ArticlePDF Available

Ocena spożycia wód smakowych przez dzieci kierowane do oddziału pediatryznego

Authors:

Abstract

Introduction Water is an integral part of a healthy diet. Natural water in the most effective way quenches thirst and hydrates the body. Mineral water is recommended for infants while introducing solid food. Flavored water is very popular in Poland. Those beverages are based on mineral water with addition of sucrose or glucose-fructose syrup, flavor additives, preservatives and antioxidants. The aim of the study was to evaluate the consumption of flavored water by children hospitalized in Department of Pediatrics, Institute of Mother and Child in Warsaw. Materials and methods Detailed data on water consumption was collected from parents of 109 children aged from 6 months to 18 years. An original questionnaire was developed as a tool for survey research. It comprised questions on the frequency of water consumption (per day/week/month) as well as the selection of flavored waters. Results Flavored water was consumed by 43 (39.4%) children, out of whom more than half were aged between 4 and 18 years. Infants were less likely to receive flavored water (1 of 10). Among the most preferable flavors were: strawberry (37%), apple (18,6%) and lemon (16%). Conclusion A large percent of parents perceive flavored water as a healthy drink in their children's diets. There is a strong need for parental education about the potential adverse effects of those beverages on the child's health.
Artykuł
oryginalny/Original
research
article
Ocena
spożycia
wód
smakowych
przez
dzieci
kierowane
do
oddziału
pediatryznego
Assessing
avored
water
consumption
by
children
admitted
to
pediatric
ward
Justyna
Jessa *,
Kamil
K.
Hozyasz
Klinika
Pediatrii,
Instytut
Matki
I
Dziecka,
Warszawa,
Polska
Wstęp
Woda
jest
nieodłącznym
składnikiem
prawidłowej
diety.
Zapotrzebowanie
na
wodę
zmienia
się
w
zależności
od
wieku,
masy
ciała,
płci,
aktywności
zycznej
oraz
stanu
zjologicznego.
Zalecenia
Instytutu
Żywności
i
Żywienia
dotyczące
spożycia
wody
w
żnych
grupach
populacji
przedstawiono
w
tabeli
I.
W
Polsce
dzieciom
zaleca
się
podaż
wód
mineralnych
nisko-
i
średniozmineralizowanych,
niskosodowych
(<20
mg/l)
i
niskosiarczanowych
(<20
ml/d)
oraz
źródlanych.
Soki
p
e
d
i
a
t
r
i
a
p
o
l
s
k
a
9
2
(
2
0
1
7
)
4
0
1
4
0
5
i
n
f
o
r
m
a
c
j
e
o
a
r
t
y
k
u
l
e
Historia
artykułu:
Otrzymano:
13.03.2017
Zaakceptowano:
22.03.2017
Dostępne
online:
04.04.2017
Słowa
kluczowe:
wody
aromatyzowane
żywienie
dieta
dzieci
Keywords:
Flavored
waters
Nutrition
Diet
Children
a
b
s
t
r
a
c
t
Introduction:
Water
is
an
integral
part
of
a
healthy
diet.
Natural
water
in
the
most
effec-
tive
way
quenches
thirst
and
hydrates
the
body.
Mineral
water
is
recommended
for
infants
while
introducing
solid
food.
Flavored
water
is
very
popular
in
Poland.
Those
beverages
are
based
on
mineral
water
with
addition
of
sucrose
or
glucose-fructose
syrup,
avor
additives,
preservatives
and
antioxidants.
The
aim
of
the
study
was
to
evaluate
the
consumption
of
avored
water
by
children
hospitalized
in
Department
of
Pediatrics,
Institute
of
Mother
and
Child
in
Warsaw.
Materials
and
methods:
Detailed
data
on
water
consumption
was
collected
from
parents
of
109
children
aged
from
6
months
to
18
years.
An
original
questionnaire
was
developed
as
a
tool
for
survey
research.
It
comprised
questions
on
the
frequency
of
water
consumption
(per
day/week/month)
as
well
as
the
selection
of
avored
waters.
Results:
Flavored
water
was
consumed
by
43
(39.4%)
child-
ren,
out
of
whom
more
than
half
were
aged
between
4
and
18
years.
Infants
were
less
likely
to
receive
avored
water
(1
of
10).
Among
the
most
preferable
avors
were:
straw-
berry
(37%),
apple
(18,6%)
and
lemon
(16%).
Conclusion:
A
large
percent
of
parents
per-
ceive
avored
water
as
a
healthy
drink
in
their
children's
diets.
There
is
a
strong
need
for
parental
education
about
the
potential
adverse
effects
of
those
beverages
on
the
child's
health.
©
2017
Polish
Pediatric
Society.
Published
by
Elsevier
Sp.
z
o.o.
All
rights
reserved.
*
Adres
do
korespondencji:
Klinika
Pediatrii,
Instytut
Matki
I
Dziecka
ul.
Kasprzaka
17a,
01-211
Warszawa,
Polska.
Adres
email:
justyna.jessa@imid.med.pl
(J.
Jessa).
Dostępne
online
www.sciencedirect.com
ScienceDirect
journal
homepage:
www.elsevier.com/locate/pepo
http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2017.03.015
0031-3939/©
2017
Polish
Pediatric
Society.
Published
by
Elsevier
Sp.
z
o.o.
All
rights
reserved.
przecierowe
są
dopuszczane
w
diecie
niemowląt
powyżej
4.
m.ż.,
jednak
w
ilości
nieprzekraczającej
150
ml/dobę
z
zastrzeżeniem,
że
powinny
być
traktowane
jako
przekąska,
a
nie
płyn,
którego
celem
jest
gaszenie
pragnienia.
Niewska-
zane
są
natomiast
słodzone
napoje
nektarowe
i
gazowane,
jak
cola,
oranżady
itp.
[24].
Woda
oferowana
dzieciom
w
naturalnej
postaci
stanowi
ważny
czynnik
prolaktyki
otyłości
ze
względu
na
ograni-
czenie
podaży
energii,
wzmożoną
lipolizę
oraz
termogenezę
wywołaną
jej
spożyciem
[5,
6].
Woda
naturalna
najefektyw-
niej
nawadnia
zdrowy
organizm.
Dodatek
10
g
glukozy
do
100
ml
wody
zmniejsza
ilość
wody
funkcjonalnej
do
60
ml,
ponieważ
organizm
wykorzystuje
wodę
do
przekształcenia
glukozy
w
glikogen
[7].
Towarzystwa
pediatryczne
w
więk-
szości
rekomendują
całkowitą
eliminację
lub
ograniczenie
spożycia
soków
owocowych
i
dosładzanych
napojów
na
rzecz
wody
[811].
Amerykańska
Akademia
Pediatrii
(AAP)
w
2001
r.
[12]
wydała
rekomendacje
dotyczące
podaży
soków
dzieciom.
Zgodnie
z
nimi,
soki
nie
wnoszą
korzyści
zdrowot-
nych
większych
niż
owoce,
a
ich
nadmierne
spożycie
może
być
przyczyną
niedożywienia,
podaży
energii
przekraczają-
cej
zapotrzebowanie,
próchnicy
i
biegunki.
W
związku
z
tym
soków
nie
poleca
się
niemowlętom
w
pierwszym
roku
życia.
W
diecie
starszych
niemowląt
i
dzieci
w
wieku
poniemowlę-
cym
100-procentowe
soki,
ale
nie
napoje
czy
nektary
owo-
cowe,
mogą
stanowić
część
dobrze
zbilansowanej
diety,
jednak
ich
podaż
powinna
podlegać
ograniczeniu:
120180
ml/d
dla
dzieci
w
wieku
16
lat
i
230350
ml/dl
dla
dzieci
w
wieku
718
lat.
AAP
nie
rekomenduje
podaży
soków
w
leczeniu
odwodnienia
lub
biegunki.
W
celu
zapo-
biegania
próchnicy
zębów
soków
nie
powinno
się
pić
z
butelki
ani
przed
snem
[12].
Polski
rynek
produktów
dla
niemowląt
i
dzieci
oferuje
szeroki
asortyment
napojów
i
herbatek
słodzonych,
co
stanowi
niekorzystny
trend
w
kontekście
promowania
wzor-
ców
żywieniowych
u
dzieci
[13].
Znaczącą
część
rynku
napojów
stanowią
wody
z
dodatkiem
składników
smako-
wych
(wody
aromatyzowane/smakowe).
W
Polsce
między
2005
a
2006
r.
spożycie
wód
smakowych
wzrosło
o
100%
[14,
15].
Istotny
udział
mają
napoje
dedykowane
dzieciom
w
butelkach
o
pojemności
0,30,5l,
z
ustnikiem
ułatwiają-
cym
picie,
ozdobione
kolorowymi
wizerunkami
postaci
z
popkultury.
Szata
graczna
wód
smakowych
sugeruje
konsumentowi,
że
są
to
wody
mineralne,
które
zawierają
jedynie
dodatek
smakowy,
np.
cytrynowy,
jabłkowy
czy
truskawkowy,
tymczasem
uważna
analiza
etykiet
wskazuje,
że
produkty
te
dostarczają
ponadto
energię
oraz
żne
składniki
charakterystyczne
dla
napojów
(Tab.
II),
stąd
są
klasykowane
jako
napoje
typu
soft
drinks
[16].
Wody
aromatyzowane,
poza
sacharozą
lub
syropem
glukozowo-fruktozowym,
zawierają
konserwanty,
najczę-
ściej
benzoesan
sodu
i
sorbinian
potasu,
oraz
sztuczne
i
naturalne
substancje
słodzące,
jak
aspartam,
acesulfam
K,
glukozydy
stewiowe,
a
także
inne
dodatki:
regulatory
kwaso-
wości,
sztuczne
i
naturalne
aromaty
oraz
przeciwutleniacze
(Tab.
II).
Część
składników
nie
jest
wskazana
w
diecie
dziecka.
Pomimo
że
zawartość
węglowodanów
prostych
w
wodach
smakowych
jest
mniejsza
niż
w
innych
napojach,
typu
cola,
lemoniada,
nektary
owocowe,
to
napój
taki
stanowi
źródło
energii
[17].
W
badaniu
z
udziałem
dzieci
z
Brazylii
w
wieku
36,
710
i
1117
lat
wody
aromatyzo-
wane
dostarczały
odpowiednio
0106,
0159
i
044
kcal/
dobę
[18].
Wody
aromatyzowane
są
napojami
wywołującymi
erozję
szkliwa
zębów,
ponieważ
dodatek
kwasu
cytrynowego
sprzyja
jego
demineralizacji
[19].
Warren
i
wsp.
[20]
wśród
232
dzieci
w
wieku
36
miesięcy
stwierdzili
częstsze
występo-
wanie
próchnicy
zębów
w
powiązaniu
ze
spożyciem
wód
aromatyzowanych
[20].
Ze
względu
na
częstą
obecność
aspartamu,
zawierającego
fenyloalaninę,
napoje
te
powinny
być
wyeliminowane
z
diety
chorych
na
fenyloketonurię.
Słodzone
napoje
spożywane
w
nadmiarze
przyczyniają
się
do
nadwagi
i
otyłości,
syndromu
metabolicznego,
cukrzycy
typu
2
oraz
chorób
układu
krążenia
zarówno
u
dorosłych,
jak
i
dzieci
[2125].
Z
kolei
ograniczenie
spożycia
słodzonych
napojów
przyczynia
się
do
zmniejszenia
tempa
wzrostu
masy
ciała
i
poprawy
parametrów
metabolicznych
i
zmniej-
szenia
ryzyka
zespołu
metabolicznego
[26,
27].
Celem
pracy
była
ocena
spożycia
wód
aromatyzowanych
przez
dzieci
hospitalizowane
w
Klinice
Pediatrii
Instytutu
Matki
i
Dziecka
w
Warszawie.
Materiał
i
metody
Badaniem
ankietowym
objęto
109
dzieci
w
wieku
od
6
mie-
sięcy
do
18
lat,
hospitalizowanych
w
Klinice
Pediatrii
Insty-
tutu
Matki
i
Dziecka
w
Warszawie
w
2016
r.
Narzędziem
Tabela
I
Zapotrzebowanie
na
wodę
w
żnych
grupach
wiekowych
na
poziomie
wystarczającego
spożycia
(AI).
Instytut
Żywności
i
Żywienia,
Warszawa
2012
[1]
Table
I
Requirement
for
water
in
different
age
groups
at
the
level
of
adequate
intake
(AI).
Institute
of
Food
and
Nutrition,
Warsaw,
Poland
2012
[1]
Zalecane
dzienne
spożycie
wody
*
/
Recommended
daily
intake
Grupa
Group
Wiek
(lata)/
Age
(years)
Norma
spożycia
wody
(ml/d)
/
Recommendation
of
water
intake
Niemowlęta
Infants
00,5
100190
**
0,51
8001000
Dzieci
Children
13
1250
46
1600
79
1750
Dziewczęta
Girls
1012
1900
1315
1950
1618
2000
Chłopcy
Boys
1012
2100
1315
2350
1618
2500
Mężczyźni
Men
1975
2500
>75
2500
Kobiety
Women
1975
2000
>75
2000
Ciąża
Pregnancy
-
2300
Laktacja
Lactation
-
2700
*
woda
pochodząca
z
napojów
i
produktów
spożywczych
**
w
przeliczeniu
na
kg
masy
ciała
p
e
d
i
a
t
r
i
a
p
o
l
s
k
a
9
2
(
2
0
1
7
)
4
0
1
4
0
5402
badawczym
była
autorska
ankieta
składająca
się
z
4
pytań
(Tab.
III),
dotyczących
częstości
spożywania
przez
dziecko
wody
butelkowanej
oraz
podaży
wód
smakowych.
Na
pyta-
nia
zawarte
w
ankiecie
odpowiadali
opiekunowie
pacjentów.
Wyniki
43
rodziców
(39,4%)
deklarowało
podaż
dzieciom
wód
sma-
kowych,
w
tym
ponad
połowa
rodziców
dzieci,
które
ukoń-
czyły
3.
rż.
Spośród
10
niemowląt
jedno
otrzymywało
tego
typu
napój
(woda
o
smaku
truskawkowym).
Najchętniej
wybieranymi
smakami
były:
truskawkowy
(37%),
jabłkowy
(18,6%)
i
cytrynowy
(16%).
Sześcioro
dzieci
(14%)
lubiło
żne
smaki
tych
napojów,
po
jednym
dziecku
preferowało
wody
o
smaku
ananasowym
i
poziomkowym.
Najczęściej
wybie-
raną
marką
był
Żywiec
Zdrój
(62%
odpowiedzi),
następnie
Kubuś
(20%).
Żadnej
z
pozostałych
przytaczanych
marek
nie
wskazywało
więcej
niż
13
rodziców.
Omówienie
i
wnioski
W
2016
r.
znaczący
odsetek
dzieci
hospitalizowanych
w
Klinice
Pediatrii
IMiD
spożywał
wody
aromatyzowane
(Tab.
IV).
Jedno
niemowlę
otrzymywało
te
napoje
od
6.
miesiąca
życia,
co
pozostaje
w
sprzeczności
z
rekomen-
dacjami
dotyczącymi
ograniczenia
podaży
soków
owoco-
wych
i
eliminowaniu
napojów
słodzonych,
do
których
należy
zaliczać
również
wody
aromatyzowane.
Pierwsze
lata
życia
dziecka
są
krytyczne
dla
kształtowania
toru
metabo-
lizmu,
wpływającego
na
predyspozycję
do
chorób
cywiliza-
cyjnych,
jak
otyłość
czy
schorzenia
układu
sercowo-
-naczyniowego
[2831].
Ponadto
w
tym
czasie
intensywnie
Tabela
II
Skład
wybranych
wód
smakowych
dostępnych
na
polskim
rynku
Table
II
The
composition
of
selected
flavored
waters
available
on
the
Polish
market
Produkt/
Product
Deklarowany
skład/
Declared
composition
Wartość
energetyczna
(kcal/100ml)/
Energy
content
Arctic
cytrynowy
naturalna
woda
mineralna,
cukier,
regulator
kwasowości,
kwas
cytrynowy,
aromat,
substancja
słodząca:
cyklaminian
sodu,
aspartam,
acesulfam
K,
substancja
konserwująca:
benzoesan
sodu,
przeciwutleniacz:
kwas
askorbinowy
23
Jurajska
truskawkowa
naturalna
woda
mineralna,
cukier
(A)
i/lub
syrop
glukozowo-
-fruktozowy
(B),
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
naturalny
aromat
poziomkowy
z
innymi
naturalnymi
aromatami,
substancje
konserwujące:
sorbinian
potasu,
benzoesan
sodu
22
Nałęczowianka
truskawkowa
naturalna
woda
mineralna
Nałęczowianka
(96%),
syrop
glukozowo-
-fruktozowy
i
cukier,
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
naturalny
aromat
truskawkowy
z
innymi
naturalnymi
aromatami,
substancje
słodzące
acesulfam
K
i
sukraloza
13
Ustronianka
truskawkowa
woda;
A
cukier
i/lub
B
syrop
glukozowo-fruktozowy;
kwas
cytrynowy
(regulator
kwasowości);
sok
truskawkowy
z
zagęszczonego
soku
(0,1%);
aromat;
benzoesan
sodu(substancja
konserwująca);
witaminy:
witamina
B6,
witamina
B12,
kwas
foliowy
16
Żywiec
Zdrój
truskawkowy
woda
źródlana,
cukier,
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
substancja
konserwująca:
benzoesan
sodu,
aromat,
sok
truskawkowy
z
zagęszczonego
soku
(0,1%).
19,6
Veroni
mineral
truskawkowa
woda,
cukier,
mleczan
wapnia,
sok
truskawkowy
z
zagęszczonego
soku
(0,3%),
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
przeciwutleniacz:
kwas
askorbinowy,
aromat,
substancja
słodząca
naturalnego
pochodzenia
glikozydy
stewiolowe.
17
Dekada
jabłkowa,
Biedronka
naturalna
woda
mineralna,
cukier,
cukry
z
owoców,
dwutlenek
węgla,
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
naturalny
aromat
jabłkowy
z
innymi
naturalnymi
aromatami,
naturalny
aromat
miętowy,
substancje
słodzące:
cyklaminian
sodu,
aspartam,
acesulfam
K
11,25
Saguaro
o
smaku
owoców
leśnych,
Lidl
woda,
cukier,
dwutlenek
węgla,
regulator
kwasowości:
kwas
cytrynowy,
aromat
owoców
leśnych,
substancje
konserwujące:
sorbinian
potasu,
benzoesan
sodu
21
Leon
Aqua
o
smaku
jagody,
Hortex
woda
mineralna,
cukier,
sok
cytrynowy
z
zagęszczonego
soku,
sok
jagodowy
z
zagęszczonego
soku
(0,1%),
aromat
20
Leon
Aqua
o
smaku
maliny,
Hortex
woda
mineralna,
cukier,
sok
cytrynowy
z
zagęszczonego
soku,
sok
malinowy
z
zagęszczonego
soku
(0,1%),
aromat
20
Kubuś
Waterrr
Star
Wars
o
smaku
maliny
i
granatu
woda,
cukier
trzcinowy,
soki
z
zagęszczonych
soków
z:
malin
(0,
1%)
i
granatów
(0,
1%),
sok
cytrynowy
z
zagęszczonego
soku
cytrynowego,
aromaty
10
Kubuś
Waterrr
Star
Wars
o
smaku
gruszki
i
limonki
woda,
cukier
trzcinowy,
soki
z
zagęszczonych
soków
z:
gruszek
(0,1%)
i
limonek
(0,1%),
sok
cytrynowy
z
zagęszczonego
soku
cytrynowego,
aromaty
10
p
e
d
i
a
t
r
i
a
p
o
l
s
k
a
9
2
(
2
0
1
7
)
4
0
1
4
0
5
403
kształtują
się
nawyki
żywieniowe
[32].
Rozwinięcie
się
upo-
dobania
do
smaku
słodkiego
skutkuje
szkodliwymi
nawy-
kami
żywieniowymi,
z
tendencją
do
utrzymywania
się
przez
całe
życie.
Niestety
wody
smakowe
mogą
być
niesłusznie
postrzegane
jako
wartościowa
alternatywa
dla
wody.
W
2010
r.
Mirek
[33]
przeprowadziła
interesujące
badanie,
wykorzystujące
dyskusję
w
grupach
homogenicznych
pod
względem
częstości
spożywania
wód
smakowych.
Dorośli
pijący
wody
smakowe
stwierdzili,
że
są
one
na
topie
i
tańsze
od
soków,
mają
ładniejszą
etykietę
i
poręczniejsze
opakowanie
niż
inne
wody
oraz
mają
orzeźwiający
smak/
nie
są
mdłe.
Niespożywający
wód
smakowych
wyrazili
opinie
o
konsumentach
tych
napojów,
jako
będących
pod
wpływem
reklamy
i
myślących,
że
są
zdrowe
[33].
Wody
smakowe
przez
większość
kupujących
są
błędnie
kojarzone
bardziej
z
kategorią
wód
mineralnych
niż
napojów.
Więk-
szość
badanych
przez
Mirek
[33]
kwalikowała
stosowanie
analogii
do
wód
mineralnych
w
zakresie
oferowanych
opa-
kowań
i
symboli
gracznych
na
etykiecie
jako
kluczowe,
gdyż
wprowadza
konsumenta
w
błąd,
sugerując
zbliżone
właściwości
wód
mineralnych
i
smakowych.
Wśród
uczniów
szkoły
podstawowej
w
Nowym
Jorku
spożycie
owoców
i
warzyw
pozytywnie
korelowało
z
ilością
spożywanej
wody
aromatyzowanej,
co
można
z
dużym
prawdopodobieństwem
wiązać
z
postrzeganiem
wody
sma-
kowej
przez
młodzież
jako
prozdrowotny
wybór
[34].
20%
uczniów
z
San
Francisco
spożywało
napoje
słodzone
przy-
najmniej
raz
dziennie.
Niektórzy
deklarowali
sięganie
po
więcej
niż
jeden
napój.
Spośród
uczniów
spożywających
słodzone
napoje
14%
wybierało
wody
aromatyzowane,
które
najczęściej
kupowali
w
sklepikach
szkolnych
[35].
Niezbędna
jest
edukacja
rodziców,
że
napoje
aromatyzo-
wane
nie
stanowią
alternatywy
dla
wody
mineralnej
lub
źródlanej.
Nieprawdziwy
przekaz,
że
wody
smakowe
są
wodami
mineralnymi,
a
nie
bezbarwnymi
napojami
[33]
wymaga
aktywnego
zwalczania.
Wkład
autorów/Authors
contributions
Według
kolejności.
Konikt
interesu/Conict
of
interest
Nie
występuje.
Finansowanie/Financial
support
Nie
występuje.
Etyka/Ethics
Treści
przedstawione
w
artykule
są
zgodne
z
zasadami
Deklaracji
Helsińskiej,
dyrektywami
EU
oraz
ujednoliconymi
wymaganiami
dla
czasopism
biomedycznych
p
i
s
m
i
e
n
n
i
c
t
w
o
/
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[1]
Jarosz
M.
Normy
żywienia
dla
populacji
polskiej.
Nowelizacja:
Instytut
Żywności
i
Żywienia;
2012.
Tabela
III
Autorska
ankieta
dotycząca
spożycia
wód
smakowych
Table
III
Original
questionnaire
on
consumption
of
flavored
water
Pytanie/
Question
Odpowiedzi/
Answers
Jak
często
dziecko
pije
butelkowane
wody
źródlane,
mineralne,
smakowe?
-
nigdy
-
13
razy
w
miesiącu
-
raz
w
tygodniu
-
kilka
razy
w
tygodniu
-
raz
dziennie
-
kilka
razy
dziennie
Czy
w
ostatnim
tygodniu
piło
wodę
smakową?
-
tak
-
nie
Jaki
smak/
smaki
wody
butelkowanej
lubi
najbardziej?
-.
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
...
-
nie
pije
wody
smakowej
Proszę
podać
nazwę
najczęściej
kupowanej
wody
smakowej
-.
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
.
..
-
nie
pije
wód
smakowych
kupowanych
w
sklepach
Tabela
IV
Częstość
spożycia
wód
aromatyzowanych
w
zależności
od
wieku
Table
IV
The
frequency
of
consumption
of
flavored
water,
depending
on
the
child's
age
Wiek
(lata)/
Age
(years)
Liczba
pacjentów
/
number
of
patients
(n=109)
Liczba
pacjentów
spożywających
wody
aromatyzowane
/
Number
of
patients
who
consumed
avored
waters
%
0,51
10
1
10
13
31
7
22,5
46
31
16
51,6
712
27
13
48
1318
10
6
60
p
e
d
i
a
t
r
i
a
p
o
l
s
k
a
9
2
(
2
0
1
7
)
4
0
1
4
0
5404
[2]
Szajewska
H,
Socha
P,
Horvath
A,
et
al.
Zasady
żywienia
zdrowych
niemowląt.
Zalecenia
Polskiego
Towarzystwa
Gastroenterologii,
Hepatologii
i
Żywienia
Dzieci.
Standardy
Medyczne
Pediatria
2014;11:321338.
[3]
Rudzka-Kańtoch
Z,
Weker
H.
Woda
w
żywieniu
dzieci.
Med
Wieku
Rozw
2000;4:109115.
[4]
Woś
H,
Weker
H,
Jackowska
T,
et
al.
Stanowisko
Grupy
Ekspertów
w
sprawie
zaleceń
dotyczących
spożycia
wody
i
innych
napojów
przez
niemowlęta,
dzieci
i
młodzież.
Stand
Med
Interna
2010;1:715.
[5]
Muckelbauer
R,
Libuda
L,
Clausen
K,
et
al.
Promotion
and
provision
of
drinking
water
in
schools
for
overweight
prevention:
randomized,
controlled
cluster
trial.
Pediatrics
2009;23:661667.
[6]
Wiśniewska
K,
Kurowska
E,
Okręglicka
K.
Wpływ
spożycia
wody
na
masę
ciała.
Wiad
Lek
2014;2:26.
[7]
Manz
F.
Hydration
in
children.
J
Am
Coll
Nutr
2007;26:
562569.
[8]
Critch
JN.
Canadian
Paediatric
Society,
Nutrition
and
Gastroenterology
Committee.
Nutrition
for
healthy
term
infants,
six
to
24
months:
an
overview.
Paediatr
Child
Health
2014;19:547549.
[9]
Alvisi
P,
Brusa
S,
Alboresi
S,
et
al.
Recommendations
on
complementary
feeding
for
healthy,
full-term
infants.
Italian
Journal
of
Pediatrics
2015;41:3644.
[10]
Prell
Ch,
Koletzko
B.
Breastfeeding
and
complementary
feeding.
Recommendations
on
infant
nutrition.
Dtsch
Arztebl
Int
2016;113:435444.
[11]
Agostoni
C,
Braegger
C,
Decsi
T,
et
al.,
ESPGHAN
Committee
Nutrition.
Role
of
dietary
factors
and
food
habits
in
the
development
of
childhood
obesity:
a
commentary
by
ESPGHAN
Committee
Nutrition.
JPGN
2011;52:662669.
[12]
The
use
and
misuse
of
fruit
juice
in
pediatrics.
Pediatrics
2001;107(5):12101213.
[13]
Naumiuk
M,
Hozyasz
KK.
Ekspozycja
napojów
w
sklepach
a
żywienie
niemowląt:
brak
społecznie
odpowiedzialnego
marketingu
w
Polsce?
Pediatr
Pol
2013;88:164169.
[14]
Wody
smakowe
i
napoje
funkcjonalne
będą
napędzać
sprzedaż
napojów
niealkoholowych
prognozy.
Przemysł
Fermentacyjny
i
Owocowo-Warzywny
2007;28:26.
[15]
Latour
T.
Wody
butelkowane
w
Polsce
i
Europie.
Przemysł
Fermentacyjny
i
Owocowo-Warzywny
2008;52:4448.
[16]
Kregiel
D.
Health
safety
of
soft
drinks:
contents,
containers
and
microorganisms.
BioMed
Res
Int
2015.
http://dx.doi.org/
10.1155/2015/128697.
[17]
Bilek
M,
Rybakowa
M.
Zawartość
cukrów
prostych
i
sacharozy
w
napojach
bezalkoholowych
a
zalecenia
dietetyczne
dla
dzieci
i
młodzieży.
Pediatr
Endocrinol
Diabetes
Metab
2014;22:152160.
[18]
Feferbaum
R,
de
Abreu
LC,
Leone
C.
Fluid
intake
patterns:
an
epidemiological
study
among
children
and
adolescents
in
Brazil.
BMC
Public
Health
2012;12.
http://dx.doi.org/
10.1186/1471-2458-12-1005.
[19]
Brown
CJ,
Smith
G,
Shaw
L,
Parry
J,
Smith
AJ.
The
erosive
potential
of
avoured
sparkling
water
drinks.
Int
J
Paediatr
Dent
2007;17:8691.
[20]
Warren
JJ,
Blanchette
D,
Dawson
DV,
et
al.
Factors
associated
with
dental
caries
in
a
group
of
American
Indian
children
at
age
36
months.
Community
Dent
Oral
Epidemiol
2016;44:154161.
[21]
Dekker
MJ,
Su
Q,
Baker
C,
et
al.
Fructose:
a
highly
lipogenic
nutrient
implicated
ininsulin
resistance,
hepatic
steatosis
and
the
metabolic
syndrome.
Am
J
Physiol
Endocrinol
Metab
2010;299:685694.
[22]
Vartanian
LR,
Schwartz
MB,
Brownell
KD.
Effects
of
soft
drink
consumption
on
nutrition
and
health:
a
systematic
review
and
meta-analysis.
Am
J
Pub
Health
2007;97:
667675.
[23]
Olsen
NJ,
Heitmann
BL.
Intake
of
calorically
sweetened
beverages
and
obesity.
Obes
Rev
2009;10:6875.
[24]
Malik
VS,
Willett
WC,
Hu
FB.
Sugar-sweetened
beverages
and
BMI
in
children
and
adolescents:
reanalyses
of
a
meta-
analysis.
Am
J
Clin
Nutr
2009;89:438439.
[25]
Malik
V,
Bray
GA,
Popkin
BM,
et
al.
Sugar-sweetened
beverages
and
risk
of
metabolic
syndrome
and
type
2
diabetes:
a
meta-analysis.
Diab
Care
2010;33:24772483.
[26]
Bray
GA,
Popkin
BM.
Calorie-sweetened
beverages
and
fructose:
what
have
we
learned
10
years
later.
Ped
Obes
2013;8:242248.
[27]
Duffey
KJ,
Poti
J.
Modeling
the
effect
of
replacing
sugar-
sweetened
beverage
consumption
with
water
on
energy
intake,
HBI
Score,
and
obesity
prevalence.
Nutrients
2016;8
(7):395.
http://dx.doi.org/10.3390/nu8070395.
[28]
Tarry-Atkins
JL,
Ozanne
SE.
Nutrition
in
early
life
and
age-
associated
diseases.
Ageing
Res
Rev
2016.
http://dx.doi.org/
10.1016/j.arr.2016.08.003.
[29]
Gluckman
PD,
Hanson
MA.
Living
with
the
past:
Evolution,
development,
and
patterns
of
disease.
Science
2004;305
(5691):17331736.
[30]
Gluckman
PD,
Hanson
MA,
Low
FM.
The
role
of
developmental
plasticity
and
epigenetics
in
human
health.
Birth
Defects
Res
C
2011;93(1):1218.
[31]
Vickers
MH.
Early
life
nutrition,
epigenetics
and
programming
of
later
life
disease.
Nutrients
2014;6(6):2165
2178.
[32]
Toporowska-Kowalska
E,
Funkowicz
M.
Kształtowanie
preferencji
smakowych
we
wczesnym
okresie
życia.
Stand
Med
Pediatr
2015;12:689697.
[33]
Mirek
J.
Wyobrażenia
i
opinie
konsumentów
na
temat
tzw.
wód
smakowych
w
świetle
badań
jakościowych.
Źródło
Wody
mineralne
Napoje
2010;3:1013.
[34]
Bandelli
LN,
Gray
HL,
Paul
RC,
et
al.
Associations
among
measures
of
energy
balance
related
behaviors
and
psychosocial
determinants
in
urban
upper
elementary
school
children.
Appetite
2017;108:171182.
[35]
Grummon
AH,
Oliva
A,
Hampton
KE,
Patel
AI.
Association
Between
Student
Purchases
of
Beverages
During
the
School
Commute
and
In-School
Consumption
of
Sugar-Sweetened
Beverages,
San
Francisco
Bay
Area,
2013.
Prev
Chronic
Dis
2015;12.
http://dx.doi.org/10.5888/pcd12.150306.
p
e
d
i
a
t
r
i
a
p
o
l
s
k
a
9
2
(
2
0
1
7
)
4
0
1
4
0
5
405
... sacharozę, syrop glukozowo-fruktozowy, aspartam, acesulfam K), sztuczne i naturalne aromaty, regulatory kwasowości, przeciwutleniacze, a szata graficzna opakowań sugeruje, że są to wody mineralne zawierające jedynie naturalny dodatek smakowy. 6 Już w latach 90. XX w. amerykańskie pielęgniarki ostro krytykowały butelkowane wody smakowe. ...
... Badanie spożycia wód smakowych przez dzieci hospitalizowane w 2016 r. w Warszawie wykazało, że -podobnie jak wśród studentów pielęgniarstwa w Białej Podlaskiej -najbardziej preferowanymi smakami, jednakże w odmiennej kolejności, były truskawkowy (37,0%), jabłkowy (18,6%) i cytrynowy (16,0%), a dominowała marka Żywiec Zdrój (62,0%). 6 Polscy konsumenci wód smakowych zakupują je zazwyczaj w dużych butelkach PET o pojemności 1,5 l, 11 ale nie podejmowano w naszym kraju inicjatyw ukierunkowanych na redukcję wielkości opakowań. Co interesujące, w 2013 r. ...
... A national study by Jessa J. and Hozyasz K. [23] indicated that children aged 6 months to 18 years hospitalised in Warsaw in 2016 at the Department of Paediatrics of the Mother and Child Institute were significantly more likely to drink flavoured waters. ...
Article
Full-text available
Background: The aim of this study was to analyse the relationship between the type and amount of fluid intake and the incidence of erosive tooth wear in a group of healthy children and children with disabilities. Methods: This study was conducted among children aged 6–17 years, patients of the Dental Clinic in Kraków. The research included 86 children: 44 healthy children and 42 children with disabilities. The prevalence of erosive tooth wear using the Basic Erosive Wear Examination (BEWE) index was assessed by the dentist, who also determined the prevalence of dry mouth using a mirror test. A qualitative-quantitative questionnaire on the frequency of consumption of specific liquids and foods related to the occurrence of erosive tooth wear, completed by the children’s parents, was used to assess dietary habits. Results: The occurrence of erosive tooth wear was determined for 26% of the total number of children studied, and these were mostly lesions of minor severity. The mean value of the sum of the BEWE index was significantly higher (p = 0.0003) in the group of children with disabilities. In contrast, the risk of erosive tooth wear was non-significantly higher in children with disabilities (31.0%) than in healthy children (20.5%). Dry mouth was significantly more frequently identified among children with disabilities (57.1%). Erosive tooth wear was also significantly more common (p = 0.02) in children whose parents declared the presence of eating disorders. Children with disabilities consumed flavoured water or water with added syrup/juice and fruit teas with significantly higher frequency, while there were no differences in quantitative fluid intake between groups. The frequency and quantity of drinking flavoured waters or water with added syrup/juice, sweetened carbonated, and non-carbonated drinks were associated with the occurrence of erosive tooth wear for all children studied. Conclusions: The group of studied children presents inappropriate drinking behaviours regarding the frequency and amount of beverages consumed, which, especially in a group of children with disabilities, may contribute to the formation of erosive cavities.
Article
Full-text available
Sugar-sweetened beverages (SSB) contribute to excessive weight gain through added energy intake. Replacing SSB with water is one strategy that has shown promise in helping lower excessive energy intake. Using nationally representative data from US adults (n = 19,718) from NHANES 2007-2012 we examine the impact of replacing SSB with water on Healthy Beverage Index (HBI) scores and obesity prevalence. Replacing an 8-ounce serving of SSB with water lowered the percent of energy from beverages from 17% to 11% (among those consuming 1 serving SSB/day). Reductions in the percent energy from beverages were observed across all SSB consumption groups (1-2 servings/day and >2 servings/day). Among adults there was a 9% to 21% improvement in HBI score when one serving of water replaced one serving of SSB. Using previously published randomized controlled trials (RCT) and meta-analyses of measured weight loss we also predicted a reduction in the prevalence of obesity (observed: 35.2%; predicted 33.5%-34.9%, p < 0.05) and increase in the prevalence of normal weight (observed: 29.7%; high weight loss: 31.3%, p < 0.05). Our findings provide further epidemiologic evidence that water in the place of SSB can be used as a strategy to limit energy intake and help individuals meet beverage intake recommendations.
Article
Full-text available
Introduction Consumption of sugar-sweetened beverages (SSBs) such as sodas, fruit-flavored drinks, and sports drinks is a major contributor to childhood obesity. One strategy to reduce children’s SSB consumption has been to restrict the sale of SSBs in schools. However, such policies may not sufficiently curb students’ SSB intake, because students can obtain SSBs elsewhere, including from stores located on their school commute. Little is known about students’ purchases of beverages during the school commute or about whether this purchasing behavior is related to in-school SSB consumption. The objective of this study was to describe where students from low-income, ethnically diverse communities obtain the SSBs they drink during school lunchtime and to examine whether students who purchase beverages while traveling to and from school are more likely to drink SSBs during school lunchtime. Methods We analyzed survey data from a random sample of low-income, ethnically diverse middle school students (N = 597) who participated in a randomized controlled trial of a water promotion intervention. We used logistic regression analysis to examine the association between students’ purchase of beverages during the school commute and their SSB consumption during school lunchtime. Results One-fifth (20.4%) of students drank an SSB during lunch. Approximately 23% of SSBs were obtained during the school commute. Students who reported buying beverages during their school commute (50.1% of all students) were more likely to report drinking SSBs during lunch than students who reported that they do not buy beverages during the school commute (adjusted odds ratio 3.32, 95% confidence interval, 2.19–5.05, P < .001). Conclusion Students’ purchase of beverages during the school commute was strongly associated with SSB consumption during school lunchtime. Interventions could benefit from focusing on retail environments (eg, encouraging retailers to promote healthy beverages, posting beverage calorie information).
Article
Full-text available
Introduction: Increase the intake of sugars among the inhabitants of developed countries is related to, among others, increasing consumption of non-alcoholic beverages, for which the relationship with the epidemic of obesity, particularly among children and adolescents, has been proven. The most frequently cited are non-alcoholic beverages, sweetened glucose-fructose syrup, ie. colas, tonics, ice teas, lemonades. Fruit drinks, fruit juices and nectars are commonly cited as a healthy alternative to non-alcoholic beverages and, however, we do not pay attention to the high content of sugars in these products. Objective: Determine the content of sugars in non-alcohollic beverages popular among children and adolescents. Material and methods: 80 non-alcoholic beverages such as cola, tonic, lemonade, ice tea, flavored waters, fruit juices, fruit nectars and fruit drinks. Evaluation of the content of monosaccharides and sucrose was performed by high performance liquid chromatography method (HPLC). Results: In the tested non-alcohollic beverages, monosaccharides ie. glucose and fructose and the disaccharide sucrose were detected in different proportions. The product with the lowest content of the total sugars content was flavored water with lemon flavor based on the mineral water (2.72 g/100 ml). In the group of fruit juices, fruit nectars and fruit drinks highest sugars content have been reported (12.94 g/100 ml for aronia nectar and 12.76 g/100ml for the juice of pomegranate and grapes). Conclusions: Significant monosaccharides and sucrose content in the tested non-alcohollic beverages tends to claim that their manufacturers should be obliged to place warnings on the labels addressed to patients suffering from disorders of carbohydrate metabolism. Educational programs for children and adolescents with diabetes should include information about the content of a large amount of sugars in fruit products: fruit juices, fruit drinks and fruit nectar.
Article
Full-text available
Weaning (or introduction of complementary feeding) is a special and important moment in the growth of a child, both for the family and the infant itself, and it can play a major role in the child’s future health. Throughout the years, various weaning modes have come in succession, the latest being baby-led weaning; the timing for introducing foods and the requirements of which sort of nutrient for weaning have also changed over time. Furthermore, the role played by nutrition, especially in the early stages of life, for the onset of later non-communicable disorders, such as diabetes, obesity or coeliac disease has also been increasingly highlighted. Members of Italian Society of Gastroenterology, Hepathology and Pediatric Nutrition (SIGENP) and the Italian Society of Allergology and Pediatric Immunology (SIAIP) Emilia Romagna here propose a practical approach for pediatricians to deal with daily practice. The four main areas for discussion were weaning in relation with the onset of allergic diseases, coeliac disease, diabetes and metabolic syndrome, the nutrition requirements to take into account for assessing the diet of infants under one year of age and about the practice of baby-led weaning focusing on limits and benefits, respectively.
Article
Background: Childhood obesity prevention is a pressing issue.Understanding the relationships among eating and physical activity behaviors and potential psychosocial determinants of behavior will help us design more effective interventions. This study aimed to examine such relationships in a large sample of urban elementary school children. Methods: Fifth grade students in 20 recruited New York City public schools completed a validated questionnaire on six "do more" (fruits and vegetable and physical activity) and "do less" (sweetened beverage, processed packaged snacks, fast food and sedentary behavior) energy balance related behaviors (EBRBs) and psychosocial determinants of behavior from social cognitive and self-determination theories. Correlations among behaviors and hierarchical linear model analyses of the relationship between psychosocial determinants and behaviors were conducted for those with complete data (n = 952). Results: The "do more" and the "do less" behaviors were significantly correlated within categories (p < 0.01). "Do more" food-related behaviors were correlated with physical activity but so were sports drinks, while the "do less" food-related behaviors tended to be correlated to sedentary behavior (p < 0.01). "Do more" behaviors were associated with self-efficacy and habit strength, and "do less" behaviors with outcome expectations, self-efficacy, habit strength, and behavioral intention. Conclusions: Interventions can address the healthy and less healthy clusters of behaviors together, focusing on strategies to enhance their self-efficacy and habit strength for the "do more" behaviors and outcome expectations to motivate intention to choose fewer "do less" behaviors, along with enhancing self-efficacy and habit. Research can examine these determinants as potential mediators of change in intervention.
Article
Nutrition for Healthy Term Infants is a joint statement by Health Canada, the Canadian Paediatric Society, Dietitians of Canada and the Breastfeeding Committee for Canada. It was republished in September 2012, with recommendations on infant feeding from birth to six months of age. The statement was most recently updated in April 2014, with recommendations for feeding older infants and young children from six to 24 months of age. The present practice point outlines the statement development process and principles of feeding, with specific recommendations for clinicians. Health professionals who counsel families on nutrition in infants and young children are advised to read the statement in its entirety because discussion in the longer document expands on and clarifies advice summarized in the principles and recommendations given here. The complete statement is available on Health Canada's website: http://www.hcsc. gc.ca/fn-an/nutrition/infant-nourisson/index-eng.php.
Article
Objectives: Early childhood caries (ECC) is rampant among American Indian children, but there has been relatively little study of this problem. This article reports on risk factors for caries for a group of American Indian children at age 36 months as part of a longitudinal study. Methods: Pregnant women from a Northern Plains Tribal community were recruited to participate in a longitudinal study of caries and caries risk factors. Standardized dental examinations were completed on children, and questionnaires were completed by mothers at baseline and when children were 4, 8, 12, 16, 22, 28, and 36 months of age. Examinations were surface-specific for dental caries, and the questionnaires collected data on demographic, dietary, and behavioral factors. Nonparametric bivariate tests and logistic regression models were used to identify risk factors for caries at 36 months, and negative binomial regression was used to identify factors related to caries severity (dmf counts). Results: Among the 232 children, and caries prevalence for cavitated lesions was 80%, with an additional 15% having only noncavitated lesions. The mean dmfs was 9.6, and of the total dmfs, nearly 62% of affected surfaces were decayed, 31% were missing, and 7% were filled. Logistic regression identified higher added-sugar beverage consumption, younger maternal age at baseline, higher maternal DMFS at baseline, and greater number of people in the household as significant (P < 0.05) risk factors. Negative binomial regression found that only maternal DMFS was associated with child dmf counts. Conclusions: By the age of 36 months, dental caries is nearly universal in this population of American Indian children. Caries risk factors included sugared beverage consumption, greater household size, and maternal factors, but further analyses are needed to better understand caries in this population.
Article
Water is one of the main dietary components. Its quality plays an important role for the safety of food particularly for infants. For the youngest children the groundwater free of chemical and microbiological pollution and with the proper chemical composition can be used. For infants is recommended natural spring water and natural mineral water of low sodium concentration </=20 mg/1 dm3 Na+ and low mineralised </=500 mg/1 dm3 dissolved solids. For older children the mineralisation of water may be higher - </=1000 mg/1 dm3. Bio-availability of water macro- and microelements is high, so mineral water may be a good source of these elements in children's diet.
Article
Introduction: Supermarkets together with their wide range of products are considered to be the major arenas of free choice of products. Marketing research has suggested that in-store environmental stimuli may induce substantial demand. A substantial body of research has determined that juice consumption is a risk factor of obesity among youth. Recently, research on dietary pattern increasingly focuses on the food environment. Unfortunately, there is a little data on exactly what infant food supermarkets stock. The greater share of the product on the shelf, the higher possibility to be chosen. Methods: In June 2012 we evaluated infant food aged 5–12 months in 6 supermarkets located in Warsaw. The methodology was based on tracking the information that consumer see when visiting a shop. We focused on four broad categories: porridges, dinner and dessert jars, fruit-based beverages, and infant tea. We analyzed the manufacturer and its offer of infant food, as well as length of shelves occupied by the broad categories of food. Results: The average length of shelves with fruit-based beverages and infant tea consisted 22% and 7% of total shelves length (porridges + jars + fruit-based beverages + tea), respectively. In 2 of 6 markets the length of shelves with juice and fruit drinks was higher than with porridges. The greatest offer of infant tea consisted of 29 types from 5 suppliers. Conclusions: This exploratory research allowed us to conclude that the space allocated to juice and fruit drinks is clearly larger than that recommended in dietary. In-store marketing cannot be ignored as having the critical influence on consumer behavior. From an academic point of view, there is a need for a continuous and careful study of relationship between infant food in-store marketing and nutritional guidelines.