. Ich zachowanie było jednak inne. Penetrowały znacznie
większy obszar, częściej znakowały, a jeden z tropów był wyraźnie
większy od pozostałych. Jednak w okresie cieczki nie było śniegu,
więc nie mogliśmy stwierdzić czy w grupie tej jest samica i czy ma
cieczkę. W lipcu 2014 r. udało nam się zlokalizować watahę przez sty-
mulacje do wycia. Odpowiadała cała rodzina składająca się co najmniej
z 3 dorosłych wilków i 3 szczeniąt. Był to pierwszy od 2007 r. dowód na
reprodukcję wilków w tym rejonie.
53
Lasy Niekłańsko-Bliżyńskie
Wilki w okolicach Niekłania i Majdowa widywano już w latach
2004–2005 (Gula i inni 2007). W zimie 2012/2013 stwierdziliśmy na
tym terenie obecność pary, która intensywnie znakuje teren. Wilki te
widzieli 3-krotnie miejscowi myśliwi. W czasie tropień tej pary wil-
ków, w lutym 2013 r. kilkakrotnie odnotowaliśmy ślady cieczki. Latem
2013 r. udało nam się uzyskać odpowiedź watahy na stymulację wycia.
Usłyszeliśmy wycie całej rodziny wilczej – co najmniej 2 dorosłych
osobników i co najmniej 3 szczeniąt. W zimie 2013/2014 odnotowaliśmy
na tym terenie tropy 5 wilków, jednak w okresie cieczki nie było śniegu,
więc nie mogliśmy stwierdzić czy i tej zimy samica miała cieczkę. Od
sierpnia 2014 kilkakrotnie stymulowaliśmy głosem wilki na całym tym
obszarze, jednak jak dotąd nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Lasy Przysuskie
Po stopnieniu pokrywy śnieżnej w kwietniu 2013 r. rozszerzyliśmy
obszar poszukiwań odchodów wilczych na Nadleśnictwo Przysucha.
Na niewielkim obszarze położonym w tym nadleśnictwie odnaleźliśmy
13 odchodów. Ponieważ był to obszar oddalony od Lasów Niekłańsko-
-Bliżyńskich o około 15 km w linii prostej, wydawało się, że są to odcho-
dy innej watahy. W zimie 2014 r., 1 lutego odnaleźliśmy świeże tropy
(nie starsze niż z minionej nocy) wilków jednocześnie w obu obszarach,
w odległości 15 km. W nadleśnictwie Przysucha były to tropy 4 wilków.
Potwierdza to nasze przypuszczenia o występowaniu odrębnej rodziny
wilków na tym terenie. Tej zimy pokrywa śnieżna nie występowała
w okresie cieczki, więc nie mogliśmy potwierdzobecności receptyw-
nej samicy w tym rejonie. Latem 2014 r., w czasie dotychczas prowadzo-
nych stymulacji wycia uzyskaliśmy odpowiedź kilku dorosłych wilków,
jednak odległość, z której słyszeliśmy wycie była zbyt duża, aby ocen
liczbę wilków i potwierdzić obecność szczeniąt.
Puszcza Iłżecka
Wiosną i latem 2012 r. na terenie Puszczy Iłżeckiej leśnicy i myśli-
wy trzykrotnie widzieli wilki (maksymalnie 5 osobników), i wielokrot-
nie słyszeli ich wycie. W zimie 2012/2013 rozpoczęliśmy regularne
kontrole tego obszaru i na śniegu odnotowaliśmy wiele tropów wilków,
jednak nie więcej niż dwóch osobników jednocześnie. Odnajdowaliśmy
także odchody i ofiary wilków. W czasie tropień 27 stycznia 2013 r.
odnotowaliśmy ślady krwi wskazujące, że jeden z wilków to samica
w czasie cieczki. Latem 2013 r. rozpoczęliśmy regularne stymulacje
54
wycia. Odpowiedź uzyskaliśmy 5 października wyła cała wata-
ha, licząca co najmniej 4 dorosłe i 3 szczenięta. Miejsce, z którego
słyszeliśmy wata było zlokalizowane w rejonie, gdzie w zimie
często widywaliśmy tropy wilków i odnotowaliśmy oznaki cieczki.
Zimą 2013/2014 stwierdziliśmy na obszarze Puszczy żeckiej obecność
4 wilków, ale w czasie monitorowania tego obszaru tylko jednego dnia
warunki pozwalały na tropienie. Podobnie jak w innych obszarach brak
śniegu w okresie cieczki uniemożliwił stwierdzenie czy samica z tej
watahy miała w tym roku cieczkę. We wrześniu 2014 r. udało nam się
uzyskać odpowiedź na stymulację wycia – odpowiedziało co najmniej
5 dorosłych osobników i 2 szczenięta. Potwierdza to obecność na tym
terenie watahy, które także w 2014 r. wyprowadziła szczenięta.
Inne lokalizacje
Z okolic miejscowości Piekło koło Końskich uzyskaliśmy od Arka-
diusza Pękali zdjęcia tropów pojedynczego wilka na śniegu (Ryc 2).
Podczas kilkukrotnej kontroli tego obszaru udało nam się dwukrotnie
odnaleźć na tym terenie odchody wilków.
Podczas sporadycznych kontroli wschodniej części Puszczy Świę-
tokrzyskiej – Lasów Siekierzyńskich – odnajdowaliśmy tropy i odchody
wilków (Ryc. 2). Latem 2014 r., wyjące wilki słyszano w okolicach miej-
scowości Orzechówka (informacja Wiktora Króla).
Tropy wilków odnotowywano także w należących do Święto krzys-
kiego Parku Narodowego lasach pasma Klonowskiego (informacja Pawła
Szczepanika, Ryc. 2).
Zdjęcie dwóm wilkom zrobiono na przedmieściach Ożarowa (infor-
macja Henryka Okarmy), miasteczka położonego 20 kilometrów na
wschód o Puszczy żeckiej i około 20 km od położonych po wschodniej
stronie Wisły Lasów Janowskich, w których stale występują wilki (Ryc. 1).
Dieta
We wszystkich lasach pogórza świętokrzyskiego występują jelenie,
sarny i dziki, gatunki ssaków kopytnych, które stanowią podstawę
diety wilków w całej Europie Środkowej. Również w tym regionie duże
ssaki kopytne stanow97% diety wilków. Najczęściej zjadane sarny
i dziki, a znacznie rzadziej jelenie, które także występują w niższych
zagęszczeniach (Ryc. 3). W odchodach nie stwierdziliśmy szczątków
zwierząt gospodarskich i psów. Nie znamy także potwierdzonego przy-
padku ataku wilków na zwierzęta gospodarskie w regionie. Docierały do
nas natomiast informacje o domniemanych przypadkach zabicia psów.
55
Skład gatunkowy diety watah bytujących w poszczególnych kom-
pleksach leśnych jest podobny. Wyjątkiem jest wataha wilków z zachod-
niej części Puszczy Świętokrzyskiej, która zjada znacznie więcej dzików
niż pozostałe rodziny (Lewalska 2014).
Sarny Jelenie Dziki
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ryc. 3. Skład diety wilków występujących na północnym pogórzu Gór Święt -
okrzyskich oszacowany na podstawie analizy zawartości 229 odchodów
wilczych zebranych w latach 2007–2014 (Gula i inni 2013, Lewalska 2014)
Podsumowanie
Północne pogórze Gór Świętokrzyskich jest mozai relatywnie
zwartych kompleksów leśnych, gęstej sieci dróg oraz ludnych wsi i miast.
Wilki zostały wytępione w tym regionie w latach 50. XX w. Ponownie
zaczęły pojawiać się w latach 80., były jednak szybko, legalnie lub nie-
legalnie, zabijane. W 2006 r. odnotowaliśmy w Puszczy Świętokrzyskiej
rodziwilków składającą się z 4 dorosłych osobników. Wataha ta roz-
mnażała się w kolejnych dwóch latach. Od tego czasu monitorowaliśmy
obecność wilków w regionie. Obecnie wilki występują we wszystkich
większych kompleksach regionu. Obecność rozmnażających grup rodzin-
nych potwierdziliśmy w Puszczy Iłżeckiej, Puszczy Świętokrzyskiej
i Lasach Niekłańsko-Bliżyńskich, a wiele obserwacji wskazuje także na
rozmnażanie się wilków w Lasach Przysuskich. Wilki w regionie święto-
krzyskim polują na występujące tu licznie dzikie ssaki kopytne sarny,
jelenie i dziki. Stanowone 97% ich diety. Nie odnotowaliśmy dotych-
czas przypadku ataków wilków na zwierzęta gospodarskie.
56
Podziękowania
Autorzy dziękują nadleśniczym i pracownikom nadleśnictw
Przy sucha, Barycz, Stąporków, Suchedniów, Zagnańsk, Skarżysko,
Starachowice, Marcule i Ostrowiec, za udzielenie zezwoleń na wjazd
samochodami na teren nadleśnictw oraz pomoc w monitoringu.
Dzię kujemy M. Milanowskiej, K. Królowi, P. Nawrockiemu, J. Guli,
K. Bojarskiej, W. Nawrockiej i kilku innych osobom za pomoc w trakcie
stymulacji wycia. Pragniemy także podziękować A. Pękali, R. Sowie,
Z. Forysowi, P. Kowdrykowi, W. Wojciechowskiemu, K. Królowi,
W. Królowi, R. Janusowi, S. Wlazło, A. Serczyńskiemu, P. Adamczykowi,
R. Janicowi, P. Szczepanikowi i J. Gałkowi za przekazanie cennych
informacji dotyczących występowania wilków.
Literatura
1. Gula R., 2008a. Wolves Return to Poland’s Holy Cross Primeval Forest.
International Wolf Magazine, Spring 2008: 17-21.
2. Gula R., 2008b. Legal protection of wolves in Poland: implications for the status
of the wolf population. European Journal of Wildlife Research, 54:163-170.
3. Gula R., A. Milanowski, 2006. Wilki w Puszczy Świętokrzyskiej, Łowiec
Polski, 7: 91.
4. Gula R., Milanowski A., Król K., 2007, Wilki w Puszczy Świętokrzyskiej,
Skarżyskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody, 10: 41-47.
5. Gula R., Milanowski A., 2013, Raport z monitoringu wilka na pogórzu święto-
krzyskim, Raport, Fundacja SAVE Polska 8 pp. http://www.save-wildlife.org/
downloads/wolf/wilk_raport_2013.pdf
6. Lewalska K., 2014, Dieta wilków w Puszczy Świętokrzyskiej, Praca magister-
ska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 38 pp.
7. Okarma H., 1993, Status and management of the wolf in Poland. Biological
Conservation 66: 153-158.
8. Okarma H., Gula R., Brewczyński P., 2011, Krajowa strategia ochrony wilka
Canis lupus warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011, http://smz.waw.pl/files-
-gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf
9. Sumiński P., 1970, Jeszcze raz w obronie wilka, Chrońmy Przyrodę Ojczystą,
5: 59-61.
10. Wolsan M., Bieniek M., Buchalczyk T., 1992, The history of distributional
and numerical changes of the wolf Canis lupus in Poland, In: Bobek B.,
Perzanowski K., Regelin W. (eds) Transactions of 18th IUGB Congress,
Global Trends in Wildlife Management, vol. 2, Świat Press, Kraków–War sza-
wa, Poland, pp 375–380.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The history, past status and distribution of the wolf Canis lupus in Poland is presented. After being persecuted as a pest, the wolf was given game species status in 1975, with a close season from 1 April to 31 July. The wolf inhabits about half of Poland with two core areas in the southeast and northeast of the country. Two main methods of hunting wolves (from a tower and using fladry) are described. Management attitudes and threats to the wolf population are also discussed.
Article
Full-text available
Legal protection of wolves (Canis lupus) in Poland was implemented in 1998 after 23years of management as a game species. Wolves occurring in Poland were interconnected with larger populations in the Carpathian Mountains and Belarus, Baltic States and Russia, stable in numbers, and were not considered endangered before the change in legal status affording protection from hunting. Parties calling for wolf protection wanted to stop killing of wolves because of their symbolic nature, but did not have particular management goals to achieve. The government did not accompany the change in legal status by management plan, and therefore, the ban on wolf hunting was weakly enforced. A wolf distribution monitoring demonstrated that wolf range had not expanded 9years after the hunting ban was implemented, and no increase in wolf numbers was observed. This failure to recover may be explained by: (1) a significant (up to 35%) reduction in the wolves’ prey base 6years before wolf hunting was stopped, (2) weak enforcement of the protection law, resulting in lack of poaching control of wolves, (3) probable increasing fragmentation and isolation of wolf habitat caused by rapid economic growth in Poland. Inconsistent application of current management policy toward wolves resulted in weak enforcement of regulations and promoted negative attitudes toward the species. To improve the status of wolves in Poland, I recommend a flexible wolf management planning framework that involves and addresses attitudes of hunters and sheep herders, includes a framework to promote strong law enforcement, and consistent, fair compensation for livestock killed by wolves.
Nawrockiej i kilku innych osobom za pomoc w trakcie stymulacji wycia
 • M Dzię Kujemy
 • K Milanowskiej
 • P Królowi
 • J Nawrockiemu
 • K Guli
 • W Bojarskiej
 • R Pękali
 • Z Sowie
 • P Forysowi
 • W Kowdrykowi
 • K Wojciechowskiemu
 • W Królowi
 • R Królowi
 • S Janusowi
 • A Wlazło
 • P Serczyńskiemu
 • R Adamczykowi
 • Janicowi
Dzię kujemy M. Milanowskiej, K. Królowi, P. Nawrockiemu, J. Guli, K. Bojarskiej, W. Nawrockiej i kilku innych osobom za pomoc w trakcie stymulacji wycia. Pragniemy także podziękować A. Pękali, R. Sowie, Z. Forysowi, P. Kowdrykowi, W. Wojciechowskiemu, K. Królowi, W. Królowi, R. Janusowi, S. Wlazło, A. Serczyńskiemu, P. Adamczykowi, R. Janicowi, P. Szczepanikowi i J. Gałkowi za przekazanie cennych informacji dotyczących występowania wilków.
Raport z monitoringu wilka na pogórzu świętokrzyskim
 • R Gula
 • A Milanowski
Gula R., Milanowski A., 2013, Raport z monitoringu wilka na pogórzu świętokrzyskim, Raport, Fundacja SAVE Polska 8 pp. http://www.savewildlife.org/ downloads/wolf/wilk_raport_2013.pdf
Dieta wilków w Puszczy Świętokrzyskiej, Praca magister ska
 • K Lewalska
Lewalska K., 2014, Dieta wilków w Puszczy Świętokrzyskiej, Praca magister ska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 38 pp.
Krajowa strategia ochrony wilka Canis lupus warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • H Okarma
 • R Gula
 • P Brewczyński
Okarma H., Gula R., Brewczyński P., 2011, Krajowa strategia ochrony wilka Canis lupus warunkująca trwałość populacji gatunku w Polsce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2011, http://smz.waw.pl/files gatunki/program_ochrony_wilka_PROJEKT_28_11_2011.pdf
Jeszcze raz w obronie wilka
 • P Sumiński
Sumiński P., 1970, Jeszcze raz w obronie wilka, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 5: 5961.
The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus in Poland
 • M Wolsan
 • M Bieniek
 • T Buchalczyk
Wolsan M., Bieniek M., Buchalczyk T., 1992, The history of distributional and numerical changes of the wolf Canis lupus in Poland, In: Bobek B., Perzanowski K., Regelin W. (eds) Transactions of 18th IUGB Congress, Global Trends in Wildlife Management, vol. 2, Świat Press, Kraków-War sza wa, Poland, pp 375-380.