Conference PaperPDF Available

Mobil Perakendecilik ve Tüketici Eğilimlerinin Analizine Yönelik Bir Pilot Çalışma

Authors:

Abstract

İnternet’in günlük hayatta yoğun olarak kullanılması tüketicilerin alışveriş davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil telefonlar ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların aracılık ettiği e-alışverişin ötesine taşımaktadırlar. Tüketicilerin alışveriş davranışlarının ve farklı kanalları tercih etme eğilimlerinin analiz edilmesi, işletmelerin pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından önemlidir. Çalışmanın amacı İzmir’de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki ve iletişimdeki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında belirlenmesidir. Çalışmanın pilot çalışma niteliği taşıması ve keşfedici amacı nedeniyle nitel araştırma yöntemi olarak odak grup çalışması kullanılmıştır. Literatür özetinde belirtilen teori ve çalışmalara dayanarak hazırlanan ve kılavuz niteliği taşıyan sorular kullanılarak her biri sekiz katılımcıdan oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu sınıflandırmaları esas alınarak yaş ve meslek gruplarına göre belirlenen toplam altı odak grup aracılığıyla çalışmanın uygulama bölümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sunulmuştur.
1
2
MOBİL PERAKENDECİLİK ve TÜKETİCİ
EĞİLİMLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR PİLOT
ÇALIŞMA
Aykan Candemir1, Ali Erhan Zalluhoglu2 , Rezan Tatlıdil3
1 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova,
Izmir, Türkiye,
E-posta: aykan.candemir@ege.edu.tr
Tel: 232 311 19 15
2 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova,
Izmir, Türkiye,
E-posta: erhan.zalluhoglu@ege.edu.tr
Tel: 232 311 16 23
3 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 35040, Bornova,
Izmir, Türkiye,
E-posta: rezan.tatlidil@ege.edu.tr
Tel: 232 311 52 83
3
Özet
İnternet’in günlük hayatta yoğun olarak kullanılması tüketicilerin
alışveriş davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Mobil telefonlar ile
mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve
perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde
bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların
aracılık ettiği e-alışverişin ötesine taşımaktadırlar. Tüketicilerin alışveriş
davranışlarının ve farklı kanalları tercih etme eğilimlerinin analiz
edilmesi, işletmelerin pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından
önemlidir. Çalışmanın amacı İzmir’de yerleşik tüketicilerin perakende
alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki ve iletişimdeki gelişmelere ve
değişmelere bağlı olarak şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik
bağlamında belirlenmesidir. Çalışmanın pilot çalışma niteliği taşıması ve
keşfedici amacı nedeniyle nitel araştırma yöntemi olarak odak grup
çalışması kullanılmıştır. Literatür özetinde belirtilen teori ve çalışmalara
dayanarak hazırlanan ve kılavuz niteliği taşıyan sorular kullanılarak her
biri sekiz katılımcıdan oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu
sınıflandırmaları esas alınarak yaş ve meslek gruplarına göre belirlenen
toplam altı odak grup aracılığıyla çalışmanın uygulama bölümü
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut çalışmalar
dikkate alınarak değerlendirilmiş ve sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Mobil Perakendecilik, İnternet, Tüketici Eğilimleri.
4
Abstract
Internet, becoming almost as an integral part of our daily lives, caused
important changes in customers’ shopping behaviors. The appearance of
mobile phones and mobile devices and their widespread usage had
profound effects on many sectors inculding communication and retail
sectors. Mobile devices took shopping one step further through adding
mobility to e-shopping done through computers. Analyzing customers’
shopping behavior through various channels, would supply valuable
insights to firms in reshaping their marketing strategies. The study can be
considered as a pilot study and as a qualitative research, focus group
study was conducted to expore the tendencies of the consumers located in
İzmir within the context of retail shopping considering the developments
and changes in technology and communication. Questions used in the
study were prepared depending on the theories and other studies
presented in literature review. Six groups, each of which composed of
eight participants, were organized according to the age groups used by
Turkish Statistical Institue and professions. The results of the study are
presented considering the present studies in the literature.
Keywords: Mobile Retailing, Internet, Consumer Tendencies.
1.Giriş
Teknolojinin gelişmesi, bilgisayarların hayatın hemen her alanında
vazgeçilmez hale gelmesi, internet kullanımının her geçen gün artması iş
dünyası ve yaşam tarzlarına önemli etkiler yapmaktadır. Mobil telefonlar
ile mobil araçların ortaya çıkması ve yaygınlaşması başta iletişim ve
perakende sektörü olmak üzere hemen her sektöre büyük etkilerde
5
bulunmaya başlamıştır. Mobil araçlar ticaret ve alışverişi bilgisayarların
aracılık ettiği e-ticaretin ötesine taşımaktadırlar. Kentlerin büyümesi,
mesafelerin uzaması, alışverişe ayrılabilecek zamanın azalması, hayat
tarzlarının ve tercihlerin değişmeye başlaması alışveriş tercihlerinin
değişmesini de beraberinde getirmiştir.
Bu gelişmeler, pazar kavramına da farklı bakış açılarıyla yaklaşmayı
gerekli kılmıştır. İnternetin, eğlenceden ticari faaliyetlere kadar her
alanda kullanımının yaygınlaşması iletişim, pazarlama, perakendecilik,
satın alma, ticaret, müşteri bağlılığı gibi kavramlara yeni anlamlar
kazandırmıştır (Barutçu, 2008: 318).
Bu çalışma İzmir’de yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş
alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak
şekillenen eğilimlerinin belirlenmesini amaçlayan pilot bir araştırma
olma niteliği taşımaktadır. Mobil perakendecilik konusundaki
çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olması nedeniyle bu araştırma
ileride yapılacak kalitatif ve kantitatif çalışmalara yön gösterme
özelliğini de taşımaktadır.
2. Literatüre Yaklaşımlar
Elektronik alışveriş 1990’lara kadar planlı ve geniş kapsamlı şekilde
uygulamaya girmemiş olsa da Doddy and Davidson’ın (1967)
öngörüsünü doğrular şekilde eskiden bir ürünü satın almak için ürünün
satıldığı yere gidip satın alma işlemini gerçekleştirmek ya da alternatif
olarak katalog ya da telefon aracılığıyla satın alan tüketiciler artık
bulunduğu mekânda ürünleri inceleyip farklı kriterlere göre kıyaslayıp
alışveriş yapabilir hale gelmiştir. Bunu sağlayan internet piyasaların ve
6
alışverişin küreselleşmesi yanında geçmişle kıyaslandığında göreceli
olarak düşük maliyetli bir kanal olarak çok sayıda insanın hayatının
parçası haline gelmiştir (Doherty vd., 2010). İnternetin yayılması, etki
alanının artması ve çok sayıda perakendecinin internetin de dâhil olduğu
farklı kanalları birlikte kullanmaya başlaması sadece fiziksel ortamda
satış yapmaya çalışan perakendecilerin rekabet gücünü azaltmaya
başlamıştır.
Son yıllarda artan sürekli internet erişimine sahip olma arzusu masaüstü
bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, oradan da mobil araçlara geçişi
hızlandırmıştır. Mobil araçların ses iletişiminden veri iletişimine uygun
hale gelerek insanların her zaman her yerde çevrimiçi olmasına imkân
verir hale gelmesiyle iletişim sabit araçlardan mobile araçlara doğru
kaymaya başlamıştır (Püschel vd., 2010: 389; Tsang vd., 2004: 67).
İnsanlar mobil hayat tarzı olarak adlandırılabilecek ve merkezinde
kültürel nesneler olarak mobil araçların olduğu bir hayat tarzında nerede
ve ne zaman olursa olsun iletişim içinde olmak, bilgi edinmek, eğlenmek
ve alışveriş edebilmeyi arzulamaktadırlar (Shankar vd., 2010: 116).
İnternetin, mobil teknolojinin ve mobil iletişim araçlarının eşzamanlı
gelişmesi ile elektronik ticarete uygun hale gelmesi (NRF, 2011: 7), yeni
bir kavram olarak mobil ticareti ortaya çıkarmıştır. Mobil araçlar
yardımıyla sunulan mobil internet servisleri, kullanıcıların sabit bir
bağlantı noktasına ihtiyaç duymasını gerektirmeden, onlara daha kişisel
içerikler ve özel servisler sunmaktadır (Sarısakal ve Aydın, 2003). E-
pazarlama ve e-ticaret uygulamalarının önemli kısmı “örgütlerin hedef
kitleleri ile mobil araçlar ve ağlar üzerinden iletişime geçmek ve ilişkide
bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi uygulama”
7
(http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing) olarak tanımlanabilen
mobil pazarlama dahilinde de kullanılabilmektedir. (Abdelkarim ve
Nasereddin, 2010: 52).
Mobil araçların pazarlama faaliyetleri için uygun ve çekici görülmesinin
başlıca nedenleri; her zaman her yerde açık ve çalışır halde bulunmaları
dolayısıyla gelen mesajlara anında tepki verilebilmesi, mesajların ileriye
dönük saklanabilmesi nedeniyle mesajların daha etkili olabilmesi ve
tüketicilerle birebir iletişim kurma imkânı yaratması sayesinde birebir
pazarlama imkânı sunması şeklinde belirtilebilir (Yuan ve Cheng, 2004:
462).
Bu gelişmeler perakendeci ile müşterilerin internet üzerinden iletişimde
bulunduğu ve satışın gerçekleştirildiği bir perakendecilik çeşidi olan
elektronik perakendeciliğin (Levy ve Weitz, 2012: 58) yaygınlaşmasına
da destek olmuştur. Song ve Whang’ın (2000: 2) e-ticaret için önerdiği
ilgi çekme, etkileşime girme, uyarlama, alışveriş işlemi, ödeme, teslim,
hizmet ve kişiselleştirmeyi içeren sekiz aşamalı süreç mobil araçlar söz
konusu olduğunda bazı düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale
getirmektedir. Maamar’a göre (2003: 254) bu zenlemeler ilgi çekme,
etkileşim, alışveriş işlemleri ve ödeme aşamalarında olmalıdır.
Gelişen iletişim ve bilgi teknolojilerinin insanların hayatını ve
işletmelerin faaliyetlerini kolaylaştırdığı belirtilse de teknolojinin
potansiyel kullanıcıları tarafından kabul edilip kullanılması da son derece
önemlidir. Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilen Nedenli
Eylem Teorisine (Theory of Reasoned Action-TRA), göre bir kişinin bir
davranışı göstermesindeki neden o davranışı göstermedeki davranışsal
8
niyetidir (Behavioral Intention-BI). Davranışsal niyette iki belirleyen
mevcuttur: davranışa yönelik tutumlar (davranışın sonrasında ortaya
çıkması beklenen sonuçlar ve kişinin bunları değerlendirmesi) ve
subjektif normlar (davranışta bulunacak kişi tarafından önem atfedilen
kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin
veya gerçekleşmemesinin beklentisi içinde olmaları). TRA, teknoloji
kullanımının güçlü belirleyicilerinden biri olmuştur (Yousafzai vd.,
2010).
Davis (1989) bu teoriye dayanarak Teknoloji Kabul Modelini
(Technology Acceptance Model-TAM) geliştirmiştir. Davis (1989)
çalışmasında, davranışsal niyetin teknoloji kullanımı konusunda
belirleyici olduğunu belirtmektedir. Teknoloji kullanımına ilişkin
tutumlar algılanan yarar ve algılanan kullanım kolaylığı ile belirlenebilir.
Davis (1989) algılanan yararı, “kullanıcının bir uygulamayı
kullanmasının işteki performansını arttırıp arttırmayacağına dair inancı”
olarak tanımlamıştır. Algılanan kullanım kolaylığı ise, “kullanıcının
uygulamayı mümkün olan en az çaba sarf ederek kullanabilme derecesi”
olarak tanımlanmıştır.
Rogers (2003) teknolojinin kullanılması konusunda bir diğer önemli teori
olan ve "bir sosyal sistem içerisindeki kişiler arasında zaman içerisinde
belirli kanallar üzerinden yeniliklerin yayılması süreci”ni açıklayan
Yeniliklerin Yaygınlaşması Teorisini geliştirmiştir. (Innovation Diffusion
Theory – IDT). Rogers (2003) yeni teknolojilerin kabulünde göreceli
avantaj, uygunluk, karmaşıklık, deneyebilme, gözlemleyebilme olarak
belirtilebilen başlıca beş etken olduğuna işaret etmiştir. Bu etkenlerin
yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu da belirten Rogers bunları
9
(1) yenilik kararının niteliği, (2) yenilikle ilgili karar vermenin hangi
aşamasında iletişim kanallarının yenilikle ilgili bilgi sunduğu, (3)
yeniliğin yayıldığı sosyal sistem ve (4) yeniliğin kabulünde etkili olan
kişi ve kuruluşların etkileri olarak saymaktadır. Moore and Benbasat
(1991) Rogers’ın çalışmasına temel alarak yaptıkları çalışmada 34
soruluk ölçeğe dayanarak göreceli avantaj, uygunluk, kullanım kolaylığı,
sonuçların görülebilmesi, imaj, görülebilirlik, deneyebilme ve gönüllülük
başlıklarıyla sekiz faktör belirlemiştir. Gatignon ve Robetson’a (1985:
854) göre yeniliklerin kabulündeki bilişsel sürecin miktarını belirleyen
başlıca dört değişken mevcuttur. Bunlar: (1) tüketicilerin öğrenme
gereklilikleri, (2) yenilik ya da değişiklik yapmanın maliyeti, (3) sosyal
uygunluk ve (4) çok kişinin kabulüdür.
Algılanan davranış kontrolü boyutu eklenerek Nedenli Eylem Teorisinin
(TRA) genişletilmiş hali olan Planlanmış Davranış Teorisine (Theory of
Planned Behavior-TPB) göre (Venkatesh vd., 2003: 429), insanların
toplumsal davranışları belirli faktörlerin kontrolü altında belirli
sebeplerden kaynaklanır ve planlanmış bir şekilde gerçekleşir.
Davranışın gerçekleşmesi için "Davranışa Yönelik Amacın" oluşması
gereklidir. "Davranışa Yönelik Amacı" etkileyen faktörler, "Davranışa
Yönelik Tutum", "Subjektif Norm"lar ve "Algılanan Davranış Kontrolü"
dür. "Davranışa Yönelik Tutum", kişinin davranışın gerçekleşmesine
karşı olan değerlendirmesidir. “Subjektif Norm” kişi için referans
kişilerin, kurum veya kuruluşların belirli bir davranışın gerçekleşmesinin
ya da gerçekleşmemesinin beklentisini ifade eder. “Algılanan Davranış
Kontrolü” ise kişinin davranışı gerçekleştirmesinin kolaylığı ya da
zorluğu konusundaki algılamasıdır (Ajzen, 2005: 126). TPB, pazarlama
10
ve tüketici davranışları alanında çalışanlar için etkin olarak kullanılabilir
bir teoridir (Bansal and Taylor, 2002; Fortin, 2000; Liao vd. 1999).
Teknolojinin kabul edilmesi konusunda yaptıkları çalışmada Taylor and
Todd (1995) TAM’ın bilgi teknolojilerini kullanma davranışının
belirlenmesinde önemli olduğunu vurgulamakla birlikte kendilerinin
önerdikleri ayrıştırılmış TPB’nin daha kapsamlı bir açıklama sunduğunu
belirtmişlerdir. TPB’den farklı olarak “subjektif norm”, “algılanan
davranış kontrol”ü ve “tutum” ile ilgili faktörleri ayrıştırarak yeni alt
faktörler oluşturmuşlardır (Püschel vd., 2010).
Venkatesh vd. (2003) önceki çalışmalarda yer alan model ve teorileri
temel alarak karma bir model oluşturmuştur. Birleştirilmiş Teknoloji
Kabul ve Kullanım Modeli (Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology, UTAUT), olarak adlandırılan bu model oluşturulurken dört
faktör (performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki ve
kolaylaştırıcı faktörler) modele dahil edilmiştir. UTAUT bireylerin bilgi
sistemini kullanma eğilimini ve ardından gelen kullanma davranışlarını
ölçmeyi ve sayılan dört faktörün cinsiyet, yaş, deneyim ve gönüllülük
değişkenlerinden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
3. Mobil Perakendecilikte Son Gelişmeler
Kullanımı hızla yaygınlaşan ve penetrasyon oranı pek çok ülkede
%100’ü geçen cep telefonları ilk defa piyasaya sürüldüğünde hareket
halindeyken de kişiler arasında sürekli iletişim sağlayabilen araçlar
olarak lanse edilmiştir. Ancak mobil teknolojilerdeki son gelişmeler
gerek cep telefonlarının farklılaşmasını gerekse farklı niteliklerdeki
mobil araçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu araçlar bir taraftan
11
gelişmiş multimedya özelliklerine sahip olmaya başlamış diğer taraftan
interneti de kullanılır hale gelebilmiştir (Varnalı vd., 2011: 2).
2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin
%42,9’u İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı
ayında %41,6 idi. 2011 yılı Nisan ayı itibariyle hanelerin %39,3’ünde
geniş bant İnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G
bağlantı) erişim imkânı bulunmaktadır. ADSL %34,5 ile tüm haneler,
%80,2 ile İnternet kullanılan haneler arasında İnternet erişim imkânı
sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin %5,3’ünde, İnternet kullanılan
hanelerin ise %12,2’sinde İnternet erişim imkânı sağlamaktadır (TÜİK,
2011: 1).
16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %36,2’si İnterneti düzenli olarak
hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır. 16-74 yaş
grubunda İnternet kullanan bireylerin düzenli İnternet kullanım oranı ise
%89,5 olup, bu oran kentsel yerlerde %90,7, kırsal yerlerde %83,7’dir.
İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla
mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6’dır. Önceki
yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15’0 idi. 2010 yılı
Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet
üzerinden alışveriş yapan bireylerin %28,8’i giyim ve spor malzemesi,
%27,8’i elektronik araç, %19,8’i ev eşyası, %17,6’sı kitap, dergi, gazete
(e-kitap dahil) İnternet üzerinden satın almıştır (TÜİK, 2011: 2).
Türkiye’de 2004 yılında %49 olan mobil penetrasyon oranı, Aralık 2011
itibariyle Türkiye’de yaklaşık %88,6’ya yükselmiştir ve toplam 65,3
12
milyon mobil abone bulunmaktadır. 2004 yılında %85 olan AB ortalama
mobil penetrasyon oranı 2010 yılında %126’ya yükselmiştir (BTK, 2012:
41).
Tablo 1. 3G Hizmeti Kullanıcı Verileri
2010-4.Çeyrek
2011-3.Çeyrek
2011-4.Çeyrek
3G Abone Sayısı
19.407.264
281.608.069
31.375.507
Mobil İnternet Abone Sayısı
1.448.020
1.344.540
1.547.421
Mobil Cepten Internet
4.340.904
4.907.380
Mobil İnternet Kullanım Miktarı,
Gbyte
4.387.315
8.766.845
10.708.533
Kaynak: BTK, 2012: 42
Temmuz 2009’da 3G hizmet sunumunun başlamasıyla 2010 dördüncü
çeyrekte 19,4 milyon olan 3G abone sayısı 2011 son çeyrekte 31,4
milyona ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten
internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler için 1.448.020’den
6.454.801’e yükselmiştir. Bu dönemde toplam mobil internet kullanım
miktarı ise 10.708 TByte olarak gerçekleşmiştir. (BTK, 2012: 42).
4. İzmir İlinde Yerleşik Tüketicilerin Mobil Perakendecilik
Eğilimine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Çalışmanın bu bölümünde, İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende
alışveriş alışkanlıklarının teknolojideki gelişmeler doğrultusunda nasıl
13
şekillendiği ve yeni gelişen mobil perakendeciliğe yönelik tüketici
eğilimlerinin belirlenmesini hedefleyerek yapılan araştırmanın amaçları,
kapsamı ve yöntemi irdelenmiş ve elde edilen bulguların
değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ortaya konulmuştur.
4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Çalışmanın amacı İzmir ilinde yerleşik tüketicilerin perakende alışveriş
alışkanlıklarının teknolojideki gelişmelere ve değişmelere bağlı olarak
şekillenen eğilimlerinin mobil perakendecilik bağlamında
belirlenmesidir. Çalışma keşifsel nitelikte bir pilot çalışmadır. Elde
edilen bulgular teknoloji çerçevesinde şekillenen ticari çevrede
perakendecilerin rekabet edebilmeleri için uygun stratejiler
oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.
Çalışmanın temel kısıtı, mobil perakendeciliğin yeni gelişen bir kavram
olması itibariyle bu konuda literatürdeki çalışmaların az sayıda olmasıdır.
Ayrıca katılımcıların çoğunun fiilen mobil alışveriş deneyiminin
olmaması ve çalışma sırasında bunun gerçekleştirilememesi yanında satın
alma sonrası teslimat, geri ödeme vb. hizmetlerle ilgili olarak
tüketicilerin davranışlarının belirlenememesi diğer kısıtı oluşturmaktadır.
Mobil perakendecilik uygulamalarının Türkiye’de henüz
yaygınlaşmaması ve tüketicilerin henüz mobil perakendecilikle ilgili
olarak yeterli düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmaması nedeniyle
kantitatif araştırma yöntemlerinin uygulanması tercih edilmemiştir.
Konunun yeni olması ve konuyla ilgili yeterince çalışma olmaması da
benzer çalışmalarla kıyaslama yapılmasının önünde engel
oluşturmaktadır. Çalışma daha sonraki dönemlerde, mobil perakendecilik
14
odağında, daha geniş bir örneklem ile Türkiye genelinde uygulanabilecek
kalitatif ve kantitatif uygulamalarla desteklenebilir.
4.2. Araştırma Yöntemi
Çalışma kapsamında araştırma yöntemi, veri toplama ve araştırma
soruları aşağıda yer almaktadır.
4.2.1. Veri Toplama ve Analizi
Araştırma pilot ve keşfe dayalı bir çalışma olması itibariyle, zengin bir
içerik elde edebilmek için farklı bakış açılarının ve görüşlerin
toplanmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, veri toplama yöntemi
olarak nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması tekniğinin
kullanılması uygun görülmüştür. Yöntem olarak odak grup çalışmasının
tercih edilmesi, keşfedici rolü sayesinde problem tanımlamada etkin
olarak kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır (Nakip, 2003).
Odak grup çalışmaları için örneklem seçiminde ise amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi, olgu ve olayların
keşfedilmesinde ve açıklanmasında kullanılmaktadır. Örneklemin belirli
alt gruplarının özelliklerini göstermek, betimlemek ve bunlar arasında
karşılaştırmalar yapabilmek amacıyla ise tabakalı amaçsal örnekleme
tekniği tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006:110). Literatürdeki
çalışmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda öne çıkan demografik
değişkenler irdelenmiş, yaş ve meslek kriterleri temel alınarak farklı
görüşler elde edilebileceği belirlenerek odak gruplar oluşturulurken bu
kriterleri kullanmak uygun bulunmuştur. Yaş grupları, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
Sonuç (2011) verileri doğrultusunda İzmir ilinde ikamet eden, (18-34
15
genç, 35-54 orta yaş ve 55+ üst yaş) kişilerden oluşturulmuştur. Meslek
grupları (kamu, özel ve üniversite) ise kamu ve özel sektör çalışanları
ayrımında incelenmiş, fakat kamu personeli kapsamında yenilikleri
yakından takip etmeleri ve akademik çalışmalarında internet ve
bilgisayar kullanmalarından dolayı akademik personelin de çalışmaya
dahil edilmesinin sağlayacağı yarar göz önüne alınarak üçüncü bir
meslek grubu olarak akademik personelin de eklenmesiyle toplam altı
odak grup oluşturulmuştur. Odak grupların her biri 8’er kişilik olup
toplam 48 kişi çalışmaya katılmıştır. Sorular literatürde yaygın olarak
kullanılan teoriler (TAM, TRA, TPB, IDT, ayrıştırılmış TPB ve UTAUT)
ile birlikte diğer çalışmalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Odak grup görüşmelerinde yer alan katılımcılara, demografik özellikleri
yanında kullandıkları cep telefonu özellikleri, cep telefonu kullanım
alışkanlıkları, alışveriş alışkanlıklarını belirleyecek sorular sorularak
gruplar arasındaki farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmış ve kılavuz niteliği taşıyan
sorular bir yönetici bir de yönetici asistanı eşliğinde uygulanmış ve
görüşme konularında daha fazla bilgi alabilmek amacıyla çeşitli araçlarla
(teknolojik olarak farklı özelliklerdeki cep telefonları, PDA ve tablet
bilgisayar vb.) desteklenmiştir. Ayrıca katılımcılara mobil alışveriş
yapılabilecek örnek web siteleri de gösterilmiştir. Açık uçlu sorular
belirli başlıklar altında, gruplara yöneltilmiş. Yönetici, görüşmenin
durumuna göre zorlayıcı yönetici rolü de üstlenmiştir. Çalışma 2011 yılı
Temmuz-Aralık döneminde her bir görüşme ortalama 75-90 dakika
süresi olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup verilerin sağlıklı olarak analiz
edilebilmesi için katılımcıların izniyle kaydedilmiştir. Araştırma
16
bulguları sunulurken katılımcıların dikkat çekici ifadeleri alıntılar
şeklinde verilmiş ve kavramsal çerçeve ile ilişkilendirilip
yorumlanmıştır.
Araştırma verileri, anahtar kodlar belirlenerek sınıflandırılmış ve
yorumlanmıştır. Anahtar kodlar alışveriş tutumları, teknoloji kabulü,
perakendeciliğin gelecekteki boyutları, mobil perakendecilik eğilimleri
ve mobil perakendecilik eğilimlerini etkileyebilecek kriterler olarak
belirlenmiştir.
4.2.2. Araştırma Soruları
Araştırma kapsamında sorulan konu başlıkları şunlardır:
Alışveriş tutumları ve eğilimleri,
Teknolojik gelişmelerin tüketicilerin alışveriş eğilimlerine
etkileri,
Teknolojik gelişmelere adaptasyon ve kullanım sıklıkları,
Alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler ve mobil
perakendeciliği cazip kılabilecek aktiviteler,
Perakendeciliğin bugünü ve gelecekteki boyutları’dır.
4.2.3. Araştırma Bulguları
Çalışmada ilk olarak meslek gruplarına göre elde edilen bulgulara daha
sonra da yaş gruplarına göre elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Bu
bölümde meslek grupları kamu ve özel sektör ile akademik personel
olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır.
17
Özel Sektör Çalışanları
Katılımcıların üçü kadın beş tanesi ise erkek olup, sadece bir katılımcı
evlidir. Grubun yaş aralığı 25-61 arasında değişmekte olup büyük
çoğunluğu üniversite mezunudur. Katılımcılardan üçü özel sektörde
yönetici konumundadır. Katılımcıların aylık geliri minimum 1300TL’dir.
Katılımcıların yarısı mobil hizmetlere üye olup tamamı internetten
alışveriş yapmaktadır. Grup içinde iki katılımcı mobil kanalları
kullanarak alışveriş yapmaktadır. Uygun şartların sağlanması durumunda
grubun mobil alışveriş yapma eğilimi yüksek düzeydedir. Grubun içinde
klasik cep telefonu kullanan bulunmamaktadır, iki katılımcının ise akıllı
telefon/PDA bulunmaktadır. Grupta herkes cep telefonunun
özelliklerini bilmekte ve telefonlarını iletişim (konuşmak ve SMS)
ağırlıklı kullanmaktadır. Cep telefonundan internete bağlanma ve sosyal
paylaşım siteleri için kullanma oranı yarı yarıyadır. Grubun tamamı
faturalı hat kullanmakta olup aylık faturaları 40-200 TL arasında
değişmektedir. Katılımcılar en az 5 yıldır internet kullanmakta olup,
günde ortalama olarak en az 5 saat internete bağlı kalmaktadırlar. Özel
sektörde çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında
anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 2’de
özetlenmiştir.
18
Tablo 2: Özel Sektörde Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen
Bilgiler
Kodlar
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve teknolojik
araçları kullanım
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
eğilimlerine etkileri
Perakendeciliğin gelecekteki
boyutları
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Mobil perakendeciliği teşvik
edici ve çekici kılabilecek
aktiviteler
Özel sektörde çalışanların yaşamının gerektirdiği şartlar nedeniyle
teknoloji ile içe bir yaşam sürdürmeleri teknolojik gelişmelere
19
adaptasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Molina-Castillo vd. (2008: 78),
mobil araçlardaki yeniliklere yönelik olarak pozitif bakış açılarının
yüksek olmasının, mobil ticaretin kullanışlılığı ile ilgili olmaktan ziyade
mobil araçların kullanımlarının mecburiyetten kaynaklanabileceğini
vurgulamıştır. Bu gruptaki katılımcılar teknolojik araçlarda kullanım
kolaylığına önem vermelerine rağmen bunu özellikle tercih kriteri haline
getirmemekte ve fonksiyonel özellikleri ön plana çıkarmaktadırlar.
Gereken durumlarda cep telefonu başta olmak üzere mobil araçlardan da
internete bağlanıp işlem yapmaktan çekinmeyen özel sektör çalışanları,
tüm katılımcılar arasında en yüksek düzeyde mobil alışveriş yapma
eğilimine sahiptirler. Çoğunluğu internetteki satış kanallarına üye olup
her türlü ürünü de internet kanalıyla satın alabilmektedirler. İnternetten
alışverişin fiyat, kapıya teslim ve zaman avantajı olduğunu düşünmekte
olup, internet kanalıyla her ürüne ulaşmanın mümkün olduğunu düşünen
özel sektör çalışanlarının, giyim ürünlerini görerek ya da deneyerek satın
alma eğilimi yüksek olmasına rağmen çok sık olmasa da giyim ürünlerini
de internet kanalıyla satın aldıkları görülmektedir. Geleneksel
perakendeciliğe halen sıcak bakmalarına karşın alışverişin gelecekte
sadece zevk için yapılacağını düşünmektedirler. Yoğun çalışma saatleri
bu grupta yer alan katılımcıları mobil alışverişe de yöneltebilmektedirler.
Barnes ve Scornavacca’nın (2004: 129) “hiper-kişiselleştirilmiş” bilgi
paketleri bu grubun mobil perakendecilerden beklentileri arasındadır.
Kleijnen (2007: 42) de çalışmasında mobil alışverişi yapma tercihini
zaman kısıtlarına bağlamakta ve müşterilerin yoğun olarak zamanla ilgili
elde edecekleri avantajları düşündüklerinin üzerinde durmaktadır.
Mahatanankoon (2007: 122-123) mobil araçların ve bağlantılarının
20
kişiselleştirilmemesi, araçların teknik yetersizliği, maliyetler, güven ve
yeterli bilgilendirmenin olmamasını mobil alışverişin önündeki engeller
olarak tanımlamakta, özel sektör çalışanları da bu düşünceleri
desteklemekte ve ayrıca operatörlere güvenmediklerinin altını
çizmektedirler.
Kamu Sektörü Çalışanları
Katılımcıların beşi kadın üç tanesi ise erkek olup katılımcılardan üç
tanesi bekardır. Grubun yaş aralığı 27-47 arasındadır. Bir kişi ilköğretim,
bir kişi lise mezunu olup diğer katılımcılar yüksek okul ve üzeri düzeyde
eğitim almışlardır. Grubun ortalama gelir düzeyi 1300-2600 TL arasında
değişmektedir. Grup içinde sadece üç kişi mobil hizmetlere üye olup beş
kişi internetten alışveriş yapmaktadır. Grup içinde mobil alışveriş yapan
bulunmamaktadır ve şartlar uygun olduğu takdirde bile mobil alışveriş
yapma eğilimleri kararsızlık düzeyindedir. Grubun içinde her türden
telefon kullanılmakta olup, katılımcılar cep telefonlarının özelliklerini
kısmen bilmekte ve ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri
kullanmaktadırlar. Katılımcılar cep telefonunu konuşmanın yanı sıra
mesajlaşmak, internet, oyun, sosyal paylaşım siteleri, fotoğraf çekme ve
e-posta için kullanmakta fakat ilgi alanlarına göre farklılık
göstermektedir. Faturalı/faturasız hat kullanımı yarı-yarıya olup
katılımcıların tamamı günde ortalama olarak en az 6-7 saat internet
kullanmaktadır. Katılımcılar ortalama 10 yıldır internet kullanmaktadır
ve aylık fatura ödemeleri 50 TL’nin altında kalmaktadır. Kamu
sektöründe çalışmakta olan katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında
anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 3’de
özetlenmiştir.
21
Tablo 3: Kamu Sektöründe Çalışmakta Olan Katılımcılardan Elde Edilen
Bilgiler
Kodlar
GRUP2 (Kamu Sektörü)
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
Aile ile alışverişe çıkma sevmekte olup markanın
önemli olduğunu düşünmektedirler. Alışveriş
kararlarında çevrelerinden etkilenmektedirler.
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve teknolojik
araçları kullanım
Herkesin evinde internet erişimi olmamasına karşın
kurumlarında internete erişim mümkündür. Elektronik
araçların özelliklerini ihtiyaçları kadarıyla öğrenmeyi
tercih etmektedirler.
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
eğilimlerine etkileri
Grubun çoğunluğu satış sitelerini takip etmesine rağmen,
bazı katılımcıları internetten alışveriş yapmaktadır.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sorun çıkması
halinde haklarını bilmektedirler.
Perakendeciliğin
gelecekteki boyutları
Geleneksel alışverişin asla ölmeyeceğini
düşünmektedirler. İnternetten alışverişin giderek
artacağını, mobil perakendecilik içinse zamana ihtiyaç
olduğunu belirtmektedirler.
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Yeni uygulama indirmeyi tercih etmemektedirler. Satın
aldıkları araçlarla gelen uygulamaları kullanmakla
yetinmektedirler.
Alışveriş davranışlarını
etkileyen faktörler ve
mobil perakendeciliği
cazip kılabilecek
aktiviteler
Hediye kuponu, promosyon, güvenliğin vurgulanması ve
indirimlerin yapılması gerektiğini düşünmektedirler.
22
Kamu kesiminde teknoloji kullanımı özel sektöre göre daha kısıtlı
olmasına rağmen temel bilgisayar kullanım gerekliliği nedeniyle kamu
kesiminde çalışanların teknolojik araç kullanım düzeyleri iyi seviyededir.
Ne var ki özel sektörde çalışanlar kadar teknolojiye her alanda
güvenmemekte ve hayatlarını tamamen teknolojiye endekslememeye
çalışmaktadırlar. İnternetten alışveriş yapanlar bulunmasına karşın
katılımcılardan birinin “……..Cepten alışveriş hayat tarzıma uymaz”
cümlesi mobil teknolojilere yaklaşımlarını vurgulamaktadır. Grup içinde
özel sebeplerle (anne olmak, sevdiklerine ulaşmak vb.) cep telefonuna
karşı yüksek derecede bağlılık duyan ve yanından ayırmayan katılımcılar
da bulunmaktadır.
Buna karşılık orta gelir grubuna dahil olan kamu personeli, yaşam
tarzlarına bağlı olarak pahalı cep telefonu modellerine fazla bedel
ödemek istememektedirler. Cep telefonunu iletişim amaçlı kullanmakta
olup arzulanan özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre telefon tercih ettikleri
görülmüştür (sağlığa zararsız, fotoğraf çekme, radyo, MP3 çalma vb).
Nysveen vd.’yi (2005) destekler biçimde kişiye özel ihtiyaçlar nedeniyle
cep telefonunun önemi ve ödenebilecek bedelin artabildiği görülmüştür
(sosyalleşme, çocuklara iletişim, estetik vb). İnternetten alışverişe çok
güvenmedikleri için ihtiyaçları acil bile olsa ürünü başkası aracılığıyla
satın almayı tercih etmektedirler. Her ürünü internetten satın almamakta,
elektronik ve nevresim gibi kıyaslama olanağı yüksek ve model bazında
değişiklik gösteremeyeceğinden emin oldukları ürünleri satın almayı
tercih etmektedirler. Kozmetik, kıyafet, gıda ürünlerini görmeden veya
denemeden almak istemedikleri için bu ürünleri internetten satın almayı
riskli görmekte ve satın almaya olumsuz yaklaşmaktadırlar. Bu riskin
23
mobil hizmet satın alımlarının önünde engel oluşturduğunu
doğrulamaktadır (Bahli and Benslimane 2004: 249). Katılımcılar
satıcılarla yüz yüze iletişim içinde olabildikleri ya da çarşı, pazar ve
alışveriş merkezi gibi mekânlarda daha çok mağaza ile markalara ulaşma
olanağı bulunabilmesi düşüncesiyle geleneksel alışverişi tercih
etmektedirler. Katılımcılar arasında Internet hakkında sahip olunan
bilginin ve Internet kullanımın yüksek olması ve bu nedenle Interneti
kullanmanın daha kolay algılanması nedeniyle mobil perakendeciliğe çok
sıcak bakılmamaktadır. Katılımcılar mobil perakendecilikten sadece
elektronik eşya alırken yararlanabileceklerini belirtmişlerdir.
Kullanıcının yaşına bağlı olarak mobil araçların ekran ve tuşların
küçüklüğü ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bunun yanında mobil araçların
yarattığı sanal ortamı güvensiz ve riskli olarak algılamaktadırlar. Öyle ki
bir katılımcı “…….Ürünün sadece cep telefonu ve mobil araçlardan
satın alınabileceğini biliyorsam bile şüpheli yaklaşır ve ürün benim için
çok gerekli olsa bile bu araçları kullanan arkadaşlarından yardım almayı
tercih ederim” ifadesini kullanmıştır. Lu vd.nin (2003: 216) mobil
araçları kullanan kişilerde sosyal imajın kimi zaman araçların
özelliklerinin önüne geçebildiğine dair düşüncesi bu gruba dahil
katılımcılarda da tespit edilmiştir. İnternetten alışverişin gayet normal
olduğunu cep telefonu ve mobil araçlardan yapılan alışverişin ise daha
prestijli olduğunu düşünmektedirler. Mobil alışverişi çevrelerinde yapan
sayısı arttıkça kendileri için de cazip hale gelebileceğini ama önce
kullanımın artmasına bağlı algılanan riskin azalması gerektiğini
düşünmektedirler.
24
Akademik Personel
Katılımcıların dördü kadın dört tanesi ise erkek olup katılımcıların yarısı
evli durumdadır. Grubun yaş aralığı 25-48 arasında değişim göstermekte
olup tamamı lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da sürdürmektedir.
Grubun gelir düzeyi 1300-3250 TL arasında dağılım göstermektedir.
Katılımcılardan sadece bir tanesi mobil hizmetlere üyedir, bununla
birlikte internet kullanımı üst düzeydedir. Grup içinde mobil alışveriş
yapmayı deneyen bir kişi bulunmaktadır ve internet kullanımının yüksek
olması nedeniyle şartlar uygun olduğu takdirde mobil alışveriş yapma
eğilimleri kararsız kalma ile olumlu yaklaşım arasındadır. Grubun içinde
her türden mobil araç sahipliği mevcuttur ve katılımcılar kullandıkları
cep telefonlarının özelliklerini iyi bilmekte ancak bu özellikleri kullanma
gereği duymamaktadırlar. Katılımcılar cep telefonunu yoğunlukla
konuşmak ve mesajlaşmak için kullanmaktadırlar. Bazı katılımcılar
eğlence ve internet amaçlı olarak da mobil araçları kullanabilmektedir.
Sadece bir katılımcı faturasız hat kullanmaktadır. Katılımcıların tamamı
en az 10 yıldır internet kullanmakta ve günde ortalama 8-10 saat internet
kullanmaktadır. Katılımcıların ödedikleri ortalama fatura bedeli 30-80
TL arasında değişmektedir. Akademik personele dahil katılımcılarından
elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme
analizi Tablo 4’te özetlenmiştir.
25
Tablo 4: Akademik Personel Olarak Çalışan Katılımcılardan Elde Edilen
Bilgiler
Kodlar
GRUP 3 (Akademik Personel)
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
Nitelikli ürünler söz konusu ise alışverişe yalnız
gitmemektedirler. Alışveriş yaparken çevrelerinden
etkilenmektedirler.
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve teknolojik
araçları kullanım
Eğitim düzeyleri itibariyle teknolojik gelişmelere
kolayca adapte olabileceklerini düşünmektedirler. Çok
yoğun bir şekilde internet kullanmaktadırlar. Cep
telefonunu ise iletişim ve eğlence fonksiyonunu
gözeterek kullanmaktadırlar.
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
eğilimlerine etkileri
Gruptaki herkes internetten alışveriş yapmakta ve bunun
çok avantajlı olduğunu düşünmektedirler. İnternetten
tüm işlerini halledebilme imkânı bulabildikleri için
mobil internet aboneliğine fazla gerek olmadığını
düşünmektedirler.
Perakendeciliğin
gelecekteki boyutları
Fiziksel perakendeciliğin ölmeyeceğini
düşünmektedirler.
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Mobil perakendecilik konusunda çok bilgi sahibi
değillerdir. Her şeyi internetten yapabildikleri için hiç
mobil araçları kullanma ihtiyacı duymamaktadırlar
Alışveriş davranışlarını
etkileyen faktörler ve
mobil perakendeciliği
cazip kılabilecek
aktiviteler
Güvenli olması, teşvik edici ndirimler, markalara
odaklanmak, maliyet düşürme, mobil araç ekranının
daha büyük olması, kampanyalar, alışverişte kargo veya
sigorta gibi ek hizmet uygulamaları ve daha düşük
maliyetler mobil alışverişi cazip kılabilecektir.
Eğitim düzeyleri ve işyerindeki imkânlar nedeniyle sürekli olarak
internet kullanabildiklerini ve tüm işlemlerini internet üzerinden kolayca
26
yapabildikleri için bu kanalı tercih ettiklerini bu nedenle de mobil
araçlarla işlem yapmaya gerek duymadıklarını vurgulamaktadırlar.
Sadece elektronik eşyalar, dekorasyon ve kozmetik ürünlerini interneti
kullanarak alabileceklerini belirten katılımcılar internet veya mobil
internet fark etmeksizin perakendecilerin sanal dükkânlarının gerçek
dükkânlar kadar çekici olması gerektiğini düşünmekte, güvenlik,
kullanım kolaylığı, tasarım, fiyat, sitede ürünleri karşılaştırma özelliği,
ilgilendiği markaya yönelik önem ve site içi arama motorunun etkili
çalışmasının en önemli kriterler olduğunu vurgulamaktadırlar. Daha önce
mobil alışveriş yapan bir katılımcı fiyat kampanya nedeniyle bu
alışverişi gerçekleştirdiğini belirtmiş ve aksi durumda bu alışverişi
yapmayacağını vurgulamıştır. Cep telefonlarının ekranlarının küçük
olmasının olumsuz etki yarattığını ama çevrelerinde kullanan sayısı
arttıkça kullanma eğilimlerinin de artabileceğini söylemektedirler.
Bununla beraber internet kullanımına yüksek düzeyde adapte olmalarına
rağmen mobil araçlar ile neler yapabilecekleri konusunda da tam bir fikre
sahip değillerdir. Gelecekte perakendecilikte özel alışveriş sitelerinin öne
çıkacağını ve alışveriş mağazalarının sadece ürün teşhiri için showrooma
dönüşeceğini ürünün ise internet aracılığıyla farklı kanallardan
satılacağını düşünmektedirler. Fakat bunun dükkanda ürün beğenilse bile
hemen satın alınamadığında satın alma motivasyonunun azalabileceğini
de eklemektedirler. Katılımcılara göre gelecekte mobil araçlardan ürün
barkodunu okutarak ürün siparişi verilebilecek ve her şey daha kolay
olacaktır. Bu gruptaki katılımcılar sanal olarak yapılan alışverişlerin daha
ucuzmuş izlenimi yaşattığını vurgularken bir tanesi ise “…..İnternetten
alışveriş yaparken para harcadığımı hissetmiyorum, cepten yaparsam
27
bunu hiç fark edemem” şeklinde endişelerini vurgulamıştır. Tarasewich
(2003: 59) ve Ghosh (2001: 51), mobil ticaret ve mobil işlemler ile ilgili
olarak önemli hususun tüketicilerin kablosuz iletişimde olduklarında
güven içinde olmalarını temin etmek gerektiğini, tüketicilerin kişisel ve
finansal bilgilerini alışveriş için mobil araçlarda kayıtlı tutmaları yararlı
olsa da bu araçların kaybedilmesi ya da izni olmayan kişiler ve kuruluşlar
tarafından bu bilgilerin elde edilmemesinin çok önemli husus olduğunu
üzerinde durmaktadır. Nitekim bu grupta yer alan katılımcılar da işlem
yaparken bağlantının kesilme riskinin olduğunun bunun da bilgilerin
kaybolmasına yol açabileceği için mobil araçların riskli olabileceğini
düşündüklerini söylemişlerdir.
Genç Yaştaki Tüketiciler (18-34 Yaş)
Katılımcıların dördü kadın dört tanesi ise erkek olup katılımcıların hepsi
bekardır. Grubun yaş aralığı 18-34 arasında değişim göstermektedir ve
iki kişi lise mezunu olup grubun kalanı en az üniversite mezunudur.
Katımcılardan dördü öğrenci olup kalanlar özel sektörde
çalışmaktadırlar. Grubun gelir düzeyi 650-2600 TL arasında dağılım
göstermektedir. Grupta bir kişi hariç herkes mobil hizmetlere üye ve
internet kullanımı üst düzeydedir. Grup içinde düzensiz olarak mobil
alışveriş yapan üç kişi bulunmaktadır ve şartlar uygun olduğu takdirde
mobil alışveriş yapma eğilimleri yüksektir. Grubun içinde her türden
telefon kullanımı olup, cep telefonlarının özelliklerine hâkimdirler ve
fonksiyonlarının çoğunu kullanmaktadırlar. Faturalı/Faturasız hat
kullanımı yarı yarıya olup kullanmakta olup grubun tamamı 5-10 yıldır
ve günde ortalama 8-10 saat internet kullanmaktadırlar. Katılımcıların
ödedikleri ortalama fatura bedeli 25-50 TL arasında değişmektedir. Genç
28
grup katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla
sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 5’te özetlenmiştir.
Tablo 5: Genç Yaştaki Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler
Kodlar
GRUP 4 Genç (18-34 Yaş)
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
İnternetten alışveriş yapanların yanında sadece keyif için
geleneksel alışveriş şeklini tercih edenler de
bulunmaktadır
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve teknolojik
araçları kullanım
Teknolojiye kolayca adapte olmaktadırlar ve yeni mobil
araçların kullanımlarında çok da sıkıntı
yaşamamaktadırlar.
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
eğilimlerine etkileri
İnternet kanalıyla alışveriş yapmaktadırlar ve imkan
dâhilinde olursa mobil alışveriş de yapabileceklerini
belirtmektedirler.
Perakendeciliğin
gelecekteki boyutları
Alışveriş mağazalarının showroom şeklinde kısıtlı
sayıda ürünü bulundurup internet ya da mobil araçlar
kullanılarak sipariş verildikten sonra ürünün teslim
edileceği (Fast food sipariş sistemi) düşüncesindedirler.
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Internet kullanımı yüksek olduğu için mobil alışverişi
şimdilik tercih etmemektedirler. Kullanım arttıkça
kendileri de kullanabileceklerini dile getirmişlerdir.
Alışveriş davranışlarını
etkileyen faktörler ve
mobil perakendeciliği
cazip kılabilecek
aktiviteler
Basılı mecradaki reklam ve promosyon yerine görsel ve
işitsel medya araçları kullanımı daha caziptir. Daha
düşük maliyetli alışveriş imkanı, sadece mobil
perakendeciliğe özel imkanlar sunma, farklılaştırmayı
öne çıkarma ve sadece mobilde bulunabilecek sürünler
satmak, referans sistemi çalıştırma, deneyimsel
pazarlamayı kullanarak bu amacı taşıyan fiziksel
mağazalar açarak satın alımı mobil araçlardan
yararlanmak ve kargo hizmetlerini geliştirmek.
29
Bu grupta yer alan katılımcılar geleneksel alışverişi sosyalleşme
amacıyla görerek ve hissederek AVM’lerden alışveriş yapmayı tercih
etmektedirler. Ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle gelişmiş mobil
araçlara sahip olan katılımcı sayısı azdır ancak bu gruptaki katılımcılar
telefonlarını değiştirmeyi de düşünmemektedirler. Yeni nesil mobil
araçlar bu gruptaki katılımcılar tarafından daha dayanıksız olarak
algılandıkları için tercih edilmemektedir. Katılımcılar Molina-Castillo
vd.nin (2008: 78) bulgularının aksine mobil araçları sosyal çevrede
prestij aracı olarak görmemektedirler. Tüketicilerin mobil araçları ve
mobil iletişimi yararlı ve eğlenceli (hoşa giden) algılamaları mobil
araçlara ve mobil iletişime yönelik daha olumlu tutumlara sahip
olmalarını da beraberinde getirmektedir. Mobil telefonlara ve araçlarla
ilgili olarak yararlı ve eğlenceli olma algısı da tüketicilerin mobil ticarete
karşı olan tutumlarını olumlu etkilemektedir (Snowden et al., 2006;
Nysveen et al., 2005a; Kim, 2009: 227). Bu gruptaki katılımcılar sahip
oldukları mobil araçların tüm özelliklerini bilmekte ve kullanmaktadırlar.
Bu araçları kullanırken iletişim, eğlence ve sosyalleşmeyi ön planda
tutmaları nedeniyle mobil perakende alışverişe daha kolay ikna
edilebilecek bir grup niteliğindedirler. İnternetten ev aletleri ve aksesuarı
satın alma eğilimindeyken, taze gıda ve giyim yalarını görmeden
almayı tercih etmemektedirler. İnternetteki ürün incele, kıyaslama ve
tartışma siteleri internetten yapılacak alışverişleri özendirmektedir,
Perakendecilerin web sayfalarının bir kısmının mobil alışverişe uygun
tasarlandığı kanısındadırlar. Bu grupta en dikkat çekici özelliklerinden
biri katılımcıların referans gruplarından çok fazla etkilenmeleridir.
Ağızdan ağza ve gerilla pazarlaması çerçevesinde uygulanan stratejilerin
30
bu gruptaki katılımcıların özelliklerindeki tüketicilere yönelik
uygulanabileceği belirtilebilir. Katılımcılar sosyal çevrelerinde mobil
perakendecilerden yapılan alışveriş arttıkça kendilerinin de bu tür
alışverişi benimseyebileceklerini belirtmektedirler. Bu gruptaki
katılımcılar diğer gruplarda da görüldüğü üzere GSM operatörlerine
güvenmemektedirler.
Orta Yaş Grubundaki Tüketiciler (35-54 Yaş)
Katılımcıların üçü kadın beş tanesi ise erkek olup katılımcıların ikisi
hariç tümü evlidir. Katılımcıların yaş aralığı 35-54 arasındadır.
Katılımcılar içinde kamu ve özel sektörde çalışanlar, ev hanımları ve bir
akademisyen bulunmaktadır. Bir lise mezunu olup grubun kalanı en az
üniversite mezunudur. Grubun gelir düzeyi 650 TL ve üstünde dağılım
göstermektedir. Grupta hemen herkes farklı ilgi gruplarına yönelik mobil
hizmetlere üyedir ve internet kullanımı yaygındır. Grup içinde mobil
alışveriş yapan bir kişi bulunmaktadır fakat grubun teknolojiye olan ilgi
düzeyi yüksektir. Şartlar uygun olduğu takdirde mobil alışveriş yapma
eğilimleri olumlu boyuttadır. Grubun içinde birinci nesil klasik telefon
kullanımı yoktur, cep telefonlarının özelliklerini bilmekte ve ihtiyaca
göre fonksiyonlarını kullanmaktadırlar. İletişim, sosyal paylaşım siteleri
ve eğlence amacıyla mobil araç kullanmaktadırlar. İki katılımcı hariç
herkes faturalı hat kullanmaktadır. İnternet kullanımı 2-10 yıldır devam
etmekte olup günlük ortalama 4-6 saat internet kullanılmaktadır. Grubun
ortalama faturası 20-45 TL arasında değişmektedir. Orta yaş grubu
katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında anahtar kodlarla
sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 6’da özetlenmiştir.
31
Tablo 6: Orta Y Grubundaki Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler
Kodlar
GRUP 5 (35-54 Yaş)
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
Genellikle aile ile alışverişe gidiyorlar ve
alışverişlerinde çevreden etkilenmektedirler.
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve teknolojik
araçları kullanım
İnternete uyum sağlamış olup cep telefonu kullanımı da
yüksek düzeydedir. Yeni teknolojileri yakından takip
edememektedirler ama takip etmek istemektedirler.
Teknolojik ürünlerle ilgilenmeyi sevmektedirler.
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
eğilimlerine etkileri
İnternetten alışveriş yapmalarına karşın mobil alışverişe
karşı şüpheli yaklaşmaktadırlar. Alışveriş sitelerine üye
olup ve buralardan alışveriş yapmaktadırlar.
Perakendeciliğin
gelecekteki boyutları
Geleneksel perakendeciliğin asla ölmeyeceğini
düşünmektedirler. İnternetten alışveriş daha fazla
gelişecektir. Mobil alışverişi belki kendilerinin değil
ama çocuklarının kesinlikle yapacaklarını
düşünmektedirler.
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Şimdilik riskli bulmaktalar ve GSM operatörlerine
güvenmemektedirler.
Alışveriş davranışlarını
etkileyen faktörler ve m-
perakendeciliği cazip
kılabilecek aktiviteler,
İndirimler ve promosyonlar etkili olabilir.
Bu grupta yer alan katılımcılar geleneksel alışverişi tercih etmekte ama
yeni gelişmelere de adapte olmaya çalışmaktadırlar. Geleneksel
32
perakendecilerden alışveriş yapmak yanında AVM’lerde de zaman
geçirmeyi sevmektedirler. İnternet sitelerinden alışveriş yapmalarına
karşın mobil alışveriş konusunda şüpheleri bulunmaktadır. Ayrıca
internette fiyat araştırması yapmakta ve daha sonra ürünü mağazada
denedikten sonra en uygun fiyatı sunan kanaldan satın almaktadırlar.
Floh and Treiblmaier (2006:100) yeni müşteriler elde etmenin ve mevcut
müşterileri elde tutmanın araçlarından en önemlisinin algılanan riski
ödemelerdeki algılanan riski düşürmek olduğunu öne sürmektedir. Orta
yaş grubunun da algıladıkları risk düzeyi yüksektir. Mobil ticarete olan
güvenin artması, mobil ticareti kullanmanın getirdiği güven ya da daha
yüksek güvenlik önlemleri tüketicilerin mobil alışverişi benimsemeye
yönelik tutumlarını olumlu yöne çevirecektir (Kao, 2009: 229). Bu grup
ta yer alan katılımcılar durumlarını“……….Teknolojiyi takip etmek
istiyoruz ama yakalayamıyoruz” şeklinde ifade etmekte ve mobil
alışverişin artması için televizyon programlarında bunların nasıl
kullanılabileceğine dair sunumlar yapılabileceğini belirtmektedirler.
Ayrıca bu grupta yer alan katılımcılardan bazıları ““..cep telefonu
olmadan önce nasıl yaşamışız” cümlesi ile cep telefonunun hayatlarında
her geçen gün daha fazla yer kapladığına vurgu yapmaktadırlar.
Üst Yaş Grubundaki Tüketiciler
Katılımcıların dördü kadın dört tanesi ise erkek olup katılımcılardan
tanesi hariç tümü evlidir. Katılımcıların yaşları 55 ve üstüdür. Grup
içinde emekliler, ev hanımları ve esnaflık yapan katılımcılar
bulunmaktadır. İki ilkokul, bir lise mezunu olup grubun kalanı en az
üniversite mezunudur. Grubun gelir düzeyi 650 TL ve üstünde dağılım
göstermektedir. Grupta iki kişi hariç herkes mobil hizmetlere üyedir ve
33
internet kullanımı eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Grup
içinde mobil alışveriş yapan veya yakın çevresi aracılığıyla yaptıranlar
bulunmaktadır. Eğitim seviyesine göre grubun teknolojiye olan ilgisi de
değişmektedir. Grubun içinde birinci nesil klasik telefon kullanımı
ağırlıklı olup, cep telefonlarının özelliklerini bilmekte fakat
fonksiyonlarını çoğunlukla kullanamamaktadırlar. İki kişi hariç tüm
katılımcılar faturalı hat kullanmaktadır. İnternet kullanımı eğitim
durumuna göre farklılık göstermektedir. Grupta hiç internet kullanmayan
katılımcı bulunsa da internet ortalama 4-10 yıldır kullanılmaktadır.
Katılımcılar günde ortalama 3-4 saat internet kullanmaktadırlar.
Katılımcılar cep telefonu iletişimine aylık ortalama 30-60 TL
harcamaktadırlar. Üst yaş katılımcılardan elde edilen bilgiler ışığında
anahtar kodlarla sınıflandırılmış görüşme analizi Tablo 7’de
özetlenmiştir.
Tablo 7: Üst Y Grubundaki Katılımcılardan Elde Edilen Bilgiler
Kodlar
GRUP 6 (55 ve Üstü)
Alışveriş tutumları ve
eğilimleri
Kendi başlarına alışverişe gitmektedirler ve internet
üzerinden fiyat kontrolü yapmaya çalışmaktadırlar.
Geleneksel alışverişi tercih etmektedirler.
Teknolojik gelişmelere
adaptasyon ve kullanım
sıklıkları
Eğitim düzeyi teknoloji adaptasyonunu etkilemektedir.
Teknolojik gelişmelerin
tüketicilerin alışveriş
İnternetten satış sitelerini takip etmektedirler.
34
eğilimlerine etkileri
Perakendeciliğin
gelecekteki boyutları
Yeni kuşağın alışverişi sanal ortamdan yaptığını
biliyorlar ama mobil alışverişe kendilerini yakın
hissetmemektedirler.
Mobil Perakendecilik
Eğilimleri
Mobil alışverişi hiç duymamış olanlar bulunmasına
rağmen konuyla ilgili tatmin edici bilgi sahibi
olduklarında olumlu eğilimleri artmaktadır.
Alışveriş davranışlarını
etkileyen faktörler ve m-
perakendeciliği cazip
kılabilecek aktiviteler,
Cep telefonu ekranlarının büyümesi gerektiğini ayrıca
gerektiğinde sesli destek sağlamasını beklemektedirler.
Bu grupta yer alan katılımcıların “...Vaktimiz var, çalışan kesim vakit
darlığı nedeniyle o kanallarla sipariş verebiliyor ama bizim ihtiyacımız
yok Allah’a şükür elimiz ayağımız tutuyor” diyerek geleneksel
kanallardan alışveriş yaptığını belirtmişlerdir. Katılımcılar kendileri için
görme ve dokunma duyularının da alışverişteki öneminin üzerinde
durmaktadırlar. Teknolojinin hızlı gelişimini heyecan içinde
izlemelerinden dolayı teknolojik gelişmelere büyük ilgi beslemekte ve
mümkün oldukça öğrenmeye çalışmaktadır. Geçmişte “oynama bozarsın”
gibi telkinler nedeniyle teknolojik ürünleri çok kullanmayı tercih
etmeseler de bunlara sahip olmaya yönelik büyük bir heves
göstermektedirler. Teknolojinin eskiye göre çok hızlı geliştiğini ve buna
adapte olmakta zorluk çektiklerini de vurgulamaktadırlar. Bu aşamada en
önemli kriter eğitim düzeyi olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim düzeyi
35
arttıkça teknolojiye adaptasyon kolaylaşmakta ve kullanımı artmaktadır.
Katılımcıların e- mail adresine sahip olma, sosyal paylaşım sitelerini
takip etme vb. eğilimlere sahip oldukları görülmektedir. Hatta bazı
katılımcılar “...cep telefonu olmadan eskiden nasıl yaşıyorduk merak
ediyorum” diyerek kullanma eğilimlerinin boyutlarını vurgulamaktadır.
Bu gruptaki katılımcılar internetten fiyat kontrolleri yaptıktan sonra
ürünleri satın alma eğilimine girmektedir. Grup içinde internetten
alışveriş yapanların güven verdiği düşünülerek ürünleri sahibinden satan
sitelerden ürün satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir. Bununla
beraber grup içinde kredi kartı kullanmaya çekinen, sanal veya mobil
alışveriş için güvenliğin önemli bir unsur olduğunu düşünüp alışverişi
başkasına yaptırma eğiliminde olan katılımcılar da bulunmaktadır.
Katılımcıların cep telefonlarına gelen mesajlardan da etkilendikleri ve
alışverişlerini bu mesajlar doğrultusunda da yapabildikleri görülmektedir.
McLeod’un (2008: 36) bulgularına paralel şekilde katılımcılar mobil
telefonlarının belli başlı işlevlerini kullandıklarını ve fazla karmaşık
olmayan kullanımı kolay araçları tercih ettiklerini belirtmişlerdir.
McLeod’un (2008: 36) bu yaş grubundaki tüketicilerin mobil araç
kullanımını artırabilmek için bir taraftan kullanımı daha kolay olan
araçları üretmek diğer taraftan da bu araçların kullanımını öğretmenin
son derece yararlı olacağını vurgulamaktadır. Katılımcılar da, mobil
alışverişi şu an için karmaşık ve riskli görerek güven duymamakla
beraber gelecekte çevrelerinde kullanımının artmasıyla birlikte mobil
alışverişin de yaygınlaşacağına inandıklarını belirtmişlerdir. Mobil
alışverişin sadece görsel öğelerle değil işitsel öğelerle de desteklenmesi
36
halinde bu y grubunda daha etkili olabileceğinin de önerisinde
bulunmuşlardır.
5. Sonuç ve Öneriler
Elektronik perakendecilik ve elektronik ortamda alışveriş tüketicilerin
alışveriş tercihleri perakendecilik sektöründeki işletmelerin pazarlama
stratejilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kablosuz iletişim teknolojileri
ve mobil araçların da hızlı bir şekilde geliştiği ve işletmelerin mobil
araçları kullananlara her geçen gün yeni ürün ve hizmetler sundukları
görülmektedir.
Çalışmada literatür kısmında belirtilen teorilerden yararlanılarak
tüketicilerin geleneksel perakendecilik, e-perakendecilik ve mobil
perakendeciliğe bakış açıları belirlenmeye ve tüketici eğilimleri analizi
edilmeye çalışılmıştır. Tüketiciler geleneksel perakendecilik,
bilgisayarlar üzerinden yapılan e-perakendecilik ve mobil araçlar
üzerinden yapılan perakendecilik türlerini geçmiş deneyimlerine,
bilgilerine ve algılamalarına göre değerlendirmişlerdir.
Katılımcılara her ne kadar mobil araçlar ve bu araçlar üzerinde örnek
siteler gösterilse de fiilen alışveriş yapamadıkları için sonuçların farklı
olabileceği dikkate alınmalıdır. Yine aynı nedenden dolayı satın alma
sonrası teslimat, geri ödeme vb. hizmetlerle ilgili olarak tüketicilerin
davranışlarının belirlenememesi diğer kısıtı oluşturmaktadır. Konunun
yeni olması ve konuyla ilgili yeterince çalışma olmaması da benzer
çalışmalarla kıyaslama yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır.
E-ticaret ve mobil ticaretin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin ürün ve
hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinebilmesi, yaslama yapma
37
imkânları pazarlık güçlerini de artırmıştır. Bu durum işletmeleri çok daha
dikkatli davranmaya, piyasayı daha yakından takip etme, müşteri
ilişkilerini geliştirme, daha zor rekabet koşulları altında mücadele
etmeleri nedeniyle rekabetçi stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.
Mobil araçların hemen tümü kişisel kullanım amaçlı olduğu için
kullanıcıların ilgi alanlarının ve tercihlerinin bilinmesi en uygun
tekliflerin yapılması açısından önem taşımaktadır. Mobil araçların,
özellikle de cep telefonlarının ekran ve klavyeleri küçük ve kısıtlı
kullanım imkânı sunduğu için kullanıcıların satıştaki ürün ve hizmetleri
görüp incelemelerinde sorunlar yaşanmaktadır. Tüketiciler mobil
perakendeciliğin elektronik perakendecilik kadar geniş kapsamlı ve kolay
kullanılabilecek bir kanal olmadığını düşünmektedir. Bu kısıtları
aşabilecek donanım ve yazılımların geliştirilmesi ile birlikte tüketicilerin
bilgilendirilmesi mobil alışveriş için yararlı olacaktır.
Mobil alışverişle ilgili olarak güvenlik önlemlerinin alındığını belirten
sertifikalarının ve tekniklerin yeterli derece tatmin edici olması ve güven
yaratması, müşterilerin bu konuyla ilgili olarak yeterince
bilgilendirilmeleri mobil alışverişe olan güvenin artması açısından önem
taşımaktadır.
Katılımcıların genel olarak mobil alışverişi riskli ve GSM operatörlerini
güvenilmez bulduğu görülmektedir. Bununla beraber katılımcıları
kendileri için referans grupların kullanımlarının arttığını gördükçe kendi
kullanma eğilimlerinin de artacağına dair saptamalar yapılmıştır. Bu
hususa dikkat ederek hedef tüketicileri etkileyebilecek referans
38
gruplarından yararlanılabilmesine yönelik stratejiler uygulanması mobil
alışverişin yaygınlaştırılabilmesi açısından etkili olabilecektir.
Mobil araçlar kullanılarak internete bağlanmak için GSM operatörlerinin
sundukları bağlantının gücü, hızı, kesintisiz olması ve internete bağlanma
maliyetleri tüketicilerin mobil araçları alışveriş amaçlı olarak
kullanmalarında etkili olacaktır. Mobil araçların uygun fiyatlı olması da
önemlidir.
E-ticaret ve mobil ticaret her ne kadar fiziksel mekânlarda yapılan
alışverişin önüne geçecek şeklinde öngörülerde bulunulsa da farklı
alışveriş kanallarının birbirlerinin ikamesi olmaya devam edeceği
öngörülebilir. Farklı kanallar birbirlerine rakip olarak görünse de
birbirlerini tamamlayıcı özellikler de taşımaktadır. İşletmelerin farklı
kanalları bütünleşmiş olarak kullanmaları başarılarına katkıda
bulunacaktır.
Algılanan Kullanışlılık ve Algılanan Kullanım Kolaylığı, demografik
değişkenler söz konusu olduğunda mobil araçların kullanımını önemli
ölçüde etkilemektedir. Araçların eğlence amaç olarak da kullanılması
yapılan işlemlerin sıkı olmaması isteği uygulamaların planlanmasında
dikkat edilmesi gereken hususlar arasında kendini göstermektedir.
Derecesi farklılık gösterse de hemen her grupta gerek mobil araçların
modellerinin tercihinde gerekse mobil alışveriş eğiliminde aile fertleri,
sosyal çevre gibi grupların etkileri görülmektedir. Tüketicilerin fiyat
hassasiyetleri yeni bir kanal sayılabilecek olan mobil araçlar üzerinden
alışverişi kendilerine cazip hale getirebilecek unsurlardan biri maliyettir.
Maliyet kapsamına uygun mobil araçlara sahip olma, gerekli internet
39
bağlantısı ve ürünün fiyatı, teslim bedelleri vb. dâhildir. Elektronik
ticaret ile ilgili olarak tüketicilerin vurguladıkları maliyet avantajlarını
mobil alışverişlerde de elde edebileceklerini bilmeleri bu yeni kanalın
kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaşması açısından önemlidir.
Üst yaş grubunda olan kişilerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde
internet ve mobil araçlar var olmadığından dolayı bu kişiler bugünkü
teknolojinin önemli olduğunu vurgulasalar da interneti ve bu araçları
kullanmaya hevesli olmalarına rağmen kontrolü kaybedeceklerinden
endişelenmektedirler. Telefon üreticilerinin, internet hizmet
sağlayıcılarının ve işletmelerin tüketicilerin özelliklerine uygun araç ve
hizmetleri sunmaları son derece önemlidir.
Perakendecilerin mobil dünyada pazarlama faaliyetlerinde başarılı
olabilmek için işletme süreçleri, örgütsel yapının, bilgi ağının ve akışının,
tedarik zinciri yönetiminin ve işletmelerin yönetimsel yeteneklerinin
uygun hale getirmeleri gereklidir.
Mobil araç üreticilerinin, iletişim hizmet sağlayıcılarının, finansal
kuruluşların ve perakendecilerin mobil alışveriş için uygun koşulların,
ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılabilmesi için işbirliği yapmalarının da
mobil perakendeciliğin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı açıktır.
Tüketicilerin geleneksel perakendecilik ve bilgisayarlar kullanılarak
internet üzerinden yapılan alışverişlerle kıyaslandığında mobil
perakendeciliğe en azından şimdilik olumsuz yaklaşım içinde oldukları
görülmektedir. Bu olumsuz yaklaşımın temelinde bilgi eksikliği, risk
algılaması, maliyet, kullanım kolaylığı hakkında şüpheler, güven
40
eksikliği ve mobil araçların kullanışlı olup olmaması hakkındaki
düşünceler bulunmaktadır.
Gelecekte mobil araçların gelişmesi ve penetrasyonunun artması ve
mobil perakendeciliğin de yaygınlaşması ile birlikte yapılacak gerek
kalitatif gerekse kantitatif yeni araştırmalar mobil ticaret ve mobil
perakendecilik ve bu konuyla ilgili tüketicilerin tutumlarının belirlenmesi
açısından çok önemlidir. Yapılacak araştırmalar gelecekteki alışverişin
değiştireceği yönün belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
AJZEN, Icek (2005), Attitudes, Personality and Behaviour (2nd
Edition). Berkshire, GBR: McGraw-HillEducation,
http://site.ebrary.com/lib/ege/Doc?id=10161279&ppg=139, s.126.
BAHLI, B. and Y. Benslimane (2004), “An Exploration of Wireless
computing Risks,” Information Management & Computer Security, Cilt
12, Sayı 2/3, s. 245–254.
BANSAL H. S. and S. F. Taylor (2002) Investigating Interactive Effects
in The Theory of Planned Behavior in A Service-Provider Switching
Context, Psychology and Marketing, Cilt 19, Sayı 5, s. 407–425.
BARNES, S.J., ve E. Scornavacca (2004) Mobile Marketing: The Role of
Permission and Acceptance, International Journal of Mobile
Communications, Cilt 2, Sayı 2, s. 128-139.
BARUTÇU Süleyman (2008) Perakendecilik Sektöründe Teknolojik
Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını
41
Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1 s. 317-334.
BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) (2012), Türkiye Elektronik
Haberleşme Sektörü, Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2011 Yılı 4. Çeyrek
Ekim-Kasım-Aralık, Ankara s.41-42.
ÇELİK, Hakan, (2010), Bireysel Müşterilerin Sanal Alışveriş
Mağazalarını Kullanma Eğilimleri Üzerinde Sosyal Etkilerin Rolü, 9.
Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak.
s.58
DHOLAKIA, R. R. and N. Dholakia (2004), “Mobility and Markets:
Emerging Outlines of M-Commerce,” Journal of Business Research, Cilt
57, Sayı 12, s.1391-1396.
DOHERTY, Neil F. and Ellis-Chadwick, Fiona (2010). Internet
Retailing: The Past, The Present and The Future, International Journal of
Retail & Distribution Management, Cilt 38 Sayı 11/12, s. 943–965.
ENGİNKAYA, Ebru (2006), Elektronik Perakendecilik ve Elektronik
Alışveriş, Ege Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 1, s.10-16.
FLOH A ve H. Treiblmaier (2006) What Keeps The E-Banking
Customer Loyal? A Multigroup Analysis of The Moderating Role of
Consumer Characteristics On E-Loyalty in The Financial Service
Industry, Journal of Electronic Commerce Research, Sayı 7 s.97–109.
FORTIN, David R. (2000). “Clipping Coupons in Cyberspace: A
Proposed Model of Behavior For Deal-Prone Consumers”, Psychology &
Marketing, Sayı 17, Cilt s. 515–534.
42
FROLICK, Mark N. ve Lei-da Chen (2004), “Assessing M-Commerce
Opportunities,” Information Systems Management, Cilt 21, Sayı 2, s. 53-
61.
GATIGNON, H. ve T. S. Robertson, (1985), “A Propositional Inventory
for New Diffusion Research”, Journal of Consumer Research, Cilt 11,
Sayı 4, s. 849-867.
GHOSH A K, Swaminatha TM., (2001), “Software Security and Privacy
Risk in Mobile E-Commerce”, Communications of the ACM, Sayı 44, s.
51–57.
KAO, Danny Tengti, (2009), “The Impact of Transaction Trust on
Consumers’ Intentions to Adopt M-Commerce: A Cross-Cultural
Investigation”, Cyberpsychology & Behavior Cilt 12, Sayı 2, s. 225-230.
KIM, J., Ma, Y.-J., & Park, J.-H. (2009). “Are U.S. Consumers Ready To
Adopt Mobile Technology For Fashion Products?” Journal of Fashion
Marketing and Management, Cilt 13, Sayı 2, s. 215-230.
MAAMAR, Zakaria, (2003), “Commerce, E-Commerce, And M-
Commerce: What Comes Next?” Communications of the ACM Cilt 46,
Sayı 12, s. 251-257.
MCLEOD, Elisabeth, (2009), “The Use (and Disuse) of Mobile Phones
by Baby Boomers International, Journal of Emerging Technologies and
Society, Cilt 7, Sayı 1, s. 28 – 36.
“Mobil Pazarlama Derneği (Mobile Marketing Association – MMA),
(2011), http://mmaglobal.com/wiki/mobile-marketing, 20.08.2011.
43
MOLINA-CASTILLO, J. Francisco, C. López-Nicolás ve H. Bouwman,
(2008), “Explaining Mobile Commerce Services Adoption by Different
Type of Customers”, Journal of Systemics, Cybernetics & Informatics,
Cilt 6 Sayı 6, s. 73-79.
MOORE, G.C. ve I. Benbasat, (1991) “Development of an Instrument To
Measure The Perceptions of Adopting an Information Technology
Innovation”, Information Systems Research, Cilt 6, Sayı 2, s. 144-176.
LEVY, Michael ve B. A. Weitz, (2012), Retailing Management, New
York: McGraw-Hill Irwin.
LIAO, S., Shao, Y. P., Wang, H., ve A.Chen, (1999), The adoption of
Virtual Banking: An Empirical Study”, International Journal of
Information Management, Sayı 19, s. 63–74.
LU, J., Yu C. S., Liu C. ve Yao J. E. (2003). Technology acceptance
model for wireless Intemet. Internet Research”, Electronic Networking
Applications and Policy, Cilt 13, Sayı 3, s. 206-222.
LUARN P., Lin, H.-H. (2005), “Toward an understanding of the
behavioral intention of use mobile banking, Computers in Human
Behavior, Cilt 21, Sayı 6, s. 873-89.
National Retail Federation, (2011), Mobile Retailing Blueprint A
Comprehensive Guide for Navigating the Mobile Landscape -A Joint
White Paper, s.7.
NYSVEEN, H., P.E. Pedersen, ve H. Thorbjornsen, (2005), “Intentions
to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons”,
Journal of the Academy of Marketing Science, Cilt 33 Sayı 3, s. 330-46.
44
MAHATANANKOON, Pruthikrai, JoaquinVila-Ruiz (2007), Why
Won't Consumers Adopt M-Commerce?” An Exploratory Study Joumal
of Intemet Commerce, Cilt 6, Sayı 4, s.122-123.
O’KEEFE, Robert, O’Connor M. G., ve Kung H.-J. (1998) “Early
Adopters of the Web as a Retail Medium: Small Company Winners And
Losers” Cilt 32, Sayı 7/8, s. 629 – 643.
PÜSCHEL J., Afonso M. J. ve Hernandez J. M. C., (2010), “Mobile
Banking: Proposition of an Integrated Adoption Intention Framework”,
International Journal of Bank Marketing, Cilt 28, Sayı 5, s. 389-409.
ROGERS, E. (2003), Diffusion of Innovations, 5th Edition [Paperback],
Free Press NY.
ROWLEY, Jennifer (1996), “Retailing and Shopping on the Internet”,
International Journal of Retail and Distribution Management, Cilt 24,
Sayı 3, s.26–37.
SARISAKAL, M. Nusret, Aydın M. A., (2003), “E-Ticaretin Yeni Yüzü
Mobil Ticaret”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s.
83-90.
SARKER, S., Wells, J.D. (2003). “Understanding Mobile Handheld
Device Use and Adoption”. Communications of the ACM. Cilt 46, Sa
12, s. 35-40.
SIAU, Keng, Ee-Peng L., ve Zixing S. (2001), “Mobile Commerce:
Promises, Challenges and Research Agenda”, Journal of Database
Management, Cilt 12, Sayı 3, s.4-13.
45
SNOWDEN, S., Spafford, J., Michaelides, R. and Hopkins, J. (2006),
“Technology Acceptance and M-Commerce in An Operational
Environment”, Journal of Enterprise Information Management, Cilt 19
Sayı 5, s. 525-39.
SONG, I. Y., Whang, K. Y. (2000), “Database Design For Real-World
E-Commerce Systems”, Bulletin of The IEEE Computer Society
Technical Committee on Data Engineering Cilt 23, Sayı 1, s. 23-28.
SWILLEY, Esther, Hofacker C. F. (2006), "Defining Mobile Commerce
in a Marketing Context", International Journal of Mobile Marketing, Cilt
1, Sayı 2, s. 18-23.
TARASEWICH, P. (2003), “Mobile Commerce Opportunities and
Challenges: Designing Mobile Commerce Applications”,
Communications of the ACM, Cilt 46, Sayı 12, s. 57-60.
TSALGATIDOU, A., Pitoura E. (2001), “Business Models and
Transactions in Mobile Electronic Commerce: Requirements and
Properties”, Computer Networks, Cilt 37, Sayı 2, s. 221-236.
TSANG, M., Ho, S. ve Liang, T. (2004), “Consumer Attitudes Toward
Mobile Advertising: An Empirical Study”, International Journal of
Electronic Commerce, Cilt 8 Sayı 3, s.65-78.
TURAN, A. H., (2008), “İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını
Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile
Bir Model Önerisi”, Akademik Bilişim, s. 723-731.
TÜİK, (2011), 2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması s.1-2.
46
VARNALI K., Toker A. ve Yılmaz C., (2011), Mobile Marketing:
Fundamentals and Strategy. New York: McGraw-Hill.
VENKATESH, V., Davis, F.D., Davis, G.B.& Morris, M.G. (2003),
“User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View”,
MIS Quarterly, Cilt 27, Sayı 3, s. 425-478.
VENKATESH, S., Venkatesh A., Hofacker C. ve Naik P. (2010), “Mobile
Marketing in the Retailing Environment: Current Insights and Future
Research Avenues”, Special Issue on "Emerging Perspectives on
Marketing in a Multichannel and Multimedia Retailing Enviroment" edited
by Venkatesh Shankar, Manjit S. Yadav, Cilt 24, Sayı 2, s. 111-120.
VERIZON, (2011), The Near Future of Retail: Meeting the Demands of
the Mobile Consumer, White Paper, s. 1-6.
YILDIRIM, A ve Şimşek H. (2006), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri, Seçkin Kitabevi, Ankara.
YOUSAFZAI, S.Y., Foxall, G.R. ve Pallister, J.G., 2010. Explaining
Internet Banking Behavior: Theory of Reasoned Action, Theory of
Planned Behavior, or Technology Acceptance Model?” Journal of
Applied Social Psychology, Cilt 40, Sayı 5, s. 1172-1202.
YUAN, S. T., Cheng, C., (2004), “Ontology-Based Personalized Couple
Clustering for Heterogeneous Product Recommendation in Mobile
Marketing”, Expert Systems with Applications Cilt 26, Sayı 4, s.461-476.
ZHANG, J., Yuan, Y., ve Archer, N., (2003), “Driving forces for m-
commerce success”, Journal of Internet Commerce, 2002, Cilt 1, Sayı 3,
s. 81-105.
1
ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ KONGRE PROGRAMI
10 MAYIS 2012 PERŞEMBE
09:00-10:00
KAYIT
10:00-10:45
BALO SALONU
AÇILIŞ KONUŞMALARI
PROF. DR. HAKKI GÖKBEL (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)
PROF. DR. ADEM ÖĞÜT (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI)
PROF. DR. MAHMUT TEKİN (UİK11 DÖNEM BAŞKANI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ)
10:45-11:00
KAHVE ARASI (KURABİYELİ)
11:00-12:30
BALO SALONU
PANEL
PROF. DR. MAHMUT TEKİN (UİK11 DÖNEM BAŞKANI - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ)
MUSTAFA ÖZESKİCİLER (ADESE GENEL MÜDÜRÜ)
MUHAMMET EMİN KABBANİ (RIXOS HOTEL KONYA GENEL MÜDÜRÜ)
12:30-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
PARALEL OTURUMLAR - I
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY (İstanbul Kültür Üniversitesi)
1. Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Sağlık Personelinin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları
Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş
Uzman Dt. Serpil Kaplan Yalçınkaya
Marmara Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Bağcılar Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi
2. Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Endoskopi Bölümünün Maliyet Çalışması
Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş
Uzm. Nergiz Irmak
Marmara Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi
3. Personel Açısından Yeni Bir İşletme Alanı Olarak Medikal (Tıbbi) Turizmin Temel Sorunları Üzer
ine Bir Saha Çalışması
Tuna Uslu
İlknur Çevik
Özgür İlk
Çetin Çam
Gedik Üniversitesi
Agent Globe Travel
Hospitadent Dantel Group
Anadolu Sağlık Merkezi
(ASM)
4. Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması: Konya İli Ve Türkiye Geneli Verilerinin
Karşılaştırılması
Mehmet Yorulmaz
Musa Özata
Hasan Küçükkendirci
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
Konya İl Sağlık Müdürlüğü
5. Sağlık Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma Ve Temizlik Hizmetlerinden Personel
Memnuniyetinin Araştırılması
Uzman Ali Arslanoğlu
Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş
Uzman Vedat Moloğlu
GATA Haydarpaşa Eğitim
Hastanesi
Acıbadem Üniversitesi
GATA Hastanesi
2
Doç. Dr. Arzu İrban
Acıbadem Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“GİRİŞİMCİLİK”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. A.Asuman AKDOĞAN (Erciyes Üniversitesi)
1.Duyguların Girişimcilikteki Rolü: Olumlu ve Olumsuz Duygular Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkiler?
Prof. Dr. Atılhan Naktiyok
Prof. Dr. Ömer Faruk İşçan
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
2. Literatürde Adı Geçen Girişimci Kişilik Özellikleri Girişimcilik Eğilimi Üzerinde Ne Kadarlık Bir
Etkiye Sahiptir?
Yrd. Doç. Dr. Öznur Bozkurt
Kudbettin Erdurur
Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
3. Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihi Girişimsel Öz Yetkinliği ve
Girişimcilik Niyetini Etkiler Mi?
Yrd. Doç. Dr. Canan Nur Karabey
Atatürk Üniversitesi
4. Girişimci Özellikler Ve Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimci Ve Öğrenci Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Özlem Çetinkaya
Arş. Gör Ali Murat Alparslan
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
5. Girişimcilik ve İş Kurma Süreçlerinde Girişimcinin Fizibilite Etüdünde Sahip Olması Gereken
Niteliklerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Belirlenmesi
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Berna Sarıkaya
Selçuk Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
PAZARLAMA
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN (Erciyes Üniversitesi)
1. Eşitlik Alışverişte Bozuluyor Mu? Kadınların Ve Erkeklerin Alışveriş Stillerindeki Farklar Üzerine
Bir Araştırma
Arş. Gör. Elif Boyraz
Gaziosman Paşa
Üniversitesi
2.Rekabeti ve Tüketici Davranışlarını Şekillendiren Yeni Trend: Sosyal Medya
Arş. Gör. A. Burak Nalbantçılar
Arş. Gör. Oytun Meçik
Uşak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
3.Kamu Çalışanı Tüketicilerin Market Seçimlerine Mağaza Konumunun Etkisi
Uzman İsmail Hakkı Güleç
Yrd. Doç. Dr. Seher Ersoy Quadir
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
4.Turizm Sektöründe Gerilla Pazarlama Uygulamaları Ve Otel İşletmelerinden Örnekler
Hilal Akbıyık
Berna Sarıkaya
Doç. Dr. Mete Sezgin
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
ADESE
MERAM
SALONU
“FİNANSAL YÖNETİM”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
1. Kâr Amacı Gütmeyen İşletmelerde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal
Raporlamaya İlişkin Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Nuraydın Topçu
Arş. Gör Vedat Demirkol
Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
2. Bir Finansman Aracı Olan Kredi Kartları ve Analizi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Akyüz
Zübeyde Kaya
Uşak Üniversitesi
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
3. İş Ortaklıkları Ve İştirakler Kapsamında İMKB 500’ün Özkaynak Yöntemi Uygulamaları
Arş. Gör. Züleyha Yılmaz
Ordu Üniversitesi
4. Bankacılık Sektöründe Birleşme Ve Satın Alma Nedenleri: 2001 – 2011 Türkiye Örnekleri
Yrd. Doç. Dr. Haşmet Sarıgül
Yrd. Doç. Dr. Fahri Kurşunel
Mevlana Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
5. Yabancı Doğrudan Yatırımların Firma Performansları Üzerindeki Etkisi: IMKB’ye Kayıtlı İmalat
Şirketleri Üzerine Bir Analiz
Arş. Gör. Erhan Genç
Arş. Gör. Mustafa Karabacak
Uşak Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
“ELEKTRONİK TİCARET”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Canan AY (Celal Bayar Üniversitesi)
1.Sanal Kart Bilinirliliği Üzerine Bir Araştırma: Sakarya İlinde Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. F. Anıl Konuk
Sakarya Üniversitesi
3
SALONU
Arş. Gör. Emre Yıldırım
Sakarya Üniversitesi
2. Çevreye Yönelik Sosyal Pazarlama: Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Web Sitelerinin İçerik
Analizi İle İncelenmesi
Arş. Gör. Aysun Kahraman
Arş. Gör. İdil Kaçar
Celal Bayar
3. E-Alışverişte Son Eğilim: Özel Alış-Veriş Kulüpleri
Öğr. Gör. Işıl Özden Çıtır
Ordu Üniversitesi
4. Akademik Personellerin Sanal Alışveriş Mağazalarını Kullanma Eğilimlerinin Analizi
Arş. Gör. Mümine Kaya
Arş. Gör. Hediye Kırlı
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI I
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZ (Selçuk Üniversitesi)
1.İsmail ÜNVER (MEVKA) “Konya’da Yatırım Ortamı”
2.Arif KÖSEOĞLU (MEVKA) “Yeni Teşvik Sistemi”
3. Emel GELMEZ “Yenilikçilerin DNA’sı”
15.00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:30
PARALEL OTURUMLAR - II
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“ÖRGÜT KÜLTÜRÜ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. İrfan ÇAĞLAR (Hitit Üniversitesi)
1.Örgütsel Güvenin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altınöz
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Göral
Öğr. Gör. Serdar Çöp
Hacettepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
2.Cameron-Freeman-Quinn Örgüt Kültürü Tipolojileri Ekseninde Örgüt Kültürü Farklılaşma
Dinamikleri
Doç. Dr. Belgin Aydıntan
Yrd. Doç. Dr. Aykut Göksel
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
3.Destekleyici Örgüt Kültürü İle Örgütsel Psikolojik Sermaye Etkileşimi: Kontrol Odağının Aracılık
Rolü
Dr. Fatih Çetin
Yrd. Doç. Dr. Köksal Hazır
Doç. Dr. H. Nejat Basım
KHO
Çağ Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
4.Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde
Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü
Arş. Gör. Esengül İplik
Doç. Dr. Fatma Nur İplik
Yrd. Doç. Dr. İ. Efe Efeoğlu
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
5.Örgütsel Adalet Algısının Psikolojik Sözleşme Üzerindeki Etkisine İlişkin Ampirik Bir Araştırma
Prof. Dr. Enver Aydoğan
Arş. Gör. Aydın Beraha
Öğr. Gör. Gökçen Şenel
Güneş Gonca Yıldırım
Gazi Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
PAZARLAMA
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Muammer ZERENLER (Selçuk Üniversitesi)
1.İş Yaşamındaki Kadının Mobbingi (Psikolojik Taciz) Algılama Düzeyi Ve Başbakanlık Genelgesi
Üzerine Çalışma
Dr. Mehmet Ruhi Gökmogol
Yıldız Teknik Üniversitesi
2.Mobil Perakendecilik Ve Tüketici Eğilimlerinin Analizine Yönelik Bir Pilot Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Aykan Candemir
Arş. Gör. Ali Erhan Zalluhoğlu
Prof. Dr. RezanTatlıdil
Ege Üniversitesi
3.Yöneticilerin Kişilik Özelliklerinin “Pazar Odaklılık Durumları” Üzerine Etkisi: Sakarya Organize
Sanayi Bölgelerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Hasan Tutar
Yrd. Doç. Dr. Aydın Yılmazer
Öğr. Gör. Ayşegül Hancı Erdoğdu
Sakarya Üniversitesi
4
4.Spor İşletmesi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklentileri İle Bu Beklentilerinin
Karşılanma Durumlarının İncelenmesi: Sivas İlindeki Spor İşletmeciliği Sektörüne Yönelik Bir
Araştırma
Arş. Gör. Mücahit Fişne
Arş. Gör. Mehmet Gül
Öğr. Gör. Aytekin Sönmez
Cumhuriyet Üniversitesi
5.Gıda Maddesi Ürünlerinde Ambalajın Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Arş. Gör. Reyhan Bahar
Arş. Gör. Gonca Yüzbaşı
Adıyaman Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“FİNANSAL YÖNETİM”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN (Gazi Üniversitesi)
1.Türkiye Hisse Senedi Piyasasının Ortadoğu Ve Kuzey Afrika Hisse Senedi Piyasaları İle
Entegrasyonu
Arş. Gör. Bahadır Ergün
Öğr. Gör. Mustafa Can Samırkaş
Doç. Dr. Mehmet Cihangir
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
2.IMKB’de İşlem Gören Bankalardaki Etkinlik Ölçümü: DEA Tekniği Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Bekir Elmas
Öğr. Gör. Emre Yakut
Arş. Gör. E. Sertaç Arı
Atatürk Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
3.Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Sürdürülebilirliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Arş. Gör. Burcu Zengin
Gazi Üniversitesi
4.KOBi’lerin Devlet Bankalarını Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. F. Cengiz Dikmen
Arş. Gör. Seda Yıldırım
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
5.Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz
Arş. Gör. Yunus Emre Birol
Arş. Gör. Yusuf Demir
Cumhuriyet Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
ADESE
MERAM
SALONU
“MUHASEBE”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ (Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
1.Türkiye (Uluslararası) Muhasebe Standartlarında Maden ve Madencilik
Yrd. Doç. Dr. Servet Önal
Öğr. Gör. Burhan Dikmen
Öğr. Gör. Fevzi Apaydın
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Osmaniye
Meslek Yüksekokulu
2.Elektronik Ticarette Web Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Tayfun Deniz Kuğu
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kırlı
Öğr. Gör. Harun Gümüş
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
3.Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Algılanan Performans Düzeyine Etkisi: Sanayi İşletmeleri
Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Alper Erserim
Muğla Üniversitesi
4.Muhasebe Bürolarının Müşteri İlişkilerinde Pazar Odaklı Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Cihat Kartal
Arş. Gör. Erol Taş
Kırıkkale Üniversitesi
5.Konaklama İşletmelerinin Hedef Maliyet Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
Prof.Dr. Durmuş Acar
Yrd.Doç.Dr. Hasan Şenol
Süleyman Demirel
Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
PAZARLAMA
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN (Karatay Üniversitesi)
1.Mağaza Kartlarının Müşteri Sadakatine Etkisi: Kastamonu Şehir Merkezinde Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar Çakmak
Zeynep Üster
(Selçuk Yurtsever
tarafından sunulacak)
Karabük Üniversitesi
2.Ekonomik Kriz Dönemlerinde Pazarlama Politikalarının Finansal Performansa Etkisi
Uzman Özkan Şahin
Düzce Üniversitesi
3.Ankara’da Ki TEDAŞ Memurlarının Tatil Alış-Verişleri Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Ayhan Karakaş
Dicle Üniversitesi
5
Arş. Gör. Sadık Serçek
Okutman Gülseren Özaltaş
Dicle Üniversitesi
Mardin Artuklu
Üniversitesi
4.Müşteri Memnuniyeti Çerçevesinde Konya İlinde Dershane Hizmetlerinden Yararlanan Bireylerin
İncelenmesi
Doç. Dr. Rıfat İraz
Beyza Metin
Selçuk Üniversitesi
5.Eğitimde Mobil Pazarlama Uygulamaları: Kavramsal Bir Çalışma
Öğr. Gör. Dr. Şükran Karaca
Öğr. Gör. Nalan Nilüfer Işın
Öğr. Gör. Dilek Çınar
Cumhuriyet Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI II
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mete SEZGİN (Selçuk Üniversitesi)
1.Mehmet KARAHAN “Aylak Müşteri”
2.Tacettin AKDENİZ “Bir Süreç Ne Zaman Bilim Değil de Sanat Olmalı”
3.Cevdet SAÇLI “Harvard Business Review”
16:30-16:45
KAHVE ARASI
16:45-18:00
PARALEL OTURUMLAR III
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“KALİTE YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Mahmut TEKİN (Selçuk Üniversitesi)
1.Toplam Kalite Yönetimi Faktörlerinin İş Motivasyonuna Etkisi
Doç. Dr. Hakan Kitapçı
Doç. Dr. Ramazan Kaynak
Adnan Eker
Gebze YüksekTeknoloji
Enstitüsü
2.Halkla İlişkilerde Toplam Kalite Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Murat Sezgin
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Göral
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat
İşletme Fakültesi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat
T.İ.Y.O
3.Kamu ve Özel Şirketlerde Kalite Ödülünün Çalışanlar Açısından Algılanan Etkisi
İsmail Kara
Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan
Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
4.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Farklı Bir Bakış: Denklerin Gözden Geçirmesi
Dr. Mehmet Ruhi Gökmogol
Yıldız Teknik Üniversitesi
5.Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci Memnuniyeti Ve Sürdürülebilirlik
Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Nihat Aydeniz
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karahan
Dr. Mustafa Özduran
Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Adnan ÇELİK (Selçuk Üniversitesi)
1.İşe Tutkunluk: Güçlendirme, Güçlenme, Liderlik Tarzları Ve Çalışma Amaçları Değişkenleri
Açısından Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. E. Sevinç Çağlar
Beykent Üniversitesi
2.Kişiliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Aracılık Rolü
Mustafa Kemal Topcu
Dr. Cem Harun Meydan
Doç. Dr. H. Nejat Basım
KHO
KHO
Başkent Üniversitesi
3.İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Başarısında Rol Oynayan Faktörler: Bir Araştırma
Arş. Gör. Mustafa Aras
Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
4.Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Konaklama
İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Şükran Öktem
Dr. Hakan Turgut
Dr. İsmail Tokmak
Başkent Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Milli Savunma Bakanlığı
6
5.İç Müşteri Memnuniyetinin İşletmelerin Hizmet Kalitesine Olan Etkileri: Bir Marketler Zinciri
Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. F. Atıl Bilge
Ar. Gör. Zührem Yaman
Fatma Tokat
Selçuk Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“AİLE İŞLETMECİLİĞİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Nevin YÖRÜK (Türk Hava Kurumu Üniversitesi)
1.Aile İşletmelerinde Aile Değerleri Kurumsallaşmayı Engeller mi?
Prof. Dr. Gültekin Yıldız
Doç. Dr. Hasan Tutar
Yrd. Doç. Dr. Aydın Yılmazer
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
2.Aile İşletmeleri Ve Kurumsallaşma
Öğr. Gör. Ebru Özer
Selçuk Üniversitesi
3.Aile İşletmelerinde Toplam Kalite Anlayışı Üzerine Nitel Bir Çalışma
Arş. Gör. Neslihan Şevik
Arş. Gör. Seda Yıldırım
Kocaeli Üniversitesi
4.Paydaş Gruplar Aile İşletmelerinden ne İster-Paydaş Beklentileri ve Beklentiler Arasındaki
İlişkiler
Arş. Gör. Ceyda Durgun
Arş Gör. Ekin Karapınar
Fatih Sayın
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gıda A.Ş.
ADESE
MERAM
SALONU
“YENİLİK YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Başaran ÖZTÜRK (Niğde Üniversitesi)
1.Bilgi Ekonomisinde İnovatif Organizasyon Paradigması ve İnovasyonun Artan Önemi
Öğr. Gör. Dr. Fahriye Gözgü
Yrd. Doç. Dr. Halil Mutioğlu
Adnan Menderes
Üniversitesi
Adnan Menderes
Üniversitesi
2.Yenilik Stratejilerinin İşletmelerde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme: Seyahat Acentesi
Örneği
Yrd. Doç. Dr. Arif Güngör
Yrd. Doç. Dr. Muammer Mesci
Arş. Gör. Zeynep Mesci
Düzce Üniversitesi
3.Örgütsel Gelişim Sürecinde Yenilik (Innovation) ve İcadın (Invation) Konumlarına İlişkin Kavramsal
Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Alpaslan
Danışman
Mevlana Üniversitesi
4.Konya Teknokent Firmalarının İnovasyon Yapma Eğilimlerine Yönelik Bir Araştırma
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Hafize Ufuk Korkmaz
Selçuk Üniversitesi
5.Yaratıcılık Ve Yenilikçilik Bağlamında Girişimcilik Örnekleri
Doç. Dr. Aykut Bedük
Arş. Gör. Mehtap Fındık
Esengül Yerli
Selçuk Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“BANKACILIK VE SİGORTACILIK SEKTÖRLERİNDE İŞLETMECİLİK”
Yrd.
Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU
(Selçuk Üniversitesi)
1.Banka Çalışanlarının Elektronik Bankacılığa Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Doç. Dr. Muammer Zerenler
Firdevs Koçak
Selçuk Üniversitesi
2.Bankacılık Sektöründeki İşletmelerin Örgütsel Güven Düzeyleri ve Örgütsel Güven Boyutları
Üzerine Bir Araştırma: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
Arş. Gör. Osman Uslu
Arş. Gör. Emrah Özsoy
Sakarya Üniversitesi
3.İş Etiği: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Sivas İli Örneği
Arş. Gör Hilal Erturhan
İfakat Muslu
Cumhuriyet Üniversitesi
4.Bankların Risk Yönetimi Uygulamalarında Stres Testi ve Senaryo Analizleri
Öğr. Gör. İsmail Yıldırım
Hitit Üniversitesi
5. Sigorta Şirketlerinin Yönetim Kurulu Yapısı İle Firma Performansı Arasındaki İlişki
Öğr. Gör. Mesut Doğan
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ (Selçuk Üniversitesi)
7
TAKIMI III
1. E. Nihan CİCİ “Drucker’ın Erken Uyarıları”
2. Süleyman BAYINDIR “Gelişmekte Olan Küresel İşbirliği"
3. Emine ARSLAN “Harvard Business Review””
18:00-19:30
AÇILIŞ KOKTEYLİ
11 MAYIS 2012 CUMA
09:30-10:45
PARALEL OTURUMLAR IV
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
1.İş Güvenliği İkliminden İş Güvenliği Kültürüne: Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Bir Sanayi
İşletmesinde İş Güvenliği İklimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Berrin Filizöz
Dr. Ayşe Kocabacak
Cumhuriyet Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
2.Kültürel Zekâ, Duygusal Zekâ Ve Sosyal Zekâdan Farklı mıdır?
Yrd. Doç. Dr. Faruk Şahin
Doç. Dr. Sait Gürbüz
Onur Köksal
Ümit Ercan
Milli Savunma Bakanlığı
Kara Harp Okulu
Niğde Üniversitesi
Kara Harp Okulu
3.Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiyi
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi İibf Örneği
Yrd. Doç. Dr. Yeter Demir Uslu
Arş. Gör. Erol Tekin
Ordu Üniversitesi
4.Çok Yönlü Ve Sınırsız Kariyer Tutumlarının Kariyer Tatminine Etkisi
Okt. Selda Özer
Yrd. Doç. Dr. Emine Kale
Nevşehir Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ (Selçuk Üniversitesi)
1.Örgütlerde Etik Yönetimi Açısından Whistleblowing (Bilgi Uçurma)
Yrd. Doç. Dr. Ersin Kavi
Yalova Üniversitesi
2.İzlenim Yönetimi Taktiklerini Oluşturmada Lider-Üye Etkileşimi, Kendilik Kavramı Ve Etiksel
İklimin Etkisi
Doç. Dr. Ünsal Sığrı
Tuğrul Oğuzhan
Kara Harp Okulu
Kara Harp Okulu
3.Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarında Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Rolü
Doç. Dr. Avşar Kurgun
Arş. Gör. Erdem Aktaş
Arş. Gör. Ediz Güripek
Dokuz Eylül Üniversitesi
4.Denizli Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Celalettin Serinkan
Pamukkale Üniversitesi
5.Çevreye Duyarlı İşletmecilik Anlayışının, Sürdürebilir Kalkınma Acısından Önemi: Malatya
Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma
İbrahim Ethem Büyükpepe
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüce
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“ÖRGÜTSEL BAĞLILIK”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Nihat AYDENİZ
(Batman Üniversitesi)
1.Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği
Doç. Dr. Rıfat İraz
Arş. Gör. Mehtap Fındık
Arş. Gör. Kemalettin Eryeşil
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
2.Yöneticiye Güvensizliğin Sonuçları Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör Gül Eser
Marmara Üniversitesi
3.Bir Terminoloji Önerisi: ‘Güçleme: Güçlendirme Ve Güçlenme’
Yard. Doç. Dr. E. Sevinç Çağlar
Prof. Dr. Suna Tevrüz
Doç. Dr. Tülay Turgut
Beykent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
8
4.Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü:
İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
Dr. Cem Güçel
Dr. Hakan Turgut
Dr. İsmail Tokmak
Yrd. Doç. Dr. Şükran Öktem
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Başkent Üniversitesi
Milli Savunma Bakanlığı
Başkent Üniversitesi
5.İşletme Büyüklüğünün Ve Kişilik Özelliğinin Karar Verme Stili Üzerine Etkileri
Dr. Okan Yaşar
Dr. Cem Harun Meydan
Bilinmiyor
Kara Harp Okulu
ADESE
MERAM
SALONU
“SAYISAL YÖNTEMLER”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ (Selçuk Üniversitesi)
1.Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak Yönetici Desteği, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Performans ve
Tükenmişlik Kavramları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Emhan
Dr. Sedat Kula
Dr. Aykut Tongur
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F.
İşletme Bölümü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
2.Üretim Fonksiyonun Strateji Oluşumuna Katılımı ve İşletme Performansına Etkileri Üzerine Bir
Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Türkmen
Pamukkale Üniversitesi
3.Tek Tip Ürün Üreten İşletmelerde Bulanık Mantıkla Maliyet- Hacim- Kâr Analizi
Prof. Dr. Hilmi Kırlıoğlu
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Baral
Sakarya Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
4.Bulanık Bir Model İle Özel Alış-Veriş Sitelerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Serap Çabuk
Arş. Gör. Hatice Doğan Südaş
Arş. Gör. Berna Bulgurcu
Çukurova Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Naim Ata ATABEY (Selçuk Üniversitesi)
1.Yeni Bölgecilik Yaklaşımı Kapsamında Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Olası Etkileri:
Mevlana Kalkınma Ajansı 2010-2013 Bölge Planı Bağlamında Bir Değerlendirme
Dr. Özer Karakayacı
Selçuk Üniversitesi
2.Popüler Kültürde Liderlik Türleri Üzerine Kavramsal Ve Tanımsal Bir İnceleme
Doç. Dr. Serdar Öge
Sadife Güngör
Selçuk Üniversitesi
3.Bilim İnsanlarının Yaklaşımı İle GDO’lu Gıdalara Yönelik Nitel Bir Çalışma
Prof. Dr. Serap Çabuk
Arş. Gör. Dr. Ceyda Keleş
Çukurova Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi
4.Avrupa Birliği Erasmus Programı, Hareketliliğe Katılan Öğrenciler Tarafından Nasıl Algılanıyor?
Yrd. Doç. Dr. Emrah Özkul
Dr. Erol Duran
Sevilay Akgöz
Zeynep Çolak
Düzce Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
5.Zaman Yönetimi Kapsamında Türk Atasözlerinde Zamana Bakış
Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen
Bahar Demirbaş
Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI IV
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Aziz ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
1.Fatma TOKAT “Şirketler Yeni Ürün Gelişimine Monolitik Bir Süreç Olarak Bakar”
2.Zührem YAMAN “Ülkede Üretim Daha Ucuz Olabilir”
3.Tuğba ŞENEL “Harvard Business Review”
10:45-11:00
KAHVE ARASI
11:00-12:15
PARALEL OTURUMLAR V
9
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“STRATEJİK YÖNETİM”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Şule ÖZKAN (Gazi Üniversitesi)
1.Aynı Kurumsal Çevredeki Örgütlerin Stratejik Niyetleri Eşbiçimli Midir? Vakıf Üniversitelerinin
Stratejik Planlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Selim Özdemir
Arş. Gör. Kemal Demir
Arş. Gör. Üzeyir Yıldız
Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
2.Üniversitelerde Stratejik Yön Anlayışı: Devlet ve Özel Üniversiteler Bağlamında Vizyon ve Misyon
Değerlendirmesi
Dr. Umut Sanem Çiftçi
Yrd. Doç. Dr. Ali Taş
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
3.İşletmelerin Stratejik Plandan Başarı Beklentilerinin Çevresel Analiz Üzerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Timuroğlu
Yrd. Doç. Dr. Canan Nur Karabey
Prof. Dr. Atılhan Naktiyok
Prof. Dr. Ömer Faruk İşcan
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
4.Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Uygulamaları Kapsamında Beşeri Sermayenin Ölçümü ve
Yönetimi: GAP Eylem Planı Çerçevesinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Yücel Sayılar
Öğr. Gör. Osman Eroğlu
Arş. Gör. Ömer Dülek
Uludağ Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
5.Kamuda Stratejik Yönetim Algısının Ölçümü Üzerine Bir Ampirik Çalışma
Yrd. Doç. Hümeyra Taşçıoğlu Baysal
Yrd. Doç. Öznur Bozkurt
Saliha Yılmaz
Sakarya Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“PAZARLAMA”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Serap ÇABUK (Çukurova Üniversitesi)
1.Köken Ülke Faktörünün Satın Alma Davranışına Etkisi: Aydın İlinde Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğaner
Arş. Gör. Engin Çakır
Deniz Ünal Adıgüzel
Adnan Menderes
Üniversitesi
Adnan Menderes
Üniversitesi
İNG Bank
2.9-11 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Ailedeki Satın Alma Kararlarına Etkileri: Karabük Şehir
Merkezinde Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar Çakmak
Merve Çakır
Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
3.Türkiye’nin Yabancı Ülkelerle İlişkilerindeki Sorunların Türk Tüketicilerin Satın Alama
Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma
Arş. Gör. İlkin Yaran
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
4.Çok Uluslu Fastfood Restoranlarındaki Yerel Tat Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Kararları
Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Öğr. Gör. V. Özlem Akgün
Selçuk Üniversitesi
5.Otel İşletmelerinde Marka Değeri İle Tüketici Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki:
İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Emrah Özkul
Pelin F. Tuna
Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT (Selçuk Üniversitesi)
1.Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yıldız
Gülten Savcı
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Kapu
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
2.Algılanan Örgütsel Destek Ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş
Stresinin Rolü: Konaklama Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
Doç. Dr. Ömer Turunç
Doç. Dr. Umut Avcı
Kara Harp Okulu Dekanlığı
Muğla Üniversitesi
3.Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyi İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İşgörenler Üzerinde İncelenmesine
Yönelik Bir Araştırma
Prof. Dr. Sevinç Köse
Arş. Gör. Hilmiye Türesin
Arş. Gör. Lale Oral
Celal Bayar Üniversitesi
4.Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kariyer Yönetimi: Antalya İli Örneği
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Selçuk Üniversitesi
10
Okutman Dr. Emine Arslan
5.Müzakere Teknikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Nurdan Özarallı
Zişan Ünsalan
Marmara Üniversitesi
Tekno Kauçuk Sanayi A.Ş.
ADESE
MERAM
SALONU
“ÖRGÜT KÜLTÜRÜ”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Ahmet DİKEN (Konya Üniversitesi)
1.Örgütlerde İş Güvensizliğinin Çalışanların İş Doyumu / Doyumsuzluğu Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Ahmet Diken
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş
Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu
Konya Üniversitesi
2.Örgütsel Adaletin Çalışan Bağlılığı Üzerine Etkisi: Hizmet İşletmelerinde Bir Uygulama
Doç. Dr. Rıfat İraz
Sema Çökük
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
3.Çalışanların Toplam Kalite Yönetimi Eğitimlerine İlişkin Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
Merve Kırbaşlar
Gönen İlkar Dündar
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
4.İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Üzerine
Etkisi: Eğitim Sektöründe Bir Çalışma
Doç. Dr. Jülide Tulunay
Doç. Dr. Semra F. Nalçacı Aşçıgil
ODTÜ
5.Takımlarda Derin Düzey Çeşitliliğinin Takım Süreçlerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. F. Pınar Acar
İpek Mete
ODTÜ
ODTÜ
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“ÜRETİM YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ (Gazi Üniversitesi)
1.Stok Yönetiminde Yazılım Kullanımı: Otomotiv Yan Sanayinde Bir İşletme Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Arzu Dilek Akolaş
Öğr. Gör. Neşe Çolakoğlu
Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
2.Rekabet Avantajı İçin Tedarik Zinciri Entegrasyonu: Boyutları Ve Firmalar Açısından Önemi
Arş. Gör. Şule Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sofyalıoğlu
Celal Bayar Üniversitesi
3.Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Ağ Süreci (AAS) Kullanımı Ve Isparta Bölgesinde Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Nuri Ömürbek
Seda Üstündağ
Özlem Ceyda Helvacıoğlu
Süleyman Demirel
Üniversitesi
4.Fabrika Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması: Süt Ürünleri Fabrikası
Örneği
Doç. Dr. Muammer Zerenler
Öğr. Gör. Süleyman Bayındır
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
5.Yerel Perakendeci İşletmelerin Yer Seçimi Kararları: Kuşadası Örneği
Yrd. Doç. Dr. Ece Aksu Armağan
Dr. Güneş Açelya Sipahi
Adnan Menderes
Üniversitesi
Adnan Menderes
Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI V
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Baki YILMAZ
(Selçuk Üniversitesi)
1. Coşkun Er “Steve Jobs’un Gerçek Liderlik Dersleri”
2. Oktay DÜNDAR “İnovasyonun Kutsal Kâsesi”
3. Betül MUT “İş İnovasyonu”
12:15-13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00
PARALEL OTURUMLAR VI
ADESE
ALAADDİN
“PAZARLAMA”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Hüseyin KARAKAYALI (Celal Bayar Üniversitesi)
1.Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Sivas İli Örneği
Arş. Gör. Ceylan Akdoğan
Nevşehir Üniversitesi
11
SALONU
Yrd. Doç. Dr. Olgun Kitapçı
Cumhuriyet Üniversitesi
2.Şans Olgusuna İnanç İle Tüketici Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma
Arş. Gör. Gizem Kurt
Yaşar Üniversitesi
3.Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri: Türkiye Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Selda Başaran Alagöz
Arş. Gör. Nezahat Ekici
Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey
Üniversitesi
4.Tecrübe Mi? Yetenek Mi? Uluslararası Tecrübe, Kültürel Zekâ Ve Görev Performansı Arasındaki
İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Faruk Şahin
Onur Köksal
Ümit Ercan
Milli Savunma Bakanlığı
Niğde Üniversitesi
Savunma Bilimleri
Enstitüsü
5.Spor Ve Halkla İlişkiler, Sporun Medyaya Yansıyış Biçimleri: Doğu Anadolu Bölgesinde Besyo
(Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. Yıldırım Yıldırım
İnönü Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“REKLAMCILIK”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Rıfat YILDIZ (Erciyes Üniversitesi)
1.Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın İmajlarına İlişkin Algıları
Prof. Dr. Serap Çabuk
Öğr. Gör. Dr. Deniz Zeren
Arş. Gör. Hatice Doğan Südaş
Çukurova Üniversitesi
2.Açık Hava Reklamlarına İlişkin Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. Fatih Geçti
Öğr. Gör. Niyazi Gümüş
İlham Uludağ
Yalova Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
3.Reklamın Marka Değerine Ve Tüketicinin Satınalma Davranışlarına Olan Etkileri
Ece Asmafiliz
Arş. Gör. Mehmet Gökerik
Arş. Gör. Gülfiz Ergin
Uşak Üniversitesi
4.Sosyal Medya Reklamcılığının İnternet Kullanıcıları Satınalma Davranışları Üzerinde Etkisi: Selçuk
Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Derya Özilhan
Arş. Gör. Emine Nihan Cici
Selçuk Üniversitesi
5.Tutundurma Faaliyetlerinin Kriz Dönemlerindeki Önemi
Yrd. Doç. Dr. Aziz Öztürk
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Selçuk Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Osman OKKA (Karatay Üniversitesi)
1.İşgören Sessizliğinde Kültürel Boyutların Rolü Var mı?
Prof. Dr. Rana Özen Kutanis
Arş. Gör. Ahmet Karakiraz
Sakarya Üniversitesi
2.Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Ve Kontrol Odağı İnançları Üzerine
Bir Araştırma: Erzincan Üniversitesi MYO Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Orhan Çınar
Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu
Atatürk Üniversitesi
3.İşletme Bölümü Öğrencilerinin Motivasyon İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: İstanbul İlinde Yapılan Görgül Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Hatice Necla Keleş
Öğr. Gör. Tuğba Kıral Özkan
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
4.Akademik Personelin Sessizlik Davranışları
Yrd. Doç. Dr. Murat Kayalar
Arş. Gör. Ali Murat Alparslan
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
5.Kişilik Özellikleri ile Çatışma İlişkisi ve Toplumsal Etkileri
Arş. Gör. Ayşe Gökçen
Adıyaman Üniversitesi
“İŞLETMELERDE TÜKENMİŞLİK OLGUSU”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Sevinç KÖSE (Celal Bayar Üniversitesi)
12
ADESE
MERAM
SALONU
1.Tükenmişliği Etkileyen Olumsuz Tutum Ve Beklentiler: Sinik Tutum Ve Psikolojik Sözleşme İhlali
Algısı Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Dilek Üçok
Doç. Dr. Alev Torun
İstanbul Kavram M.Y.O
Marmara Üniversitesi
2.Çalışanların İş Güvencesizliği Ve Tükenmişlik İlişkisi-Tıbbi Tanıtım Sorumluları Örneği-
Yrd. Doç. Dr. Cemile Gürçay Çetin
Uzm. Selen Şeker
Dokuz Eylül Üniversitesi
3.Çalışanların Algılanan Örgütsel Desteklerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Kayseri İmalat
Sanayi Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Korhan Karacaoğlu
Arş. Gör. Fatma İnce
Nevşehir Üniversitesi
4.Örgütsel Sosyalleşme Düzeyinin Çalışanların Tükenmişlik Olgusu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi:
Selçuk Üniversitesi Örneği
Arş. Gör. Abdullah Yılmaz
Prof. Dr. Adnan Çelik
Doç. Dr. Aykut Bedük
Selçuk Üniversitesi
5.Çalışanların İş Ve Bağlamsal Performanslarının Öncülleri: Aynı mı, Farklı mı?
Doç. Dr. Sait Gürbüz
Doç. Dr. Ünsal Sığrı
Kara Harp Okulu
Kara Harp Okulu
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“İŞLETMECİLİK”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Ömür ÖZMEN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
1.Özel İstihdam Bürolarının Girişimcilik Yetenekleri Bakımından İncelenmesi
Doç. Dr. Hasan Tutar
Yrd. Doç. Dr. Aydın Yılmazer
Öğr. Gör. Emre Oruç
Sakarya Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
2.Cumhuriyet Dönemine Ait Bir Yatırım Proje Örneği Uşak Şeker Fabrikası ve Farklı Bir Girişimcilik
Profili olarak Nuri Şeker
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Akyüz
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Soba
Uşak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
3.Sosyal Sermaye Açısından Aktörler Arası İlişkilerin Girişimcilik Niyeti Ve Uygulamalarına Etkisi
Prof. Dr. Adem Öğüt
Arş. Gör. Cihat Erbil
Selçuk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
4.Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Başarı Öyküleri: Konya İli Örneği
Doç. Dr. Aykut Bedük
Arş. Gör. Kemalettin Eryeşil
Hatice Tomris Tuncel
Selçuk Üniversitesi
5.Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Girişimcilik ve İnovasyon
Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen
Sabahattin Çetin
Bartın Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI VI
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Bekir AYDOĞAN (Selçuk Üniversitesi)
1. V. Özlem AKGÜN “Dijital Çağda Markalaşma”
2.Mehmet Akif ÇİNİ “Sosyal Medyanın Marka Kişiliği Üzerindeki Etkisi”
3. Ufuk KORKMAZ “Başarılı Ürün Tasarımı”
15:00-15.15
KAHVE ARASI
15:15-16:30
PARALEL OTURUMLAR VII
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU (Selçuk Üniversitesi)
1.İşletmelerin Stratejik Yönelimleri ve Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Ethem Duygulu
Yrd. Doç. Dr. Nurcan Hakan Çıraklar
Doç. Dr. Avşar Kurgun
Arş. Gör. Ediz Güripek
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
2.Fiziksel Aktivite Ve Sağlıklı Beslenmenin Masa Başında Çalışanların Sağlığına Etkilerinin
Değerlemesi Ve Bilişim Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
Dr. Burcu Güven
Beykoz Lojistik MYO
3.Warwick-Edinburg Mental Sağlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Mehpare Çamlık
Cemile Çelik
Mersin Üniversitesi
13
4.Kurumsal İtibar Yönetimi: Kamu Ve Özel Hastanelerdeki Hastaların Kurumsal İtibar Algılamasının
Ölçülmesi
Burhanettin Uysal
Mehmet Yorulmaz
Hasibe Yıldırıcı
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Selçuk Üniversitesi
İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
5.Sınırsız İyileşmenin Örgüt Performansına Etkisi: Bir Uygulama
Doç. Dr. Orhan Küçük
Öğr. Gör. Nurten Küçük
Gümüşhane Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“İŞLETMECİLİK”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Mikail ALTAN
(Selçuk Üniversitesi)
1.Hasta Kayıt Sistemlerinde Etkinlik Ve Verimliliği Arttırmaya Yönelik Bir Öneri: “F Klavye
Uygulaması”
Öğr. Gör. Aytül N. Yavuz Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Gülfer Bektaş
Doç. Dr. Arzu İrban
Acıbadem Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
2.Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Esnekliğin Önemi; Malatya Organize Sanayinde Bir Alan Çalışması
Mehmet Cebeci
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yücel
Malatya İnönü Üniversitesi
3.Sektörel Alt Endekslerin Makroekonomik Değişkenler İle Etkileşimi
Doç. Dr. Erk Hacıhasanoğlu
Doç. Dr. Uğur Soytaş
TCMMB
ODTÜ
4.Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Selim Said Eren
Arş. Gör. Güngör Hacıoğlu
Arş. Gör. Hale Çelikkan
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
5.2006 Yılı İtibari İle Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yöntemini Kullanan Ve
Kullanmayı Planlayan İşletmelerin Performansının Yıllar İtibari İle İzlenmesi: Dengeli Başarı
Göstergesi Beklentileri Karşıladı Mı?
Dr. Mustafa Bekmezci
Dr. Hakan Dilek
Genelkurmay Başkanlığı
Kara Harp Okulu Dekanlığı
ADESE
ŞEMS
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Aykut BEDÜK
(Selçuk Üniversitesi)
1.Yeni Başarı Kriterleri
Öğr. Gör. Mesut Doğan
Öğr. Gör. Mustafa Murat Kaya
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
2.Kamu Örgütlerinin Değişiminde Kurumsal Çevreyi Oyuna Sokmak: PTT Örneğinde Nitel Bir
Araştırma
Oktay Koç
Abdullah Kıray
Kocaeli Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
3.İşletmelerde Yönetsel Etkililik İçin Duygusal Zeka: Mevlana’nın Yedi Öğüdü Perspektifinden
Değerlendirilmesi
Dr. Didem Rodoplu Şahin
Gizem Rodoplu
Kocaeli Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
4.Psikolojik Sermayenin Mesleki Özdeşleşeme Ve Örgüte Nüfuz Etme Algısı Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
Tuna Uslu
Dr. Didem Rodoplu Şahin
Zennure Gündoğdu Şanlı
Esra G. Kaygısız
Gedik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
5.İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi Açısından Üretim Öncesine Uzanan Çizgide Pazarlama
Eylemleri: Mobil Sanayide Yapılan Tasarım Odaklı Bir Çalışma
Öğr. Gör. Bilal Erdem
Öğr. Gör. Alper Ateş
Selçuk Üniversitesi
ADESE
MERAM
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Fahri KUŞUNEL (Selçuk Üniversitesi)
1.İşletmelerde Personelin Motivasyonunu Sağlamak İçin Oluşturulan Ödül Sisteminin Personel
Açısından Beklenen Ve Gerçekleşen Ödül Boyutunda Değerlendirilmesi Ve Bir Alan Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Hasan Tağraf
Öğr. Gör. Fatma Duman
Arş. Gör. Ahmet Murat Özkan
Cumhuriyet Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
2.İşletmelerdeki Örgüt Geliştirme Farkındalığının İncelenmesi
Doç. Dr. Ünsal Sığrı
Kara Harp Okulu
14
Adnan Eroğlu
Aygül Aytaç
3.Global Köprücü Niteliğindeki Yöneticilerin İşletmeler Açısından Önemi: Konya Örneği
Öğr. Gör. Mehmet Akif Çini
Selçuk Üniversitesi
4.Lider-Üye Etkileşimi Ve Yöneticiye Duyulan Güven İlişkisinde Örgütsel Adaletin Ro
Uzm. Arş. Ayşe Üstünoldu Kandemir
Arş. Gör. Hava Yaşbay
Oğuz Karaoğlu
TÜBİTAK TÜSSİDE
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
5.Yöneticilerin Liderlik Davranışları Ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Denizli İşletmelerinde Bir
Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Esin Barutçu
Doç. Dr. Celalettin Serinkan
Pamukkale Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“PAZARLAMA”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Güven MURAT (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
1.Uluslararası Piyasaya Giriş Ve Sürdürülebilir Başarıyı Elde Etme Stratejileri: “Çağ Öğretim
İşletmesi” Örneği
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Kahraman
Uzm. Şahin Durmaz
Turgut Özal Üniversitesi
Qafqaz Üniversitesi
2.Destinasyon Pazarlaması ve Saframbolu’nun Destinasyon İmajının Ölçülmesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar Çakmak
İrem Tuba Kök
Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
3.Tüketim Olgusunun İşlevselliği: Pazarlamada Devrim Ya Da Devrimlerin Pazarlanma
Yrd. Doç. Dr. Nevriye Altuntuğ
Süleyman Demirel
Üniversitesi
4.Tüketicilerin GSM Operatörlerine Yönelik Bağlılıklarının Ölçülmesi: Mobil Numara Taşıma
Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Ercan Çiçek
Arş. Gör. Sami Özcan
Nezihe Saygı
Mersin Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
5.Pazar Oryantasyonu Ve Yenilik Oryantasyonunun İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Kuramsal
Bir Çalışma
Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş
Arş. Gör. Kazım Karaboğa
Arş. Gör. Zeynep Ergen
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI VII
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN (Selçuk Üniversitesi)
1.Emel CELEP “Müşteri Sadakatinin Kötü Yönetimi”
2.Gamze İLKER “Pazarlama Etkinliği İçin Bir Rehber”
3. Mehmet Enes İNCE “Pek Çok Ürün Girişimi Neden Başarısız”
16:30-16:45
KAHVE ARASI
16:45-18:00
PARALEL OTURUMLAR VIII
ADESE
ALAADDİN
SALONU
“İŞLETMECİLİK”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Osman ÇEVİK
(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
1.Uluslararası Pazarlamada Futbolun Rolü Türkiye Futbol Liginde Oynayan Yabancı Futbolcular
Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Kazım Mert
Sakarya Üniversitesi
2.Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Ölçek Aralıklarının Ölçüm Üzerindeki Etkilerinin
İncelenmesi
Prof. Dr. Remzi Altunışık
Arş. Gör. Buket Bora
Sakarya Üniversitesi
3.Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesi Ve Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. A. Gamze Çiftçi
Aytekin
Yrd. Doç. Dr. Recep Kılıç
Balıkesir Üniversitesi
4.Kamu Çalışanlarının Lider Algıları Ve Beklentileri: Konya İli Örneği
Doç Dr. Ali Şahin
Arş. Gör. Yasin Taşpınar
Arş. Gör. Kemalettin Eryeşil
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
15
5.Göreli Etkinliğinin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması Ve Referans Seçimi: Bir Veri
Zarflama Analizi Uygulaması
Yrd. Doç. Dr. Adem Babacan
Bartın Üniversitesi
ADESE
KARATAY
SALONU
“YÖNETİM VE ORGANİZASYON”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Serdar ÖGE
(Selçuk Üniversitesi)
1.Orta Kademe Yöneticilerinin 3600 Performans Değerlendirilmesi ve İki Uygulama
Arş. Gör. Meral Akkaya
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Güngör
Ayhan Etyemez
Marmara Ün.-Fen Bilimleri
Enstitüsü Marmara Ün.-
Teknik Eğitim Fakültesi
Nikken - Türkiye-Kesici
Takım San. ve Tic. A.Ş.
2.İşgörenin İş Etiği Davranış Algısı: Kamu Kurumunda Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Recep Yücel
Gamze Ebru Çiftçi
Kırıkkale Üniversitesi
3.Müzakere Tarzlarının Yöneticilere Etkisi (Kamu ve Özel Kurumlara İlişkin Bir Araştırma)
Yrd. Doç. Dr. Recep Yücel
Şaban Tekeli
Kırıkkale Üniversitesi
4.Birleşme ve Satın Alma Sürecinde İşgörenlerin Tutum Değişiklikleri
Tuna Uslu
Gedik Üniversitesi
5.Kişilik Özellikleri Değişime Karşı Gösterilen Tepkileri Etkiler mi?
Tuna Uslu
Gedik Üniversitesi
ADESE
ŞEMS
SALONU
“ÜRETİM YÖNETİMİ”
OTURUM BAŞKANI:
Prof. Dr. Kemal ESENGÜN
(Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
1.Türkiye’de Tüketici Eğiliminin Lojistik Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi
Arş. Gör. Bilal Şişman
Doç. Dr. Ali Eleren
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
2.Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımı
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Mehmet Enes İnce
Selçuk Üniversitesi
3.Sürdürülebilirlik Algısı Olarak Yeşil Üretim Ve Konya İlinde Katı Atıklarla İlgili Yapılmış Olan
Çalışmalar
Prof. Dr. Mahmut Tekin
Betül Mut
Selçuk Üniversitesi
4.İstanbul’un Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Bayram Akay
Öğr. Gör. Muhammet Fatih Sancar
Öğr. Gör. Abdullah Uslu
Kırklareli Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
ADESE
MERAM
SALONU
“TURİZM İŞLETMECİLİĞİ”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr. Rıfat İRAZ
(Selçuk Üniversitesi)
1.Hac Ve Umre Organizasyonlarının Dini Turizm Açısından Değerlendirilmesi, İşletmelerin
Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Zengin
Gül Erkol
Sakarya Üniversitesi
2.İstanbul Kapalı Çarşı Esnafıyla İlgili Turistlerin Etik Algısı
Doç. Dr. Kahraman Çatı
Arş. Gör. Önder Kethuda
Öznur Şahin
Düzce Üniversitesi
3.Turizm İşletmelerinin Değişim Mühendisliği (Reengineering) Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı
(Outsourcing) ve Bir Model Önerisi
Yrd. Doç. Dr. Erkan Akgöz
Arş. Gör. Esra Çiftçi
Öğr. Gör. M. Kader Altan
Selçuk Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
4.Mesleki Bağlılık İle Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik
Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Necdet Bilgin
Halil Demirer
Aykut İşleyen
Mustafa Kemal Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
5.Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalarda Türkiye Pazarı
Ufuk Altın
Gülfer Bektaş
Zehra Antep
GATA
Acıbadem Üniversitesi
Doktor Siyami Ersek
16
Arzu İrban
Hastahanesi
Acıbadem Üniversitesi
ADESE
İNCE MİNARE
SALONU
“ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA”
OTURUM BAŞKANI:
Doç. Dr.
Musa ÖZATA
(Selçuk Üniversitesi)
1.Üretime Hazır Tutulabilir Sistemlerde Parti Büyüklüğü Belirleme Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Özgür Toy
Deniz Harp Okulu
2.Seri Üretim Hattında, Kapasite Dengeleme ve Verimlilik Artışının Birim Maliyete Etkisi ve Bir
Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Güngör
Arş. Gör. Meral Akkaya
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
3.Organizasyonel Özelliklerin Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama Başarısına ve Algılanan
Organizasyonel Performansa Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Akça
Prof. Dr. Gökhan Özer
Bartın Üniversitesi
GYTE
4.ERP Sistemlerinin Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Sakarya Üniversitesi- EBS Örneği
Uzm. Merve Tomor
Arş. Gör. H. Serdar Geçer
Prof. Dr. Erman Coşkun
Sakarya Üniversitesi
5.Markaların Reklam Sloganlarının Akılda Kalıcılığının Sektörlere Göre Karşılaştırmalı Analizi:
Afyonkarahisar İli Örneği
Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
BEYİN FIRTINASI
TAKIMI VIII
OTURUM BAŞKANI: Yrd. Doç. Dr. F. Atıl BİLGE (Selçuk Üniversitesi)
1.Zeynep ERGEN “Tedarik Zincirinizin İşinizi Kontrol Etmesine İzin Vermeyin”
2. Kazım KARABOĞA “21. Yüzyıl Yöneticilerinin İhtiyacı Olan 3 Özellik”
18:00-19:00
KAPANIŞ OTURUMU (BALO SALONU)
KAPANIŞ KONUŞMALARI
19:30-24:00
GALA YEMEĞİ
12 MAYIS 2012 CUMARTESİ
09-00-17:00
BEYŞEHİR İLÇESİNE SOSYAL GEZİ
NOT: Yukarıdaki programda yer alan çalışmaları kongrede sunacak katılımcıların isimlerini ve katılımcıların kongreye geliş ve
dönüş tarihlerini, iletişime geçebileceğimiz telefon numaralarını en geç 3 Mayıs 2012 tarihine kadar
MUTLAKA
uik11@selcuk.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.
... Almost every sector, especially the communication and retail sector, has been affected by the emergence and widespread use of mobile phones and mobile devices. Mobile tools offer different opportunities by moving beyond e-shopping mediated by trade and shopping computers (Tatlıdil et al., 2012). Internet and the rapid growth of multichannel retailing, consumers are now exposed to marketing stimuli that encourage continuous uncontrolled purchases. ...
Article
Full-text available
Consumer behaviours have great importance for marketers. Impulse buying, which is an appearance of consumer behaviour, arises with a sudden stimulus. Different aspects affect impulse buying. Life satisfaction, which is one of these aspects, brings consumers about impulse buying behaviour by influencing them. Moreover, the rapid development of online shopping and the fact that online interaction occurs in virtual environments at all hours of the day affects people's quality of life. This study aimed to investigate how consumers' life satisfaction shapes consumers' impulse buying behaviour and whether there is a difference between the descriptive and main variables in line with this relationship according to consumers' online or offline purchasing behaviour. The methodological base is the questionnaire form as a data collection method in Duzce province (Turkey) between March and May 2018. Participation in the study was conducted by convenience sampling method. In the research purpose line, a model is comprised. In turn, a path diagram was performed according to the confirmatory factor analysis with a Structural Equation Model. The obtained results showed the negative relationship between life satisfaction and sub-dimensions of impulse buying (positive emotions, emotion conflict, unplanned behaviour, and mood management). The authors noted only a positive relationship between life satisfaction and rational behaviour in the study. Thus, that is another sub-dimensions of impulse buying. Besides, comparing the mean, there was a significant difference between positive emotions, unplanned behaviour, type and shopping channels. These findings could help future studies aimed at researching the effect of different variables on impulsive behaviours. This study was carried out in a short period due to time and cost constraints. One of the study's limitations is that the study data were obtained only from the participants in Duzce province (Turkey).
... However, recent developments in mobile technologies have led to the differentiation of mobile phones and the emergence of mobile devices of different qualities. On the one hand, these tools have started to have advanced multimedia features and on the other hand, they have started to use the Internet (Akyan, Zalluhoğlu, & Tatlıdil, 2012). By gaining these features, mobile phones have become smartphones becoming extensions of people, in McLuhan's words. ...
Chapter
Full-text available
Today, the Internet has become a frequently-used tool in trading information, products, and services. Together with the transformations in the Internet, new media, and mobile technologies, the retail sector is also developing its service area. With the development of mobile technologies, retail giants determine the expectations and needs of their consumers in a good and fast way with artificial intelligence applications. This situation transforms it into purchasing behavior with the reflection of customer preferences on products and increasing personalization. One of the key issues in the mobile retail sector is to make the purchasing behavior permanent by ensuring the satisfaction of consumers. In the study, Getir application, a mobile marketing application was analyzed with focus group research technique performed on university students selected in accordance with certain criteria. As a result of the research, the availability, awareness, and satisfaction status of the participants on Getir application were revealed.
Article
In recent years, along with the advances in technology the internet is also differentiated. Internet, meets the needs of information on any subject, has become faster, easier and cheaper shopping environment for consumers to reach. The features of internet that make life easier make the electronic environment attractive for shoppers. However, as a side effect of these advantages, consumers begin to show behavior of buying goods without the need in electronic environment. In this study aim is to examine the impulsive buying trends of consumers that shop in electronic environment. Other sub-objective is to determine the effects of demographic characteristics and psychological factors on impulsive buying trends of consumers’ impulse buying tendency. Moreover it analyzes the factors effecting impulsive buying in electronic environment. In the part of application, interactive implementation is made to analyze the impulsive buying behavior of consumers that shop in electronic environment. Research data is collected by survey method and 245 valid survey results analyzed by SPSS software. Data reliability levels were determined, the frequency and average values were calculated, factor analysis and MANOVA analysis were applied.
Article
Full-text available
Purpose The purpose of this paper is to investigate the effects of ease of use, usefulness, and enjoyment, and subjective norm regarding the use of mobile phones on US consumers' attitudes toward mobile communication and mobile commerce, and mobile technology use intention for shopping. Design/methodology/approach This work integrates the technology acceptance model of Davis and Fishbein and Ajzen's theory of reasoned action for its theoretical framework. In total, 341 college students in two large US universities provided usable responses. Structural equation modeling was employed to test the proposed model and research hypotheses. Findings The results showed that the perceived ease of use, usefulness, and enjoyment, and subjective norm were the significant predictors of attitudes toward mobile communication and mobile commerce as well as mobile technology use intention for shopping. The findings also suggested that attitude toward mobile communication positively influenced attitude toward mobile commerce, which in turn positively influenced mobile technology use for shopping. Research limitations/implications The sample of this study is slightly biased by gender and age. However, this demographic segment is meaningful to examine consumer attitudes and mobile technology use intentions for fashion goods due to its extensive usage of mobile services. Originality/value This study offers an integrated theoretical framework for future studies investigating consumer behavior in a technologically advanced retail environment.
Article
Full-text available
In ancient times, people exchanged their goods and services to obtain what they needed (such as clothes and tools) from other people. This system of bartering com- pensated for the lack of currency. People offered goods/services and received in kind other goods/services. Now, despite the existence of multiple currencies and the progress of humanity from the Stone Age to the Byte Age, people still barter but in a different way. Mainly, people use money to pay for the goods they purchase and the services they obtain. Commerce Notwithstanding the technologies that are involved, undertaking commerce can be asso- ciated with one of the four types of exchange: bargaining, bidding, auctioning, and clear- ing (3). The first two types of exchange are bilateral and the last two types of exchange are trilateral (that is, a third party intervenes). • Bargaining involves one user that negotiates with a provider until an agreement between both is reached. First, the user looks for a provider, browses their products, and then negotiates with the provider for an agreement. If the negotiation fails, the user continues searching for other providers until an agreement with one of them is reached. • Bidding involves one user and several providers. First, the user calls for bids. Next, the user compares the offers that providers have submitted after receiving the call for bids. Finally, the user selects the provider that has made the lowest offer (that is, the offer that minimizes the user's expense). • Auctioning (English scenario) involves one provider, several potential users, and one broker. First, the provider fixes the lowest price of the product. Through the broker, the provider advertises their products and calls for auctions. Next, the dif- ferent users respond to the call for auctions by making offers to the broker. Act- ing on the provider's behalf, the broker selects the user who has made the highest offer regarding the first offer of the provider (that is, the user's offer maximizes
Article
Baby boomers are characterised as being technophobes who are slow to adopt new technology and when they do, they struggle to understand how to use it. This paper aimed to uncover whether baby boomers have embraced mobile phone technology and, if not, their reasons why. It sought to provide an understanding of mobile phone use among Australia's ageing population, and the ways they are using and interpreting this technology. The research was conducted using a combination of face-to-face interviews and an online survey. The results indicated that although baby boomers' general uptake of mobile phone technology was high, they have a limited use and understanding of functions beyond voice calls and SMS. With baby boomer demographics and consumer spending expected to dominate in years to come, the findings support the need for further investigation into handset design, marketing approaches and sales techniques which are tailored to this lucrative market.
Article
Shortly after the advent of digital mobile phone service, a new innovative way of doing business known as mobile commerce (M-commerce) was created. This article helps organizations gain insight as to whether mobile commerce is a business solution worth exploring. It reviews the technology behind M-commerce and the products and services currently available. It also examines the benefits and challenges of M-commerce, as well as the issues to be addressed when considering implementation of M-commerce solutions.
Article
Most current e-commerce transactions are conducted by users in fixed locations using workstations and personal computers. Soon, one expect a significant portion of e-commerce will take place via wireless, Internet-enabled devices such as cellular phones and personal digital assistants. Wireless devices provide users mobility to research, communicate and purchase goods and services from anywhere at any time without being tethered to the desktop. Using the Internet from wireless devices has come to be known as mobile e-commerce, or simply "m-commerce and encompasses many more activities than merely online purchasing. One of the major wireless applications is Web access for retrieval of real-time information such as weather reports, sport scores, flight and reservation information, navigational maps and stock quotes. While email will continue to dominate wireless applications, innovative online applications that, for instance, use location reference information of end users will drive new areas of mobile e-business growth.
Article
The diffusion theory literature offers a fairly well-developed conceptual framework for the study of communications. As developed across a number of disciplines, diffusion applies to the flow of information, ideas, and products; its uniqueness is its focus on interpersonal communication transfer. This paper offers new theoretical propositions to advance consumer diffusion research and to provide a foundation for diffusion modeling.
  • Danny Kao
  • Tengti
KAO, Danny Tengti, (2009), "The Impact of Transaction Trust on Consumers' Intentions to Adopt M-Commerce: A Cross-Cultural Investigation", Cyberpsychology & Behavior Cilt 12, Sayı 2, s. 225-230.