PosterPDF Available

Beneficis de l’estratègia BYOD en l’avaluació formativa

Authors:

Abstract

Les estratègies conegudes com a BYOD (acrònim anglès de “porta el teu propi dispositiu”) són cada vegada més freqüents en ambients universitaris com a eina de suport tecnològic. En aquest marc, el BYOD mostra moltes possibilitats per realitzar proves de control autoavaluatives directament a l’espai classe i assegurar-se de la lectura efectiva dels materials docents que l’estudiant ha d’assimilar pel seu compte fora de l’aula. Presentem aquí, l’experiència realitzada el curs 2015-2016 en l’assignatura Botànica Farmacèutica troncal de primer curs del grau de Farmàcia. L’experiència va consistir en demanar als estudiants la lectura de continguts més descriptius i complementaris a la matèria exposada a classe. Per tal de fer el seguiment de l’aprofitament d’aquestes lectures, se’ls va proposar una prova autoavaluativa a classe (per evitar suplantació d’identitat) a través de l’App Socrative gratuïta per smartphones, tauletes i ordinadors. Aquesta aplicació permet, en temps real, fer proves avaluatives ràpides i senzilles només baixant-se l’App. Cada divendres -durant 8 setmanes- es va fer aquest control de manera voluntària i, opcionalment, anònima. El qüestionari consta de 5 preguntes multiresposta per respondre en 2 minuts. Els resultats, sempre anònims, es veuen i comenten en temps real i formen part de les activitats formatives amb una compensació màxima de 0,5 punts a la nota final aprovada. Remarcar que hi ha una clara correlació entre aquells alumnes que van treure millors notes en l’activitat BYOD amb les seves notes finals de curs. Les enquestes de satisfacció realitzades als estudiants (62% de resposta, i semblant al percentatge d’assistència a classe) indiquen una bona acceptació de l’experiència amb un grau de satisfacció alt 37%) o molt alt (15%), enfront els poc satisfets (12%) o molt insatisfets (19%). La vinculació de lectures amb el seguiment que se’n pot fer mitjançant qüestionaris en línia amb suport BYOD, és una manera eficaç de motivar als estudiants en l’estudi de grup-classe grans, amb l’avantatge de no sobrecarregar de més feina al professorat. Paraules clau: BYOD, autoavaluació, participació dels estudiants. TÍTULO: Beneficios de la estrategia BYOD en la evaluación formativa Las estrategias conocidas como BYOD (acrónimo inglés de ”trae tu propio dispositivo”) son cada vez más frecuentes en ambientes universitarios como herramienta de apoyo tecnológico. En este marco, el BYOD muestra muchas posibilidades para realizar pruebas de control autoevaluativas directamente dentro del espacio clase y asegurarse de la lectura efectiva de los materiales docentes que el estudiante debe asimilar por su cuenta fuera del aula. Presentamos aquí, la experiencia realizada en el curso 2015-2016 en la asignatura Botánica Farmacéutica troncal de primer curso del grado de Farmacia. La experiencia consistió en pedir a los estudiantes la lectura de contenidos más descriptivos y complementarios a la materia expuesta en clase. Para hacer el seguimiento del aprovechamiento de estas lecturas, se les propuso una prueba autoevaluativa en clase (para evitar suplantación de identidad) a través de la App Socrative gratuita para smartphones, tabletas y ordenadores. Esta aplicación permite, en tiempo real, hacer pruebas evaluativas rápidas y sencillas sólo bajándosela. Cada viernes -durante 8 semanas- se hizo este control de manera voluntaria y, opcionalmente, anónima. El cuestionario consta de 5 preguntas multirespuesta para responder en 2 minutos. Los resultados, siempre anónimos, se ven y comentan en tiempo real y forman parte de las actividades formativas con una compensación máxima de 0,5 puntos en la nota final aprobada. Remarcar que existe una clara correlación entre aquellos estudiantes que sacaron mejores notas en la actividad BYOD con sus notas finales de curso. Las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes (62% de respuesta, y similar al porcentaje de asistencia a clase) indican una buena aceptación de la experiencia con un grado de satisfacción alto 37%) o muy alto (15%), frente a los poco satisfechos (12%) o muy insatisfechos (19%). La vinculación de lecturas con el seguimiento que se puede hacer mediante cuestionarios en línea con soporte BYOD, es una manera eficaz de motivar a los estudiantes en el estudio de grupo-clase grandes, con la ventaja de no sobrecargar de más trabajo al profesorado. Palabras clave: BYOD, autoevaluación, participación de los estudiantes.
BENEFICIS DE L’ESTRAGIA BYOD EN LAVALUACIÓ FORMATIVA
Joan Simon, Carles Benedí, Cèsar Blanché, Maria Bosch & Ana M. Rovira
GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques)
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’alimentació, Universitat de Barcelona
1. CONTEXTUALITZACIÓ
Les estratègies BYOD (acrònim anglès de “porta
el teu propi dispositiu”) són cada vegada més
freqüents en ambients universitaris com a eina
de suport tecnològic (NMC Horizon Report
2016, Higher Education). El BYOD mostra
moltes possibilitats per realitzar proves de
control autoavaluatives directament a l’espai
classe com ara assegurar-se de la lectura
efectiva dels materials docents que l’estudiant
ha d’assimilar pel seu compte fora de l’aula. Es
relata l’experiència realitzada el curs 2015-
2016 en l’assignatura Botànica Farmacèutica
troncal de primer curs del grau de Farmàcia
amb 152 estudiants.
2. OBJECTIUS
Promoure l’estudi continuat mitjançant
proves d’autoavaluació setmanals en horari
de classe.
Analitzar els resultats de retenció de
conceptes claus per tal de corregir, si cal, la
intervenció docent.
Motivar a l’estudiant envers
l’autoaprenentatge en format “Aula
invertida” per tal de portar al dia aquesta
assignatura.
3. DESENVOLUPAMENT
Es va demanar als estudiants la lectura dels continguts més descriptius i
complementaris a la matèria exposada a classe. Per mesurar l’aprofitament se’ls
va proposar una prova autoavaluativa a classe a través de l’App Socrative
gratuïta per a smartphones, tauletes i ordinadors. Aquesta aplicació permet, en
temps real, fer proves avaluatives ràpides i senzilles només baixant-ne l’App.
Cada divendres -durant 6 setmanes- es va fer aquest control de manera
voluntària i, opcionalment anònima. S’indica, però, als estudiants que només
aquells que han posat el seu nom complet tindran opció a millorar nota a través
de la qualificació complementària. La no obligatorietat de l’activitat permet que
no hi hagi queixes sobre problemes de caire tècnic dels seus smartphones (mala
cobertura, bateria baixa, etc.). El qüestionari consta de 5 preguntes
multiresposta per respondre en 2 minuts. Lactivitat -en el seu conjunt- no
durava més enllà de 5-6 minuts. Aquest programari guarda totes les proves
efectuades en format Excel al quals hi té accés només el professor.
4. RESULTATS
Els resultats, sempre anònims, es veien i comentaven en temps real i no
formaven part de les activitats acreditatives, però si de les 5 activitats
formatives que tenien una compensació màxima de 0,5 punts. Atès que no hi ha
control d’assistència no es coneix amb exactitud el % efectiu d’ús, però
empíricament va ser molt alt entre els qui assistien a classe divendres. Hi ha
una clara correlació entre aquells estudiants que van treure millors notes en
l’activitat BYOD amb les seves notes finals de l’assignatura. Es comenten els
resultats més destacables en les figures 1 a 4.
Les enquestes de satisfacció realitzades als estudiants (62% de resposta, i
semblant al percentatge d’assistència a classe) indiquen una bona acceptació de
l’experiència amb un grau de satisfacció alt 37%) o molt alt (15%), enfront els
poc satisfets (12%) o insatisfets (19%).
GRUP M-1 GRUP T-1
GRUP T-1GRUP M-1
4. RESULTATS
Els resultats, sempre anònims, es veien i comentaven en temps real i no
formaven part de les activitats acreditatives, però si de les 5 activitats
formatives que tenien una compensació màxima de 0,5 punts. Atès que no hi
ha control d’assistència no es coneix amb exactitud el % efectiu d’ús, però
empíricament va ser molt alt entre els qui assistien a classe divendres. Hi ha
una clara correlació entre aquells estudiants que van treure millors notes en
l’activitat BYOD amb les seves notes finals de l’assignatura. Es comenten els
resultats més destacables en les figures 1 a 4.
Les enquestes de satisfacció realitzades als estudiants (62% de resposta, i
semblant al percentatge d’assistència a classe) indiquen una bona acceptació
de l’experiència amb un grau de satisfacció alt (37%) o molt alt (15%), enfront
els poc satisfets (12%) o insatisfets (19%).
GRUP M-1 (n=83) GRUP T-1 (n=69)
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.