ArticlePDF Available

Faktor Kegagalan Dasar PPSMI dari Persepsi Guru-guru Opsyen Sains dan Matematik : Satu Kajian Kes di Lima buah Sekolah di Daerah Gombak.

Article

Faktor Kegagalan Dasar PPSMI dari Persepsi Guru-guru Opsyen Sains dan Matematik : Satu Kajian Kes di Lima buah Sekolah di Daerah Gombak.

Abstract

This study is to examine the failure factors of the of PPSMI policy in Malaysia. The study was conducted in five schools in the Gombak district. The number of respondents was over 175 teachers from the district but the number of respondents who returned the questionnaire were 167 people at 95 percent. Respondents answered a questionnaire and a pilot study was conducted to test the reliability of the item. From the pilot study, it was found items have a value of Alpha Cronbach (0.755) and has a moderately high level of reliability. Data were analyzed using (SPSS) version 21.0 and percentages, means and standard deviations were determined to make the findings. The results showed that the students who are less proficient in English recorded the highest mean score of 4.47. This is because of students who not interest learn in Science and Mathematics in English. PPSMI policy failed because students are less proficient in English and the relevant authorities should take a more proactive role in implementing policies that replace PPSMI to MBMMBI and ensure that the country has no shortage of the talent in future.
Faktor Kegagalan Dasar PPSMI dari Persepsi Guru-guru Opsyen Sains dan Matematik : Satu
Kajian Kes di Lima buah Sekolah di Daerah Gombak.
M Puspanathan Mayan
Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
ABSTRAK
Kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor kegagalan pelaksanaan dasar PPSMI di
Malaysia. Kajian ini telah dijalankan di lima buah sekolah di Daerah Gombak. Jumlah
responden ialah seramai 175 orang guru dari daerah tersebut tetapi jumlah responden yang
mengembalikan instrumen soal selidik adalah seramai 167 orang iaitu 95 peratus. Responden
menjawab menggunakan instrumen soal selidik dan kajian rintis juga dijalankan untuk
menguji nilai kebolehpercayaan item. Daripada kajian rintis, didapati item-item mempunyai
nilai Alpha Cronbach (0.755) dan nilai mempunyai tahap kebolehpercayaan yang sederhana
tinggi. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan (SPSS) versi 21.0 dan peratusan, min
dan sisihan piawai telah ditentukan untuk membuat dapatan kajian. Dapatan kajian
menunjukkan bahawa faktor murid yang kurang menguasai Bahasa Inggeris mencatat skor
min tertinggi iaitu 4.47. Ini disebabkan oleh kurangnya minat pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris dikalangan murid sekolah menyebabkan dasar ini gagal
diteruskan. Memandangkan Dasar PPSMI ini gagal kerana murid yang kurang menguasai
Bahasa Inggeris, maka pihak-pihak tertentu seharusnya mengambil langkah yang lebih
proaktif dalam melaksanakan dasar MBMMBI yang menggantikan dasar PPSMI untuk
memastikan negara tidak ketandusan modal insan yang menguasai Bahasa Inggeris.
Katakunci : Dasar, PPSMI, Kegagalan
ABSTRACT
This study is to examine the failure factors of the of PPSMI policy in Malaysia. The study was
conducted in five schools in the Gombak district. The number of respondents was over 175
teachers from the district but the number of respondents who returned the questionnaire were
167 people at 95 percent. Respondents answered a questionnaire and a pilot study was
conducted to test the reliability of the item. From the pilot study, it was found items have a
value of Alpha Cronbach (0.755) and has a moderately high level of reliability. Data were
analyzed using (SPSS) version 21.0 and percentages, means and standard deviations were
determined to make the findings. The results showed that the students who are less proficient
in English recorded the highest mean score of 4.47. This is because of students who not
interest learn in Science and Mathematics in English. PPSMI policy failed because students
are less proficient in English and the relevant authorities should take a more proactive role in
implementing policies that replace PPSMI to MBMMBI and ensure that the country has no
shortage of the talent in future.
Keywords : Policy, PPSMI, Failure
KANDUNGAN
i
ii
ABSTRAK i
KANDUNGAN ii
1.0 Pendahuluan 1
2.0 Penyataan Masalah 2
3.0 Persoalan Kajian 4
4.0 Objektif Kajian 4
5.0 Kajian Literatur 4
6.0 Metodologi Kajian 7
7.0 Hasil Dapatan 8
8.0 Perbincangan 12
9.0 Cadangan Kajian 13
10.0 Kesimpulan 14
11.0 Rujukan 16
12.0 Lampiran 18
1.0 Pendahuluan
Dasar Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
(PPSMI) telah dilaksanakan pada secara rasminya pada tahun sesi persekolahan 2003
dengan perintisnya ialah semua murid tahun 1 di sekolah rendah serta tingkatan 1 dan
tingkatan 6 di sekolah menengah. Hasil keputusan Mesyuarat Khas Jemaah Menteri
pada 19 Julai 2002 ini telah membawa satu perubahan yang drastik dalam sistem
pendidikan Malaysia. Kos sebanyak RM3 bilion telah dibelanjakan sepanjang
pelaksanaan dasar PPSMI dan perbelanjaan ini merangkumi pembelian komputer riba,
bahan bantu mengajar dan latihan guru serta intensif guru. Sepanjang perjalanan dasar
PPSMI ini guru-guru telah diberi kursus dan latihan serta bimbingan yang berterusan
untuk mencapai matlamat dasar PPSMI.
Namun begitu, 8 Julai 2009 kerajaan telah menamatkan dasar PPSMI dalam
sistem pendidikan negara ini setelah mendapat tentangan daripada pelbagai pihak.
Banyak faktor yang telah menghalang dan dikenalpasti yang menjadi punca kegagalan
dasar PPSMI di sekolah. Dasar PPSMI ini tidak dihentikan serta merta malah
dilakukan secara soft landing iaitu digantikan dengan dasar MBMMBI secara
berperingkat-peringkat. Jadi, dasar PPSMI akan dimansuhkan sepenuhnya pada 2015
di sekolah rendah dan MBMMBI akan dilaksanakan sepenuhnya di sekolah rendah.
Pemansuhan PPSMI ini telah menerima reaksi daripada pelbagai pihak dan ada
golongan yang bergelar PAGE masih ingin meneruskan dasar PPSMI di sekolah.
Pemansuhan PPSMI ini telah dibuat setelah mengambil kira kesemua faktor termasuk
penyelidikan daripada pelbagai pihak tentang pencapaian dasar PPSMI di sekolah-
sekolah Malaysia.
2.0 Pernyataan Masalah
Pada awal pelaksanaan PPSMI, dasar ini dilihat sebagai tanda kepada sistem
pendidikan negara dalam melahirkan generasi yang mampu berdaya saing di perntas
dunia. Penguasaan Bahasa Inggeris dilihat sebagai satu faktor penting dalam
membawa negara mampu berdaya saing dengan tenaga kerja di peringkat
antarabangsa. Namun, dasar PPSMI ini telah membawa masalah sampingan yang lain
dan kegagalan PPSMI telah memberi impak kepada sistem pendidikan negara.
Seterusnya membawa kepada konflik dan rasa kurang berpuas hati segelintir pihak
kerana sistem pendidikan sering berubah tanpa hala tuju yang sebenar.
Selain itu, keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi kohort
pertama menunjukkan prestasi yang kurang konsisten iaitu pelajar yang mendapat
gred A bagi matapelajaran Sains telah menurun sebanyak peratus 2.0 peratus
manakala bagi Matematik pula menurun sebanyak 0.3 peratus. Seterusnya jurang
perbezaaan pencapaian UPSR antara sekolah di bandar dan sekolah luar bandar
semakin ketara. Kekurangan sumber dan kepakaran guru dikatakan antara faktor
penurunan keputusan peperiksaan tersebut di kawasan luar bandar.
Penguasaan Bahasa Inggeris oleh guru juga diambil kira. Guru yang berada
pada peringkat cemerlang dan baik adalah sekitar 25 peratus sahaja. KPM juga
mendapati hanya sebahagian kecil guru sahaja yang dapat mengajar Sains dan
Matematik sepenuhnya dalam Bahasa Inggeris. Pada masa yang sama sebahagian
guru lagi masih mengekalkan penggunaan dwibahasa dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Secara keseluruhan, purata penggunaan Bahasa Inggeris adalah antara
53-58 peratus daripada jumlah masa yang diperuntukkan bagi matapelajaran Sains
dan Matematik. Penggunaan Bahasa Inggeris oleh guru dalam bilik darjah adalah
sekitar 55 peratus.
Selain itu, beberapa laporan antarabangsa juga menyumbang kepada
pemansuhan PPSMI dan diantaranya ialah laporan dari Trens in Mathematics Science
Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assesment (PISA). TIMSS
dalam laporanya menyatakan bahawa pada tahun 2007 pencapaian murid Malaysia
merosot dari tempat ke-10 pada tahun 2003 ke tempat ke-20 bagi matapelajaran
Matematik dan bagi matapelajaran Sains dari tempat ke-20 ke tempat ke-21 pada
tahun 2007. Terbaru pada tahun 2011, Matematik berada pada kedudukan ke-26
manakala Sains pada kedudukan ke-32.
Manakala laporan PISA pula menyatakan Malaysia masih berada dibawah
gred purata antarabangsa. Bagi subjek Matematik kedudukan negara kita adalah pada
tangga ke-57 pada tahun 2009 dan ke-52 pada tahun 2012 manakala bagi
matapelajaran Sains pula kedudukannya ialah pada tangga ke-52 pada tahun 2009 dan
menurun satu lagi anak tangga iaitu ke-53 pada tahun 2012. Selain itu, laporan PISA
juga melaporkan bahawa murid Malaysia tidak kompetetif berbanding negara lain di
rantau ini seperti Vietnam, Singapura dan Thailand.
Selain itu, pelbagai pihak seperti badan bukan kerajaan (NGO), Kesatuan
Guru-guru Melayu Malaysia Barat dan GAPENA terus menekan kerajaan untuk
mengembalikan peranan Bahasa Malaysia dengan memansuhkan PPSMI. Desakkan
juga diterima daripada golongan cendiakawan dan ahli akademik untuk memansuhkan
dasar PPSMI sehingga membawa kepada semakkan semula pelaksanaan dasar PPSMI
di seluruh negara. Pada masa yang sama, ibu bapa murid juga berasa bimbang dengan
sistem pendidikan yang sering berubah dan perubahan pengajaran bahasa untuk
subjek Sains dan Matematik akan memberi impak kepada pelajaran anak-anak
mereka.
3.0 Persoalan Kajian
Sebanayak sepuluh faktor dikenalpasti dan telah memberi impak kepada kegagalan
dasar PPSMI. Daripada itu, persoalan kajian telah dikenalpasti.
a). Apakah faktor utama kegagalan dasar pelaksanaan dasar PPSMI di sekolah.
4.0 Objektif Kajian
Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti dan mengkaji tentang kegagalan dasar
PPSMI di sekolah.
Objektif kajian secara spesifik adalah :-
a.) untuk mengkaji faktor utama yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan dasar
PPSMI di sekolah.
5.0 Kajian Literatur
Junaidi dan Fuad (2010) menyatakan pemansuhan dasar tersebut dilakukan kerana
didapati tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan murid terutamanya di luar
bandar masih rendah menyebabkan mereka sukar memahami subjek Matematik dan
Sains. Kebanyakkan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang diajar dalam
bahasa ibunda dan ini akan membantu pelajar-pelajar mencapai keputusan yang lebih
baik. Dalam peperiksaan. Yahya (2012) pula menyatakan penguasaan Bahasa Inggeris
yang sederhana dan lemah dalam kalangan guru menyebabkan guru sukar untuk
menyampaikan ilmu kepada pelajar. Kebanyakkan guru telah diberi pendedahan
istilah Sains dan Matematik dalam Bahasa Malaysia dan mereka menghadapi masalah
apabila kedua-dua subjek tersebut mula diajar dalam Bahasa Inggeris.
Selain itu, Johari, Nor dan Meor(2006) menyatakan pelajar menghadapi
masalah pembelajaran Matematik disebabkan oleh masalah bahasa penghantar dan
tahap penguasaan Bahasa Inggeris yang rendah di kalangan pelajar itu sindiri.
Sebenarnya bahasa penghantar memainkan peranan yang penting dalam
menyampaikan isi matapelajaran tersebut dan seterusnya mencapai objektif
matapelajaran. Penyelidikan oleh Isahak, Abdul, Md. Nasir, Mariam(2008)
menyatakan PPSMI ini menyusahkan dan melemahkan lagi proses pengajaran dan
pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah. Kelemahan ini dikenalpasti lebih
ketara di kalangan pelajar sekolah kebangsaan. Salah satu punca kelemahan ini adalah
daripada minat pelajar itu sendiri terhadap pembelajaran Bahasa Inggeris.
Kesediaan guru adalah anatar kajian yang dilakukan oleh (Mohd,2003) yang
menyatakan guru lama belum bersedia sepenuhnya dalam melaksanakan PPSMI di
sekolah walaupun mereka telah dibekalkan dengan pelbagai bahan pengajaran.
Kebanyakkan daripada mereka aadalah golongan yang kurang mahir dalam
menggunakan komputer dan prasarana ICT. Ini menyukarkan mereka menggunakan
bahan yang dibekaalkan oleh KPM untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
Noor daan Norhasnida (2010) pula berpendapat guru mengaplikasikan Bahasa
Inggeris dalam Matematik dan Sains hanya di dalam kelas yang panadai dan kelas
belakang kurang memahami penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan
pembelajaran. Kebanyakkan murid luar bandar masih tidak mahir menggunakan
bahan ICT yang dibekalkan oleh KPM dan bahan tersebut juga perlukan kemahiran
penggunaan komputer di kalangan murid-murid.
Mohini dan Saiful (2010) berpendapat tahap kesediaan murid dan minat serta
keyakinan murid dalam mengikuti pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeirs masih berada pada tahap yang sederhana. Keyakinan diri dan
minat terhadap pelajaran penting dalam mencapai keputusan yang lebih cemerlang.
Namun, PPSMI ini kurang memberi keyakinan kepada murid-murid sekolah untuk
memberi yang terbaik dalam pelajaran mereka. Penggunan istilah baru dalam Bahasa
Inggeris menyukarkan mereka memahami secara mendalam subjek yang diajaroleh
guru mereka di sekolah.
Zainal(2008) dalam kajiannya menyatakan guru-guru yang mempunyai
pengalaman lama dan kepakaran dalam bidang tersebut tidak dapat mengajar dengan
baik dan berkesan subjek Sains dalam Bahasa Inggeris. Dalam kajian tersebut,
responden yang pengalaman lama ini tidak mampu berfasih Bahasa Inggeris.
Kebanyakkan guru dikalangan mereka adalah dari guru-guru veteran dan hanya
menunggu masa berpencen serta mereka rasakan bahawa PPSMI ini adalah sesuatu
yang membebankan mereka.
6.0 Metodologi Kajian
Kajian ini akan dijalankan untuk mengkaji faktor kegagalan PPSMI di sekolah. Kajian
ini dijalankan di lima buah sekolah di Daerah Gombak yang terletak di negeri
Selangor. Jumlah populasi ialah seramai 321 orang guru di sekolah-sekolah tersebut.
Jadi, jumlah sampel diambil sebanyak 175 orang guru kajian ini. Jumlah sampel ini
diambil mengikut jadual persampelan (Krejchie dan Morgan, 1970). Kajian ini
menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif menggunakan
instrumen soal selidik diadaptasikan daripada laporan kajian PPSMI(2009) bagi
mengenal faktor-faktor kegagalan dasar PPSMI.
Kajian rintis juga dilakukan di sekolah yang berhampiran dengan sekolah-
sekolah kajian iaitu SK (2) Taman Selayang dengan mengambil 20 orang responden
guru dari sekolah tersebut. Instrumen soal selidik telah ini telah diuji dalam kajian
rintis dan telah memperolehi nilai Alpha Cronbach (0.755). Mengikut Morgan, Leech,
Gloeckner dan Barrett (2007) menyatakan bahawa nilai Alpha Cronbach yang
melebihi 0.700 akan mempunyai nilai reliabiliti yang baik dan item-item dalam kajian
ini mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik serta sesuai diedarkan kepada para
responden.
Kesahan instrumen juga dilakukan agar responden dapat menjawab dengan
mudah tanpa sebarang kekeliruan dalam instrumen soal selidik tersebut. Kesahan
instrumen dilakukan dengan merujuk dua orang pakar iaitu Ketua Panitia Bahasa
Malaysia dan Guru Cemerlang Bahasa Malaysia di sekolah penyelidik. Terdapat
beberapa soalan daripada instrumen soal selidik telah diubahsuai setelah menerima
pandangan daripada kedua-dua pakar tersebut.
Instrumen soal selidik ini terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A,
bahagian B. Bahagian A iaitu latar belakang responden iaitu mengandungi tiga item
jantina, umur dan pengalaman mengajar. Bahagian B pula berkaitan dengan faktor-
faktor kegagalan dasar PPSMI. Bahagian ini mengandungi 10 item untuk dijawab
oleh responden. Bahagian B menggunakan skala likert 5 mata iaitu sangat setuju(SS),
setuju(S), tidak pasti(TP), tidak setuju(TS) dan sangat tidak setuju(STS). Manakala
bagi kaedah kualitatif, kaedah pemerhatian telah digunakan dalam kajian ini. Kaedah
pemerhatian ini telah dibuat keatas laporan-laporan daripada pelbagai pihak tentang
PPSMI. Laporan daripada pemerhatian telah dijadikan sumber untuk membina
instrument soal selidik di dalam bahagian B.
7.0 Hasil Dapatan
Dalam bahagian ini, analisis data telah dilakukan dengan menggunakan perisian
komputer SPSS versi 21.0. Didapati jumlah responden adalah seramai 167 orang
guru. Jadual 1 menunjukkan bahawa 117 responden adalah guru perempuan dan 50
orang guru lelaki. Manakala jadual 2 menunjukkan lingkungan umur responden.
Lingkungan umur antara 36-45 tahun menjadi responden paling ramai iaitu seramai
97 orang guru, lingkungan umur 46-60 adalah seramai 36 orang dan 20-35 tahun
mencatat jumlah responden seramai 34 orang guru.
Jadual 3 pula menganalisis pengalaman kerja dimana paling ramai responden
kajian ini mempunyai pengalaman 11-15 tahun iaitu seramai 69 orang. Ia diikuti oleh
pengalaman guru antara 6-10 tahun iaitu mencatat seramai 44 orang guru dan
pengalaman yang melebihi 16 mencatat 36 responden. Akhir sekali ialah pengalaman
guru antara 1-5 tahun yang mencatat paling sedikit iaitu 18 responden. .
Jadual 1 : Taburan jantina responden
Jadual 2 : Taburan umur responden
Jadual 3 : Taburan pengalaman kerja responden
Jadual 4 telah digunakan untuk menganalisis secara keseluruhan dapatan kajian
dimana ia menunjukkan bahawa faktor pelajar yang kurang mahir dalam Bahasa
Inggeris dianggap sebagai faktor utama kegagalan pelaksanaan dasar PPSMI di
sekolah (min=4.47, S.P.=0.55) menurut persepsi guru. Ini diikuti dengan masalah guru
yang kurang menguasai Bahasa Inggeris, desakan daripada parti politik, menelan kos
yang tinggi dalam PPSMI, bantahan daripada agensi luar, keputusan UPSR yang terus
merosot, bahan rujukan yang terhad dalam Bahasa Inggeris, pencapaian TIMSS dan
PISA tentang kemerosotan pendidikan negara, jurang pendidikan anatara banadar dan
luar bandar semakin lebar dan akhir sekali peranan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
rasmi diabaikan (min=3.30, S.P.=1.36).
Jadual 4 : Faktor-faktor kegagalan dalam pelaksanaan Dasar PPSMI.
.
Rajah 1 : Graf menunjukkan taburan min bagi faktor-faktor kegagalan PPSMI
Daripada graf didapati bahawa empat skor min melebihi 0.400 manakala baki enam
skor min mencatat julat min antara 0.33 hingga 0.38 berada dalam kategori julat yang
sederhana tinggi. Keenam-enam faktor ini masih memberi kesan kepada faktor
kegagalan dasar PPSMI tetapi tidak sekuat empat faktor yang mencatat skor min yang
lebih daripada empat.
8.0 Perbincangan
Setelah meneliti kesepuluh faktor, didapati nilai min bagi faktor murid kurang mahir
dalam Bahasa Inggeris menjadi faktor paling utama yang menyebabkan kegagalan
PPSMI di Malaysia. Ini disebabkan oleh kurangnya minat pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris dikalangan murid sekolah menyebabkan dasar ini
dihentikan secara beringkat-peringkat bermula tahun 2011. Manakala faktor
pengabaian Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara mencatat skor min terendah
dalam kajian ini iaitu 3.30 dan didapati mempunyai hubungan yang agak sederhana.
Ini bermakna guru-guru berpendapat faktor pengabaian Bahasa Malaysia kurang
memberi impak kepada kegagalan PPSMI.
Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian yang dilakukan oleh Junaidi
dan Fuad(2010) dan Johari, Nor dan Meor(2006) yang menunjukkan murid masih
lemah dan belum bersedia sepenuhnya untuk belajar Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris. Selain itu, skor min kedua tertinggi juga tidak jauh bezanya iaitu
4.42 iaitu faktor yang menyatakan guru-guru Sains dan Matematik kurang menguasai
Bahasa Inggeris dan ini juga selari dengan kajian yang dilakukan oleh Mohd (2003)
yang menunujukkan guru Sains dan Matematik belum bersedia untuk
mengaplikasikan Bahasa Inggeris dalam pengajaran mereka.
Secara keseluruhannya, didapati faktor murid dan guru yang kurang
menguasai Bahasa Inggeris menjadi faktor utama kegagalan pelaksanaan Dasar
PPSMI dan kedua-dua faktor ini telah memberi impak yang amat besar dalam sistem
pendidikan Malaysia. Dasar yang dilaksanakan oleh mantan Perdana Menteri, Tun
Mahathi Bin Mohemad pada tahun 2003 dengan harapan melahirkan modal insan
yang kompetetif di peringkat global hanya bertahan selama tujuh tahun sahaja. Ia
telah dihentikan secara berperingklat-peringkat mulai tahun 2010 dan sepenuhnya
pada tahun 2015 di sekolah rendah.
9.0 Cadangan Kajian
Memandangkan Dasar PPSMI ini gagal kerana guru dan murid kurang menguasai
Bahasa Inggeris, maka pihak-pihak tertentu seharusnya mengambil langkah yang
lebih sistematik dan proaktif dalam melaksanakan mana-mana program yang
melibatkan Bahasa Inggeris. KPM telah pun menggantikan dasar PPSMI dengan
dasar baru iaitu Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa
Inggeris(MBMMBI) di sekolah. Melalui dasar ini, Sains dan Matematik kembali
diajar dalam Bahasa Malaysia mulai tahun 2011 untuk tahun 1. Pada masa sama,
KPM komited untuk terus membaiki penguasaan Bahasa Inggeris dikalangan murid-
murid dan juga guru-guru dalam dasar MBMMBI ini.
KPM komited tentang penggunaan Bahasa Inggeris dikalangan guru-guru dan
murid-murid sekolah. Pelbagai program telah dirancang untuk guru-guru melalui
dasar MBI ini. Antaranya ialah program penutur jati, program linus Bahasa Inggeris,
intensif guru bagi guru-guru Bahasa Inggeris dan sebagainya. Diharap kajian ini dapat
membantu pihak yang terlibat untuk melihat kekurangan yang wujud di sesuatu dasar
dan dapat buat penambahbaikan supaya seuatu dasar dapat diaplikasikan dengan
jayanya. Penyelidikan yang berterusan daripada pakar bidang dapat merealisasikan
pelaksanaan sesuatu dasar di sekolah.
10.0 Kesimpulan
Dalam kajian ini dapat dibuktikan bahawa penguasaan Bahasa Inggeris yang rendah
dikalangan guru-guru dan murid-murid adalah punca utama kepada kegagalan dasar
PPSMI di sekolah. Pelaksanaan dasar PPSMI ini telah menghadapi masalah dari awal
lagi iaitu dari segi kebersediaan guru dan kebersediaan murid dan pada akhirnya
faktor merekalah yang menjadi punca kegagalan Dasar PPSMI ini.
Jadi, penguasaaan Bahasa Inggeris di kalangan guru-guru perlu diperkukuhkan
lagi kerana ia akan memastikan penyampaian ilmu kepada murid-murid dapat sampai
dengan betul. Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa yang telah
mendominasi negara dari pelbagai aspek termasuklah aspek ekonomi dan teknologi.
Sekiranya penguasaan Bahasa Inggeris tidak kukuh atau lemah di peringkat sekolah,
maka kemampuan untuk bersaing pada peringkat antarabangsa akan terjejas dan ini
akan menyebabkan rakyat negara kita ketinggalan pada masa hadapan. PPSMI dapat
membawa kesemua aspirasi ini namun ia gagal dalam sistem pendidikan negara kita.
Komitmen KPM terhadap PPSMI masih diselitkan dalam dasa MBI dan
pelbagai strategi telah dirancang dalam dasar tersebut. Sesuatu dasar memerlukan
masa dan kajian yang teliti agar pencapaian dibuktikan dan kekangan serta masalah
yang dihadapi dalam melaksanakan sesuatu dasar di peringkat sekolah perlu
penambahbaikan dengan kadar yang segera agar dasar tersebut terus diaplikasikan di
sekolah dengan jayanya.
11.0 Rujukan
Isahak Haron, Abdul Latif Gapor, Md. Nasir Masran, Abdul Halim Ibrahim,& Mariam
Mohemed Nor(2008). Kesan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa
Inggeis di sekolah rendah. Laporan penyelidikan : Universiti Pendidikan
Sultan Idris, Tanjong Malim.
Johari Surif, Nor Hasniza Ibrahim, &Meor Ibrahim Kamaruddin(2006). Masalah
Pembelajran Matematik dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar Tingkatan
1 Luar Bandar. Universiti Teknologi Malaysia: Skudai.
Junaidi Awang Besar, Mohd Fuad Mat Jali (2010). Pemansuhan Dasar PPSMI :
Tinjauan daripada Persepsi Parti Politik, Ahli Akademik dan NGO serta
Pengalaman di Sekolah. Jurnal Melayu (5) 2010, 177 – 197.
Krejcie, R.V, & Morgan, D.W.(1970). Detemining sample saiz for research activities.
Educational and psychological measurement.
Mohd Rasdi Saamah(2003). Kesediaan guru-guru sekolah rendah melaksanakan
perubahan bahasa penghantar mata pelajaran Sains dan Matematik. Dalam
Kolokium Penyelidikan Siswazah Ke-7, Fakulti Pendidikan , Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Mohini Mohamed,& Saiful Azman Mokhter(2010). Persepsi Pelajar UITM terhadap
pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Morgan.G.A., Leech N.L., Gloeckner. G.W.&Barrett.K.C.(2007). SPSS Introductory
Statistics: Use and Interpretation. Third Edition.Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers, New Jersey.
Noor Azlan Ahmad Zanzai, & Norhasnida Mohamad(2010). Keberkesanan
Pelaksanaan Pengajaran dan pembelajaran matematik dalam Bahasa Inggeris
di sekolah luar bandar. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
Yahya Mahmud (2012). Persepsi Guru dan Pelajar di Sekolah Menengah Daerah
Pontian terhadap Pemansuhan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Tesis Sarjana: Universiti
Teknologi Malaysia.
Zainal Abidin Razak (2008). Teaching of Science in English: Experinced Science
Teachers’ Perpection. Tesis Sarjana, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
12.0 Lampiran
Faktor
Kegagalan Dasar PPSMI dari Persepsi Guru-guru Opsyen Sains dan
Matematik : Satu Kajian Kes di Lima buah Sekolah di Daerah Gombak.
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
ARAHAN:
Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.
1. Jantina
A1 Lelaki [ ] A2 Perempuan [ ]
2. Umur
A3. 20 – 35 tahun [ ]
A4. 36 – 45 tahun [ ]
A5. 4 6– 60 tahun [ ]
3. Pengalaman mengajar
A6. 1 - 5 tahun [ ]
A7. 6 - 10 orang [ ]
A8. 11 - 15 orang [ ]
A9. Melebihi 16 tahun [ ]
BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN PPSMI DI SEKOLAH
Soal selidik ini mengandungi soalan yang berkaiatan dengan faktor-faktor kegagalan PPSMI
di sekolah. Tiada jawapan yang dianggap betul atau salah. Tandakan (/) pada pilihan jawapan
anda.
Skala:
1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Tidak Pasti
4. Setuju
5. Sangat Setuju
BIL KETERANGAN SKALA
STS TS TP S SS
1. Menelan kos yang tinggi dalam pelaksanaan PPSMI 1 2 3 4 5
2. Pelajar kurang mahir dalam Bahasa Inggeris 1 2 3 4 5
3. Bahan rujukan yang terhad dalam Bahasa Inggeris 1 2 3 4 5
4. Guru kurang menguasai Bahasa Inggeris 1 2 3 4 5
5. Keputusan UPSR terus merosot 1 2 3 4 5
6. Jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar
semakin lebar
1 2 3 4 5
7. Bantahan daripada agensi luar 1 2 3 4 5
8. Pencapaian TIMSS dan Pisa tentang kemorosotan
pendidikan negara
1 2 3 4 5
9. Desakan daripada parti politik 1 2 3 4 5
10. Peranan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi
diabaikan
1 2 3 4 5
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.