ArticlePDF Available

Arnoseris minima Schweigg. et Koerte v České republice [Arnoseris minima Schweigg. et Koerte in the Czech Republic]

Authors:
29
Severo"es. P#ír., Litom$#ice, 32: 29-36, 2000
Arnoseris minima SCHWEIGG. et KOERTE v !eské republice
Arnoseris minima SCHWEIGG. et KOERTE in der Tschechischen Republik
Karel K u b á t 1) a Zden#k K a p l a n 2)
1) Pedagogická fakulta UJEP, 400 96 Ústí n. L., e-mail: kubatk@pf. ujep.cz
2) Botanický ústav AV !R, 252 43 Pr%honice, e-mail: kaplan@ibot.cas.cz
Kurzfassung
Arnoseris minima stellt eine sehr seltene und kritisch bedrohte Art der Flora der
Tschechischen Republik dar. Sie wurde hier bisher an etwa 200 Lokalitäten festgestellt, aber nur 12
Fundorte wurden nach dem Jahr 1980 revidiert oder neuentdeckt. Die rezenten Lokalitäten befinden
sich vor allem in der weiteren Umgebung von Doksy (Nordböhmen), am Fuss des Erzgebirges und in
Südböhmen.
Píse&natka nejmenší pat"í k typickým zástupc%m suboceánského geoelementu v
kv#ten#!eské republiky. Je to jednoletý konkuren&n# slabý druh. Vyhledává kyselé
nevápnité živinami chudé mírn# vlhké p%dy, p"edevším pís&iny nebo pís&ité až št#rkovité
zv#traliny silikátových hornin.
V našich podmínkách je t#žišt# jejího výskytu v mezofytiku a v termofytiku. Do
oreofytika proniká jen výjime&n# n#kolika nov#ji neov#"enými lokalitami ve Ž+árských
vrších (max.: Veselí&ko, asi 670 m n. m.).
Z mapy rozší"ení A. minima v !R je z"ejmé, že jsou její lokality roztroušeny tém#" po
celém území !ech, ovšem s velmi nestejnou hustotou. Nejhojn#ji se druh vyskytoval v
T"ebo$ské pánvi a p"iléhající nejjižn#jší &ásti !eskomoravské vyso&iny, v širším okolí !eské
Lípy a Doks; to jsou sou&asn# oblasti, ve kterých existují i recentní lokality druhu. V první
polovin# 20. stol. bylo v#tší množství lokalit zjišt#no v širším okolí Plzn#, Klatov a Strakonic
(vesm#s zaznamenány Malochem), dále z (východního) Polabí, Poorli&í a dolního Pojize"í.
Velký hiát, ve kterém scházejí v#tšinou i lokality z nejstaršího období, je mezi Prahou,
Rokycany, Táborem a !áslaví. Úpln# chybí také v teplém a suchém !eském st"edoho"í,
st"edním a dolním Pooh"í a na St"edo&eské tabuli. Mimo"ádn# vzácný byl na Morav#; na
st"ední a jv. schází (a scházel) úpln#, v severní polovin# je udáván z n#kolika velmi
izolovaných a nov#ji neov#"ených lokalit.
Následující grafy znázor$ují zm#ny v hojnosti A. minima. Údaje o výskytu jsou
rozd#leny podle letopo&tu nález% do &ty"&asových úsek%; první dva jsou ± padesátileté (údaj%
p"ed rokem 1851 je minimum), poslední dva (se&teny) p"edstavují také 50 let.
V grafu 1 jsou zachyceny po&ty mapovaných lokalit podle letopo&tu posledního
originálního nálezu; ze všech údaj%, vztahujících se k jedné mapované lokalit# (vyjád"ené na
map# samostatnou zna&kou), byl tedy vybrán k zanesení do grafu pouze ten nejmladší.
V grafu 2 jsou zohledn#ny všechny originální údaje (s výjimkou t#ch, kdy týž autor ve
velmi krátkém &asovém úseku sbíral opakovan# na téže lokalit#); k jedné mapované lokalit#
se tedy m%že vztahovat jeden až mnoho údaj% z r%zných &asových horizont%.
A&koliv byly grafy konstruovány na základ# zcela jiných kriterií, je shoda mezi nimi
z"ejmá. Jednozna&n# z nich vyplývá úbytek lokalit A. minima; reálné zmenšení po&tu lokalit
30
ve sledovaném &asovém období je bezpochyby ješt# mnohem v#tší, protože d"ív, zvlášt# v 19.
a na za&átku 20. stol., nebyl tento druh jist# zdaleka tak pe&liv# sledován a zaznamenáván
jako v poslední dob#.
32 %
40,6 %
22,8 %
4,6 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
do r. 1900 1901 - 50 1951 - 80 1981 - 2000
Graf 1.- Po&et mapovaných lokalit v jednotlivých &asových úsecích podle letopo&tu
posledního (nejmladšího) nálezu (pozd#ji p"ebírané starší údaje nejsou uvažovány). Každá
mapovaná lokalita je tedy reprezentována jediným údajem.
Abb. 1. Anzahl der kartierten Lokalitäten nach der Zeitrechnung des letzten Fundes. Jede kartierte
Lokalität ist also durch eine einzige Angabe repräsentiert.
37,4 % 40,9 %
17,9 %
3,8 %
0
20
40
60
80
100
120
140
do r. 1900 1901 - 50 1951 - 80 1981-2000
Graf 2.- Po&et originálních údaj% o výskytu A. minima v jednotlivých &asových úsecích.
Každá mapovaná lokalita tedy m%že být zastoupena jedním až mnoha údaji, nez"ídka z
r%zných &asových úsek%.
Abb. 2. Anzahl von Originalangaben über das Vorkommen von A. minima in einzelnen
Zeitabschnitten. Jede kartierte Lokalität kann also durch mehrere Angaben, oft aus verschiedenen
Zeitabschnitten, vertreten sein.
Z asi 200 vymapovaných naleziš( (n#která mohou zahrnovat n#kolik bezprost"edn#
sousedících lokalit) jich bylo pouze 12 nalezeno nebo ov#"eno letech 1981-2000. V období
1951-1980 se poda"ilo zjistit &i revidovat více lokalit p"edevším v T"ebo$ské pánvi, mezi
Strakonicemi a Klatovy a v Podkrušnoho"í. V#tšina lokalit ve východních a sv. !echách byla
naposledy revidována v 1. polovin# 20. stol.
A. minima nepat"ila u nás ani v druhé polovin#19. stol. k b#žným druh%m. Prakticky
ve všech obsáhlejších floristických p"ísp#vcích a kv#tenách toho období byly uvád#ny její
konkrétní lokality, nebo alespo$ území s v#tší koncentrací naleziš(. Tím se výrazn# liší od
dalších dnes velmi vzácných plevel%, jejichž rozší"ení bylo tehdy obvykle hodnoceno pouhým
konstatováním, že jde o rostliny obecné, hojné apod. (nap".Agrostemma githago,Bromus
secalinus, Ranunculus arvensis atd.).
Píse&natka je jedním z diagnostických druh% svazu Scleranthion annui (KRUSEMAN et
VLIEGER) SISSINGH in WESTHOF et al. 1946 (syn.: Arnoseridion MALATO-BELIZ et al. 1960).
Asociace Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae T
ÜXEN 1937 u nás tém#" vyhynula
31
vlivem intenzifikace zem#d#lství, p"edevším hnojení, vápn#ní a používání herbicid%.
Obdobný osud postihl i v#tšinu ostatních významných druh% této asociace. Aphanes
microcarpa byl a je ješt# vzácn#jší a ohrožen#jší než píse&natka. Kriticky ohrožený
nezv#stný je nyní také Hypochoeris glabra;!ELAKOVSKÝ (1868-83:185) uvádí, že Arnoseris
roste &asto spolu s H. glabra, ale mnohem "id&eji. Podle herbá"ových doklad% i literárních
údaj% se však zdá, že i tehdy byl H. glabra vzácn#jší.
V období maximální chemizace zem#d#lství u nás (p"ibližn# za&átek 80. let) rostla
píse&natka tém#" výlu&n# mimo pole, na pís&itých mezích, zá"ezech cest a “kazech” v polích.
Na okrajích polí byla op#t vzácn# nalezena v poslední dob# na T"ebo$sku (PRACH 1999) a
!eskolipsku. Podle pozorování v severních !echách roste v#tšina exemplá"% p"ímo v krajní
brázd#, jen výjime&n# pronikly jednotlivé rostliny dál než 1,5 m od okraje pole. Nevelká
populace (1 až ca. 100 rostlin), sledovaná u Karas na !eskolipsku od roku 1997, se udržuje na
stejném sotva 10 m dlouhém úseku okraje pole; b#hem t#chto &ty" let se zde píse&natka
každoro&n# vyskytovala, ale jinde na poli nebyla nikdy nalezena. !áste&n# to lze vysv#tlit
omezenými možnostmi ší"ení nažek na v#tší vzdálenost (nemají chmýr, há&ky ani jiná
za"ízení pro telechorii). Podobná “v#rnost” konkrétnímu místu na okraji pole byla pozorována
také u Odontites vernus subsp.vernus.
Lokality jsou t"íd#ny podle fytogeografického &len#ní, použitého v Kv#ten#!R, s
výjimkou lokality Sezímky; ta sice pat"í podle &len#ní k fyt. o. 45 Verne". st"ed., ale
geologicky (kvádrové pískovce odtud zasahují kontinuáln# až na Dokesko) i floristicky
(Teesdalia, Corynephorus, Spergula morisonii atd.) bezpochyby k sousednímu fyt. o. 53
Podješ.
P#ehled lokalit Arnoseris minima v $eské republice
1. Doup. pah.: Vale&, pís&itá pole pod Eichbergem (1885 !ELAK. PL).
2. St". Pooh"í: Vroutek (1885 !ELAK. PL, PR), Na Cikánce (1975 P. Pyšek ROZ).- Podbo"any
(DOMIN ms.).
3. Podkruš. pán.: Teplice (s. d. et coll. PR; REUSS 1851).- Albrechtice u Mostu (1928 s. coll. PR).-
D"ínov, kraj boru u h"bitova (1965 SKO)EPA Severo&es. P"ír. 7: 81,1976).- Jirkov (1862
!ELAK. PR), Podh%"í u Jirkova, REUSS (!ELAK. 1868-83; DOMIN 1907c:98).- Chomutov,
strništ# (1850 ROTH ROZ); pod Výhledem (1940 DÖLL LIT), Horní Ves (1850 KNAF PR; 1850
ROTH PR).- Zelená u Chomutova, kraj pole (1974 KUBÁT LIT).
5. Terez. kotl.: Trav&ice (NOVÁK 1922f).- P"edonín (NOVÁK 1941ms.).- Roudnice (1862 REUSS PR),
mezi Roudnicí a Vetlou (REUSS 1861-62).
7. St"edo&es. tab.: Klene& (1920 PILÁT PR).- Kralupy n. Vlt. (1875 ROSICKÝ PR), cesta na Úžice
(!ELAK. 1868-83).
11. St". Pol.: M#lník (SIEBER Fl. Bohem. Exs., cent. 2, no. 74, 1815 PRC), S od M#lníka (!ELAK.
1868-83).- Neratovice (s. d. et coll. PR; 1875 POLÁK PR; !elak. 1868-83), u Kozl% (1948
DOSTÁL PRC), mezi Kozly a Mlékojedy (JIRÁSEK 1935j).- !elákovice (1936 POHL PRC).- U
Lysé a Dvorc% (1886 ROUS PR; 1890 BINDER BRNU, PL, PR; 1920 SK)IVÁNEK); Stará Lysá a
mezi St. Lysou a Ji"icemi (1886 ?VELENOVSKÝ BRNU).- Milovice (1875 POLÁK BRNM; 1924
ROHLENA PRC; Rohlena 1925).- Sadská (1883 VELENOVSKÝ PRC; 1901 BINDER CB, PR.-
P"ední Lhota u Pod#brad, 1965 (ŠACHL ROZ; ŠACHL !as. Nár. Muz. 155:174,1986).- Sokole&,
pískovna, 1984 (RYDLO ROZ; RYDLO Muz. a Sou&., p"ír., 3:79,1989).- Nové Dvory u !áslavi
(s. d. et coll. PR).- Semt#š u !áslavi (1924 KŠTERSKÝ PR).- Horušice (1924 DOMIN PR),
Bernardov (1924 DOMIN PRC).
12. Dol. Pojiz.: Sojovice u Staré Boleslavi (1935 JIRÁSEK PRC), SZ od Otradovic a Sojovic (JIRÁSEK
1935j).- Benátky n. Jizerou (1888 FAUSTUS BRA).- Mladá Boleslav (1896 PODP*RA PR,
PRC).- Mezi Kosmonosy a Josefodolem (1886 HOFFMANN PR; SLÁDEK 1927-28).- Mezi
32
obcemi Zájezdy a Koprník u Bakova n. Jiz. (1909 !ELAK. jun. PR).- Bakov n. Jiz. (1896
POSPÍCHAL BRNU), za státní silnicí (1947 KNEBLOVÁ PR; 1948 KNEBLOVÁ PRC); Dalešice
(1943 FOLPRECHT PRC).- Bítouchov (PODP*RA 1938b); od Bítouchova k B#lé (1895 PODP*RA
BRNU, PR); !istá (s. d. VL!EK PR).-
13. Rož+. pah.: Seletice (POSPÍCHAL 1882); mezi Mcely a Rož+alovicemi (PODZIMEK 1937).
14. Cidl. pán.: Chýš( (1948 DEYL PR); Sop"e& (1913 E. HEJNÝ PRC).
15. Vých. Pol.: P"elou&, k Opatovickému kanálu (!ELAK. 1868-83).- Živanice, VODÁK (ROHLENA
1929), sm#rem na Milice (s. d.VODÁK PRC).- Bohdane&, rybník Rozhrna (1913 E. H
EJNÝ
PRC); Bohdane&, k Rybitví (VODÁK 1899); Neratov (1913 E. HEJNÝ PRC; 1936 HORÁK PRC;
ROHLENA et DOSTÁL 1937).- Kun#tická h. a Hradišt# u Pardubic (1887 s. coll. BRNU; PROKEŠ
et VL!EK 1911).- Stéblová (HADA! E. et HADA! J.1948).- Bohumili& u Pardubic (PROKEŠ et
VL!EK 1911).- Holice, !en#k (!ELAK. 1868-83), u Pob#žovické hájovny (1895 TOCL PR);
mezi Borohrádkem a Holicemi (ROHLENA 1936); Vysoké Chvojno (1895 TOCL PRC);
Koudelka (HADA! E. et HADA! J.1948); Veliny (PROKEŠ et VL!EK 1911; HADA! E. et HADA!
J.1948).- Hradec Králové (s. d. et coll. PR).- Pohled u Chrudimi (ZÍTKO 1887; 1890 ZÍTKO PR;
ŠULC in VEP)EK Chrudimsko a Nasavrcko 1,1906; NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ Pr. Muz.
Hradec Králové, ser. A, 4:43-75,1963).- Nové M#sto nad Metují (ROHLENA 1936), nad
Vrchovinami (1942 KR!AN BRA, PR).
23. Smr&.: Hazlov (HOLUB et MLADÝ Severo&es. P"ír. 8-9:84,1978).- Skalná u Chebu (1913, 1916
SCHLEICHER PRC).
24. Hor. Pooh"í: Františkovy Lázn#, Soos (1912JAHN PRC).- Loket, Ortmann (!ELAK. 1868-83).-
Karlovy Vary (1850 WINKLER PR; ca. 1926 FRÖHLICH BRNU); mezi “Engelhaus” a
Berghäuseln” (s. d. NEUBAUER PRC); u letišt# (MLADÝ Zprav. Západo&es. Pob. !SBS
1979/2:9); Otovice (1936 KOHN PR); cesta na Funkenstein (1862 HOFMANN PR).
25. Krušn. podh.: Ciboušov, J svah vrchu Doup$ák (HOLUB et ZÁZVORKA Severo&es. P"ír. 8-
9:78,1978).- Bo&, násep silnice 1,2 km SSV, 1976 (MLADÝ Severo&es. P"ír. 8-9:85, 1978).
27. Tachov. bráz.: Stráž u Tachova, V od kóty 470, 1971MLADÝEDO Sborn. Západo&es. Muz.
Plze$ 35:50,1980).- Post"ekov, pod Oslím mlýne&kem (1935 KRESL PRC; KRESL 1938).
28. Tep. vrchy: Dolní Žandov (1905 JAHN PRC; 1910 JAHN BRNU).- Lázn# Kynžvart (DALLA TORRE
1878).- Stanovice u Karlových Var%, kóta 581 (1948 KLÁŠTERSKÝ PR).- Brod u St"íbra
(HOLUB et MLADÝ Severo&es. P"ír. 8-9:84, 1978).- Prostibo",1 km SV obce, 1971!
ÍŽEK
EDO Sborn. Západo&es. Muz. Plze$ 35:50,1980).- Buková u Sem#vic, SZ Liš&ího v., 1971
!ÍŽEK EDO l. c.).- Tis u Blatna, 500 m VSV obce, 1993 (KUBÁT et al. Severo&es.
P"ír.31:73,1999; 1999 MACHOVÁ).
30. Jesen.-rak. ploš.: Jesenice (1914 SOMMER PRC).- Senomaty (WURM 1903).- Rakovník (1857
REUSS PR).
31. Plz. pah.: Ún#šov, Spálený les 1-3 km SV obce (ŠEDO Sborn. Západo&es. Muz. Plze$ 47:1-
84,1983).- Zahrádka; Krašovice; Nekmí" (MALOCH 1913).- Nev"e$ (MALOCH 1913).- Horní
B"íza (1926 JÍLEK PRC).- T"emošná (1909 MALOCH BRNU, PL, PRC); u Orlíku (1909
MALOCH BRNU; MALOCH 1913); Záluží (MALOCH 1913; 1938 MENCL PL).- Kozolupy
(MALOCH 1913).- Plze$ (1880 s. coll. PR); Rad&ice (1886 KABÁT BRNU, PR); Bílá Hora (1896
MALOCH PR, PRC; 1909 MALOCH BRNU;1936 ZIKAN PL; 1938 MENCL PL; 1965 VACEK PL);
Bolevec (1884 HORA BRNM; 1896 MALOCH PL); Bolevec, Košutka (HORA 1883); Skvr$any,
Litice (1902 MALOCH PL; MALOCH 1913); Sulkov (1909 Maloch PL).-"any, k rybníku
(1880 !elak. PR; !elak. 1868-83).- Zem#tice (MALOCH 1913).- Sob#tice; Vrhave&; Sv. Jan
(ONDRÁK 1891).- Týnec u Klatov, PURKYN*(!ELAK. 1868-83); Mezi Janovicemi n. Úhlavou a
Týncem (s. d. PURKYN* PR).- Strážov u Lukavice (Král Zprav. Západo&es. Pob. !SBS
1982/2:4).
32. K"ivokl.: Druztová (1926 MALOCH BRNU).
34. Plán. h"eb.: Nepomuk (MALOCH 1913); Dvorec u Nepomuku, u Panského rybníka, !. D
EYL
(NESVADBOVÁ et SOFRON Sborn. Západo&es. Muz. Plze$ 94:23-48,1996).- Mysliv (MALOCH
1933b).- Klika"ov u Neuraz, V osady (ANONYMUS 1966).- Pláni&ka, okraj lesa, 1974, 1978
(!ÍŽEK et KRÁL Sborn. Západo&es. Muz. Plze$ 57:1-28,1986).
35. Podbrd.: Slatina u Št#kn#, pole (ANONYMUS 1966).- Dobev, pole Z obce (ANONYMUS 1966).
33
34
36. Horaž. pah.: N#m&ice, VELENOVSKÝ (!ELAK. 1868-83).- Strážovice (s. d. HROBA) PRC); mezi
Myslivem a Strážovicemi (ROHLENA et DOSTÁL 1937); Pa&ejov, pole u silnice k nádraží; mezi
Pa&ejovem a T"ebomyslicemi (SKALICKÝ et al. Preslia 33:164,1961).- Kváš$ovice, pole S obce
(1956 VAN*!EK CB; SKALICKÝ et al. l. c.).- Lná"ský Málkov (1949 VAN*!EK CB), pole pod
H%rkou; Kadov, pole u cesty do Slatiny (1946 VAN*!EK CB; vše také SKALICKÝ et al. l. c.);
!e&elovice ke Komušínu (1879 VELENOVSKÝ PRC; VELENOVSKÝ in !ELAK. 1868-83).- Zábo"í
a!ekanice u Blatné, VELENOVSKÝ (!ELAK. 1868-83).
37. Šum.-novohr. podh.: Velké Hyd&ice (VAN*!EK K
V*T. Horaž+.: 190,1969).- Kaplice (s. d.
KIRCHNER PR).- Slav&e u Trhových Svin (1965 RIVOLA CB; ANONYMUS 1966; RIVOLA et
KNÍŽETOVÁ Sborn. Jiho&es. Muz. !. Bud#jovice 10:20,1970).- Nažidla u Bujanova, pastvina na
pravém b"ehu Malše (RIVOLA et KNÍŽETOVÁ in ANONYMUS 1966).- Všem#"ice, zv#tralá skalka
Z obce (1962 BLAŽKOVÁ CB).- Studánky u Vyššího Brodu, úhor Z obce (ANONYMUS 1966).-
Benešova Hora, polovina 90. let (ALBRECHT in CHÁN et al. P"íroda 16:83, 1999)
38. Bud. pán.: Bud#jovice (s. d. JECHL PRC).- Holašovice (CHÁN et al. P"íroda 16:83,1999.)
39. T"ebo$. pán.: Sob#slav, pole u Dubné (1906 STEJSKAL PRC); U lesa Bor% (1944 VOPRAVIL PRC);
okraj lesa u Starého rybníka (!ELAK. 1868-83;1943 leg. KURKA; ANONYMUS 1966).- Dráchov,
pís&itá pole (RIVOLA et KNÍŽETOVÁ Sborn. Jiho&es. Muz. !. Bud#jovice 10:16-30,1970).-
Borkovice, V od myslivny Jitra (1978 KURKA).- Veselí n. Luž. (s. d. KURKA CB); Mezimostí n.
Než. (1923 ŠIMR PRC; 1947 KURKA BRNM); okraj obce, více míst; pole na Zlukov
(ANONYMUS 1966).- Vlkov (1931 ŠIMR PRC; 1947 MORAVEC PR; PRACH 1999); pole (PRACH
1999); SPR P"esyp (1974 Š,ASTNÝ LIT); okolí Vlkova na 9 místech (1941-96 KURKA); 0,7 km
S od obce Vlkov (1996 Vydrová ROZ); 0,4 km SSZ obce (1997 Kaplan PRA); okolí Vlkova a
Krabonoš v polovin# 90. let (CHÁN et al. P"íroda 16:83, 1999); u osady Hlavi&ky (1997 Kaplan
PRA).- Mezi Vlkovem a Švarcenberským rybníkem a další místa v okolí (1909 !ELAK. jun.
PR).- Frahelž (1886 WEIDMANN PR; 1908 WEIDMANN PRC); Pon#drážka, úhor Z od osady
(ANONYMUS 1966).- Lomnice n. Lužnicí (1886 WEIDMANN BRNU, PR, PRC, ROZ), k rybníku
Flughauzu (1902 TOCL PR); S b"ehy rybníka Blaník (1978 Š,ASTNÝ LIT).- T"ebo$:
Weidmann%v ostrov a okolí (1949 s. coll. SLO); Lužnice (1882 WEIDMANN PRC), pole u
železni& zastávky (ANONYMUS 1966).- T"ebo$ (1886 VANDAS PR), rybník Nový sv#t (1949
MÁJOVSKÝ SLO); na Nových "ekách u samoty U Kazd% (ANONYMUS 1966).- Stará Hlína (1966
HROBA) BRA); Nová Hlína, u kóty 435 (ANONYMUS 1966).- Stráž n. Nežárkou, Leonhardi
(!ELAK. 1868-83); okolí Plavska a Stráže nn. Než. (HOUFEK 1936): u !ihadla, Na Humnech, na
Pad#lku, u rybníka Dvoreckého a Závistivého, nad Fährnichovým mlýnem (HOUFEK 1952);
P"íbraz, LEONHARDI (HOUFEK 1952); žito u Herynkovského rybníka J Stráže (1941KURKA).-
Chlum u T"ebon# (s. d. HROBA) PR; 1945 NOVOTNÝ BRNM); Haner (1963 HEJNÝ PR); u
Chlumu a mezi Novým Kanclí"em a obcí Haner (NEUHÄUSL et HOUFEK Preslia 29:193-
203,1957).- Majdalena, okraj silnice (1941 KURKA).- Klikov; Františkov u Klikova, terasa
Dra&ice (ANONYMUS 1966).- Tuš( u Suchdola n. Lužnicí (1938 HNÍZDO PRC); Rapšach, u
požární nádrže (1978 FRIEDRICHOVÁ); Hrdlo"ezy, u zastávky (1946 KURKA et HEJNÝ).- Bor u
Suchdola, pole JV (ANONYMUS 1966).- Dvory n. Lužnicí, JV obce (1968 KU!ERA et
PLAŠILOVÁ PR), pískovna u silnice (1982 KURKA).- Žumberk u Nových Hrad% (1884 HOSPITZ
PR).- Lásenice (1894 Koš(ál PR), suché meze u rybníka Blato (1886 KHEK PL).- Mezi
Jind"ichovým Hradcem a Horní P#nou, (1966 HROBA)CB; HROBA)ap. ROHLENA et DOSTÁL
1936), u rybníka D"evo (1954 HROBA) PR).
41. St". Povlt.: Praha, Mod"anská rokle (1901DOMIN PR, PRC).- Jílové u Prahy - Šti"ín (1912
LIEBALDT PR).
42. Votic. pah.: Zlaté Hory pod Blaníkem, u “Borovice” (1845 STEJSKAL PR).
46. Lab. písk.: Ludvíkovice, Kamenský v. (s. d. PRINZ PR); D#&ín (1853 MALINSKÝ BRNU, PR);
Bynovec (LIPSER et al. Beitr. Arbeitsgem. Heimatforsch. Nordböhm. 5, 1968).- R%žová (1928
PRINZ PR).
47. Šluk. pah.: Mikulášovice, FISCHER (MARSCHNER Sborn. Severo&es. Muz. Liberec 14:68,1985).-
Šluknov (s. d. et coll. PR), Království, SCHÜTZE (MARSCHNER l. c.); Šluknov a Rumburk
(NEUMANN et FISCHER ms.).- Fukov (s. d. KARL LIT; KARL 1852a; MARSCHNER l. c.).
49. Frýdl. pah.: Frýdlant, v Hart# (FIRBAS 1929).
35
50. Luž. hory: !eská Kamenice (1853 HRABALL PR; ZIZESLBERGER in !ELAK. 1868-83;
MARSCHNER l. c.).- Kamenický Šenov: Šenovský v. (HANTSCHEL 1890).- Krompach - Valy,
MIESSER (MARSCHNER l. c.).- Ma"enice (POHL et FIRBAS 1928).
51. Polom. hory: Rašovice, kraj pole (1977 KUBÁT LIT); Skalka u Blíževedel, kraj pole (2000
KUBÁT).- Doksy (1923 DOMIN), Stará Skalka u Doks, kaz v poli SZ obce (1986 KUBÁT LIT).
52. Ral.-bez. tab.: Zahrádky, Starozámecký rybník (1955 DEYL PR); Novozámecký ryb., 1 ex. (1880
SITENSKÝ PR); Karasy (HANTSCHEL 1890), okraj pole (1997-2000 KUBÁT).- Provodín,
pískovna (1967-1997 KUBÁT); výkop plynovodu Z obce (1994 KUBÁT et MACHOVÁ); u nádraží
Jest"ebí (1909 !ELAK. jun. PR); Srní (LIPSER et al. Beitr. Arbeitsgem. Heimatforsch.
Nordböhm. 5, 1968); Ok"ešice (HANTSCHEL 1890).- Jest"ebí (1949 DEYL PR).- Staré Splavy
(1936 FISCHER LIT).- Mimo$ (s. d. SCHAUTA PR; s. d. LORINSER LIT, PR); Hv#zdov (s. d.
SCHAUTA PR).- Stráž pod Ralskem (1895 WILLKOMM PRC); Ralsko (1913 STERNECK PRC);
Vranov (1933 PREIS PRC).- Svébo"ice u Mimon# (POHL et FIRBAS 1922).- B#lá pod Bezd#zem
(1851 HIPPELI PR; s. d. HIPPELI herb. muz. B#lá p. Bez., sec. PET)Í!EK et KOLBEK Bohem.
Centr. 13:43,1984); Bezd#z, pole J (POHL et FIRBAS 1928).- B#lá p. Bez., V od Nové Hospody,
1923 (DOMIN ms.).
53. Podješ.: Sezímky, pís&ina 200 m S obce (BENDA Bezd#z 6:147,1997).- Stvolínky, SV Hrázského
ryb. (1965 KUBÁT LIT); Holanský ryb., S b"eh (1940 MEISSNER PR).- Holany (1958
HALÍKOVÁ PR).- !eská Lípa (1935 Pohl PR); Svárov (HANTSCHEL 1890); Žizníkov (1909
MELL PRC), Žizníkovský ryb. (1935 POHL PRC).- Zákupy (s. d. MANN PR).- Veselí u !eské
Lípy (POHL et FIRBAS 1942); He"mani&ky (HANTSCHEL 1890).- Nový Bor (1873 HACKEL
BRNM; 1943 MEISSNER PR); Sloup (1873 POSPÍCHAL PRC; 1884 FREYN BRNM); Radvanec
(1939 MEISSNER PR).- Lvová (HAMBURGER 1837).
55. !es. ráj: Sychrov, NEUMANN (REICHARDT 1854).- Rovensko, u Skali&ek, BUBÁK (DOMIN ms).-
Libošovice, Prokopské údolí (1921 ZELINKA PRC).-Libá$ (TAUSCH Herb. Fl. Bohem., no. 960).
56. Podkrk.: Valte"ice u Vrchlabí (1879 BENEŠ PR).
60. Orl. opuky: Malá Ledská (1894 TOCL PR).
61. Dol. Poorl.: Olešnice u !astolovic (1935 SOU!EK BRNM; 1943 ŠOUREK PR); mezi Olešni a
Rašovicemi (1929 SOU!EK et PULCHART PRC); Chlum u !astolovic, SOU!EK (ROHLENA
1929).- Nová Ves u Týništ# (1896 ROHLENA PRC; HROBA) 1931a).- Zdelov u Kostelce n.
Orl.(1894 TOCL PR); Kostelecká Lhota; Svídnice (HROBA)1931a); !estice (1939 SOU!EK ms.
in DOMIN ms.).- B#le& n. Orl. (1880 HANSGIRG PR; HANSGIRG 1880d; 1895 TOCL PR; 1908
DVO)ÁK BRNM; 1924 s. coll. PR; 1931 KR!AN BRA; 1974 Belicová MP).- Ž+ár n. Orlicí
(1932 KR!AN PRC); Št#pánovsko (1922 ROHLENA PRC; ROHLENA 1924); Chotiny /=Chotiv/
HROBA) (ROHLENA 1930).
62. Litomyš. pán.: Sloupnice (1894 FLEISCHER BRNU, PR), Džbánovec (FLEISCHER ms. in DOMIN
ms.).- Litomyšl, k lesu Ptá&níku (?1836 RYBI!KA BRNU).
63. !eskomor. mezih.: Rychnov n. Kn#žnou, u Polom% (s. d. HROBA) PR; HROBA) 1931a); Polom u
Potštejna, HROBA) (ROHLENA 1930).- !eská T"ebová, RYBI!KA (!ELAK. 1868-83).- Pohledy u
Svitav (s. d. SCHREIBER PRC).- Orlické Podh%"í (s. d. et coll. PRC)
64. )í&an. ploš.: B#chovice (1888 POLÁK PRC).- Jirny; Úvaly (1918 BECK PRC), u lesa Vydrholec
(POLÁK 1889c).- Jevany (s. d. SEDLÁ!EK BRNU).
66. Hornosáz. pah.: Zbožice (J. NOVÁK 1880b).- Jablonné u P"ibyslavi (1876 ROSICKÝ PR);
P"ibyslav, ROSICKÝ (!ÁBERA 1969 ms.).
67. !eskomor. vrch.: !ervená )e&ice, žitné pole J obce, 1951 (!ÁBERA 1969 ms.).- Hodíškov (s. d.
KOVÁ) BRNU); Jámy u Ž+áru n. Sáz. (1898 KOVÁ)PR); Ž+ár n. Sáz., Jámy, Hodíškov
(HAVELKA 1896).- )e&ice u Humpolce, 1951 (!ÁBERA Preslia 32:89,1960).- Hn#vkovice;
Petrovice, 1896 BEZD*K (!ÁBERA 1969 ms.).- Kostelní Radou$, pole u Starého a Nového
rybníka (HOUFEK 1952).- Suchdol (1945 ŠMARDA BRNM); mezi Suchdolem, Kunžakem a
Leštinou (1931 ECK LIT; HOUFEK 1952; 1961 s. coll. PR); od Kunžaku p"es Suchdol a Mosty a
Valtínov až k Jihlav#, Kupka (HOUFEK 1952).- Valtínov (FORMÁNEK 1887-1897).- Albe"
(1938 HNÍZDO PRC), tábor u Osiky; tábo"išt# na Zv%li (SKALICKÝ kartotéka Albe"1962-65).-
Albe", Skalka; Lužánky S od Návar VJV od Žišpach k Pomezí (SKALICKÝ ibid.).- Staré M#sto
pod Landštejnem, OBORNY (!ELAK. 1868-83).- Stálkov u Slavonic (1881 OBORNY BRNM,
36
BRNU, PR, PRC; 1906 TEUBER BRNM), vrch Stráž (1880 OBORNY BRNM, BRNU, PRC;
1906 TEUBER BRNM).- Mat#jovec u Da&ic (1881OBORNY PRC; FORMÁNEK 1887-97).- Dolní
Radíkov (CHÁN et al. P"íroda 16:83,1999).- Da&ice, Walterschlag (1925 HRUBY BRNM;
OBORNY 1882).
69. Želez. hory: Od Se&e k Vildštejnu (OPIZ 1813h; OPIZ 1815-35; !ELAK. 1868-83 etc.); Se& a louky
k Lichnici (OPIZ 1815-35).- Chlum u Vítanova, KALENSKÝ (!ELAK. 1889, 1890, 1891; KR!AN
et RACH in PROKEŠ 1946, HENDRYCH 1951 etc.- sec. HADA! et al. Kv#t. Želez. hor, 1994).-
Krasnice, SV obce (NEUHÄUSL et NEUHÄUSLOVÁ 1971 sec. HADA! et al. Kv#t. Želez. hor,
1994).
73. Hanuš.-rychleb.vrch.: Šumperk (1870 PAUL PRC; FORMÁNEK 1887-97).
74. Slez. pah.: Vidnava (PODP*RA 1949), Šafberk a v Jüplovém údolí, VIERHAPPER (FORMÁNEK
1887-97).- Radu$ (s. d. ?MÜKUSCH BRNM; FORMÁNEK 1887-97); Opava (WIMMER 1840;
PODP*RA 1949).
76. Mor. brána: Suchdol n. Odrou, 2 km V (1945 SAUL BRNM); okolí Nového Ji&ína (SLOBODA 1852
sec. FORMÁNEK 1887-97).- Rusava, SLOBODA (PODP*RA 1911).
81. Host. vrchy: Rajnochovice (1920 GOGELA OLM), skupina Kel&ského Javorníka (GOGELA 1902b).
83. Ostr. pán.: Karviná, Fryštát (1883 ?Schvepke OLM).
91. Ž+ár. vrchy: Veselí&ko (s. d. KOVÁ) BRNU; HAVELKA 1896).- Nové Veselí u Ž+áru, Veselský
ryb.; Bude& (HAVELKA 1896).- Lhotka u Ž+áru n. Sáz. (HAVELKA 1896).- Mezi Rokly a
Sv#t$ovem (OTRUBA 1923a).
Pod#kování
D#kujeme kustod%m her"% BRA, BRNM, BRNU, CB, LIT, OLM, PL, PR, PRC, ROZ, SLO za
zap%j&ení materiálu. Další cenné údaje poskytli V. Chán, I. R%ži&ka a J. Sofron, velmi významné byly informace
z floristické databáze BÚ AV !R Pr%honice. Práce byla podpo"ena grantem GA !R&. 206/95/0680 a
Výzkumným zám#rem Fakulty životního prost"edí UJEP Ústí n. L.
Literatura
Jsou zde uvedeny pouze práce, které nejsou zkrácen# citovány v p"ehledu lokalit a scházejí v
Bibliografii ... (FUTÁK et DOMIN 1960).
ANONYMUS (1966): Floristický materiál ke kv#ten# jižní &ásti !ech I.- Sborn. Jiho&es. Muz.- p"ír.
v#dy, !eské Bud#jovice, 6: 37-70.
!ÁBERA A. (1969): Fytogeografická studie kv#teny Pelh"imovska a p"ilehlé &ásti posázavského údolí
p"i jeho severovýchodní hranici.- ms. (Depon. in Knih. !es. Bot. Spole&., Praha.)
DOMIN K. /ms./: /Rozpis literatury k fló"e!eskoslovenska./ - ms. (Depon. in BÚ AV !R Pr%honice.)
FUTÁK J. et DOMIN K. (1960): Bibliografia k Flóre !SR.- Bratislavva.
HOUFEK J. (1952): Studie o kv#ten# Jind"ichohradecka se zvláštním z"etelem k T"ebo$ské pánvi a
p"ilehlým územín.- 398 p., ms. (Disert. práce; depon. in Knih. kat. bot. P"írod. fak. UK Praha.)
NOVÁK F. A. (1941): Soupis p"írodních (botanických) památek na politickém okrese Roudnice nad
Labem.- 89 p., ms. (Depon. in Knih. !es. Bot. Spole&. Praha.)
OPIZ P. M. (1815-35): Botanische Topographie Böheims. Tom. 1-3.- ms. (Depon. in Knih. Nár. Muz.
Praha /orig./ et in Knih. !es. Bot. Spole&. Praha /copia/.)
PRACH K. (1999): Výskyt vzácných druh% v plevelových spole&enstvech svaz% Arnoseridion a
Radiolion linoidis na lokalit# u Vlkova, jižní !echy (1989-1998).- P"íroda, Praha, 14:99-106.
... Druh pôvodne rástol ako súčasť pionierskej vegetácie nevápenatých pieskových dún, druhotne aj ako burina na poliach a úhoroch, na brehoch rybníkov, v prícestných priekopách a pod. (Dostál & Červenka 1992, Kubát & Kaplan 2001. ...
Article
Full-text available
Distribution and origin of Lambs Succory (Arnoseris minima) was studied during 2002-2008 in Slovakia. Only two certain localities were found – Modra on the Podunajská nížina Lowland and Nová Polianka in the Liptovská kotlina Basin. The third one was reported from surroundings of Bratislava without certain locality data, however, our revision showed confusion with Hypochaeris radicata. All of them were found in the past; the first in the end of 19th century, the second in the sixties of last century and the third one in the end of 18th century. We suppose that A. minima was only casual species imported by human activity to Slovak flora. Map of distribution is published.
... In turn, Spergula morisonii, Veronica dillenii, Anthoxanthum aristatum, and Teesdaela nudicaulis are differential species occurring with varied frequency across Poland. The association tends to retreat from the area of Poland [2][3][4][5][6][7] and Europe [8][9][10][11][12][13]. The abandonment of land management on the poorest soils (land fallowing and afforestation) and changing habitat conditions through increased nutrient inputs pose a threat to the phytocoenoses of the association. ...
Article
Full-text available
The paper presents Arnoserido-Scleranthetum phytocoenoses at the eastern and north-eastern peripheries of their occurrence range and the results of a field study conducted in the Południowopolska Lowland in 1990–2010. The investigations were based on phytosociological relevés made by the Braun-Blanquet method. The greatest numbers of localities of the analyzed association were found in the mesoregions located in the south-western part of the Południowopolska Lowland, i.e. the Kałuszyn Upland, Węgrów Lowering, Żelechów Upland, the south-western part of the Łuków Plain, and the southern part of the Siedlce Upland. Fewer patches of this association were reported from the eastern and north-eastern part of the Południowopolska Lowland, in particular from the Podlasie Gorge of Bug. With the exception of the latter one, in all the mesoregions the patches of the analyzed association exhibited internal variability reflecting the diversity of habitat moisture conditions, which was manifested by the occurrence of hygrophilous species in the analyzed phytocoenoses. They comprised patches of Arnoserido-Scleranthetum with Illecebrum verticillatum, which are regarded as threatened with extinction in Poland and Europe. The phytocoenoses of Arnoserido-Scleranthetum with the dominance of Anthoxanthum aristatum are particularly noteworthy as a reflection of degenerative changes caused by the mass occurrence of this expansive species.
... Maps for 400 rare and endangered plants of the former Czechoslovakia were published in the Red Data Book of the Czech and Slovak Republics (Čeřovský et al. 1999). Many additional maps were published separately in studies that focus on taxonomy and distribution of selected taxa (e.g., , Kubát & Kaplan 2000, Mandák & Procházka 2000, Trávníček 2000, 2010a, Weber 2000, Danihelka 2001a, b, Vašut 2003, Hroudová et al. 2004, Rybka 2004, Vašut & Trávníček 2004, Zieliński & Trávníček 2004, Brabec 2005, Ekrt et al. 2007, Trávníček & Zázvorka 2005, Vašut et al. 2005, Žíla & Weber 2005, Ducháček et al. 2006, Lepší & Lepší 2006, Duchoslav et al. 2007a, b, Ekrt 2008, Bureš et al. 2008, Danihelka et al. 2009, Duchoslav & Krahulec 2009, Lepší et al. 2009b, Ekrt et al. 2010, Zázvorka 2010, Chlumský & Štech 2011, Trávníček & Žíla 2011. These publications often resulted from revisions carried out during the preparation of the Flora of the Czech Republic. ...
Article
Full-text available
A review of the flora and phytogeography of the Czech Republic is given. The diversity of plants in this country reflects its geographic position in the centre of Europe, local natural conditions and the effect of intense human activity on the landscape. The Czech flora includes 148 families, 916 genera, 3557 species (plus 194 additional subspecies) and 609 hybrid vascular plants. Families richest in species are Asteraceae (662 species), Rosaceae (316), Poaceae (275), Fabaceae (170), Brassicaceae (148), Cyperaceae (127), Lamiaceae (112), Caryophyllaceae (108) and Apiaceae (100). Most of these species are native and 36.0% are alien. The spectrum of life-forms is dominated by hemicryptophytes (45.7%), followed by therophytes (22.3%), phanerophytes (14.4%), geophytes (9.3%), chamaephytes (5.1%) and hydrophytes (3.2%), while the percentage of epiphytes is negligible (only two species). Several species that occur in the Czech Republic are relicts from glacial and early postglacial periods. Examples of arctic, boreal, alpine, steppe and other sorts of relicts are listed. Because of the relatively small size of this country and the considerable climatic and vegetational changes caused by glaciations, which repeatedly eliminated the local flora, endemism is relatively low in the Czech Republic. All endemics are of Quaternary age (neoendemics). A revised list of endemic species and subspecies includes 74 taxa endemic to the Czech Republic and adjacent border regions, which is 2% of the total vascular plant diversity. Of these, 48 taxa are strictly Czech endemics (defined by the borders of the country), the distributions of the other 26 taxa extend slightly beyond the borders of this country (mostly by less than 1 km) in the summit areas of the Krkonoše/Karkonosze Mts and/or in the Králický Sněžník/Śnieżnik Kłódzki Mts. Hieracium and Sorbus are the genera with the greatest number of endemics (25 and 11 species and subspecies, respectively). Patterns in the distribution and occurrence of endemics in different types of habitat are discussed. The greatest concentration of endemics is in the Krkonoše Mts, where they occur mostly in subalpine habitats, such as natural grasslands above the timberline, summit rocks and rocky slopes, and various sites in glacial cirques including avalanche tracks. Other endemics of subalpine habitats occur in the Králický Sněžník Mts and Hrubý Jeseník Mts. Endemics at low altitudes mostly occur on rocky outcrops and in associated open thermophilous forests and grasslands, less frequently on open sandy areas, in fens and various types of forest. Maps of the distribution of endemics in the Czech Republic are presented. The majority of Czech endemics are rare and/or strongly endangered and included on the Red List of the Czech flora, and seven are extinct or missing. Changes in understanding of Czech endemics are reviewed and evolution of endemics discussed. The Czech Republic is situated at the intersection of several important European migration routes. The Czech flora is composed of almost all the floristic elements that occur in central Europe of which the Central-European geoelement is dominant. Other well represented geoelements include the Central-European-(sub-)alpine, Arctic-alpine, Boreal, Sub-boreal, Sub-Atlantic, Sub-Mediterranean, Pontic, Sub-pontic and South-Siberian. Examples of all geoelements are listed. The limits of the distributions of a number of widespread species are in the Czech Republic. These species are distinguished as boundary or outlying elements. Examples of species that in the Czech Republic are at the limits of their distributions, which range in different directions, are listed. Groups of species with similar ecogeographic features within the Czech Republic are distinguished as regional types of distribution (phytochorotypes). 15 basic phytochorotypes are listed, defined and illustrated using maps. Phytogeographical division of the Czech Republic is described. Three principal phytogeographical regions are recognized within the country, which are based on the dominant flora and vegetation that reflects specific regional topography and climatic conditions. These regions are further subdivided into phytogeographical provinces, districts and subdistricts. All of these phytogeographical units (phytochoria) are listed and their position illustrated on a map.
Article
Full-text available
Floristic reseach in the Malý Chlum hill by Rašovice. There were 344 taxa of vascular plants found during the floristic research in the Malý Chlum hill by Rašovice in 2008-2015. The most important find was re-discovery of the critically threatened species Pyrola chlorantha after 80 years.
Article
Full-text available
A b s t r a c t The aim of the study was to characterize and analyze the segetal flora of the Łuków Plain. The study was carried out from 2003 to 2006 in 182 towns and villages. Vascular flora of the arable fields in the area under study consists of 305 species belonging to 39 families and 168 genera. The analysed flora is characterised by the prevalence of native species (64.6%) over alien species (35.4%). Archaeophytes dominate among anthro-pophytes, whereas meadow species are the most frequent in the group of apophytes. Annuals and biennials show a slight preva-lence over perennials. The analysis of the life-form categories shows the dominance of therophytes (52.8%) as well as a rela-tively high share of hemicryptophytes (34.4%) and geophytes (12.5%). In the analysed flora, rare and very rare species con-stitute a vast majority (61.7%), whereas the common and very common species reach 13.1%.
 • Borohrádkem
 • Holicemi
mezi Borohrádkem a Holicemi (ROHLENA 1936); Vysoké Chvojno (1895 TOCL PRC);
Novozámecký ryb., 1 ex. (1880 SITENSKÝ PR) Karasy (HANTSCHEL 1890 KUBÁT).-Provodín, pískovna (1967-1997 KUBÁT); výkop plynovodu Z obce Ok"ešice (HANTSCHEL 1890).-Jest"ebí (1949 DEYL PR).-Staré Splavy
 • Ral
Ral.-bez. tab.: Zahrádky, Starozámecký rybník (1955 DEYL PR); Novozámecký ryb., 1 ex. (1880 SITENSKÝ PR); Karasy (HANTSCHEL 1890), okraj pole (1997-2000 KUBÁT).-Provodín, pískovna (1967-1997 KUBÁT); výkop plynovodu Z obce (1994 KUBÁT et MACHOVÁ); u nádraží Jest"ebí (1909 !ELAK. jun. PR); Srní (LIPSER et al. Beitr. Arbeitsgem. Heimatforsch. Nordböhm. 5, 1968); Ok"ešice (HANTSCHEL 1890).-Jest"ebí (1949 DEYL PR).-Staré Splavy (1936 FISCHER LIT).-Mimo$ (s. d. SCHAUTA PR; s. d. LORINSER LIT, PR); Hv#zdov (s. d. SCHAUTA PR).-Stráž pod Ralskem (1895 WILLKOMM PRC); Ralsko (1913 STERNECK PRC);
Trav&ice (NOVÁK 1922f).-P"edonín (NOVÁK 1941ms
 • Terez
Terez. kotl.: Trav&ice (NOVÁK 1922f).-P"edonín (NOVÁK 1941ms.).-Roudnice (1862 REUSS PR), mezi Roudnicí a Vetlou (REUSS 1861-62).
 • Hornosáz
 • Pah
Hornosáz. pah.: Zbožice (J. NOVÁK 1880b).-Jablonné u P"ibyslavi (1876 ROSICKÝ PR);
hory: Rašovice, kraj pole
 • Polom
Polom. hory: Rašovice, kraj pole (1977 KUBÁT LIT); Skalka u Blíževedel, kraj pole (2000 KUBÁT).-Doksy (1923 DOMIN), Stará Skalka u Doks, kaz v poli SZ obce (1986 KUBÁT LIT).
Šluknov (s. d. et coll. PR), Království, SCHÜTZE (MARSCHNER l. c.); Šluknov a Rumburk (NEUMANN et FISCHER ms
 • Šluk
 • Pah
Šluk. pah.: Mikulášovice, FISCHER (MARSCHNER Sborn. Severo&es. Muz. Liberec 14:68,1985).- Šluknov (s. d. et coll. PR), Království, SCHÜTZE (MARSCHNER l. c.); Šluknov a Rumburk (NEUMANN et FISCHER ms.).-Fukov (s. d. KARL LIT; KARL 1852a; MARSCHNER l. c.).
hory: !eská Kamenice (1853 HRABALL PR; ZIZESLBERGER in !ELAK
 • Luž
Luž. hory: !eská Kamenice (1853 HRABALL PR; ZIZESLBERGER in !ELAK. 1868-83;
Slatina u Št#kn#, pole (ANONYMUS 1966).-Dobev, pole Z obce
 • Podbrd
Podbrd.: Slatina u Št#kn#, pole (ANONYMUS 1966).-Dobev, pole Z obce (ANONYMUS 1966).
 • Lab
 • Písk
Lab. písk.: Ludvíkovice, Kamenský v. (s. d. PRINZ PR); D#&ín (1853 MALINSKÝ BRNU, PR);
Bud#jovice (s. d. JECHL PRC).-Holašovice (CHÁN et al. P"íroda 16:83
 • Pán Bud
Bud. pán.: Bud#jovice (s. d. JECHL PRC).-Holašovice (CHÁN et al. P"íroda 16:83,1999.)