К вопросу о теории трудоправовой ответственности (On the question of Labor Law Responsibility Theory)

Conference Paper (PDF Available) · February 2017with 589 Reads
DOI: 10.5281/zenodo.439731
Conference: Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15.02.2017 р., At Kiev, Ukraine
Cite this publication
Abstract
В докладе представлены общие сведения о разработанной автором доклада новой концепции отраслевой юридической ответственности в рамках трудового права - трудоправовой ответственности (labor law responsibility), концепция которой потенциально применима в доктринах теории права постсоветского пространства.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ГО «МО «ЦЕНТР АНАЛІЗУ І РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАУКИ»
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
"УКРАЇНА"
ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ECONCONF.COM
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В ХХІ СТОЛІТТІ" (SP XXI 2017)
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В ХХІ
ВЕКЕ" (SP XXI 2017)
CONFERENCE PROCEEDINGS
ІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "STRATEGIC
PRIORITY IN THE XXI CENTURY" (SP XXI 2017)
2017
3
Збірник матеріалів містить наукові роботи учасників ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції "СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ В
ХХІ СТОЛІТТІ" (SP XXI 2017), яка була проведена 14-15 лютого
2017 року на базі Київського національного лінгвістичного
університету у співпраці з партнерами.
Матеріали конференції доступні до вільного використання на умовах
ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
і доступні на інформаційному ресурсі: http://euroconf.org.
Збірник матеріалів конференції розміщено для вільного використання:
Роботи учасників конференції індексуються у Google Scholar:
Наукові роботи учасників конференції присвячені актуальним питанням
досліджень у сфері публічного адміністрування, міжнародних відносин,
політології, географії, філології, педагогіки, економіки, інформаційних
технологій, підприємництва та іншим важливим аспектам гуманітарного
та соціально-економічного розвитку в умовах конкурентного
середовища.
Збірник буде корисний науковцям, докторантам, аспірантам,
працівникам системи освіти, державним службовцям, студентам.
Автори опублікованих матеріалів висловлюють свою думку, яка не
завжди збігається з позицією редакції. За достовірність інформації,
розміщеної у наукових роботах, відповідальність несуть автори даних
робіт.
Мови публікації: українська, англійська, французька, російська.
Цитувати як:
Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
14-15 лютого 2017 р. – Київ : СПД-ФО Пшонківський О.В., 2017. – 272 с.
Матеріали конференції доступні для вільного не комерційного
використання: http://euroconf.org
This work is available under the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY-NC-ND 4.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
ISBN 978-617-604-082-8 © Автори
5
Березинець А.В. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ…………………………………………………………………48
Беспалова Е.Н., Назаренко В.В. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК НА ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ……………………………….53
Бешуля О.О. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ………………………………………………………………..57
Білик І.М. УКРАЇНА В СВІТОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ……………61
Бойко А.В. ШОКОВІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ…………………………………………………….65
Бондар З.К. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ……………………………………………….69
Василенко О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ЯК
НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ……………………………………..73
Галіцин В.К., Суслов О.П., Самченко Н.К. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ………………………………………………………77
Гладкий В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМОСА В
МИРНЫХ ЦЕЛЯХ…………………………………………………………………..82
Гладкий В.В. К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ТРУДОПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ……………………………………………………………...86
Глухова В.І. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ІНСТУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ…………………………………………………………….91
Давиденко О.Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ
СПРОМОЖНОСТЕЙ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
УКРАЇНИ……………………………………………………………………………94
Демченко В.М. МОВНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ГАЛУЗІ
НАУКИ………………………………………………………………………………99
Джиджора Н.М. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ У ПІДВИЩЕНHІ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ……………………………………...103
Дідик Н.М. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВУЗІ…………………………………………………………….108
86
2. McCurdy H.E. Spaceflight and the American Imagination / H.E. McCurdy; 2nd ed.
– Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2011. – 395 p.
3. Bernhardt G. Star Wars versus Star Laws: Does SDI Conform to Outer Space Law;
The Reagan Legacy and the Strategic Defense Initiative: Note / G. Bernhardt, S.M.
Gresko, T.R. Merry // Journal of Legislation. – 1989. – Vol. 15. – Iss. 2. – P. 251-273.
4. Лазарев М.И. Космическое право как результат технического прогресса / М.И.
Лазарев // Космос и международное сотрудничество. – Москва: Изд-во ИМО,
1963. – С. 157-171.
Гладкий В.В.
Магистр права, председатель «Ассоциации космического права»
Hladky V.V.
Master of Laws (LL.M.), Chairman, Space Law Association (SLA)
ORCID ID: 0000-0003-2499-0937
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ТРУДОПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ON THE QUESTION OF LABOR LAW RESPONSIBILITY THEORY
Свобода и ответственность два сопутствующих и тесно
взаимосвязанных понятия. В той мере, в какой свобода немыслима без
ответственности за результаты пользования ней, в такой же мере и
ответственность не будет считаться справедливой, если субъект, которого
привлекают к ответственности, не был свободен в выборе той или иной модели
поведения, за которое последовала соответствующая ответственность. В этом
аспекте следует заключить, что само наличие ответственности (правовых норм
об ответственности, которые применяются в реальной действительности на
основе общих принципов ответственности) трансформирует «абсолютную
свободу» в «формальную свободу», которая в необходимой (достаточной) мере
сбалансирована интересами собственника свободы, интересами общества, а
также второй стороны правоотношений. Вполне очевидно, что необходимость
«формальной свободы» человека обусловлена существованием человека в
обществе, существующем в рамках правопорядка, в максимально возможной
степени обеспечивающего нормальное сосуществование людей в обществе, а
также достаточное функционирование самого общества.
При этом, важнейшим вопросом правового закрепления свободы,
ограниченной ответственностью, является достижение в процессе такового
правового регулирования реального баланса интересов указанных субъектов
(«золотой середины» личных, коллективных и общественных интересов в
87
рамках правоотношений), учитывая, с одной стороны, антагонизм человека и
общества (в этом противостоянии индивиду остаётся только одно – права,
которые выработаны обществом для каждого его элемента в том объёме, в
каком видится допустимым для общества предоставление человеку широты
действий по тому или иному вопросу, т.е. тут право для человека выступает
некой гарантией свободы по принципу omnes servi sumus ut liberi esse possimus),
а с другой стремление человека к тирании: a) коллективный инстинкт
самосохранения общества исключает неконтролируемую свободу («абсолютную
свободу») лиц, составляющих это общество, и стремится к тирании; b)
абсолютная свобода индивида является основанием для возникновения тирании
в обществе: если два абсолютно «равных», свободных лица претендуют на одно
и то же (то, что не делится на две равные части), то такое благо либо не
получает никто из заявивших претензию на него, либо это благо получает лишь
тот, кто докажет примитивном понимании психологической или
физической силой), что он не равный, а на ступень выше своего соперника. Не
упреждая тиранию, законодательство формирует несправедливый
правопорядок, в котором свобода обесценивается в пользу силы (по lex gladium),
обладатель которой и будет «свободным» в произволе, которая непременно
приводит к той или иной форме рабства.
Непосредственным образом изложенное касается трудовых
правоотношений, что объяснимо следующим: a) на протяжение длительного
периода времени условно «наёмный» труд был либо подневольным (в частности
на территории современной Украины и Беларуси формально подневольный труд
был отменён лишь 156 лет назад в ходе крестьянской реформы 1861 года в
Российской империи) или же рабским (при этом важно учесть, что окончательно
рабство в мире было отменено лишь 10 лет назад, когда парламентом
Исламской Республики Мавритания в 2007 году был принят декларативный
закон, запрещающий рабство [1, p. 241], хотя и сейчас, принимая к сведению
данные «Глобального индекса рабства» 2016 года [2, p. 26, 30, 73, 122-125],
можно утверждать, что в этой республике насчитывается около 43 000 «чёрных
берберов», находящихся в положении рабов); b) свобода труда в
цивилизованных странах в рамках постмодернистского типа трудовой этики
сместила с места так называемое «насилие труда» – принудительный труд,
поставив в caput anguli вынужденный труд (при этом там, где имеет место
нужда – есть и зависимость, отрицающая, в свою очередь, независимость, т.е.
то, на чём основана свобода; ввиду этого, можно утверждать, что
постмодернистский тип трудовой этики во многом представляет собой
трансформированную идею трудового рабства).
Ввиду изложенного, учитывая существующее крайне деликатное
положение сторон трудовых правоотношений особенности работника), а
также: распространённую практику злоупотребления привлечения
работодателем работника к материальной или же дисциплинарной
88
ответственности особенности сегодня, когда в Украине имеет место
экономический и социально-политический кризисы, усиленные «Крымским
кризисом», потерей Правительством фактической власти на территории
Донецкой и Луганской областях, а также недостаточными реформами);
общемировой кризис трудового права; недостаточность правового
регулирования юридической ответственности в трудовом праве, а также
несоответствие существующей теории рассматриваемой ответственности
нуждам и интересам сторон трудовых правоотношений, общества, а также
требованиям времени (учитывая то, что «основные достижения в разработке
проблематики юридической ответственности принадлежат советской правовой
науке» [3, с. 143]), приходим к выводу, что теория юридической
ответственности в трудовом праве требует существенного переосмысления, с
учётом указанной выше концепции достижения «золотой середины» интересов
всех лиц, участвующих в трудовых правоотношениях, а также тех субъектов,
которых эти правоотношения прямо или опосредовано касаются.
В процессе реконцептуализации юридической ответственности в
трудовом праве, как совокупности материальной и дисциплинарной
ответственности, правовое регулирование этой ответственности должно быть
сведено к регулированию цельной отраслевой ответственности – трудоправовой
ответственности, которой, следует заметить, посвящено множество научных
исследований, каковые ни в коем случае нельзя назвать достаточными и
жизнеспособными (большая часть этих исследований отождествляет
трудоправовую ответственность с материальной или же с дисциплинарной
ответственностью [см. напр. 4, с. 38], либо называет эту ответственность
отдельным видом юридической ответственности, который объединяет иные
отдельные виды юридической ответственности [см. напр. 5, с. 840, 842], что
полностью лишено логики), и потому критика этих различных теорий в
академических кругах [см. напр. 6, с. 1396, 1397] более чем оправдана.
Sensu lato, наша теория трудоправовой ответственности (Labor Law
Responsibility Theory) не исключает существование в доктрине права
дисциплинарной и материальной ответственности как видов юридической
ответственности, которые могут быть институтами различных отраслей
нетрудового права (например, аграрного, земельного, экологического,
медицинского права), но элиминирует их отношение к современному трудовому
праву. Данное исключение объясняется тем, что трудоправовая ответственность
вобрала в себя правовую природу дисциплинарной и материальной
ответственности, и окончательно концептуально трансформировалась в
соответствующую отраслевую ответственность. Более того, то, что в науке
долгое время называли дисциплинарной ответственностью, равно как и
материальной ответственностью, – всегда представляло собой в совокупности
трудоправовую ответственность, с учётом того, что то, что мы называли
материальной ответственностью всегда было следствием нарушения
89
субъектом трудового права условий трудового договора, которым был причинён
другому субъекту трудового права материальный и/или моральный вред.
Соответственно, разделение трудоправовой ответственности нежизнеспособно
даже, если такое разделение происходит в условной форме (дальнейшее деление
трудоправовой ответственности на дисциплинарную и материальную
ответственность нами видится настолько же деструктивным, насколько
дестабилизирующим было бы деление (по этой же логике) уголовной или
административной ответственности).
При этом под «трудоправовой ответственностью» мы предлагаем
понимать ответственность субъекта трудового права, что наступает за виновное
противоправное поведение, которым нарушается условие трудового договора
и/или условие коллективного договора, и/или норма трудового законодательства
(независимо от того, был ли причинён таким нарушением материальный и/или
моральный вред второй стороне трудовых правоотношений). Непосредственное
выражение такая ответственность имеет в наложении на виновное лицо
соответствующих дисциплинарных санкций и санкций материального характера
(если противоправным поведением был причинён вред), а т.е.: a) на работника
налагаются санкции дисциплинарного характера за нарушение условий
трудового договора, трудового законодательства, невыполнение или же
недолжное выполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих
дисциплину труда (служебную дисциплину), а также санкции материально-
правового характера за причинение работодателю вреда, в результате
нарушения трудовой (служебной) дисциплины; b) на работодателя налагаются
санкции дисциплинарного характера за невыполнение условий трудового
договора и/или законодательства о труде (дисциплина работодателя), а также
санкции материально-правового характера за причинение работнику
материального и/или морального вреда. Налагать соответствующие санкции
имеет право только компетентный субъект, соответствующая компетенция в
отношении защиты своих (если таким субъектом является субъект трудового
права) прав и интересов (или же компетенция по защите прав и интересов
обратившегося субъекта таких отношений – если компетентный субъект – не
субъект трудового права) у которых возникает: на основании закона (если такие
полномочия возложены на субъекта нормами закона в силу статуса такого
субъекта или же в силу наступления определённых условий) и/или по факту
заключения трудового договора (если таковым субъектом является сторона
такого договора).
Подводя итог, изложенным выше соображениям в отношении
необходимости реконцептуализации юридической ответственности в трудовом
праве в Украине и на постсоветском пространстве, а также короткому
изложению некоторых особенностей предлагаемой теории трудоправовой
ответственности, отметим, что такая теория на сегодняшний день может
гармонично «уживаться» в современной теории трудового права постсоветских
90
стран, если государства бывшего Советского Союза не просто формально
откажутся от нежизнеспособной материальной и дисциплинарной
ответственности в трудовом праве (в пользу трудоправовой ответственности),
но также и пересмотрят свои взгляды в отношении правовой природы
возмещения материального и морального вреда в трудовых и связанных с ними
отношениях, что возникают на современном рынке труда.
ЛИТЕРАТУРА
1. Trafficking in Persons Report, 2015 / U.S. Department of State; Office to Monitor
and Combat Trafficking in Persons. Washington, D.C.: U.S. Department of State
Publication, 2015. – 378 p.
2. The Global Slavery Index, 2016. / Walk Free Foundation. – Sydney, 2016. – 213 p.
3. Неретин Н.Н. К вопросу о юридической ответственности. / Н.Н. Неретин. //
Вектор науки Толльят. гос. ун-та. – 2010. – № 3 (3). – С. 143-145.
4. Шамшина І.І. Щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності
роботодавця в умовах ринкових відносин / І.І. Шамшина. // Акт. пробл. права:
теорiя i практ. – 2013. – № 26. – С. 33-40.
5. Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. / М.В. Лушникова, А.М.
Лушников. – СПб.: Изд. Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. – 940 с.
6. Савин В.Т. Проблемы концепции трудоправовой ответственности сторон
трудового договора. / В.Т. Савин. // Акт. пробл. росс. права. – 2014. – № 7 (44). –
С. 1395-1404.
Глухова В.І.
Канд.екон. наук, доцент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
This research hasn't been cited in any other publications.
 • Star Wars versus Star Laws: Does SDI Conform to Outer Space Law
  • G Bernhardt
  Bernhardt G. Star Wars versus Star Laws: Does SDI Conform to Outer Space Law;
  • T R Gresko
  • Merry
  Gresko, T.R. Merry // Journal of Legislation. – 1989. – Vol. 15. – Iss. 2. – P. 251-273.
 • Космос и международное сотрудничество. – Москва: Изд-во ИМО, 1963
  • Лазарев
  Лазарев // Космос и международное сотрудничество. – Москва: Изд-во ИМО, 1963. – С. 157-171.
 • Космическое право как результат технического прогресса
  • М И Лазарев
  Лазарев М.И. Космическое право как результат технического прогресса / М.И.
 • Щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин
  • І І Шамшина
  Шамшина І.І. Щодо вдосконалення правового регулювання відповідальності роботодавця в умовах ринкових відносин / І.І. Шамшина. // Акт. пробл. права: теорiя i практ.-2013.-№ 26.-С. 33-40.
 • Очерки теории трудового права
  • М В Лушникова
  Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. / М.В. Лушникова, А.М.
 • Проблемы концепции трудоправовой ответственности сторон трудового договора
  • В Т Савин
  Савин В.Т. Проблемы концепции трудоправовой ответственности сторон трудового договора. / В.Т. Савин. // Акт. пробл. росс. права.-2014.-№ 7 (44).С. 1395-1404.
 • екон. наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Канд
  Канд.екон. наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • Канд.екон. наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • В І Глухова
  Глухова В.І. Канд.екон. наук, доцент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського