ArticlePDF Available

Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie

Authors:
Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań ...
205
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
* Korespondencję dotyczącą artykułu można kierować na adres:
Tomasz Wirga, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, pl.
Staszica 1, 45-052 Opole. e-mail: wirga@uni.opole.pl
Czasopismo Psychologiczne
Psychological Journal
Związek wybranych emocji ze skutecznością
rozwiązywania zadań wykorzystujących
logiczne myślenie
Tomasz Wirga*
Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Opole
CONNECTION EMOTIONS WITH A PROBLEM SOLVING USING LOGICAL THINKING
The article shows the connection between emotions and the effectiveness of selected problem solving using logical
thinking. The Isen’s articles (1999; 2005), Isen and Patrick (1983), Isen and Geva (1987) suggest that positive
emotions increase human cognitive abilities, but some publications, eg Bless et al (1996) show the opposite
connection. The results obtained in this study reveal that the conclusions described by Bless and Isan do not need
to be contradictory, if only the description of the results take into explain not only the sign, but also strength and
content of emotions.
Key words: emotions, effectiveness of selected problem solving, logical thinking
WPROWADZENIE
Związek doznawania emocji oraz funkcjonowania czło-
wieka jest znany od dawna. Emocje często postrzegane
są jako coś dynamicznego i chwilowego. Sama nazwa
„emocja” pochodzi z łacińskiego: „exmovere” – co znaczy
poruszać się (Kopaliński, 1983). Chociaż ich istnienie
nie podlega dyskusji, to de niowanie czym jest emocja
zmieniało się dosyć często. Jeden z pierwszych teorety-
ków zajmujący się emocjami James uważał, że reakcja
emocjonalna powstaje w korze mózgowej i nie różni się
niczym od innych reakcji. Emocje, dla Wundta, były
osobnym rodzajem zjawisk psychicznych, których wiel-
kość nie pozwala na wysunięcie jednostkowych określeń.
Uważał on, że istnieje ich około pięćdziesięciu tysięcy,
co jest liczbą ogromną i trudną do wyobrażenia, chociaż
możemy podzielić je na sześć grup: przyjemność i nie-
przyjemność, napięcie i wytchnienie, oraz podniecenie
i depresja. Współcześnie, interesujące podejście propo-
nuje Obuchowski (1982, s. 223), dla którego: „...emocje
w swojej pierwotnej postaci nie są niczym innym niż sta-
nem wyróżnionym organizmu, oznaczającym zakłócenie
homeostazy”, czyli mają związek z każdą z dziedzin na-
szego życia, w tym takich jak: poznawczą, intelektual-
ną, oraz społeczną. W każdym momencie swojego życia
człowiek odczuwa jakieś emocje, które mogą być konse-
kwencją oceny danego zdarzenia (Oatley i Jenkins, 1992;
Stain i Trabasso, 1992), pragnieniem/impulsem do dzia-
łania (Arnold, 1960), rezultatem kontaktu z innymi ludź-
mi (Szmajke, 1999) lub gotowością do aktywności (Frij-
da, 1986). Emocje mogą powodować zmianę priorytetów
w hierarchii jednostki (Oatley i Jenkins, 1992), w ten
sposób podkreślając, co jest dla niej najbardziej istotne.
W podobny sposób źródeł powstawania emocji upatruje
Frijda (1986). Dla niego sygnalizują one, że pojawiło się
coś, co jest ważne dla jednostki oraz zadań, które wy-
konuje. Emocje pełnią funkcję sygnalizowania, że dana
sytuacja jest dla jednostki istotna. W ten sposób emocje
pomagają człowiekowi poradzić sobie z powstałym pro-
blemem. Ponadto, kiedy liczy się czas, powstałe emocje
umożliwiają szybką, czasami automatyczną reakcję (Le-
venson, 1999). Dla Bowera (1999) emocje pomagają tak-
że organizować nasze doświadczenia, zaś wg DeRivera
(1984), regulować interakcje społeczne. Bez względu na
to, jak rozumiane byłyby emocje, to mają one związek
z funkcjonowaniem w wielu, jeżeli nie we wszystkich,
dziedzinach naszego życia. Obecnie w psychologii rezy-
gnuje się ze szczegółowych określeń, które emocje i jak
wpływają na zachowanie człowieka, a zwraca się uwa-
gę na posługiwanie się pewnymi uogólnieniami, np.: ich
znakiem (por. Łosiak, 2007). Jedną z teorii stworzonych
w oparciu jedynie o znak emocji jest broaden-and-bu-
ild theory stworzona przez Barbarę Fredrickson (1998,
2001). Uwzględniła ona jedynie wpływ emocji pozytyw-
nych na zachowanie człowieka. Fredrickson zauważyła,
że wcześniejsze teorie oparte były jedynie o emocje nega-
tywne, co jest niewystarczające (Fredrickson i Levenson,
1998). Emocje negatywne pełnią funkcje adaptacyjną
i zmuszają organizm do skuteczniejszego i szybszego
działania. Jednak nie można powiedzieć, że funkcja emo-
206
Tomasz Wirga
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
cji pozytywnych jest izomor czna w porównaniu do emo-
cji negatywnych. Emocje pozytywne powstają w sytuacji
braku zagrożenia i umożliwiają tym samym otwarcie
się na nowe możliwości. Zwiększają zakres działań ja-
kie człowiek może podjąć. Emocje pozytywne takie jak
zadowolenie, miłość czy radość nie tylko zwiększają moż-
liwości poznawcze i intelektualne człowieka ale również
mają znaczenie przy tworzeniu się jego trwałych zasobów
osobistych. Prawdziwość teorii Fredrickson potwierdzają
badania przeprowadzone przez Isen (2005) i jej współ-
pracowników. Pokazały one, że przeżywanie emocji po-
zytywnych przez ludzi powoduje, że stają się oni bardziej
kreatywni, charakteryzują się większą elastycznością
myślenia, są skuteczniejsi w działaniu oraz mają posze-
rzony zakres myśli i działań. Inne badania Fredrickson
i Branigan (2005) pokazały, że osoby u których induko-
wano emocje pozytywne skuteczniej rozwiązywali zada-
nia wykorzystujące logiczne myślenie. Przeciwnie zacho-
wywały się osoby przeżywające emocje negatywne, które
to zawężały zakres myśli i działań.
Fredrickon i Isen są bardzo kategoryczne w swoich po-
glądach dotyczących związku emocji pozytywnych i nega-
tywnych z zachowaniem człowieka. Nie dopuszczają od-
miennego od swojego podejścia, zaś rzetelność i trafność
przeprowadzonych badań sprzecznych z propagowanym
przez nich podejściem jest podważana (por. Isen, 2005).
Jednakże istnieją badania pokazujące, że nie zawsze
wpływ emocji pozytywnych na funkcjonowanie człowieka
jest zbawienny. Bless, Bohner, Schwarz i Starck (1990)
w dwóch eksperymentach wykonanych na prawie dzie-
więćdziesięciu studentach, pokazali, że osoby będące pod
wpływem emocji pozytywnych ulegały w równym stop-
niu komunikatom perswazyjnym silnym jak i słabym,
zaś osoby będące pod wpływem emocji negatywnych ule-
gały jedynie komunikatom silnym. Autorzy uważają, że
otrzymane wyniki są konsekwencją oddziaływania emo-
cji na procesy poznawcze człowieka. Emocje pozytywne
sprzyjają heurystycznemu, płytkiemu analizowaniu pro-
blemu, zaś emocje negatywne głębokiemu i analityczne-
mu przetwarzaniu napływających informacji.
Można zapytać czy różnice w opisywanych badaniach
są jedynie konsekwencją błędów powstałych podczas pla-
nowania i przeprowadzania badań czy mają inną przy-
czynę. Emocje nie różnią się jedynie znakiem, ale rów-
nież siłą i treścią. Dokonując klasy kacji emocji według
ich właściwości (por. Reykowski, 1974), można powie-
dzieć, że każda emocja określona jest przez trzy czynniki:
pobudzenie, znak i treść. Własności te służą rozróżnianiu
poszczególnych emocji i ich grupowaniu. Jednak nie tyl-
ko te właściwości charakteryzują poszczególne emocje,
ale również sytuacje, w których się pojawiają.
Jak piszą Oatley i Jenkins (2003, s. 129): „ istnieje
wrodzona biologiczna podstawa emocji, tak samo jak
języka, i stanowi ona ludzkie uniwersalium (...) emocje
podstawowe są uniwersalne dla gatunku ludzkiego”. Już
Darwin (1988) propagował istnienie uniwersalnego zbio-
ru emocji charakterystycznych dla gatunku ludzkiego
tworząc w ten sposób kategorię emocji, które są wrodzone
i ponadkulturowe. Jednak dopiero Ekman (1992) przed-
stawił dowody na poparcie tezy istnienia takich emocji,
które nazwał: „emocjami pierwotnymi”. Jego badania
nad emocjami w różnych kulturach świata pokazały, że
np.: strach, złość, smutek i zadowolenie są kulturowo
uniwersalne (Goleman, 1997). Późniejsze jego bada-
nia pokazały również uniwersalność takich emocji jak
wstręt czy radość. Można powiedzieć, że Ekman podzielił
emocje na te, które przyspieszają rytm serca i te, które
spowalniają jego czynność. Pierwsze z nich podwyższają
temperaturę ciała (powodując zaczerwienienie), drugie
obniżają temperaturę (sprawiając, że skóra staje się bla-
da). Inni badaczce, tj. Plutchik (1980) proponują istnie-
nie ośmiu emocji podstawowych: strach, złość, smutek,
radość, akceptacja, wstręt, antycypacja i zaskoczenie.
Zaś, Izard (1977) proponuje zaliczyć do emocji podsta-
wowych: strach, złość, smutek, radość, wstręt, wstyd,
poczucie winy, zaskoczenie, zainteresowanie i pogardę.
Trochę inny podział emocji podstawowych proponuje Go-
leman (1997). Według niego istniejące emocje pierwotne
to: złość, strach, miłość, zaskoczenie, odraza i smutek.
Powyższe zestawienia różnią się co do niektórych ro-
dzajów emocji. Wspominają o tym tacy badacze jak np.:
Ortony i Turner (1990). Poprosili oni badaczy emocji
o wymienienie znanych im emocji podstawowych. Bada-
nia te pokazały, że badacze choć niejednomyślni, to naj-
częściej wymieniali następujące emocje: radość, smutek,
wstręt, strach czy złość, chociaż pojawiały się również za-
dowolenie, czy zaskoczenie. Spośród klasy kacji emocji
podstawowych różniących się zaliczanymi do nich emo-
cjami, mogę wyróżnić cztery charakterystyczne o różnej
treści, przeciwnym znaku i sile oddziaływania:
• Radość (duża siła oddziaływania, znak dodatni),
• Zadowolenie (mała siła oddziaływania, znak dodat-
ni),
• Wstręt (duża siła oddziaływania, znak ujemny),
• Smutek (mała siła oddziaływania, znak ujemny),
Dwie emocje różniące się siła oraz treścią, ale nie zna-
kiem, które często wymieniane są jako emocje pierwotne,
to radość i zadowolenie. Różnią się one między sobą po-
ziomem aktywacji (Averill i More, 2005). Dla radości jest
on wyskoki, zaś zadowolenia niski. Isen i Patrick (1983)
przeprowadzili badania, które pokazały, że osoby będące
pod wpływem emocji pozytywnych, tj. radości czy zado-
wolenia, były bardziej skłonne do podejmowania więk-
szego ryzyka oraz cechowały się mniejszą ostrożnością.
Wykorzystując w eksperymencie grę w ruletkę, badacze
pokazali, że osoby pod wpływem emocji pozytywnych
przeceniali prawdopodobieństwo odniesienia wygranej,
nawet jeżeli było ono znikome. Dodatkowo niektóre ba-
dania pokazują, że osoby przeżywające emocje pozytyw-
ne są skuteczniejsi w działaniu i twórczy (np. Carnevale
i Isen, 1986; Estrada, Isen i Young, 1994; Green i Noice,
1988)
Kolejne dwie emocje tym razem negatywne, które róż-
nią się siłą i treścią to smutek i wstręt. Smutek jest jed-
ną z najlepiej opisanych pod względem psychologicznym
Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań ...
207
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
emocji. Pojawia się wtedy, gdy możliwość zaspokojenia
szeroko pojmowanych potrzeb maleje lub jest zablokowa-
na. Gdy rozpatrujemy doznawanie smutku w kontekście
innych emocji, można zauważyć, że jest on emocją najbar-
dziej oddaloną od przyjemności w skalach, które opierają
się na wymiarze przyjemność – nieprzyjemność (Russell,
1997). Smutek nie jest emocją, której doznawanie jest
przez człowieka pożądane. Dla badaczy smutek łączy się
czasami ze złością (Cohen, 1990) lub stanowi jej mniej
intensywną postać (Tomkins, 1984). Jednak to, która
z tych emocji pojawi się u człowieka, zależy od postawy,
jaką przyjmuje jednostka wobec impulsów agresji. Do-
znawanie smutku może powodować skupienie na sobie a
nie na czynnikach zewnętrznych (por. Hochschild, 1983;
Stein i Jewett, 1986), dodatkowo jego doznawanie jest
reakcją ukierunkowaną na spowolnienie reakcji (Izard
i Ackerman, 2005). W ten sposób jednostka może prze-
analizować powstałą sytuację, która doprowadziła do
powstania tej emocji i wyciągnąć wnioski na przyszłość
w celu uniknięcia jej ponownego doznawania. Cunnin-
gham (1988) propaguje pogląd, że smutek pozwala za-
chować energię, dzięki czemu człowiek może skupić się
na rozwiązywaniu problemu. Jednostka przeżywająca
smutek może odciąć się od bodźców płynących ze śro-
dowiska zewnętrznego i w ten sposób posiadane zasoby
wykorzystać do reinterpretacji przyczyn pojawienia się
smutku, które ostatecznie zmniejszą prawdopodobień-
stwo pojawienia się tej emocji w przyszłości. Podobnie
myślą Ellworth i Smith (1988). Dla nich smutek jest wo-
łaniem o pomoc, gdyż pojawia się w sytuacji, w której
człowiek nie jest w stanie sam poradzić sobie ze spotyka-
jącymi go przeciwnościami. Smutek jako emocja ma też
wpływ na procesy uwagi. Badania przeprowadzone na
materiale zadaniowym (np. Potts, Camp i Coyone, 1989)
potwierdzają, że smutek może w pewnych sytuacjach
upośledzać uwagę. Kierowana jest ona do wewnątrz, co
jest bardzo istotne, gdy bada się wpływ smutku na funk-
cjonowanie człowieka w kontekście pracy. Sugerują oni,
że smutek służy ochronie jednostki, ponieważ izoluje ją
od otoczenia. Według Sterna (za: Lewis i Haviland-Jo-
nes, 2005), smutek charakteryzuje się spowolnieniem,
biernością i delikatnością w działaniu.
Wstręt jest również emocją o znaku ujemnym, ale więk-
szej niż smutek sile oddziaływania na człowieka (por.
Rozin, Haidt i McCauley 2005). Ekman (1992) wstręt jed-
noznacznie klasy kuje jako emocję podstawową. Inni
badacze również zwracają uwagę na charakterystyczne
elementy przebiegu tej emocji. Wstręt wiąże się ze spe-
cy cznym stanem zjologicznym – mdłościami. Angyal
(1941) stwierdził empirycznie, że zwiększone ślinienie
się, które towarzyszy mdłościom, jest reakcją na nieprzy-
jemne smaki. Taka reakcja organizmu, która skupiona
jest na zagrożeniu pojawiającym się w polu widzenia
i wywołującym wstręt, może utrudniać normalne funk-
cjonowanie zadaniowe stojące przed człowiekiem w ta-
kiej sytuacji. Trzeba również zwrócić uwagę na udział
natrętnych myśli u osób przeżywających wstręt, które
potęgując zagrożenie, także utrudniają funkcjonowanie.
Scherer i Wallbott (1994) stwierdzili, że emocja wstrętu
w porównaniu do innych emocji pierwotnych, jest krót-
kotrwała, co może też świadczyć o jej „wysoko aktywno-
ściowym” charakterze, wywołującym duże zaangażowa-
nie. Pojawiający się bodziec powodujący wstręt, na tyle
angażuje uwagę, że trudno jest efektywnie funkcjonować
do czasu pozbycia się zagrożenia. Emocję wstrętu wywo-
łują te bodźce, które zagrażają naszemu funkcjonowa-
niu. Wstręt wzbudzają niektóre zwierzęta przypomina-
jące wydzieliny ciała takie jak śluz, np. ślimaki oraz te,
które mogą skazić jedzenie (Rozin, Millman i Nemeroff,
1986). Niektóre badania pokazują, że owady, takie jak
pająki, muchy, karaluchy również wywołują odrazę (Da-
vey, 1993; Matchett i Davey, 1991; Ware, Jain, Burgess
i Davey, 1994).
Wstręt jest jedną z emocji podstawowych, która, po-
przez swoje właściwości: dużą siłę oddziaływania, treść
i znak, może mieć związek ze skutecznością funkcjono-
wania człowieka. Osoby przeżywające emocje wstrętu
mogą np. zbytnio skupić uwagę na bodźcu zagrażają-
cym, co utrudnia ich funkcjonowanie zadaniowe. Duże
zaabsorbowanie emocją wstrętu może również wpłynąć
na poprawność wykonywanych zadań np.: wykorzystu-
jących logiczne myślenie. W przypadku wstrętu również
nie ma badań, które pokazałyby, jak wpływa ta emocja
na skuteczność rozwiązywania zadań
Można zastanowić się (taki był cel badań) jaki zwią-
zek mają wybrane emocje pierwotne ze skutecznością
rozwiązywania zadań wykorzystujących logiczne myśle-
nie o różnym stopniu trudności. Dodatkowym celem była
próba uszczegółowienia koncepcji Fredrickson (1998,
2001), której autorka posługuje się ogólnymi konstruk-
tami: „emocje pozytywne” oraz „emocje negatywne” i nie
uwzględnia treści oraz siły emocji.
Przeprowadzając badania starałem się w szczególno-
ści odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jak siła indukowanych emocji różnicuje skutecz-
ność rozwiązywania zadań wykorzystujących lo-
giczne myślenie?
Jak znak indukowanych emocji różnicuje skutecz-
ność rozwiązywania zadań wykorzystujących lo-
giczne myślenie?
Jak rodzaj indukowanych emocji będzie wpływał
na skuteczność rozwiązywania zadań wykorzystu-
jących logiczne myślenie w zależności od poziomu
trudności?
Przewiduję, że:
H1: Indukowanie silnych emocji będzie powodować
niższy poziom wykonania zadań wykorzystu-
jących logiczne myślenie, niż indukowane słab-
szych emocji, ale jedynie o średnio-trudnym po-
ziomie trudności.
H2: Indukowanie pozytywnych emocji będzie powo-
dować wyższy poziom wykonania zadań wyko-
rzystujących logiczne myślenie, niż indukowane
negatywnych emocji, ale jedynie o średnio-trud-
nym poziomie trudności.
208
Tomasz Wirga
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
H3: Treść emocji będzie różnicować poziom wyko-
nania zadań poznawczych wykorzystujących lo-
giczne myślenie, ale jedynie o średnio-trudnym
poziomie trudności.
Źródłem argumentów przemawiającym za postawioną
H1 jest to, że silnie oddziałujące emocje mogą zaburzać
możliwości skutecznego rozwiązywania zadań, co zgod-
ne jest z badaniami np. Eysencka (1964), gdzie osoby
pod wpływem silnych emocji popełniały więcej błędów
niż osoby, u których nie indukowano emocji. Dodatkowo
niektóre badania pokazują, że w wypadku działania sil-
nych emocji może dojść do blokady części napływających
informacji (np. Lacey i Lacey, 1978; Pribram i McGuin-
nes, 1975), co w konsekwencji może również prowadzić
do błędów w wykonywaniu zadań. Prawo Yerkesa i Do-
dsona (1908) pokazuje, że odczuwanie silnych emocji jest
związane ze zmniejszeniem skuteczności rozwiązywania
zadań trudnych. Również Hebb (1949) zwraca uwagę na
destruktywną konsekwencję oddziaływania niektórych
silnych emocji na funkcjonowanie człowieka.
Badania Spence, Faber i McFann (1956) pokazały, że
poprawność rozwiązywania zadań zależy od siły pobu-
dzenia emocjonalnego. Osoby będące pod wpływem sil-
nego pobudzenia gorzej rozwiązywały niektóre rodzaje
zadań wykorzystujących funkcje poznawcze niż osoby
będące pod w stanie niskiego pobudzenia.
Koncepcja poszerzania umysłu i budowy zasobów
osobistych Barbary Fredrickson (1998) jest źródłem ar-
gumentów postawionych w H2, ale również H3. Według
tej teorii emocje pozytywne w inny sposób niż emocje
negatywne wpływają na funkcjonowanie człowieka. Do-
znawanie różnych emocji podstawowych (Ekman. 1992),
żniących się treścią i poziomem aktywacji (Averill
i More, 2005), może mieć związek ze skutecznością roz-
wiązywania zadań o średnim i trudnym poziomie trud-
ności. Niektóre badania pokazuję, że doznawanie emocji
nie ma związku ze skutecznością rozwiązywania zadań
łatwych (Taylor, 1956; Spence, 1961; Spence, Faber
i McFann, 1956; Lazarus, Deese i Hamiltona, 1954; i in).
Trzeba jednak zaznaczyć, że obecnie trudno jest do-
szukać się badań związanych z zachowaniem człowie-
ka, które odwołują się do związku konkretnych emocji,
w tym pozytywnych. Psychologowie skłaniają się raczej
do posługiwania się znakiem, rzadziej treścią, zupełnie
pomijając siłę emocji (por. Łosiak, 2007). Radość i zado-
wolenie to dwie emocje, które zgodnie z teorią Frerdick-
son powinny pozytywnie wpływać na funkcjonowanie
człowieka, w tym na skuteczność rozwiązywania zadań.
Czy odrębne jakościowo w równym stopniu mają związek
z zachowaniem człowieka? Trudno odpowiedzieć na to
pytanie, posługując się jedynie znakiem, nie uwzględnia-
jąc siły i treści emocji. Chcąc przybliżyć się do odpowiedzi
na to pytanie trzeba sięgnąć do badań, które często mają
więcej niż sześćdziesiąt lat od czasu ich pierwszej publi-
kacji. Starsze badania, bo z 1916 roku przeprowadzone
przez Gilchrista pokazują, że osoby, które chwalono, wy-
konywały zadania skuteczniej niż te, którym udzielano
nagany. W klasycznym eksperymencie Baytona i Whyte
(1950) osoby, które wykonywały zadania wykorzystują-
ce zdolności manipulacyjne, wykonywały je lepiej, jeżeli
wcześniej odniosły sukces niż wtedy, gdy doznały nie-
powodzenia. Dwudziestowieczna psychologia opisywała
związki pomiędzy emocjami a zachowaniem człowieka,
posługując się znakiem, treścią i siłą pobudzenia.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Cowen
(1952) przeprowadził badania, w których sprawdzał, jak
osoby rozwiązują zadania matematyczne pod wpływem
umiarkowanego oraz silnego pobudzenia nie różnicując
grup pod względem znaku emocji. Badania pokazały, że
najgorzej funkcjonują osoby o najsilniejszym pobudzeniu.
Treść emocji i ich związek z funkcjonowaniem człowieka
był przedmiotem badań Szostaka (za: Reykowski, 1974).
W eksperymencie tym indukowano lęk, złość oraz zado-
wolenie. Wyniki pokazały, że osoby zadowolone funkcjo-
nowały lepiej niż te doznające lęku i złości. Reykowski pi-
sze wprost, że (1974, s. 393) „...dla sprawności działania
nie jest bez znaczenia, jakie emocje zostały wywołane”.
METODA
W celu odpowiedzi na postawione pytania badawcze
i zwery kowania hipotez przeprowadzono trzy badania,
które miały na celu analizę związku emocji pozytywnych
(radości, zadowolenia) i negatywnych (wstrętu, smutku)
ze skutecznością rozwiązywania zadań wykorzystują-
cych logiczne myślenie o różnym stopniu trudności. Łącz-
nie wykonano dziewięć analiz. Polegały one na badaniu
związków dla każdej z czterech indukowanych emocji
(łączonych ze względu na siłę, znak lub trakowych indy-
widualnie – każdą z tych cech emocji mierzono na innej
grupie osób ) ze skutecznością rozwiązywania zadań wy-
korzystujących logiczne myślenie, dla poziomu trudno-
ści: łatwego, średnio-trudnego i trudnego.
BADANIE
Przebadano 266 losowo dobranych studentów (wiek:
M=21.6 lat, 55% kobiet). Osoby były losowo przydzielane
do pięciu grup badawczych, które różniły się rodzajem
indukowanej emocji. W grupie kontrolnej nie induko-
wano emocji. Każda osoba badana była indywidualnie,
za pomocą programu komputerowego. Z jego pomocą
przeprowadzana była indukcja emocji w grupie badaw-
czej lub jej brak, w grupie kontrolnej. Ostatecznie każda
z badanych osób rozwiązywała trzy zadania (o łatwym,
średnio-trudnym i trudnym stopniu trudności) wykorzy-
stujące logiczne myślenie.
Łącznie wykonano trzy badania, w których kolejno
sprawdzano zależności między siłą, następnie znakiem
oraz treścią indukowanych emocji a skutecznością roz-
wiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie.
W celu dokładniejszej analizy badanych zależności każdy
eksperyment został wykonany na innej grupie osób.
Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań ...
209
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
ZMIENNE I ICH OPERACJONALIZACJA
Wskaźnikiem zmiennej zależnej było pozytywne rozwią-
zanie każdego z zadań (łatwego, średnio-trudnego i trud-
nego) wykorzystującego logiczne myślenie. Jednym z ro-
dzajów zadań badających logiczne myślenie są zadania
polegające na wyciąganiu logicznych wniosków z prze-
słanek. Podobne zadania były wykorzystywane w wielu
eksperymentach badających logiczne myślenie (np. Burt,
1919; Welch i Long, 1943; Szewczuk, 1985). Rodzaj za-
dania zastosowanego w tym badaniu był analogiczny do
zadań wykorzystywanych przez Burta (1921), w których
zastosował on sylogizmy.
Narzędziem użytym do zbadania skuteczności roz-
wiązywania zadań, był program komputerowy napisany
specjalnie na potrzeby tych badań. Prezentował on jeden
z trzech zestawów zadań (w zależności od stopnia trud-
ności) oraz zliczał czy zadanie zostało poprawnie roz-
wiązane. Zadania użyte w prezentacji wyłonione zostały
w drodze badań pilotażowych na grupie 68 osób. Osoby
biorące udział w pilotażu klasy kowały wybrane zadania
najczęściej jako: łatwe, średnio-trudne i trudne, oprócz
tego uwzględniano częstość pozytywnych rozwiązań każ-
dego z prezentowanych zadań.
Zmienną niezależną był rodzaj indukowanych emo-
cji pozytywnych (radość, zadowolenie) i negatywnych
(wstręt, smutek)
Metoda indukcji polegała na oglądaniu prezentacji
multimedialnej indukującej jedną z czterech emocji.
Każda z eksponowanych prezentacji składała się z 10
zdjęć wraz z podkładem muzycznym, oraz wzbudzała:
wstręt, smutek, zadowolenie, radość. Wszystkie zdjęcia
oraz podkłady muzyczne wykorzystane w prezentacjach
zostały wyłonione w badaniach pilotażowych i ocenione
łącznie przez 143 osoby. Każdy uczestnik badań pilotażo-
wych poproszony został o ocenę, jakie odczucie wywołuje
u niego poszczególne zdjęcie lub podkład muzyczny, oraz
ocenienie na skali od 1 do 10 natężenia tego odczucia.
Do prezentacji zostały wybrane jedynie te zdjęcia i pod-
kłady muzyczne, które wywoływały preferowane emocje
ze zbioru 30 obrazów i 5 podkładów dźwiękowych. Z wy-
branych zdjęć oraz podkładów muzycznych stworzone
zostały cztery prezentacje wywołujące: wstręt, smutek,
zadowolenie, radość. Następnie każda z tych prezenta-
cji poddana została kolejnemu badaniu pilotażowemu na
grupie 50 osób, w celu sprawdzenia czy rzeczywiście wy-
wołują one pożądane przez badacza efekty.
WYNIKI
Przeprowadzono trzy eksperymenty i łącznie wykonano
dziewięć analiz statystycznych. Pierwsze przeprowadzo-
ne badanie uwzględniało analizę związku jedynie emocji
silnych (grupy, u których wywoływano silne oddziałujące
emocje radości i wstrętu zostały połączone w jedną gru-
pę) oraz związku emocji słabych (grupy, u których wywo-
ływano słabo oddziałujące emocje zadowolenia i smutku
zostały połączone w jedną grupę) oraz skuteczności roz-
wiązywania zadań wykorzystujących logiczne myślenie
kolejno dla poziomu trudności: łatwego, średnio-trudne-
go oraz trudnego.
Ze względu na dychotomiczny charakter zmiennej
zależnej, została ona wykonana za pomocą testu Chi2:
emocje „silne”(wstręt, radość) i emocje „słabe”(smutek,
zadowolenie) a pozytywne rozwiązanie zadania opartego
na logicznym myśleniu.
Nie było różnic między porównywanymi grupami
w przypadku rozwiązywania zadań łatwych i trudnych.
Analiza wykazała, że porównywane grupy różnią się
istotnie statystycznie [Chi2=44.55; p<.001] w sytuacji
rozwiązywania zadań o średnio-trudnym stopniu trud-
ności.
Wykres 1 pokazuje jakie są proporcje liczby pozytyw-
nych rozwiązań zadania (o średni-trudnym stopniu trud-
ności) wykorzystującego logiczne myślenie do liczby osób
badanych w danej grupie w zależności od siły indukowa-
nych emocji.
Drugie badanie uwzględniało jedynie analizę związ-
ku emocji pozytywnych (grupy, u których wywoływano
emocje: radości i zadowolenia) oraz związku emocji nega-
tywnych (grupy u których wywoływano emocje: smutku
i wstrętu) oraz skuteczności rozwiązywania zadań wyko-
rzystujących logiczne myślenie kolejno dla poziomu trud-
ności: łatwego, średnio-trudnego oraz trudnego. W tym
przypadku przeprowadzono trzy analizy statystyczne.
Ze względu na dychotomiczny charakter zmiennej za-
leżnej, została wykonana analiza za pomocą testu Chi2:
emocje „pozytywne” (radość, zadowolenie) i emocje „ne-
gatywne”(smutek, wstręt) a pozytywne rozwiązanie za-
dania opartego na logicznym myśleniu.
Podobnie jak poprzednio, nie było różnic między po-
równywanymi grupami w przypadku rozwiązywania za-
dań łatwych i trudnych. Jednak przeprowadzona analiza
wykazała, że porównywane grupy różnią się istotnie sta-
tystycznie [Chi2=5.51; p<.05] w sytuacji rozwiązywania
zadań średnio-trudnym stopniu trudności.
Wykres 2 pokazuje jakie są proporcje liczby pozytyw-
nych rozwiązań zadania (o średnio-trudnym stopniu
trudności) wykorzystującego logiczne myślenie do liczby
osób badanych w danej grupie w zależności od znaku in-
dukowanych emocji.
Ostatnie badanie dotyczyło związku emocji o różnej
treści oraz skuteczności rozwiązywania zadań wykorzy-
stujących logiczne myślenie kolejno dla poziomu trudno-
ści: łatwego, średnio-trudnego oraz trudnego. Również
tym razem wykonano trzy analizy.
Ze względu na dychotomiczny charakter zmiennej za-
leżnej oraz konieczność porównywania większej liczby
niż dwie grupy, analizę wykonano testem Q Cochrana:
emocje (smutek, wstręt, zadowolenie, radość i brak pro-
cedury indukcji emocji) a pozytywne rozwiązanie zada-
nia wykorzystującego logiczne myślenie.
Podobnie jak poprzednio, nie było różnic między po-
równywanymi grupami w przypadku rozwiązywania za-
dań łatwych i trudnych. Jednak przeprowadzona analiza
wykazała, że porównywane grupy różnią się istotnie sta-
210
Tomasz Wirga
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
0,86
0,25
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
słabe silne
Indukowane emocje
Wykres 1. Proporcje liczby pozytywnych rozwiązań zadania (o średnio-trudnym stopniu trudności) wykorzystującego
logiczne myślenie do liczby osób badanych w danej grupie w zależności od siły indukowanych emocji
0,36
0,58
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
negatywne pozytywne
Indukowane emocje
Wykres 2. Proporcje liczby pozytywnych rozwiązań zadania (o średnio-trudnym stopniu trudności) wykorzystującego
logiczne myślenie do liczby osób badanych w danej grupie w zależności od znaku indukowanych emocji
0,72
0,26
0,46
0,89
0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
zadowolenie radość grupa
kontrolna
smutek wstęp
Indukowane emocje
Wykres 3. Proporcje liczby pozytywnych rozwiązań zadania (o średnio-trudnym stopniu trudności) wykorzystującego
logiczne myślenie do liczby osób badanych w danej grupie w zależności od treści indukowanych emocji
Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań ...
211
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
tystycznie [Q=55.1; p<.0001] w sytuacji rozwiązywania
zadań średnio-trudnym stopniu trudności.
Wykres 3 pokazuje jakie są proporcje liczby pozytyw-
nych rozwiązań zadania (o średnio-trudnym stopniu
trudności) wykorzystującego logiczne myślenie do liczby
osób badanych w danej grupie w zależności od treści in-
dukowanych emocji.
WNIOSKI
Pierwsza hipoteza, wg której silne emocje względem sła-
bych sprzyjają pogorszeniu skuteczności rozwiązywania
zadań została potwierdzona. Już w 1908 roku Yerkes
i Dodson opublikowali pracę, w której stwierdzili, że
wraz ze wzrostem poziomu pobudzenia emocjonalnego
wzrasta poziom wykonania zadań, aż do pewnej wartości
granicznej, po przekroczeniu której skuteczność maleje.
Według niektórych badaczy doraźne stany emocjonal-
ne o dużej sile oddziaływania i znaku pozytywnym np.
radość, mogą wpływać destruktywnie na skuteczność
rozwiązywania zadań (Reykowski, 1974), podobne wła-
ściwości mogą mieć emocje o dużej sile oddziaływania
i znaku negatywnym np. wstręt (Hebb, 1949). Silne emo-
cje mogą również powodować blokadę napływających
informacji i w konsekwencji prowadzić do powstawania
błędów (np. Lacey i Lacey, 1978; Pribram i McGuinnes,
1975). Wpływ silnych emocji na błędy pojawiające się
w różnego rodzaju zadaniach jest opisywany w literatu-
rze. Chodzi o zadania o małym poziomie ustrukturali-
zowania, np. wykorzystujące funkcje uwagi (np. Lewin,
1954), wymagające logicznego myślenia (np. Cowen,
1952), czy wykorzystujące funkcje pamięci (np. Eysenck,
1964). Także Bower (1999, s. 256) pisze, że silne emocje:
„drenują zasoby uwagi i przetwarzania informacji (...)
tego rodzaju „dystrakcja” odpowiedzialna jest za pogor-
szenie przez emocje szybkości uczenia się lub wykony-
wania zadań”. Dalej pisze, że osoby pod wpływem emocji
„znane są ze słabej umiejętności uczenia się, ponieważ ich
pamięć operacyjna jest tak wypełniona ruminacjami, że
tylko niewielka część zasobów może być przeznaczona na
uczenie się mierzonych treści”. Zaś Goleman (1997, s. 58)
uważa, że: „silne emocje mogą doprowadzić, do powsta-
nia zakłóceń uniemożliwiających płatom czołowym pra-
cę pamięciową”. Reykowski (1974, s. 361) pisze wprost:
„Przebieg procesów intelektualnych może pod wpływem
pobudzenia emocjonalnego ulec znacznemu upośledze-
niu, co wyraża się np. w uproszczonym toku myślenia,
stereotypowych rozwiązań, w skłonności do stosowania
rozwiązań wcześniej wyuczonych, mimo, że nie odpowia-
dają aktualnej sytuacji”. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań wydaje się uzasadnionym stwierdzenie, że
silne emocje nie sprzyjają poprawnemu rozwiązywaniu
zadań wykorzystujących funkcje uwagi, logicznego my-
ślenia i pamięci.
Potwierdzenie H1 pokazuje, że ze skutecznością roz-
wiązywania zadań ma związek nie tylko znak emocji, jak
postuluje Fredrickson (1998, 2001), ale również ich siła.
Potwierdzona została również H2, mówiąca, że emo-
cje pozytywne sprzyjają poprawnemu rozwiązywaniu
zadań wykorzystujących logiczne myślenie. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że pomimo tego, że są to stosunkowo
słabe efekty, to teoria Fredrickson (1998, 2001) w części
mówiącej o korzystnym wpływie emocji pozytywnych na
funkcjonowanie człowieka, została tutaj potwierdzona.
Potwierdzenie tej hipotezy pokazuje, że związki poziomu
wykonywania zadań i emocji powinny być rozpatrywanie
nie tylko ze względu na ich rodzaj i siłę, ale również na
walencję.
Ostatnia, trzecia hipoteza, również została potwier-
dzona. Potwierdzenie H3 pokazuje również, że nie tylko
znak emocji, jak postuluje to Fredrickson (1998, 2001)
żnicuje rozwiązywanie zadań. Na uwagę zasługuje
fakt, że najmniej skutecznie rozwiązywały zadania oso-
by będące pod wpływem emocji silnych i to niezależnie
od znaku, zaś najlepiej osoby będące pod wpływem emo-
cji słabszych, w tym przypadku znak również nie miał
znaczenia. Po raz kolejny otrzymane wyniki pokazały, że
związek doznawanych emocji i skuteczności rozwiązywa-
nia zadań jest wielowymiarowy.
Analizując otrzymane wyniki trzeba zwrócić uwa-
gę jeszcze na jedną zaobserwowaną zależność. Emocje
miały zawiązek ze skutecznością rozwiązania zadań, ale
jedynie tych charakteryzującym się średnio-trudnym
stopniem trudności. Brak związku między skutecznością
rozwiązywania zadań łatwych a indukowanymi emocja-
mi jest opisany w literaturze (por. Reykowski, 1974).
Analogiczne wyniki do otrzymanych w badaniu, czyli
braku różnic pomiędzy skutecznością rozwiązywania
zadań łatwych, bez względu na siłę pobudzenia emocjo-
nalnego, uzyskali również inni badacze (Taylor, 1956;
Spence, 1961; Spence, Faber i McFann, 1956; Lazarus,
Deese i Hamiltona, 1954; i in.). Wcześniejsze badania
autora pokazują, że również znak indukowanej emocji
nie ma wpływu na skuteczność rozwiązywanych zadań w
przypadku zadań łatwych (por. Trawka i Wirga, 2008).
Żeby spróbować wyjaśnić dlaczego nie ma różnic między
skutecznością rozwiązywania zadań trudnych a induko-
wanymi emocjami trzeba sięgnąć do właściwości emocji.
Istotną cechą emocji, jak pisze Reykowski (1974), jest
tendencja do „samopodtrzymywania się”. Jeżeli jednak
zaangażujemy się w działanie, np. absorbujące czynności
wykorzystującej procesy myślowe, to sama czynność ta
może powodować mniejszy wpływ na zachowanie czło-
wieka (por. Sheppes i Meiran, 2007), czy nawet wyga-
szenie emocji. Możliwe, że taki właśnie mechanizm miał
miejsce w omawianym badaniu. Trudne, ale angażujące
zadanie wykorzystujące logiczne myślenie spowodowało
wygaszenie, lub przynajmniej ograniczenie wpływu emo-
cji na skuteczność jego rozwiązania.
Przedstawione badania pokazuję, że niekoniecznie
rozbieżności między badaczami tj. Isen czy Bless są kon-
sekwencją popełnianych błędów w procedurze czy prze-
prowadzaniu badań jednej ze stron. Sam konstrukt ja-
kim są emocje jest na tyle wielowymiarowy, że opis ich
związku z funkcjonowaniem człowieka posługując się
212
Tomasz Wirga
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
tylko jedną z właściwości jest niewystarczający. Jeżeli
opisujemy wpływ emocji posługując się jedynie ich zna-
kiem, to Fredrikson i Isen mają rację, emocje pozytyw-
ne zwiększają skuteczność rozwiązywania zadań. Jeżeli
posługujemy się treścią emocji, to niekoniecznie Bless
i inni mylili się w swoich badaniach. Gdy pojawia się
pytanie o związek znaku, siły i treści ze skutecznością
rozwiązywania zadań poznawczych, to przeprowadzone
przeze mnie badania pokazują, że taka zależność istnie-
je. Wszystkie te wnioski mają rację bytu przy założeniu,
że zadania mają średnio-trudny stopień trudności i wy-
korzystują funkcję logicznego myślenia.
Chciałbym tutaj również zwrócić uwagę na czynniki,
które moim zdaniem powinny być uwzględnione przy
ewentualnej replikacji badań. Kolejne próby dookreśle-
nia związków przeżywanych emocji ze skutecznością
rozwiązywania zadań powinny być rozszerzone o trwałe
czynniki charakteryzujące predyspozycje osób uczest-
niczących w badaniach do rozwiązywania zadań. Takie
zmienne jak: osobowość, temperament czy inteligencja,
nie były mierzone i brane pod uwagę w wyjaśnianiu
otrzymanych wyników. Nie mierzyłem również chwilo-
wych niekontrolowanych innych czynników, np. moty-
wacji do wykonywania zadań, czy początkowego stanu
emocjonalnego, w którym była jednostka przed rozpo-
częciem badań. Są to zmienne, które nie dotyczą tematu
moich badań, jednak mam świadomości możliwości ich
związku ze skutecznością rozwiązywania zadań.
Należałoby w dalszych poszukiwaniach sprawdzić,
czy otrzymane zależności będą podobne przy zastosowa-
niu innego typu materiału zadaniowego.
Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić, że wpływ emocji
na skuteczność rozwiązywania zadań powinien być in-
terpretowany jako interferencja trzech czynników: zna-
ku, rodzaju i siły emocji, czy jak pisze Reykowski (1974,
s. 531): „oddziaływanie na (...) procesy regulacyjne, jest
(...) określone przez trzy właściwości emocji: pobudzenie,
znak i treść
LITERATURA
Angyal, A. (1941). Disgust and related aversions. Journal of
Abnormal and Social Psychology, 36, 393-412.
Arnold, M.B. (1960). Emotion and personality. New York:
Columbia University Press.
Averill, J.R., More, T.A. (2005). Szczęście. W: M. Lewis, J.M.
Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji (s. 831-848).
Gdańsk: GWP.
Bayton, J.A., Whyte, E.C. (1950). Personality dynamics dur-
ing success-failure sequences. Journal of Abnormal and
Social Psychology, 45, 583-591.
Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N., Starck, F. (1990). Mood
and persuasion: A cognitive response analysis. Psycho-
logical Bulletin, 16, 331-345.
Bless, H., Clore, G.L., Schwarz, N., Golisano, V., Rabe, C.,
Wolk, M. (1996). Mood and the regulation of information
processing and behavior. W: J.P. Forgas (red.), Affect in
social thinking and behavior (s. 73-96) New York: Psy-
chology Press.
Bower, G.H. (1999). Niektóre relacje między emocjami a pa-
mięcią . W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.), Natura emo-
cji (s. 255-258). Gdańsk: GWP.
Burt, C. (1919). The development of reasoning in school chil-
dren. Journal of Experimental Pedagogy, 5, 68-77.
Burt, C. (1921). The mental and scholastic tests. London:
King.
Carnevale, P.J.D., Isen, A.M. (1986). The in uence of posi-
tive affect and visual access on the discovery of integra-
tive solutions in bilateral negotiation. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 37, 1-13.
Cohen, D.J. (1990). Enduring sadness: Early loss, vulner-
ability, and the shaping of character. Psychoanalytic
Study of the Child, 45, 157-178.
Cowen, E.L., (1952). The in uence of varying degrees of psy-
chological stress on problem solving rigidity. Journal of
Abnormal and Social Psychology, 2, 512-519.
Cunningham, M.R. (1988). What do you do when you’re hap-
py or blue? Mood, expectance, and behavioral interest.
Motivation and Emotions, 12, 309-331.
Darwin, C. (1988). O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt.
Warszawa: PWN.
Davey, G.C.L. (1993). Factors in uencing self-rated fear to a
novel animal. Cognition and Emotion, 7, 461-471.
DeRivera, J. (1984). Development and the full range of emo-
tional experience. W: C. Malastesta, C. Izard (red.), Emo-
tion in adult development (s. 45-63) Beverly Hills: Sage.
Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cogni-
tion and Emotion, 6, 169-200.
Ellsworth, P.C., Smith, C.A. (1988). From appraisal to emo-
tion: Differences among unpleasant feelings. Motivation
and Emotion, 12, 271-302.
Estrada, C.A., Isen , A.M., Young, M.J. (1994). Positive af-
fect in uences creative problem solving and reported
source of practice satisfaction in physicians. Motivation
and Emotion, 18, 285-299.
Eysenck, H.J. (1964). Experiments in motivation. Oxford:
Pergamon.
Fredrickson, B.L. (1998). What good are positive emotions?
Review of General Psychology, 2, 300-319.
Fredrickson, B.L. (2001). The role of positive emotion in
positive psychology: The broaden-and-build theory of
positive emotions. American Psychologist, 56, 3, 218-226.
Fredrickson B.L., Levenson R.W. (1998). Positive emotions
speed recovery from the cardiovascular squealed of nega-
tive emotions. Cognition and Emotion, 12, 191–220.
Fredrickson, B.L., Branigan, C. (2005). Positive emotions
broaden the scope of attention and thought-action reper-
toires. Cognition and Emotion, 19, 3, 313–332.
Frijda, N. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge
University Press.
Goleman, D (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Me-
dia Rodzina.
Green, T.R., Noice, H. (1988). In uence of positive affect
upon creative thinking problem solving in children. Psy-
chological Reports, 63, 895-898.
Hebb, D.O. (1949). The organization of behavior. New York:
Wiley.
Hochschild, A.R. (1983). The managed heart. Berkeley: Uni-
versity of California Press.
Isen, A.M. (1999). Positive affect. W: T. Dalgleish, M. J.
Power (red.), Handbook of cognition and emotion (s. 521-
539). Hillsdale, New York: Wiley
Związek wybranych emocji ze skutecznością rozwiązywania zadań ...
213
© Czasopismo Psychologiczne, Tom 19, Nr 2, 2013, 205-213
Isen, A.M. (2005). Pozytywny afekt a podejmowanie decy-
zji. W: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia
emocji (s. 527-549). Gdańsk: GWP.
Isen, A.M., Patrick, R. (1983). The effect of positive feelings
on risk-taking: When the chips are down. Organizational
Behavior and Human Performance, 31, 194-202.
Isen, A.M., Geva, M. (1987). The in uence of positive affect
on acceptable level of risk: The person with a large canoe
has a large worry. Organizational Behavior and Human
Performance, 39, 145-154.
Izard, C.E. (1977). Human emotions. New York: Plenum
Press.
Izard, C.E., Ackerman, B.P. (2005). Motywacyjne, organi-
zacyjne i regulacyjne funkcje odrębnych emocji. W: M.
Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.) Psychologia emocji (s.
327-342). Gdańsk: GWP.
Kopaliński, W. (1983). Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych. Warszawa: PWN.
Lacey, B.C., Lacey, J.I. (1978). Two-way communication be-
tween the heart and the brain: Signi cance of time with-
in the cardiac cycle. American Psychologist, 33, 99-113.
Lazarus, R.S., Deese, J., Hamilton, R., (1954). Anxiety and
stress in learning. Journal of Experimental Psychology,
4, 111-114.
Levenson, R.W. (1999). W poszukiwaniu specy ki auto-
nomicznej. W: P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura
emocji. Podstawowe zagadnienia (s. 218-222). Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Lewin, K. (1954). Behavior and development as a function
of the total situation. W: L. Carmichael (red.), Manual of
child psychology (s. 918-970). New York: Wiley.
Lewis, M., Haviland-Jones, J.M. (red.). (2005). Psychologia
emocji. Gdańsk: GWP.
Łosiak, W. (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie i Profesjonalne.
Matchett, G., Davey, G.C.L. (1991). A test of a disease-
avoidance model of animal phobias. Behavior Research
and Therapy, 29, 91-94.
Oatley, K., Jenkins, J. (1992). Human emotions: Functions
and dysfunctions. Annual Review of Psychology, 43, 55-
85.
Oatley, K., Jenkins, J. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa:
PWN.
Obuchowski, K. (1982). Kody orientacji i struktura procesów
emocjonalnych. Warszawa: PWN.
Ortony, A., Turner, T.J. (1990). What`s basic about basic
emotions? Psychological Review, 97, 315-331.
Plutchik, R. (1980). Emotion. A psychoevolutionary synthe-
sis. New York: Harper and Row.
Potts, R., Camp, C. Coyone, C. (1989). The relationship be-
tween naturally occurring dysphonic moods, elaborative
encoding, and recall performance. Cognition and Emo-
tion, 3, 197-205.
Pribram, K.H., McGuinnes, D. (1975). Arousal, activation,
and effort in the control of attention. Psychological Re-
view, 82, 116-149.
Reykowski, J. (1974). Eksperymentalna psychologia emocji.
Warszawa: Książka i Wiedza.
Rozin, P., Haidt, J., McCauley, C.R. (2005). Wstręt. W:
M.Lewis, i J.M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emo-
cji (s. 799-819). Gdańsk: GWP.
Rozin, P., Millman, L., Nemeroff, C. (1986). Operation of the
laws of sympathetic magic in disgust and other domains.
Journal of Personality and Social Psychology, 50, 703-
712.
Russell, J.A. (1997). Reading emotions from and into faces:
Resurrecting a dimensional-contextual perspective. W:
J.A. Russell, J-M. Fermandez-Dols (red.), The psychology
of facial expression (s. 295-320). Cambridge, England:
Cambridge University Press.
Scherer, K.R., Wallbott, H.G. (1994). Evidence for univer-
sality and cultural variation of differential emotion re-
sponse patterning. Journal of Personality and Social
Psychology, 66, 310-328.
Sheppes, G., Meiran, N. (2007). Better late than never? On
the dynamics of online regulation of sadness using dis-
traction and cognitive reappraisal. Personality and So-
cial Psychology Bulletin, 33, 1518-1532.
Spence, K.W. (1961). Behavior theory and conditioning.
New Heaven: Yale University Press.
Spence, K., Faber, I., McFann, H. (1956). The relation of
anxiety (drive): level to performance in competitional
and noncompetitional paired-associate learning. Journal
of Experimental Psychology, 16, 306-310.
Stein, N.L., Jewett, J.L. (1986). A conceptual analysis of the
meaning of negative emotions: Implications for a theory
of development. W. C. Izard, P.B. Read (red.), Measuring
emotions in infants and children (t. 2, s. 238-267) Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Stein, N., Trabasso, T. (1992). The organization of emotional
experience: Creating lings between emotion, thinking,
and intentional action. Cognition and Emotion, 6, 225-
244.
Szewczuk, W. (1985). Ćwiczenia eksperymentalne z psycho-
logii ogólnej. Warszawa: PWN.
Szmajke, A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny.
Olsztyn: Ursa Consulting.
Taylor, J. (1956). Drive theory and manifest anxiety. Psy-
chological Bulletin, 53, 490-493.
Tomkins, S.A. (1984). Affect theory. W: K.R. Scherer, P. Ek-
man (red.), Approach to emotion (s. 163-195) Hillsdale,
NJ: Erlbaum.
Trawka, K., Wirga, T. (2008). Różnice w poziomie wykony-
wania zadań przez osoby o różnym poziomie subiektyw-
nego poczucia szczęścia w sytuacji indukcji emocji W: R.
Derbis (red.), Jakość życia od wykluczonych do elity (s.
207-223). Częstochowa: AJD.
Ware, J., Jain, K., Burgess, L., Davey, G.C.L. (1994). Dis-
ease-avoidance model: Factor analysis of common animal
fears. Behavior Research and Therapy, 32, 57-63.
Welch, L., Long, L. (1943). Comparison of the reasoning
ability of two ages groups. The Pedagogical Seminary
and Journal of Genetic Psychology, 62, 63-76.
Yerkes, R.M, Dodson, J.D. (1908). The relation of strength of
stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Com-
parative Neurology and Psychology, 18, 459-482.
... Osobom badanym prezentowano wcześniej przygotowaną prezentację wywołującą wybraną emocję, której skuteczność wcześniej sprawdzono w badaniach (por. Derbis i Wirga, 2009;Wirga, 2010Wirga, , 2013Derbis i Wirga, 2017). W grupie kontrolnej procedura ze wzbudzaniem emocji była pomijana. ...
... Następnie skuteczność tych prezentacji została sprawdzona w kolejnych badaniach pilotażowych na grupie 50 osób, potwierdzających, że rzeczywiście indukują pożądane przez badacza emocje. Skuteczność tych prezentacji została potwierdzona także w innych badaniach (Derbis i Wirga, 2009, 2017Wirga, 2010Wirga, , 2013. ...
Article
Full-text available
The article, based on the theory of Barbara Fredrickson (1998), shows the connection of positive emotions (satisfaction, joy) and negative emotions (sadness, disgust) with positive orientation, the belief that life is a zero-sum game and emerging ruminations. Emotions were induced by means of multimedia induction, one for each of the emotions. Dependent variables were measured using the "Positive Orientation" questionnaires by Łaguna, Oleś i Filipiuk (2011), "Scale of Belief in a Zero-sum Game" by Różycka and Wojciszke (2010) and "Ruminations Questionnaire" Baryły and Wojciszke (2005). 120 students took part in the study (59 men and 61 women at the age of M=22.4). The results show that the strongest of the variables measured are joy and sadness, but also-in the case of ruminations-disgust. In addition, practical implications useful in the professional work of the psychologist have been described. WPROWADZENIE To, że emocje są istotnym czynnikiem związanym z za-chowaniem człowieka wydaje się być truizmem. Jak pi-sze Nussbaum (2001), już Platon zwracał uwagę na to, że emocje są przewodnikiem działania człowieka, to one czasami mają związek z irracjonalnością zachowania, a ich obecność w każdym momencie funkcjonowania człowieka jest niezaprzeczalna. W podobnym duchu wy-powiada się Obuchowski (1982, s. 223) dla którego emo-cje: "..w swojej pierwotnej postaci nie są niczym innym niż stanem wyróżnionym organizmu, oznaczającym za-kłócenie homeostazy". Można dyskutować o ośrodkach ich powstawania, wzajemnych odziaływaniach między nimi czy wręcz o stałości lub ich zmienności (por. Bar-rett, 2018) jednak ich rola w funkcjonowaniu człowieka jest niezaprzeczalna. Dla Lazarusa (1991) stanowią one specyfi czną relację między jednostką a jej otoczeniem. Są wynikiem oceny sytuacji (Oatley i Jenkins, 1992; Stain i Trabassco, 2005), impulsem do działania (Arnold, 1960), czy też gotowością do aktywności (Frijda, 1986). Na ciekawy efekt działania emocji zwróciła uwagę Fre-drickson (2001, 2013), która zasugerowała, że emocje pozytywne zwiększają m.in: kreatywność, elastyczność rozwiązywania problemów, trafność podejmowania de-cyzji, motywację do działania, czy skuteczność rozwią-zywania zadań logicznych. Jednak czy wszystkie emocje mają podobny związek z zachowaniem człowieka? Ko-rzystając z wprowadzonej przez Reykowskiego (1976) klasyfi kacji emocji ze względu na siłę, treść i znak, spo-śród sześciu emocji podstawowych wyróżnionych przez Ekmanna (1992) do badań wybraliśmy cztery. Są to: wstręt (negatywna, silna), smutek (negatywna, słaba), radość (silna, pozytywna) i zadowolenie (pozytywna, słaba). Obecnie klasyfi kacja emocji opierająca się na walencji, sile i treści jest coraz częściej stosowana (por. Adolphs i Anderson, 2018). Emocje są również składni-kiem innych konstruktów mających związek z zacho-waniem człowieka. Filozof żyjący w IV przed naszą erą, Arystoteles, w pierwszym rozdziale trzeciej księgi Etyki nikomachejskiej (Arystoteles, 2007) zwrócił uwagę na to, że działanie "dobrowolne" zasługuje na pochwałę lub na naganę. Do dnia dzisiejszego fi lozofowie spierają się między sobą o naturę zwrotu działanie "dobrowolne": czy chodzi o zachowania czynione dobrowolnie czy też o cnotę charakteru dotyczącą działań, pragnień czy uczuć lub po prostu odpowiedzialność za swoje działania. Bez względu na to jaka jest natura i znaczenie słowa "dobro-wolnie", to pojawia się tu inna ważna kwestia. Tendencja do zauważania, jak również przywiązywania znaczenia do pozytywnych stron swojego życia. Prawie dwa i pół tysiąca lat później takimi słowy określił Caprara (2009, 2010) coś co nazwał orientacją pozytywną. Jest to zwró-cenie uwagi na siłę jaka leży w człowieku, jego potencjał
Article
Full-text available
Recent research has indicated strong relations between people's appraisals of their circumstances and their emotional states. The present study examined these relations across a range of unpleasant situations in which subjects experienced complex emotional blends. Subjects recalled unpleasant experiences from their pasts that were associated with particular appraisals and described their appraisals and emotions during these experiences. Situations defined by particular appraisals along the human agency or situational control dimensions were reliably associated with different levels of anger, sadness, and guilt, as predicted. However, predicted differences in emotion were not observed for situations selected for appraisals along the certainty or attention dimensions. Most subjects reported experiencing blends of two or more emotions, and correlation/regression analyses indicated that even in the context of these blends, patterns of appraisal similar to those observed previously (Smith & Ellsworth, 1985, 1987) characterized the experience of the individual emotions. The regressions further indicated that appraisals along some dimensions were more important to the experience of particular emotions than were appraisals along other dimensions. These central appraisals are compared with the adaptive functions their associated emotions are believed to serve, and the implications of these findings are discussed. Peer Reviewed http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/45362/1/11031_2004_Article_BF00993115.pdf
Article
Reviews the major controversy concerning psychobiological universality of differential emotion patterning vs cultural relativity of emotional experience. Data from a series of cross-cultural questionnaire studies in 37 countries on 5 continents are reported and used to evaluate the respective claims of the proponents in the debate. Results show highly significant main effects and strong effect sizes for the response differences across 7 major emotions (joy, fear, anger, sadness, disgust, shame, and guilt). Profiles of cross-culturally stable differences among the emotions with respect to subjective feeling, physiological symptoms, and expressive behavior are also reported. The empirical evidence is interpreted as supporting theories that postulate both a high degree of universality of differential emotion patterning and important cultural differences in emotion elicitation, regulation, symbolic representation, and social sharing. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Article
A study was designed to assess whether positive affect may promote creativity and facilitate problem solving of children. The task used to measure creativity involved word generation. Subjects were presented a category name and asked to generate as many exemplars as possible. Duncker's (1945) candle task was used to assess problem-solving skills. Eighth grade students were randomly assigned to the Positive Affect or Neutral condition. A positive mood was induced in subjects in the Positive Affect condition by presenting compliments and gifts before the experimental session began. Subjects in the Neutral condition began the experiment without compliments or gifts. Subjects in the Positive Affect condition generated more exemplars for the categories and more unusual exemplars than did subjects in the Neutral condition. More subjects in the Positive Affect condition correctly solved the candle problem than did those in the Neutral condition. These results suggest that positive affect may promote creativity and facilitate problem solving by young adolescents.