ArticlePDF Available

Два спомена за проф. Иван Дуйчев

Authors:

Abstract

Публикуваните два спомена за проф. Иван Дуйчев са записани в изпълнение на студентски проект на Мултимедийния център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление към Югозападния университет „Неофит Рилски“ . За Иван Дуйчев – един от родоначалниците на университетското преподаване по архивистика разказват двама негови съвременници - Дойно Дойнов и Боряна Христова. Споменът на проф. Дойно Дойнов обхваща дългогодишното познанство с Дуйчев, първоначално задочно и спорадично, но прераснало в годините в колегиална и взаимна подкрепа, дала му увереност при поемането на поста ръководител на българските архиви. За проф. Боряна Христова, дългогодишна директорка на Националната библиотека, споменът за Дуйчев започва с нейните първи стъпки като секретар на ръководената от Дуйчев Археографска комисия и преминава през онези моменти, които изграждат образа на един от незаменимите хора, с които съдбата я среща още в началото на творческия й път.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.