DataPDF Available

медіація і ІВ в Інтернет

Authors:
Порушення
прав інтелектуальної власності в
Інтернет:
перспективи використання
медіації
Діана Проценко,



!"#"$%&'()#*&+,-"!./&-
Що додає
медіація в ІВ
спорах?
01
2
34
5
3
"6!78$."#'9::;
Порушення прав ІВ в Інтернет
та медіабельність відповідних спорів
Характер порушень і потреб Додаткові ускладнення
від Інтернет
<0
<50
<1
<=1
<>?@
5AB
<50154C
1CD
<50
<40D01
5EF
<
<3G
<G0D20G?
<H0

<I?5
J10K0C
Перспективи законодавчого
врегулювання
<>45@33B1GA41C
A2@GL0B
M1
<N33L?4
<?41C90@33BO
<HD1CCDP?5EFQR
<Q2L335F?
<R?4115L33FS
15A1151
33
<R>@D5E15
00115B
<O00L125
1
<F01F5P

T''UODD(!U(,&6V"DV"DU%N9NSNS >W1C1CA
1C04C4QW@5
N99:NXB
Аналіз законопроекту
<F0A51?
<2F0?YQR2?
2QR
<ZF5212
<>12G5E115
G0G
<010O[?\J33KJG
5CK
<3?5?@5B1
<?YQRL1?21>
<11G10@P
??1B
<R411?P
51L
]>Z^3YR_`1?C1L5
C5F5F0aFb
<R1J1CYQRK
<R?C1151
1
T''UODD!."c#)'V"Dd!e/&-V"!#').6."(/&-V"T''UODD,"(.&!#f&DbUgXNNST''UODD-)7!"."c&%,V"DT''UODDccc!#"V&%,V"T''UODDhV%e.&,/&-V"D
Угода про асоціацію
<R10GCF
AG?0505
<Y40звільняється
<посередникAF5F
4?GFGi
<зберігачAGFGF
0?F
4
<постачальникA?G
1?CGA4
5C?4F
T''UODDd!e/&-V"DV"DNNjXSjPkV%!('!l6!k"6!.!lU%!/T!#Vl(/T&ld"6"dT")lU%!k#k"'!ld"*&#lU%&lT'-.
Рівнем вище
– глобальна задача
№1
<QL5
G
05
LF5Z^3=R
?
b
Можливий.баланс інтересів правовласників
(зацікавлених у грошах) і суспільства
(доступність культури)?
<JC111?1O
1?[\5150PC4C4
111FCP?5?14
?2?YA1mF0A5F
@12B?
[\10>4F
1C?C?m0
124K
<AOJ?@QB510noS
?2510N:5
114G1?
p::G@n99B014jG@nNjqB1
C5G??2N::51
K
<r\50101s<$t$u$t
0125P0K
T''UODDd!e/&-V"DV"DNNjXSjPkV%!('!l6!k"6!.!lU%!/T!#Vl(/T&ld"6"dT")lU%!k#k"'!ld"*&#lU%&lT'-.
Рівнем вище
– глобальна задача
№2
<[v5025\
LIYYR_H_3w4
451505
112b
«Механізми захисту права на об’єкти
авторського та суміжних прав в мережі
Інтернет (український сегмент)
<??01
?G5EF
01510
>F01[5\GA
1410
[5\1F1C
<502505E1
440?>40
0?5EF?
41115G
C10415
1502C=F0
F0505AG
<v40005C0
10C405EF
0Q5CC0
?C41?0
T''UODDd!e/&-V"DV"DNNjXSjPkV%!('!l6!k"6!.!lU%!/T!#Vl(/T&ld"6"dT")lU%!k#k"'!ld"*&#lU%&lT'-.
Співрегулювання:
«анлійський креатив»
<001A
1m1F01F
12xA1
F4011?
u#f%!#,!#,8)e(!')y!('@u8yB0
F0414
>m104144
200?
150Cv?55051
R5z15C4
15@1 !,!'".{!'!d)#(t..!"#/)
29:NS0?15|99p
B
T''UODDccc!#').6."(/&-V"De.&,D!P"e7V.!#"DU%&P-)T"#!d-kPe&%&'ekPdPU&%V(T)##k"-kP6P!#')%#)'
Висновки:
<4CC
QR
<H502C
AFQR
<45
141C
G

File (1)

Content uploaded by Diana Protsenko
Author content
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.