BookPDF Available

Физическото възпитание в началното училище

Authors:
КИРИЛ КОСТОВ НЕВЯНА ДОКОВА
СТЕФАН КИНОВ
ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
В НАЧАЛНОТО
УЧИЛИЩЕ
(ЯВЛЕНИЕ, ПРОЦЕС, ДЕЙНОСТ)
Какво?
Кога?
Как?
БЛАГОЕВГРАД, 2017
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Първо издание
Автори:
Кирил Костов
Невяна Докова
Стефан Кинов
ISBN 978-954-00-0110-4
Университетско издателство
„Неофит Рилски”, Благоевград, 2017
Рецензенти:
проф. д.н. Малчо Малчев
проф. д.н. Елеонора Милева
С подкрепата на научно-
изследователско списание
Physical Education, Sport, Kinesitherapy
Research Journal (PESKRJ)
journal.pesk.eu
1
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР ...................................................................................................
3
Глава първа. Физическото възпитание – явление, процес
и дейност ....................................................................................................
19
І.1. Възникване и развитие на теорията и практиката на
физическото възпитание в началното училище ................................................
19
І.2. Състояние и тенденции в развитието на съвременното
физическо възпитание в началното училище .................................................
30
І.2.1. Нормативни документи с международен характер, определящи
посоката на развитие на съвременното физическо възпитание ........................
31
І.2.2. Международният опит в началното училищно
физическо възпитание ...................................................................................
33
І.2.3. Състояние на началното училищно физическо възпитание у нас ..............
47
І.2.3.1. Нормативни документи–обща характеристика .......................................
47
І.2.3.2. Фактическо състояние–изводи .............................................................
49
Глава втора. Интегративна същност на физическото възпитание ............
53
ІІ.1. Концептуален модел на интегративността във физическото
възпитание ....................................................................................................
53
ІІ.2. Философска, биосоциална и психолого – педагогическа
същност на физическото възпитание ............................................................
55
ІІ.3. Обща постановка на интегративността в образованието .............................
62
ІІ.4. Интегративни тенденции в съвременното физическо възпитание ...............
65
ІІ.5. Функции на физическото възпитание (експериментални етюди) ................
67
ІІ.5.1. Обща постановка и концепция ..............................................................
67
ІІ.5.2. Съдържание и реализация на отделните функции
(експериментални етюди) ..............................................................................
72
ІІ.5.2.1. Образователни (обучаващи) функции .................................................
72
ІІ.5.2.2. Двигателно–развиващи (биологично–градивни) функции ....................
92
ІІ.5.2.3. Здравно–профилактични и корекционно–оздравителни
функции .......................................................................................................
103
ІІ.5.2.4. Възпитателни и комуникативни функции .............................................
111
ІІ.5.2.5. Развлекателно–отморяващи функции ..................................................
123
Глава трета. Двигателна активност и физическо натоварване ..................
128
ІІІ.1. Двигателната активност като фактор на развитието .................................
128
ІІІ.2. Двигателна активност и здраве ...............................................................
133
ІІІ.3. Физическото натоварване функция на двигателната активност ..............
135
ІІІ.4. Натоварването в училищното физическо възпитание ................................
137
ІІІ.5. Адаптивни възможности на детския организъм .........................................
142
ІІІ.6. Методически изисквания при реализиране на физическите
натоварвания................................................................................................
148
Глава четвърта. Средства, принципи, методи и форми
на физическото възпитание .....................................................................
154
ІV.1. Средства на физическото възпитание ......................................................
154
ІV.1.1. Физическите упражнения–основно средство на физическото
възпитание……………………………………………………………………………………………………………………
154
ІV.1.2. Терминология на физическите упражнения ...........................................
156
ІV.1.3. Дейности със спортна насоченост във физическото възпитание ...........
159
ІV.1.4. Анатомичен анализ на физическите упражнения ...................................
163
ІV.1.5. Естествените сили на природата–допълнителни средства
на физическото възпитание ............................................................................
166
2
ІV.2. Принципи и методи на физическото възпитание .......................................
169
ІV.2.1. Принципи на (във) физическото възпитание ..........................................
169
ІV.2.2. Методи на (във) физическото възпитание .............................................
172
ІV.3. Форми на занимания по физическото възпитание .....................................
178
ІV.3.1. Урокът–основна форма на занимания с физически
упражнения и спорт …………………………………………………………………………………………………….
179
ІV.3.2. Междупредметната интеграция в урока .................................................
188
Глава пета. Двигателно обучение и двигателни
качества (способности)…………………………………………………………………………………………
194
V.1. Процес на обучение (формиране) на двигателни умения и навици ............
194
V.2. Двигателни качества (способности) на човека ...........................................
198
V.2.1. Обща характеристика и същност на двигателните качества .....................
199
V.2.2. Средства и методи за развитие на бързината ..........................................
200
V.2.3. Средства и методи за развитие на силата ...............................................
202
V.2.4. Средства и методи за развитие на издръжливостта .................................
203
V.2.5. Средства и методи за развитие на ловкостта ..........................................
205
V.2.6. Средства и методи за развитие на гъвкавостта .......................................
206
Глава шеста. Хармонизиране на развитието и
на контрола във физическото възпитание ...............................................
208
VІ.1. Хармоничност в развитието и критерии за оценка ....................................
208
VІ.2. Система за оценяване постиженията на учениците ...................................
224
VІ.3. Контрол на физическата дееспособност (годност) .....................................
226
VІ.3.1. Оценяване хармоничността в развитието на физическата
дееспособност на учениците. Сигмална оценка ...............................................
227
VІ.3.2. Регресионни модели на физическата годност .........................................
230
VІ.3.3. Тестова батерия за проверка на физическата годност ............................
232
VІ.3.4. Възможности за повишаване на физическата годност
в училищното физическо възпитание .............................................................
235
Заключение………………………………………………………………………………………………………………..
Ползвана литература ..................................................................................
239
248
3
No education without
physical education
EUPEA
(European Physical Education Association, Belgium)
Предговор
Всяко уважаващо себе си общество трябва да създава условия и
възможности за нормално развитие и усъвършенстване на неговите членове
поотделно (индивидуално) и в различните социално обособени групи за
общуване, работа и почивка. Много и с различна тежест фактори имат
отношение към този естествен стремеж за развитие и усъвършенстване на
човека. Един от тези фактори е двигателната активност, като оформила
се във филогенезиса на човешкото развитие незаменима естествено-
биологична предпоставка и потребност за осигуряване на нормално
съществуване и развитие на всеки жив организъм. Най-общо казано
“...активността на човека служи за приспособяване на средата към неговите
нужди, за преобразуване на заобикалящия го свят, в който живее и
същевременно е условие за самореализация на личността, източник на
непрекъснато развитие на всички етапи от онтогенезиса”
1
. От своя страна
двигателната активност, която по същество е извършване на
целенасочена физическа работа (дейност) със собствени мускулни
усилия, е тази част от живота на човека, от неговата дейност, която има
най-пряко отношение към биологичното (физическо и психическо) и
социалното му развитие и усъвършенстване и като цяло към неговото
здравно състояние.
В последното десетилетие на ХХ-ти и началото на ХХІ-ви век, с
настъпилите обществено-политически и икономически промени у нас,
България тръгна по нов път в своето социално-икономическо и културно-
образователно развитие. Ориентацията ни към Европейската общност
наложи ускорена адаптация и съобразяване с нейните демократични
традиции, ценности и социален опит. Естествено беше промените у нас да
обхванат всички области от социалната сфера, в това число и
образователната ни система, а в частност и нейната подсистема физическото
възпитание. Новите реалности обаче, предизвикаха известно отстъпление в
традиционно силни за България социални области, каквато е и
образователната ни система. На дискусия за просветната реформа у нас
високопоставен представител на Световната банка заяви: “Качеството на
просветата ви пада”
2
. Физическото образование и възпитание, като
специфична предметна област в тази система, също изпитва негативите на
прехода. В началното училище тези проблеми са още по-големи. Формално
(по нормативни документи) нещата изглеждат сравнително добре, но
реалният процес в училище е далеч от необходимото и желаното. От една
страна, в организационен план не е прецедент часовете по физическо
1
Десев, Л., Речник по психология, «Булгарика», С., 1999 г., стр. 34.
2
Куадро, Е., представител на Световната банка, Дискусия за просветната реформа , в МОН,
31януари, 2005 г.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.