ArticlePDF Available

Abstract and Figures

Clusters are an increasingly common form of business cooperation, which gives affiliated entities tremendous growth opportunities and shared experience. The countries of the Asia-Pacific region are becoming an increasingly popular place to locate clusters, which stems from various factors. The Asian region is an attractive region for foreign direct investment – so many new businesses are created there. Also there exists a strong tradition of industry, so clusters are formed naturally as a consequence of the concentration of specialised industries in the area. The clusters located in China are an example of a stronger industry concentration than average industrial clusters. Many regions in China are concerned only with specific products (e.g., textiles), which are sold on national and international markets. They are extremely well- -organised clusters-cities, where a large number of small and medium enterprises operate, which by acting together are more likely to achieve a high level of competitiveness.
Content may be subject to copyright.
Innovation Sources
of Economies in Eastern Asia
PRACE NAUKOWE
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
RESEARCH PAPERS
of Wrocław University of Economics
256
edited by
Bogusława Skulska
Anna H. Jankowiak
Publishing House of Wrocław University of Economics
Wrocław 2012
Reviewers:KazimierzStarzyk,BeataStępień,MaciejSzymczak,
MaciejWalkowski,KatarzynaŻukrowska
Copy-editing:MarcinOrszulak
Layout:BarbaraŁopusiewicz
Proof-reading:JoannaŚwirska-Korłub
Typesetting:AdamDębski
Coverdesign:BeataDębska
Thispublicationisavailableatwww.ibuk.pl,www.ebscohost.com,
andinTheCentralandEasternEuropeanOnlineLibrarywww.ceeol.com
aswellasintheannotatedbibliographyofeconomicissuesofBazEkon
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php
Informationonsubmittingandreviewingpapersisavailable
onthePublishingHouse’swebsite
www.wyd awnict wo.ue.w r oc.pl
Allrightsreserved.Nopartofthisbookmaybereproducedinanyform
orinanymeanswithoutthepriorwrittenpermissionofthePublisher
© CopyrightbyWrocławUniversityofEconomics
Wrocław2012
ISSN 1899-3192
ISBN 978-83-7695-210-9
Theoriginalversion:printed
Printing:PrintingHouseTOTEM
The
projecthasbeenfinancedbytheNationalScienceCentre
accordingtothedecisionNo.DEC-2011/01/D/HS4/01204.
Contents
Introduction ..................................................................................................... 9
Part 1. International trade as a factor of innovation in Asian economies
Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz, Iwona Wasiak: Pricemovements
intheinternationaltradeandAsiandevelopingcountries’exports...........  13
Guenter Heiduk: Is innovation-based competitiveness in trade crisis-
resistant?ThecaseofChina.......................................................................  23
Bartosz Michalski: Technological intensity of the international trade.
Thecaseofthesecond-tierAsianTigers....................................................  36
Paweł Pasierbiak: TechnologicalintensityofJapanesemerchandisetrade....  47
Ewa Mińska-Struzik: Learningbyexportingas asourceofinnovationin
Asiancompanies......................................................................................... 59
Part 2. Foreign direct investment as a source of innovation in Asian economies
Magdalena Kinga Stawicka: Economic and Technological Development
Zones(ETDZ)asaplaceofFDIlocationinChina....................................  75
Maciej Żmuda: The determinants of Chinese outward foreign direct
investmenttodevelopingcountries............................................................  86
Tadeusz Sporek: Foreign direct investment in Nepal. Strategy and
promotion.................................................................................................... 98
Aleksandra Kuźmińska-Haberla: Promotionofforeigndirectinvestment.
ExamplesfromtheAsia-Pacificregion......................................................  109
Part 3. Innovativeness of network in Eastern Asia
Sebastian Bobowski, Marcin Haberla: Networkedclusters inthe context
ofknowledge-seekingstrategyofinternationalbusiness...........................  121
Jerzy Grabowiecki: Zaibatsuconglomeratesas organisationalinnovations
atthetimeofthemodernisationofJapan’seconomy.................................  132
Małgorzata Wachowska: Theimportance oftheJapanese keiretsu groups
forknowledgespillover..............................................................................  144
Małgorzata Dolińska: Network-centricinnovations.ThecaseofChina.......  153
Anna H. Jankowiak: Chineseindustrialclusters...........................................  164
6 Contents
Karolina Łopacińska: Cultural differences in the context of managing
aninternationalcorporationwithaSwedishandChinesecapital.............  174
Part 4. Innovativeness of Asian financial markets
Magdalena Broszkiewicz: Innovationsin corporate governancesystem as
anecessaryimprovementsofcapitalmarketinJapan................................  187
Jacek Pera: Moder n trends in fi nancial innovations on the Asian market.
Anattemptofassessment...........................................................................  198
Artur Klimek: Sovereignwealthfundsintheglobaleconomy......................  208
Paweł Folfas: Dubai–anemergingandinnovativeoffshorefinancialcentre  217
Streszczenia
Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz, Iwona Wasiak: Ruchcenwhand-
lumiędzynarodowymaeksportazjatyckichkrajówrozwijającychsię..... 22
Guenter Heiduk: Czykonkurencyjnośćwhandluopartanainnowacjachjest
odpornanakryzys?PrzykładChin............................................................ 35
Bartosz Michalski: Technologicznaintensywnośćhandlumiędzynarodowe-
go.Przypadektygrysówazjatyckichdrugiejgeneracji.............................. 46
Paweł Pasierbiak: Intensywnośćtechnologicznajapońskiegohandlutowa-
rowego......................................................................................................... 58
Ewa Mińska-Struzik: Uczenie się przez eksport jako źródło innowacji
wprzedsiębiorstwachazjatyckich.............................................................. 71
Magdalena Kinga Stawicka: Ekonomiczneitechnologicznestrefyrozwoju
jako miejsce lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
Chinach....................................................................................................... 85
Maciej Żmuda: Motywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin
wkrajachrozwijającychsię........................................................................ 97
Tadeusz Sporek: ZagraniczneinwestycjebezpośredniewNepalu.Strategiai
promocja.....................................................................................................  108
Aleksandra Kuźmińska-Haberla: Promocja bezpośrednich inwestycji za-
granicznych.RozwiązaniazkrajówregionuAzjiiPacyfiku....................  118
Sebastian Bobowski, Marcin Haberla: Usieciowioneklastrywkontekście
strategiiknowledge-seekingbiznesumiędzynarodowego.........................  131
Jerzy Grabowiecki: Konglomeratyzaibatsujako innowacjeorganizacyjne
okresumodernizacjigospodarkiJaponii....................................................  143
Małgorzata Wachowska: Znaczeniejapońskichgrupkeiretsudla rozprze-
strzenianiasięwiedzy................................................................................. 152
Małgorzata Dolińska: InnowacjepowstającewsiecinaprzykładzieChin... 163
Contents 7
Anna H. Jankowiak: Chińskieklastryprzemysłowe..................................... 173
Karolina Łopacińska: Różnicekulturowewkontekściezarządzaniafirmą
wielonarodowązkapitałemszwedzkimichińskim................................... 184
Magdalena Broszkiewicz: Innowacjewsystemieładukorporacyjnegojako
konieczneudoskonaleniefunkcjonowaniarynkukapitałowegowJaponii 197
Jacek Pera: Współczesnetendencjew zakresieinnowacjifinansowych na
rynkuazjatyckim.Próbaoceny.................................................................. 207
Artur Klimek: Rola państwowych funduszy majątkowych w gospodarce
światowej.................................................................................................... 216
Paweł Folfas: Dubaj–wschodząceiinnowacyjnecentrumfinansowe.......... 226

  2012
InnovationSourcesofEconomiesinEasternAsia ISSN1899-3192

WrocławUniversityofEconomics

Clustersareanincreasinglycommonformofbusinesscooperation,whichgives
affiliatedentitiestremendousgrowthopportunitiesandsharedexperience.Thecountriesofthe
Asia-Pacificregionarebecominganincreasinglypopularplacetolocateclusters,whichstems
fromvariousfactors.TheAsianregionisanattractiveregionforforeigndirectinvestment–
somanynewbusinessesarecreatedthere.Alsothereexistsastrongtraditionofindustry,so
clustersareformednaturallyasaconsequenceoftheconcentrationofspecialisedindustriesin
thearea.TheclusterslocatedinChinaareanexampleofastrongerindustryconcentrationthan
averageindustrialclusters.ManyregionsinChinaareconcernedonlywithspecificproducts
(e.g.,textiles),whicharesoldonnationalandinternationalmarkets.Theyareextremelywell-
-organisedclusters-cities,where a largenumber ofsmalland medium enterprisesoperate,
whichbyactingtogetheraremorelikelytoachieveahighlevelofcompetitiveness.
Chineseclusters,industrialclusters,development.
ThecountriesoftheAsia-Pacificregionarebecominganincreasinglypopularplace
tolocateclusters.Ontheonehand,thereareclusterswhicharecreatedbyabottom-
-upinitiative,whichisderivedfromenterprisesthemselves;ontheotherhand,some
clusters are made due to strong support of public institutions. The growing
phenomenonofclusteringresultsfromvariousfactors.First,theAsianregionisan
attractiveregionfor foreign directinvestment,sothere aremanynewbusinesses.
Often,foreigncompaniestransferexperiencewhencreatingclustersforthebenefit
oflocalentrepreneurs.Second,inAsiancountriesthereisastrongindustrialtradition;
therefore,clusters are formednaturally asa consequence ofthe concentrationof
specialisedindustriesin thearea. Third,there aremanysmall-and medium-sized
Asiancompaniesthatareinvolvedininternationaltradeandonlythroughthecreation
ofaclusterhaveagreaterimpactonthemarket,suchasgarmentmanufacturingin
the world. Fourth, the local authority provides an effective policy cluster, which
supportsclusterinitiativesandentrepreneurs’awarenessofpotentialbenefitsofthis
formofcooperation.
AsianclustersdiffersignificantlyfromeachotherandthereisnosingleAsian
modelofclusters.InAsia,clustersareformedbringingtogetheralargenumberof
smallandmediumenterprises,whichbycooperationjoinforces,butalsoonecan
Chineseindustrialclusters… 165
providemanyexamplesofclusterscreatedbylargetransnationalcorporationsthatare
surroundedbytheirsuppliersandmakeupwholeindustrialcities.Asianclustersare
diverse,asarevariousAsianeconomies.Ontheonehand,onecanobserveclusters,
dealingwiththesimplestproduction,formedintheAsiandevelopingcountries;on
theother hand,there areclustersof moderntechnology,supra-regionalunits that
makeuptheinternationalmarket,fromtheAsiandevelopedcountries.Thegoalof
thisarticleistopresentChineseclusters,thenatureoftheiroperationandthemodels
ofcreationwhicharetypicalforChineseindustry.
Chineseclustersaretypicalindustrialclusters,whichisidenticalwiththenature
ofChinesemanufacturingfirms.IdentifyingChinaasacountrythatis“factoryof
theworld” translatesintomodels ofclusters occurringinthis country.Individual
regionsandindustrialcitieshavebeenhighlyspecialisedintheproductionofcertain
goodsand havebecome aworld centrefor thiskind ofproduction, forexample,
SocksCity,SweaterCity,Kid’sClothingCity,FootwearCapital,andsoon.Chinese
clusters are derived somehow from “specialty cities” of a particular kind. They
associate thousands of specialised small and medium enterprises but also larger
players,whocooperatewith eachotherinthe samearea, whichnaturallyfavours
formation of clusters in China. The cluster-based rural industrialisation not only
playsasignificantroleinChina’sindustrialgrowth,butwasalsoimportantinthe
earlystagesofindustrialisationinotherEastAsiancountries.1Mostoftheindustrial
clusters in China have emerged spontaneously, as in many other countries, but
the government (especially local governments) has given all kinds of support to
theirdevelopmentprocess.Chineseclustersoperatemainlyinthelabour-intensive
manufacturingsectors,thatis,atthelowerendoftheglobalvaluechain.2
Actuallyin Chinaalot ofclusters existandthis numberis stillincreasingin
connectionwithenlargingindustrialisedregions.Somecitieshavebecomefamousfor
theirparticularindustrialcluster,justafewexamplesofwhichareelectronicproducts
in Dongguan (Guangdong), bras and ladies’ underwear in Shantou (Guangdong),
transportequipmentinShandongandlightersinWenzhou(Zhejiang).Clustersare
predominantlystilllocatedintheeasternpartofthecountry(seeFigure1).
OneoftheexamplesofChineseclusterswhichcanbeconsideredasa“specialty
city” isZhiliCluster.Zhili is atown named after textileindustry located inthe
eastoftheHuzhoucityinZhejiangprovince.Itisacompleteproductionchainof
children wearcomposed of10.4thousand enterprises, whichrepresent particular
links in the production chain, such as design, printing, embroidery, buttons and
garment manufactur ing factories. Most of the output of the companies f rom the
clusterisdirected totheinternationalmarket,only21% remainson thedomestic
1B.Fleisher,D.Hu,W.McGuire,X.Zhang,The Evolution of an Industrial Cluster in China,De-
velopmentStrategyandGovernmentDivision,IFPRIDiscussionPaperNo.00896,September2009,
p.1.
2D.Z.Zeng,How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Devel-
opment?,PolicyResearchWorkingPaper5583,TheWorldBank,2011,p.25.
166 AnnaH.Jankowiak
market.The clusterandrelatedindustries areresponsiblefor40% of theGDPof
thewholeregionand250thousandof300thousandpeopleinthetownaremigrant
workersandentrepreneursinvolvedincluster’sactivities.3
Whatisextremelyinterestingisthegeographicaldistributionofindustrialclusters
in China. There are several regions concentrating most dominant clusters, while
theotherslacktheseformsofcooperationortheydonot have astronginfluence.
DefinitelythelargestnumberofclustersislocatedintheeastasshowninFigure1.
Bycontrast,mostclustersareclustersfromseveraldominantindustriesasshownin
Table1.
Figure 1. IndustrialclustersinChina
Source:Li&FungResearchCentre,TheBeijingAxis,www.thebeijingaxis.com.
3H. Zuhui,Y.Jifei, S. Yu,Stay Factors in the Industrial Transfer of Cluster: A Case Study of
Children Wear Cluster of Zhili, Zhejiang, China,SystemsofInnovationforInclusiveDevelopment,
InternationalDevelopmentResearchCouncil,Canada,pp.3–4.
Chineseindustrialclusters… 167
Top100industrialclustersinChina
Provinces/municipalities/
regions
(numberofclusters)
City/county Industrialclusters
1 2 3
Zhejiangprovince(25) Xiaoshan,Hangzhou Steelstructuresindustrialcluster
Fuyang,Hangzhou Boxboardindustrialcluster
Lucheng,Wenzhou Lighterindustrialcluster
Ouhai,Wenzhou Locksindustrialcluster
Leqing,Wenzhou Mediumandlowvoltageelectricalappliancesindus-
trialcluster
Longwan,Wenzhou Valvesindustrialcluster
Pingyang,Wenzhou Plasticwovenpackagingindustrialcluster
Chongfu,Tongxiang,Jiaxing Furindustrialcluster
Haining,Jiaxing Leatherindustrialcluster
Warpknittingindustrialcluster
Pinghu,Jiaxing Opto-mechatronicsindustrialcluster
Yuyao,Ningbo Moldindustrialcluster
Cixi,Ningbo Householdelectronicappliancesindustrialcluster
Ninghai,Ningbo Stationeryindustrialcluster
Yiwu,Jinhua Smallcommoditiesindustrialcluster
Yongkang,Jinhua Hardwareindustrialcluster
Electrictoolsindustrialcluster
Shaoxing Textileindustrialcluster
Dyeingindustrialcluster
Zhuji,Shaoxing Socksindustrialcluster
Pearlsindustrialcluster
Shengzhou,Shaoxing Tiesindustrialcluster
Wenling,Taizhou Plasticshoesindustrialcluster
Luqiao,Taizhou Solidwasterecyclingindustrialcluster
Anji,Huzhou Bambooproductsindustrialcluster
Jiangsuprovince(16) Yixing,Wuxi Electricwiresandcablesindustrialcluster
Environmentalprotectionequipmentindustrialcluster
Purpleclayteawareindustrialcluster
Xishan,Wuxi Electriccarindustrialcluster
NewdistrictofWuxi Electronicsindustrialcluster
Photovoltaicindustrialcluster
Kunshan,Suzhou ITindustrialcluster
Circuitboardindustrialcluster
Changshu,Suzhou Apparelindustrialcluster
Shengze,Wujiang,Suzhou Silktextileindustrialcluster
Danyang,Zhenjiang Eyewearindustrialcluster
Jingjiang,Taizhou Shipbuildingindustrialcluster
Jiangyan,Taizhou Energyequipmentindustrialcluster
Pizhou,Xuzhou Woodprocessingindustrialcluster
Jiangdu,Yangzhou Leathershoesindustrialcluster
Donghai,Lianyungang Siliconeproductsindustrialcluster
Guangdong
province(13)
Zhongshan Machineryandelectronicsindustrialcluster
Packagingindustrialcluster
Guzhen,Zhongshan Lightingindustrialcluster
Shaxi,Zhongshan Casualwearindustrialcluster
Dongguan Electronicproductsindustrialcluster
Xintang,Zengcheng,
Guangzhou Denimclothingindustrialcluster
Huadu,Guangzhou Automobileindustrialcluster
Shantou Underclothingindustrialcluster
168 AnnaH.Jankowiak
cont.
1 2 3
Chenghai,Shantou Toysindustrialcluster
Shenzhen Electronicproductsindustrialcluster
Yuncheng,Yunfu Stoneindustrialcluster
Xinxing,Yunfu Kitchenwareindustrialcluster
Huidong,Huizhou Shoesindustrialcluster
Shandongprovince(10) Jiaonan,Qingdao Textilemachineryindustrialcluster
Haiyang,Yantai Sweaterindustrialcluster
Penglai,Yantai Wineindustrialcluster
Wendeng,Weihai Textileindustrialcluster
LinqingKi Axlebearingindustrialcluster
Rizhao0M Fisheriesindustrialcluster
Zhangqiu,Jinan Transportequipmentindustrialcluster
DezhouflJISolarwaterheaterindustrialcluster
Liaocheng Steelpipeindustrialcluster
Linyi Cropprotectionmachineryindustrialcluster
Fujianprovince(7) Jinjiang,Quanzhou Trainersindustrialcluster Zipperindustrialcluster
Nan’an,Quanzhou Plumbinghardwareindustrialcluster
Hui’an,Quanzhou Snacksindustrialcluster
Putian Jadeprocessingindustrialcluster
Xianyou,Putian Chineseclassicalfurnitureindustrialcluster
Fengli,Shishi Children’swearindustrialcluster
Hebeiprovince(6) Hejian,Cangzhou Insulationmaterialsindustrialcluster
Botou,Cangzhou Metalcastingindustrialcluster
Qinghe,Xingtai Cashmereindustrialcluster
Taocheng,Hengshui Rubber(appliedinengineering)industrialcluster
Xianghe,Langfang Furnitureindustrialcluster
Yongnian,Handan Fastenersindustrialcluster
Shanxiprovince(4) Taiyuan Stainlesssteelindustrialcluster
Qingxu,Taiyuan Radiatorindustrialcluster
Dingxiang,Xinzhou Forgingindustrialcluster
Taigu,Jinzhong Cokingindustrialcluster
Henanprovince(3) Gongyi,Zhengzhou Aluminumproductsindustrialcluster
Refractorymaterialsindustrialcluster
Changyuan,Xinxiang Cranesindustrialcluster
Liaoningprovince(3) Faku,Shenyang Ceramicbuildingmaterialsindustrialcluster
Dashiqiao,Yingkou Magnesiumproductsindustrialcluster
Dandong Measuringinstrumentsindustrialcluster
Hubeiprovince(2) Yichang Phosphoruschemicalsindustrialcluster
Xiantao Nonwoventextileindustrialcluster
Hunanprovince(2) Liuyang,Changsha Fireworksandfirecrackersindustrialcluster
Liling,Zhuzhou Ceramicsindustrialcluster
Jilinprovince(2) Tonghua Pharmaceuticalindustrialcluster
Steelindustrialcluster
Shanghai(1) Jinshan Chemicalsindustrialcluster
Chongqing(1) Bishan Motorcycleindustrialcluster
Anhuiprovince(1) Hefei Householdappliancesindustrialcluster
Heilongjiang
province(1) Lanxi,Suihua Linenproductsindustrialcluster
Guizhouprovince(1) Renhuai,Zunyi Chineseliquorindustrialcluster
Shaanxiprovince(1) Baoji Titaniumproductsindustrialcluster
XinjiangUygur
AutonomousRegion(1) Shihezi Cottontextileindustrialcluster
Source:Li&FungResearchCentre,IndustrialClustersSeries,June2010,Issue6,pp.10–11.
Chineseindustrialclusters… 169
AccordingtotheChineseAcademyofSocialSciencesandtherankingofthetop
100industrialclustersinChinaonecanmakethefollowingobservations:
Uneven geographical distribution is characteristic of industrial clustersa)
acrossChina–industrialclustersareconcentratedinthecoastalprovinces,butthose
intheinlandareemerging–around80%ofclustersarelocatedinthecoastalprovin-
ces.Forty-twoofthemaresituatedintheYangtzeRiverDeltaregionandnineinthe
PearlRiverDeltaregion.MostoftheindustrialclustersarelocatedinJiangsu,Zhe-
jiang,GuangdongandShandongprovinces–60%ofthetop100clustersin2009.
Thecoastalindustrialclustersaccommodateawidevarietyofproductswhi-b)
lethecentralandwesternareasarespecialisedinproductsprocessedfromresour-
cesavailableinthe regions– awiderangeofproducts isproduced inthecoastal
industrialclusters, fromlowvalue-added industries,suchas agriculturalproducts
processing,toITandelectriccarmanufacturing.
ThebiggestindustrialclustersinChinaaremostlyengagedinmanufactu-c)
ring–allofthetop100clustersareengagedinmanufacturing.MostofChineseclu-
stersproducelowvalue-addedgoods,suchasclothes,textile,shoes,furniture,toys
andstainlesssteel.Itisworthemphasisingthattherearenoclustersengagedinthe
servicessector.Apparelandtextileisthelargestsectoronthelist–20appareland
textileclusterswereclassiedonthelist.
Morehighvalue-addedindustrialclustersare gainingcompetence –mored)
high-techindustrialclustersenteringthetop100listin2009.Forexample,theelec-
triccarclusterandthephotovoltaicclusterinWuxiofJiangsuprovince,theelectro-
nicsclusterinShenzhenandthesolarwaterheaterclusterinDezhouofShandong.
Thetrendissettocontinue,consistentwiththegovernmentpolicytoimprovethe
qualityofeconomicgrowth.
New,competitiveindustrialclustersareconstantlyemerging–manyindu-e)
strialclustersareemergingascompetitiveplayers,challengingtheoldones.4
Accordingtothedata,theclusterrepresentsamajorpowerinitsregion,aswell
asnationally,andthrough thepro-exportorientation alsoshapes theinternational
market.Whatisveryinterestingis,however,thecompositionandstructureofthis
clusterof entities. Thevastmajority ofthecluster operatorsaresmall businesses
employingup to60employees, whilethereare fewlargeenterprises.5 Datafrom
detailedresearchshowthat70%ofthoseresponsibleforsewingmaterialsaresuper-
smallbusinessesandsmall,whileinthecaseof production–60%of theentities.
Thismeans thatthe undoubtedsuccess of thecluster correspondsto manysmall
businesses, which through the development of cluster’s bond contribute to the
increaseintheproductioncluster.
4Li&FungResearchCentre,Industrial Clusters Series,June2010,Issue6,pp.12–13.
5 Super-smallenterpriseshavelessthan20employees,smallenterpriseshave21–60employees,
medium-smallenterpriseshave61–120employeesandtheresthavemorethan120employees.
170 AnnaH.Jankowiak
EveryChinese cluster hasits own developmenthistory andwas formed ina
differentway.However,somemainreasonsforcreatingacluster in Chinacanbe
presented:
The open door policy and reform – f) almostalltheclusterswereformedafter
China’sopening up.The reformsand opendoor policiesprovided amacro-envi-
ronmentthatallowedtheprivatesectortoourishandforeigninvestmenttoenter
China.Beforethereforms,allprivatebusinesseswereofciallyforbidden.
Long history of production or business activities in a particular sector g) bu-
sinessactivityinagivensectorprecededmanyChineseclusters.Forexample,the
WenzhoufootwearclusterinZhejiang provincehas along historyof shoemaking
andhasbuiltuplocalproductioncapacityovertime.
Proximity to major local markets and infrastructure h) ingeneral, mostof
theseclusters are locatedin thecoastal region,close to internationalmarkets. In
addition,theyarealsogenerallybasedinatownormajorcityandareclosetomain
roads,railways,highways,andports.Thislocationadvantageisespeciallyimportant
forexport-orientedclusters.
Entrepreneurs with tacit knowledge and skills in production and trading i)
thelongtraditionandknowledgepasseddownfromgenerationtogenerationthro-
ughfamilyandkinshiptieshaveplayedanimportantroleinclusterformation.
Foreign direct investment and the diaspora – j) clustersbenetingfromFDI
andthediasporaareconcentratedmostlyontheeasternsideofthePearlRiverDelta
region,intheDongguan,HuizhouandShenzhenareas.Theeconomiesoftheseclu-
stersaredrivenmainlybyoverseasChineseandforeignrms.
Natural and human endowments – k) suchfactorsareespeciallyimportantfor
naturalresource-based clusters,such as those in seafoodprocessing, fruits,stone
carving,aquaculture,ceramicsandfurniture.
Market pull – l) whenChinahadbeenrstopenedup,therewasahugeshor-
tageofalmosteverythingasaresultofthecentrallyplannedeconomy.Thesedespe-
ratemarketneedsprovidedapowerfulreasonfortheexistenceofnumerousclusters
thatsprangupinashortperiodoftime.
Government facilitation and industrial transfer m) inrecent years, because
ofrising costs,limitedland andtough environmentalrequirements,many coastal
clustershavebeguntomoveinland;someclustersinthemiddleandwesternregions
wereformedthroughsuchtransfers.Insomecases,thosemoveswerehighlyinu-
encedbydeliberategovernmentpolicies;however,suchtransfersarestillbasedlar-
gelyonamarketchoice,inwhichthegovernmentplaysmainlyafacilitatingrole.6
ClustersinChinaaresuccessfulprimarilybecausetheyareabletoincreasethe
diversityandsophisticationoftheirbusinessactivitiestoachievegreaterproductivity,
efficiency and competitiveness. In the export-led growth model, this ability is
especiallycrucial.Thewell-knownlow-costlabourfactorandmanyotherelements
havecontributedtothesuccessofChineseindustrialclusters.Theseinclude:
6D.Z.Zeng,How Do Special Economic…,op.cit.,pp.26–27.
Chineseindustrialclusters… 171
Efciency gains and lowered entry barriersa) –inmanyChineseclusters,as-
sociatedrmsoperateindifferentmanufacturingsegmentsaswellasinrelatedse-
rvices,andbecauseofthattheyformwell-functioningvaluechainsandproduction
networkswithanefcientdivisionoflabour.Forexample,theDatangsockscluster
inZhejiangprovincecomprises2,453socksrms,550rawmaterialrms,400raw
materialdealers,312hemstitchingfactories,5printinganddyeingplants,305pac-
kingfactories,208mechanicalttingssuppliers,635sockdealersand103shipment
servicerms.Inaddition,DatangLightFabricandSockCityhas1,600shops.
Effective local government supportb) –mostChineseclustersreceivehelpand
supportfromtheauthorities,althoughitsformandtimeallocationaredifferent.In
mostcases,governmentassistancegoestotheclustersthatalreadyexistandhave
alreadybeguntoshowtangiblebenets.SupportforclustersfromtheChineseau-
thoritiesmayhavedifferentrangesbutusuallymanifestsitselfby:
Infrastructure building  – the Chinese government has given high priority to
roads,water,electricityandtelephonelines,andhavetriedtobuildaspecialised
marketorindustrialparktofacilitatebusinessactivities.Thismarketcanbring
suppliers, producers, sellers and buyers together and help build forward and
backwardlinkages.Forexample,inXiqiaothecitygovernmentsetuptheSouth
TextileMarketin 1985to replacetheoriginalinformalmarket toregulate the
localmarketandstimulatemassproductionandsales.
Regulations, quality assurance and standards setting – –localgovernmentsoften
try to improve services and regulatory environment to facilitate business
generationand help clustersoperate normally andmaintain dynamicgrowth;
theyintroducespecicregulations,especiallythoserelatedtoinvestmenttype,
productqualityandstandards,toensurethat productsmadein clustershavea
marketfuture.
Technology, skills and innovation support – –localgovernmentsareincreasingly
emphasisingtechnologyinnovationandupgrading.Becauseimitationwithina
clusterissometimeseasy,rmshesitatetoinvestininnovationandtechnology
upgrading,andthusgovernmentinterventioncanbe justied.Forexample, in
Guangdong, the provincial government has invested RMB 300,000 in each
specialised town to build a public technology innovation centre to support
clusters’innovationandtechnologyactivities.
Preferential policies and nancial support –  –local governmentsoften provide
certain incentives, including desirable land, tax reduction or exemption, and
accesstocreditsandloanstoattractqualiedenterprisestoclusters.
Knowledge, technology and skill spillovers through inter-rm linkagesa)  –
manyclustersbenetedfromstate-ownedenterprises(SOEs)andFDI,whichpro-
videdimportantinitialtechnologyandacrucialimpetusforclusters’development.
Theclustersinthecoastalregion(thePearlRiverDelta–clustersinHuizhouand
Dongguan)weredrivenbyFDI,especiallyfromthediasporainHongKong,China,
Macao,ChinaandTaiwan.
172 AnnaH.Jankowiak
Entrepreneurial spirit and the social networkb) –manyclustersinChinahave
alonghistoryofbusinessandindustry,whichcanhelpthemontheirwaytodevelop-
ment.Becausemanytransactionsinvolveanumberofdifferentplayersinacluster,
theuseofformaland,whatisevenmoreimportant,informalcontractsiscrucial.
Innovation and technology support from knowledge and public institutionsc)
– Besides government’s actions, universities and research institutes also provide
supportforinnovationandtechnologyupgradinginclusters.Inthecaseoftheclu-
sterinWenzhou,WenzhouUniversityhas played animportantrole insupporting
technologyinnovationinthefootwearandotherclusters.Thecentrehasfocusedon
“green”productdevelopment,cleanleatherproductiontechnologyandotherhigh-
-techresearchonleatherproduction.
Support from industrial associations and other intermediary organisationsd)
–many industrialassociations,especially thosein industrialclusters,have begun
toplayimportantroles. InWenzhou,shoemakingrmsfoundedthe rstshoema-
kers’associationin1991–theWenzhouLuchengAssociation.Itcurrentlyhas1,138
membersand 26branches. Thetasksof theorganisation areto connectthe local
authorityandrms,introducenewtechnologiesandhelpimproveshoequality,help
rmsenterand expandondomesticand overseasmarketsthrough marketing and
brandingservices,provideinformationservices,promotetradeandprovidetraining
inpartnershipwithnationalfootwearinstitutions.7
Inconclusion,itcanbesaidthattheformoflinksbetweenproductioncompanies
such as industrial clusters is expanding in the case of the Chinese economy.
Currently,therearemanyclusterslocatedmainlyintheeastofthecountry,whichare
typicallyproductiveinnature.These clustersarecomplexsupplychains, creating
a whole industrial city specialising in a particular production. Affiliated entities
offer comprehensive production from a given field (e.g., clothing) as each stage
ofproduction isrealised inthe cluster.This designensures efficientoperationof
thedomesticmarketand,evenmoreimportantfromtheperspectiveoftheChinese
economy,oftheinternationalmarket.Althoughindustrialclustersaretraditionally
understoodasclustersoflow-levelinnovationinmanyChineseclustersactionsare
aimedatincreasinginnovationactors.Asignificantroleinthisprocessisplayedby
thenational andlocalpower,which througha seriesofvaried activitiessupports
thecreationofR&Dcentresinthecluster.Improvinginnovationclusters,including
thosenotproducingtraditionalhigh-techgoods,willallowforabetteradaptationto
changingmarketcircumstances andimprovementof theconditionofthe Chinese
economy.
7Ibidem,pp.28–33.
Chineseindustrialclusters… 173
References
FleisherB.,HuD.,McGuireW.,ZhangX.,The Evolution of an Industrial Cluster in China,Development
StrategyandGovernmentDivision,IFPRIDiscussionPaperNo.00896,September2009.
Li&FungResearchCentre,Industrial Clusters Series,June2010,Issue6.
ZengD.Z.,How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China’s Rapid Development?,
PolicyResearchWorkingPaper5583,TheWorldBank,2011.
ZuhuiH.,JifeiY.,YuS.,Stay Factors in the Industrial Transfer of Cluster: A Case Study of Children
Wear Cluster of Zhili, Zhejiang, China, Systems of Innovation for Inclusive Development,
InternationalDevelopmentResearchCouncil,Canada.

www.thebeijingaxis.com

  Klastry to coraz powszechniejsza forma współpracy przedsiębiorstw, która
dajezrzeszonympodmiotomogromnemożliwościrozwoju i wymiany doświadczeń. Kraje
zregionuAzji i Pacyfikustają się corazczęstszym miejscem ulokowaniaklastrów,naco
nakładająsięzróżnicowaneczynniki.Regionazjatycki jest atrakcyjnym regionem dla bez-
pośrednichinwestycjizagranicznych,dziękiktórympowstajewielenowychprzedsiębiorstw,
atakżeistniejetamsilnatradycjaprzemysłowa,zatemklastrytworząsięniejakonaturalnie
jakonastępstwokoncentracjiwyspecjalizowanegoprzemysłunadanymterenie.Przykładem
koncentracjiprzemysłuwstopniu większym niż przeciętna sąklastry przemysłowe uloko-
wanewChinach.Wieleregionówchińskichzajmujesiętylkookreślonąprodukcją(np.tek-
stylia),któranastępnietrafianarynekkrajowyimiędzynarodowy.Sątoniezwyklesprawnie
zorganizowaneklastry-miasta.Funkcjonujewnichogromnaliczbamałychiśrednichprzed-
siębiorstw,które działając razem, mają większeszanse na osiągnięciewysokiego poziomu
konkurencyjności.
klastrychińskie,klastryprzemysłowe,rozwój.
... In the following, there will be various definitions of the cluster provided by scholars. First, a group of enterprises having strong vertical ties and located in a region that is close to each other geographically [1,2]. In the second and more comprehensive definition of Porter, a cluster is a geographic concentration of related enterprises and other firms in a special field [2]. ...
... First, a group of enterprises having strong vertical ties and located in a region that is close to each other geographically [1,2]. In the second and more comprehensive definition of Porter, a cluster is a geographic concentration of related enterprises and other firms in a special field [2]. ...
Article
Industrial clusters are one of the most current development models. Aggregation of firms in a geographical area has many advantages, such as cost reduction, better supply, and knowledge emission with linkage together. The linkage result will be created the networks. The industrial clusters without co-operation networking will not be developed. That must be noticed to severe changes of business environment parameters. Therefore, this paper develops an uncertain mathematical model under sustainable and dynamic conditions. The model contains four objectives, namely profit, transportation cost, employment, and environment appraisal of the cluster. The outcome of this research is to find the best/optimal solution for firms’ arrangements with/within networks that maximize the profit, employment, and environment score and so minimize the transportation cost. The assignment patterns show horizontal and vertical cooperation with/within networks. The efficiency of model clustering in sub-clusters is followed by the neighbor clustering efficiency and the one’s clustering efficiency methods.
Book
Full-text available
Obecne rozumienie innowacji, akcentujące jej systemowość, holistyczność i interaktywność, zakłada istnienie odpowiednich struktur, zdolnych do gromadzenia i wykorzystania kapitału intelektualnego. Autorzy przeprowadzili badania w Indiach i Japonii, a zidentyfikowane mechanizmy i instrumentarium polityki klastrowej tych dwóch odmiennych struktur gospodarczych umożliwiły sformułowanie rekomendacji dla gospodarki polskiej, zmagającej się z problemem współpracy na linii biznes – nauka – rząd, dotyczących łączenia przedsiębiorstw lokalnych w struktury klastrowe. Monografia zawiera treści interesujące zarówno dla badaczy problemu, jak i zarządzających gospodarką na różnych szczeblach.
Article
Full-text available
In the past 30 years, China has achieved phenomenal economic growth, an unprecedented development miracle in human history. How did China achieve this rapid growth? What have been its key drivers? And, most important, what can be learned from China's success? Policy makers, business people, and scholars all over the world continue to debate these topics, but one thing is clear: the numerous special economic zones and industrial clusters that emerged after the country's reforms are without doubt two important engines of China's remarkable development. The special economic zones and industrial clusters have made crucial contributions to China's economic success. Foremost, the special economic zones (especially the first several) successfully tested the market economy and new institutions and became role models for the rest of the country to follow. Together with the numerous industrial clusters, the special economic zones have contributed significantly to gross domestic product, employment, exports, and attraction of foreign investment. The special economic zones have also played important roles in bringing new technologies to China and in adopting modern management practices. This study briefly summarizes the development experiences of China's special economic zones and industrial clusters (their formation, success factors, challenges, and possible areas or measures for policy intervention), based on case studies, interviews, field visits, and extensive reviews of the existing literature in an attempt to benefit other developing countries as well as the broader development community.
Stay Factors in the Industrial Transfer of Cluster: A Case Study of Children Wear Cluster of Zhili, Zhejiang, China, Systems of Innovation for Inclusive Development
 • H Zuhui
 • Y Jifei
 • S Yu
Zuhui H., Jifei Y., Yu S., Stay Factors in the Industrial Transfer of Cluster: A Case Study of Children Wear Cluster of Zhili, Zhejiang, China, Systems of Innovation for Inclusive Development, International Development Research Council, Canada.
The Evolution of an Industrial Cluster in China, Development Strategy and Government Division, IFPRI Discussion Paper No
 • B Fleisher
 • D Hu
 • W Mcguire
 • X Zhang
Fleisher B., Hu D., McGuire W., Zhang X., The Evolution of an Industrial Cluster in China, Development Strategy and Government Division, IFPRI Discussion Paper No. 00896, September 2009.
The Evolution of an Industrial Cluster in China, Development Strategy and Government Division
 • B Fleisher
 • D Hu
 • W Mcguire
 • X Zhang
Fleisher B., Hu D., McGuire W., Zhang X., The Evolution of an Industrial Cluster in China, Development Strategy and Government Division, IFPRI Discussion Paper No. 00896, September 2009.