ArticlePDF Available

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania= Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of …

Authors:

Abstract

Jarecka Paulina, Fąk Tadeusz, Skrzypczyk Teresa. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania = Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):376-383. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202456 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4070 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016). 754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 © The Author (s) 2016; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 14.12.2016. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań Paulina Jarecka1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk2 1 Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2 Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Słowa kluczowe: formy aktywności fizycznej, nordic walking, Poznań Key words: forms of physical activity, nordic walking, Poznań Streszczenie Tworząca się w Polsce moda na aktywny wypoczynek sprawia, że w społeczeństwie wzrasta zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. U podłoża tych zachowań stoi dobroczynny wpływ na zdrowie psychofizyczne, większa ilość czasu wolnego oraz szeroka możliwość korzystania z różnorodnych jej form. W ciągu ostatniej w tej sferze coraz większe zainteresowanie zyskuje nordic walking. Autorzy niniejszego opracowania postanowili zatem zgłębić tą tematykę na podstawie badań osób mieszkających w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego uczestników zajęć z nordic walking. Istotne było również ukazanie pozytywnych aspektów wynikających z uprawiania tej formy aktywności fizycznej w ocenie respondentów. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano technikę ankietowania, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Uczestnikami zajęć były w zdecydowanej większości kobiety posiadające wykształcenie wyższe. Głównym motywem uczestnictwa w zajęciach dla większości badanych była troska o zdrowie i poprawa samopoczucia. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ nordic walking na sferę psychofizyczną. Uczestnicy zajęć postrzegają tę formę aktywności jako integralną część swojego życia, zaś zdecydowana większość badanych uczestniczy w zajęciach dla przyjemności. Abstract The fashion for active rest, which is created in Poland, is causing in society increased interest in various forms of physical activities. At the very core of these behaviors are beneficial influence on psycho-physical health and increased amount of free time, as well as unlimited availability of such forms. The authors of the study decided to diagnose this problem in the group of residents living in Poznan. The goal of the research was to determinate the motivation and socio-demographic profile of the Poznan residents’ participating in the nordic walking classes. Furthermore, to highlight positive aspects that arise from practicing this form of physical activity. The study was conducted in 2016 using method of diagnostic survey, in which technique of polling and questionnaire as a research tool had been used. The vast majority of participants of the classes were women with higher education degree. Major motivation for participating in classes for most of the respondents was care about health and improvement of wellbeing. Conducted studies have shown positive influence of nordic walking on psycho-physical aspect of life. The participants of the classes perceive this form of physical activity as the integral part of their lives. The vast majority of respondents participate in the classes for pleasure.
376
Jarecka Paulina, Fąk Tadeusz, Skrzypczyk Teresa. Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania
= Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań. Journal of Education, Health and Sport.
2016;6(12):376-383. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202456
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4070
The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 754 (09.12.2016).
754 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7
© The Author (s) 2016;
This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial
use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.
Received: 01.12.2016. Revised 12.12.2016. Accepted: 14.12.2016.
Nordic walking jako forma aktywności fizycznej w opinii mieszkańców Poznania
Nordic walking as a form of physical activity in the opinion of the residents of Poznań
Paulina Jarecka1, Tadeusz Fąk, Teresa Skrzypczyk2
1 Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
2 Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: formy aktywności fizycznej, nordic walking, Poznań
Key words: forms of physical activity, nordic walking, Poznań
Streszczenie
Tworząca się w Polsce moda na aktywny wypoczynek sprawia, że w społeczeństwie
wzrasta zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. U podłoża tych zachowań
stoi dobroczynny wpływ na zdrowie psychofizyczne, większa ilość czasu wolnego oraz
szeroka możliwość korzystania z różnorodnych jej form. W ciągu ostatniej w tej sferze coraz
większe zainteresowanie zyskuje nordic walking. Autorzy niniejszego opracowania postano-
wili zatem zgłębić tematykę na podstawie badań osób mieszkających w Poznaniu. Celem
przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-demograficznego
uczestników zajęć z nordic walking. Istotne było również ukazanie pozytywnych aspektów
wynikających z uprawiania tej formy aktywności fizycznej w ocenie respondentów. Badania
przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego, w którym wykorzystano
technikę ankietowania, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Uczestnikami
zajęć były w zdecydowanej większości kobiety posiadające wykształcenie wyższe. Głównym
motywem uczestnictwa w zajęciach dla większości badanych była troska o zdrowie i poprawa
samopoczucia. Przeprowadzone badania wykazały pozytywny wpływ nordic walking na sferę
psychofizyczną. Uczestnicy zajęć postrzegają tę formę aktywności jako integralną część swo-
jego życia, zaś zdecydowana większość badanych uczestniczy w zajęciach dla przyjemności.
Abstract
The fashion for active rest, which is created in Poland, is causing in society increased
interest in various forms of physical activities. At the very core of these behaviors are benefi-
cial influence on psycho-physical health and increased amount of free time, as well as unli-
mited availability of such forms. The authors of the study decided to diagnose this problem in
the group of residents living in Poznan. The goal of the research was to determinate the
377
motivation and socio-demographic profile of the Poznan residents’ participating in the nordic
walking classes. Furthermore, to highlight positive aspects that arise from practicing this
form of physical activity. The study was conducted in 2016 using method of diagnostic sur-
vey, in which technique of polling and questionnaire as a research tool had been used. The
vast majority of participants of the classes were women with higher education degree. Major
motivation for participating in classes for most of the respondents was care about health and
improvement of wellbeing. Conducted studies have shown positive influence of nordic walk-
ing on psycho-physical aspect of life. The participants of the classes perceive this form of
physical activity as the integral part of their lives. The vast majority of respondents partici-
pate in the classes for pleasure.
Wstęp
Tworząca się w Polsce moda na aktywny wypoczynek sprawia, że w społeczeństwie
wzrasta zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. U podstaw tych zachowań
stoi dobroczynny wpływ na zdrowie psychofizyczne, większa ilość czasu wolnego oraz
szeroka możliwość korzystania z różnorodnych jej form (poprzez rozwój cywilizacyjny).
W ciągu ostatniej dekady wśród osób uprawiających różne formy aktywności fizycznej coraz
większe zainteresowanie zyskuje również nordic walking.
Nordic walking oznacza z języka angielskiego <wędrówki nordyckie>. Jego początki
datuje się na lata 20. XX wieku. Został wprowadzony przez fińskich biathlonistów i pierwot-
nie stanowił letni trening dla narciarzy biegowych. Istotny wzrost zainteresowania nordic
walking, rozpoczął się w latach 90. W tym okresie wykształcono również pierwszych
instruktorów oraz zaprojektowano pierwsze profesjonalne kijki do uprawiania tej formy
aktywności fizycznej (Chomka, 2008, s. 272).
Przegląd literaturowy
Nordic walking to nowatorska forma aktywności fizycznej, która zyskuje coraz większą
popularność wśród polskiego społeczeństwa. Jest formą ruchu, skierowaną do bardzo
szerokiego grona ćwiczących, zróżnicowanych pod względem wiekowym jak i sprawnościo-
wym (Chomka, 2008, s. 272). Wobec prowadzonych badań (Fąk, Jarecka, 2014) należy
stwierdzić, że główną grupą uczestników zajęć są osoby starsze. Z jednej strony wynika
to z niezwykle istotnej potrzeby aktywności fizycznej tej grupy wiekowej, natomiast
z drugiej strony ma to związek z prostą techniką (dostępną dla każdego uczestnika niezależnie
od cech społeczno-demograficznych), która jest wykorzystywana podczas marszu.
Podczas uprawiania nordic walking angażowanych jest wiele partii ciała, m.in. mięśnie
klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramiona czy mięśnie brzucha. Prowadzone badania
(m.in. Church, Earnest i Morss, 2002; Kocur, Wilk, 2006) wykazały, że w trakcie treningu
378
uczestniczy ok. 90% mięśni organizmu, a spacer z kijkami jest o 40% bardziej efektywny niż
bez nich. Uprawiając tę formę ruchu nie tylko ćwiczymy całe ciało, ale również usprawniamy
swój układ oddechowy i sercowo-naczyniowy zwiększamy pobór tlenu wybierając bardziej
urozmaicony teren. Chód z wykorzystaniem specjalnych kijków pozytywnie stymuluje
przemianę materii, co wpływa na utratę zbędnych kilogramów. Trening powoduje wzrost
tętna od 5 do 17 uderzeń na minutę, rozluźnienie napięcia w karku i ramionach a przy tym
nie obciąża stawów, kręgosłupa i kolan. Dzięki kijkom osoby uprawiające tę formę aktywno-
ści fizycznej mają poczucie bezpieczeństwa i mogą efektywnie trenować w każdych warun-
kach i terenie. Inne korzyści, wynikające z uprawiania nordic walking to możliwość
zawierania nowych znajomości (podczas marszu można swobodnie rozmawiać)
oraz stosunkowo niski koszt zakupu sprzętu.
Podsumowując ta forma ruchu łączy w sobie cechy aktywności fizycznej dla wszystkich
bez względu na wiek, wyjściowy poziom sprawności fizycznej i masę ciała (Podręcznik
nordic walking..., 2013, s. 7) o czym świadczą liczne badania i publikacje w tym zakresie.
Metodologia badań
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie motywacji oraz profilu społeczno-
demograficznego mieszkańców Poznania uczestniczących w zajęciach nordic walking.
Ponadto ukazanie pozytywnych aspektów wynikających z uprawiania tej formy aktywności
fizycznej.
W związku z eksploracyjnym typem badań, poszczególnymi zadaniami kierowały
następujące pytania.
1. Jaki jest profil społeczno-demograficzny badanych uczęszczających na zajęciach
nordic walking?
2. Jakimi motywami kierują się badani uczęszczając na zajęcia nordic walking?
3. Jakie korzyści w sferze fizycznej i psychicznej odczuwają uczestnicy zajęć?
4. Czy uczestnicy zajęć nordic walking wiążą z formą aktywności swoją
przyszłość?
W pracy zastosowano najpopularniejszą metodę badań społecznych metodę sondażu
diagnostycznego (Pilch, Bauman, 2001) w ramach której posłużono się techniką ankiety.
W narzędziu badawczym zastosowano kafeterię zamkniętą (opatrzoną zestawem możliwych
odpowiedzi), półotwartą (oprócz propozycji badacza respondent mógł wpisać także swoją
odpowiedź w punkcie „inne”) oraz otwartą (pozwalającą respondentowi na swobodę
379
wypowiedzi). Kwestionariusz ankiety respondenci wypełniali w sposób tradycyjny
po zakończonych zajęciach.
Badania przeprowadzono w 2016 roku w 3 poznańskich szkołach specjalizujących
się w nordic walking. W badaniu wzięło udział 86 mieszkańców Poznania uczęszczających
na zajęcia nordic walking.
Wyniki
Analizując dane społeczno-demograficzne, można szczegółowo scharakteryzować grupy
osób biorących udział w badaniu. W analizie uwzględniono: płeć, wiek, wykształcenie,
aktywność zawodową oraz stan cywilny. W badaniach uczestniczyło (96%) kobiet (pozostały
odsetek stanowili mężczyźni). Prawie połowa badanych mieściła się w przedziale wiekowym
51-60 lat, co stanowiło 42% ankietowanych, 26% badanych zawierało się w przedziale 41-50
lat, w przedziale 61-70 lat 18% respondentów, a 14% badanych w przedziale 31-40 lat. Wśród
badanych dominowało wykształcenie wyższe (56%) i średnie (32%). Pozostali respondenci
posiadali wykształcenie zawodowe (6%) i podstawowe (6%). Uczestnicy badania to w zdecy-
dowanej większości (88%) osoby aktywne zawodowo. Pozostałe (12%) to osoby nieaktywne
zawodowo (emeryci i renciści). Zdecydowaną większość (72%) badanych stanowiły osoby
będące w związku małżeńskim. Stanu wolnego było 20% respondentów, a rozwiedzionych
6% badanych. Najmniejszy odsetek (2%) stanowili wdowy/wdowcy.
Uczestnictwo w zajęciach nordic walking
Regularne uczestnictwo w formach aktywności fizycznej wymaga silnej motywacji.
Istotne w procesie badawczym było zatem poznanie motywów uczestnictwa w zajęciach
nordic walking. W literaturze przedmiotu nie ma zgodności, co do motywów podejmowania
aktywności fizycznej.
Na potrzeby niniejszego opracowania zdefiniowano zatem pojęcie motywu, o którym
zostali poinformowani respondenci przed przystąpieniem do badania. Wiążąc motywy
z potrzebami człowieka, zostało przyjęte, że „[…] motyw to mechanizm lub zespół mechani-
zmów wewnętrznych, powodujących i organizujących działania ludzkie ze względu na zaspo-
kojenie potrzeb […]” (Przecławski, 1996). W oparciu o tą definicję najczęściej wymienianym
motywem była troska o zdrowie (82%) oraz poprawa samopoczucia (74%). Dla badanych
istotna była również potrzeba ruchu (62%) ryc. 1.
380
Najbardziej do zajęć nordic walking respondentów zniechęcał brak czasu wynikający
z wykonywanej pracy zawodowej (44%) oraz obowiązki rodzinne (36%). Znacznie rzadziej
wskazywane były ograniczenia finansowe (12%) czy zdrowotne (2%) – ryc. 2.
Zgodnie z powyższymi informacjami oraz przytoczonymi badaniami nie ma wątpliwo-
ści dotyczących korzyści psychofizycznych dla uczestników zajęć pochodzących z tej formy
aktywności fizycznej. Podczas badań poproszono respondentów jednak o ich zweryfikowanie
wskazanie odpowiedzi miało również na celu pomoc w uświadomieniu sobie tych korzyści
przez uczestników (ze względu na ich różnorodność respondenci mogli podać więcej niż
jedną odpowiedź). Dla większości badanych w sferze fizycznej były to: poprawa wydolności
krążeniowo-oddechowej (74%), poprawa koordynacji ruchowej (62%) oraz redukcja tkanki
tłuszczowej (52%) ryc. 3. Równie ważne było poznanie opinii respondentów na temat
korzyści psychicznych wynikających z uprawiania tej formy ruchu. Według badanych zajęcia
nordic walking zapewniają relaks (78%), poprawiają nastrój (72%) oraz zmniejszają napięcia
stresowe (64%) ryc. 4.
Wszyscy badani postrzegają nordic walking jako integralną część swojego życia.
Najliczniejszą grupę (92%) stanowili respondenci, którzy traktują treningi jako formę
rekreacji fizycznej i chcą nadal ćwiczyć dla własnej przyjemności. Pozostały odsetek (8%)
respondentów wiąże nordic walking z pracą i chciałoby zostać instruktorem tej dyscypliny
(ryc. 5).
Ryc. 1. Motywy podjęcia aktywności nordic walking według [%] wskazań respondentów [n = 86]. Suma danych
nie wynosi 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
381
Ryc. 2. Czynniki decydujące o zniechęcaniu do zajęć nordic walking według [%] wskazań respondentów
[n = 86]. Suma danych wynosi 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać wyłącznie jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Ryc. 3. Korzyści w sferze fizycznej wynikające z uczestnictwa w zajęciach nordic walking według [%] wskazań
respondentów [n = 86]. Suma danych nie wynosi 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Ryc. 4. Korzyści w sferze psychicznej wynikające z uczestnictwa w zajęciach nordic walking według [%]
wskazań respondentów [n = 86]. Suma danych nie wynosi 100%, ponieważ respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
44%
36%
12%
6%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
brak czasu

rodzinne)
wysoka cena

brak barier
ograniczenia
zdrowotne
14%
28%
36%
44%
52%
62%
74%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


poprawa kondycji


poprawa koordynacji ruchowej
-oddechowej
18%
24%
38%
46%
64%
72%
78%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

zmniejszenie poczucia wstydu

poprawa nastroju
relaks
382
Ryc. 5. Miejsce nordic walking w stylu życia według [%] wskazań respondentów [n = 86]. Suma danych
wynosi 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać wyłącznie jedną odpowiedź.
Źródło: opracowanie własne.
Dyskusja
Nordic walking jest formą aktywności fizycznej, skierowaną do bardzo szerokiego grona
ćwiczących, zróżnicowaną pod względem wiekowym, jak i sprawnościowym (Chomka, 2008,
s. 272). Jednakże otwarte na formę aktywności przede wszystkim kobiety po 50. roku
życia. Prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań własnych potwierdzają
tendencję. Szczególnego zainteresowania formą ruchu zarówno wśród uczestników, jak
i badaczy należy doszukiwać się w szerokich korzyściach zdrowotnych (fizycznych i psy-
chicznych). Poczyniono już wiele badań naukowych dotyczących tego zagadnienia (m.in.
Church, Earnest i Morss, 2002; Kocur, Wilk, 2006). Do najistotniejszych z nich należą:
poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej ze względu na wzmożenie pracy serca (ok. 5–
17 razy szybsza praca serca niż w zwykłym spacerze), odciążenie aparatu ruchowego do 30%,
zwiększenie zużycia energii (wzrost nawet do 46%), co przyczynia się do utraty około 400
kcal. na godzinę, obniżenie wartości tłuszczowej krwi i stężenia cholesterolu w osoczu krwi
(Gaworska, Leś, b.r.w., s. 27).
Analiza wyników badań prezentowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat przez autorów
(m.in. Gacek 2002; Pawlik, 2003) wskazuje, że motywy podejmowania aktywności fizycznej
nie zmieniły się w sposób znaczący. Do najważniejszych z nich należą: dbanie
o zdrowie i kondycję fizyczną oraz uzyskanie zgrabnej sylwetki. Wyniki uzyskane przez
autorów prezentowanego opracowania potwierdzają powyższy trend. Respondenci jako
najczęstszy motyw podejmowania aktywności nordic walking wskazywali troskę o zdrowie
(82%). W licznych opracowaniach zaznacza się również, że obok żywienia, to właśnie
aktywność fizyczna jest podstawowym czynnikiem kompensacji zdrowia (Ignasiak Z. i in.,
2013).
92%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%




nordic walking
383
Wnioski
Analiza prezentowanego materiału badawczego pozwoliła odpowiedzieć na postawione
pytania badawcze:
1. Uczestnicy zajęć nordic walking to w większości kobiety z wykształceniem wyższym
w przedziale wiekowym 51-60 lat.
2. Do najczęstszych motywów uczęszczania na zajęcia nordic walking należy troska
o zdrowie, poprawa samopoczucia oraz potrzeba ruchu.
3. Z uczestnictwa w zajęciach nordic walking wynika wiele korzyści w sferze fizycznej,
jak i psychicznej. Respondenci zaobserwowali głównie poprawę wydolności
krążeniowo-oddechowej oraz koordynacji ruchowej. Nordic walking zapewnia relaks,
poprawia nastrój i zmniejsza napięcia stresowe.
4. Uczestnicy zajęć nordic walking deklarują chęć uprawiania tej formy aktywności
fizycznej przede wszystkim dla przyjemności.
Bibliografia
Chomka M., (2008), Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjno-turystycznej, [w:]
W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowe-
go stylu życia, WSTiH, Gdańsk, s. 272.
Church T. S., Earnest C.P., Morss G.M., (2002), Field Testing of Physiological Responses
Associated With Nordic Walking, „Research Quarterly for Exercise & Sport”, 73 (3).
Fąk T., Jarecka P., (2014), Nordic Walking jako forma aktywności fizyczno-zdrowotnej w opi-
nii uczestników zajęć, [w:] W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek, (red.), Teoria i prak-
tyka w dziedzinie hotelarstwa, żywienia, turystyki i rekreacji, WSHiG, Poznań, s. 61-69.
Gacek M., (2002), Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku AWF w
Krakowie, „Kultura Fizyczna”, Nr 11- 12, s. 2627.
Gaworska M., Leś A., Nordic walking marsz po zdrowie, Europejskie Stowarzyszenie Promo-
cji Aktywności Ruchowej 50+, Polska Federacja Nordic Walking CZĘŚĆ I, s. 27.
Ignasiak Z, Domaradzki J., Falkenber J., Nowak A., Ignasiak T., Skrzek A. (2013) Ocena
ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi for-
mami treningu zdrowotnego, Gerontologia Polska, 4, s. 119-126.
Kocur P., Wilk M., (2006), Nordic Walking nowa forma ćwiczeń w rehabilitacji, „Reh
Med.” 10 (2).
Pawlik I., (2003), Zachowania zdrowotne studentek pedagogiki. „Wychowanie Fizyczne.
Zdrowie”, nr 4, s. 10–12.
Pilch T., Bauman T., (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe,
Żak, Warszawa.
Przecławski K., (1996), Człowiek a turystyka:. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Nordic Walking (NW) has become a popular form of physical activity. NW is a form of outdoor physical activity based on marching with use of poles adapted from cross-country skiing. The main goal of using the poles is to involve muscles, which are not used during normal walking. This enables performing high intensity exercises with a relatively low level of perceived exertion. The history, methodology and technique of Nordic Walking were presented in this paper. Moreover, possible role of Nordic Walking in physical rehabilitation, in particular in early cardiac rehabilitation, was discussed. This paper is based on the available data from the literature and on our own experience concerning the application of Nordic Walking in rehabilitation of patients early after a myocardial infarction. This study was performed in patients admitted to the Centre of Cardiac Rehabilitation in Kiekrz. NW is added as an additional training to standard rehabilitation program comprising ergometer endurance training and calisthenics. The literature review focused mainly on the usefulness of Nordic Walking in rehabilitation of various groups of patients, such as the elderly, patients with pain, and patients with neurological or cardiovascular disorders. The available evidence suggests that Nordic Walking is a natural and safe, yet intensive, form of physical activity that can be widely used in physical rehabilitation.
Article
This study compared the physiological responses (oxygen consumption and energy expenditure) of Nordic Walking to regular walking under field-testing conditions. Eleven women (M age = 27.1 years, SD = 6.4) and 11 men (M age = 33.8 years, SD = 9.0) walked 1,600 m with and without walking poles on a level, 200-m track. For women, Nordic Walking resulted in increased oxygen consumption (M = 14.9 ml x kg(-1) x min(-1), SD = 3.2 vs. M = 1 7.9 ml x kg(-1) min(-1), SD = 3.5; p < .001), caloric expenditure (M = 4.6 kcal x min(-1), SD = 1.2 vs. M = 5.4 kcal x min(-1), SD = 1.2; p < .001), and heart rate (M = 113.7 bpm, SD = 12.0 vs. M = 118.7 bpm, SD = 14.8; p < .05) compared to regular walking. For men, Nordic Walking resulted in increased oxygen consumption (M = 12.8 ml x kg(-1) min(-1), SD = 1.8 vs. M = 15.5, SD =3.4 ml x kg(-1) min(-1); p < .01), caloric expenditure (M = 5.7 kcal x min(-1), SD = 1.3 vs. M = 6.9 kcal x min(-1), SD = 1.8; p < .001), and heart rate (M = 101.6 bpm, SD = 12.0 bpm vs. M = 109.8 bpm, SD = 14.7; p < .01) compared to regular walking. Nordic Walking, examined in the field, results in a significant increase in oxygen use and caloric expenditure compared to regular walking, without significantly increasing perceived exertion.
Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjno-turystycznej
 • M Chomka
Chomka M., (2008), Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjno-turystycznej, [w:]
Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia
 • W W Gaworecki
W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, WSTiH, Gdańsk, s. 272.
Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku AWF w Krakowie
 • M Gacek
Gacek M., (2002), Motywy i poziom aktywności ruchowej wśród studentów I roku AWF w Krakowie, "Kultura Fizyczna", Nr 11-12, s. 26-27.
Nordic walking marsz po zdrowie, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Polska Federacja Nordic Walking CZĘŚĆ I, s
 • M Gaworska
 • A Leś
Gaworska M., Leś A., Nordic walking marsz po zdrowie, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, Polska Federacja Nordic Walking CZĘŚĆ I, s. 27.
Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego
 • Z Ignasiak
 • J Domaradzki
 • J Falkenber
 • A Nowak
 • T Ignasiak
 • A Skrzek
Ignasiak Z, Domaradzki J., Falkenber J., Nowak A., Ignasiak T., Skrzek A. (2013) Ocena ruchomości stawów i sprawności fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego, Gerontologia Polska, 4, s. 119-126.
Zachowania zdrowotne studentek pedagogiki
 • I Pawlik
Pawlik I., (2003), Zachowania zdrowotne studentek pedagogiki. "Wychowanie Fizyczne. Zdrowie", nr 4, s. 10-12.
Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe
 • T Pilch
 • T Bauman
Pilch T., Bauman T., (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa.