ArticlePDF Available

Ustrojowe modele gimnazjum

Authors:
  • Independent researcher and consultant

Abstract

W 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty wprowadzono w Polsce nowy typ szkoły powszechnej – gimnazjum. Głównym celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, podniesienie poziomu kształcenia oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Gimnazja w zamyśle reformatorów miały być samodzielnymi szkołami w nowych, dobrze wyposażonych budynkach lub szkołami funkcjonującymi przy istniejących liceach ogólnokształcących. Po 16 latach funkcjonowania nowego typu szkoły wykształciły się cztery typy ustrojowe gimnazjum: gimnazjum samodzielne, gimnazjum zbiorcze w zespole ze szkołą podstawową, gimnazjum w zespole ze wspólno obwodową szkołą podstawową i gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną. W artykule analizujemy różnice między sposobami organizacji poszczególnych modeli gimnazjum, wyniki edukacyjne uczniów do nich uczęszczających oraz zróżnicowanie przestrzenne występowania modeli. Wyniki pokazują, że chociaż gimnazja funkcjonujące przy szkołach ponadgimnazjalnych mają średnio najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, najwyższą efektywność nauczania osiągają gimnazja w zespołach ze wspólno obwodowymi szkołami podstawowymi.
E , (), –
ISSN -
Ustrojowe modele gimnazjum
J H, A S
Instytut Badań Edukacyjnych*
W 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty wprowadzono w Polsce nowy typ szkoły powszechnej
– gimnazjum. Głównym celem wprowadzenia gimnazjów było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży
wiejskiej, podniesienie poziomu kształcenia oraz przedłużenie o rok powszechnego nauczania. Gimnazja
w zamyśle reformatorów miały być samodzielnymi szkołami w nowych, dobrze wyposażonych budynkach
lub szkołami funkcjonującymi przy istniejących liceach ogólnokształcących. Po 16 latach funkcjonowania
nowego typu szkoły wykształciły się cztery typy ustrojowe gimnazjum: gimnazjum samodzielne, gimnazjum
zbiorcze w zespole ze szkołą podstawową, gimnazjum w zespole ze wspólno obwodową szkołą podstawową
i gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną. W artykule analizujemy różnice między sposobami organizacji
poszczególnych modeli gimnazjum, wyniki edukacyjne uczniów do nich uczęszczających oraz zróżnicowa-
nie przestrzenne występowania modeli. Wyniki pokazują, że chociaż gimnazja funkcjonujące przy szko-
łach ponadgimnazjalnych mają średnio najlepsze wyniki egzaminu gimnazjalnego, najwyższą efektywność
nauczania osiągają gimnazja w zespołach ze wspólno obwodowymi szkołami podstawowymi.
S : gimnazjum, model organizacyjny szkoły, lokalna polityka oświatowa, zespół szkół.
© Insty tut Badań Edukacyjnych
Artykuł powstał w ramach projektu „Badanie jako-
ści i efektywności edukacji oraz instytucjonaliza-
cja zaplecza badawczego” zrealizowanego w Insty-
tucie Badań Edukacyjnych i współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach P rogramu Opera cyjnego Kapita ł Ludzki 200 7
–2013, Priorytet III: Wysoka jakość Systemu oświaty.
* Adres: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.
E-mail: j.herczynski@ibe.edu.pl
Gimnazja zaczęły funkcjonować 1 wrześ-
nia 1999 r. Wstępną intencją refor-
matorów wprowadzających ten nowy typ
szkoły do polskiego systemu edukacji było
utworzenie niewielkiej sieci (nie więcej niż
ok. 4 tys., por. Książek, 2001) dużych, dobrze
wyposażonych izatrudniających najlepszych
nauczycieli placówek. Reformatorzy dążyli
do utworzenia gimnazjów samodzielnych,
ponieważ ich zdaniem tylko wtedy możliwe
było osiągnięcie głównych założeń reformy,
czyli wyrównanie szans edukacyjnych ucz-
niów oraz podniesienie jakości nauczania.
Wzwiązku ztym, że gimnazjum miało być
szkołą programowo związaną zliceum ogól-
nokształcącym, tam gdzie to możliwe, refor-
matorzy postulowali tworzenie gimnazjów
przy liceach ogólnokształcących lub otwiera-
nie klas licealnych przy dużych gimnazjach
na wsi (por. Handke, 2006). Innymi słowy,
gimnazjum samodzielne oraz gimnazjum
wzespole zliceum ogólnokształcącym były
dwoma preferowanymi modelami ustrojo-
wymi gimnazjum.
Najważniejszym punktem spornym
w reformie gimnazjalnej była kwestia
tworzenia zespołów szkół gimnazjum
iszkoły podstawowej. Od samego początku
do ustawy osystemie oświaty1 wprowadzono
zakaz tworzenia takich zespołów. Samorządy
1 Ustawa zdnia 7 września 1991 r. osystemie oświaty
(zpóźniejszymi zmianami).
Herczyński, Sobotka
ostrzegały, że nie będą w stanie utworzyć
samodzielnych gimnazjów, jeśli nie dostaną
odpowiednio wysokich środków na
wzniesienie nowych budynków. Reformatorzy
natomiast obawiali się, że usytuowanie
gimnazjów przy szkołach podstawowych
spowoduje odtworzenie sieci szkół
podstawowych.
Po 16 latach od wprowadzenia reformy
gimnazjalnej co drugie gimnazjum gminne
wPolsce funkcjonuje wzespole ze szkołą
podstawową. Oznacza to, że w jednym
budynku uczą się dzieci od siódmego (szó-
stego) do szesnastego roku życia. Decyzje
samorządów sprawiły, że model gimna-
zjum, którego najbardziej chcieli uniknąć
reformatorzy, stał się modelem najczęstszym.
Wzespołach ze szkołami ponadgimnazjal-
nymi działa jedynie 6% gimnazjów, aliczba
samodzielnych gimnazjów ciągle spada
(Herczyński i Sobotka, 2014). Wykształ-
cenie się różnych typów gimnazjów spra-
wiło, że polscy gimnazjaliści uczęszczają do
odmiennych pod względem organizacyjnym
placówek, różniących się m.in. rozpiętośc
wieku uczniów szkole (7–16, 13–16, 13–19),
liczbą progów edukacyjnych, które pokonują
wramach szkoły (1 lub 2) oraz wiekiem,
wktórym pokonywany jest pierwszy próg
edukacyjny (13 lub 16 lat).
Celem artykułu jest analiza funkcjo-
nowania gimnazjów wróżnych modelach
organizacyjnych, które powstały wefekcie
decyzji władz samorządowych. Wyróż-
niamy następujące cztery typy gimnazjum:
samodzielne gimnazjum, gimnazjum
wzespole ze szkołą podstawową, do którego
uczęszczają uczniowie zkilku szkół podsta-
wowych (zbiorcze), gimnazjum w zespole
ze wspólno obwodową szkołą podstawową
(szkoła dziewięcioletnia) oraz gimnazjum
w zespole ze szkołą ponadgimnazjalną.
Modele te charakteryzujemy pod wzg-
dem cech organizacyjnych (wielkość szkoły,
wielkość oddziału klasowego), sposobu
funkcjonowania szkoły (homogeniczność,
powtarzanie klas, odpływ uczniów, zajęcia
świetlicowe ipozalekcyjne), wyników egza-
minów zewnętrznych oraz wskaźnika edu-
kacyjnej wartości dodanej (EWD).
Wpływ konfiguracji klas wszkole
na wyniki edukacyjne uczniów
Problematyka wpływu organizacji szkoł y
na jej funkcjonowanie jest często poruszana
wbadaniach amerykańskich. Przedmiotem
analiz jest ocena wpływu konfiguracji klas
wszkole (grade configuration, grade span)
na efekty nauczania, mierzone corocznymi
testami zewnętrznymi (Rockoff iLockwood,
2010; Schwerdt iWest, 2013). Ameryk-
ski system edukacji, podobnie jak polski,
zakłada powszechną naukę przez 12 lat
ipodzielony jest na trzy typy szkół: podsta-
wowe (elementary schools), gimnazja (middle
schools) i szkoły średnie (high schools).
Wprzeciwieństwie do Polski organizacja
klas w poszczególnych szkołach jest dość
swobodna i dopuszczalne są dowolne ich
konfiguracje2 – szkoła podstawowa może być
pięcioklasowa, ale może mieć też osiem lub
dwanaście klas. Gimnazjum obejmuje ucz-
niów w„średnim” wieku, jednak tu granice
również nie są wyraźne. Badania konfigu-
racji klas skupiają się głównie na wynikach
uczniów klas szóstych, którzy mogą uczęsz-
czać do różnych typów szkół: podstawowych
(K-6, K-8), gimnazjów (6–8) lub do szkół
zbiorczych (K-12) obejmujących cały okres
powszechnego kształcenia. Badania ponad
700 szkół wiejskich wLuizjanie przeprowa-
dzone przez Bobby’ego Franklina iCatherine
Glascock (1998) pokazują, że uczniowie klas
szóstych uczęszczający do szkół oorganiza-
cji 1–6/7 oraz 1–12 osiągali znacząco wyższe
2 Dyst rykty sz kolne mogą organiz ować szkoły, które pro -
wadzą albo pojedyncze klasy (np.tylko klasa siódma),
wybrane klasy (np.6–8), albo wszystkie klasy od przed-
szkola (K-12, K odnosi się d o kindergarten). Przyk ładowo
wLuizjanie wyróżniono aż 64 różnych konfiguracji klas
(Frank lin iGlascock, 1998).
Ustrojowe modele gimnazjum
wyniki edukacyjne (kontrolowano wielkość
szkoły istatus społeczno-ekonomiczny) oraz
mieli wyższą frekwencję na lekcjach niż ich
rówieśnicy w szkołach o organizacji klas
6–8 lub 6–9. David Wihry, Theodore Cola-
darciiCurtis Meadow (1992) przeprowadzili
badanie uczniów klas ósmych, którzy osiągali
znacząco wyższe wyniki wszkołach okon-
figuracji: K-8, K-9 i3–8 niż w gimnazjach
(4–8, 5–8, 6–8) czy szkołach łączących gim-
nazjum ze szkołą średnią (6–12, 7–12, 8–12).
Analizy przeprowadzone przez Henry’ego
Beckera (1987) pokazały natomiast, że
uczęszczanie do szkoły podstawowej (K-9)
zamiast do gimnazjum (7–9), ma szczegól-
nie pozytywny wpływ na wyniki uczniów
ze środowisk oniskim statusie społeczno-
-ekonomicznym.
Za główną przyczynę słabszych wyników
wamerykańskich middle schools uznawane
są trudności związane ze zmianą środowiska
szkolnego. John Alspaugh (1999) udowodnił,
że wkażdym roku przejścia zjednej szkoły
do drugiej (transition year) wyniki uczniów
znacząco spadają. Roberta Simmons iDale
Blyth (1987) dowiedli tymczasem, że uucz-
niów zmieniających szkołę spadają nie tylko
wyniki edukacyjne, lecz także motywacja
isamoocena. Amerykańskie middle schools,
podobnie jak polskie gimnazja, są często
krytykowane za brak dobrych programów
wychowawczych dla uczniów będących na
najtrudniejszym etapie okresu dojrzewania.
Zwolennicy wydzielenia szkół dla młod-
szych nastolatków są zdania, że szkoła taka
może lepiej dostosować się do potrzeb osób
wtym wieku, jednak pogarszające się wyniki
nauczania, wypadanie uczniów zsystemu
edukacji oraz liczne problemy wychowaw-
cze sprawiają, że nieformalnie middle schools
nazywane są „trójkątem bermudzkim edu-
kacji” (por. np.Ward, 2008). Wostatnich
latach niektóre amerykańskie dystrykty
szkolne zaczęły odchodzić od podziału
K-5 i6–8 iwracają do modelu szkoły K-8
(Chaker, 2005).
W Polsce struktura szkolnictwa jest
bardziej sztywna iod 1999 r. funkcjonuje
według modelu 6+3+3. Ten pozornie pro-
sty podział jest zaburzony przez organizację
szkół wzespoły placówek, wwyniku czego
struktura szkolnictwa powszechnego jest
znacznie bardziej zróżnicowana. Zgodnie
zart. 62.1 ustawy osystemie oświaty organ
prowadzący szkoły różnych typów może je
połączyć wzespół. Do powołania zespołu, tak
jak do powstania nowej szkoły, konieczne jest
uchwalenie aktu założycielskiego oraz opra-
cowanie statutu. Szkoły wchodzące wskład
zespołu korzystają ze wspólnego budynku
i infrastruktury (sali sportowej, stołówki,
biblioteki), są zarządzane przez jednego
dyrektora, anauczyciele nauczają często we
wszystkich szkołach należących do zespołu.
Uczniowie uczący się wjednym budynku
szkolnym, uczestniczący wszkolnych wyda-
rzeniach czy przebywający ze sobą na prze-
rwach, tworzą wspólnotę niezależnie od
formalnego przypisania do poszczególnych
szkół. Zgodnie zprzyjętym statutem, zespół
może również mieć jedną, wspólną radę
nauczycieli, jedną radę rodziców ijeden
samorząd uczniowski. Sprawia to, że szkoły
wchodzące wskład zespołu funkcjonują jak
jeden organizm, tworząc inny pod względem
organizacyjnym ipedagogicznym, nieujęty
wklasycznym podziale, model szkoły. Podob-
nie jak w systemie amerykańskim, polski
gimnazjalista może uczęszczać do „przedłu-
żonej” szkoły podstawowej (model SP +G),
klasycznego gimnazjum przeznaczonego dla
uczniów wwieku 13–16lat, lub gimnazjum
działającego ze szkołą ponadgimnazjalną
(G+PG).
Polskich prac dotyczących funkcjono-
wania zespołów szkół jest niewiele. Artur
Bajerski (2011) zauważył, że tworzenie
zespołów złożonych ze szkoły podsta-
wowej igimnazjum jest dla samorządu
sposobem na zmniejszenie negatywnych
konsekwencji cyklicznie zmieniającej się
liczebności poszczególnych roczników
Herczyński, Sobotka
oraz na ograniczanie kosztów utrzymania
szkół – jest więc zazwyczaj podyktowane
celami administracyjno-ekonomicznymi.
Jerzy Lackowski (2008), badając 21 mało-
polskich gmin, stwierdził, że nie ma
związku między strukturą sieci gimna-
zjalnej (rozumianą jako funkcjonowa-
nie szkoły samodzielnie lub wzespole)
awynikami uzyskiwanymi przez uczniów
na egzaminie gimnazjalnym. Zauwa-
żył jednak, że najniższe wyniki osiągali
uczniowie z gmin, w których struktura
sieci gimnazjalnej była wzorcowa (duże,
samodzielne gimnazjum), a najwyższe
– uczniowie z małych, jednociągowych
gimnazjów przy szkołach podstawowych.
Wprzypadku gimnazjów wspólno obwo-
dowych ze szkołą podstawową kluczową kwe-
stią jest łagodne przejście uczniów zszóstej
klasy szkoły podstawowej do pierwszej klasy
gimnazjum ikontynuowanie nauki wnie-
zmienionym środowisku, w tym samym
zazwyczaj zespole klasowym. Wtym kon-
tekście szczególnie ciekawe są wyniki badań
migracji uczniów między zespołami klaso-
wymi wramach przejścia ze szkoły podsta-
wowej do gimnazjum. Zanalizy Grzegorza
Humennego, Macieja Koniewskiego, Prze-
mysława Majkuta iPauliny Skórskiej (2014)
wynika, że na obszarach omniejszej gęstości
zaludnienia ina terenach gorzej rozwiniętych,
wprzeciwieństwie do dużych miast, docho-
dzi do niewielkiego przetasowania uczniów
między klasą wszkole podstawowej awgim-
nazjum. Jedynie 5,5% dzieci z obszarów
wiejskich uczy się wklasie, wktórej nie ma
rówieśnika ze swojej klasy wszkole podsta-
wowej, podczas gdy wmiastach powyżej 100
tys. mieszkańców takich uczniów jest 25%.
Z badania wynika, że istnieje pozytywny,
choć bardzo niewielki wpływ utrzymywania
się składu klasy między szkołą podstawową
agimnazjum na wyniki egzaminu gimna-
zjalnego. Efekt ten jest widoczny zwłaszcza
na obszarach wiejskich. Analizy te nie objęły
jednak EWD.
Tworzenie sieci gimnazjalnej
Gimnazja zostały zaplanowane jako
placówki liczące co najmniej 150 uczniów,
z czego większość miała funkcjonować
wodrębnych budynkach3. W1998 r. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej przeprowa-
dziło symulację nowej sieci gimnazjów ina
jej podstawie zaplanowało utworzenie wtzw.
wariancie efektywnościowym ok. 5500 pla-
cówek tego typu wcałej Polsce. Przy takich
założeniach w2001 r. średnia liczba uczniów
przypadająca na gimnazjum miała wynosić
307, a średnia liczba uczniów przypada-
jąca na oddział – 24,9. Symulacje MEN nie
pokrywały się jednak zplanami samorzą-
dów. Zprzeprowadzonej wkwietniu 1998 r.
ankiety dotyczącej utworzenia sieci gimna-
zjów wynikało, że samorządy planują utwo-
rzenie 7093 gimnazjów (MEN, 1998).
Wosiągnięciu założeń reformy miały
pomóc odpowiednie, centralne programy
inwestycyjne, wtym zwłaszcza dofinan-
sowanie inwestycji szkolnych4 ipracowni
komputerowych5. Jednocześnie wprowa-
dzono dwa istotne ograniczenia organi-
zacyjne. Po pierwsze, wprzeciwieństwie
do szkół podstawowych, ustawa osyste-
mie oświaty nie przewidywała tworzenia
filii gimnazjów (art. 61 ustawy osystemie
oświaty przewidywał jedynie tworzenie
filii szkół podstawowych). Wprzypadku
braku możliwości zorganizowania gimna-
zjum wodrębnym budynku lub wjednym
budynku wprowadzono możliwość zor-
ganizowania poszczególnych oddziałów
3 § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z15lutego 1999 r. wsprawie sposobu iterminów dostoso-
wania działalności dotychczasowych szkół państwowych
do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia
gimnazjów. Wuzasa dnionych przy padkach rozp orządze-
nie dopuszczało tworzenie mniejszych gimnazjów.
4 W1999 r. rezerwa celowa nr56 budżetu państwa na
„niezbędne inwestycje związane zutworzeniem gimna-
zjów” ina inne cele wyniosła 45 milionów zł.
5 Wramach progr amu „Pracown ia internetowa wkaż dym
gimnazjum” w1999 r. w yposażono ponad 800 pracowni.
Ustrojowe modele gimnazjum
gimnazjum w budynkach kilku szkół6.
Stworzone w ten sposób tzw. oddziały
zamiejscowe gimnazjum miały być rozw-
zaniem tymczasowym, istnienie tzw. gim-
nazjów rozproszonych było przewidziane
tylko do31 sierpnia 2002r.7.
Gimnazja funkcjonujące wwielu budyn-
kach otrzymały dość niefortunną naz
„gimnazjów wirtualnych”. Oddziały zamiej-
scowe gimnazjów mogły działać pierwotnie
do końca sierpnia 2003 r., ale w czerwcu
tego roku termin ich funkcjonowania został
przedłużony do sierpnia 2005 r.8. Ty m c za-
sowość tego rozwiązania spowodowała, że
dane ooddziałach zamiejscowych nie były
zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.
Musiało jednak być ich wiele, ponieważ we
wrześniu 2003 r. liczba gimnazjów sprawo-
zdawana do GUS zwiększyła się wstosunku
do roku poprzedniego oponad 300(na tere-
nach wiejskich odnotowano wzrost o8,7%
wciągu jednego roku). Efektem tych organi-
zacyjnych zmian, tzn. „ujawniania” oddzia-
łów zamiejscowych ioddzielania ich od gim-
nazjów macierzystych wpostaci odrębnej
szkoły, był stały wzrost liczby gimnazjów,
pomimo spadającej liczby ich uczniów (Her-
czyński iSobotka, 2014).
Drugim istotnym ograniczeniem orga-
nizacyjnym był zakaz tworzenia zespołu
szkół składającego się ze szkoły podstawo-
wej igimnazjum (art. 62, ust. 1a ustawy
osystemie oświaty). Celem tego ograniczenia
było uniemożliwienie gminom tworzenia,
na bazie istniejącej sieci szkół podstawo-
wych, nakładającej się na nią sieci gimna-
zjów. Przeciw temu zakazowi, podobnie jak
przeciw pierwszemu, występowały niektóre
gminy, twierdząc, że aby spełnić wymagania
6 § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z15lutego 1999 r.
7 Ustawa zdnia 21 stycznia 2000 r. ozmianie niektó-
rych ustaw związanych zfunkcjonowaniem administracji
publicznej.
8 Ustawa zdnia 27 czerwca 2003 r. ozmianie ustawy
osystemie ośw iaty oraz ozmianie niektó rych innych ustaw.
lokalizacji szkół woddzielnych budynkach,
będą potrzebowały wsparcia zbudżetu cen-
tralnego na niezbędne inwestycje.
We wrześniu 1999 r. wPolsce powstało
5403 gimnazjów (wtym 4990 gminnych,
por. Konarzewski, 2001a). Chociaż liczba
nowych szkół była zbliżona do szacun-
ków MEN iniższa niż deklarowana przez
samorządy przed wprowadzeniem reformy,
MEN określiło powstałą sieć gimnazjów jako
„niezadowalającą” (MEN, 2000). Istotnie, aż
300gimnazjów było szkołami jednociągo-
wymi, wponad 400 znich uczyło się mniej
niż 20uczniów. Prawie 3000 gimnazjów
zostało zorganizowanych przy szkołach
podstawowych, aok. 600 wbudynkach kilku
szkół. MEN (2000, s.3). przyznało, że:
złagodzenie wymagań prawnych dotyczących
tworzenia gimnazjów spowodowało, że to, co
wzałożeniach miało być wyjątkiem, stało się
regułą. […] Gimnazja, które miały być szansą
na lepszą edukację dla dzieci zamieszkałych
na terenach wiejskich, wwielu przypadkach
nie wyszły poza mury dotychczasowej
szkoły podstawowej. Stały się „wirtualnymi
gimnazjami”. W tak zorganizowanych
gimnazjach dziecko nadal pozostaje wtym
samym środowisku szkolnym, a przecież
zamierzeniem reformatorów było kształcić
przede wszystkim lepiej, anie bliżej.
Wten sposób, już wchwili wprowadzenia
reformy w1999 r., pojawiło się kilka modeli
funkcjonowania gimnazjum. Analiza prze-
prowadzona w2000 r. na podstawie repre-
zentatywnej próbki 266 gimnazjów (Ignar-
-Golinowska iGajewska, 2002) wyróżniła
7modeli lokalizacji gimnazjum, biorąc pod
uwagę budynek szkoły (Tabela 1). „Gimna-
zja wirtualne” to placówki prowadzące naukę
wparu oddalonych od siebie budynkach, zaś
do pozostałych modeli zaliczono szkoły poło-
żone np.przy specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym lub wbudynku internatu.
Zaledwie 7% gimnazjów funkcjonowało
w samodzielnych budynkach, zaś znako-
mita ich większość działała przy szkole
Herczyński, Sobotka

podstawowej9. Wpierwszych latach po wpro-
wadzeniu reformy liczba samodzielnych gim-
nazjów zwiększała się – samorządy zaciągały
kredyty pod budowę nowych budynków,
wygaszały szkoły podstawowe ilikwidowały
oddziały zamiejscowe gimnazjów. Rosła
również liczba gimnazjów przy liceach (por.
Tabela 4). Zgodnie zintencją reformatorów
samorządy miały dwa lata na dostosowanie
sieci szkół do założeń nowego ustroju szkol-
nego ioddzielenie organizacyjne gimnazjów
powstałych przy szkołach podstawowych.
Od początku reformy określono więc, że
zakaz łączenia szkoły podstawowej zgim-
nazjum obowiązuje od 1 września 2001 r.,
tj. od momentu pojawienia się gimnazjów
trzyklasowych10. Jednak już wsierpniu 2001
r. przesunięto termin funkcjonowania ist-
niejących zespołów szkół podstawowych
z gimnazjami do 31 sierpnia 2003 r. za
zgodą kuratora oświaty11. Zespoły, wktó-
rych szkoła podstawowa ulegała stopniowej
9 Dane te nie zgadzają się zocenami podawanymi przez
Rafała Piwowarskiego (2006), że w1999 r. spośród około
5400 gimnazjów 60% funkcjonowało w samodzielnej
lokalizacji.
10 Ustawa zdnia 25 lipca 1998 r. ozmianie us tawy osyste-
mie oświaty, art. 62 ust. 1a.
11 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. ozmianie ustawy
o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające
reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw, art. 23.
likwidacji ,mogły funkcjonować do pełnego
wygaszenia szkoły podstawowej, ale nie dłu-
żej niż do 31 sierpnia 2005 r. Nieoczekiwanie
wmarcu 2002 r. zarówno zakaz tworzenia
zespołów szkoły podstawowej igimnazjum,
jak iwymóg odpowiedniej zgody kuratora
zostały usunięte zustawy12. Innymi słowy,
ustawa osystemie oświaty przestała zakazy-
wać tworzenia takich zespołów szkół.
Sytuacja prawna zespołów szkół pod-
stawowych i gimnazjów została ponownie
uregulowana w czerwcu 2003 r., kiedy do
art. 62dodano ust. 5b „Połączenie wzespół
przedszkola ze szkołą podstawową albo
zgimnazjum, szkoły podstawowej zgimna-
zjum albo przedszkola ze szkołą podstawo-
wą igimnazjum, wymaga pozytywnej opinii
kuratora oświaty”13. Zapis ten obowiązuje do
dnia dzisiejszego. Ponadto wodniesieniu do
już funkcjonujących zespołów szkół wpro-
wadzono następujący zapis:
Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy
zespoły: 1) przedszkola iszkoły podstawowej,
2) przedszkola i gimnazjum, 3) szkoły
podstawowej i gimnazjum, 4) przedszkola,
12 Ustawa z dnia 15 marca 20 02 r. ozmianie ustawy
osystemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 3
oraz art. 1 ust. 5.
13 Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. ozmianie ustawy
osystemie ośw iaty oraz ozmianie niekt órych innych ust aw,
art. 1 ust. 47), str. 9203.
Tabela 1
Rozkład procentowy modeli lokalizacji gimnazjum (rok szkolny 1999/2000)
Model gimnazjum
Położenie szkoły
Wieś Miasto Razem
Gimnazjum w samodzielnym budynku 7,8 7,3 7,6
Gimnazjum przy szkole podstawowej 72,2 63,6 67,8
Gimnazjum przy zespole szkół 13,0 19,2 16,7
Gimnazjum przy liceum ogólnokształcącym 0,0 2,0 0,8
„Gimnazjum wirtualne” 4,3 2,6 3,4
Pozostałe modele gimnazjum 2,6 5,3 3,8
Źródło: Ignar-Golinowska i Gajewska (2002).
Ustrojowe modele gimnazjum 
szkoły podstawowej i gimnazjum mogą
funkcjonować nie dłużej niż do dnia
31 sierpnia 2005 r., chyba że przed tym
dniem uzyskają pozytywną opinię, o której
mowa wart. 62 ust. 5b ustawy wymienionej
wart. 1niniejszej ustawy (Ustawa zdnia 27
czerwca 2003 r. ozmianie ustawy osystemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, art. 15 ust. 2, str. 9215.).
Metodyka identyfikacji
ustrojowych modeli gimnazjum
Przez ustrojowy model gimnazjum
rozumiemy organizacyjne powiązanie
gimnazjum ze szkołą innego typu lub brak
takiego powiązania, wpływające na sposób
funkcjonowania szkoły. Do zidentyfikowa-
nia modeli gimnazjum wykorzystano bazę
danych Systemu Informacji Oświatowej
(SIO) z września 2012 r. dla szkół prowa-
dzonych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Ograniczyliśmy się do gimnazjów
gminnych, ponieważ gimnazja niepubliczne
funkcjonują na odmiennych zasadach.
Baza danych SIO podaje dla każdej szkoły
iplacówki oświatowej, czy jest ona częścią
składową zespołu szkół, ipozwala na ziden-
tyfikowanie wszystkich innych szkół wcho-
dzących wskład zespołu. Rozkład gimna-
zjów gminnych wzespołach szkół oróżnym
składzie przedstawiono wTabeli 2. Zespoły,
wktórych była jedna lub więcej szkół danego
typu (np.technika), potraktowano identycz-
nie. Szkoły zasadnicze zawodowe iszkoły
policealne były traktowane łącznie, podobnie
jak licea ogólnokształcące iprofilowane. Gim-
nazja gminne należące do zespołów szkół,
których skład występuje wPolsce mniej niż
wdziesięciu przypadkach (np. zespół gim-
nazjum iprzedszkola), włączono do wiersza
Gimnazja winnych zespołach szkół”.
Gimnazja gminne najczęściej funkcjo-
nują w zespołach ze szkołą podstawową
(50%), w tym wraz z przedszkolem (11%),
Tabela 2
Gimnazja gminne według rodzaju zespołu szkół (rok szkolny 2012/2013)
Szkoły w zespole
Liczba
szkół
Rozkład
szkół
Rozkład
uczniów
Samodzielne gimnazjum 2 327 41,5 56,9
Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum 620 11,1 6,9
Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 12 0,2 0,2
Szkoła podstawowa, gimnazjum 2 184 39,0 26,5
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 87 1,6 1,6
Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa 16 0,3 0,2
Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa 11 0,2 0,2
Gimnazjum, liceum 230 4,1 5,5
Gimnazjum, liceum, technikum 25 0,4 0,5
Gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa 19 0,3 0,4
Gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa 19 0,3 0,3
Gimnazjum, technikum 11 0,2 0,2
Gimnazjum, technikum, szkoła zawodowa 10 0,2 0,1
Gimnazja w innych zespołach szkół 36 0,6 0,6
Razem 5 607 100,0 100,0
Na podstawie danych SIO.
Herczyński, Sobotka

albo bez przedszkola (39%), oraz samo-
dzielnie (41%), znacznie rzadziej wzespole
zliceum (4%). Gimnazjów wzespołach obej-
mujących zarówno szkołę podstawową, jak
iktórąś ze szkół ponadgimnazjalnych, jest
około 2%, awinnych, „egzotycznych” zespo-
łach – jeszcze mniej. Zpowyższej analizy
wynika, że możemy wyróżnić trzy główne
modele funkcjonowania gimnazjów wPol-
sce: samodzielne gimnazjum, gimnazjum
wzespole ze szkołą podstawową (zprzed-
szkolem lub bez) oraz gimnazjum wzespole
ze szkołą ponadgimnazjalną (łącznie 6%
gimnazjów, zwyraźną dominacją zespołów
zsamym liceum). Pozostałe typy zespołów,
obejmujące łącznie 162 szkoły (2,9%), nie
będą dalej analizowane.
Szczególnie interesujący wydaje się model
gimnazjum działającego wzespole ze szkołą
podstawową, czyli ten, którego chcieli unik-
nąć reformatorzy. Połączenie obu tych typów
szkół skutkujące uczęszczaniem tych samych
dzieci do jednej szkoły przez dziewięć lat,
budzi skojarzenia zfunkcjonującą wniektó-
rych krajach skandynawskich (np.Szwecji)
dziewięcioletnią szkołą podstawową. Jed-
nak nazywanie zespołu szkoły podstawo-
wej i gimnazjum szkołą dziewięcioletnią
jest zasadne tylko wtedy, gdy te same dzieci
uczęszczają do szkoły zarówno na jednym,
jak i na drugim etapie edukacji. Specy-
fika funkcjonowania takiego gimnazjum,
wktórym nauczyciele znają uczniów – ich
uzdolnienia, problemy isytuację rodzinną
– jest zupełnie inna niż wprzypadku gim-
nazjum, które wprawdzie funkcjonuje
wjednym budynku ze szkołą podstawową,
ale przyjmuje także uczniów zinnych oko-
licznych szkół podstawowych. W drugiej
zwymienionych sytuacji, większość uczniów
doświadcza zmiany środowiska szkolnego
– dochodzi do tzw. szoku gimnazjalnego, to
znaczy trudnego okresu wzajemnego dosto-
sowywania się uczniów do nauki wnowych
warunkach (por. Appelt, 2004; Konarzewski,
2001a; 2004).
Biorąc pod uwagę wymienioną róż-
nicę funkcjonowania gimnazjum wdwóch
typach zespołów szkoły podstawowej igim-
nazjum, uważamy za zasadne wyróżnie-
nie, spośród gimnazjów funkcjonujących
w takich zespołach, czwartego modelu
ustrojowego: gimnazjum wspólno obwo-
dowego ze szkołą podstawową. Wtym celu
szacujemy homogeniczność gimnazjów,
analogicznie do homogeniczności oddzia-
łów szkolnych, wprowadzonych wbadaniu
Humennego i współpracowników (2014).
Dla każdego ucznia klasy trzeciej przystę-
pującego do egzaminu określamy odsetek
uczniów wszkole, którzy trzy lata wcześniej
uczęszczali razem znim do tej samej szkoły
podstawowej, anastępnie dla każdej szkoły
obliczamy maksimum ztych wartości. Tak
określona homogeniczność jest równa naj-
większemu udziałowi uczniów uczęszczają-
cych uprzednio wspólnie do jednej szkoły
podstawowej wśród uczniów danego gimna-
zjum. Na przykład, jeżeli homogeniczność
gimnazjum jest bliska 100%, wówczas nie-
mal wszyscy uczniowie danego gimnazjum
uczęszczali do tej samej szkoły podstawowej.
Można więc uznać, że obie te szkoły są de
facto wspólno obwodowe. Wykorzystanie
homogeniczności do identyfikowania szkół
wspólno obwodowych jest wymuszone
brakiem informacji oobwodach szkolnych
wbazie danych SIO.
Szacowanie homogeniczności gimnazjów
wymagało powiązania danych SIO zdanymi
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uzy-
skano takie powiązanie dla 5030 gimnazjów
gminnych (90,0% wszystkich szkół gmin-
nych). Średnia homogeniczność gimnazjów
gminnych wyniosła 66%. Histogram homo-
geniczności gimnazjów gminnych przedsta-
wiono na Rysunku 1.
Niewiele jest gimnazjów ohomogenicz-
ności poniżej 30% – są to zazwyczaj duże,
zbiorcze gimnazja usytuowane wmiastach.
Istotne zwiększenie liczebności gimnazjów
następuje dla homogeniczności równej 90%
Ustrojowe modele gimnazjum 
oraz 95%. Jako kryterium wspólnej obwo-
dowości gimnazjum ze szkołą podstawową
przyjęliśmy tę drugą wartość (95%). Gim-
nazja, których homogeniczność jest niższa
niż 95%, określiliśmy jako gimnazja zbior-
cze. Innymi słowy, dopuściliśmy możliwość,
że wciągu trzech lat nauki do gimnazjum
wspólno obwodowego ze szkołą podstawową
mniej więcej jeden na 20uczniów przybył
zinnej szkoły podstawowej.
Jak widzimy, wśród gimnazjów homoge-
nicznych istnieje niewiele szkół samodziel-
nych oraz kilka szkół w zespole ze szkołą
ponadgimnazjalną (Tabela 3). Wynika to
przypuszczalnie zuwarunkowań lokalo-
wych, kiedy wspólno obwodowe szkoła pod-
stawowa igimnazjum nie mogły się zmieścić
wjednym budynku szkolnym (albo funkcjo-
nują wtym samym budynku, ale nie zostały
formalnie połączone wzespół). Szkoły te
wyłączamy z dalszej analizy. Ostatecznie
obejmie ona 4887 gimnazjów (87,2% wszyst-
kich gimnazjów gminnych wPolsce).
Podsumowując tę analizę metodolo-
giczną, wyróżniamy cztery modele ustro-
jowe gimnazjum (w nawiasie podajemy
Rysunek 1. Histogram homogeniczności gimnazjów gminnych (2012 r.).
Tabela 3
Gimnazja gminne według modelu administracyjnego i homogeniczności
Typ gimnazjum Zbiorcze Homogeniczne Razem
Samodzielne 2 029 134 2 163
W zespole ze szkołą podstawową 1 829 762 2 591
W zespole ze szkołą ponadgimnazjalną 267 9 276
Razem 4 125 905 5 030
Na podstawie danych SIO i CKE.
Herczyński, Sobotka

Tabela 5
Charakterystyka modeli ustrojowych gimnazjum – organizacja szkoły (rok szkolny 2012/13)
Charakterystyka SAMG SP + G SP = G G + PG
Średnia liczba uczniów w szkole 266,1 145,6 81,9 247,0
(136,7) (83,7) (42,6) (128,9)
Średnia liczba uczniów w oddziale szkolnym 23,6 21,9 19,4 24,6
(3,1) (3,7) (3,9) (4,0)
Średnia liczba oddziałów na poziomie klasy 3,8 2,2 1,4 3,4
(1,7) (1,1) (0,6) (1,6)
Homogeniczność gimnazjum 54,5% 67,8% 99,0% 44,5%
(19,1%) (18,7%) (1,6%) (22,5%)
Udział uczniów spoza obwodu (gimnazja obwodowe) 24,4% 17,3% 9,5% 36,0%
(26,4%) (26,7%) (26,9%) (35,5%)
Udział uczniów uprawnionych do dowożenia (gimnazja obwodowe) 26,5% 35,2% 23,6% 14,4%
(31,0%) (28,6%) (24,2%) (23,2%)
Liczebność grup 2 029 1 829 762 267
Na podstawie danych SIO oraz danych CKE. W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
skrót oznaczający dany model wtabelach
ina wykresach):
samodzielne gimnazjum (SAMG),
gimnazjum zbiorcze wzespole ze szkołą
podstawową, do którego uczęszczają
absolwenci wielu szkół podstawowych
(SP + G),
gimnazjum w zespole ze szkołą podsta-
wową, wspólno obwodowe znią (SP = G),
gimnazjum w zespole ze szkołą ponad-
gimnazjalną (G + PG).
WTabeli 4 przedstawiono podstawowe
dane dotyczące liczby gminnych gimna-
zjów należących do różnych modeli ustro-
jowych oraz ich uczniów wroku szkolnym
2012/13. Inne, nieanalizowane gimna-
zja wykazane wprzedostatnim wierszu,
obejmują placówki wrzadkich zespołach
szkół, gimnazja, dla których nie jest obli-
czana EWD oraz gimnazja, których adre-
sów wróżnych bazach danych nie udało się
powiązać.
Tabela 4
Liczba gimnazjów i uczniów według modelu ustrojowego
Gimnazjum Symbol
Liczba
szkół
Liczba
uczniów
Rozkład
szkół
Rozkład
uczniów
Samodzielne SAMG 2 029 539 845 36,2% 50,8%
W zespole ze szkołą podstawową SP + G 1 829 266 306 32,6% 25,1%
W zespole ze SP – wspólno obwodowe SP = G 762 62 401 13,6% 5,9%
W zespole ze szkołą ponadgimnazjalną G + PG 267 65 939 4,8% 6,2%
Inne (nieanalizowane) 720 128 465 12,8% 12,1%
Razem 5 607 1 062 956 100,0% 100,0%
Na podstawie danych SIO.
Ustrojowe modele gimnazjum 
Charakterystyka
ustrojowych modeli gimnazjum
Zasadnicze dane charakter yzujące struk-
turę gimnazjów należących do wyróżnio-
nych modeli ustrojowych przedstawiono
wTabeli 5. Warto zaznaczyć, że gminy pro-
wadzą pewną liczbę gimnazjów nieobwodo-
wych (są to szkoły sportowe, dwujęzyczne
iintegracyjne).
Dane z Tabeli 5 pokazują, że naj-
większe są gimnazja samodzielne, nieco
mniejsze gimnazja wzespole ze szkołą ponad-
gimnazjalną. Gimnazja ze szkołą podstawową
są średnio prawie dwa razy mniejsze
niż samodzielne, zaś gimnazja wspólno
obwodowe ze szkołą podstawową – niemal
trzy razy mniejsze. Tym niemniej wewnątrz
każdego modelu zróżnicowanie wielkości
szkoły jest bardzo duże. Na podstawie
Tabeli 5 można ocenić, że gimnazja
samodzielne iwzespołach ze szkołą ponad-
gimnazjalną to przede wszystkim szkoły
trzyciągowe, gimnazja wzespole ze szkołą
podstawową – dwuciągowe, zaś wspólno
obwodowe – jednociągowe.
Najwyższy udział uczniów spoza rejonu
(36%) obserwujemy wgimnazjach wzespo-
łach ze szkołą ponadgimnazjalną (Tabela 5).
Najwidoczniej szkoły te cieszą się uznaniem
iuczniowie chcą do nich uczęszczać, mimo
większej odległości od domu. Ponieważ ucz-
niowie spoza rejonu nie są uprawnieni do
bezpłatnego dowozu, nie dziwi, że wtych
szkołach odsetek uczniów uprawnionych
do dowozu jest najniższy. Podobnie zrozu-
miały jest znacznie wyższy udział uczniów
uprawnionych do dowożenia wgimnazjach
zbiorczych wzespole ze szkołą podstawową
niż wgimnazjach homogenicznych. Te dru-
gie, wraz ze wspólno obwodowymi szkołami
podstawowymi, są położone bliżej miejsca
zamieszkania ucznia. Nieco dziwi stosun-
kowo wysoki, chociaż najniższy spośród
czterech modeli ustrojowych, odsetek ucz-
niów spoza rejonu wgimnazjach wzespole
ze wspólno obwodową szkołą podstawową
(9%). Być może do danej szkoły podstawo-
wej uczęszcza pewna liczba uczniów spoza
rejonu, a być może są to błędy danych
wsystemie SIO (oczym może też świadczyć
wysokie odchylenie standardowe).
Gimnazja należące do różnych modeli są
bardzo zróżnicowane pod względem średniej
homogeniczności. Najwyższa homogenicz-
ność dotyczy gimnazjów wspólno obwo-
dowych ze szkołą podstawową, co wynika
zprzyjętej przez nas identyfikacji modeli.
Zauważamy jednak, że gimnazja zbiorcze
wzespole ze szkołą podstawową są bardziej
homogeniczne niż gimnazja samodzielne,
zaś samodzielne – niż gimnazja wzespole
ze szkołą ponadgimnazjalną. Ta gradacja
wskazuje na wzrastający „zakres dopływu”
uczniów do gimnazjów należących do róż-
nych modeli.
Dane dotyczące funkcjonowania gim-
nazjów wróżnych modelach ustrojowych
podano wTabeli 6. Skuteczność pracy szkoły
można mierzyć, analizując drugoroczność
i odpad szkolny. Ponieważ na podstawie
danych SIO nie potrafimy ocenić, ilu uczniów
faktycznie wypadło zsystemu szkolnego, ailu
odeszło zdanej szkoły, aby (wznakomitej
zapewne większości) kontynuować naukę
winnym gimnazjum, analizujemy „odpływ
uczniów”: dla każdego gimnazjum badamy,
oilu mniej było absolwentów w2012 r. niż
uczniów klasy pierwszej we wrześniu 2009
r. Jeżeli wciągu tych trzech lat nauki liczba
uczniów zwiększyła się, traktujemy to jako
odpływ zerowy (nie „rekompensujemy”
odpływu uczniów zdanego gimnazjum przy-
pływem uczniów do innego gimnazjum wtej
samej grupie szkół). Odsetek uczestników
zajęć pozalekcyjnych wprzeliczeniu na stu
uczniów otrzymano, dzieląc liczbę uczestni-
ków tych zajęć przez liczbę uczniów danego
gimnazjum imnożąc przez sto. Ponieważ nie-
którzy uczniowie uczęszczają na kilka zajęć,
nie jest to odsetek uczniów uczestniczących
wjakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych.
Herczyński, Sobotka

Rysunek 2. Rozkład procentowy wielkości gimnazjów według modeli ustrojowych w roku szkolnym
2012/13.
Na podstawie danych SIO.
Informacje przedstawione wTabeli6 po-
twierdzają, że gimnazja należące do różnych
modeli ustrojowych funkcjonują odmiennie.
Drugoroczność jest w gimnazjach gmin-
nych zjawiskiem marginalnym, zauważamy
jednak istotne różnice pomiędzy modelami
gimnazjów. Najmniej uczniów powtarza
klasę w gimnazjach w zespole ze wspólno
obwodową szkołą podstawową, najwięcej
zaś – ponad dwukrotnie częściej – wgimna-
zjach wzespole ze szkołą ponadgimnazjalną.
Analogiczny rozkład dotyczy odpływu ucz-
niów. Najwięcej, bo ponad 11% uczniów
odpływa zgimnazjów w zespole ze szkołą
Tabela 6
Charakterystyka modeli ustrojowych gimnazjum – funkcjonowanie szkoły (rok szkolny 2012/13)
Charakterystyka SAMG SP + G SP = G G + PG
Odsetek uczniów powtarzających klasę 3,0% 2,2% 1,7% 3,4%
(4,3%) (4,0%) (4,3%) (4,8%)
Odpływ uczniów w ciągu trzech lat nauki 9,4% 7,6% 7,0% 11,1%
(8,8%) (8,3%) (8,1%) (11,4%)
Odsetek uczniów korzystających ze świetlicy 21,5% 23,2% 22,3% 12,3%
(32,4%) (31,0%) (29,4%) (26,5%)
Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych w przeliczeniu na 100 uczniów 83,8 79,9 88,9 83,3
(58,1) (65,5) (75,6) (64,2)
Na podstawie danych SIO oraz danych CKE. W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
Ustrojowe modele gimnazjum 
ponadgimnazjalną. Może to wynikać zwyso-
kich wymagań stawianych uczniom, amoże
też być efektem trudności związanych z
dojeżdżaniem do odległej szkoły. Najmniej
uczniów odpływa zgimnazjów wzespole ze
wspólno obwodową szkołą podstawową (7%).
Udział uczniów korzystających ze świet-
licy jest bardzo zbliżony wgimnazjach samo-
dzielnych oraz wgimnazjach wzespole ze
szkołą podstawową. Jest on istotnie mniej-
szy wgimnazjach wzespole ze szkołą ponad-
gimnazjalną, ponieważ szkoły te najrzadziej
organizują świetlicę (mniej niż co trzecie
gimnazjum). Odsetek uczniów korzystają-
cych zzajęć pozalekcyjnych jest wróżnych
modelach bardzo zbliżony iwynosi około
80%, zwyjątkiem gimnazjów wzespole ze
wspólno obwodową szkołą podstawową,
wktórych jest o9% wyższy. Wszystkie cztery
zmienne cechuje wysokie zróżnicowanie
wewnątrz modeli.
Dane przedstawione wTabeli6 mogą
sugerować, że odsetek uczniów powtarzają-
cych klasę jest wysoko skorelowany zodset-
kiem uczniów odpływających ze szkoły. Jed-
nak na poziomie szkół ta korelacja jest silna
tylko dla gminnych gimnazjów wzespole ze
szkołą ponadgimnazjalną (R= 0,61) oraz
samodzielnych (R = 0,57), znacznie słabsza
wpozostałych modelach (R = 0,28 dla SP+G;
R = 0,19 dla SP = G). Wyjaśnienie tego zróż-
nicowania wymaga pogłębionej analizy.
Ze względu na wysokie zaobserwowane
odchylenia standardowe, przydatny jest
nie tylko przegląd wartości średnich poda-
nych wTabelach 5 i6, lecz także analiza
rozkładów odpowiednich zmiennych. Na
Rysunku2przedstawiono rozkład wielkości
gimnazjów należących do różnych modeli.
Liczebność dwóch trzecich gimnazjów
wzespołach ze wspólno obwodową szkołą
podstawową nie przekracza 90 uczniów
(potencjalnie jednociągowe), podczas gdy
wśród gimnazjów ze szkołą podstawową
dominują placówki liczące od 90 do 180ucz-
niów (potencjalnie dwuciągowe). Wśród
Rysunek 3. Rozkład procentowy liczby ciągów klasowych według modeli ustrojowych w roku szkolnym
2012/13.
Na podstawie danych SIO.
Herczyński, Sobotka

Rysunek 4. Rozkład procentowy liczebności oddziału szkolnego według modeli ustrojowych w roku szkol-
nym 2012/13.
Na podstawie danych SIO.
gimnazjów samodzielnych oraz gimna-
zjów wzespole ze szkołą ponadgimnazjalną
praktycznie nie ma szkół małych, pozostałe
występują wzbliżonych proporcjach.
Faktyczna liczba ciągów klasowych może
być oszacowana na podstawie liczby oddzia-
łów szkolnych. Zakładamy, że gimnazjum
jednociągowe ma od 1 do 3 oddziałów, gim-
nazjum dwuciągowe od 4 do 6 oddziałów itd.
Rozkład liczby ciągów klasowych gimnazjów
wzależności od modelu ustrojowego zilu-
strowano na Rysunku 3. Pokazano na nim,
że wśród gimnazjów ze wspólno obwodową
szkołą podstawową dominują szkoły jedno-
ciągowe, zaś wśród gimnazjów wzespole ze
szkołą podstawową – dwuciągowe. Wśród
gimnazjów samodzielnych najwięcej jest
szkół zponad czterema ciągami klasowymi.
Zróżnicowanie wielkości oddziału szkol-
nego pomiędzy gimnazjami należącymi do
różnych modeli jest znacznie mniejsze niż
zróżnicowanie wielkości szkoły (por. Tabela 5).
Najmniejsze oddziały mają gimnazja wzespole
ze wspólno obwodową szkołą podstawową, zaś
największe – ze szkołą ponadgimnazjalną. Jed-
nak rozkłady liczebności oddziału szkolnego
wróżnych modelach są całkiem odmienne, co
pokazano na Rysunku4.
Rozkład liczebności oddziału szkolnego
w gimnazjum samodzielnym jest mniej
więcej równomierny (zwyjątkiem gimna-
zjów, wktórych średnia wielkość oddziału
jest mniejsza niż 18 uczniów), zaś rozkład
wzespołach ze wspólno obwodową szkołą
podstawową jest odwrotny niż wzespołach
ze szkołą ponadgimnazjalną.
Analizę porównawczą modeli gimna-
zjum zakończymy przyjrzeniem się średnim
wynikom szkół oraz ich EWD14. Wykorzy-
14 Zgodnie z konwencją przyjętą przez Zespół EWD
(Pokropek, 2 009, Dolata iin., 2013), do szacowania EWD
przyjmuje się znormalizowane wyniki sprawdzianu
iegzaminu gimnazjalnego, ze średnią 100. Na poziomie
uczniów średnia EWD wynosi zero.
Ustrojowe modele gimnazjum 
stujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego
z2012 r. itrzyletnie średnie EWD dla gim-
nazjów dla lat 2010–12. Wartości średnie
iodchylenia standardowe dla analizowanych
gimnazjów podano wTabeli 7.
Wanalizowanej próbie gimnazjów (sta-
nowiącej, przypomnijmy, niemal 89% całej
populacji) odchylenia standardowe średniego
wyniku egzaminu gimnazjalnego między
gimnazjami wynoszą ok. 4,5. Średnie war-
tości EWD dla przedmiotów humanistycz-
nych i dla przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych są bardzo bliskie zeru, zaś
ich odchylenia standardowe wynoszą nieco
ponad 2. Te niskie wartości odchylenia stan-
dardowego między gimnazjami wynikają
zfaktu, że dane szkolne, awięc uśrednione
na grupach uczniów, są mniej rozproszone
niż dane jednostkowe. Po tych niezbędnych
wyjaśnieniach podajemy średnie wyniki
iśrednie EWD według modeli gimnazjów
(Tabela 8).
Średnie wyniki szkół zegzaminu gimna-
zjalnego nie różnicują modeli, zwyjątkiem
gimnazjów w zespole ze szkołą ponad-
gimnazjalną, których absolwenci mają
wyniki nieco wyższe (może to być zwią-
zane zselekcyjnością tych szkół). Wtym
modelu zróżnicowanie wyników jest też
najwyższe. Jednak średnie EWD dla róż-
nych modeli ustrojowych gimnazjum są
bardzo zróżnicowane. Najniższa, ujemne
wartości EWD mają gimnazja samodzielne.
W zespołach innych niż wspólno obwo-
dowe ze szkołą podstawową wartość EWD
jest dodatnia, wyższa dla przedmiotów
Tabela 7
Średnie i odchylenia standardowe wyników egzaminu i EWD szkół
Wartość
Przedmioty
humanistyczne
Przedmioty
matematyczno-przyrodnicze
Wynik EWD Wynik EWD
Wartość średnia 98,9 -0,04 98,9 0,04
Odchylenie standardowe 4,54 2,38 4,63 2,22
Na podstawie danych CKE (rok szkolny 2012/13).
Tabela 8
Średnie wyniki i EWD gimnazjów według modelu ustrojowego
Charakterystyka SAMG SP + G SP = G G + PG
Przedmioty humanistyczne
Średni wynik egzaminu 98,76 (4,51) 98,75 (3,78) 98,69 (3,58) 101,92* (9,25)
Średnia wartość EWD -0,47 (2,38) 0,13* (2,22) 0,64* (2,28) 0,18* (3,20)
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Średni wynik egzaminu 98,69 (4,41) 98,68 (3,71) 98,88 (3,52) 102,13* (10,52)
Średnia wartość EWD -0,47 (2,09) 0,19* (2,00) 0,99* (2,00) 0,12* (3,78)
Liczebność grup 2 029 1 829 762 267
*Różnice istotne na poziomie 0,05. Grupę odniesienia stanowią gimnazja samodzielne.
Na podstawie danych SIO i CKE. W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
Herczyński, Sobotka

Tabela 9
Średnie wyniki i EWD gimnazjów według modelu ustrojowego w gminach typowo wiejskich
Charakterystyka SAMG SP + G SP = G
Przedmioty humanistyczne
Średni wynik egzaminu 98,33 (2,85) 98,38 (3,02) 98,90* (3,23)
Średnia wartość EWD -0,24 (2,19) 0,21* (2,21) 0,89* (2,26)
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Średni wynik egzaminu 98,21 (2,65) 98,36 (2,95) 99,03* (3,23)
Średnia wartość EWD -0,24 (1,89) 0,36* (1,98) 1,17* (2,10)
Liczebność grup 548 764 371
Średnia liczba uczniów w szkole 175,5 123,6 72,4
* Różnice istotne na poziomie 0,05. Grupę odniesienia stanowią gimnazja samodzielne.
Na podstawie danych SIO i CKE. W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych
matematyczno-przyrodniczych. Jed-
nak zdecydowanie najwyższa EWD jest
osiągana przez gimnazja w zespołach ze
wspólno obwodową szkołą podstawową.
Jest to nieoczekiwany i bardzo ważny
wynik analiz, potwierdzający wcześniejsze
ustalenia Lackowskiego (2008) dokonane
na niewielkiej próbie gmin. Efektywność
dydaktyczna gimnazjów w zespołach ze
szkołą ponadgimnazjalna jest niższa, choć
nadal wysoka wporównaniu zgimnazjami
samodzielnymi.
Zaznaczmy, że różnice średniej EWD
pomiędzy gimnazjum samodzielnym
a gimnazjum w zespole ze wspólno
obwodową szkołą podstawową
wynoszą powyżej 1 dla przedmiotów
humanistycznych i niemal 1,5 dla
matematyczno-przyrodniczych, a więc
ok. połowy odchylenia standardowego
na poziomie szkół. Jest to więc różnica
statystycznie znacząca, ale nie bardzo duża.
Ponadto odchylenia standardowe EWD
wewnątrz modeli są wysokie.
Tabela 10
Średnie wyniki i EWD gimnazjów według modelu ustrojowego w miastach na prawach powiatu
Charakterystyka SAMG SP + G G + PG
Przedmioty humanistyczne
Średni wynik egzaminu 100,51 (6,45) 101,31* (5,08) 103,33* (10,45)
Średnia wartość EWD 0,17 (2,56) 0,61* (2,17) 0,66* (3,43)
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Średni wynik egzaminu 100,09 (6,68) 100,89* (5,44) 103,70* (11,98)
Średnia wartość EWD -0,32 (2,40) 0,12* (2,12) 0,58* (4,19)
Liczebność grup 458 197 182
Średnia liczba uczniów w szkole 329,7 205,7 240,9
* Różnice istotne na poziomie 0,05. Grupę odniesienia stanowią gimnazja samodzielne.
Na podstawie danych SIO i CKE. W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
Ustrojowe modele gimnazjum 
Dane przedstawione wTabeli 8 są na tyle
zaskakujące, że warto powtórzyć tę samą
analizę dla gmin typowo wiejskich15 oraz dla
miast na prawach powiatu. Ponieważ wgmi-
nach typowo wiejskich jest bardzo mało
gimnazjów wzespole ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi (14), pomijamy je wanalizie.
Dane egzaminacy jne dla pozostałych modeli
przedstawiono wTabeli 9.
Po zawężeniu analiz do gmin typowo
wiejskich zróżnicowanie między mode-
lami gimnazjum pozostaje niezmienione.
Wgminach tych średnia EWD gimnazjów
wspólno obwodowych ze szkołami pod-
stawowymi jest jeszcze wsze niż średnia
krajowa. Odmienny rozkład mają dane dla
miast na prawach powiatu (Tabela 10). Tym
razem pomijamy model SP = G, ponieważ
miasta na prawach powiatu prowadzą tylko
dziewięć takich gimnazjów.
15 Należą do nich gminy wiejskie położone zdala od
aglomera cji, wktórych nie było zna czącej produkc ji prze-
mysłowej, arolnictwo nie był zdominowane przez PGR
(Herczyński, 2012).
W miastach na prawach powiatu
zarówno wyniki egzaminu gimnazjalnego,
jak iwartości EWD są wyższe niż średnie
krajowe. Dotyczy to zwłaszcza gimnazjów
wzespołach ze szkołą podstawową. Szkoły
należące do tego modelu są jednak bardzo
zróżnicowane. Zdecydowanie najniższa
EWD charakteryzuje gimnazja samodzielne.
Analogicznie do naszych wcześniejszych
analiz średniej wielkości szkoły iwielkości
oddziału, poza obliczeniem średnich
wartości wyników egzaminu gimnazjalnego
oraz EWD, warto też przyjrzeć się ich
zróżnicowaniu wewnątrz każdego modelu.
Na Rysunku 5 zilustrowano rozkład
wyników egzaminu z przedmiotów
humanistycznych.
Jak widzimy, rozkłady średnich wyni-
ków egzaminu dla gimnazjów samodziel-
nych oraz gimnazjów wzespole ze szkołą
podstawową są bardzo zbliżone. Najwię-
cej szkół miało średni wynik pomiędzy
95a105 punktów (wskali ze średnią 100),
przy czym w szkołach samodzielnych
Rysunek 5. Rozkład procentowy wyników egzaminu gimnazjalnego według modeli ustrojowych
(przedmioty humanistyczne).
Herczyński, Sobotka

Rysunek 6. Rozkład procentowy wartości EWD gimnazjum według modeli ustrojowych (przedmioty mate-
matyczno-przyrodnicze).
udział szkół ze średnim wynikiem między
100a105 był nieco niższy, awśród gimna-
zjów wspólno obwodowych ze szkołą podst a-
wową – nieco wyższy. Całkowicie odmienny
jest jednak rozkład średnich wyników gim-
nazjów wzespole ze szkołą ponadgimna-
zjalną. Szkół zwynikami przeciętnymi jest
wtym modelu mniej, za to jest zdecydowa-
nie więcej szkół zwynikami bardzo wyso-
kimi. Również udział szkół zniskimi wyni-
kami (poniżej 90) jest wyższy w modelu
G+PG. Oznacza to, że model ten jest szcze-
gólnie zróżnicowany wewnętrznie: należą
do niego zarówno szkoły zbardzo dobrymi
uczniami, jak isporo szkół, których ucznio-
wie uzyskują słabe wyniki. Przypuszczalnie
do grupy gimnazjów ze szczególnie wyso-
kimi wynikami egzaminu należą gimnazja
przy renomowanych, samodzielnych liceach
ogólnokształcących, podczas gdy wyniki
niskie odnotowują gimnazja funkcjonujące
wzespołach szkół zawodowych. Rozkład
średnich wyników egzaminu zprzedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych jest
bardzo zbliżony do rozkładu pokazanego
na Rysunku 5.
Rozkład efektywności nauczania
przedmiotów humanistycznych wposzcze-
gólnych modelach gimnazjum jest bardzo
zróżnicowany (Rysunek 6). Gimnazja
w zespole ze szkołą ponadgimnazjalną
mniej więcej po równo rozkładają się na
grupy szkół wposzczególnych przedziałach
EWD. Wśród gimnazjów samodzielnych
jest nieco mniejszy udział szkół zwysoką
efektywnością, awiększy – z efektywnością
poniżej -1. Natomiast gimnazja wzespole ze
szkołą podstawową są zdominowane przez
szkoły o przeciętnej efektywności. Udział
szkół oniskiej efektywności jest wśród nich
niski (zwłaszcza w przypadku gimnazjów
wspólno obwodowych ze szkołą pod stawową).
Oznacza to, że względnie wysoka średnia
EWD dla tych gimnazjów wynika przede
wszystkim zfaktu, że jest wśród nich bardzo
mało szkół oniskiej efektywności. Rozkład
efektywności nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych jest zbliżony.
Ustrojowe modele gimnazjum 
Można się pokusić o wstępną próbę
wyjaśnienia różnic zilustrowanych wTabeli8
oraz na Rysunkach 5 i6. Gimnazja samo-
dzielne napotykają na istotny problem zwią-
zany zprzejściem wszystkich ich uczniów do
nowych szkół, nowych oddziałów inowych
nauczycieli (por. Appelt, 2004). Rozpozna-
nie potencjału itrudności uczniów zajmuje
nauczycielom sporo czasu, podobnie jak przy-
stosowanie się uczniów do nowych wymagań.
Gimnazja wzespołach ze szkołą ponadgim-
nazjalną też mają ten problem, ale być może
wstępna selekcja kandydatów do tego typu
gimnazjum odsiewa część uczniów słabo
zmotywowanych lub sprawiających kłopoty
wychowawcze. Problem przeskoku do nowej
szkoły jest znacznie mniejszy wgimnazjach
usytuowanych wzespołach ze szkołą pod-
stawową, zaś praktycznie nie istnieje tam,
gdzie szkoła podstawowa igimnazjum mają
wspólny obwód. Wówczas mamy do czy-
nienia de facto ze szkołą dziewięcioletnią,
iprzypuszczalnie – pod względem składu
– wiele oddziałów klasy pierwszej gimnazjum
stanowi kontynuację oddziałów klasy szóstej.
Zróżnicowanie wyników egzaminacyj-
nych iEWD gimnazjów należących do róż-
nych modeli ustrojowych może też wynikać
zinnych przyczyn, niezwiązanych bezpo-
średnio zsamym modelem. Kwestie te, cho-
ciaż bardzo interesujące, wykraczają poza
zakres tematyczny tego artykułu.
Środowiskowy iterytorialny rozkład
gimnazjów należących do różnych modeli
Środowiskowy rozkład gimnazjów nale-
żących do różnych modeli ustrojowych zilu-
strujemy na przykładzie gmin różnego typu.
Wykorzystujemy typologię funkcjonalną
gmin wprowadzoną przez Pawła Swianie-
wicza (2012) azmodyfikowaną przez Jana
Herczyńskiego (2012). Wgminach typowo
wiejskich jest zlokalizowana jedna trze-
cia gimnazjów gminnych, zaś wmiastach
na prawach powiatu – 18% (por. kolumna
„Razem” w Tabeli 4, która uwzględnia
gminne gimnazja nienależące do żadnego
zczterech typów). Gmin przemysłowych jest
niewiele. Gminy typowo wiejskie, mieszane
rolnicze ipopegeerowskie łącznie prowadzą
60% wszystkich gimnazjów.
Dla każdego modelu ustrojowego gimna-
zjum zTabeli 11 podano rozkład procentowy
gimnazjów gminnych pomiędzy gminami
różnego typu. Wkolumnie „Inny” zawarto
dane ogimnazjach niepodlegających anali-
zie, podobnie jak wprzedostatnim wierszu
Tabeli4.
Rozkłady środowiskowe gimnazjów
wróżnych modelach ustrojowych są bardzo
odmienne. Gim nazja wzespołach ze szko łami
ponadgimna zjalnymi są usy tuowane najczęś-
ciej wmiastach na prawach powiatu (68%).
Winnych typach gmin gimnazja wtakim
Typ funkcjonalny gminy SAMG SP + G SP = G G + PG Inny Razem
Miasta na prawach powiatu 22,6 10,8 1,2 68,2 26,3 18,5
Miasta poza aglomeracjami 11,8 5,6 5,1 5,2 10,8 8,4
Gminy w aglomeracjach 11,1 13,1 6,2 7,5 9,0 10,6
Gminy przemysłowe 3,2 2,5 3,5 0,7 2,1 2,7
Gminy popegeerowskie 13,9 14,3 17,8 7,9 13,3 14,2
Gminy mieszane rolnicze 10,4 12,0 17,5 5,2 11,1 11,7
Gminy typowo wiejskie 27,0 41,8 48,7 5,2 27,4 33,8
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tabela 11
Rozkład procentowy typów funkcjonalnych gmin w poszczególnych modelach ustrojowych gimnazjów
gminnych
Herczyński, Sobotka

Typ funkcjonalny gminy SAMG SP + G SP = G G + PG Inne Razem
Miasta na prawach powiatu 44,3 19,0 0,9 17,6 18,3 100,0
Miasta poza aglomeracjami 50,5 21,8 8,2 3,0 16,5 100,0
Gminy w aglomeracjach 37,9 40,0 7,9 3,4 10,9 100,0
Gminy przemysłowe 41,6 29,9 17,5 1,3 9,7 100,0
Gminy popegeerowskie 35,4 32,8 17,1 2,6 12,1 100,0
Gminy mieszane rolnicze 32,2 33,3 20,2 2,1 12,2 100,0
Gminy typowo wiejskie 28,9 40,3 19,6 0,7 10,4 100,0
Razem 36,2 32,6 13,6 4,8 12,8 100,0
zespole występują sporadycznie, co wynika
przede wszystkim zpodziału zadań między
samorządami poszczególnych szczebli. Do
zadań własnych gminy należy m.in. prowa-
dzenie szkół podstawowych i gimnazjów,
ado zadań własnych powiatu prowadzenie
szkół ponadgimnazjalnych. Jedyne samo-
rządy zmocy ustawy prowadzące zarówno
gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne,
to miasta na prawach powiatu. Możliwe jest
przekazanie na podstawie umowy zad
między samorządami – gmina może prze-
jąć od powiatu szkołę ponadgimnazjalną,
apowiat ziemski może poprowadzić gimna-
zjum, ikażde znich może wtedy utworzyć
zespół typu G + PG, jednak jest to raczej
wyjątek niż reguła. Ztego powodu ten model
występuje przede wszystkim wmiastach na
prawach powiatu. Gimnazja w zespołach
ze szkołą podstawową występują przede
wszystkim w gminach typowo wiejskich,
mieszanych rolniczych ipopegeerowskich
(odpowiednio: 68% SP+G; 84% SP = G).
Szczególnie wyrazista jest koncentracja
gimnazjów wspólno obwodowych ze szkołą
podstawową wgminach typowo wiejskich
(49%). Gimnazja samodzielne są rozłożone
pomiędzy gminy różnego ty pu wsposób bar-
dziej równomierny, jest ich jedynie względnie
mniej wgminach typowo wiejskich. Gimna-
zja niesklasyfikowane do żadnego modelu
są wyraźnie nadreprezentowane wmiastach
na prawach powiatu iniedoreprezentowane
wgminach typowo wiejskich.
Warto też przyjrzeć się, które ustrojowe
modele gimnazjum dominują w danych
typach gmin. Dane te przedstawiono
wTabeli 12. Wiersz „Razem” powtarza dane
zawarte już wTabeli 4. Zgodnie zwcześniej-
szymi uwagami, tylko wmiastach na pra-
wach powiatu gimnazja wzespole ze szkołą
ponadgimnazjalną stanowią znaczący
odsetek (18%). Miasta poza aglomeracjami
mają najwyższy odsetek gimnazjów samo-
dzielnych (50%), podczas gdy gminy typowo
wiejskie – najniższy (29%). Natomiast 60%
wszystkich gimnazjów prowadzonych
przez gminy typowo wiejskie to gimnazja
wzespole ze szkołą podstawową.
Zróżnicowanie przestrzenne
występowania modeli gimnazjum
Wyróżnione cztery ustrojowe modele
gimnazjum wykazują pewne zróżnicowanie
przestrzenne, jednak jego obraz nie jest jed-
noznaczny iłatwy do odczytania, co wynika
zwielu nakładających się na siebie czynni-
ków, które doprowadziły do wykształcenia
się wybranych modeli na różnych obsza-
rach Polski. Ztego powodu uwagi do przed-
stawionych poniżej map mają w pewnym
stopniu charakter hipotez. Charakterystykę
wyróżnionych modeli rozpoczniemy od
Tabela 12
Rozkład procentowy modeli ustrojowych gimnazjów gminnych w poszczególnych typach funkcjonalnych gmin
Ustrojowe modele gimnazjum 
modelu samodzielnego gimnazjum (Mapa 1)
– uznawanego przez reformatorów oświaty
za podstawowy idocelowy.
Samodzielne gimnazjum
Samodzielne gimnazja występują na
terenie całej Polski, zarówno wmiastach,
jak ina obszarach wiejskich. Najwięcej tego
typu placówek występuje wwojewództwie
łódzkim (55,7%), dolnośląskim (53,4%)
i opolskim (49,6%). Model ten wykształ-
cił się prawdopodobnie przede wszyst-
kim na tych obszarach, gdzie stosunkowo
łatwo było utworzyć samodzielne gimnazja
– zarówno ze względu na liczbę dzieci będą-
cych wwieku gimnazjalnym mieszkających
na danym terenie, jak ina liczne budynki
innych szkół, które mogły stać się siedzibą
dla gimnazjum. Sieć osiedleńcza nie jest
jednak z pewnością jedynym czynnikiem,
który wpłynął na dominację tego modelu
ustrojowego w poszczególnych gminach.
Stopień urbanizacji województwa pomor-
skiego jest porównywalny do województwa
zachodniopomorskiego, jednak między tymi
dwoma województwami widać istotne różnice
wwystępowaniu samodzielnych gimnazjów,
co sugeruje wpływ innych czynników. Jednym
znich mogą być decyzje kuratorów oświaty.
Nie posiadamy danych o liczbie odrzuco-
nych wniosków outworzenie zespołu szkoły
podstawowej igimnazjum, jednak możemy
założyć, że kuratorzy zróżną częstotliwością
zgadzają się na utworzenie takiego zespołu.
W województwach, w których kuratorzy
rzadziej zgadzają się na utworzenie zespo-
łów, może funkcjonować więcej samodziel-
nych gimnazjów. Zprzeprowadzonej analizy
zmian w sieci szkół gimnazjalnych (Her-
czyński iSobotka, 2014) wynika, że wlatach
Mapa 1. Zróżnicowanie przestrzenne występowania modelu SAMG w gminach.
Na podstawie danych SIO i CKE.
Herczyński, Sobotka

Mapa 2. Zróżnicowanie przestrzenne występowania modelu SAMG a sieć głównych dróg (okolice
Warszawy i Łodzi).
Na podstawie danych SIO i CKE.
2007––2012 spośród szkół istniejących
w2007r. jedynie 2,8% gimnazjów wwoje-
wództwie zachodniopomorskim włączono do
zespołu ze szkołą podstawową, anp.wwoje-
wództwie podlaskim włączono prawie co
siódme gimnazjum. Oczywiście powyższe
różnice mogą wynikać zliczby składanych
wniosków przez gminy zposzczególnych
województw, jednak pokazują one, że na
wykształcenie się poszczególnych modeli
mają wpływ nie tylko czynniki względnie
stałe (jak np.wskaźnik urbanizacji czy gęstość
zaludnienia), lecz także czynniki zmienne
wczasie, takie jak kadencje kolejnych kura-
torów oświaty charakteryzujących się różną
skłonnością do zgadzania się na połączenie
gimnazjum wzespół ze szkołą podstawową.
Utworzenie samodzielnego gimnazjum
w gminie o niskiej koncentracji uczniów
wymaga zorganizowania systemu dowożenia
dzieci do szkoły. Jednak sprawna organizacja
dowozu wznacznym stopniu jest uzależniona
od lokalnej sieci dróg – ich gęstości ijakości.
Gminy, w których funkcjonują samodzielne
gimnazja, tworzą wniektórych częściach Polski
układy przestrzenne ocharakterze pasmowym,
co sugeruje, że sieć dróg może mieć wpływ na
lokalizację samodzielnego gimnazjum.
Układ pasmowy jest szczególnie dobrze
widoczne w okolicach Warszawy i Łodzi
(Mapa 2), gdzie gminy zwysokim udziałem
samodzielnych gimnazjów odzwierciedlają
promienisty układ głównych dróg wyjazdo-
wych zobu miast. Można postawić hipotezę,
że tworzeniu samodzielnych gimnazjów
sprzyjała dobra sieć dróg, pozwalająca na
dowożenie uczniów do szkoły wstosunkowo
krótkim czasie.
Ustrojowe modele gimnazjum 
Gimnazjum zbiorcze
wzespole ze szkołą podstawową
Drugi wyróżniony przez nas model
ustrojowy to gimnazjum zbiorcze wzespole
ze szkołą podstawową, do którego uczęsz-
czają absolwenci wielu szkół podstawowych
(SP+G, por. Mapa 3).
Gminy, wktórych dominuje ten model,
tworzą często zwarte obszary, np.w środ-
kowej części województwa pomorskiego czy
we wschodniej części województwa podla-
skiego. Model ten rozwinął się głównie na
terenach wiejskich, dominuje m.in. wsłabo
zurbanizowanym województwie święto-
krzyskim (47,2%), oraz na wschodzie woje-
wództwa podlaskiego. Zastanawiająca jest
powszechność tego modelu wzurbanizowa-
nym województwie pomorskim. Wykształ-
cenie się tego modelu gimnazjum przede
wszystkim na terenach wiejskich (40,3%
wgminach typowo wiejskich) jest potwier-
dzeniem trudności wstworzeniu samodziel-
nych gimnazjów zgłaszanych przez tego typu
gminy od początku wprowadzenia reformy
systemu oświaty. Wiele wiejskich samo-
rządów nie posiadało wówczas środków na
budowę nowych budynków szkolnych, więc
lokalizowało gimnazjum przy jednej ze szkół
podstawowych. Zanalizy zmian wsieci szkół
gimnazjalnych zachodzących wlatach 2007–
2012 (Herczyński iSobotka, 2014) wynika,
że szkół funkcjonujących w tym modelu
ciągle przybywa. Zmniejszająca się liczba
dzieci wszkołach podstawowych igimna-
zjach, awraz znią spadająca kwota subwencji
oświatowej, powoduje, że samorządy szukają
oszczędności. Połączenie szkół w zespół
pozwala na zaoszczędzić środki – zespół
posiada tylko jednego dyrektora i jeden
sekretariat, a kadra jest lepiej zarządzana.
Mapa 3. Zróżnicowanie przestrzenne występowania modelu SP + G w gminach.
Na podstawie danych SIO i CKE.
Herczyński, Sobotka

Mapa 4. Zróżnicowanie przestrzenne występowania modelu SP = G w gminach.
Na podstawie danych SIO i CKE.
Gimnazjum wzespole ze wspólno
obwodową szkołą podstawową
Trzeci wyróżniony przez nas model to
gimnazjum funkcjonujące ze wspólno obwo-
dową szkołą podstawową (SP = G, Mapa 4).
Gimnazja wspólno obwodowe ze szko-
łami podstawowymi najczęściej występują
wwojewództwie podkarpackim – wten spo-
sób funkcjonuje tam co trzecie gminne gim-
nazjum (34,1%). Wiele tego typu szkół działa
także wwojewództwie małopolskim (23,3%)
oraz w południowo-wschodniej części woje-
wództwa podlaskiego (19,3%). Możliwe są
co najmniej trzy przyczyny wykształcenia
się tego typu szkół. Po pierwsze, taki model
może być rezultatem zezwolenia na funkcjo-
nowanie oddziałów zamiejscowych gimna-
zjum wpierwszych latach po wprowadzeniu
reformy. Brakuje statystyk dotyczących l iczby
oddziałów zamiejscowych wposzczególnych
województwach, jednak na podstaw ie przyro-
stu liczby gimnazjów między 2002 a2003r.16
można wnioskować, że najwięcej było ich
właśnie w województwie podkarpackim
– liczba gimnazjów wzrosła wtedy aż o11%.
Gimnazjów przybyło także w wojewódz-
twie małopolskim (8%) ilubelskim (7,6%),
winnych województwach (np.warmińsko-
-mazurskim, dolnośląskim, kujawsko-
-pomorskim) liczba gimnazjów wzrosła
tylko o 1%. Na Podkarpaciu liczba gimna-
zjów wniektórych gminach wzrosła gwał-
townie zroku na rok, np.wgminie Ropczyce
16 Przypomnijmy, że od września 2003 r. za zgodą kura-
tora oświaty, gimnazja mogły funkcjonować wzespole
ze szkołą podstawową, co skłoniło wiele samorządów
do przekształcenia niewidocznych dla systemu staty-
styk i publicznej oddziałów zamiejscowych gimnazjów
wsamodzielne szkoły. Wzrost liczby gimnazjów między
2002a2003 r. jest więc sprawozdawczym artefaktem.
Ustrojowe modele gimnazjum 
w2002r. funkcjonowały tylko 3 gimnazja,
arok później było ich już 12. Podobnie było
wsąsiadującej gminie Dębica (liczba gimna-
zjów wzrosła z5do 13) czy wgminie Prze-
worsk (z4funkcjonować zgodnie zprawem
do 2005 r., to w2007 r. ciągle istniały takie
szkoły (Herczyński iSobotka, 2014).
Wprzypadku województwa podlaskiego
nasuwa się druga hipoteza dotycząca wytwo-
rzenia się modelu gimnazjum wspólno obwo-
dowego ze szkołą podstawową. W latach
1999–2009 przyrost liczby gminnych gim-
nazjów na Podlasiu zroku na rok był bardzo
niewielki, co sugeruje, że wtym regionie nie
zaszedł proces przekształcania oddziałów
zamiejscowych w samodzielne gimnazja.
Przyczyny wykształcenia się tego modelu
wPodlaskiem muszą więc leżeć gdzie indziej.
Województwo podlaskie ma najniższą wPol-
sce średnią gęstość zaludnienia (59 osób/km2
w2014 r.), co sprawia, że organizacja sieci
szkół jest utrudniona. Gimnazja funkcjonu-
jące ze szkołą podstawową (modele SP + G
iSP = G) stanowią prawie 60%. Ponad 37%
szkół podstawowych (2012 r.) stanowią małe
szkoły, liczące mniej niż 70 uczniów, nad któ-
rymi często krąży widmo likwidacji. Połą-
czenie takich małych szkół podstawowych
wzespół zgimnazjum zwiększa efektywność
placówki, umożliwia lepsze wykorzystanie
kadry oraz obniżenie kosztów administra-
cyjnych. Być może chęć uratowania niewiel-
kich szkół podstawowych w tym regionie,
doprowadziła do powstania zespołów gim-
nazjów wspólno obwodowych ze szkołami
podstawowymi. Jeszcze innym czynnikiem,
niezwiązanym zrozkładem przestrzennym,
jednak wpływającym na wykształcenie się
tego modelu wniektórych gminach, może
być przyjęta przez lokalny samorząd polityka
oświatowa. Znane są przypadki gmin, wktó-
rych utworzono tego typu model gimnazjum
ze względów pedagogicznych (Herczski
iSobotka, 2014). Głównym argumentem było
uniknięcie trudności adaptacyjnych związa-
nych ze zmianą szkoły iśrodowiska.
Mapa 5. Zróżnicowanie przestrzenne występowania modelu G + PG w gminach.
Na podstawie danych SIO i CKE.
Herczyński, Sobotka

Gimnazjum wzespole
ze szkołą ponadgimnazjalną
Ostatni wyróżniony typ ustrojowy gim-
nazjum, to gimnazjum w zespole ze szkołą
ponadgimnazjalną (model G + PG, Mapa5).
Gminy, wktórych znaczna część gim-
nazjów działa wtym modelu, są rozrzucone
po całej Polsce inie jest ich wiele. Jak już
zauważyliśmy, ponad dwie trzecie gimna-
zjów wzespołach ze szkołami ponadgimna-
zjalnymi znajduje się wmiastach na prawach
powiatu (Tabela 11). Rozkład terytorialny
tego modelu jest więc związany zwystępo-
waniem wPolsce miast na prawach powiatu,
chociaż model ten nie jest powszechny wnaj-
większych miastach. Najwięcej gimnazjów
funkcjonujących według tego modelu znaj-
duje się wsilnie zurbanizowanym wojewódz-
twie śląskim (12,0%) oraz wwojewództwie
zachodniopomorskim (10,6%).
Podsumowanie
Wwyniku niezależnych decyzji samo-
rządów gminnych, wciągu ostatnich 16lat
wytworzył y się cztery ustrojowe modele gim-
nazjum. Gimnazja samodzielne, gimnazja
wzespole ze szkołą podstawową (zbiorcze lub
homogeniczne) oraz gimnazja wzespole ze
szkołą ponadgimnazjalną to odmienne typy
szkół, funkcjonujące wodmiennych środo-
wiskach szkolnych, oodmiennych cechach
strukturalnych i organizacyjnych. Szcze-
gólnie nieoczekiwaną cechą tych modeli
jest względnie niska efektywność naucza-
nia (EWD) gimnazjów samodzielnych
iwysoka efektywność gimnazjów wzespole
ze wspólno obwodową szkołą podstawową,
których reformatorzy chcieli uniknąć.
Rozkład czterech modeli gimnazjów
gminnych również kontrastuje zoczeki-
waniami reformatorów z1998 r.: dominują
gimnazja wzespole ze szkołą podstawową,
a gimnazjów wzespole ze szkołą ponad-
gimnazjalną jest niewiele iich nie przy-
bywa. Chociaż decyzje gmin o kształcie
sieci gimnazjów są w znacznej mierze
uwarunkowane kwestiami ekonomicznymi
(konieczność oszczędzania) oraz dostęp-
nością budynków szkolnych (koszt nowych
inwestycji), przedstawiona analiza wska-
zuje, że gimnazja, które wbrew założeniom
reformy weszły wskład zespołu ze szkołą
podstawową, mają wyższą efektywność
nauczania mierzoną EWD.
Na podstawie przeprowadzonej analizy
można sformułować dwa zasadnicze, otwarte
problemy badawcze. Pierwszy znich dotyczy
determinantów decyzji otworzeniu gimna-
zjów danego typu. Bez wątpienia na decy-
zje gmin mają wpływ: rozdrobnienie sieci
osiedleńczej isieć dróg, bliskie lub dalekie
sąsiedztwo zdużymi ośrodkami miejskimi,
jak również postawa kuratorów oświaty. Jed-
nak, do jakiego stopnia te czynniki są istotne
wgminnej rzeczywistości, które znich mają
faktyczne znaczenie, i jak różne czynniki
ze sobą współgrają – to pytania wymaga-
jące empirycznej analizy. Przede wszyst-
kim warto zastanowić się, czy odejście od
przyjętej przez reformatorów wizji gimna-
zjów samodzielnych iwzespołach zliceami
było wpolskich warunkach nieuniknione,
czy też – jak sądzi prof. Mirosław Handke
– było efektem decyzji politycznych podję-
tych przez jego następców.
Drugim istotnym problemem badaw-
czym jest zrozumienie, co determinuje
różnice w funkcjonowaniu gimnazjów
należących do różnych modeli. Dotyczy to
bez wątpienia wyższych wskaźników dru-
goroczności oraz odpływu uczniów zgim-
nazjów w zespołach ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi. Jednak najistotniejszym,
wymagającym zrozumienia zjawiskiem jest
zróżnicowanie EWD wgimnazjach różnego
typu. Małe gimnazja wiejskie, funkcjonu-
jące wzespole ze wspólno obwodową szkołą
podstawową, mają statystycznie wyższą efek-
tywność nauczania niż duże, samodzielne
szkoły miejskie. Zrozumienie mechanizmów
instytucjonalnych ipedagogicznych, które
Ustrojowe modele gimnazjum 
leżą uźródeł tego zróżnicowania, jest nie-
zbędne dla lepszego zarządzania lokalnymi
sieciami szkolnymi.
Literatura
Alspaugh, J. W. (1999). e interaction eect of transition
grade to high school with gender and grade level upon
dropout rate s. [ERIC Document No.ED431066]. Mont-
real: American Educational Research Association.
Appelt, K. (2004). Gimnazjum. Trudności wycho-
wawcze wokresie dorastania. Psychologia wSzkole,
4(4), 19–25.
Bajerski, A. (2011). Organizacja przestrzenna ifunk-
cjonowanie usług edukacyjnych waglomeracji
poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej,
14, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Becker, H. J. (1987). Addressing the needs of dierent
groups of early adolescents: eects of varying school and
classroom organizational practices on students from
dierent social backgrounds and abilities. [Report No.
16]. Baltimore: Center for Research on Elementary
and Middle Schools, e Johns Hopkins University.
Chaker, A. M. (2005). Middle school goes out of fash-
ion, districts shi to K-8 model. e Wall Street
Journal, 6 kwietnia. Pobrano zhttp://www.wsj.
com/articles/SB111274377335098942
Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A.,
Koniewski, M., Majkut, P. iŻółtak, T. (2013). Traf noś ć
metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Franklin, B. J. iGlascock, C. H. (1998). e rela-
tionship between grade conguration and student
performance in rural schools. Journal of Research
in Rural Education, 14(3), 149–153.
Handke, M. (2006). Reformę szkoły zepsuto później.
[Wywiad radiowy.] Dostęp http://www.rmf24.pl/
tylko-w-rmf24/wywiady/news-handke-reforme-
-szkoly-zepsuto-pozniej,nId,210846
Herczyński, J. (2012). Wskaźniki oświatowe. Biblio-
teczka Oświaty Samorządowej, 6. Warszawa:
Wydawnictwo ICM.
Herczyński, J. iSobotka, A. (2014). Diagnoza zmian
wsieci szkół podstawowych igimnazjów 2007–
–2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Humenny, G., Koniewski, M., Majkut, P. iSkórska, P.
(2014). Migracje uczniów między zespołami klaso-
wymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gim-
nazjum. W: B. Niemierko iM. K. Szmigel (red.), Diag-
nozy edukacyjne – dorobek inowe zadania. [Materiały
zXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej]. Kraków:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
Ignar-Golinowska, B. iGajewska, M. (2002). Warunki
nauczania wgimnazjach miejskich i wiejskich
wpierwszym roku reformy systemu edukacji. Rocz-
nik Państwowego Zakładu Higieny, 53(1), 89–96.
Konarzewski, K. (2001a). Sieć szkolna. W: K. Kona-
rzewski (red.), Szkolnictwo wpierwszym roku reformy
oświaty. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Konarzewski, K. (2001b). Reforma strukturalna:
gimnazjum. W: K. Konarzewski (red.), Szkolni-
ctwo wpierwszym roku reformy oświaty. Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych.
Konarzewski, K. (2004). Reforma oświaty. Podstawa
programowa i warunki kształcenia. Warszawa:
Instytut Spraw Publicznych.
Książek, W. (2001). Rzecz o reformie edukacji
1997–2001. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-
Poligraczna „Adam.
Lackowski, J. (2008). Decentralizacja zarządzania
polskim systemem oświatowym aspołeczne nierów-
ności edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej (1998). Ministerstwo
Edukacji Narodowej osieci szkół (Biblioteczka Reformy,
t. 2). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej (2000). Minister-
stwo Edukacji Narodowej oreorganizacji sieci szkół
(Biblioteczka Reformy, t. 19). Warszawa: Minister-
stwo Edukacji Narodowej.
Piwowarski, R. (2006). Modele edukacji dla potrzeb
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Pokropek, A. (20 09). Metody statystyczne w ykorzy-
stywane wszacowaniu trzyletnich wskaźników
egzaminacyjnych. W: B. Niemierko iM. K. Szmi-
gel (red.), Badania między narodowe iwzory zagra-
niczne wdiagnostyce edukacyjnej. [Materiał y zXV
Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej]. Kraków:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
Rocko, J. E. iLockwood, B. B. (2010). Stuck in the
middle: impacts of grade conguration in public
schools. Journal of Public Economics, 94(11–12),
1051–1061.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia
15 lutego 1999 roku wsprawie sposobu iterminów
dostosowania działalności dotychczasowych szkół
państwowych do wymogów nowego systemu szkol-
nego oraz tworzenia gimnazjów (1999). [Dz.U.
Nr14, poz. 124]. Pobrano zhttp://isap.sejm.gov.
pl/DetailsServlet?id=WDU19990140124
Herczyński, Sobotka

Schwerdt, G. iWest, M. R. (2013). e impact of
alternative grade congurations on student out-
comes through middle and high school. Journal
of Public Economics, 97, 308–326.
Simmons, R. G. iBlyth, D. A. (1987). Moving into
adolescence: the impact of pubertal change and
school context. New York: Aldine De Gruyter.
Swianiewicz, P. (red.). (2012). Edukacja przedszkolna
(Biblioteczka Oświaty Samorządowej, t. 4). War-
szawa: Wydawnictwo ICM.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(1991). [Dz.U. Nr 95 poz. 425]. Pobrano z http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty (1998). [Dz.U. Nr 117, poz. 759].
Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i
d=WDU19981170759
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowa-
dzające reformę ustroju szkolnego (1999). [Dz.U.
Nr. 12, poz. 96]. Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU19990120096
Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (2000). [Dz.U. Nr. 12, poz. 136].
Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i
d=WDU20000120136
Ustawa z dnia 23 sier pnia 2001 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadza-
jące reformę ustroju szkolnego, ustawy Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (20 01).
[Dz.U. Nr 111, poz. 1194]. Pobrano z http://isap.
sejm.gov.pl/Detai lsServlet?id=W DU20011111194
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(2002). [Dz.U. Nr 41, poz. 362]. Pobrano z http://
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2002041
0362+2002%2405%2404&min=1
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (2003). [Dz.U. Nr 137, poz. 1304].
Pobrano z http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?
id=WDU20031371304
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemie oświaty (1998). Pobrano z http://orka.
sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/389/$le/389.
pdf
Ward, D. S. (2008). Middle school: the “Bermuda
triangle” of education? [Strona internetowa New
York State School Boards Association]. Pobrano
z http://www.nyssba.org/news/2008/11/24/on-
-board-online-nov-24-2008/middle-school-the-
-bermuda-triangle-of-education/
Wihr y, D. F., Colada rci, T. i Meadow, C. (1992). Grade
span and eighth-grade ac ademic achievement: evi-
dence from a predomi nantly rura l state. Journal of
Research in Rural Education, 8(2), 58–70.
... W tych ostatnich skład uczniowski przez dziewięcioletni cykl nauki nie zmienia się, co sprawia, że funkcjonują one jak dziewięcioletnie szkoły powszechne. Zakładany przez reformatorów model samodzielnego gimnazjum jest coraz mniej powszechny -w roku szkolnym 2012/2013 stanowił on jedynie nieco ponad 1/3 wszystkich gimnazjów (Herczyński i Sobotka, 2015a). ...
Article
Full-text available
Wprowadzone w 1999 r. gimnazja miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Jednym z założeń reformy było stworzenie dużych, samodzielnych i dobrze wyposażonych gimnazjów, w których wspólnie uczyliby się absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Po kilkunastu latach funkcjonowania gimnazja pod względem organizacyjnym bardzo się zróżnicowały – w niektórych gminach, zgodnie z założeniami reformatorów, ciągle funkcjonują duże i samodzielne gimnazja, jednak w części gmin bardzo małe gimnazja działają w zespole ze szkołą podstawową, gdzie uczniowie przez dzie-więć lat nie zmieniają kolegów, nauczycieli i środowiska. Na podstawie ośmiu studiów przypadku gmin wiejskich pokazano w artykule proces kształtowania sieci gimnazjów w pierwszych latach reformy systemu szkolnego. Próbowano zrozumieć, jakie czynniki zadecydowały o wytworzeniu się tych dwóch modeli gimnazjum. Przedstawione studia przypadku pokazują, że sieć szkolna jest nie tyle wynikiem realizacji planów tworzenia sieci szkolnej przez władze lokalne, ile raczej wynikiem gry pomiędzy lokalnymi władzami a lokalnymi społecznościami.
... competence of young people living in the countryside ( Długosz, 2012;Wasielewski, 2007;Domalewski, 2006). On the other hand because of the uniqueness of lower secondary schools and assigned to them (as a part of the reform in educational system), the task of leveling educational chances of young people from country areas and from cities ( Herczyński & Sobotka, 2015) is a prerequisite for such comparative studies. Our study was focused on pupils from the countryside, checking their plans and values, which is quite unique and leads to indicate the specificity of rural youth intrinsically, but not disregarding urban youth. ...
Article
Full-text available
b>Background The research on values constitutes an essential part of social research. These studies usually use an approach associated with the lists of values and their evaluations on scales, ranging or comparative. This approach is problematic, particularly in the situation of youth who are often characterized by low reflectiveness. One of the ways to achieve the value is to conduct research on practical plans. Participants and procedure The study involved 218 pupils from three lower secondary schools from the Greater Poland region. We used the card description of practical plans (“Timeline”), in which pupils described their intentions within perspectives ranging 5, 10, 15 and 20 years. The study was carried out during lessons, conducted by teachers. However, rather than the cognitive goal, the more essential aim was to estimate the usefulness of research tool. Results The presented data serves only to illustrate the possibilities of the tested research tool. The obtained descriptions identified a low crystallization of practical plans. In the context of values it is necessary to refer to the dominance of a materialistic and pragmatic approach, a family remains essential as a value, but self-fulfillment does not. Conclusions The study was primarily conducted to check whether the analysis of practical plans will be useful approach to examine values important for youth. In the study, issues of standardizing the research situation proved to be relevant – hence there was a demand to use the lesson script. The results show that this approach to research on values leads to valuable results.
... lokalnej specyfiki. Lokalne sieci szkolne – jak przekonująco pokazali Jan Herczyński i Aneta Sobotka (2015) – w różny sposób adoptowały się do zmian instytucjonalnych i demograficznych. Czynnikiem niezależnym od zmian w polityce edukacyjnej są szeroko rozumiane zmiany społeczne. ...
Article
Full-text available
Zbigniew Sawiński w tekście opublikowanym w EDUKACJI („Gimnazja wobec nierówności społecznych”, Edukacja, 135(4), 2015) twierdzi na podstawie analiz danych programu OECD PISA z lat 2000–2012, że reforma gimnazjalna nie spowodowała zmniejszenia nierówności w polskiej edukacji: znaczenie pochodzenia społecznego dla osiągnięć uczniów utrzymywało się na podobnym poziomie jak przed reformą, nie zmniejszył się znacząco wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły średniej, a obserwowane w Polsce różnicowanie się gimnazjów nie doprowadziło do wzrostu nierówności edukacyjnych. W artykule przedstawiono argumenty metodologiczne i wyniki powtórnej analizy danych PISA wskazujące na zmiany w szerzej rozumianych nierównościach edukacyjnych. Między 2000 a 2012 r. (a) nie zmieniła się wprawdzie siła związku wyników osiąganych przez piętnastolatków ze statusem społeczno-ekonomicznym rodzin uczniów, ale: (b) zmniejszyło się zróżnicowanie wyników, co było przede wszystkim zasługą poprawy wyników najsłabszych uczniów; (c) zmniejszyły się różnice między uczniami o niskim i wysokim statusie społeczno-ekonomicznym; (d) zmniejszył się wpływ pochodzenia społecznego na wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Wpływ ten jest w dużej mierze bezpośredni: nie jest zapośredniczony przez osiągnięcia edukacyjne uczniów. W polemice podkreślono także złożoność tzw. reformy gimnazjalnej, która nie ograniczyła się jedynie do wprowadzenia gimnazjów. Wskazano na rolę innych czynników, które utrudniają analizowanie efektów reformy gimnazjalnej w kategoriach przyczynowo-skutkowych, w tym przede wszystkim na rolę nieobserwowanych w badaniu PISA zmiennych dotyczących zmian zachodzących w środowisku uczenia się kolejnych kohort uczestniczących w badaniu.
Chapter
Full-text available
Krytycy wprowadzenia gimnazjów do polskiego sytemu oświaty, na mocy reformy z 1999 r., przypisują gimnazjom negatywne oddziaływanie na poziom nauczania i wychowanie. Rozpoczęcie edukacji w gimnazjum następuje w wieku 12-13 lat, czyli w momencie zapoczątkowania intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego ucznia. Według obiegowych, publicystycznych opinii1 to właśnie zmiana środowiska rówieśniczego i znajomego otoczenia szkolnego w okresie wczesnej adolescencji powoduje problemy edukacyjne i wychowawcze. Stawia się hipotezę, że uczniowie w początkach trudnego okresu rozwoju zamiast na nauce koncentrują swoje wysiłki na zdobyciu pozycji w nowym środowisku rówieśniczym. Zakłada się, że przerwanie ciągłości szkolnej grupy rówieśniczej przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum negatywnie odbija się na wynikach nauczania. Niełatwo rozsądzić, czy hipoteza ta jest prawdziwa. Wyniki badania PISA (jedynego rzetelnego narzędzia ewaluacji polskiego sytemu oświaty w pierwszej dekadzie XX w.) wskazują na systematyczny wzrost wiedzy polskich 15-latków. Nie wiadomo jednak, czy sama zmiana struktury szkolnictwa przez wprowadzenie gimnazjów była czynnikiem, który stymuluje ten wzrost. Prezentowana publikacja ma dwa cele. Pierwszym z nich jest sprawdzenie, w jakim stopniu grupy rówieśnicze w klasach w gimnazjach składają się z uczniów, którzy uczęszczali razem do klas w szkołach podstawowych. Drugim celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu ciągłość składu klasy w szkole podstawowej i gimnazjum wpływa na wyniki egzaminu kończącego gimnazjum. Pozwoli to zweryfikować hipotezę o tym, że przerwanie ciągłości (rozbijanie) szkolnych grup rówieśniczych przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum negatywnie odbija się na wynikach nauczania.
Article
Full-text available
Although the twentieth century has witnessed two major waves ofgrade reorganization in American public. schools, little empirical evidence exists pertaining to the effects of grade span - the range of grades making up schools - on academic achievement. In the present study, a series of production functions was employed to examine the influence ofgrade span, and several control variables, on eighth-grade studentperformance on a state-wide test of academic achievement. Results suggested that, other things equal, the elementary setting (K-8, K-9, 3-8) surfacedas the mostfavorable location for the eighth grade, andthe junior/seniorsetting the least favorable. The junior high and middle grade-span arrangements emerged as more effective than the junior/ senior setting, but less effective than the elementary grade span. These findings point to the importance of continued research on the effectiveness of policy andpractice characterizing various grade-spanarrangements in which eighth grades are located, as well as on the social environment these arrangements present to the student.
Article
The purpose of this ex post facto study was to explore the interactive relationship among grade level of transition to high school, gender, and grade level of dropping out of high school as factors associated with high school dropout rates. Fifteen schools at each of the most common high school grade spans were studied, for a total of 45 schools. The findings imply that as the grade level of transition to high school is raised, high school dropout rates increase. Boys have larger high school dropout rates than girls. It appears that as the grade level of transition to high school is raised, the difference between dropout rates for boys and girls increases. The highest dropout rates occur at 11th grade. The dropout rates are particularly large for grade 10-12 high schools with the transition to high school at 10th grade. The dropout rates were lowest for both boys and girls in high schools with grade spans from 7 through 12 in which the transition to high school occurred at seventh grade. (Contains 3 figures, 10 tables, and 9 references.) (Author/SLD)
Article
This study addresses the issue of how different school organizational patterns affect the academic learning of students of different backgrounds and abilities. Using data from the Pennsylvania Educational Quality Assessment (EQA) on approximately 8,000 sixth-grade students in elementary and middle schools, the study examines how instructional specialization, between-class ability grouping, within-class ability grouping, and grade span affect the achievement of students from low to high SES backgrounds. The study finds that elementary school settings benefit students from low social backgrounds, as does having instruction provided by a limited number of teachers. Between-class ability grouping shows benefits for high social background students in middle schools, and within-class ability grouping in elementary schools benefits low social background students in reading. (Author/PCB)
Article
This paper examines the relationship between a school's grade configuration and student performance in Louisiana. Student performance was measured by academic achievement (standardized test scores) and student persistence (attendance, suspensions, expulsions, and dropouts). Elementary schools, middle schools, secondary schools, and combination (K-12) schools were examined using grade-level data for grades 6, 7, and 9-12. Also considered were school socioeconomic status (SES) (percentage of students receiving free lunch) and school size (size of the grade-level under consideration). Results indicate that sixth- and seventh-grade students performed better in elementary and K-12 schools than in middle or secondary schools, in terms of both achievement and persistence. Students in K-12 schools performed as well as those in elementary schools overall and performed better in some cases (grade 6 and high poverty). For grades 9-12, the K-12 school was more beneficial to students than the traditional secondary school, particularly in the area of student persistence or conduct. With regard to academic achievement, secondary schools did not differ significantly from K-12 schools regardless of school size or SES. School size did appear to impact 11th- and 12th-grade student persistence more within the secondary school environment than that of the K-12 school. Contains 34 references and 29 data tables and figures. (Author/SV)
Article
We use statewide administrative data from Florida to estimate the impact of attending public schools with different grade configurations on student achievement through grade 10. Based on an instrumental variable estimation strategy, we find that students moving from elementary to middle school suffer a sharp drop in student achievement in the transition year. These achievement drops persist through grade 10. We also find that middle school entry increases student absences and is associated with higher grade 10 dropout rates. Transitions to high school in grade nine cause a smaller one-time drop in achievement but do not alter students' performance trajectories.
Article
We examine the implications of separating students of different grade levels across schools for the purposes of educational production. Specifically, we find that moving students from elementary to middle school in 6th or 7th grade causes significant drops in academic achievement. These effects are large (about 0.15 standard deviations), present for both math and English, and persist through grade 8, the last year for which we have achievement data. The effects are similar for boys and girls, but stronger for students with low levels of initial achievement. We instrument for middle school attendance using the grade range of the school students attended in grade 3, and employ specifications that control for student fixed effects. This leaves only one potential source of bias-correlation between grade range of a student's grade 3 school and unobservable characteristics that cause decreases in achievement precisely when students are due to switch schools-which we view as highly unlikely. We find little evidence that placing public school students into middle schools during adolescence is cost-effective.
Gimnazjum. Trudności wychowawcze w okresie dorastania
  • K Appelt
Appelt, K. (2004). Gimnazjum. Trudności wychowawcze w okresie dorastania. Psychologia w Szkole, 4(4), 19-25.