Article

A Feedback System created with students on display on World Library and Information Congress

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Students are an important partner in research and development in Information and Library Services of Lahti University of Applied Sciences. One of the most visible projects implemented with students, the feedback pool, is a yet another great example of the versatile ways of working with students, thus providing them a great opportunity to present their skills to a larger audience. In this case, the feedback pool was selected among many applicants to be displayed as a poster in the World Library and Information Congress.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Fellmannia´s different functions are defined as need-based, interactive, innovative and proactive. For this to come true, service concept need to be systematically developed, taking into account the feedback collected from the users of the services [18]. ...
... The goal of the service evaluation process was to show how Fellmannia's functions and services meet the objectives of being need-based, interactive, innovative and proactive in all Fellmannia's services and to find out what are the needs for further development [18]. The objective was to create a feedback system enabling continuous development of services [21]. ...
... Service evaluation was targeted to higher education and vocational students and teachers of Päijät-Häme region and other users of Fellmannia's services. The students were pointed out as the most important group in the process [18]. ...
Conference Paper
Finding high quality information is an ever-growing challenge in the academic world. The Library of Lahti University of Applied Sciences is tackling this challenge with the new Masto-Finna discovery tool which provides a single search interface for public catalogue and digital collections. With Masto-Finna, students can search the library catalogue and digital collections at the same time, so the amount of time used for teaching technical searching skills can now be used to guide students in source criticism and reference skills. This way, information literacy teaching is hoped to result in students finding higher-quality source material. In the future, Masto-Finna is expected to further increase the usage of digital collections and thus assist in decreasing the carbon footprint by substituting the print collections with online information services. Keywords: Information literacy teaching, VuFind, Digital collections, OPAC, Masto-Finna search service, User survey, Sustainability
... Fellmannia´s different functions are defined as need-based, interactive, innovative and proactive. For this to come true, service concept need to be systematically developed, taking into account the feedback collected from the users of the services [18]. ...
... The goal of the service evaluation process was to show how Fellmannia's functions and services meet the objectives of being need-based, interactive, innovative and proactive in all Fellmannia's services and to find out what are the needs for further development [18]. The objective was to create a feedback system enabling continuous development of services [21]. ...
... Service evaluation was targeted to higher education and vocational students and teachers of Päijät-Häme region and other users of Fellmannia's services. The students were pointed out as the most important group in the process [18]. ...
Article
Customer feedback is an important asset for libraries willing to develop constantly their functions according to customer needs. Lahti University of Applied Sciences Information and library services use service design as a method for evaluating and developing services and collecting customer feedback. As a result of this process a need for new feedback system emerged to ensure continuous feedback collection. Feedback system was developed as a multidisciplinary project along with students and faculty.
Article
Full-text available
[English version below] ------------ Badacze z The Institute for the Future oraz naukowcy z University of Phoenix Research Institute wskazali w raporcie pt. „Umiejętności zawodowe przyszłości – 2020”, że do najważniejszych kompetencji cennych na rynku pracy w 2020 roku będą należały tzw. umiejętności miękkie. Wyzwaniem współczesnych biblioterapeutów jest zatem praca z klientami nad rozwijaniem szeroko pojętych umiejętności komunikacyjnych oraz inteligencji emocjonalnej, czyli kompetencji w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi swoimi oraz innych osób. Do zestawu kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej należą kompetencje psychologiczne związane z samoświadomością, samooceną i samoregulacją, a także kompetencje związane z relacjami interpersonalnymi, a więc empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca, a także kompetencje związane z podejmowaniem działania, do których zaliczamy motywację, umiejętności przystosowywania się do zmian oraz zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane zadania. Widać zatem, że to szerokie spektrum umiejętności, dlatego ważne jest, aby biblioterapeuci włączali się do edukacji naszego społeczeństwa w tym zakresie, zaczynając od dzieci i młodzieży. Pozwoli to uniknąć tym młodym osobom w przyszłości problemów i zyskać nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. W artykule zestawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące celów biblioterapii i szerokiego spektrum jej oddziaływania, a następnie opisane specjalne materiały czytelnicze oraz techniki i narzędzia, które biblioterapeuta może wykorzystać do pracy z klientem. ------------ Researchers from The Institute for the Future and researchers from the University of Phoenix Research Institute indicated in the report "Professional skills of the future - 2020", that the most important competences valuable on the labor market in 2020 will include the so-called soft skills. The challenge of contemporary library therapists is therefore to work with clients on developing broadly understood communication skills and emotional intelligence, that is competence in recognizing and dealing with emotional states of themselves and other people. The set of competences in the field of emotional intelligence include psychological competences associated with self-awareness, self-esteem and self-regulation, as well as competences related to interpersonal relationships, and thus empathy, assertiveness, persuasion, leadership, cooperation, as well as competences related to taking actions, which include motivation , the ability to adapt to change and the ability to bear responsibility for the tasks performed. It can be seen, therefore, that this is a broad spectrum of skills, that is why it is important for the library therapists to join our society's education in this area, starting with children and adolescents. This will allow these young people to avoid future problems and gain new skills useful in the labor market. The article will summarize the most important information about the purposes of bibliotherapy and a wide spectrum of its impact, and then describe special reading materials, techniques and tools that the bibliotherapist can use to work with the client.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.