ArticlePDF Available

חקר מגדר בישראל במאה ה-21: בין ניאו ליברליזם לניאו קולוניאליזם

Authors:

Abstract

מאמר זה מציע סקירה אנליטית של המחקר על מגדר במדעי החברה שנעשה בישראל בשני העשורים האחרונים ומעלה שתי טענות עיקריות. הטענה הראשונה היא שאפשר לחלק את הכתיבה והמחקר על מגדר בישראל לשני זרמים מקבילים: מחקרי זהות, המספקים במה לקבוצות מושתקות, ומחקרי מדיניות, הבוחנים את השפעתה של המדיניות הכלכלית, הפוליטית והמשפטית על מעמדן של נשים בישראל. אף על פי שזרמים מחקריים אלו שונים מאוד זה מזה, יש ביניהם קשר הדוק, והם אף מזינים זה את זה, כשהאקטיביזם הפמיניסטי הוא המקשר ביניהם. חלוקה זו, המקבילה במידה מסוימת להבחנה שהציעה ננסי פרייזר בין פוליטיקה של הכרה לבין פוליטיקה של חלוקה, היא הציר המארגן של המאמר. הטענה השנייה היא שבעבר התמקדה הספרות המחקרית במדינת הלאום וראתה בה ציר מרכזי המכונן יחסי מגדר, ואילו הצירים העיקריים המעצבים בימינו את המחקר על מגדר בישראל הם הנאו־ליברליזם והנאו־קולוניאליזם. דפוס המשילות הנאו־ליברלי הגלובלי איננו מוגבל לתחום הכלכלי או הפוליטי בלבד, אלא מתפשט לייצור סובייקטים מגדריים חדשים, לעיצוב דפוסי האזרחות הממוגדרת ולארגון מחודש של החברתי. נוסף על כך, לנאו־קולוניאליזם, ולמיליטריזם שהוא מתחזק, יש מעמד מכונן בהוויה הישראלית המקומית, והם ממלאים חלק בארגון הפוליטיקה של הזהויות, מעצבים את הפעולה הפוליטית של נשים ובעיקר משמרים את אי־השוויון המגדרי. המאמר מראה שהמחקר על מגדר בישראל מתעצב סביב הנאו־ליברליזם והנאו־קולוניאליזם, למולם או כנגדם, והם מעוררים תגובות של הזדהות והתנגדות בעת ובעונה אחת. אם כך, למרות נטייתן של חוקרות מגדר להתנגד למשטר הנאו־ליברלי ולמשטר הנאו־קולוניאלי, המציאות של קבוצות זהות מגדריות מרובות ומפוצלות, וכן המדיניות בתחומי המגדר, עלולות לשרת באופן לא מכוון את האינטרסים של המדיניות הנאו־ליברלית והנאו־קולוניאלית.
:21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
1םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
השענש הרבחה יעדמב רדגמ לע רקחמה לש תיטילנא הריקס עיצמ הז רמאמ
הנעטה .תוירקיע תונעט יתש הלעמו םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב
ינשל לארשיב רדגמ לע רקחמהו הביתכה תא קלחל רשפאש איה הנושארה
ירקחמו ,תוקתשומ תוצובקל המב םיקפסמה ,תוהז ירקחמ :םיליבקמ םימרז
תיטפשמהו תיטילופה ,תילכלכה תוינידמה לש התעפשה תא םינחובה ,תוינידמ
דואמ םינוש ולא םיירקחמ םימרזש יפ לע ףא .לארשיב םישנ לש ןדמעמ לע
םזיביטקאהשכ ,הז תא הז םיניזמ ףא םהו ,קודה רשק םהיניב שי ,הזמ הז
הנחבהל תמיוסמ הדימב הליבקמה ,וז הקולח .םהיניב רשקמה אוה יטסינימפה
,הקולח לש הקיטילופ ןיבל הרכה לש הקיטילופ ןיב רזיירפ יסננ העיצהש
תורפס הדקמתה רבעבש איה היינשה הנעטה .רמאמה לש ןגראמה ריצה איה
לבנעל ןכו ,רמאמה יאשונב בידנו ךשמתמ ץועיי לע ןימינב ילרואל תודוהל םישקבמ ונא 1
םידמלמו םיקתרמ תונויארל םנמזמ ושידקהש ינורהא ירשו המק תימע ,רקה הנפד ,יקסבומליו
םג םידומ ונא .תובר ונל העייסו םירמוח החלשש טסריפ תנעלו ,לארשיב רדגמ לע רקחמה לע
ודיעו שריה הנפדלו ,תורעה וריעהו רמאמה לש תמדקומ הסרג וארקש םר ירואו לטרה יליגל
.תוליעומה םהיתועצהו םהיתורעה לע ןתיול
,רדגמ ידומילל תינכתהו היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,יול־ןושש הנרוא 'פורפ
.ןג תמר ,ןליא־רב תטיסרבינוא
o.sassonlevy@gmail.com :ינורטקלא ראוד
יעדמל הברנימ זכרמו ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,לשממו הקיטילופל הקלחמה ,בגשמ ןח ר"ד
.ביבא לת תטיסרבינוא ,חורה
chenmisg@post.tau.ac.il :ינורטקלא ראוד
206-165 ,)2(אנ ,2017 ,תומגמ תורומש תויוכזה לכ ©
megamot 51-2-Book.indb 165 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
166
םיריצה וליאו ,רדגמ יסחי ןנוכמה יזכרמ ריצ הב התארו םואלה תנידמב רקחמה
םזילרביל־ואנה םה לארשיב רדגמ לע רקחמה תא ונימיב םיבצעמה םיירקיעה
לבגומ ונניא ילבולגה ילרביל־ואנה תולישמה סופד .םזילאינולוק־ואנהו
םיירדגמ םיטקייבוס רוצייל טשפתמ אלא ,דבלב יטילופה וא ילכלכה םוחתל
.יתרבחה לש שדוחמ ןוגראלו תרדגוממה תוחרזאה יסופד בוציעל ,םישדח
דמעמ שי ,קזחתמ אוהש םזירטילימלו ,םזילאינולוק־ואנל ,ךכ לע ףסונ
הקיטילופה ןוגראב קלח םיאלממ םהו ,תימוקמה תילארשיה היווהב ןנוכמ
תא םירמשמ רקיעבו םישנ לש תיטילופה הלועפה תא םיבצעמ ,תויוהזה לש
ביבס בצעתמ לארשיב רדגמ לע רקחמהש הארמ רמאמה .ירדגמה ןויוושה־יא
תובוגת םיררועמ םהו ,םדגנכ וא םלומל ,םזילאינולוק־ואנהו םזילרביל־ואנה
תורקוח לש ןתייטנ תורמל ,ךכ םא .תחא הנועבו תעב תודגנתהו תוהדזה לש
לש תואיצמה ,ילאינולוק־ואנה רטשמלו ילרביל־ואנה רטשמל דגנתהל רדגמ
,רדגמה ימוחתב תוינידמה ןכו ,תולצופמו תובורמ תוירדגמ תוהז תוצובק
תילרביל־ואנה תוינידמה לש םיסרטניאה תא ןווכמ אל ןפואב תרשל תולולע
.תילאינולוק־ואנהו
אובמ
תולוק תבורמ איהש תיטסינימפ הבישח לע ססבתמה עדי רקיעב ,ירדגמ עדי לש ורוציי
ןכלו ,ןהילא תודמציה וא תועובקו תורוגס חותינ תוירוגטק דוסימ תחת רתוח ,םיטבמו
,ןכאו .)161 'מע ,2009 ,גוצרה( "תועמשמ לעו תולובג לע קבאמ תריז" הווהמ אוה
.ימנידו ןווגמ אוהו ,םינוש תעד ימוחת תובורק םיתעל הצוח רדגמה םוחתב רקחמה
הדשב םזיביטקאה ןיבל רדגמ לע רקחמה ןיב דירפהל ןוכנ אלו ןתינ אל ,ןכ לע רתי
לכו ,הטושפ הניא לארשיב רדגמה רקח תריקס לש המישמה ,ךכיפל .יטילופ־יתרבחה
רקחמה לש םוצעה רשועה לשב קר ולו לשכיהל לולע רדגמ לע רקחמה תא םכסל ןויסינ
.םוחתב
הריקס עיצהל שקבמ אלא ,רדגמ לע רקחמה תא םכסל אופא רמייתמ וניא הז רמאמ
ונא ךכ םשל .םינורחאה םירושעה ינשב לארשיב השענש רקחמה תא ןייפאתש ,תיטילנא
רקחמ ,תישאר .רדגמה רקחל ונתשיג תא תוריהבמה דוסי תוחנה המכב חותפל םישקבמ
ללוחל שקבמה ,יתרוקיב ,ברועמ רקחמ דימת אוה ,הרבחה יעדמב תוחפל ,רדגמ לע
,טקילפנוקה תשיג לש תוחנהה ןה הז רקחמ לש דוסיה תוחנה .יטילופו יתרבח יוניש
.םיילמסו םיירמוח םיבאשמ לע ןהיניב תוקבאנ תוצובק הבש הריז איה הרבחה היפלש
,םירבג ןיב איה רדגמה רקח םוחתב ,הדיחיה אל םלועל ךא ,תיזכרמה חוכה תקולח
ןניאו םויכ םג הערל תולפומה ,םישנ ןיבל ,חוכה תודמע תיברמב תטלושה הצובקכ
הפיאש עיבמו םישנ לש ןיוכידב דקמתמ רקחמה ,ןכ םא .חוכה ידקומ תיברמב תוגצוימ
,םישנ ובש םלוע" בצעלו יטילופו יתרבח ןויווש ןהל חיטבהל ,יוכיד יבצממ ןררחשל
megamot 51-2-Book.indb 166 09/04/2017 11:48:51
167
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
ולכוי ,וללה תוירוגטקה יתשמ תחאב ללכיהל םילוכי םניא וא םיברסמש ימו ,םירבג
"ירדגמ ריחמ אלל םהלש תויתרבחהו תויתחפשמה ,תוישיאה תויפרגויבה תא בצעל
.)12-11 'מע ,2014 ,ובנ־רמורקו יא'גא־איבל ,רקה(
.םזיביטקא םע דימת בתכתמ ,רחא םוחת לכמ רתוי ילוא ,יטסינימפה רקחמה ,ןכ םא
.הכלהמב וא חטשב תוליעפ רחאל הימדקאל תובורק םיתעל תועיגמ ןמצע תורקוחה
תויעבה ןה המ הנממ תודמול ןהו ,תיטסינימפה ןתעדות תאלעהל האיבהש איה וז תוליעפ
חתפתמ םזיביטקאה ,תעב הב .תוינידמ לש המרב יונישו ירקחמ חותינ תושרודה תורעובה
.ידדהו ךשמתמ אוה ולא ינש ןיב רזוחה ןוזיההו ,רקחמה תובקעב הנתשמו
קדצו ןויווש םודיק לש םוי רדס ךותמ בתכנ רדגמ לע רקחמה בורש יפ לע ףא
תושיג ןיב אופא קלחנ רקחמה .םגישהל הנוכנה ךרדל עגונב המכסה לכ ןיא ,ירדגמ
רסוח .םישק םיחוכיו ןהיניב תולהנמ ןהו ,וזל וז תודגונמ ףאו וזמ וז תונוש תויטרואת
אל םלועמש ,תיטסינימפה העונתב תוברה תוקולחמה םע דחא הנקב הלוע הז המכסה
באושו םזינימפה לע ססבתמה ,ירדגמה רקחמהש רורב ןכ לע .תחא השקמ היושע התייה
.םידגונמו םיבר הבשחמ ינוויכו תושיג ליכמ ,הארשה ונממ
טשפתמ אוה .ץווכתמו בחרתמ ,טשפתמ רדגמ לע רקחמה ,הזודמ ומכ ,ףוסבלו
אוה .רכומ תעד םוחת לכב טעמכ םויכ אצמנ אוהו ,תעד ימוחת לש תולובג הצוח אוהשכ
םיטלושה ,םיינרמשו םיירבג בור יפ לע ,םיינומגהה תוחוכה ינפמ גוסנ אוהשכ ץווכתמ
ןוויכ ,דואמ ימניד םג רקחמה .םיילושל ירדגמה רקחמה תא םיקחודו תעד םוחת לכב
הנתשמה תירדגמה הלועפה םע םגו ,תיסחי ביציה ,ירדגמה הנבמה םע בתכתמ אוהש
תוירואתמ קר אל ויתורוקמ תא באוש אוה יכ ימניד רקחמה ,ךכ לע ףסונ .ףרה אלל
,םזינימפ ומכ ,ןה םג תוצוחה ,םינושה עדיה ימוחתב תוירואתמ םג אלא ,תויטסינימפ
.)תיריווק הירואתו םזילאינולוק־טסופ ,םזילרוטקורטס־טסופ לשמל( םינוש עדי ימוחת
םיענ ץראב רדגמה רקחו רדגמה לע הביתכהש איה הז רמאמב תירקיעה הנעטה
ירקחמ"ו "תוהז ירקחמ" םימרזה תא תונכל ןתינ רצוקמ דוקב .םיליבקמ םימרז ינשב
לש הקיטילופ ןיב רזיירפ יסננ העיצהש הנחבהל הבר הדימב םיליבקמ םהו ,"תוינידמ
םיארנ ולא םימרז ינושאר טבמב .)Fraser, 2012( שדחמ הקולח לש הקיטילופ ןיבל הרכה
םזיביטקאה .הז תא הז םיניזמ םהו קודה רשק םהיניב שי השעמל ךא ,הזמ הז דואמ םינוש
םיכילהתב יוטיב ידיל אובי תויוהז לע רקחמהש ךכל יארחאש אוהו ,םהיניב רשקמה אוה
היהי אל תוינידמ לע רקחמהש חיטבמ - רחאה דצה ןמו ,דחא דצמ תוינידמ תעיבק לש
.םוי־םויה ייחב תוירדגמ תויוהזמ קתונמ
ןעטנש יפכ ,םיעפשומ םניא רבכ ,ומצע םזיביטקאה םגו ,ולא רקחמ ימרז ינש
.)Berkovitch, 1999; Herzog, 2011( ינוחטיב־ינויצ־ימואלה רשקהה ןמ רקיעב ,רבעב
םיילרביל־ואנ תוינידמ ירטשמו חיש ירטשמ לש רשקהה ךותמ קהבומב םיבצועמ םה
.ימואלה רשקהה דצל הבר תויטננימוד התע םילבקמ ולא םירשקהו ,םיילאינולוק־ואנו
יטננימודה ןפואל ךפהנ אוהשכ ,ומצע ינפב הזודמ רבכ אוה םג ילרביל־ואנה חישה
תטשפתמ אלא ,דבלב יטילופה וא ילכלכה םוחתל תלבגומ הנניאש תולישמ לש
megamot 51-2-Book.indb 167 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
168
שדוחמ ןוגראלו םישדח תוגהנתהו תוחרזא יסופד בוציעל ,םישדח םיטקייבוס רוצייל
תוינידמה לע ןה קהבומ ןפואב עיפשמ םזילרביל־ואנ .)Brown, 2005( יתרבחה לש
לע ןהו ולומל וא ורואל תובצעתמה תוירדגמה תויוהזה לע ןה ,הילע רקחמהו תירדגמה
.ילרביל־ואנה ןדיעב רחא יפוא ,עודיכ ,לבקמה ,םזיביטקאה
תא בצעל ךישממ יניטסלפ־ילארשיה ךוסכסהו ןוחטיבה אשונ ,םזילרביל־ואנה דצל
םעפה ךא ,רדגמה רקח לעו תולאש לע עיפשהל ךישממ אוהתרבחה םלועה לש רדג ִמה
2,ילארשיה ילאינולוק־ואנה הטילשה רטשמ לש תיוושכעה ותרוצתב תאז השוע אוה
־ואנה ומכ .תולחנתההו שוביכה לעפמ לש הקמעהב םינורחאה םירושעה ינשב ןייפואמה
םיבצעתמ ולומלו ודגנכ ,וביבסש יזכרמ ריצ אוה ילארשיה םזילאינולוק־ואנה ,םזילרביל
קזח ַתמ אוהש םזירטילימהו ילאינולוק־ואנה רטשמה .וינפמ םיגוסנ וא םיירדגמ םיחיש
יפותיש םימסוח ,םישנ לש תיתרבחה ןתלועפ לע םיעיפשמ ,תוירדגמ תויוהז םיבצעמ
ירדגמה ןויוושה־יא תא םירמשמ רקיעבו ,תויברעו תוידוהי םישנ תוצובק ןיב הלועפ
Halperin-Kaddari & ;2006 ,יול־ןושש( הזכ ןויוושל קבאמב תומדקתה םימלוב ףאו
.)Yadgar, 2010
־יתרבחה רושימב םזילרביל־ואנ לש תוחתפתה ,)הז ןויליגב( םר ירוא ןעוטש יפכ
תוירקיעה תויוחתפתהה יתש ןה ימואלה רושימב םזילאינולוק־ואנ לש תוחתפתהו ילכלכ
תונש לש ינשה רושעה עצמא ןיבל 90־ה תונש עצמא ןיב תילארשיה הרבחב ושחרתהש
ימוחתב רדגמ לע רקחמה תא אופא ןחבי רמאמה .ןהב קסוע הז רמאמש םינשה ,םייפלאה
םזילאינולוק־ואנהו ילרביל־ואנה חישה לש תוכלשהה לע דומעי ,תוינידמהו תוהזה
םימוחתה ןמ דחא לכ תא םינגראמה םיימינפה םיחוכיווה תא רוקסי ,רקחמה לע ילארשיה
.םהיניב םירשקה תא חתניו
תיגולודותמ הרעה
לש תולאשב עגונו ץראב השענש רקחמה ללכ תא אורקל ןתינ אל ברה רשועה לשב
וז הריקסב דקמתהל ונרחב ךכיפל 3.חותינל תירקיע הירוגטק רדגמב האור וא רדגמ
ונייאר :םיליבקמ םייגולודותמ םיכלהמ ינש תועצמאב הרבחה יעדמב רקחמב רקיעב
תעדה םוחתב ירדגמה עדיה תפמ תא ןהמ לבקל תנמ לע הרבחה יעדמ ימוחתמ תורקוח
.רדגמ יאשונב תויגולותנא ונארקו )2 םיילוש תרעה ואר( ןהלש
;2008 ,ריפואו יאלוזא( שוביכמ :יחכונה בצמה תרדגהל םיגשומ ןווגמ עיצמ יוושכעה רקחמה 2
Yiftachel,( היטרקונתא ,)Kimmerling, 1989( ילארשיה הטילשה רטשמ ,)Gross, 2017
,לאחתפי ןרוא ןעטש יפכ ,היטרקונתאהו םזילאינולוקה ךותמ הווהתמה( דייהטרפא ,)2006
יגולואדיא ןעטמ םהמ דחא לכל .)הז ןויליגב ,םר( םזילאינולוק־ואנ דעו )Yiftachel, 2012 ואר
תירטשמ תואיצמ התואל תפפוח ףאו הליבקמ הגשמה םיעיצמ םה ךא ,הנוש טעמ יטילופו
ונרחב םר ירוא תובקעב .ונימי לש ילארשיה תונובירהו הטילשה בחרמב תמייקתמה תיטילופו
ואר גשומה לע הבחרה .תאזה תעב ,ונתעדל ,רתויב קיודמה אוה יכ ,םזילאינולוק־ואנ גשומב
.)הז ןויליגב( םר לצא
.העיריה רצוק לשב רכזוה אל הרקחמש ימ ינפב ןאכ רבכ לצנתהל םישקבמ ונא ךכיפל 3
megamot 51-2-Book.indb 168 09/04/2017 11:48:51
169
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
4,ץראב הרבחה יעדמב רדגמ ידומיל לש תויגולותנא 20־מ רתוי ומסרפתה םויה דע
ודחוי תע יבתכ לש םידחוימ תונויליג העבש תוחפלו ,תילגנאב ןתצקמו תירבעב ןתיברמ
ןורחאה רושעב םלוא ,תויללכ ןה תויגולותנאה תיברמ 5.לארשיב רדגמ לע רקחמל
־תודיפלו גוצרה( תדו רדגמ ןוגכ ,םירדגומ םיאשונב תויגולותנא טעמ אל םג ומסרפתה
,תונז ,)2005 ,ץיבוקרבו יאני ,בלכ־ןאהד( הירפירפו בחרמ ,רדגמ ,)2014 ,הליריפ
יווא'זיב־לגופ( תדבועה תובשייתהב םישנ ,)2013 ,ימדשו גוצרה( םישנב רחסו היפרגונרופ
תויגולותנאה תיברמ .)סופדב ,רדפ־יקסמולו יול־ןושש( אבצו רדגמו )2013 ,יבערשו
תועיצמ ןטועימו 6,חטשה ןמ תונבותו רקחמ תובלשמ ןקלח ,ירוקמ ילארשי רקחמ תוגיצמ
דמלמ תויגולותנאה לש לודגה ןרפסמ 7.הארוה תורטמל םייסאלק םירמאמ לש םוגרת םג
.תובתוכהו תורקוחה לש ןתקושת לעו םוחתה לש תוינויחהו תפיחדה לע
.ץראב ירדגמה רקחמה לע הריקס ירמאמ טעמ אל םג ובתכנ תויגולותנאה לע ףסונ
,ימוחת־בר טבמב לארשיב רדגמה רקח תא רקס )2000( גוצרה הנח לש הרמאמ ,לשמל
יפכ ,תיטסינימפה תרוקיבה לש רבעמה תא ןחב סקופ רתסא לש יגולומטסיפאה הרמאמו
תילקידר תרוקיבל 80־הו 70־ה תונשב תילרביל תרוקיבמ ,לארשיב רקחמב האטבתהש
תורקוח .)Fuchs, 2009( םייפלאה תונשב תינרדומ־טסופה תרוקיבה דעו 90־ה תונשב
היפרגואג ןוגכ ,םירדגומ תעד ימוחתב ירדגמה רקחמה לש ובצמ תא ורקס תורחא
,טסריפ ;1997 ,שימל( תרושקת ,)Fenster & Hamdan-Saliba, 2013 ;1999 ,ןמולב(
םירמאמ ינש המסרפ ןרפס הנח .)2001 ,ןייטשנרב( תירוטסיה היגולויצוסו )סופדב
יול־ןושש הנרוא ,)2011, 2009( לארשיב רדגמה ידומיל תארוה לש םוחתה תא םירקוסה
םכיס המק תימע ,)Sasson-Levy, 2011( לארשיב אבצ לע ירדגמה רקחמה תא החתינ
תא וחתינ )2016( ףסוי זרו ויז הילמע ,סורג לייאו ,)2014( לארשיב יב"טהלה רקחמה תא
תוריקסל ףסונ ךבדנ אופא גיצמ הז רמאמ .לארשיב יריווקהו יב"טהלה רקחמה תוחתפתה
.הכ דע ונעטנש תונעטה ןמ תונוש וניתונעט םלוא ,תומייקה
תומוקמ המכב ורקסנ רבכ לארשיב רדגמה רקח לש הלחתהה תודוקנש ןוויכמ
,)Fuchs, 2014 ;2007 ,יווא'זיב־לגופ ;2009 ,ןרפס ;2000 ,גוצרה ;2001 ,ןייטשנרב(
.ונתריקסל אצומה תדוקנכ ,2000 תנשב םסרופש ,גוצרה הנח לש הרמאמ תא ונרחב
.ךליאו וז הנשמ השענש רקחמב הריקסה אופא דקמתת רמאמה ךשמהב
;)1999( היתותימעו ילאערזי ;)1982( טפירשו יאדר ,ןמדירפ ,ילאערזי ;)2016( זרו ויז ,סורג 4
;)1995( יבוק־ןבילו ולש ,יאדר ;)2014( רקהו יא'גא ,איבל ,ובנ־רמורק ;)2001 ,1995( ןומצע
Abdo & Lentin )2002(; ;)2000( יקסלש ;)2001( םקור־ןזחו קרק ,הליש ;)2011( ץכו הליש
Frankfort-Nachmias & Shadmi )2005(; Fuchs )2005, 2014(; Misra & Rich )2003(;
.Swirski & Sar (1991)
;)2006( ירדק־ןירפלהו ןהכ ;)2011( רגירט ;)2007( 'ץגופו ןוטיב ,דיבר־יקסיני ,זרא־קרב 5
Blumen, Fenster, & Misgav )2013(; Rapoport & El-Or ;)2013( טלמיר ;)2002( לטנזור
.)1997(
.)2013( ןיד־רבו ןרפס ;)2007( ריל 6
.)2003( רנקו ויז ,רדק ;)2007( הוונו ןיבול ,רואלא ,יאני ;)2006( היתותימעו םואב 7
megamot 51-2-Book.indb 169 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
170
םייפלאה תונש דע לארשיב רדגמ רקח
רשקהה תא שיגדה ,הנידמה םוקמ רדגמ לע רקחמה תא רקסש ,גוצרה לש הרמאמ
יונישל ףונמ רבטצמה ירדגמה עדיב הארו רקחמה תוחתפתה לש ירוטסיההו יתרבחה
:םייזכרמ םיבלש השימחב חתפתה רדגמ לע רקחמה יכ הנעט גוצרה .תיתרבח תוינידמ
הפוקת התואב .רקחמה ןמ םישנה ירמגל ורדענ הנידמה םוקל ןושארה רושעב .1
תדבועה םאה ןעמל תבחרנ הקיקחו השיאה תויוכז יוויש קוח ,הבוח סויג קוח ומרת
8.רקחמב םישנל תוסחייתה ענמש ,ירדגמה ןויוושה סותימ לש ותריציל
ןיב םילדבהב דקמתה אוהו ,םישנ לש ןמויקל רקחמה תועדומ התלע 60־ה תונשב .2
תולשכמה היפלש ,היצזינרדומה תשיג התייה הז בלשב תירקיעה השיגה .םינימה
ידדצמ .םיחרזמה לש תיתרוסמה תוברתהו תדה ןה ירדגמ ןויווש ינפב תודמועה
.ירדגמה ןויוושה םג רבגי היצזינרדומה יכילהת תומדקתה םעש וחינה השיגה
תעבונה תיתרבח היעבכ ספתיהל םינימה ןיב םילדבהה ולחה 70־ה תונש עצמאמ .3
9,תוינקירמא תויטסינימפ תוירואת לארשיל רודחל ולחה וז הפוקתב .הילפאמ
ץפינ חתפתהש ירדגמה רקחמה .תונושארה תויטסינימפה תועונתה ומקוה ןתעפשהבו
לע תוכמתסה ךותמ טפשמבו יטילופה םלועב ,הדובעה קושב ןויוושה סותימ תא
ירבג ירוביצ םוחת ןיב הנחבהה לש רצות אוה ןויוושה־יא ויפלש ,ילרבילה םזינימפה
היווחב תנייפואמה הדיחא הירוגטקכ םישנה וספתנ הז בלשב .ישנ יטרפ םוחת ןיבל
דוגינב הלפמ הנבמ םע הלועפ תופתשמכ וא הילפא לשו תנברוק לש תפתושמ
םישנה תא רקיעב ןחב רקחמה ,םלואו .)Fuchs, 2009 םג ואר( ןהלש םיסרטניאל
.תיכוכזה תרקת תא ץורפל וחילצה אלש ,הטילאה ןמ וא םייניבה דמעממ
המחלמב ,אבצב הארש רקחמ הדש הגרדהב חתפתה 1973 תמחלמ רחאל
ךישממה ,הז רקחמ הדש .לארשיב ירדגמ ןויווש־יאל ירקיעה רוקמה תא םזירטילימבו
,תוירבגה תא הרידאמה הרבח איה תיטסירטילימ הרבחש שיגדה ,םויה דע חתפתמו
ףא .החפשמהו תיבה ידיקפתב תדקמתמו דגנכ רזע לש םידיקפת קר םישנל העיצמ
ףשח רקחמה ,הבוח סויגב םישנ סייגמה דיחיה אבצה אוה ילארשיה אבצהש יפ לע
הרבחב םישנה לש ןמוקמ לע ויתוכלשה תא שיגדהו אבצב ירדגמה ןויוושה־יא תא
,ןייטש־דלפנורב ,לשמל ,ואר( ירוביצה בחרמב חוכה תודמעב דוחייבו ,תיחרזאה
;2006 ,יול־ןושש ;2016 ,גומלאו תפי ;1999 ,ילאערזי ;1999 ,ץיבוקרב ;2012
.)Harel-Salev & Daphna-Tekoah, 2016
הליש תכירעב ץבוקה תאו )2011 ,2007( יווא'זיב־לגופ תא םג ואר וז הדוקנב הבחרהל 8
.)2001( היתותימעו
.)2006( ןרפס םג ואר הז ךילהת לע 9
megamot 51-2-Book.indb 170 09/04/2017 11:48:51
171
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
תושיאה יניד לש יזכרמה םמוקמ תא וז הפוקתב ןוידל ולעה טפשמה םוחתמ תורקוח
לש ןמוקמ תא רוקחל ולחה הרבחה יעדממ תורקוחו 10,לארשיב םישנ תיילפאב
.לארשיב הדובעה קושב םישנ
ידומילב תוביטחו םיסרוק עיצהל תואטיסרבינואה ולחה 80־ה תונש תליחתמ
,היתותימעו ילאערזי( "דוכלמב םישנ" ,הנושאר היגולותנא המסרפתהו ,םישנ
תודמעב םישנה רפסמ תא תולעהל השירדב ילרביל םזינימפ לע תכמתסמה ,)1982
.ירוביצה םוחתב ןויוושל ךרדכ תילכלכה הגהנהבו אבצב ,הלשממב חתפמ
יתרבחה רדסה חותינל םישנ לש ןתיילפא חותינמ רקחמה רבע 90־ה תונש עצמאמ .4
הבישחה דצל ,רמולכ .הפוכו ינאכד םג אלא הלפמ קר ונניאש ,יכרריה ירדגמ רדסכ
ויפלש ,ילקידרה יטסינימפה םרזל םג יוטיב הז בלשב ןתינ תילרבילה תיטסינימפה
לע אלא ,תימוקמ הילפא לע רבודמ ןיא ןכלו תילכראירטפ איה הלוכ תכרעמה
,יתרבחה הנבמב תומרופר ללוחל התייה אל הז בלשב השירדה .יתכרעמו ללוכ יוכיד
םינונגנמב דקמתה חותינה ןכלו ,הרבחה לש תויסיסבה תוסיפתב ךפהמ רוציל אלא
.ולוכ יתרבחה רדסה תא םינייפאמה םיפרוגה םיינאכדה
לארשיב תרדגוממה תוחרזאה תורדגה תא הנחב יתרבחה רדסה לע תרוקיב
תודעווה ןוגכ ,םישנ לש תויוהזו תוירוגטק םיננוכמה םייתנידמה םינונגנמה תאו
השירדה תורמל .יאבצה תורישהו תוחרזאה הנבמ וא )1996 ,רימא( ןויריה תקספהל
רתוי תיטרקנוקה המרב הז בלשב תיטסינימפה היישעהו רקחמה ודקמתה ללוכ ךפהמל
)2012 ,םהש ;1993 ,יקסריבס ;2009 ,רומ( התוינימו השיאה ףוג דגנ תומילא לש
הדרטה ,)1994 ,םליע( סנוא ,)2008 ,רוג ;2015 ,גומלא( תונז לש תועפות ונחבו
הדוגפ ,ןמיוודנרב ,סירה ,רימק ;2011 ,רומ ;2011 ,ןונבל ;2013 ,יקסבומליו( תינימ
תויגוסב ודקמתה םנמא םירקחמה .)2012 ,םהש( החפשמב תומילאו )2014 ,רנטיוו
.הרבחב חוכה הנבמ לש ללוכ יוניש תויהל בייח ןורתפהש וריהבה םה ךא ,תויטרקנוק
רבדב ףיקמ רקחמל אשונ ויהנ ,ילארשיה ןדוחיי לע ,תוהמיאה דוחייבו ,החפשמה םג
.)Remennick, 2000 ;1999 ,יווא'זיב־לגופ( םישנ לע תונושה ןהיתוכלשה
.םייטמגידרפ םייוניש ינשב ןייפואמ ,גוצרה הנח לש התריקס יפ־לע ,ןורחאה בלשה .5
םילדבהה תשגדהל הדיחא הצובקכ םישנ לש הסיפתמ רבעמה אוה ,יזכרמהו ,ןושארה
לש יוביר ,םישנ לש תוצובק יוביר לע רקחמ דדוע הז רבעמ .ןמצע ןיבל םישנ ןיב
םיבלצומה םימוקימה תשיג תא הז בלשב ץמיא רקחמה .תוישנ תוביטקפסרפו תולוק
,וז השיג יפל .)Collins, 1990( רוחשה םזינימפה ךותמ הלועה ,)Intersectionality(
דחא חוכ ריצל תיביטקייבוסה היווחהו םייחה ןויסינ לש היצקודר תושעל ןתינ אל
,רדגמ ןוגכ ,חוכ לש םיריצ המכ לש הבלצהב דימת םיננוכמ םה אלא ,יזכרמ
־קרב הנפד לש ןהירקחמל ךרדה תא ץרפ ,"םדא ינבכ םישנ" ,)1976( ינולא תימלוש לש הרפס 10
רימק תירוא ,)Lahav, 1977, 1993( בהל הנינפ ,)2008( רקה הנפד ,)2007( היתותימעו זרא
.)Halperin-Kaddari, 2004( ירדק־ןירפלה תורו )1995( היתימעו יאדר ססנרפ ,)2007(
megamot 51-2-Book.indb 171 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
172
תוירוגטק 11.תויוכנו יליג יוכיד ,תינימ הפדעה ,ילכלכ דמעמ ,תוינתא ,תוימואל
וז תורושק ,םימיוסמ םוקמבו ןמזב םייכרריה חוכ יסחימ תועפשומ ,תוימניד ןה ולא
יתרבחהו יגולוכיספה רושימב םדא ינב לע תיתרבח היצאוטיס לכב תועיפשמו וזל
קחרתהל רקחמה לש ותפיאש אוה ינש יטמגידרפ יוניש .)2014 ,היתותימעו רקה(
יכרד רותיאו ןהלש חוכה תורוקמ רחא שופיחב דקמתהלו ןברוקכ םישנה תסיפתמ
.ינאכדה ילכראירטפה רדסה דגנכ ןהידיב תונותנה תודגנתהה
םא :יוושכעה םזינימפה לש תיסאלקה המלידב הרמאמ תא המכיס )2000( גוצרה
תחא תירדגמ תוהז לש ןויער לכ יזא ,תינחוכ תיתרבח הינבה לש האצות אוה רדגמ
הירוגטק ,ישנ טקייבוס תוהזל רשפא־יא םא ,םלואו .רידמו למרנמ ,ינחוכ ןויער אוה
הלאש ?רבדת איה ימ םשבו תיטסינימפ העונת חמצת ןיינמ ,םישנה הזכרמבש תיתרבח
לש היתונעט תא םילבקמ ונא .םירחא םיחוסינב םלוא ,הזה רמאמה תא םג הוולת וז
ינוויכ לע דומעל תנמ לע הרקחמ תא המייס הבש הדוקנה ןמ ךישמהל םישקבמו גוצרה
.םייפלאה תונש תליחתמ לארשיב יטסינימפה רקחמה לש ותוחתפתה
ריצכ םואלה תנידמ תא רבעב התאר לארשיב תיטסינימפה הביתכה ,ונתנעטל
תעב תודגנתהו תוהדזה ףקשמה ,ילאוד ןפואב הילא הסחייתהו רדגמ יסחי ןנוכמה יזכרמ
ענ םדגנכו םביבסש םיירקיעה םיריצה ,תאז תמועל .)1999 ,'ץיבוקרב( תחא הנועבו
אלא תילכלכ הקיטקרפכ קר אל עיפומה ,םזילרביל־ואנה םה רדגמ לע רקחמה ונימיב
ימוחת לכ תא בצעמה ,םזילאינולוק־ואנהו ,)Brown, 2005( לוכ תקבוח היגולואדיאכ
.לארשיב הרבחה יעדמב רקחמל לחלחמ ףאו םהילע עיפשמו לארשיב הרבחה
לע רקחמה :םיירקיע םימרז ינשל רדגמ לע רקחמה תא קלחנ וז הנעט םיגדהל ידכ
שמשל שקבמ תויוהז לע רקחמה .תוינידמ לע רקחמהו תוירדגמ תויוהז לש הקיטילופה
תונוש תוהז תוצובקל תולצפתהל היצמיטיגל קינעמ אוהש ךות ,תוקתשומ תוצובקל לוק
הדימעמה ,תילרביל־ואנה הדמעה תוקזחתה םע דחא הנקב הלוע הז לוציפ .תונווגמו
.תיביטקלוק הלועפל תורשפאה תא השילחמו תיתוברתה ותוהז תאו טרפה תא זכרמב
לדבהב הרכהל תוהז תוצובק לש ןקבאמ ,)Fraser, 2012( רזיירפ יסננ הנעטש יפכ
תעב־הב לבא ,תידמעמ הקולחל רבעמ יטילופה םויה רדס תא ביחרה םנמא יתוברת
אל םיילושל קחדו דבלב יתוברת קבאמל ילכלכהו יתרבחה קבאמה תא דבע ִש אוה
המב םיללכנה ,םיימואל םייטילופ םיטביה םג אלא ,םייתרבחו םיידמעמ םיטביה קר
."ילארשיה םזילאינולוק־ואנה" וניניכש
ינוגרא ,אסיג דחמ .םזילרביל־ואנל בכרומ סחי אוה םג ףשוח תוינידמ לע רקחמה
,םישנש ידכ ,"םזילרביל־ואנה תלגע" לע בוכרל ןוצר םילגמ ומצע רקחמה ףאו םישנה
חתומ אוה ,אסיג ךדיאמ .תילכלכ החלצהמ ןה םג ונהיי ,תויטסילאודיווידניא תוימז ַיכ
לש םידממב תוינסרהה היתוכלשה לעו תילרביל־ואנה תוינידמה לע הפירח תרוקיב
.)2005( ןרות לש הרקחמ אוה וז השיג לע ססובמה רקחמל הבוט המגוד 11
megamot 51-2-Book.indb 172 09/04/2017 11:48:51
173
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
העיצמש המודמה ןויוושה סותא לש תויתייעבה תא ףשוח רקחמה .ירדגמ ןויווש־יא
תנידמ ,ךכ םא .םישנל יתרבח קדצל ליבומ ונניאש םושמ ,תילרביל־ואנה תוינידמה
וליאו ,לארשיב רדגמ לע רקחמה ענ וביבסש ירקיעה ריצה רבעב ויה תונויצהו םואלה
לע רקחמה תא הנוש ןפואב בצעמ אוהו ,רתוי יטננימוד ריצ אוה םזילרביל־ואנה םויה
ריצה ןמ לארשיב ירדגמה רקחמב רתוי יטננימודו יתועמשמ הז ריצ .לארשיב רדגמ
.הרבחה יעדמב ירדגמה רקחמה לע דבלב תיקלח העפשה עיפשמה ,ילאינולוק־ואנה
ילרביל־ואנ ןדיעב ןקוריפו תוירדגמ תויוהז
תויוהז לש ןתושבגתהב תודקמתההו ,הדיחא תוהזכ תוישנ לש הסיפתמ תוקחרתהה
לש ישימחה בלשב ירקיעה יטמגידרפה יונישכ הנייצ גוצרהש תונווגמו תונוש תוישנ
,ואר( רדגמ לע רקחמה לש תורחאה תוריקסה לכ לש ןזכרמב םג תודמוע ,רקחמה
Fuchs, ;2011 ,יווא'זיב־לגופ ;2016 ,יול־ןוששו לטרה ,ןרפס ;1999 ,בלכ־ןאהד ,לשמל
יזכרמ ךילהתב רבודמ .הרקמב אלו ,)2009; Herzog, 2012; Motza-Haller, 2001
:רקחמל קודה רשקב רושק אוהו ,יברעמה םלועב תויטסינימפ תועונתב שחרתמה
ליבומ אוה תעב־הבו ,תונווגמ תוירדגמ תוהז תוצובק לש ןתושבגתה תא ןחוב רקחמה
תולצפתה לש ולא םיכילהת .תדרפנה תיתצובקה תוהזה לש התושבגתה תא תרשמ וא
,"תוירדגמ תויוהז לש הקיטילופ" םתונכל רשפאש ,תונוש תויוהזל תישנה הירוגטקה
,ץראב תוירקיעה תוהזה תוצובק .םיברו םינוש םינוויכב תחא הנועבו תעב םישחרתמ
תוצובק ,יתדה םזינימפה ,יחרזמה םזינימפה ןה ,תיתרבחה תושבגתהל ליבקמב תורקחנה
לש תוהז תוצובק לאכ ןהילא סחייתנ ןאכ( םישנ לש םולש תועונתו תויריווקו תויב"טהל
רדגמ ידומיל לש דרפנ יתלב קלחכ ,ךכ לע ףסונ .)יטילופה לאמשה ןמ תויזנכשא םישנ
טעמ טרפנ .תויניטסלפ םישנ לע רקחמ ןכו תוירבגו םירבג לע ף ֵנע רקחמ ץראב חתפתה
־ואנה רשקההש תובכרומה לע ךשמהב דומענו הלאה םימוחתה ןמ דחא לכב רקחמה לע
.הלאה תוהזה תועונתל עגונה לכב רציימ ילרביל
יחרזמה םזינימפה
ןתטילש דגנ :הלופכ האחמ ךותמ תומדקומה 90־ה תונשמ שבגתה יחרזמה םזינימפה
תועונתב םירבג לש םתטילש דגנו לארשיב תיטסינימפה העונתב תויזנכשא םישנ לש
הרדה לשב תויחרזמ םישנ ווחש הלפשההו רוכינה .)1999 ,בלכ־ןאהד( תויחרזמ תויתרבח
Motza-Haller,( תויחרזמ םישנ לש תדרפנ תונגראתהל ןה סיסב ושמיש וז הלופכ
יקיו .)2002 ,בלכ־ןאהד( הב ךמותו תדרפנה תונגראתהה תא ריבסמה רקחמל ןהו )2001
החמצש ,השדח תיטנוולר חותינ תשיגכ יחרזמה םזינימפה תא הגיצה )2005 ,2002( ןריש
ינתא יוכיד ןיבל ירדגמ יוכיד ןיב רבחמה תויחרזמ םישנ לש בלטצמה יוכידה תובקעב
־טסופ חותינב הביחרה )Motza-Haller, 2001( רלאה־יפצומ הנינפ .ידמעמ םג בורלו
megamot 51-2-Book.indb 173 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
174
חותינ תא קתנל רשפא־יאש התארה )1996( טחוש הלאו ,תויחרזמ םישנ לש ילאינולוק
השיג לש קהבומ םושיי .תינימה הפדעהה וא םואלה ,עזגה ,דמעמה יסחימ רדגמה יסחי
םישנ לש תימוי־םויה ןתודגנתה תא חתנמה ,)2012( רלאה־יפצומ לש הרפסב הלע וז
הזתיטנא שמשמה חנומ ,"ןוטב תואספוקב" תואולכה תילארשיה הירפירפב תויחרזמ
.תיזנכשאה היצטניירואה לעב ילרבילה םזינימפה לש "תיכוכזה תרקת"ל
תובשות וא תויאמדקא ,תולעופ ויהש ןיב ,תויחרזמה םישנה לש וז רגית תאירק
־הטמל ךפהש ךכב םשאוה אוה .ילארשיה םזינימפה תא הלטלט ,חותיפ תרייע לש
םיירוביצ םינוירוטקרידב םוקמ לע תומחלנה תוססובמו תויזנכשא םישנ גציימה ביטרנ
תויניטסלפ םישנ לע רבדל אלש( תלוכי תוטועמ תויחרזמ םישנש העשב ,סיט סרוקבו
םא .ימצע שומימ לע אלו ,ימצע םויק לע העש־העש קבאיהל תוצלאנ )תורז תודבוע וא
ןתוהזל לוק ןתמו תויחרזמה לש ןתמצעה אוה יחרזמה םזינימפה תא החנמה ןויגיהה ,ךכ
.)2014 ,ןור־רגנ( הבורמה ןתוילושלו
,לארשיב תויוהזה חישב תימיטיגל תוהזכ תיחרזמה תישנה תוהזה הססבתהשמ
םישנ לש םייחה תייווח תא תופסונ תוביטקפסרפמ ןוחבל רתוי תוריעצ תובתוכ ונפ
,ןמענ( ההכה רועה עבצ לש ותועמשמל וסחייתה תויצולח תורקוח .תושלחומ תוצובקמ
לע הבתכ )2008( ששה ילאיו ,)Dahan-Kalev & Maor, 2015 ;2007 ,לקנרפ ;2006
לע ובתכ תורחא תורקוח .תיחרזמה ההכה תוישנה תא ללושה ירבגה ילארשיה ןבולה
;2009 ,ילעשמ( תילאוסקסיב וא תיבסל תוינימ לשו תויחרזמ תוהז לש ןתובלטצה
־רגנ( תיחרזמה הריגהב םירושקה םיינומגה םייביטרנ קודסל ושקיב וא )Eisner, 2009
תללוכה ,ונימיב תיחרזמ־תיטסינימפה הביתכה לש ןווגמהו רשועה תא .)2012 ,ןור
ירופיסו תישיא הזורפ ףאו חטשה ןמ הביתכו תימדקא הביתכ ,תוריעצו תוקיתו תובתוכ
.)2015 ,2007 ,ריל( ןורחאה רושעב ומסרפתהש םיכורע םיצבק ינשב תוארל ןתינ ,םייח
־ואנה רטשמ ןיב רשקה לע ועיבצהש תודיחיה ןיב איה )Lavie, 2014( איבל רדמס
ןיבל )"ידוהי־םינפה דייהטרפאה רטשמ" גשומב איבל השמתשה הרפסב( םזילאינולוק
־דח רקיעב ,םישנ לש תיחרזמה האחמה תא החתינ איבל .תויחרזמ םישנ לש ןדמעמ
תא תופירחב הרקיב איה ךכ ךותב .תיתנידמה היטרקורויבה םע ןתודדומתה תאו ,תוירוה
םיחטשב ילארשיה שוביכבו "ןיטסלפ תלאש"ב יזכרמה וקוסיע לשב יזנכשאה םזינימפה
דייהטרפאה .)Lavie, 2011( תויחרזמו םיחרזמ לש יעזגהו ינתאה יוכידה ןמ ותומלעתהו
לצפמ אוה לבא ,תויחרזמ םישנ ןיבל תויזנכשא םישנ ןיב לצפמ וילא סחיהו ידוהי־םינפה
תושחו הירפירפב תויח ןבורש תויחרזמה םישנה ןיבל תויחרזמ תויטסיביטקא ןיב םג
תא םג תוצמאמ ןה ךכ ךותבו ,ילאינולוק־ואנה הלעופ םעו הנידמה םע הקומע תוהדזה
.)Lavie, 2014( יתנידמה ילרביל־ואנה רטשמה
לע רקחמה לש ותוחתפתהל ליבקמב חתפתה אל תויזנכשאו רדגמ לע רקחמ ףוג
ןיידע תויזנכשא לע רקחמה )2001( ימדש הלארא לש הרמאמ טעמלו ,תויחרזמו רדגמ
םישנב השעמל דקמתמ תוישנ םולש תועונת לע רקחמה יכ ןעטנ ךשמהב .רדגוממ וניא
.המצע ינפב תוהז תצובקכ ןהב ןודנו תויזנכשא
megamot 51-2-Book.indb 174 09/04/2017 11:48:51
175
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
יתד םזינימפ
לש ותודסמתהב אטבתמ לארשיב תיטסינימפה העונתה לש התולצפתהב ינש ןוויכ
ותונכל ופידעה )2013( סקדלוו־ןויצ אינתו יש־ריע תינורש יפכ וא ,יתדה םזינימפה
םזינימפה .רישע רקחמ ןיבל חטש תוליעפ ןיב רבחמה ,"ינרדומ־יסקודותרוא םזינימפ"
רסוח תא תואטבמה תונושו תובר תויתרבח תוצובק לש תושבגתה השעמל ףקשמ יתדה
,לארשיב םיירוביצה םייחה לש םוחת לכב תובלושמה תוליכשמ תויתד םישנ לש תחנה
םירשקהב ב גוס תויחרזא לש דמעמב תורתונ ךא ,האופרו הימדקא ,םיטפשמ ןוגכ
תיטסינימפה העונתה איה תיתדה תיטסינימפה העונתהש רמול רשפא .ןהייח לש םייתדה
,םהב תקסוע איהש םיברה םיאשונה ,תצרמנה התוליעפ לשב לארשיב רתויב תיתועמשמה
.תונושה היתויוליעפב תופתתשמה תוברה םישנהו ןהב תלעופ איהש תונווגמה תוריזה
ןיבל םזיביטקאו תוליעפ ןיב תבלשמה ,"ךלוק" תעונת איה ולא תוצובק ןיבמ תטלובה
בחר ןווגמב תלעופ העונתה .)2005 ,איבלו ןהכ ,לשמל ,ואר( םוסרפו רקחמ ,הביתכ
ידומיל תחיתפ רמולכ ,םישנ תוניירוא לע קבאמה היה םהיניבמ ןושארהש ,םיאשונ לש
ךשמהב .)Halperin-Kaddari, 2004 ;2008 ,תהק ;2006 ,ןהכ( םישנ ינפב ארמגו הרות
Hartman, ;2007 ,ןידרוג( תיתדה הליהקב ירדגמ ןויווש םודיקב יתדה םזינימפה דקמתה
לכב קבאנו תינויווש תויגוז םדיק ,יתדה רוביצב תינימ העיגפ לש אשונב לעפ ,)2007
רחאל 2016 תנשב םימיוסמ םיגשיהל התכזש תכשמתמ הלועפ .םישנ לש הרדהו הילפא
לתוכב ןכרדכ ללפתהל "לתוכה תושנ" לש ןקבאמב תמלוגמ תוליעפ תונש 20־מ רתוי
וקבאמ תא םכסל ןתינ ,)2013( סקדלוו־ןויצו יש־ריע יפל .)Shakdiel, 2002( יברעמה
תיבב הווש תוחרזאל תוכזה לע קבאמכ לארשיב ינרדומ־יסקודותרואה םזינימפה לש
.ןידה תיבבו שרדמה תיבב ,תסנכה
סור רמת .ומצע קבאמה לש ויפואל תועגונה תומלידב דקמתמ הז םוחתב בר רקחמ
לש ןמוקמב ישממ יוניש ללוחל תויטסינימפה לש ןתלוכי תא הנחב ,לשמל ,)2007(
םזינימפה לש העונתה יכ הארנ .תרוסמה יללכ תא רובשל ילב תויתד תוליהקב םישנ
העיבת העימשמ םנמא איהש ןוויכ ,ןותמ םזילקידר העיצמ ינרדומ־יסקודותרואה
קומע העוטנה העיבתב רבודמ ךא ,רדגמ יאשונב יתדה ווק סוטטסה יונישל תינרתח
,סקדלוו־ןויצו יש־ריע( תידוהיה תרוסמל תביוחמו תינרמשה תיסקודותרואה הרבחב
תכפהמ תא תונמל ןתינ וז הנותמ תילקידר העונת לש םיירקיעה היגשיה ןיב .)2013
םידיקפתל תיט ִאה ןתסינכ ,)Feuchtwanger, 2009 ;1998 ,רואלא( םישנל הרותה דומלת
תוקסופו ,הכלה תוצעוי ,תוינבר תונעוטכ יתכלההו ינשרפה הדשב םיירוביצו םיריכב
סקטהו הליפתה םוחתב תיתדה הקיטקרפב ירדגמה ןויוושה תרבגה ,)2005 ,ןידרוג(
טרפבו ,לארשיב םייתדה םישוריגהו םיאושינה םוחת יונישל הקימעמ תודדומתהו
Weiss & Gross-Horowitz, 2013; Zion-Waldoks,( תונוגעהו טגה תוברוסמ תייגוס
Triger,( יסקודותרואה יטסינימפה קבאמה לש תינחה דוחכ בורל ספתנה אשונ - )2016
ימואל־יתדה רוביצה ינפב הנושארבו שארב םירגתא ביצמ םנמא יתדה םזינימפה .)2013
תוירדגמה תוסיפתה לע רגית ארוק אוה תעב־הב לבא ,םייתנידמה תדה תודסומ ינפבו
megamot 51-2-Book.indb 175 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
176
,הנידמה םע תדה יסחיל תורושקה תולאש לע רקיעב ,לארשיב תינוליחה הרבחה לש
.ירדגמ קדצ לש הסיפתה תא ביחרמו
םישנל רקיעב התיינפו ,יתדה םלועב וז תיתועמשמ העונת לש התורגתסה ,תאז םע
יוניש ללוחל ילוא ולכיש הלועפ יפותיש לע תושקמ ,םייניבה דמעממ תויזנכשא
יתדה םזינימפה לש תועונתהו רקחמה ,ךכל רבעמ .לארשיב םישנה ללכ לש ןדמעמב
ןוידש ןוויכ םזילאינולוק־ואנ וא שוביכ ,ןוחטיב לש תולאשב קוסיעמ ןיטולחל םיענמנ
לש םיגשיההש אופא הארנ 12.ימואל־יתדה רוביצה ןמ רתוי דוע ןתוא קיחריו לצפי הזכ
ךכל שיו ,יתד־םינפה רשקהב רקיעב תוינרתח ויהי ןהש ךכב םייולת תויתדה תויטסינימפה
.המחלמו ןוחטיב לש תולאשב ןוגכ ,רתוי םיבחר םירשקהב ולעפי אל לבא ,הבר תובישח
תיריווקו תיב"טהל תוהז
,יריווק־יב"טהלה רקחמה אוה ןורחאה רושעב רתויב םיירופה רקחמה תודשמ דחא
תיטפשמה הכפהמה .םוחתב הנתשמה תואיצמה תא םיפקשמ וב םילחה םייונישהו
גוצייה יכרדב יטמרד ךפהמל הליבוה )2002 ,לארה( 90־ה תונש לש תילאוסקסומוהה
,)2014( המק תימע .)Kama, 2011( ירוביצה בחרמב תויבסלו םיאומוה לש תופתתשההו
רשקהב תיתרבחה תואיצמב וללוחתהש םייונישהש ןעט ,לארשיב רקחמה הדש תא ןחבש
םע .1998 תנשמ תרכינה ,ימדקאה הדשב תימואתפה החימצה תא ומידקה יב"טהלה
,רקחמב ןיידע םייקה ירדגמה היצרופורפה רסוח לע דיעמ המק לש ורקחמ ,תאז
םילאוסקסנרטב ,תויבסלב קסוע וטועימ קרו 13םיאומוה םירבגב קסוע )56%( ותיברמש
.םירדנ'גסנרטבו
,ונארקש רדגמ לע תויגולותנאה בורמ רדענ תיביטמרונורטה אל תוינימ לש אשונה
לש הנושאר הארקמ .םייפלאה תונש תליחתב קר ןווגמו רישע ןפואב עיפוהל לחה אוהו
הירחאלו ,)2003 ,ויתימעו רדק( 2003 תנשב רואל האצי תירבעל םימגרותמ םירמוח
.)Frankfort-Nachmias & Shadmi, 2005( תילגנאב םירקחמ לש הפוסא המסרפתה
הנורחאלו ,םיימוקמ םייריווק םירקחמ הגיצה )2016 ,ויתימעו סורג( תפסונ היגולותנא
תיטפשמ הביטקפסרפמ לארשיב האגה הליהקה תויוכז תא תנחובה היגולותנא המסרופ
דחוי םינמז תעה בתכ לש דחוימ ןויליג .)2016 ,יקסנישולו ןרטשנגרומ ,לארה( הרקיעב
.)א2015 ,בומימחר( תימוקמ תיריווק הירוטסיהל יצולח ןפואב הנורחאל
ואר ,םיילאינולוק־ואנו םייטילופ םירשקהב ימואל־יתדה םזינימפב קסועה ,ןפוד אצוי רקחמל 12
תעונתל םיכייתשמ םניאש םירקוח םהינש ,)2003( הגייפו )2003( רואלא לש םהיתודובע תא
.יתדה םזינימפה
הדובע ,היגולוכיספ( "םיילופיט"ה תעדה ימוחתב השענ יב"טהלה רקחמה ןמ בחרנ קלח 13
וא םיטפשמב ומכ ,םהימוסרפבו םש ילעב תרקוח וא רקוח לש ומויקב יולת וא )תילאיצוס
,םיימואל־ןיב םיסחי וא הלכלכ ,הנידמה עדמ ןוגכ ,םירחא םימוחתב .)2014 ,המק( תרושקתב
.ןיטולחל טעמכ יריווקהו יב"טהלה רקחמה רדענ
megamot 51-2-Book.indb 176 09/04/2017 11:48:51
177
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
םינוש םיטביהב תויב"טהל תויוהז גוציי לע רקחממ רבע ַמ איה הז םוחתב המגמה
תייווחב תורושקה תויגוס חותינל )תונמאבו בחרמב ,טפשמב ,תורפסב ,עונלוקב(
הליהקב ללוחתמה יונישב תורושקה תויתוברתהו תויתרבחה תוינבהב ,תיב"טהלה םייחה
תויועמשמבו )תיבחרמו תיטפשמ ,תיתרושקת ,תיתרבח הניחבמ( םינורחאה םירושעב
,היצזילבולגה ,שוביכה ןוגכ ,תוילאוטקא תויגוסל עגונה לכב תיב"טהל תוהז לש
.דועו החפשמה הנבמב םייונישה
לש םיכילהת םישחרתמ תיב"טהלה הליהקב םג ,התוללכב תיטסינימפה העונתה ומכ
.רתויב קיודמה לוקה תעמשהב ךרוצה לע ונעיש ,תהז תוצובקל תוקרפתהו תולצפתה
םגו ,םייתדו םיניטסלפ ,םיחרזמ םיב"טהל לש תוצובק םויה םיליעפמ םיטסיביטקא
התמקה םע קוריפ לש םיימינפ םיכילהת הנורחאל םיללוחתמ םירדנ'גסנרטה תצובקב
,תומיוסמ ליג תוצובקב קוסיעה רבוג ,ןכ ומכ ."תוםיתד תוםיסנרט" לש הצובק לש
.)2016 ,בגשמ ;2011 ,ןורודו שא־ירמ( םינקזו )2007 ,הליש( םיב"טהל רעונ ינב רקיעב
ןה .תיב"טהלה הליהקב םיימינפה חוכה יסחיל תודגנתה ךותמ ומק ולא תוצובק
לש הקיטילופ ןנוכל תועיצמו האגה הליהקה ךותב הילפאהו חופיקה תשוחת תא תועיבמ
םרובטב םירושק תיב"טהלה הליהקב חוכה יסחי .ומצע יב"טהלה דסממה יפלכ האחמ
לש הצובק רשאכ :הליהקב יתרבח חוכ לש סיטרכ השעמל שמשמה ,םזילרביל־ואנל
ןוה תשיכרל יתרבחה נוה תא ףנמל החילצמ םיזנכשא םידוהי םילאוסקסומוה םירבג
לש םימזימה לוהינב ,לשמל( האגה הליהקל ץוחמ ילכלכ חוכ םג תרבוצ איה ,ילמס
.הליהקה ךותב יטילופ חוכ םגו )האגה תורייתה טקיורפב וא ביבא לתב הוואגה עובש
לש האצות אוה תיב"טהלה הליהקה לש םייגליבירפה םיקלחב רבטצהש ילכלכה חוכה
דוחייבו ,תונושה תומרב הנידמה תודסומ ןיבל יתליהקה דסממה ןיב םיפעוסמה םירשקה
תוילרביל־ואנ תוסיפת ללגב שכרנ הז ילכלכ חוכ .דועו תורייתה דרשמ ,ץוחה דרשמ
,ללכב תויוהזה לש הקיטילופה ןמ גישהל ןתינש ילכלכה חוורה תא סנ לע תולעמה
לש תויגולואדיא תוסיפתב חרכהב תוניינועמ ןניאו ,טרפב תויב"טהל תוהז תוצובקמו
.םדא תויוכז
יפוא תבתכהל ,הליהקל תוכייתשהה תולובג ןומיסל שמשמ הז יטילופו ילכלכ חוכ
םתועמטיה תא התדובעב הנחב )2016( לטרה יליג .םישנ תרדהלו הליהקה לש הלועפה
תוימואל תורטמל םהב שומישהו ביבא לת לש ינוריעה דסממב םיאומוה םירבג לש
Hartal( תיב"טהלה הליהקה תודסומב תופסונ תוצובקו תויבסל םישנ תיילפא בגא
ןוגכ ,הליהקב םיילוש תוצובק יכ ןעט )2016( בגשמ ןח .)& Sasson-Levy, 2016
ףותישו דסממל תודגנתה תבלשמה תיבחרמ הקיטילופ םיטקונ ,םינקזו םירדנ'גסנרט
לש הכורא הרושב םיאטבתמ ולא םיבכרומ חוכ יסחי .תחא הנועבו תעב ומע הלועפ
לע חוכיווה ,תואקדנופה לע השקה חוכיווה ןוגכ ,תיב"טהלה הליהקה ךותב םיחוכיו
לע חוכיווה ףאו תירוביצו תירטנמלרפ תוליעפבו םוסרפ תועסמב תויופידעה רדס
םידעצמ ינש לש םמויקל 2011-2010 םינשב ליבוהש ,ורוחסמו הוואגה דעצמ לש וירסמ
תוינידמה יונישל הלועפה ,ךכ םא .)Eisner, 2012 ;2013 ,סורג( ביבא לתב םיליבקמ
megamot 51-2-Book.indb 177 09/04/2017 11:48:51
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
178
,ןכ לע רתי .ותוא תפקשמ ףאו רצונש ילכלכה חוכה ןמ םיתעל תעבונ םיב"טהלל סחיב
תא ןווכמ םגו יב"טהלה הדשב תויביטקלוק תויוהז קרפמו רציימ םג םזילרביל־ואנה
ביחרנ ךכ לעו ,םיקבאמה תיזח תא השעמל ןנוכמ אוה הלאה תולועפה יתשב .םויה רדס
14.רמאמה ךשמהב
תויבסלה תועונתה .תולצפתהו קוריפ לש המוד ךילהת שחרתמ תויבסלה תועונתב םג
תיטסינימפה העונתה ןמו תויב"טהלה תועונתה ןמ תחא הנועבו תעב וחמצ לארשיב
םישנה לש רערועמהו ילושה םוקמה ,יחרזמה םזינימפה ומכ .)2016 ,היתותימעו ןרפס(
לש תדרפנ תונגראתהל זרז ןאכ םג שמיש תילארשיה תיטסינימפה העונתב תויבסלה
.)ב2015 ,בומימחר( ןהיתש לש םזילקידרל םרתו תיטסינימפו תיטילופ הצובקכ תויבסל
לש סחי אוה לארשיב תויבסלל סחיהש הנעט םנמא )Shadmi, 2005( ימדש הלארא
תיפולח תוישנ ןנוכל םישנל העיצמ תיבסלהש ינפמ קוידב ,)non-issue( תומלעתה
תיטילופה תיבסלה העונתב םג םלוא ,החפשמלו םירבגל ,המואל הלובכ הנניאש
,)לוק תב( תויתד תויבסל לש תוצובק הב תוליעפ םויהו ,ילרביל־ואנ קוריפ ללוחתה
תורשפאה תא שילחה הז קוריפ .)תאווסא( תויניטסלפ תויבסלו )הלשב( תורגובמ תויבסל
.)םש ,היתותימעו ןרפס( תיבסלה תוהזה ביבס תיטילופ תונגראתהל בחרמ תריציל
ןהב םג תויריווקה תוצובקה לש ןתונגראתהב קהבומה יטילופה טביהה תורמל
םיוסמ ןבומב תרקעמ וז היצטנמגרפ .תויוהז לש הקיטילופ לש םיווק יפל קוריפ ללוחתמ
,סורג( היצזיטילופ־הד לש ךילהת וילע הפוכ ףא ילואו ותוהממ יריווקה ןויערה תא
ימוקמ דוחיי שי הז יריווק רקחמל אקוודש ןייצל בושח ,םלואו .)Misgav, 2015 ;2013
םזיביטקא לש תימוקמה הרוצתה לש הדוחייש ובתכ )2016( ויתימעו סורג .יטילופו
.שוביכה דגנ םזיביטקא לש רשקהב אקווד לארשיב עיפוה "ריווק"ש ךכב אוה יריווק
ןיב םיבכרומה םיסחיב ןודל רשפאמ ןיטסלפ/לארשיב תויריווק לש ידוחייה הייפוא
הז ןויד .)Ziv, 2010 ;2001 ,יאנוי ;2013 ,סורג( תוינתאו עזג ,תוימואל ןיבל תוינימ
ילככ רקחמב םיגצומ םילאוסקסומוה םירבג לש םילרביל־ואנה םיגשיההש ןמזב להנתמ
הנידמ לש האימחמ תימדתל הכוז לארשיו )"גנישווקניפ"( שוביכה תולווע לש הנבלהל
.םיב"טהלה תויוכז לע תרמושה
םינפבמ םיגלפמ םזילאינולוק־ואנ לש ריצה ןהו םזילרביל־ואנ לש ריצה ןה ,ןכ םא
תעונת( שוביכל תודגנתה ןיבל תויריווק ןיב רשק םיאורש ימ ןיב תיב"טהלה הליהקה תא
תויוכז ןיבל םיב"טהלה תויוכז ןיב רשק םג םיאור ךכיפלו ,)לשמל ,"הרוחש הסיבכ"
המורת ךרד םיב"טהלה תויוכזב רופיש ,םיגישמ ףאו ,םיצורש ימ ןיבל ,םיניטסלפה
.תורוהו םיאושינ ךרד דסממל רוביחו יאבצ תוריש וא )ביבא לת ריעל רקיעב( תילכלכ
תליהקב םיימינפה םיחוכיווהו לוציפה תורמל יכ ןעט )Misgav, 2015, 2016( בגשמ ןח
םיצורה ,םילקידרה ןיבל ,תועמטיה לש הקיטילופב םילגודה ,םיידסממה ןיב םיב"טהלה
,ביבא לתב האגה זכרמה ןוגכ ,הצחמל םיידסממ םיבחרמ אקווד ,תונושה תא שיגדהל
.ולא תונבות לע לטרה יליגל םידומ ונא 14
megamot 51-2-Book.indb 178 09/04/2017 11:48:51
179
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
ןיידעו( תילקידרה הקיטילופה תא םירישכמו םינפבמ תונרתח לש גוס םיתעל םירשפאמ
.ודגנ וא ולומ אלו ,דסממה ךותמ )הליעי
לשב תוחפ ךא ,תיטסיביטקא הלועפ לשב הלודג בל תמושת םויה תכשומה הצובקה
תבכרומה ,תילקידרו תססות הצובק וז .םירדנ'גסנרטה תצובק איה ,)2014 ,המק( רקחמ
"םירבעמ" ,"הליג טקיורפ" ,"זכרמב סנרט" ומכ תונורחאה םינשב וחמצש םינוגראמ
;2014 ,ויז ;2015 ,ןייטשלגנא( לבגומ ןיידע וז הצובק לע רקחמהש יפ לע ףא .דועו
תודובע .תוינידמ יוניש לע ותעפשהל תישממ המגוד שי הז הרקמב אקווד ,)Misgav, 2015
,ןימ יונישל הדעווב םיסנרט יפלכ תוינידמב וקסעש ,)2013 ,יניס ;2013 ,ןוטרמ( א"מ
,ןמרג לעי ,זאד תואירבה תרשב םקבאמב תויטסיביטקאהו םיטסיביטקאה תא ושמיש
הליהקה תגיצנ תסנכהלו רמושה לתב ןימ יונישל הדעווה ילהונ יונישל איבהל וחילצהו
)Eisner, 2012( םילאוסקסיב ומכ ,לארשיב ב"טהלה תליהקב תורחא תוצובק .הדעוול
וכז םיניטסלפ םיב"טהל .רתויב טעומ רקחמל וכז ,)2014 ,ןונד־דדועמ( סקסרטניאו
לארשיל ץוחמ רקיעב התשענ םהילע תלבגומה הביתכהו ,רתויב טעומ רקחמל םה םג
.)Hochberg, Maikey, Rima, & Smira, 2010; Ritchie, 2015; Schulman, 2012(
םישנ לש םולש תועונת
ונתניחבמ ךא ,גשומה לש לבוקמה ןבומב תוהז תצובק ןניא םישנ לש םולש תועונת
רקחמה .ןהילע רישעה רקחמה ןמו ידמעמהו ירדגמה ,ינתאה ןייפואמ םלעתהל רשפא־יא
םולשה תועונתש רורב ךא ,תוליעפה לש תידמעמ־ונתאה תוהזל סחייתמ ונניא טעמכ
יפכ .)2009 ,רכשי( םייניבה דמעממ תויזנכשא תוידוהי םישנ לש תוהז ןוניכל ץורע ןה
־ונתא הצובק לש ידעלב סכנל וכפה האחמהו םולשה ,)2003( ןמלה הרש התארהש
ןיבל יזנכשאה םייניבה דמעמ ןיב םילדבהה תא הפירחה וז הדבועו ,תמיוסמ תידמעמ
םולשה תועונתב שי הבר הדימב ,ןכאו .םייתדו םיחרזמ ןוגכ ,לארשיב תורחא תוצובק
םישנהש ינפמ ילוא ,היתוכלשהמו תילרביל־ואנה תואיצמה ןמ תומלעתה םושמ תוישנה
ליבומ הז בצמ .לארשיב הרבחה לש םייגליבירפה םיקלחל ןבורב תוכייש ןהב תוליעפה
ןימיב תוכמותו םולשה תעונתל ץוחמ תוראשנ ךומנ דמעממ תויחרזמ םישנש ךכל
ןתחוורב עגופ ףאו ןהלש םיסרטניאה תא חרכהב םדקמ וניא אוהש יפ לע ףא ,יטילופה
.)Lavie, 2014( תילרביל־ואנה ותוינידמב
ןיאש ךכ ,ילאינולוק־ואנה הטילשה רטשמ דגנ תולעופ םישנ לש םולש תועונת
תא רקיעב ןחוב םוחתב רקחמה .םזילאינולוק־ואנל ןהלש רשקה תא ריבסהל ךרוצ לכ
הנעטה .ןבורב תוישנ ןה םולשה תועונת עודמ לאוש רמולכ ,תירדגמה הביטקפסרפה
הרבח לש רשקהב :ירדגמ ןויווש־יא ןיבל םזירטילימ ןיב קודה רשק שיש איה תירקיעה
תארוק םולש ןעמל םישנ לש תיטילופה תוליעפה ,תוירבגה תא תשדקמה תיטסירטילימ
םינפ שי ןתאירקל יכ םא ,תחא הנועבו תעב ירדגמה רדסה לעו ינוחטיבה רדסה לע רגית
יטננימודה רוגסמה לע לאוש רקחמה ,ךכ לע ףסונ .העונת לכב םינוש םייוטיבו תונוש
megamot 51-2-Book.indb 179 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
180
תושיגדמו תוישנ לש תיתרוסמ הסיפת לע תוכמתסמה תועונת םא לאושו תהמיא לש
?ירדגמה רדסה תא רערעל תולוכי ןכא ,תיטילופ היצמיטיגלב תוכזל ידכ תוהמיאה תא
ןמ קחרתהל תושקבמה םולש תועונתל םיירשפאה םירוגסמהו םילכה םה המ ,דועו תאז
15?תוֹהמיאכ םישנ לש יטננימודה רוגסמה
תורקוחה לש תישיא היווח ךותמ ובתכנ םולשה תועונת לע םירמאמה תיברמ
ךכל רתויב תישחומ המגוד אופא שמשמ הז רקחמ הדש .ולא תועונתב תוליעפ ויהש
ןייצל שי .תוינידמ יונישל ץמאמ ןיבל תיתצובקו תישיא תוהז ןיב רבחמ םזיביטקאש
,"קוריב םישנ" ומכ ,תוינמי םישנ לש תויטסיביטקא תועונת לע הביתכ טעמכ ןיאש
תורקוח ברקב םויכ תמייקה תילאמשה היטהב ,הארנה לככ ,הז רדעה ריבסהל ןתינו
.הרבחה יעדמ
תויניטסלפ םישנ
הקיטילופה ,הרבחה תא ןמצעב תורקוח לארשיב תויניטסלפ םישנ ןורחאה רושעב
הקזח תיניטסלפ תיטסינימפ העונת ןיידע ןיא םא םג ,םהב תולעופו תויח ןהש בחרמהו
תא הנחבו תויאודב םישנ לע רקיעב הבתכ )2008( רדיווק־העיבר־ובא בארס .לארשיב
תודגנתה הרקח )2015( תאכרב םאסתבא .ההובגה הלכשהה םלוע ןיבל ןניב שגפמה
)Kassem, 2011( םסאק המטפ .םהב תונותנ ןהש יוכידה ילגעמל תויזורד םישנ לש
אנה .תוינוריע תויניטסלפ םישנ לש הבכנה ןורכיז לש םיירדגמה םיטביהה תא הרקח
תורוד השולש לש םוי־םויה יבחרמ תא הרקח )Hamdan-Saliba, 2014( הבילס ןדאמח
םיירדגמה םיטביהה תא הרקח )2013( סנוי־איחי דירגת .ופיב תויניטסלפ םישנ לש
תא הרקח )1999( ןאסח ראנמ .תימוקמה תיניטסלפה הקיטילופה לש םייבחרמהו
לש ןמוקמ תאו החפשמה דובכ עקר לע תויניטסלפ םישנ חצר לש תקתשומה העפותה
לופכה יוכידב דקמתמ הז בחר עדי ףוג .1948 תנש ינפל תיניטסלפה הרבחב םישנה
ןכלו ,לארשיב יניטסלפה טועימה ךותב ישנ טועימכ תומקוממה תויניטסלפ םישנ לש
ןהו ,תידוהיה הנידמה לש הילפאהו הדרפהה ינונגנמ ידי־לע ןה :םיימעפ תולפומ
־תיתדה התוברתו החפשמה הנבמ תועצמאב רקיעב ,המצע תיניטסלפה הרבחה ךותב
.תיתרוסמ
תלאשמ םיעפשומ לארשיב תויניטסלפ םישנ לש ןהייחש רורבש יפ לע ףא
.שרופמב ךכב םיקסוע ןאיקרובק־בוהלש הרידאנ לש הירקחמ קר ,ןיטסלפ/שוביכה
םישנב הירקחמב הדקמתה )Shalhoub-Kevorkian, 2009, 2014( ןאיקרובק־בוהלש
תיתרטשמ תומילא לש תויגולוכיספה היתוכלשהב טרפבו ,שוביכב תויחה תויניטסלפ
םירמאמה תא ואר רתויב תיקלח המגודכ .םישנ לש םולש תועונת לע ובתכנ םירמאמ תורשע 15
לע ,)Amir & Kotef, 2007; Kaufman, 2008 ;2007 ,ךבסנמ( "שטוו םוסחמ" תעונת לע
לע ,)Benski, 2010; Blumen & Halevi, 2009; Helman & Rapoport, 1997( "רוחשב םישנ"
.דועו )Ziv, 2010( "הרוחש הסיבכ" לע ,)Lemish & Barzel, 2000( "תוהמיא עברא"
megamot 51-2-Book.indb 180 09/04/2017 11:48:52
181
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
הרוצתל תכפוהו םוי־םויה ייח לע העיפשמ וז תומילא םהבש םינפואהו םידליו םישנ לע
.ןוחטיבה לש היגולואתה - רטשמ לש השדח
הפוסאה ,עיתפמב אלש .לארשיב תויניטסלפ םישנב תודקמתמ תופוסא יתש
ןתיברמש תויניטסלפ םישנ ידיב תילגנאב הבתכנ )Kanaaneh & Nusair, 2010( הנושארה
לש ןהייחב יתרוקיבו דח ןפואב ןנובתהל ןהל רשפ ִאש אוה קחרמהש הארנ .ל"וחב תויח
,יול־רניוו רדיווק־העיבר־ובא( היינשה הפוסאה .לארשיב תוררוגתמה תויניטסלפ םישנ
תא םישיגדמ וז הפוסאב םירמאמה .ימוקמ רקחמ הגיצהו תירבעב המסרפתה )2010
לש חוכה יסיסב תא םינחובו לופכה יוכידל לארשיב תויברע םישנ לש ןהיתויודגנתה
אשמל תורשפאהו תברועמ ריעב םירוגמב הריחב ,ההובג הלכשה ןוגכ ,תויברעה םישנה
יתרבח חוכ ףאו הלכשה שוכרל תומיוסמ תויונמדזה רציימה ,היכראירטפה םע ןתמו
.יטילופו
תוירבג
לע דיעמ ךא תישנה תירדגמה תוהזה לש התוקרפתהל רושק ונניאש ,ןורחא ןוויכ
תוירבג לע ף ֵנעה רקחמה אוה ,תופסונ תויתרבח תוצובק רבעל ירדגמה טבמה תבחרה
ןמזולג לאכימ לש םיננוכמה םהירמאמב ,חורה יעדמב אקווד לחה הז רקחמ .לארשיב
יריווקה רקחמה תוחתפתהמ םהיתורוקמ תא םיבאושה ,)1997( ןיראיוב לאינדו )1997(
העונתב תוינימו תוירבג לש תוסיפת לש ןתובישח תא שיגדמה ירוטסיה חותינ םיעיצמו
רבכ טקונ אוה ,תיסחי רחואמ ליחתמ תוירבג לע יתרבחה רקחמהש ןוויכמ .תינויצה
.תיטילונומ הדיחיכ םירבג ספות ונניאו םיבלצומה םימוקימה תשיג תא ותליחתמ
םזירטילימה ןמ ענמיהל לוכי ונניא טעמכ לארשיב תוירבג לש תוינבה לע רקחמ
תא תשדקמה היגולואדיא אוה םזירטילימש ןוויכ ,קזחתמ אוהש תוברתה ןמו ילארשיה
לארשיב תוירבג לע רקחמה .םייכרריהו םיימוטוכיד רדגמ יסחי תרמשמו תוירבגה
תוירבג ןיב רשקה תא רקח )2003( ןלפק ינד .תויאבצ תויוהזב ובורב אופא דקמתמ
רמתו רדפ־יקסמול הנדע ."תוינימואל" גשומה תא עיצהו אבצב תוינימו תויטורא ןיבל
ךותמ תולועה היסורמ םילוע ברקב תוירבג לש תודגונמ תוסיפת ורקח )2000( טרופופר
תוירבגה תוסיפת ןיב התוושה )Kachtan, 2012( ןטחק הנדו ,םילארשי םילייחל םסחי
רוא ."םיבוהצה" םינחנצה ילייח לש תוירבגה תוסיפת ןיבל "םיברעה" ינלוג ילייח לש
התדובעו ,ל"הצב םימחול תובא לש תוהבאהו תוירבגה תוסיפת תא ןחב )2012( יבנע
יאבצה תורישב תוננוכמה תוירבגה תויוהזה תא הנחב )2006( יול־ןושש הנרוא לש
.יאבצה דיקפתהו תוינתא ,דמעמ ,רדגמ ןיבש תובלטצהב
רבדב )2009( לנוק ןיוויר לש התנעט לע םויה םג ךמתסהל הטונ הז הרופ רקחמ
לדומ לש רוגתא וא הייחד ,יוקיח לש םיסחיב תובצעתמה תוירבג תויוהז לש יוביר
תויוהזש םידמלמ תיאבצ אל תוירבגב םיקסועה םירקחמה םג ,ןכאו .תינומגהה תוירבגה
ןמסמה ,יברקה לייחה לש ותוהז לומ לא תובורק םיתעל תובצועמ לארשיב תוירבג
megamot 51-2-Book.indb 181 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
182
תוירבג לע )2003( יונ םייח לש םהירקחמ םה הלאכ .תינומגהה תוירבגה תא ופוגב
תוירבג לש תויתוברתה תוינבהה לע )2003( וקסרטנומ ינד ,םיאלימרת לש םירופיסב
ברימ .םידרח םירבג לש תידירביהה תוירבגה לע )2009( קקח יאחויו ,ופיב תיברע
םישיגדמ םהש התארהו יאבצ תורישמ וענמנש םירבג לש םיביטרנ החתינ )2014( ץרפ
ףסוי זר .תורישמ תוענמיהה תלועפל הקדצהה ךרעמכ ישגרה םזילאודיווידניאה תא
תויוהז ןוניכ ,ןכ םא .ילארשיה עונלוקב תוינימבו תיחרזמ תוירבגב קוסעל הבר ִה )2004(
לש ינומגהה לדומל סחייתהל אלש לוכי וניא םיאלימרת וא םידרח ,םילייח לש תוירבג
שיא ,ןידה ךרוע ,סנרפמה רבגה לש ינומגהה לדומל - םייחה ךשמהבו ,יברקה לייחה
.קט־ייהה שיא וא םיקסעה
רקחמ ןיא ברה רשועה תורמל .םייקה רקחמה לש תיקלח המיגד קר ,ןבומכ ,וז
לש ותובישח רואל ירקמ הז ןיאש הארנו ,לארשיב השדח תוירבג לש המויקל ןעוטה
תויוהזב תקסועה היגולותנא המסרופ אל םויה דע ,ןכ ומכ .תוירבג תויוהז ןוניכב אבצה
.ךרועל הכחמ ןיידעש המישמ וזו ,לארשיב תוירבג
ואר ,תאז םע( תויפויתא םישנ ןה רקחמב תקפסמ תוננובתהל וכז םרטש תוצובק
,טסריפו המק ;2007 ,המקו רפלא־ןריל ואר( תויולבגומ םע םישנ ,)Fenster, 1998
תושקבמ וא הדובע תורגהמ ,)Maor, 2012; Tirosh, 2012 ואר( תונמש םישנ ,)2015
;2013 ,טפגרוו רוד־ןב ,רימא־ןמצירק ;2015 ,טפגרוו ;2008 ,פמקו ןידלוג ואר( טלקמ
Ghebrezghiabher & Motza-Haller, 2015; Raijman, Schammah-Gesser, & Kemp,
תויגולותנאהש רורב תאז לכ תורמל .)2006 ,ובנ־רמורק ואר( ינועב תויחה םישנו )2003
תיחרזמו תויזנכשא תובתוכ לש בורמ תובכרומ ןניא רבכ תונורחאה םינשב ומסרפתהש
,תיטסינימפה םיעברה תטיש לש היללכב דומעל ידכ תחא תיניטסלפו תחא תיבסל ,תחא
דוע רשפא־יא .תויחרזמו תויניטסלפ ,תויבסל תובתוכ המכ לש םירמאמ תוללוכ אלא
םיגצוימ תויהל םילוכי תושלחומה תוצובקה תא םיקיסעמה םינושה םיאשונהש חינהל
ןכלו םיילסרבינוא םיאשונב תקסוע תינומגהה הצובקהש העשב ,תחא תרבוד ידי־לע
.רתוי אלמ גוצייל הכוז
ילרביל־ואנ ןדיעב תוירדגמ תויוהז לש הקיטילופ
לש לוק תעמשהבו ישיא יוטיבב יתמא ךרוצ תואטבמ ןאכ וראותש תוהזה תוצובק בור
לש תוהזה חישמ קלח ןה ולא תוצובק .וקתשוהו םיילושל וקחדנש תויוהז וא תוצובק
.םיילמסהו םיניימודמה ,םייתרבחה לובגה ינמס לע רגית ארוקה ,םינורחאה םירושעה
םייתוברת םיראוטרפר בצעמ ,תועמשמ ןהירבחל תוקפסמה תוליהק שבגמ תויוהזה חיש
תורוצת .)Fenster & Misgav 2015( תואחמלו םייטסיביטקא םיקבאמל קלד שמשמו
־טסופ תויטילופ־תויתוברת תויביסרוקסיד תוריזב תונגראתמה ,תוהז לע תושדחה חישה
,תוינתא-עזג-תוינימ-רדגמה ביתנב רקיעב תאז תושוע ,תוילאינולוק־טסופו תוימואל
megamot 51-2-Book.indb 182 09/04/2017 11:48:52
183
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
"הנשיה" הקיטילופה תא ןייפאו םואל-דמעמ-דיחי ןיב רביחש שודקה שולישה םוקמב
שאר לש יטמגידרפה חוסינב םלגתמה ילרביל־ואנה רשקהב ,ןכ םא .)2004 ,בהנש(
שרופמב שקבמו ,"םידיחי קר שי - הרבח ןיא" ויפלש ,ר'צאת טרגרמ ,הינטירב תלשממ
יטרפ שוכר ,םזילאודיווידניא תבוטל תיתרבחה תוירדילוסה תורוצ לכ תא לרטנל
םיווהמה ,םייפולח םינוגרא תניחבב ןה תוהזה תוצובק ,)2015 ,יווראה( תישיא תוירחאו
.תיתרבח תוהדזהלו יתרבח שוביגל ,תפתושמ היישעל םישדח םידקומ
תוסיפתה תא ררשאל ,הנוצרב אלש ילוא ,הלולע תויוהזה לש הקיטילופה ,תאז םע
Fraser,( רזיירפ יסננ הנעטש יפכ .תוחפל םירושע השולש הז תויטננימודה תוילרביל־ואנה
קדצ תרדגהמ :יתרבח קדצ לש הרדגהב יוניש תנמסמ תויוהזה לש הקיטילופה ,)2012
,רזיירפ יפל ,וז הרכה .םייתוברת םילדבהב הרכהכ ותרדגהל םיבאשמ לש שדחמ הקולחכ
הקיטילופב היוטיב תא הלביק איהו ,תויטסינימפה תונעטה לש יזכרמה קודקדל התייהנ
ןווכתהל ילב .ילכלכ ןויווש לש ומודיקל רשאמ רתוי יתוברת לדבה לש הרדאהל תנווכמה
)רזיירפ לש הנושלב ,fateful coincidence( דבב דב התלע הרכה לע קבאמל היינפה ,ךכל
לכש ,םזילרביל־ואנ לש ותיילע םעו ישפוחה קושה לש םזילטנמדנופה לש ותושדחתה םע
.ןויווש לש הקיטקרפ לש וא ןויער לש ןורכיזה תא קוחמל איה ותפיאש
שפוחו ירדגמ ןויווש לע תוקבאנה תועונת לשו תויוהז לש הקיטילופ לש ןתחירפ
תויוכז שומימ ,םזילאודיווידניא לש ילרביל־ואנה רסמה םע המילהב אופא תאצמנ ינימ
עיבצה יווראה .ותוא תתרשמ איהש רמול ףא רשפאו ,ינימ שפוחו יוטיבה שפוח ,טרפה
קדצל הריתחהש םושמ ,יתרבח קדצל הריתסב םיתעל תדמוע תישיא תוריחש ךכ לע
,תונוצר עינצהל תונוכנה תא ףאו תיתרבח תוירדילוס לש ןמויק תא החינמ יתרבח
לכ" ,וירבדל .יתרבח ןויווש ןעמל רתוי ללוכ קבאמ תבוטל םיישיא םיכרצו תופיאש
רדעה לא תבאשנ המצע תא אוצמל הלולע טרפה תויוריח תא תשדקמה תיטילופ העונת
איה יכ הארנש ,תוהז תוצובקל תולצפתהה .)61 'מע ,2015 ,יווראה( "ילרביל־ואנה
םינבומב .תיתרבח תוירדילוס ןובשח לע האבה תאזכ תובאשיה המיגדמ ,תענמנ יתלב
,תוהזה לש תילרביל־ואנ הטרפה ןיעמ תוהז תועונתל תולצפתהב תוארל לכונ םימיוסמ
תא תרקעמ תוהז תוצובקל תובחר תועונת לש ןתוקרפתה יכ הארנ םיתעלש ךכ ידכ דע
.תויוהזה לש הקיטילופה ןמ יטילופה
,תיתרבחה תואיצמבו רקחמב תחא הנועבו תעב םישחרתמה ,ולא םיכילהת ,רומאכ
איה ךא ,םיבר תונורתי שי תינללוכו הלודג תיטסינימפ העונתל .םיענמנ יתלב םה
הרקמב תגצוימה ,תינומגהה תוהזה יפל דימת תבצועמ איה ןכש ,הובג ריחמב הכורכ
תיטסינימפ העונת ,בור יפ לע .םייניבה דמעממ הייזנכשא ,היידוהי השיא ידי־לע ונלש
תא אוצמל תולולע ןה ןכלו ,תושלחומ תוצובקמ םישנל הווש םוקמ תנתונ הנניא הבחר
תוהז תוצובק תומיקמ ןה ךכ לשבו ,תיב הב תואצומ ןניא ןה .תורכונמו תוקתשומ ןמצע
,לארשיב תיתועמשמ תיביסולקניא תיטסינימפ העונת םויכ ןיא ,ןכאו .רתוי תורדגומ
תוהזה תוצובק .תונוש תויוהז תוגציימה ,תוחפ וא רתוי תוקזח ,תונוש תוצובק אלא
תייצילאוק לשמל( קוה־דא תויצילאוקב ןהיניב הלועפ ףתשל םיתעל תולוכי תונושה
megamot 51-2-Book.indb 183 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
184
תוליבומו )"היפרגונרופ דגנ היצילאוקה" וא "םולשל םישנ תייצילאוק" ,"השיאל השיא"
ולא תונווגמ תוצובק .)החפשמב תומילא לש םיאשונב ,לשמל( םינוש םינייפמק דחי
םייח ימוחתל יטסינימפה חישה תובחרתה לע םידיעמ םנמא תוליבומ ןהש םינייפמקהו
הלוכיה תיללכ העונת םויה ןיא ךא ,הייסולכואב תופסונ תוצובקל רקיעבו ,םיפסונ
שמשתש הבחר תיתרבח תוירדילוס לש שוביג ךותמ ןלוכ תונושה תוצובקה תא גצייל
.תיטילופ היישעל ףונמ
,םזילרביל־ואנה תיילע תובקעב הנתשה תיטסינימפה הלועפה ןפוא םג ,ןכ לע רתי
תועונתה לש רזגמב ללוחתמה )NGOzation( היצזיאו'גנאה ךילהתל איה הנווכהו
,תותומע לש הנבמב לועפל יתרבח יונישל תועונתה ורבע הז ךילהתב .תויתרבחה
תורהזנ ןה ןכלו ,תומורת לע וא דסממה קינעמש םיבאשמ לע תובורק םיתעל תונעשנה
םינעוט םירקבמה .םימרותה ןמ וא דסממה ןמ ןתוא רכניש ינרתח וא ילקידר יומידמ
,ישילש רזגמ ינוגרא תועצמאב הנידמה תטרפה לש יוטיב אוה היצזיאו'גנאה ךילהת יכ
הרבחה ינוגראשכ ,ןכ לע רתי .החוורה םוחתמ הנידמה לש הגיסנה תא תנמסמ וז הטרפהו
חוקיפלו הנידמה חוקיפל םינותנ םה ,םייטרפ םיפוג וא תונרק ידי־לע םינמוממ תיחרזאה
היגולואדיאה םא םג .)Lavie, 2014( היצזיטילופ־הד לש ךילהת םהב שחרתמו םימרותה
תועגופ ןניא ןה ,תוילאוזנסנוק ןה הלועפה תוקיטקרפ תובורק םיתעל ,תינרתח םהלש
תורקוח ,דגנמ .)Berkovitch & Helman, 2005( םתוח תוריאשמ ןניאו ירוביצה רדסב
הנגרוא אלא היצזיאו'גנאה ךילהתב המלענ אל לארשיב םישנה תעונתש תונעוט תורחא
קדצ לש תולאש לולכל ידכ ובחרתהו םירורב וראשנ הירסמו ,)restructuring( שדחמ
עיפשה היצזילרביל־ואנה ךילהתש רורב ,םלואו .)Herzog, 2011( ןוחטיבו םולש ,יתרבח
תא םיצעה אוהשכ ,ךיפה יתלב ףא ילואו קהבומ ןפואב תיתרבחה הלועפה יסופד לע
תורשפאה תא םוקמב ןהיניב תורחתה תא ריבגהו תונושה תועונתה ןיב תודרפהה
.הלועפ יפותישל
,יתרבח יונישל תולועפו תואחמ לש בחר ןווגמ םויכ תוליבומ םישנ ,תרחא וא ךכ
הרקמה הארמש יפכ ,תרהצומ תיטסינימפ הדמעמ חרכהב תעבונ הניא ןתוליעפ םא םג
רמולכ ,היחמה רקוימו רויד תקוצממ העבנ וז האחמ .2011 ץיקב תיתרבחה האחמה לש
ךא ,הייסולכואב תובחרתמו תוכלוה תובכשב םזילרביל־ואנה לש הערה ותעיגפמ
,גוצרה( תישנ תוגיהנמ סנ לע התלעה ףאו ןלוק תא עימשהל םישנל הרשפא איה
ןהו דלישטורב תיזכרמה האחמה תא ןה וליבוה םישנ .)Fenster & Misgav, 2015 ;2013
תויגוס ןוידל ולעה ךכ ךותבו תיצראהו תינוריעה הירפירפב םייזכרמה םילהאמה תא
תודרטהו תודבוע תוהמיאב הכימת רדעה ,רכשב ןויווש־יא ומכ ,תובושח תוירדגמ
.)2013 ,יקסבומליו( תוינימ
תונגל םעט ןיא םג ןכלו ,ילרביל־ואנה רשקהה ןמ חורבל רשפא־יאש דמלמ הז חותינ
,לואשל שי תאז תחת .תויוהזה לש הקיטילופה תא וא תועונתה לש ןתולצפתה תא
םיאשונ ןעמל תפתושמ הדובע ןנוכל רשפא ךיא ,יביסנטניאו יתטיש רקחמ תועצמאב
.תונושה תויוהזה תא קוחמל ילב ןויוושו קדצ לש
megamot 51-2-Book.indb 184 09/04/2017 11:48:52
185
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
ילרביל־ואנ רשקהב תוינידמ לע רקחמ
לשב .ילרבילה םזינימפה תשיגמ רקיעב תוינידמ לע רקחמה עפשוה םייפלאה תונש דע
הנידמה תוריש ,)1997 ,רואמ( הקוסעת ןוגכ ,םיבר םימוחתב חוורה ירדגמה ןויוושה־יא
דקמתה )2005 ,ןרות( הימדקאה וא )1998 ,קרש־רקנשו ןועדג( תסנכה )1999 ,שורית(
.יטילופה םלועהו טפשמה םלוע ,הדובעה קוש לש תרמצב םישנ בולישל םיכרדב רקחמה
לש ויתוכלשהב רקיעב תוינידמו רדגמ לע רקחמה דקמתה ןורחאה רושעב ,תאז תמועל
תיתרבחה תוינידמה תא תנייפאמ םנמא תילרביל־ואנ הבישח .םישנ לע םזילרביל־ואנה
ילרוא ונעטש יפכ םלוא ,)2005 ,םר( 80־ה תונש עצמאמ רבכ לארשיב תילכלכהו
םיתעל ,םינטק םידעצב ,טאל לעפומ םזילרביל־ואנ ,)2016( רכשי הודחו )2012( ןימינב
ףיקמ רקחמ שי ןורחאה רושעב קר ןכלו ,)םירדסהה קוח תועצמאב ,לשמל( םיכשחמב
.תילרביל־ואנ תוינידמ לש תוירדגמה תוכלשהה לע
תוינידמה לע תכשמתמ העפשה שי ילאינולוק־ואנה הטילשה רטשמל םגש קפס ןיא
תויתרבח תוצובקמ םישנ לש ילכלכ־יתרבחה ןדמעמ לע םג ךכיפלו ,לארשיב תילכלכה
תא ןחובה רקחמה םג .רדגמ לע רקחמב טעומ יוטיב תלבקמ וז העפשה ךא ,תונוש
תא תורישי ןחוב ונניא תונוש תוצובקמ םישנ לע הלשממה ידרשמ לש ביצקתה תוכלשה
הירקחמ ןוגכ ,םיטעמ םירקחמ קר .םישנ לש ןהייח לע ןוחטיבה ביצקת לש תוכלשהה
רטשמ ןיבל םישנ לש ילכלכה ןדמעמ ןיב םירשוק ,)Lavie 2011, 2014( איבל רדמס לש
רשקה לש רתוי קימעמ רקחמב ךרוצ שיש קפס ןיא .םיחטשב ילאינולוק־ואנה הטילשה
.תירדגמ תילכלכ תוינידמ ןיבל שוביכה ןיב
םזינימפל ,תובר תורקוח תנעטל .ילרביל־ואנה ןדיעב ירדגמ רקחמל אופא רוזחנ
תומתב שמתשמ םזילרביל־ואנה ,הרואכל .םזילרביל־ואנה םע םיעתעתמ םיסחי שי
תונורקע .ימצע שומימו תילכלכ תואמצע ,ןויווש שיגדמו תויסאלקה תויטסינימפה
םיידמעמ וא םייעזג ,םירדגמ ,םיינתא םילדבה אלל תויונמדזה ןויווש לש םייטסינימפ
.תיטסינימפ הלועפל סיסב שמשל לוכי אוה ןכלו ,םזילרביל־ואנה לש וילגרל רנ םה
־ואנ םזינימפ לש םרזה ,הנעט )Rottenberg, 2014( גרבנטור ןירתקש יפכ ,םלואו
אוה ךא ,ירדגמ ןויווש־יאב ריכמ םנמא ,תירבה תוצראב רקיעב חתפתהש ,ילרביל
ןנוכמ הז ילרביל־ואנ םזינימפ .דבלב תוילאודיווידניא תוביסב ןויוושה־יא תא הלות
,םייתרבח םירבסה החוד לבא ,ירדגמ ןויווש־יאל תעדומה השיא :שדח ישנ טקייבוס
לע תיביטקאו האלמ תוירחא הילע תלבקמו תירדגמה הילפאל םיילכלכו םייתוברת
לש םיילרבילה םיחנומב אופא שמתשמ ילרביל־ואנה םזינימפה .תילכלכה התחוור
.)Rottenberg, 2014( םנכות תא הנשמ ךא ,הריחב שפוחו תויונמדזה ןויווש
לש םילדבהמ השעמל םלעתמה ,דבלב ילמרופ ןויווש תרציימ וז תילרביל הסיפת
אלו הלועפה לש תואצותב ןויווש רמולכ ,יתוהמ ןויווש רצייל ידכ .דמעמו רדגמ ,עזג
תקנעה ותועמשמ ןויווש ויפלש ילטוטסיראה ןורקיעה לע ךמתסהל שי ,היתונורקעב קר
ןויוושה ןורקעש ןוויכמ .)2007 ,רימק( םינוש יפלכ הנוש סחיו םימוד יפלכ המוד סחי
megamot 51-2-Book.indb 185 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
186
תורמל תושלחומ תוצובק םדקל לוכי ונניא אוה ,עזגל וא רדגמל רוויע ילרביל־ואנה
.תויטסינימפ־ומכה תומתה
תויסולכואב העגפ תילרביל־ואנה תוינידמהש תוארמ תויטסינימפ תורקוח ,ןכאו
רכש חוטישל האיבה תילרביל־ואנה תוינידמה .םישנ ןללכבו ,הדובעה קושב תושלח
סנ לע התלעה ,תודבועה תויוכז לע ונגהש םייעוצקמה םידוגיאה תורדרדיהלו הדובעה
הדסימו הדובעה קושב ושכר םישנש םירושיכמ וא קתוומ םימלעתמה הקסעה יסופד
לש בצמל הליבוה וז תוינידמ .)Benjamin, 2011( םיילאיצוס םיאנת אלל הקסעה יסופד
דואמ טעמ תורכתשמה ,ראשה ןיבל ,ןגוה רכש תורכתשמה ,םישנה ןמ שילשכ ןיב בוטיק
הלאכ םירקמב .)2015 ,ןוסחו ולגזוב־ןגד( ינועל הקיחדו הרדה לש םיכילהתל תופושחו
:עבצ שי הזה בוטיקל .רכשב םידבוע גוזה ינב ינששכ םג ,לודג ונניא ינועה וקמ קחרמה
וליאו ,תויזנכשא תוידוהי םישנמ בכרומ רמולכ ,ובורב ןבל אוה בטיה רכתשמה שילשה
רבעשל תוצעומה תירבמ תורגהמ ,תויפויתא ןה בטיה תורכתשמ ןניאש םישילשה ינש
הדובע תורגהמו טלקמ תושקבמ ,תויניטסלפ ,ךומנ דמעממ תויחרזמ ,עוצקמ ושכר אלש
ןורוויע םע אופא בלטצמ ילרביל־ואנה ירדגמה ןורוויעה .)1997 ,רואמ ;2016 ,רכשי(
תורחא וליאו ,תיכוכז תרקתב תולקתנ תומיוסמ םישנ ךכו ,)2012 ,רלאה־יפצומ( ינתא
.םיריפחמ לוצינ יאנתב ןלבק תודבועכ תוקסעומו לעפמה תפצר לע תוראשנ
Benjamin, Bernstein ;2006 ,ןימינב( תופסונ תורקוחו ןימינב ילרוא לש םירקחמה
Stier & Yaish,( שיעי ריאמו רייטש היח לשו )Deborah, & Motza-Haller, 2010
־ואנ תוינידמב םישנ תדובע לש ירדגמה המוקימ תא םיפשוח םירחא םירקחמו )2014
.דובכב סנרפתהל דואמ ןהילע השקמו םישנ תדכולה תבצ ומכ לעופ הז םוקימ .תילרביל
עיצמ הדובעה םלועש לומגתהו ,תוינעגופ תודובעב תוקסעומ תובר םישנ ,דחא דצמ
תועיבת השיא לכמ תעבות לופיטה תדובע ,רחאה דצה ןמ .וכרעמ דבאמו ךלוה ןהל
לש תויטסינימפ תואמסיסב תשמתשמה ,תילרביל־ואנה הנידמה יכ ,תובחרתמו תוכלוה
םיירוביצה םיתורישה תא תמצמצמו תוירחא השעמל הריסמ ,תילכלכ המצעהו ןויווש
.)Lavee, 2015, 2016(
הנגה ולא םישנל קינעהש תוירוה־דח תוהמיא קוח קקחנ ,לשמל ,1992 תנשב
תוקבאנ םישנהש הנעטב ,תוירדילוסו תונויצ לש חורב קקחנ קוחה .תומיוסמ תובטהו
תנשב ,ןכמ רחאל רושע ,םלואו .הנידמל םיבוט םילייח ויהיש ,םיבוט םידלי לדגל
,החכשנ תימואלה תוירדילוסה - 1992 תנש לש גשיהה תא םירדסהה קוח לטיב ,2002
ולכוי אל ,וסנרפתי אלש םישנ :"הדובעל החוורמ" תוינכת לש הינתהה קר הראשנו
־דח תוהמיא לש ןתרזחה ,הרואכל ,בושו .)Herbst, 2013( הנידמה ןמ עויס לבקל
תילכלכ תואמצע רשפאל תיטסינימפה הפיאשה תא תמאות הדובעה לגעמל תוירוה
.ןמצע םישנה לש םייחה יאנת תא תנחוב הניא וז תוינידמ לעופב םלוא ,םישנל
ןהש העשב םידליב לופיטל םירדסה ולא םישנל שי םא םילאוש םניא תוינידמה יבצעמ
םישנל שי םאה ?םילוזו םישיגנ םוי תונועמ ןהידליל העיצמ הנידמה םאה ?תודבוע
רוגסמה תועצמאב ,ךכ ?הדובעה קושב בלתשהלו רוזחל ידכ םישורדה םירושיכה ולא
megamot 51-2-Book.indb 186 09/04/2017 11:48:52
187
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
תא הביחרמו םישנ לש תולודג תוצובקב תעגופ תילרביל־ואנה תוינידמה ,ילרבילה
.יתרבחה בוטיקה
תא השעמל תונמסמה ,"הדובעל החוורמ" תוינכת יכ התארה )2014( ןמלה הרש
תיטילופ־תילכלכ היסקודותרואמ קלח ןה ,תוהמיאל התוביוחממ הנידמה לש הגיסנה
קוש לש היצלוגר־הד ,םייתרבח םיתוריש לש הטרפה םה הלש רכיהה ינמיסש ,השדח
ךרדה איה רכשב הדובע ,וז המגידרפ יפל .תודבועה לש היצקיפידומוק־הרו הדובעה
קושב תופתתשה .תיתרבח הרדה עונמלו ינועמ תוצובקו םיטרפ ץלחל רתויב הבוטה
,הרבחב תובלתשהל תיזכרמ הריזלו הבוט תוחרזא לש החכוהל אופא תכפוה הדובעה
,הימונוטואב ןייפואמה ,שדח טקייבוס ןנוכל תופאוש "הדובעל החוורמ" תוינכתו
רעס הילמע תויתרוקיבב הגיצהש יפכ .)Rottenberg, 2014 םג ואר( תומזיבו תוירחאב
,תויתרבח תויוכזו יתרבח יוניש לש םיטביה ליכמ הזה שדחה המצעהה חיש ,)2014(
איה ךכל הביסה .תושלחומ םישנ לש םיישממ םיכרצמ תובורק םיתעל םלעתמ אוה ךא
־דח תוהמיא לש ןהיכרוצמ תקתונמ תראשנ םזילרביל־ואנה לש המצעהה תקירוטרש
רצייל אופא לולע ןויוושה ןורקע .םינטק םידליב לפטל תוכירצה ,עוצקמ תורסח תוירוה
,תויחרזמ םישנ ברקבו הירפירפב דחוימב הרומח וז העפות .הרדה תוקידצמה תוקיטקרפ
תכרעמ תומצמטצהמו השיתמ היטרקורויבמ םג אלא הקוסעת רדעהמ קר אל תולבוסה
.)Lavie, 2014( תויתלשממה תואבצקהו החוורה
ןורקיעה ךיא תורקוחה וארה ,תושיא יניד לש םוחתב דוחייבו ,טפשמה םוחתב םג
;2008 ,רקה( רושיגו םישוריג יכילהתב ןה םישנב עגופ המודמ ירדגמ ןויווש לש
)2013( ירדק־ןירפלהו רקה .םידליל תרומשמב םינוידב ןהו )Halperin-Kaddari, 2004
יכילהתב תואצמנה םישנב עוגפל לוכי ירדגמ ןוימד חינמה ןויווש לש ןורקיעהש ונעט
תאו םישנה לש תימוי־םויה תינעבותה לופיטה תדובע תא ריתסמ אוהש ןוויכ ,םישוריג
תשמשמ ירדגמ ןוימד לע ססובמה ןויווש לש החנהה .םישנ ןיבל םירבג ןיב הסנכהה רעפ
לש יפיצפסה ירדגמה םוקימה תא תקחומ איה ךכ ךותבו ,ןויווש־יא קידצהל ידכ בוש
.תומיוסמ םישנ
םימוחתב םג םייקתהל םיכישממ תוינידמ רציימו עיפשמה רקחמו תוינידמ לע רקחמ
רימק ;2004( רימק תירוא לש הירקחמ .ילרביל־ואנה חישה ןמ תוחפ םיעפשומה םירחא
הדרטה תעינמל קוחה תקיקחל איבהל וחילצה תינימ הדרטה לע )2014 ,היתותימעו
תנשב םא .לארשיב ירוביצה חישב הלודג תועמשמ ול שיש ,)1998-ח"נשת( תינימ
ךא רוביצה תא תוררועמ החפשמב תומילאו סנוא לש תויגוסש גוצרה הנח הבתכ 2000
,2016 תנש יהלשב ,םויהש הארנ ,האחמ תולועפלו תונגפהל םינומה להק תואיבמ ןניא
יכדרמ קיציא לש ותשירפ תא תונמל רשפא תאז םיפקשמה םיעוריאה ןיב .הנוש בצמה
םישעמ לש תורבע ןיגב ודגנ שגוהש םושיא בתכ תובקעב 2000 תנשב הקיטילופה ןמ
ןיגב ,בצק השמ ,אישנה לע אלכב םינש עבש 2011 תנשב ליטהש ןידה רזג ;םינוגמ
שמח רחאל 2016 רבמצדב ררחוש בצק( תינימ הדרטהו חוכב הנוגמ השעמ ,סנוא תורבע
)תיטפשמ אלו( תירוביצ המשאה תובקעב תסנכה ןמ לגמ ןוני לש ותשירפ ;)אלכב םינש
megamot 51-2-Book.indb 187 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
188
לש ןועיטה תקסע דגנ 2016 תנשב הבחרה תירוביצה האחמה ,)2015( תוינימ תודרטהב
רקיעבו ;ודוקיפב התרישש תלייח לש סנוא ירקמ המכב םשאוהש סירכוב קפוא ל"את
תא שייבל אלא ,השובמ דוע רתתסהל אלש תינימ ופקתוהש תובר םישנ לש הטלחהה
לע תויולג םינפב ועיפוהש םישנהו בקעי תירוא ,לאתפ יאמ לש הרקמב ומכ ףקותה
יוניש לע םידמלמ םירחא םיברו ולא םירקמ .2016 סרמ שדוחב "השיאל" ןותיעה רעש
ועגפנש םישנל קדצ שורדלו ןיגפהל תאז תובקעב תואצוי תובר םישנ .תירוביצה העדותב
םע תודדומתהל וחתפנש םישדח םיצורעב תושמתשמ ןהו ,תינימ ופקתוה וא תודרטהמ
םג היוצמ ויתוליעפמו ויתומיקמ ןיבש "התקעצכ" טנרטניאה רתא ןוגכ ,ולא תועפות
)2007( טלמיר היונ ,תאז םע .)2013( יקסבומליו לבנע תיטסיביטקאה תיגולונימירקה
רדהתהל דסממל תרשפאמ איה יכ ,רוביצב הלבקתה תינימ הדרטה לש הקירוטרהש הנעט
הנניא תינימ הדרטה לע תננולתמה השיא ,ןכ יפ לע ףא .תויונמדזה ןויוושל תוביוחמב
תקדצומ תאצמנ העיבתהשכ םג ,המלישש דבכה ריחמה לע יוציפ םויכ םג תלבקמ
.קלוסמ דירטמהו
ירקחמ לש םוחתב םג םייקתמ םזיביטקא ןיבל רדגמ לע רקחמ ןיב קודהה רשקה
הלועפ ןיבל תימדקא הדובע ןיב תובלשמ טפשמה םוחתב תורקוח ,לשמל ,ךכ .תוינידמ
תא תוליבומ ,יזנכשא־ןוהט תנעו שורית יפוי ומכ ,תוינטפשמ .תוינידמ יונישל תכשמתמ
ךותבו ,1325 ם"ואה תצעומ תטלחה יפ־לע לארשיל תימואל תינכת חוסינ לש ךילהתה
,ינורהא ירש .)2013 ,יזנכשא־ןוהטו שורית( ויתוכלשה תאו ךילהתה תא תורקוח ןה ךכ
תונושארה ןמ התייה ,)Aharoni, 2014( ולסוא ךילהתב םישנ לש ןתופתתשה תא הרקחש
לארשיב תיטסינימפה העונתה לש התועדומל 1325 ןוחטיבה תצעומ תטלחה תא ולעהש
תתומע תא )יבוקעי םייח םע( רטסנפ יבוט המיקה ןונכתה םוחתב .)2015 נורהא(
תויוכזב םג תקסועו םדא תויוכז ןיבל ןונכת ןיב רשקה תא קזחל תשקבמה ,"םוקמב"
תורושק הב תוליעפהו התומעה תמקה .)2006 ,רטסנפו ןוויס( םיירדגמ םירשקהב ןונכת
םדאה תויוכזו ןונכתה םלוע תא תרבחמה רטסנפ לש תימדקאה התדובעב קודה רשק
תנחובו תונוש תוידמעמו תוינתא ,תוימואל ,תויתרבח תוצובקמ םישנ לש ןהיכרוצ םע
רשפא־יא הלאה רקחמה ימוחת תשולשב .)Fenster, 2004( תינוריע תוחרזאל ןתואכז תא
.םיחטשב ילאינולוק־ואנה רטשמלו יניטסלפ־ידוהיה ךוסכסל סחייתהל אלש
םייוצמה ,רקחמ ינוכמב םג אלא הימדקאב קר אל םיכרענ םיירדגמ תוינידמ ירקחמ
"תווש" זכרמ .ריל ןו ןוכמב "תווש" זכרמ וא הוודא זכרמ ומכ ,הדיל וא הימדקאל ץוחמ
לכל סיסבכ לארשיב רדגמ לע םיזכורמ םינותנ שיגמה ,רדגמה דדמ תא בציעו חתיפ
לכב דדמה תא ןכדעמ זכרמה .)2015 ,ןזחו גוצרה ,ר'צרק־תרמצ( םוחתב ימדקא חותינ
רקוח הוודא זכרמ .)2015 ,ררלו והילא־ןב( ירדגמ ןויווש תגשהל םילכ עיצמו הנש
לש ירדגמ חותינל ילכ הנב ףאו ביצקתה לש תוירדגמה תויועמשמה תא רושע ךשמב
.)2016 ,רפישלגייסו סחנפ ,לורטס ,ןוסח( תוימוקמ תויושר יביצקתו הלשממ יביצקת
חותינ לש דחוימ קרפ תפסוהב ,לשמל ,יוטיב ידיל םיאב הוודא זכרמ לש םיגשיהה
הליג ,יתרבח ןויוושל הרשה .הלשממה ידרשמ לש ביצקתה ירפסמ דחא לכל ירדגמ
megamot 51-2-Book.indb 188 09/04/2017 11:48:52
189
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
לשו ירדגמ בוצקת לש ךלהמה תא ליבויו תוירחאב גהני הדרשמש הריהצה ,לאילמג
יביצקת לש ירדגמ חותינמ ,המגדה םשל .הוודא זכרמ לש ךשמתמ ץועייבו עויסב ומושיי
ידכ תירוביצה הרובחתה תוינידמ תא תונשל שי ךיא תוארל רשפא הרובחתה דרשמ
ינוכמ לש םתדובע .םירבגל עגונב קר אלו ,םישנל עגונה לכב הדיקפת תא אלמת איהש
םיימדקא רקחמ ילכב תשמתשמ ,תימדקאה הדובעה לע תססובמ ירדגמה םוחתב רקחמה
בולישה םה רקחמה ינוכמ ,ךכ םא .הימדקא תושנ ןה ןמצע תורקוחה תובורק םיתעלו
.תירדגמ תוינידמ בוציע ןיבל רדגמ לע ימדקא רקחמ ןיב יבטימה
היפרגואגה לש הרקמה :רקחמל םיידיתע םינוויכ
:םימרז העבראל היגולויצוסה תא קלחל עיצה )Burawoy, 2004( ייווארוב לקיימ
וא( תוינידמ לש היגולויצוס ,תיתרוקיב היגולויצוס ,תילנויספורפ היגולויצוס
אלו( רדגמ לע רקחמהש וניארה ונרמאמב .תירוביצ היגולויצוסו )תימושיי היגולויצוס
היגולויצוסבו תוינידמ לש היגולויצוסב ובורב םקוממ )רדגמ לע יגולויצוסה רקחמה קר
הביטקפסרפ לש העמטה ,ונתנעטל .ןהיניב רשקה תא ונשגדה הז רמאמבו ,תיתרוקיב
תעדה ימוחתב םג תויתרוקיבה תא תדדחמ הרבחה יעדמ לש תעדה ימוחתב תירדגמ
ימושיי רקחממ תוינידמה הדש תא ריבעמ רדגמ לע רקחמה ,תורחא םילימב .םיימושייה
.יתרוקיב רקחמל ורקיעב
רקחמ רשאכש דמלמ היפרגואגה לש הרקמה .היפרגואגה הדש לע הנעטה תא םיגדנ
תעדה םוחת לש ראתמה יווק תא םינפבמ הנשמ אוה ,שדח תעד םוחתל טשפתמ ירדגמ
.םינפבמ ותוא ביחרמ אוה ךכו הז םוחתב ירשפא המו רוסא המ ,רתומ המ לש הרדגהה תאו
הינומגהה תורישב תלעופ לארשיב היפרגואגה יכ ןמולב הנרוא הנעט 1999 תנשב
תיטסינימפהו תיתרוקיבה תינפתה תא הצימחה איה ןכלו ,תידוהי־תירבג־תינויצה
תעד םוחת איה היפרגואגה .)1999 ,ןמולב( ברעמב היפרגואגה לש הקלח תנמ התייהש
,םלואו .ינויצ־ימואלה רשקהה לשו הדשה הנבמ לש ,ןכות לש תוביסמ דחוימב ירבג
ןוויכל ונפ הנממ םיקלח .הינפ תא לארשיב היפרגואגה התניש םינורחאה םירושעה ינשב
לחה יפרגואגה רקחמהו ,תומוקמל אלו םישנאל םהיניע תא הנושארל ואשנו יתרוקיבה
רקחמה םג .םיב"טהלבו םישנב םג ךשמהבו חותיפ תורייע ישנאב ,םיאודבב ןנובתהל
םירשקהב םישנ לש םיכרצה תא ,יקלח ןפואב יכ םא ,ןוחבל לחה ןונכתל תוקלחמב
לארשיב רדגמ לע יבחרמה רקחמה ,תאז םע .)Kallus & Churchman, 2004( ןונכת לש
Hamdan-( הבילס־ןדאמח אנה ןוגכ ,תוריעצ תורקוח המכ טעמלו ,רתויב לבגומ רתונ
היפרגואגל תוקלחמב שדח רוד חמצ אל ,)סופדב( ןנער־גרבנירג הכלמו )Saliba, 2014
בחרמב הקסעש הנושארה היגולותנאב ,ןכאו .הרמאמ תא הבתכ ןמולבש םוימ ןונכתו
ןקוסיעב וטלבש תויפרגואג יתש קר ופתתשה ,)2005 ,היתותימעו בלכ־ןאהד( רדגמבו
הנחבש תפסונ היגולותנאב וליאו ,)2005 ,רטסנפ ;2005 ,ןמולב( םוחתב םינשה־בר
.תופתתשמה ןיב תחא תיפרגואג ולו ןיא ,)2013 ,ןרפלה( תיבחרמ הביטקפסרפמ רדגמ
megamot 51-2-Book.indb 189 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
190
,יקסבומליו( םייפרגואג םיבחרמב קהבומב וקסע הפוסאב םירמאמה ןמ המכ ,תאז םע
לע עיפשמה יבחרמה הנפמה לע דיעהל ידכ ךכב שיו ,)2013 ,ןיזור ;2013 ,ןיבול ;2013
.םיבר תעד ימוחת
םויכו ,בחרמו תוינימ ,רדגמ ןיב רוביחה אוה םיידיתעה םינוויכה דחא ,ךכ םא
Presser, ;2015 ,בגשמ ;2016 ,לטרה( ןכרד תליחתב תוריעצ תורקוח רקיעב וב תוקסוע
ןבומב ,םוקמה לע קר אל תשדוחמ הבישח עיצמ בחרמו תוינימ לע רקחמה .)2016
תונפהל שיש ןוויכה לע םג אלא ,תוינימו רדגמ רוקחל שי ובש ,הלימה לש ילולימה
םגש הנבהה תובקעב הדלונ וז תשדוחמ הבישח .יפרגואגהו יבחרמה טבמה תא וילא
םיבחרמב אלא "הכיס שאר" לע תמייקתמ הניא ,יתוברת־יתרבח ןייפאמ לכ ומכ ,תוינימ
אוהש םינושה תומלוסה לע ,בחרמ .םיילמסו םייתוברת ,םייתרבח ,םייזיפ ,םיישממ
Blumen et( םירדגמה ןיב תוחוכה ךרעמב עירכמו יתועמשמ קלחכ םויה ההוזמ ,ללוכ
:)10 'מע ,2013( ןרפלה ינור הנעט יפכ .)al., 2013
הנבמה לש ורומישבו ומויקב בחרמל שיש עירכמה דיקפתה ]תא רוקחל שי[
בחרמה לש הקולחה .ןתפפכהו םישנב הטילש לע םיתתשומש ]...[ רדסהו
יגוס ,וללה םיבחרמב העונתה יללכ תרדסה ,םיילושו זכרמל ,ירוביצו יטרפל
לכ ,םתרגסמב תבצקנה ןמזה תשיפת ,םכותל םימושרה תויוליעפהו הלועפה
תפכאנ הכותלו תשבגתמ הכותבש תירמוחה הרוטסקטה תא םירציימ דועו הלא
.תירדגמ/תינימה תוהזה
תוירדגמ תורדהו בחרמב תירדגמ הלועפ ,חוכ תוקולח רוקחל רשפאמ בחרמה גשומ
תולועפ תוהזל םג תרשפאמ תויבחרמ תוקולחל עגונב תונרעה ,ןכ לע רתי .תויבחרמ
תועונת ןוגכ ,םירכומ םיאשונב תושדח תוביטקפסרפמ ןודלו תודגנתהו תונתייצ לש
תויבסל תוליהק תיינבו תינימ הדרטה ,תיאודבה הרבחב המדאו םישנ ,אבצו רדגמ ,םולש
,םיימואל־ןיב םיסחיב ןוגכ ,םיפסונ תודשב םישחרתמ םימוד םיכילהת .טנרטניאב
ימוחת תא ךכ ךותבו ,וינפ תא תונשל אופא ךישממ רדגמ לע רקחמה .דועו הלכלכב
.תוירדגמה היתוכלשה לע תוינידמה יונישל םג םרותו ,הרבחה יעדמב תעדה
םיחיש לומ לא םויה בצועמ רדגמ לע רקחמהש ןועטלו םכסל לכונ הבחר תולכתסהב
.םהמ דחא לכ דצלו םדגנכ - ילאינולוק־ואנה חישהו ילרביל־ואנה חישה - םייטננימוד
,תילארשיה תואיצמה בוציע לע תערכמ העפשה עיפשמ הלאה םיחישה ןמ דחא לכ
תילכלכהו תיתרבחה תוינידמה בוציע ,תוירדגמ תויוהז לש תוסיפת בוציע לע דוחייבו
תוחרופה תוירדגמה תוהזה תוצובק .רקחמה לש חותיפו בוציעו תוירדגמה היתוכלשהו
־ואנ תוסיפת ךותמ תימזיו תיטסילאודיווידניא תוהז רצייל ידכ ושבגתה אל ץראב
תיביטקלוק תוירדילוס לש לוציפב םזילרביל־ואנ םע הלועפ תופתשמ ןה ךא ,תוילרביל
הקולח ןעמל קבאמ ןובשח לע םייתוברת םילדבהב הרכה לע קבאמה תא סנ לע תולעמו
תילארשיה הטילשב ךומתל ידכ ומק אל תוהזה תוצובק ,בור יפ לע .םיבאשמ לש שדחמ
,ןיפיקעב וא ןירשימב ,העיפשמ וז הטילש לבא ,הל דגנתהל וא םישובכה םיחטשב
megamot 51-2-Book.indb 190 09/04/2017 11:48:52
191
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
הנידמל סחיב ןתומקמתה לעו ןכותב חוכה תוקולח לע ,תויונגראתהה לש ןייפוא לע
.לארשיב הרבחלו
אוה בור יפ לעו ,תילרביל־ואנ תוינידמב תוקוחר םיתעל ךמות תוינידמ לע רקחמה
חתפתהש הארנ אל .תושלחומ םישנ לע היתוכלשה לעו וז תוינידמ לע תרוקיב חתומ
,)Rottenberg, 2014( תירבה תוצראב הרקש יפכ ילרביל־ואנ םזינימפ לש םרז ץראב
הדובע :םזילרביל־ואנה םע םייכרע־וד םיסחי לע רמוש לארשיב רדגמ לע רקחמהו
תעפשומ תילרביל־ואנה תילכלכה תוינידמהש קפס ןיא .תחא הנועבו תעב ודגנו ודצל
תועפשה ןחוב וניא םייקה רקחמה ךא ,םיחטשב יטסילאינולוק־ואנה הטילשה רטשממ
.רישי ןפואב ולא
םזילאינולוק־ואנהו םזילרביל־ואנה ךיא איה ,רקחמב הרסח ןיידעש ,הלודגה הלאשה
רקחמה תאו תרדגוממה תואיצמה תא םיבצעמ םהשכ הז תא הז םיקזחמו דחי םילעופ
םיארמ )2005 ,יקסריבס ;2007 ,גרבנירג ;2004 ,ןייוטוג( םירקוח המכ .לארשיב ירדגמה
תילרביל־ואנ תוינידמ לש הקוזחתו התחימצ ןיבל תויולחנתהה לעפמ ןיב רשקה תא
ריצה ןיב רושיק תועצמאב .ירדגמ רשקהב המוד רקחמ רסח ןיידע םלוא ,לארשיב
לש הבחרה הנומתה תא רייצל הזכ רקחמ לכוי ילאינולוק־ואנה ריצה ןיבל ילרביל־ואנה
.לארשיב רדגמה יסחי לש םבוציע לע םיעיפשמה תוחוכה
תורוקמ
.תוליכשמ תויוודב םישנ לש ןרופיס :תובוהאו תורדומ .)2008( 'ס ,רדיווק־העיבר־ובא
.סנגאמ :םילשורי
יסחי ,תוהז :לארשיב תויניטסלפ םישנ .)2010( 'נ ,יול־רניוו ,רדיווק־העיבר־ובא
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :ביבא לתו םילשורי .תודדומתהו חוכ
רשקהב ןוחטיבה תצעומ לש 1325 הטלחה :ןוחטיבו םולש ,םישנ .)2015( 'ש ,ינורהא
.תווש זכרמ ,ריל ןו ןוכמ :םילשורי .ילארשיה
םיה ןיב היטרקומדו שוביכ :דחא וניאש הז רטשמ .)2008( ,ריפואו 'א ,יאלוזא
.גנילסר :ביבא לת .)-1967( רהנל
.דבוע םע :ביבא לת .תיתדה תונויצב תוניירואו םישנ :אבה חספב .)1998( 'ת ,רואלא
.81-59 ,7 ,םייפלא .םילחר עוריא :דנלסיא תא םיאור אל הלישמ .)2003( 'ת ,רואלא
.טבמ :םילשורי .םדא ינבכ םישנ .)1976( 'ש ,ינולא
,ןייטשרבלא ךותב .יתרבח ןולק דצל המוארט :קזנכ תונז .)2015( ,גומלא
'מע( גוצייו ןורכיז ,תוהזב םינויע ,המוארט ןמיסב ,)םיכרוע( קישלז 'רו 'ץיבודיוד
.ןליא־רב תטיסרבינואו דחואמה ץוביקה :ביבא לת .)122-101
תקספהל תודעווב תילארשי תוישנ ןוניכ :הנובנו תביוחמ ,תיארחא .)1996( 'ד ,רימא
.255-247 ,7 ,תרוקיבו הירואת .ןוירה
תודגנתהו תוהז ,בחרמ :"תויהל יתיצר ,שפחתהל יל סאמנ רבכ" .)2015( 'ג ,ןייטשלגנא
.51-34 ,131 ,םינמז .לארשיב תוירדנ'גסנרט םישנ לש םייח ירופיסב
megamot 51-2-Book.indb 191 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
192
־לגופו ... 'ש ,יולה ,'ד ,ןמניירג ,'י ,'ץיבולרב ,'ר ,בראג־ריירב ,'ד ,רימא ,'ד םואב
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .הארקמ :םזינימפ דומלל .)2006( .)תוכרוע( 'ס ,יווא'זיב
,תרוקיבו הירואית .יוקיח ,רדגמ ,תונויצ :ילאינולוקה תוכסמה ףשנ .)1997( 'ד ,ןיראיוב
.144-123 ,11
.תילארשיה היפרגואגב "רדגמל רדג" לע ?יכונא יתוחא רמושה .)1999( ,ןמולב
.71-57 ,51 ,היפרגואיגב םיקפוא
־ןאהד 'ה ךותב .םישנ לש רחאה ןמוקמל המדקה :הירפירפו בחרמ .)2005( 'א ,ןמולב
'מע( רדגמ ,הירפירפ ,בחרמ :םורדב םישנ ,)תוכרוע( 'ץיבוקרב 'נו יאני 'נ ,בלכ
.לוגרח :ביבא לת .)41-17
ךירדמ :ןויווש לש הקיטקרפל תירדגמ הקיטקרפמ .)2015( ,ררלו ,והילא ןב
.תווש זכרמ ,ריל ןו ןוכמ :םילשורי .תשמתשמל
תוברת .לארשיב ישנ הדובע חוכ רוחסמ :הדובעה קוש תודרומב .)2006( ,ןימינב
.163-135 ,10 ,תיטרקומד
ץמאמהו תצאומ היצזילרביל־ואנ לש רשקהב לארשיב רדגמ רקח .)2012( ,ןימינב
.42-23 ,1 ,רדגמ .הרגתאל
היצזיטוראו ל"הצ תולייח ימולצת :הנידמ לש היזטנפ .)2012( ,ןייטש־דלפנורב
.גנילסר :ביבא לת .לארשיב יחרזאה םזירטילימה לש
חוכ יסחי דגנכ תויזורד םישנ לש הלועפ תוקיטקרפו תויגטרטסא .)2015( 'א ,תאכרב
.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג תמר .)טרוטקוד תדובע( םיבורמ
םינוויכ ,אצומ תודוקנ :תילארשיה היפרגוירוטסיהב םישנ רקח .)2001( 'ד ,ןייטשנרב
תוירבעה ,)תוכרוע( םקור ןזח 'גו קרק 'ר ,הליש 'מ ךותב .ךרדבש תונבותו םישדח
קחצי די :םילשורי .)25-7 'מע( רדגמה יארב תונויצבו בושייב םישנ :תושדחה
.יבצ־ןב
:טפשמב םינויע .)2007( .)תוכרוע( 'פ ,'ץגופו 'י ,ןוטיב ,'ש ,דיבר־יקסיני ,'ד ,זרא־קרב
.ובנ :ביבא לת .םזינימפו רדגמ
,תילארשי היגולויצוס .לארשיב תוחרזאו םישנ ?אצמי ימ ליח תשא .)1999( 'נ ,'ץיבוקרב
.317-277 ,)1(ב
,24 ,תרוקיבו הירואית .שוביכה לש םיידמעמה תודוסיה לע תורעה .)2004( 'ד ,ןייווטוג
.211-203
ףוג ,הדובע תריגה לש הקיטילופ־ויבה :תוירופו תורז .)2008( ,פמקו ,ןידלוג
םילשורי .)287-258 'מע( לארשיב תונעזג ,)םיכרוע( הנוי 'יו בהנש 'י ךותב .רדגמו
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :ביבא לתו
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .תונזב םישנ :תורקפומ .)2008( 'ע ,רוג
הדשל םישנ לש ןתסינכ םע תויתרבחהו תויתוברתה תורומתה .)2005( ,ןידרוג
.ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג תמר .)טרוטקוד תדובע( יתכלהה חישה
megamot 51-2-Book.indb 192 09/04/2017 11:48:52
193
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
תיסקודותרואה הליהקב םישנ לש ןקבאמ :הפי םוי רקובב תבש .)2007( ,ןידרוג
,143 ,םזינימפו רדגמ ,טפשמב םינויע .םייתד םילאוטירבו תסנכה תיבב תופתושל
.186-143
הירואית .דנליונטלאב תוינימו תונויצ :תוילאוסקסורטהל ההימכה .)1997( 'מ ,ןמזולג
.162-145 ,11 ,תרוקיבו
תוימואל )ומוה(ו תויביטמרונ )ומוה( ןיב :ב"טהל תויוכז לש הקיטילופה .)2013( 'א ,סורג
.142-101 ,ה ,טפשמ ישעמ .תיריווק הקיטילופל
םייב"טהל םידומילב היגולותנא :רחא סקס .)2016( .)םיכרוע( 'י ,זרו 'ע ,ויז ,'א ,סורג
.גנילסר :ביבא לת .לארשיב םייריווקו
הטילש תונש םיעבראב הנפמ תודוקנ שולש :תילכלכ קנח תפטעמ .)2007( 'ל ,גרבנירג
.245-233 ,31 ,תרוקיבו הירואית .תיאבצ־תילכלכ
תועצמאב הריקח :םילשוריב תויוהזו תוחוכ יסחי ,בחרמ .)סופדב( 'מ ,ןנער־גרבנירג
.תירבעה הטיסרבינואה :םילשורי .)טרוטקוד תדובע( GPS־ו תוילטנמ תופמ
לת .2015 בצמ תנומת :לארשיב םיירדגמ רכש ירעפ .)2015( 'י ,ןוסחו 'נ ,ולגזוב־ןגד
.הוודא זכרמ :ביבא
,היתותימעו ילאערזי 'ד ךותב .תויזנכשאל תויחרזמ ןיב םזינימפ .)1999( 'ה ,בלכ־ןאהד
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .)267-217 'מע( הקיטילופ ,רדגמ ,ןימ
לש ןתופיקשו תויטילופ תוירואיתו ירדגמ ןורוויע :תולשחונמ .)2002( 'ה ,בלכ־ןאהד
.287-265 ,)2(4 ,תילארשי היגולויצוס .תויחרזמ םישנ
,הירפירפ ,בחרמ :םורדב םישנ .)2005( .)תוכרוע( 'נ ,ץיבוקרבו 'נ ,יאני ,'ה ,בלכ־ןאהד
.לוגרח :ביבא לת .רדגמ
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .גוצייל תוכ"חמ .)1998( 'ד ,קרש־רקנשו 'ג ,ןורוד
ןוכמ :ביבא לת .)גנילרה 'ג :םוגרת( םזילרביל־ואינה תודלות רוציק .)2015( 'ד ,יווראה
.דלומ
םולשה היה דציכ :םיידמעמ־ונתאו םיירדגמ תולובג ןומיסו האחמ .)2003( 'ש ,ןמלה
םשב ,)םיכרוע( 'גאח־לא 'מו רזעילא ןב 'א ךותב .תידמעמ־ונתא תוהז לש למסל
.)575-557 'מע( הנתשמ ןדיעב לארשיב המחלמו םולש לש היגולויצוס :ןוחטיבה
.הפיח תטיסרבינוא :הפיח
החוורמ תואנדס :תוֹמזיל וכפה דועיס תולפטמו תוקנמ ,תויאפוק דציכ .)2014( 'ש ,ןמלה
.335-312 ,)2(15 ,תילארשי היגולויצוס .ילרביל־ואינה ימצעה ןוניכו הדובעל
רפכ .בחרמ לע תוירדגמ תוביטקפסרפ :תאצמנ ינא ןכיה .)2013( .)תכרוע( 'ר ,ןרפלה
.טרבא ךירדירפ ןרקו לרב תיב תימדקאה הללכמה :אבס
הייארו תרומשמ ירדסה בוציע לש םיעלקה ירוחאמ :טפשמב תורוה .)2008( 'ד ,רקה
.םירדגמ תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת .םישוריגב
לש היתונכס לע :תורמשמ יכוסכסב הערכהה יללכ .)2013( 'ר ,ירדק־ןירפלהו 'ד ,רקה
.170-91 ,)2-1(וט ,לשממו טפשמ .תרדגוממ תואיצמב ירוהה ןוימדה תיילשא
megamot 51-2-Book.indb 193 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
194
רקחמ תויגולודותמב ןוידל הנמזה .)2014( ,ובנ־רמורקו ,יא'גא־איבל ,'ד רקה
תויגולודותמ ,)תוכרוע( רקה 'דו יא'גא־איבל 'מ ,ובנ־רמורק 'מ ךותב .תויטסינימפ
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .)31-7 'מע( תויטסינימפ רקחמ
,ז ,טפשמה .תילאוסקסומוהה הכפהמה לש התליפנו התיילע .)2002( 'א ,לארה
.216-195
האגה הליהקה תויוכז .)2016( .)םיכרוע( ,יקסנישולו ,ןרטשנגרומ ,'א ,לארה
.ובנו רקאס ןוכמ :םילשורי .תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ :לארשיב
תדובע( לארשיב ב"טהל תוליעפב השובו הוואג לש הקיטילופ .)2016( ,לטרה
.רדגמ ידומילל תינכתה ,ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג תמר .)טרוטקוד
היפרגונרופו םישנו רחס ,תונז :םימדו רשב .)2013( .)תוכרוע( 'א ,ימדשו 'א ,גוצרה
.סדרפ :הפיח .לארשיב
הרבח ,)תכרוע( גוצרה 'ח ךותב .תיטסינימפ הקיטילופו חוכ ,עדי .)2000( ,גוצרה
.תומר :ביבא לת .)294-269 'מע( הארמב
.162-155 ,34 ,תרוקיבו הירואית .םייטסינימפ םיטבמ :יטילופה והמ .)2009( 'ח גוצרה
.96-69 ,41 ,תרוקיבו הירואית .םילהואה תאחמ לע ירדגמו ירוד טבמ .)2013( 'ח ,גוצרה
תד ,רדגמ :סואזת תניפס סקודרפ .)2014( .)תוכרוע( 'ע ,הליריפ־תודיפלו ,גוצרה
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .הנידמו
,)םיכרוע( הנוי 'יו בהנש 'י ךותב .דדגבל םיעוגעגה לש הקיטילופה .)2008( ,ששה
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :ביבא לתו םילשורי .)307-287 'מע( לארשיב תונעזג
יקסניול ,)תכרוע( רימא־ןמצירק 'ט ךותב .לארשיב תוטילפ םישנ .)2015( 'נ ,טפגרוו
'מע( לארשיב טלקמה תוינידמ לש םייטפשמו םייתרבח םיטביה :הרמסא תניפ
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :ביבא לתו םילשורי .)288-252
בוחר תודרטה לע :הרזחבו ילאוטריווה בחרמל רדגוממה בוחרהמ .)2013( 'ע ,יקסבומליו
תוביטקפסרפ :תאצמנ ינא ןכיה ,)תכרוע( ןרפלה 'ר ךותב ."התקעצכ" רתאה לעו
ןרקו לרב תיב תימדקאה הללכמה :אבס רפכ .)350-313 'מע( בחרמ לע תוירדגמ
.טרבא ךירדירפ
'מ ,ובנ־רמורק 'מ ךותב .הליהקו חוכ ,עדי לש תומליד :תויריווק תורצ .)2014( 'ע ,ויז
.)228-210 'מע( תויטסינימפ רקחמ תויגולודותמ ,)תוכרוע( רקה 'דו יא'גא־איבל
.םירדגמ תרדס ,דחואמה ץוביקה :ביבא לת
תירדגמ הבישח תעמטה .)2016( 'ו ,רפישלגייסו ,סחנפ ,'מ ,לורטס ,'י ןוסח
.הוודא זכרמ :ביבא לת .םיגשיהו תומזוי :תילפיצינומה תוינידמב
דובכ םשב םישנ חצרו הנידמה ,היכראירטפה :דובכה לש הקיטילופה .)1999( 'מ ,ןסח
לת .)306-267 'מע( הקיטילופו רדגמ ,ןימ ,היתותימעו ילאערזי 'ד ךותב .החפשמה
.דחואמה ץוביקה :ביבא
היגולויצוסנוליח ירבג ףוג שגופ ורצי תא שבוכה ?רוביג והזיא .)2009( ,קקח
.189-159 ,)1(אי ,תילארשי
megamot 51-2-Book.indb 194 09/04/2017 11:48:52
195
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
םירשעה האמב רדגמה ידומיל תוציחנ לע :הווקת השיאב לוק .)2011( .)ךרוע( 'צ ,רגירט
.)דחוימ ןויליג( טפשמה .תחאו
,19 ,תרוקיבו הירואית .ידוהי־יברעה ךוסכסה לע יריווק טבמ .)2001( 'י ,יאנוי
.275-265
עונלוקב תיחרזמה תוירבגה תאצמה :תינימ הקיטילופו תוינתא .)2004( 'ר ,ףסוי
.62-31 ,25 ,תרוקיבו הירואית .ילארשיה
.109-85 ,14 ,תרוקיבו הירואית .ל"הצב יאבצה תורישב רודגמה .)1999( 'ד ,ילאערזי
־לגופו ... ,הונ ,'מ ,ןאסח ,'ח ,גוצרה ,'הלכ־ןאהד ,'א ,ןמדירפ ,'ד ,ילאערזי
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .הקיטילופו רדגמ ,ןימ .)1999( 'ס ,יווא'זיב
לע :דוכלמב םישנ .)1982( .)תוכרוע( 'ר ,טפירשו 'פ ,יאדר ,'א ,ןמדירפ ,'ד ,ילאערזי
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .לארשיב השאה בצמ
.לארשיב תיניטסלפה הרבחב תימוקמ הקיטילופו רדגמ ,בחרמ .)2013( 'ת ,סנוי־איחי
'מע( בחרמ לע תוירדגמ תוביטקפסרפ ?תאצמנ ינא ןכיה ,)תכרוע( ןרפלה 'ר ךותב
.טרבא ךירדירפ ןרקו לרב תיב תימדקאה הללכמה :אבס רפכ .)241-203
:תיטסינימפ הבישחל םיכרד .)2007( .)תוכרוע( ,הוונו 'א ,ןיבול ,'ת ,רואלא ,'נ ,יאני
.החותפה הטיסרבינואה :הננער .רדגמ ידומילל אובמ
,39 ,טפשמ ינויע ?רדגמ יסחיב ספא :אבצו הרדה ,התדה .)2016( 'ש ,גומלאו 'ק ,תפי
.316-243
יטסינימפה לאמשה לש דגנה תוברתמ םימושיר :תויתמועל .)2009( 'ח ,רכשי
.גנילסר :ביבא לת .לארשיב
םוריחה תינכת תובקעבו לע יטסינימפ רוהרה :1985 ילוי תמוצ .)2016( ,רכשי
.סדרפ :הפיח .קשמה בוצייל
.ןחבמ הרקמכ לארשיב תינרדומה היסקודותרואה :תישנ תיתד תוגיהנמ .)2006( 'ט ,ןהכ
.296-251 ,10 ,תיטרקומד תוברת
,תיטרקומד תוברת .לארשיב הרבחו רדגמ .)2006( .)תוכרוע( 'ר ,ירדק־ןירפלהו 'ט ,ןהכ
.10 ךרכ
:םילשורי .)ישילש ץבוק( היידוהי השא תויהל .)2005( .)תוכרוע( 'ע ,איבלו 'ט ,ןהכ
."ךלוק" םורופ
.תילולימ תינימ הדרטהב תויגוס :תודירטמ םילימ .)2011( .)תכרוע( 'ל ,ןונבל
.היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי
.השיאה תויוכז יוויש קוח לע תסנכב ןוידה :לקלקמ קר ביטאילאפהשכ .)1993( 'פ ,בהל
.159-149 ,47-46 ,םינמז
:תאצמנ ינא ןכיה ,)תכרוע( ןרפלה 'ר ךותב .טבמהו בחרמה .)2013( 'א ,ןיבול
תיב תימדקאה הללכמה :אבס רפכ .)76-17 'מע( בחרמ לע תוירדגמ תוביטקפסרפ
.טרבא ךירדירפ ןרקו לרב
05-sason and misgav-SC5.indd 195 19/04/2017 10:17:38
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
196
םיידוהי םירגהמ :תוירבג לש םילדומב םיקחשמ .)2000( 'ת ,טרופופרו 'ע ,רדפ־יקסמול
.51-31 ,)1(3 ,תילארשי היגולויצוס .ילארשיה אבצב םייסור
.לבב :ביבא לת .תיחרזמ תיטסינימפ הקיטילופ :יתוחאל .)2007( .)תכרוע( 'ש ,ריל
.סדרפ :הפיח .םייח ירופיס 8 ,םישנ 8 :ןושאר ףוגב .)2015( .)תכרוע( 'ש ,ריל
היזיוולטב ףוגה יגוציי :תוהזה בוטיחו ףוגה בוציע .)2007( 'ע ,המקו 'ד ,רפלא־ןריל
הרבח ,תרושקתל גוצרה םייח ןוכמ ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת .תירחסמה
.הקיטילופו
ךותב .תילארשיה תרושקתה לע יטסינימפ טבמ :יתרושקת ךרע תווש .)1997( 'ד ,שימל
לתו םילשורי .)139-119 'מע( לארשיב היטרקומדו תרושקת ,)ךרוע( יפסכ
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו ןוכמ :ביבא
ץופינ - הדובעב םישנה םודיק :הלועה חוכה םישנ .)1997( .)תכרוע( 'ע ,רואמ
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת ."תיכוכזה תרקת"
.ופיב תיברע תוירבג לש תויתוברת תוינבה :תורז ךותמ תוהז .)2003( וקסרטנומ
.121-116 ,)1(ה ,תילארשי היגולויצוס
.תילארשיה הירפירפב תויחרזמ םישנ :ןוטבה תואספוקב .)2012( ,רלאה־יפצומ
.סנגאמ :םילשורי
הכרעה :הינייפאמו לארשיב םישנ ברקב תינימ תומילאל הפישחה ידממ .)2009( 'א ,רומ
.65-46 ,7 ,לארשיב תויתרבח תויגוס .תינושאר
תוירדגמ תושיפתו הינייפאמ ,הירועיש :הדובעה םוקמב תינימ הדרטה .)2011( 'א ,רומ
.184-159 ,11 ,לארשיב תויתרבח תויגוס .הילא סחיב
.101-77 ,31 ,תרוקיבו הירואית .Watch םוסחמ :לובגה לע האחמ .)2007( 'ד ,ךבסנמ
לש םהייח לע ףגני ִמה ךילהת לש תועפשהה ?ףוג ןימ הזיא .)2014( 'ל ,ןונד־דדועמ
.גנילסר :ביבא לת .םילאוסקסרטניא
תואירבו הכימת יבאשמ ,ץחל ימרוג :לארשיב םירדנ'גסנרט םישנא .)2013( 'י ,ןוטרמ
.תילאיצוס הדובעל רפסה תיב ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת .)א"מ תדובע( תישפנ
.לארשיב תיבסל־ומוהה הליהקב תונליג ייוליג .)2011( ,ןורודו ,שא־ירמ
.129-107 ,)3-2(חל ,היגולוטנורג
ןורכיזו תוהז ,ףוג לש טבמ תודוקנ :ריעב יבחרמ םזיביטקא .)2015( 'ח ,בגשמ
תיבו היפרגואגל הקלחמה ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא לת .)טרוטקוד תדובע(
.הירוטסיהל רפסה
האגה זכרמב םזיביטקאו תיבחרמ הקיטילופ :תונרתחל תוידסממ ןיב .)2016( 'ח ,בגשמ
.94-64 ,10 ,ירוביצה בחרמהיבא־לתב
הירואית .תיבסל הביטקפסרפמ תיחרזמ :רובעי הז הנותחה דע .)2009( ,ילעשמ
.261-255 ,35 ,תרוקיבו
,ונלליק אל .םשה ךורב םירמוא ונייהו ...טאל טאל ...ש דע ,ונלבס" .)2012( 'ס ,ןור־רגנ
,לארשיב תויתרבח תויגוס .קאריעמ הידוהי תרגהמ לש הרופיס :"הנידמה תא ונבהא
.64-34 ,14
megamot 51-2-Book.indb 196 09/04/2017 11:48:52
197
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
םישנ םע תונויארב "תמא ןמזב תויביסקלפר"ו הקיתש ,רוביד לע .)2014( ,ןור־רגנ
,)תוכרוע( רקה 'דו יא'גא־איבל ,ובנ־רמורק ךותב .הבורמ תוילוש תולעב
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .)133-112 'מע( תויטסינימפ רקחמ תויגולודותמ
.םיילארשי םיאלימרת ירופיסב בחרמו ףוג :תינומגה תוירבג לש םירופיס .)2003( 'ח ,יונ
.121-75 ,)1(ה ,תילארשי היגולויצוס
םשל טנמגיפה תופיפצ ןיב רשקה לע :"הטימב תומח תוינמיתהש עודי" .)2006( 'י ,ןמענ
.191-185 ,28 ,תרוקיבו הירואית .החרפ ראותה
,)ךרוע( םר ךותב .לארשיב םישנ תאכה :תומילאו הטילש .)1993( ,יקסריבס
.תורירב :ביבא לת .)244-222 'מע( םייתרוקיב םיטביה :תילארשיה הרבחה
.הפמ :ביבא לת .תמלשמ לארשיש ריחמה - שוביכה :הרהויה ריחמ .)2005( ,יקסריבס
טבמ תדוקנמ יבחרמ ןונכת ?בחרמ ןימ הזיא .)2006( .)תוכרוע( 'ט ,רטסנפו 'א ,ןוויס
."םוקמב" תתומע :םילשורי .תירדגמ
תירדגמ הייצח יפלכ תוינידמ ?השיא וא רבג ינא םא עבקת הדעו .)2013( ,יניס
לת .)א"מ תדובע( רמושה לתב ןימ יונישל הדעווב תירדנ'גסנרט תויביטקייבוסו
.היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא
תואיצמ תורדגה לש ךוותמ גשומ :תושלחומ םישנ לש תילכלכ המצעה .)2014( 'ע ,רעס
.174-151 ,42 ,תרוקיבו הירואית .תורחתמ
ותישארו םישנל הריחבה תוכז לע קבאמה :תודמחנ תויהל תוצור אל .)2006( 'ח ,ןרפס
.סדרפ :הפיח .לארשיב שדחה םזינימפה לש
ךותב .לארשיב רדגמ ידומיל :תיטסינימפ הליהקל הימדקא ןיב .)2009( 'ח ,ןרפס
לארשיב ההובגה הלכשהב תוינתאו רדגמ ,)םיכרוע( הקטלפוא 'יו ץיבורזל־ץרה 'ר
.סדרפ :הפיח .)188-169 'מע(
.342-321 ,)2-1(זט ,טפשמה .ימדקאה בחרמב רדגמו םישנ ,]םי[מזינימפ .)2011( ׳ח ,ןרפס
תונש םישולש :תיטסינימפ השאל השא .)2013( .)תוכרוע( ,ןיד־רבו ,ןרפס
.יטסינימפ זכרמ ,השאל השא :הפיח .תוליעפ
,תוליעפ :תימוקמ תיבסל הירוטס]א[יה .)2016( ,יול־ןוששו ,לטרה ,'ח ,ןרפס
תויוכז ,)םיכרוע( יקסנישול 'יו ןרטשנגרומ 'ע ,לארה 'א ךותב .םיגשיה ,םיקבאמ
.)80-45 'מע( תירדגמ תוהזו תינימ הייטנ ,טפשמ :לארשיב האגה הליהקה
.ובנו רקאס ןוכמ :םילשורי
רקחל םילשורי ןוכמ :םילשורי .לארשיב תויושרהו סנוא ,תוסנאנ .)1994( ,םליע
.לארשי
ןיב :לארשיב ינרדומ־יסקודותרואה םזינימפה .)2013( ,סקדלוו־ןויצו ,יש־ריע
.329-233 ,)2-1(וט ,לשממו טפשמ .ביטרנל סומונ
תדובע( ל"הצב םימחול תובא לש תוירבג תוסיפת :תוהבאו אבצ ןיב .)2012( 'א ,יבנע
.היגולופורתנאלו היגולויצוסל הקלחמה ,ןליא־רב תטיסרבינוא :ןג תמר .)א"מ
־ןיב םירקחמ ץבוק :תוידוהי תורבחב םישנ לש ןהייחל בנשא .)1995( ,ןומצע
.לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ :םילשורי .ימוחת
megamot 51-2-Book.indb 197 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
198
:ביבא לת .תילארשיה תוברתב םישנ לש םיגוציי :ילוק עמשתה .)2001( ,ןומצע
.דחואמה ץוביקה
'ד ךותב .תוינרדומ־טסופל תויתחפשמ ןיב :לארשיב תוחפשמ .)1999( 'ס ,יווא'זיב־לגופ
.דחואמ ץוביקה :ביבא לת )166-107 'מע( הקיטילופו רדגמ ,ןימ ,היתותימעו ילאערזי
.2003-1882 ,לארשיב םישנ :יתרבח יונישו תוימואל ,םזינימפ .)2007( 'ס ,יווא'זיב־לגופ
ןדיעב תידוהי תוברת :שדח ידוהי ןמז ,)םיכרוע( ןבצ 'יו םחש 'ד ,לבוי 'י ךותב
ןזופ תיירפס ,רתכ :םילשורי .)245-236 'מע ,4 ךרכ( ידפולקיצנא טבמ ,ינוליח
.הזוניפש ןוכמו תינרדומ תידוהי תוברתל התומע - אדמל ,תידוהי תוברתל
:הננער .םדא תויוכזו תוחרזא ,רדגמ :םזינימפו היטרקומד .)2011( 'ס ,יווא'זיב־לגופ
.החותפה הטיסרבינואה
יטרפה ןיב :בשומבו ץוביקב םישנ .)2013( .)תוכרוע( 'ר ,יבערשו ,יווא'זיב־לגופ
.סנגאמו ןיקנבט די :םילשורי .ירוביצל
בחרמה בוציעו וישכע םולש ,םינומא שוג :הדגל תופמ יתש .)2003( 'מ ,הגייפ
.סנגאמ :םילשורי .ילארשיה
תורגסמ .םייניב םוכיס - לארשיב םישנו תרושקת רקחמ :ןאל ןיאמ .)סופדב( 'ע ,טסריפ
.הידמ
.בגנב םיאודבה תורייע ןונכתב ימלוע עדיו ימוקמ עדי :חוכו רדגמ .)2005( 'ט ,רטסנפ
,הירפירפ ,בחרמ :םורדב םישנ ,)תוכרוע( 'ץיבוקרב 'נו יאני 'נ ,בלכ־ןאהד 'ה ךותב
.לוגרח :ביבא לת .)85-69 'מע( רדגמ
:יתוחאל ,)תכרוע( ריל 'ש ךותב .תויחרזמל תוהכ ןיב תוישנ .)2007( ,לקנרפ
.לבב :ביבא לת .)262-249 'מע( תיחרזמ תיטסינימפ הקיטילופ
ישגר םזילאודיבידניא :"שפנ תלצה היה הז ,היגולואידיא היה אל הז" .)2014( 'מ ,ץרפ
.155-131 ,43 ,תרוקיבו הירואית .לארשיב יאבצ תורישמ תוענמיהו
לארשיב ירדגמ ןויווש־יא :רדגמה דדמ .)2015( 'נ ,ןזחו 'ח ,גוצרה ,'ה ,ר'צרק־תרמצ
.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .2015
םידומילב םירמאמ רחבמ :תוינימל רבעמ .)2003( .)םיכרוע( 'א ,רנקו 'ע ,ויז ,'י ,רדק
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .תיריווק הירואיתו םייבסל־ומוה
.ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת .תושדחתהל תושגנתהמ :תודהיו םזינימפ .)2008( 'ח ,תהק
.סדרפ :הפיח .)ןייטשקלוו דדוע :םוגרת( תויורבג .)2009( 'ר ,לנוק
היגולויצוס .לארשיב יב"טהלה רקחמה־הדש לש ותומדל םיווק .)2014( ,המק
.261-241 ,)2(וט ,תילארשי
:ביבא לת ."םירחא" לש םייתרושקת םיגוציי :הרדהה לע .)2015( 'ע ,טסריפו 'ע ,המק
.גנילסר
דובכ תרדה ןיב סוניאה תרבע :"ןאכל והואיבה - רחא סקס שי םא" .)2004( 'א ,רימק
השדח הקיקחל העצהו ,)DIGNITY( םדאה לש ילוגסה ודובכו ןויווש ,)HONOR(
.766-669 ,)2(7 ,לשממו טפשמ .םדאה דובכ ךרע חורב
megamot 51-2-Book.indb 198 09/04/2017 11:48:52
199
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
.למרכ :םילשורי .הרבחבו טפשמב שדח ילארשי םזינימפ :הוחו םדא דובכ .)2007( 'א ,רימק
הדרטה תעינמל קוחה .)2014( 'ש ,רנטיוו 'ש ,הדוגפ ,'י ,ןמיוודנרב ,'ר ,סירה ,'א ,רימק
,תשרב טפשמה .ןושארה רושעה ןמ םינותנ :תעמשמהו טפשמה תוכרעמב תינימ
.98-13 ,2
היגולויצוס .תוינימואל לש יזכרמ רתאכ המיחל לש תושגר תיינבה .)2003( 'ד ,ןלפק
.75-49 ,)1(ה ,תילארשי
:ביבא לת .תודגנתה ,באכ ,רדגמ :םייח ירופיס ,ינועב םישנ .)2006( 'מ ,ובנ־רמורק
.דחואמה ץוביקה
רקחמ תויגולודותמ .)2014 ( .)תוכרוע( ,רקהו 'מ ,יא'גא־איבל ,'מ ,ובנ־רמורק
.דחואמה ץוביקה :ביבא לת .תויטסינימפ
תושקבמ :החנזהל תוילרטינ ןיב .)2013( ,טפגרוו ,רוד־ןב ,'ט ,רימא־ןמצירק
.373-329 ,)2-1(וט ,לשממו טפשמ .לארשיב תוטילפו טלקמ
םילשורי .טפשמבו הרבחב השאה דמעמ .)1995( 'מ ,יבוק־ןבילו 'כ ,ולש ,'פ ,יאדר
.ןקוש :ביבא לתו
.תשרה יבחרמב תורביח :ילאוטריוה בחרמב ןדבל תושלוג אל תויבסל .)2013( 'י ,ןיזור
'מע( בחרמ לע תוירדגמ תוביטקפסרפ :תאצמנ ינא ןכיה ,)תכרוע( ןרפלה 'ר ךותב
.טרבא ךירדירפ ןרקו לרב תיב תימדקאה הללכמה :אבס רפכ .)378-351
.)דחוימ ןויליג( 22 ,םינפ .המצוע ,העדות ,םישנ .)2002( .)ךרוע( 'ר ,לטנזור
יתור :םוגרת( םזינימפו היסקודותרוא לע :הל לעממ הרותה ןומרא .)2007( 'ת ,סור
.דבוע םע :ביבא לת .)ןליא־רב
:הננער .)דחוימ ןויליג( 131 ,םינמז .תיריווק הירוטסיה .)א2015( .)תכרוע( 'א ,בומימחר
.רזש ןמלז זכרמו ביבא לת תטיסרבינוא ,החותפה הטיסרבינואה
.1989-1972 יבסל םזילקידר :תוחכפתהו תונגפה ,תודועס .)ב2015( ,בומימחר
.71-62 ,131 ,םינמז
תינימ הדרטה תעינמל קוחה תרבח יונישו םזינימפ ,טפשמ לע .)2007( ,טלמיר
,)תוכרוע( 'ץגופ 'דו ןוטיב 'י ,דיבר־יקסיני 'ש ,זרא־קרב 'ד ךותב .המגודל הרקמכ
.ובנ :םילשורי .)1010-985 'מע( םזינימפו רדגמ ,טפשמב םינויע
טפשמ .דיתע ,הווה ,רבע :לארשיב םזינימפו טפשמ .)2013( .)תכרוע( טלמיר
.2-1 ,לשממו
.םילשוריב דאהי'ג ,ביבא לתב דלרוו'קמ :לארשי לש היצזילבולגה .)2005( ,םר
.גנילסר :ביבא לת
תילארשיה היגולויצוסב תויתרוקיב תומגמ :והינתנ ימיב היגולויצוס ,)2017( ,םר
.68-13 ,)2(אנ ,תומגמ .21־ה האמה תליחתב
לע תוינושאר תורעה :חוכה לא ההימכה ,היווהה תואלמל ההימכה .)2001( 'א ,ימדש
:ילוק עמשתה ,)תכרוע( ןומצע ךותב .לארשיב תויזנכשא םישנ לש ןתייווה
ןוכמ :ביבא לתו םילשורי .)426-408 'מע( תילארשיה תוברתב םישנ לש םיגוציי
.דחואמה ץוביקהו ריל ןו
megamot 51-2-Book.indb 199 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
200
ראב .תורוגס תוליהקב גוז תונב יפלכ תומילא :תומוחל דעבמ ץיצהל .)2012( 'א ,םהש
.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא :עבש
,ינש דצמ .תויתוברת־ברו עזג ,רדנ'ג לש הקיטילופ :יחרזמ םזינימפ .)1996( 'א ,טחוש
.33-29 ,6-5
םילאוסקסיב ,תויבסל ,םיאומוה םיריעצו רעונ ינב :דורווב םייחה .)2007( 'ג ,הליש
.גנילסר :ביבא לת .םירדנ'גסנרטו
רדגמ לע םישדח םירקחמ :לארשיב רדגמ .)2011( .)םיכרוע( ,ץ"כו ,הליש
רקחל ןוירוג־ןב ןוכמ ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .הנידמבו בושיב
.תונויצהו לארשי
בושיב םישנ :תושדחה תוירבעה .)2001( .)תוכרוע( 'ג ,םקור ןזחו 'ר ,קרק ,'מ ,הליש
.יבצ־ןב קחצי די :םילשורי .רדגמה יארב תונויצבו
.22-15 ,22 ,םינפ .שדח םלוע אורבל ,חוכה תא חנעפל .)2002( 'ו ,ןריש
השא ,)םיכרוע( בגר 'שו ןהכ 'ט ךותב .יחרזמה יטסינימפה םויה רדס .)2005( 'ו ,ןריש
:ןג תמר .)320-317 'מע( חרזמה תב היידוהיה לש הרופיס :חרזממ השא ,חרזמב
.ןליא־רב תטיסרבינוא
.תומר :ביבא לת .ךוניחב רדגמו תוינימ .)2000( .)תכרוע( 'ש ,יקסלש
www.ha- ךותמ רזחוא .תויוהז לש הקיטילופו תוהז לע תורעה .)2004( ,בהנש
keshet.org.il/articles/zehut_yehuda-shenhav.htm
לתו םילשורי .ילארשיה אבצב תוישנו תוירבג :םידמב תויוהז .)2006( 'א ,יול־ןושש
.דחואמה ץוביקהו סנגאמ :ביבא
.ריל ןו ןוכמ :םילשורי .לארשיב רדגמו אבצ .)סופדב( 'ע ,רדפ־יקסמולו 'א ,יול־ןושש
.תומר :ביבא לת .הילפה ,םירפסמ ,םייומיד :תילארשיה הימדקאב םישנ .)2005( 'נ ,ןרות
קוחל 7 'סמ ןוקית :הנידמה תורישב םינימה ינש ינבל םלוה גוציי .)1999( ,שורית
,םיטפשמ .ומושייל דוסי יווקו ותונשרפ :1959-ט"ישת ,)םייונימ( הנידמה תוריש
.245-183 ,ל
תוינידמ בוציעל םיפוגב םישנ ןווגמ לש םלוה גוציי .)2013( 'ע ,יזנכשא־ןוהטו 'י ,שורית
תצעומ לש 1325 הטלחהו השאה תויוכז ןויווש קוחל 4 'סמ ןוקית תובקעב - תימואל
.233-171 ,)2-1(וט ,לשממו טפשמ .ןוחטיבה
Abdo, N., & Lentin, R. )Eds.(. )2002(. Women and the politics of military
confrontation: Palestinian and Israeli gendered narratives of dislocation. New
York, NY: Berghahn.
Aharoni, S. )2014(. The gender-culture double bind in Israeli-Palestinian peace
negotiations: A narrative approach. Security Dialogue, 45)4(, 373-390.
Amir, M., & Kotef, H. )2007(. )En(Gendering checkpoints: Checkpoint Watch and
the repercussions of intervention. Signs, 32)4(, 973-996.
megamot 51-2-Book.indb 200 09/04/2017 11:48:52
201
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
Benjamin, O. )2011(. Gender outcomes of labor market policy in Israel. Equality,
Diversity and Inclusion, 30)5(, 394-408.
Benjamin, O., Bernstein, D., & Motza-Haller, P. (2010). Emotional politics in
cleaning work: The case of Israel. Human Relations, 64)3(, 337-357.
Benski, T. )2015(. Emotion maps of participation in protest: The case of women in
black against the occupation in Israel. Research in Social Movements, Conicts
and Change, 31, 3-34.
Berkovitch, N. )1999(. From motherhood to citizenship: Women's rights and
international organizations. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Berkovitch, N., & Helman, S. )2005(. Global social movements. In P. Essed,
A. Kobayashi, & D. Theo Goldberg )Eds.(, The Blackwell's companion to
gender studies )pp. 266-278(. Oxford, England: Blackwell.
Blumen, O., Fenster, T., & Misgav, C. )2013(. )Eds.(. Special issue on bridging
gender diversity into the globalized world. Hagar: Studies in Culture, Polity
and Identities, 11)1(.
Blumen, O., & Halevi, S. )2009(. Staging peace through a gendered demonstration:
Women in Black in Haifa, Israel. Annals of the Association of American
Geographers, 99)5(, 977-985.
Brown, W. )2005(. Neo-liberalism and the end of liberal democracy. Theory &
Event, 7)1(, 37-59.
Collins, P. H. )1990(. Black feminist thought: Knowledge, consciousness and the
politics of empowerment. New York, NY: Routledge.
Dahan-Kalve, H., & Maor, M. (2015). Skin color stratication in Israel: A critical
review of the literature. Journal of Levantine Studies, 5)2(, 9-33.
Eisner, S. )2012(. Love, rage and the occupation: Bisexual politics in Israel/
Palestine. Journal of Bisexuality, 12)1(, 80-137.
Fenster, T. )1998(. Ethnicity, citizenship and gender: Expressions in space and
planning. Gender, Place, Culture, 5)2(, 177-189.
Fenster, T. )2004(. The global city and the Holy City: Narratives of knowledge,
diversity and planning. London, England: Pearson.
Fenster, T., & Hamdan-Saliba, H. )2013(. Gender and feminist geographies in
the Middle East. Gender, Place and Culture: Journal of Feminist Geography,
20)4(, 528-546.
Fenster, T., & Misgav, C. )2015(. The protest within the protest? Political spaces
of feminism and ethnicities in the 2011 Israeli Protest Movement. Women's
Studies International Forum, 52, 20-29.
megamot 51-2-Book.indb 201 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
202
Feuchtwanger, R. )2009(. Knowledge versus status: Discourse struggle in women's
Batei Midrash. Nashim,18, 166-186.
Frankfort-Nachmias, C., & Shadmi, E. )Eds.(. )2005(. Sappho in the Holy Land:
Lesbian existence and dilemmas in contemporary Israel. Albany, NY: State
University of New York Press.
Fraser, N. )2012(. Feminism, capitalism, and the cunning of history. Foundation
Maison des Sciences de L'homme, working paper series, 17.
Fuchs, E. )Ed.(. )2005(. Israeli women's studies: A reader. New Brunswick, NJ:
Rutgers University Press.
Fuchs, E. )2009(. The evolution of critical paradigms in Israeli feminist scholarship:
A theoretical model. Israel Studies, 14)2(, 198-221.
Fuchs, E. )Ed.(. )2014(. Israeli feminist scholarship: Gender, zionism, and
difference. Austin, TX: University of Texas Press.
Ghebrezghiabher, H. M., & Motza-Haller, P. (2015). Eritrean women asylum
seekers in Israel: From a politics of rescue to feminist accountability. Journal
of Refugee Studies, 28)4(, 570-594.
Gross, A. )2017(. The writing on the wall: Rethinking the international law of
occupation. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Halperin-Kaddari, R. )2004(. Women in Israel: A state of their own. Philadelphia,
PA: University of Pennsylvania Press.
Halperin-Kaddari, R., & Yadgar, Y. )2010(. Between universalism and particular
nationalism: Politics, religion and gender )in(equality in Israel. Third World
Quarterly, 31)6(, 905- 920.
Hamdan-Saliba, H. )2014(. Urban planning and the everyday experience of
Palestinian women in Jaffa. Documents d'Anàlisi Geogràca, 60)1(, 115-134.
Harel-Shalev, A., & Daphna-Tekoah, S. )2016(. Bringing women's voices back
in: Conducting narrative analysis in IR, in. International Studies Review,18,
171-194.
Hartal, G., & Sasson-Levy, O. )2016(. Being [in] the center: Sexual citizenship
and homonationalism at Tel Aviv's gay-center' Sexualities. Retrieved from
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1363460716645807
Hartman, T. )2007(. Feminism encounters traditional judaism: Resistance and
accommodation. Boston, MA: Brandeis University Press.
Helman, S., & Rapoport, T. )1997(. Women in Black: Challenging Israel's gender
and socio-political order. British Journal of Sociology, 48)4(, 682-700.
Herbst, A. )2013(. The legitimacy of single mothers in Israel examined through
ve circles of discourse. Israel Studies Review, 28)2(, 228-246.
megamot 51-2-Book.indb 202 09/04/2017 11:48:52
203
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
Herzog, H. )2011(. NGOization of the Israeli feminist movement: Depoliticizing
or redening political spaces? In G. Ben-Porat & B. Turner (Eds.), The
contradictions of Israeli citizenship: Land, religion and state )pp. 175-197(.
New York, NY: Routledge.
Herzog, H. )2012(. Gender on the Hebrew bookshelf. Israel Studies Review, 27)1(,
125-141.
Hochberg, G., Maikey, Z., Rima, H., & Samira, S. )2010(. No pride in occupation:
A roundtable discussion. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 16)4(,
599-610.
Kachtan, D. )2012(. The construction of ethnic identity in the military: From the
bottom up. Israel Studies, 17)3(, 150-175.
Kallus, R., & Churchman, A. )2004(. Women's struggle for urban safety: The
Canadian experience and its applicability to the Israeli context. Planning
Theory and Practice, 5)2(, 197-215.
Kama, A. )2011(. Parading pridefully into the mainstream: Gay & lesbian immersion
in the civil core. In G. Ben-Porat & B. Turner )Eds.(, The contradictions of
Israeli citizenship: Land, religion and state. New York, NY: Routledge.
Kanaaneh, R. A., & Nusair, I. )2010(. Displaced at home: Ethnicity and gender
among Palestinians in Israel. Albany, NY: State University of New York.
Kassem, F. )2011(. Palestinian women: Narrative, histories and gender memory.
London, England, & New York, NY: Zed Books.
Kaufman, I. )2008(. Resisting occupation or institutionalizing control? Israeli
women and protest in West Bank checkpoints. International Journal of Peace
Studies, 13)1(, 43-62.
Kimmerling, B. )1989(. Boundaries and frontiers of the Israeli control system:
Analytical conclusions. In B. Kimmerling )Ed.(, The Israel state and society:
Boundaries and frontiers )pp. 265-284(. Albany NY: SUNY.
Lahav, P. )1977(. Raising the status of women through law: The case of Israel.
Signs: Journal of Women in Culture and Society, 3)1(, 193-209.
Lavee, E. )2015(. The neoliberal mom: How a discursive coalition shapes low-
income mothers' labor market participation. Community, Work and Family,
http://dx.doi.org/10.1080/13668803.2015.1078288
Lavee, E. )2016(. Low-income women's encounters with social services:
Negotiation over power, knowledge and respectability. British Journal of
Social Work. doi 10.1093/bjsw/bcw131
Lavie, S. )2011(. Mizrahi feminism and the question of Palestine. Journal of
Middle East Women Studies, 7)2(, 56-88.
megamot 51-2-Book.indb 203 09/04/2017 11:48:52
בגשמ ןחו יול־ןושש הנרוא
#
204
Lavie, S. )2014(. Wrapped in the ag of Israel: Mizrahi single mothers and
bureaucratic torture. New York, NY, & Oxford, England: Berghahn.
Lemish, D., & Barzel, I. )2000(. Four Mothers: The womb in the public sphere.
European Journal of Communication, 15)2(, 147-169.
Maor, M. )2012(. Fat women: The role of mother-daughter relationships revisited.
Women's Studies International Forum, 35)2(, 97-108.
Misgav, C. )2015(. With the current, against the wind: Constructing spatial
activism and radical politics in Tel Aviv's LGBT Community Center. ACME:
An International E-Journal for Critical Geography, 14)4(, 1208-1234.
Misra, K., & Rich, M. )Eds.(. )2003(. Jewish feminism in Israel: Some contemporary
perspectives. Hanover, NH: Brandies University Press.
Motza-Haller, P. (2001). Scholarship, identity and power: Mizrahi women in
Israel. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 26)3(, 697-734.
Presser, R. )2016( Lost and found: Identity, ontology and the emergence of
queer Zion. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography.
doi 10.1080/0966369X.2016.1249347
Rapoport, T., & El-Or, T. )Eds.(. )1997(. Cultures of womanhood in Israel. Women's
Studies International Forum, 20)5-6(, 573-580.
Raijman, R., Schammah-Gesser, S., & Kemp, A. )2003(. International migration,
domestic work, and care work undocumented Latina migrants in Israel. Gender
& Society, 17)5(, 727-749.
Remennick, L. )2000(. Childless in the land of imperative motherhood: Stigma
and coping among infertile Israeli women. Sex Roles, 43)11-12(, 821-841.
Ritchie, J. )2015(. Pinkwashing, homonationalism, and Israel-Palestine: The
conceits of queer theory and the politics of the ordinary. Antipode, 47)3(, 616-
634.
Rottenberg, C. )2014(. The rise of neoliberal feminism. Cultural Studies, 28)3(,
418-437.
Sasson-Levy, O. )2011(. From the military as a gendered organization to
militarized inequality regimes: Research on gender and the military in Israel.
Israel Studies Review, 26)2(, 73-98.
Schulman, S. )2012(. Israel/Palestine and the queer international. Durham &
London, England: Duke University Press.
Shadmi, E. )2005(. The construction of lesbianism as non-issue in Israel. In
C. Frankfort-Nachmias & E. Shadmi )Eds.(, Sappho in Holy Land: Lesbian
megamot 51-2-Book.indb 204 09/04/2017 11:48:52
205
#
םזילאינולוק־ואנ ןיבל םזילרביל־ואנ ןיב :21־ה האמה תליחתב לארשיב רדגמ רקח
existence and dilemmas in contemporary Israel )pp. 251-268(. New York, NY:
State University of New York.
Shakdiel, L. )2002(. Women of the wall: Radical feminism as an opportunity for a
new discourse in Israel. Journal of Israeli History, 21)1-2(, 126-163.
Shalhoub-Kevorkian, N. )2009(. Militarization and violence against women
in conict zones: A palestinian case-study. Cambridge, MA: Cambridge
University Press.
Shalhoub-Kevorkian, N. )2014(. Security theology, surveillance and the politics of
fear. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Stier, H., & Yaish, M. )2014(. Occupational segregation and gender Inequality
in job quality: A multi-level approach. Work, Employment & Society, 28)2(,
225-246.
Swirski, B., & Sar, M. (1991). Calling the equality bluff: Women in Israel. New
York, NY: Pergamon.
Tirosh, Y. )2012(. The right to be fat. Yale Journal of Health Policy, Law, and
Ethics, 12, 264-335.
Triger, Z. )2013(. Freedom from religion in Israel: Civil marriages and cohabitation
of Jews enter the rabbinical courts. Israel Studies Review, 27)2(, 1-17.
Weiss, S. M., & Gross-Horowitz, N. C. )2013(. Marriage and divorce in the Jewish
state: Israel's civil war. Waltham, MA: Brandies University Press.
Yiftachel, O. )2006(. Ethnocracy: Land and identity politics in Israel/Palestine.
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
Yiftachel, O. )2012(. Between colonialism and ethnocracy: Creeping Apartheid
in Israel/Palestine. In N. Jeenah )Ed.(, Pretending democracy: Israel, an
ethnocratic state )pp. 95-116(. Johannesburg, South Africa: African Middle
East Centre.
Zion-Waldoks, T. )2016(. Resistance, tradition and social change: Orthodox
Jewish women activists ghting to free agunot in Israel )Doctoral Dissertation(.
Ramat Gan: Bar-Ilan University, The Gender Studies Program.
Ziv, A. )2010(. Performative politics in Israeli queer anti-occupation activism.
GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 16)4(, 537-556.
megamot 51-2-Book.indb 205 09/04/2017 11:48:53
megamot 51-2-Book.indb 206 09/04/2017 11:48:53
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Social work literature has paid increased attention to relations between those living in poverty and social service workers. Numerous studies have reported inconsistencies between clients’ and social workers’ perceptions of the adequacy of support. Relatively little attention has been paid, however, to clients’ voices, and seldom are they treated as experts in their own lives. This qualitative study examines the perceptions of women living in poverty in terms of their encounters with social services, focusing on their felt experience. Based on in-depth interviews of 50 breadwinning Jewish Israeli mothers, the analysis reveals four central mechanisms of social exclusion within the encounters between social service workers and their clients, which deprive the women of the opportunity to own power, knowledge and respectability: closing doors; humiliation, shame and stigma; accusation and criticism; and invisibility. To a considerably lesser extent, the analysis also points to mechanisms of social inclusion: visibility, dignity and respect. The paper discusses the implications of these findings in terms of how encounters between women living in poverty and the social services could facilitate social inclusion and respectability, as well as poverty alleviation.
Article
Full-text available
This article offers an analytical review of the research on gender and the military in Israel since the 1970s. I argue that the research in this field has undergone a paradigmatic shift that is based on five analytical transformations: (1) a move from a binary gendered conception to intersectionality analysis; (2) a shift from a dichotomous perception of the military organization to an analysis based on 'inequality regime' theory; (3) an emphasis on women as agents of change and resistance; (4) a focus on men and militarized masculinities; and (5) macro-analysis of the significance of women's service in a militaristic society. The article concludes with a discussion of the current political dynamics and conflicts that shape both the construction of the military gender regime and the production of the research in this field.
Book
Full-text available
Three prints were sold between April 15, 2014 - July 31, 2015. The book went out of print and its adventures in publish-land are discussed here: https://www.academia.edu/41932472/Jadaliyya_-_New_Text_Out_Now_Author_Interview_with_Smadar_Lavie_on_Wrapped_in_the_Flag_of_Israels_Revised_Edition_with_the_New_Afterword._January_20_2020
Book
As Israel’s control of the Occupied Palestinian Territory nears its fi ft ieth anniversary, Th e Writing on the Wall off ers a critical perspective on the international law of occupation. Advocating a normative and functional approach to occupation and to the question of when it exists, it analyzes the application of humanitarian and human rights law, pointing to the risk of using the law of occupation in its current version to legitimize new variations of conquest and colonialism. Th e book points to the need for reconsidering the law of occupation in light of changing forms of control, such as those evident in Gaza. Although the Israeli occupation is a main focal point, the book broadens its compass to look at other cases, such as Iraq, Northern Cyprus, and Western Sahara, highlighting the role that international law plays in all of these cases.
Article
Women's entrance into the traditionally male turf of Talmud study brings about new experiences and challenges. The encounter between traditional limud in institutions of Jewish study and the new female students is a novel situation. This unique setting gives rise to a struggle between a liberal “yeshiva for women” discourse, revolving around the notion of women's integration into the traditional structures, and an innovative and a potentially disruptive discourse that emerges from the women's own experience—an “experience-based” discourse. This study examines the status of women in batei midrash in terms of their ability to express their needs and insights and to form women's frameworks to suit these needs.
Article
Tel Aviv’s Gay-Center is unique in Israel for being sponsored, managed and controlled by the municipality. This article focuses on the Gay-Center as a material, symbolic and discursive space in order to clarify the relationship between LGBT individuals and the nation. Based on an ethnographic study, we show that since its establishment the Gay-Center has undergone centralization processes as a result of being located in central Tel Aviv and by striving for LGBT mainstreaming, thereby accelerating the achievement of sexual citizenship and urban belonging. However, the expansion of sexual citizenship, which is always based on processes of inclusion and exclusion, reveals homonational practices and homonormative discourses. Since being in the city is the easiest and, at times, the only way to earn sexual citizenship, we argue that LGBT urban citizenship is an indication, a marker and thus a prerequisite of homonationalism.
Book
Essays on the experience of lesbians in contemporary Israeli society. This unique collection examines the experience of lesbians in Israel, providing insight into some of the institutions that have helped shape that experience. The book analyzes and interprets how culturally specific political, ideological, and social systems construct lesbian identities, experiences, and dilemmas, and it also explores how a specific society is seen, understood, and interpreted from a lesbian perspective. Written by scholars, professionals, and grassroots activists representing different sectors of the Israeli political spectrum, this book provides a broad perspective of the lesbian experience in Israel.