Book

Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne

Abstract

Praca ma charakter interdyscyplinarny. Autorka bowiem, analizując problem baśniowości, przywołuje ujęcia teoretycznoliterackie, psychologiczne, antropologiczne i kulturoznawcze. (...) Autorka pyta o właściwości i znaczenie baśniowości w życiu i wychowaniu człowieka, o rolę baśniowości w kulturze popularnej oraz wizję świata wartości, jaka można w nich odnaleźć. Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krystyny Pankowskiej
Article
Full-text available
The article focuses on the issue of contemporary film series (TV series) and the practices of viewing of them. Taken into consideration is the role of film series in the media culture, and reflected upon are new viewing practices related to socio-cultural changes. The choice of texts and research in the field of the humanities and social sciences was conditioned by the need to conduct interdisciplinary research on film series' narratives and their reception. A review of the recent literature has shown a lack of research in the field of andragogy aimed at analysing this dynamically changing area of media culture. The considerations undertaken are an introduction to the research on contemporary film series (TV series) and their reception. Abstrakt: Przedmiotem rozważań podjętych w artykule są współczesne seriale filmowe oraz modele zachowań odbiorczych. Celem refleksji badawczej jest zastanowienie się nad rolą seriali w kulturze medialnej, jak również nad nowymi praktykami odbiorczymi, wynikającymi ze zmian społeczno-kul-turowych. Wybór przytoczonych tekstów oraz badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych uwarunkowany jest koniecznością prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad serialowymi narra-cjami i ich odbiorem. Przegląd najnowszej literatury wykazał niedostatek badań z zakresu andragogiki ukierunkowanych na analizę tego dynamicznie zmieniającego się obszaru kultury medialnej. Podjęte rozważania stanowią wstęp do badań nad współczesnymi serialami filmowymi i ich recepcją. Słowa kluczowe: serial filmowy, serial telewizyjny, praktyki odbiorcze, kultura medialna. Wprowadzenie Świadomość odbiorców kultury medialnej w XXI wieku kolonizują seriale. Filmowe historie w odcinkach przyciągają, magnetyzują, uzależniają, dostarczają rozrywki i przyjemności, ale także poruszają aktualne oraz ważne społecznie problemy. Serialowe opowieści nastawione są na eksplorację nowych zjawisk społecznych i przemian obycza-jów, projektują reakcje oraz świadomość odbiorców, czasem nią manipulując. Zawarte w serialach, często kontrowersyjne treści i sposoby przedstawiania rzeczywistości ilustrują zachodzące zmiany społeczno-kulturowe, poruszają tematy oraz kwestie będące odbiciem różnorodnych zachowań i postaw. Przedmiot moich rozważań sta-nowią współczesne seriale filmowe, ich rodzaje oraz modele zachowań odbiorczych,
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.