ChapterPDF Available

Internationale Skills

Authors:

Abstract and Figures

Skills are of major importance to people, influencing success in their career, in society and their wellbeing. At the moment, however, we know little about how and where children and adults acquire (international) skills, what variations or similarities there are in learning various types of skills and what helps in developing and retaining skills. Therefore, the skills-platform, a group of researchers of universities and institutes brought together by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, presents a skills research agenda. ‘Skills for the future’ offers an overview of the current state of skills research and priorities in the yet unanswered research questions. This public research agenda inspires researchers, institutes and commissioners of research to gain more knowledge and insight into skills. This chapter focuses on: How can international skills be effectively integrated in learning goals, pedagogical interventions and examination? The term international skills is interpreted differently around the world, but they almost always include at least intercultural and second language skills. The ambition of the skills-platform is that in the future, truly new insights into skills will be gained from long-term cohort studies.
Content may be subject to copyright.
SKILLS VOOR
DE TOEKOMST:
EEN
ONDERZOEKS
AGENDA
Skills-platform
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Skills-platform
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
SKILLS VOOR
DE TOEKOMST:
EEN
ONDERZOEKS
AGENDA
Dit is een uit gave van het
Skills-platform
Het skill s-platform bestaat uit o nderzoekers van:
Centraal Pla nbureau (CPB), EP-Nuc, Hogeschool Wi ndesheim, instituu t voor toetsontwik keling Cito, Maastricht
Universi ty (UM), nationaal exper tisecentrum leerpl anontwikkeling SLO, Natio naal Regieorgaan On derwijsonder zoek
(NRO), NIVOZ, Rijksuni versiteit Groninge n (RUG), Resear ch Centre for Education and t he Labour Market (ROA), Sociaal
en Cultureel P lanbureau (SCP), Universite it Twente (UT) en de U niversiteit van Amste rdam (UvA). Aan deze publicatie
werkten o ok experts mee v an Glasgow Caledonian Un iversity en Radbo ud Universiteit.
Het skill s-platform wo rdt bij elkaar gebrac ht door het:
Ministeri e van Onderwijs, Cultu ur en Wetenschap
Direct ie Kennis
Postbus 16375 | 25 00 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ocw
november 2 016
3
Voorwoord
Skills of vaardigheden zijn van groot belang voor het succes van mensen in hun loop-
baan, de maatschappij en voor hun welbevinden. Toch weten we nog weinig over hoe
kinderen en volwassenen skills leren, hoe dat verschilt of overeenkomt bij verschillende
typen skills en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van de skills. Welk type
skills leren kinderen en volwassenen, wanneer en waar?
Tegelijkertijd is er een toenemende maatschappelijke en beleidsmatige aandacht voor
skills, waardoor de antwoorden op deze vragen ook zeer relevant worden. In de dialoog rondom
Onderwijs2032 en de ontwikkeling van het curriculum komt meer kennis over het aanleren van
skills van pas. Daarnaast vraagt een veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische
ontwikkelingen om meer en een andere set aan skills. Het vraagt om andere typen vaardighe-
den die ons uniek maken ten opzichte van technologie en vraagt om mensen die permanent
blijven leren en indien nodig nieuwe typen vaardigheden bijleren. Willen we adequaat op deze
veranderingen inspelen, dan moeten we meer kennis genereren over het aanleren en meten van
diverse skills op diverse leeftijden.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) brengt sinds 2010 weten-
schappers en deskundigen bij elkaar in een skills-platform. Hierin zijn onderzoekers verenigd
van universiteiten (Universiteit van Amsterdam (UvA), Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
Universiteit Twente (UT) en Maastricht University (UM)) en verschillende instituten zoals
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Planbureau (CPB), het instituut voor
toetsontwikkeling Cito, EP-Nuc, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), het
NIVOZ, de onderwijsinspectie, het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA)
en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. Dit platform wisselt kennis uit
over onderzoek en verkent waar nieuw onderzoek zich op zou kunnen richten. Eerder heeft dit
platform de basis gelegd voor een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid
(Investeren in skills en competenties, 2014, door Wiljan van den Berge, Remmert Daas, Anne
Bert Dijkstra, Tahnee Ooms en Bas ter Weel). Vervolgens heeft dit platform de programmering
van onderzoek op het gebied van skills verder uitgewerkt in overleg met vertegenwoordigers
van diverse instellingen, het NRO en het Ministerie van OCW, met het oog op het opzetten van
een overkoepelend onderzoeksprogramma.
Deze publicatie presenteert het resultaat van de discussies in het skills-platform: een
overkoepelend onderzoeksprogramma dat een overzicht geeft van de huidige stand van skills
onderzoek en prioriteiten aanbrengt in de onderzoeksvragen die nog open liggen. Het ministerie
van OCW beschouwt deze publicatie vooral ook als een publieke onderzoeksagenda die inspi-
ratie biedt aan onderzoekers, instellingen en opdrachtgevers van onderzoek om meer kennis en
inzicht over skills te krijgen.
4Skills: Voorwoord
Hierbij wil ik de experts in het skills-platform van harte bedanken voor hun bijdrage aan
de discussie, de totstandkoming van de hoofdstukken en het verbeteren van deze publicatie:
Juliette Walma van der Molen (UT), Joke Voogt (UvA/Windesheim), Petra Fisser (SLO), Monique
van der Hoeven (SLO), Marie Christine Opdenakker (RUG), Guuske Ledoux (UvA), Hartger Was-
sink (NIVOZ), Anja Deelen (CPB), Adinda van Gaalen (EP-Nuc), Rolf van der Velden (ROA, UM),
Erik Roelofs (Cito), Cor Sluijter (Cito) en in het bijzonder ook Remmert Daas (UvA) en Anne Bert
Dijkstra (Onderwijsinspectie/UvA) voor hun hulp bij de redactie. Daarnaast willen we ook voor
hun bijdrage vanuit het NRO bedanken: Linda Sontag, Renée Middelburg en Jelle Kaldewaij. Voor
het hoofdstuk over internationale skills danken we ook Jeanine Gregersen-Hermans (Glasgow
Caledonian University) en Mirjam Broersma (Radboud Universiteit). Ook bedank ik graag André
de Moor en Marjolijn de Boer (Ministerie van OCW) voor de ondersteuning van het skills-plat-
form en de redactie van deze publicatie.
OCW investeert in meer kennis over skills. Zo werken we onder andere samen met de
Sociaal-Economische Raad (SER), de ministeries van SZW, EZ en Financiën en met de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO) aan een Nationale Skills Strategie en
geven we met de ministeries van EZ en SZW vervolg aan de Netherlands Skills Survey (NSS).
Deze publicatie laat zien dat we van verschillende skills al kennis hebben over de onder-
delen daarvan, maar vooral nog veel zouden willen weten over het verwerven, ontwikkelen
en onderhouden van deze skills gedurende de levensloop. Deze publicatie biedt dan ook een
concrete programmering voor onderzoek waarmee opdrachtgevers en onderzoekers aan de slag
kunnen.
Jeanne van Loon - voorzitter skills-platform, Directie Kennis, Ministerie van OCW
5
Inhoud
Voorwoord 3
1. Inleiding en categorisering van skills 9
Inleiding 9
Categorisering van skills in voorstudie van skills 9
Nieuwe categorisering en onderzoeksuitdagingen 11
2. Advanced skills 17
Omschrijving en aakening 17
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 17
Onderzoeksvragen 19
Referenties 20
3. Zelfregulatie 23
Omschrijving en aakening 23
Het concept zelfregulatie 23
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 24
Fundamenteel onderzoek 24
Praktijkgericht onderzoek 25
Onderzoeksvragen 26
Referenties 27
4. Burgerschap 31
Omschrijving en aakening 31
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 32
Vervolgonderzoek 33
Longitudinaal en eectonderzoek 33
Vorming 34
Meting 35
Onderzoeksvragen 35
Korte en lange termijn 36
Cohortonderzoek 36
Referenties 36
6Skills: Inhoud
5. Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling 39
Omschrijving en aakening 39
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 39
Persoonlijkheidskenmerken en (sociaal-economisch) succes 39
Pedagogiek en ontwikkelingspsychologie 39
Positieve benadering en geluk 40
Interactieperspectief: context en feedback 40
Pedagogiek en wijsbegeerte 41
Onderzoeksvragen 41
Type onderzoek dat gewenst is 42
Referenties 43
6. Internationale skills 45
Omschrijving en aakening 45
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 46
Interculturele skills 46
Professionele skills van docenten 47
De toetsing en evaluatie van interculturele skills 48
Vaardigheid in een tweede taal 48
Veranderingen in het tweedetaalonderwijs in Nederland 49
Onderzoeksvragen 50
Vervolgonderzoek 51
Onderzoeksvragen 52
Referenties 52
7. Levensloop en arbeidsmarkt 57
Omschrijving en aakening 57
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten 57
Het belang van de verschillende skills (het waarom) 57
De verhouding tussen advanced skills onderling en tussen
advanced skills en kernvaardigheden (het wat) 58
De wijze waarop de verschillende skills elkaar beïnvloeden (het hoe) 59
De optimale timing van de verwerving en het onderhouden
van vaardigheden over de levensloop (het wanneer) 60
Onderzoeksvragen 61
Referenties 62
7
8. Meetinstrumenten 63
Omschrijving en aakening 63
Meetdoel 63
Doelgroep 63
Domeinspeciciteit: generiek of specialistisch? 63
Essentiële onderdelen 63
Ontwikkelingsfasen 64
Taakcontext 64
Opbrengsten 64
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten: recente
thema’s op het terrein van assessment en onderwijskundig meten 64
Meten als een proces van valide redeneringen over leerlingen 66
Meten gestuurd door modellen van leren en verwerving van
attributen, uitgedrukt in leerprogressies 66
Meten in een natuurlijke taaksetting 67
Evidence centered ontwerp van meetinstrumenten 68
Onderzoeksvragen 70
Korte en lange termijn 71
Cohortonderzoek 71
Referenties 71
9. Samenvatting, prioriteiten en vervolg 73
Samenvatting 73
Prioriteiten en hoofdlijnen voor verder skills onderzoek 75
Vervolg: naar meer kennis over skills 79
8Skills: Inhoud
9
1. Inleiding en categorisering van skills
Inleiding
Voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen zijn diverse skills van groot belang. Het
ontwikkelen van skills draagt niet alleen bij aan persoonlijk welzijn, maar ook aan de voorberei-
ding op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt en deelname aan de samenleving. Hierbij spelen
skills zoals sociale vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen of leren leren een
belangrijke rol. Skills kunnen worden omschreven als ‘het geheel van kennis, houding en vaar-
digheden dat van belang is voor realisering van een bepaald doel’ (p. 16, Van den Berge, Daas,
Dijkstra, Ooms & Ter Weel, 2014). Skills zijn van waarde in een bepaalde context en leiden tot
meerwaarde op het gebied van werk, levensloop en samenleving. De OECD benadrukt bijvoor-
beeld het belang van sociaal-emotionele skills voor economisch en maatschappelijk succes1.
Skills worden ontwikkeld in verschillende leeromgevingen. Zo doen kinderen en volwas-
senen skills op binnen en buiten school, thuis, in de buurt, maar ook later op het werk of in de
samenleving. De ontwikkeling en toepassing van skills wordt beïnvloed door de sociale context
waarin een persoon zich bevindt.
Tegelijkertijd weten we nog weinig over hoe de ontwikkeling van skills precies verloopt,
over de relatie tussen verschillende skills, en over de mechanismen die eect hebben op de
ontwikkeling van skills. Wat voor skills leren kinderen en volwassenen, wanneer en waar? In het
publieke debat neemt de belangstelling voor kennis over het ontwikkelen van deze skills sterk
toe. In de brief ‘toekomstgericht funderend onderwijs’ van 17 november 2014 heeft de staats-
secretaris het startsein gegeven voor een koersbepaling voor het curriculum van het funderend
onderwijs, onder de noemer Onderwijs2032. Hierin staat de volgende vraag centraal: “Geven we
onze leerlingen vandaag wel de kennis en vaardigheden mee die ze voor de toekomst nodig hebben?”
Door deze heroverweging van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs komen
er opnieuw vragen op ten aanzien van (kern)vaardigheden, bijvoorbeeld over het aanbieden
van Engels (al beginnen bij peuters?) of over de plaats en inhoud van techniekonderwijs in de
basisschool, maar ook over advanced skills en de plaats van burgerschap.
Het is daarom van belang om tot een concrete programmering voor onderzoek te komen
naar het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van skills gedurende de levensloop. Hiertoe
is het skills-platform opgericht, allereerst als platform voor kennisdeling, en later om onder-
zoeksvragen en –activiteiten op elkaar af te stemmen. Het skills-platform heeft een inventari-
satie gemaakt van de huidige stand van kennis en in kaart gebracht op welke onderwerpen meer
kennis nodig en gewenst is. Deze kennis over de ontwikkeling van skills is van groot belang om
eectief te investeren in de formatie van skills. Deze publicatie biedt aanknopingspunten voor
het opzetten van een samenhangend onderzoeksprogramma.
Categorisering van skills in voorstudie van skills
De basis voor deze onderzoeksprogrammering is gelegd in de publicatie van CPB en UvA in 2014
door Wiljan van den Berge, Remmert Daas, Anne Bert Dijkstra, Tahnee Ooms en Bas ter Weel:
1 Zie o.a. OECD (2015) Skills for Social Progress: the Power of Social and Emotional Skills
10 Skills: Inleiding en categorisering van skills
Investeren in skills en competenties. Een voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid.
Deze studie geeft een overzicht van de beschikbare kennis en inzichten rond de ontwikkeling van
skills.
Een belangrijk inzicht ten aanzien van te verwerven skills in deze voorstudie is dat het niet
alleen om vaardigheden gaat, maar ook om kennis, houdingen: bij het verwerven van noodza-
kelijke skills is het van belang al die elementen te onderscheiden. Ten tweede maakt de studie
duidelijk dat er meer soorten skills zijn. Naast de meer gebruikelijke kernvaardigheden zoals taal
en rekenen (in de voorstudie basisvaardigheden genoemd) kunnen ook worden onderscheiden:
metacognitieve vaardigheden: die betrekking hebben op het leren als object;
advanced skills (of 21e eeuwse vaardigheden), waaronder ICT-vaardigheden, problee-
moplossend vermogen en creativiteit;
burgerschap en sociale competenties.
De voorstudie doet enkele suggesties voor een onderzoeksagenda. Zo raden de auteurs
aan verder uit te diepen wat de behoefte is aan nieuwe skills en hoe deze zich tot elkaar verhou-
den. Ook pleiten de auteurs voor langlopend onderzoek naar de ontwikkeling van skills en de
eecten op economisch, sociaal en maatschappelijke domein. Dit zou aanleiding kunnen geven
tot onderzoek naar beleidsinterventies. Tot slot bevelen de auteurs aan te onderzoeken welke
mechanismen de ontwikkeling van skills bevorderen en hoe kennis over eectieve leeromgevin-
gen hiervoor kan worden gebruikt.
In de voorstudie werd als onderverdeling van skills gepresenteerd:
Tabel 1: Onderverdeling skills zoals gepresenteerd in voorstudie (Van den Berge et al., 2014)
Cognitief, vakinhoud Metacognitie, zelfre-
gulatie va n het eigen
leer/werkproces
Advanced skills,
21st century skills
Burgerschaps-
vorming, sociale
competenties
Kennis Wiskunde, talen,
science, geschiedenis,
etc.
Vakkennis (incl kennis
van materialen en
apparatuur)
Van jezelf weten hoe je
eectief leert
ICT democratie, rechts-
staat en mensenrech-
ten, EU
Vaardigheden Toepassen van kennis;
een opdracht goed
kunnen uitvoeren
Plannen, organiseren,
zelfstandig werken,
leren leren
Probleemoplossend
vermogen, analytisch
denken, kritisch
denken, logisch rede-
neren, informatievaar-
digheden (ook mbv
ICT)
Sociaal-emotionele
vaardigheden, (zelf)
reectie, samen-
werken, communi-
catievaardigheden
(presenteren, discus-
siëren, netwerken,
etc), oplossen van
conicten
Houding Geïnteresseerd, leer-
gierig, plezier (in een
vak / in leren / in een
opdracht uitvoeren)
Discipline, door-zet-
tingsvermogen,
motivatie/ inzet op peil
houden , zelfvertrou-
wen, wilskracht
Ondernemend, Creati-
viteit, omgang nieuwe
situaties, assertiviteit,
nieuwsgierig, exibi-
liteit
Inlevingsvermogen,
verantwoordelijkheids-
besef, willen participe -
ren, betrokkenheid
11
Dit sluit aan bij de gebruikelijke lijst van 21e-eeuwse vaardigheden waarbij vaak worden ge-
noemd:
creativiteit
kritisch denken
probleemoplossende vaardigheden
communiceren
samenwerken
digitale geletterdheid
metacognitieve vaardigheden
burgerschapscompetenties
Nieuwe categorisering en onderzoeksuitdagingen
Voortbouwend op deze voorstudie heeft het skills-platform op een aantal terreinen geïnventa-
riseerd wat de relevante vragen op het gebied van skills zijn. Uit discussies in het skills-platform
is een nieuwe indeling voortgekomen, die beter aansluit bij de relevante vragen voor onderzoek.
De relevante vragen op het gebied van skills gaan over hoe mensen skills leren (leerpsycholo-
gie) en blijven leren gedurende hun levensloop, over skills die nodig zijn bij persoonsvorming,
burgerschapsvorming en de ontwikkeling van sociale skills, en over het meten van skills.
De in de voorstudie gehanteerde indeling van 21e-eeuwse vaardigheden in creativiteit,
kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, en digitale
geletterdheid, in combinatie met de genoemde andere (kern)vaardigheden maakt een leer-
psychologische uiteenrafeling van de te ontwikkelen skills lastig en zorgt voor overlap tussen
de verschillende thema’s. Onder deze indeling gaan diverse aspecten van leren schuil. Om te
kunnen prioriteren in onderzoeksonderwerpen wordt in deze publicatie een nieuwe categori-
sering van de skills en daarbij passend onderzoek gepresenteerd als basis voor een onderzoeks-
programmering. Deze categorisering is niet bedoeld om weer te geven hoe de typen skills zich
tot elkaar verhouden, maar om een werkbare indeling te gebruiken voor onderzoeksvragen. Veel
aspecten van de verschillende skills – hier beschreven in aparte hoofdstukken – hangen met
elkaar samen en sommige onderzoeksvragen zullen dan ook relevant zijn voor meerdere typen
skills.
Het skills-platform deelt skills grofweg in twee groepen: ‘advanced skills’ en ‘kernvaar-
digheden’, een tweedeling die in hoofdstuk 2 verder wordt toegelicht (zie guur 1, waarbij de
kernvaardigheden en advanced skills over elkaar zijn gelegd omdat deze in samenhang worden
aangeboden). Kernvaardigheden kunnen per domein gedenieerd worden, maar de ontwikkeling
en het gebruik van de betreende skills zijn niet tot een domein beperkt; de advanced skills zijn
domeinneutraal en reiken over de diverse domeinen/contexten heen. Het is niet de intentie om
een alomvattend model te presenteren, maar eerder om een indeling te geven van diverse soor-
ten skills. Hoe de verschillende skills samenhangen is nog onderwerp van studie. Het schema
geeft ook geen waardeoordeel over specieke skills. Welke skills van belang geacht worden kan
op basis van tijd, plaats en context verschillen.
12
Figuur 1: Indeling skills volgens skills-platform
Advanced skills zijn bij iedere leerling tot op zekere hoogte te ontwikkelen en tot op zekere
hoogte leerdomeinneutraal. Advanced skills kunnen bewust gestimuleerd worden binnen de
diverse domeinen, lesinhouden of thematisch vakoverschrijdende werkvormen. Die ontwikke-
ling gebeurt dus in nauwe samenhang met verschillende inhoudelijke disciplines waarvoor een
stevige kennisbasis nodig is en waarbinnen zowel kernvaardigheden als advanced skills naar
verwachting verschillende accenten krijgen.
Naast de advanced skills worden kernvaardigheden onderscheiden, die wel domeinspeci-
ek zijn. Dat deze skills binnen een bepaald domein ontwikkeld worden, wil echter niet zeggen
dat er geen relatie of transfer is naar andere domeinen of de advanced skills. Over veel kernvaar-
digheden van disciplines spreken we ons in deze publicatie niet uit. We onderscheiden hierbij de
volgende domeinen:
1. Natuur- en techniek (STEM)
2. Maatschappij en gedrag
3. Taal en cultuur
4. Digitale geletterdheid
5. Bewegen
6. Beroepsvakken
Skills: Inleiding en categorisering van skills
DOMEINEN: KERNVAARDIGHEDEN
Natuur en techniek (STEM)
Maatschappij en gedrag
Burgerschap
Taal en cultuur
Internationale skills
Digitale geletterdheid
ICT basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
Computational thinking
Bewegen
Beroepsvakken
ADVANCED SKILLS
Kritisch en creatief denken
Onderzoekende en
ontwerpende vaardigheden
Zelfregulatie
Persoonsvorming en
sociaal-emotionele
ontwikkeling
Meetinstrumenten:
Hoe te toetsen?
Onderzoek naar skills: indeling
Levensloop en arbeidsmarkt:
Waarom welke skills; wanneer en hoe aan te bieden?
13
Voor elk van deze inhoudelijke domeinen geldt dat hierbinnen zowel meer domeinspeci-
eke kernvaardigheden als advanced skills worden ontwikkeld. Onder deze disciplines scharen
wij bijvoorbeeld ook burgerschapsvorming, vaardigheden met betrekking tot bewegen en
vaardigheden die gerelateerd zijn aan beroepsvakken, waar ook de domein-overschrijdende
advanced skills aan kunnen bijdragen.
Voor het programmeren van onderzoek zullen keuzes moeten worden gemaakt: niet alle
skills kunnen in de volle breedte worden onderzocht. Zoals in de volgende hoofdstukken wordt
aangegeven liggen er voor onderzoek naar skills in relatie tot de te verwachten ontwikkelingen
in het onderwijs de volgende prioriteiten:
a. Advanced skills (hoofdstuk 2)
b. Zelfregulatie (hoofdstuk 3)
c. Burgerschap (hoofdstuk 4)
d. Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling (hoofdstuk 5)
e. Internationale skills (hoofdstuk 6)
f. Relaties met onderwijsloopbaan en levensloop: wanneer waarom welke skills en hoe?
(hoofdstuk 7)
g. Meetinstrumenten (hoofdstuk 8)
In schema zien de keuzes naar onderzoeksthema’s er als volgt uit (prioriteiten vetgedrukt):
Figuur 2: Indeling skills volgens skills-platform, inclusief prioritering (vetgedrukt)
DOMEINEN: KERNVAARDIGHEDEN
Natuur en techniek (STEM)
Maatschappij en gedrag
Burgerschap
Taal en cultuur
Internationale skills
Digitale geletterdheid
ICT basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
Computational thinking
Bewegen
Beroepsvakken
ADVANCED SKILLS
Kritisch en creatief denken
Onderzoekende en
ontwerpende vaardigheden
Zelfregulatie
Persoonsvorming en
sociaal-emotionele
ontwikkeling
Meetinstrumenten:
Hoe te toetsen?
Onderzoek naar skills: keuzes
Levensloop en arbeidsmarkt:
Waarom welke skills; wanneer en hoe aan te bieden?
14
Deze prioriteiten zijn elk uitgewerkt in een deelprogramma, die beschreven worden in
aparte hoofdstukken. Elk hoofdstuk geeft een omschrijving van de betreende skill(s) en
overzicht van de geldende wetenschappelijke inzichten. Vervolgens wordt per onderdeel een
reeks onderzoeksvragen voor verder onderzoek voorgesteld.
a. Advanced skills (hoofdstuk 2)
Uitgaand van het begrip advanced skills concluderen Juliette Walma van der Molen, Joke
Voogt, Petra Fisser en Monique van der Hoeven dat hier diverse aspecten van leren onder schuil
gaan. In hoofdstuk 2 stellen zij voor uit te gaan van de vier leerpsychologische dimensies van
leerlingkwaliteiten. In hoofdstuk 2 wordt deze vierdeling verder toegelicht, wat resulteert in
onderzoeksvragen over het aanleren en meten van advanced skills.
b. Zelfregulatie (hoofdstuk 3)
In hoofdstuk 3 wordt zelfregulatie door Marie Christine Opdenakker en Guuske Ledoux nader
uitgewerkt. In dit hoofdstuk is er voor gekozen om niet - zoals in de voorstudie - over metacog-
nitieve vaardigheden te spreken, maar over zelfregulatie, dat meer inhoudt dan alleen metacog-
nitie en relevant is in het kader van zelfgestuurd leren.
c. Burgerschap (hoofdstuk 4)
De nadere bezinning op de te ontwikkelen skills leverde in het platform de conclusie op, dat er
naast aandacht voor de hierboven genoemde advanced skills specieke aandacht zou moeten
zijn voor de ontwikkeling van burgerschap. Burgerschap wordt in dit hoofdstuk nader uitwerkt
als onderdeel van de socialiserende functie van onderwijs. Remmert Daas en Anne Bert Dijkstra
geven in hoofdstuk 4 een beschrijving van de huidige stand van zaken over onderzoek naar dit
thema en doen suggesties voor vervolgonderzoek.
d. Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling (hoofdstuk 5)
Naast burgerschap zou er specieke aandacht moeten zijn voor persoonsvorming. Persoons-
vorming en daarmee samenhangend succes in de levensloop werd in de jaren ‘80 en ‘90 bezien
vanuit vijf kenmerken (de ‘big ve’); Extraversion, Neuroticism, Agreeableness, Conscien-
tiousness, Openess to Experience. Meer recent is er aandacht voor andere benaderingen om
de persoonlijkheid te ontwikkelen: koppeling met geluk en aandacht voor interactie. Zo kan
persoonsvorming ook bezien worden als een wisselwerking tussen leerling en volwassene.
Vanuit deze perspectieven formuleren Hartger Wassink en Anja Deelen in hoofdstuk 5 een
aantal onderzoeksvragen.
e. Internationale skills (hoofdstuk 6)
PM De verregaande mondialisering vergt dat geleerd wordt hoe internationale contacten
onderhouden kunnen worden en hoe in een meer internationale context aan burgerschap
vorm gegeven kan worden. Dergelijke vaardigheden nemen de komende tijd aan belang toe.
Het gaat daarbij om interculturele competenties, wereldburgerschap, specieke operationele
vaardigheden (zoals taalvaardigheid) en meer generieke vaardigheden, zoals zelfstandigheid/
zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.
Skills: Inleiding en categorisering van skills
15
f. Levensloop en arbeidsmarkt (hoofdstuk 7)
Ten aanzien van alle te verwerven skills leven vragen naar het belang ervan voor de lerenden in
relatie tot hun toekomstperspectief en ook over de periode in het leven waarin bepaalde skills
het beste aangeboden zouden kunnen worden. Hierbij gaat het om de vragen als: Waarom
dienen bepaalde skills geleerd te worden? Welke skills zijn noodzakelijk? Hoe dient het onder-
wijs ingericht te zijn om deze skills te verwerven? Wanneer dienen bepaalde skills geleerd te
worden? Dit wordt door Rolf van der Velden nader uitgewerkt in hoofdstuk 7.
g. Meetinstrumenten (hoofdstuk 8)
Om na te gaan of en in hoeverre bepaalde skills zijn verworven, is het van belang over goede
meetinstrumenten te beschikken. Bij het meten van kennis over bepaalde onderwerpen is dat al
niet vanzelfsprekend, maar dat geldt helemaal voor veel van de hierboven genoemde skills. Hoe
kan bijvoorbeeld een toename van ‘inlevingsvermogen’ als onderdeel van burgerschap gemeten
worden? Of een toename van ontwerpende vaardigheden? Voor een aantal advanced skills zijn
wel toetsinstrumenten ontwikkeld, maar voor een ink aantal ook niet. Hier liggen dus ontwik-
kelvragen en ook onderzoeksvragen: welke toetsvormen zijn mogelijk voor het meten van welke
skills? Dit wordt uitgewerkt door Erik Roelofs en Cor Sluijter in hoofdstuk 8.
Elk van de bovenstaande hoofdstukken gaat in op de volgende elementen:
Omschrijving en aakening van het thema
Belangrijkste inzichten op basis van wetenschappelijke literatuur
Kernvragen voor beoogd toekomstig onderzoek, inclusief het type onderzoek
en prioritering
Tot slot zal in hoofdstuk 9 een overzicht geven worden van de prioriteiten in het onderzoek
naar skills en zal de verbinding worden gelegd met nationaal en internationaal onderzoek en de
programmering van het NRO.
16 Skills: Inleiding en categorisering van skills
17
2. Advanced skills
Juliette Walma van der Molen
Joke Voogt
Petra Fisser
Monique van der Hoeven
Omschrijving en aakening
Zoals in het vorige hoofdstuk is toegelicht worden binnen de categorie advanced skills onder
andere de volgende vaardigheden onderscheiden: kritisch en creatief denken, onderzoekende
en ontwerpende vaardigheden, zelfregulatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast deze
vaardigheden onderscheiden we ook meer domeinspecieke kernvaardigheden. In het kader van
de huidige onderzoekprogrammering is besloten in dit hoofdstuk niet in te gaan op vraagstuk-
ken rond domeinspecieke kernvaardigheden in het algemeen. Wel vinden we het belangrijk
onderzoeksvragen te formuleren die gericht zijn op het identiceren van kennis en vakvaardig-
heden die van belang zijn voor het aanleren van advanced skills.
De tot nu toe gehanteerde indeling van 21e-eeuwse vaardigheden in creativiteit, kritisch
denken, probleemoplossende vaardigheden, communiceren, samenwerken, en digitale
geletterdheid, in combinatie met de genoemde andere (kern)vaardigheden maakt een leerpsy-
chologische uiteenrafeling van de te ontwikkelen skills lastig en zorgt voor overlap tussen de
verschillende thema’s. In dit hoofdstuk verkennen wij daarom een andere structurering van
de leerlingkwaliteiten die van belang zijn om goed te functioneren en te groeien gedurende
de levensloop. Hierbij worden de advanced skills als brede noemer beschouwd, waaronder
vaardigheden, houdingen, motivaties en zeleeld geschaard worden. Deze structurering biedt
aanknopingspunten voor het operationaliseren van begrippen en het formuleren van onder-
zoeksvragen over de ontwikkeling van advanced skills in relatie tot inhoud van vakgebieden en
in verschillende contexten.
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Skills zijn persoonlijke kwaliteiten die uit meerdere (samenhangende) dimensies bestaan en die
ontwikkelbaar zijn (van den Berge et al., 2014). Verschillende experts en instellingen geven de
noodzaak aan van het op een betekenisvolle manier clusteren van advanced skills om de ont-
wikkeling ervan te kunnen bestuderen. Een voorbeeld is het Education and Social Progress (ESP)
raamwerk van de OECD, dat komt tot drie hoofdclusters voor de sociale en emotionele skills:
‘Achieving Goals’, ‘Working with Others’, en ‘Managing Emotions’ en drie voor de cognitieve
vaardigheden (‘ Basic Knowledge’, ‘Knowledge-Acquired’ en ‘Knowledge-Extrapolated’).
Als we kijken naar onderzoek dat zich bezighoudt met leerlingkwaliteiten voor de toe-
komst, dan zien we dat binnen verschillende onderzoeksdomeinen deels overlappende en deels
unieke kwaliteiten worden genoemd. Deze domeinen betreen onder meer ‘wetenschappelijke
geletterdheid’ (e.g., Driver, Leach, Millar, & Scott, 1996) en ‘wetenschapseducatie’ (e.g., Olson
& Loucks-Horsley, 2000), ‘21e-eeuwse vaardigheden’ (e.g., Voogt & Roblin, 2012), leven-lang
leren (e.g., Carr & Claxton, 2002), zeleeld-onderzoek (e.g., Blackwell, Trzesniewski, & Dweck,
2007), en onderzoek naar hoogbegaafdheid of excellentie (e.g., Gagné, 2005). Soms gaat het
18
daarbij vooral over te ontwikkelen vaardigheden of competenties, terwijl in ander onderzoek de
leeromgevingen waarbinnen deze kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld centraal staan.
Naar aanleiding van een brede literatuurstudie en toetsing binnen het onderwijsveld
onderscheiden we in deze verkenning voor een onderzoeksprogramma vier betekenisvolle
leerpsychologische dimensies van advanced skills:
1. Vaardigheden (kritisch en creatief denken, onderzoekende en ontwerpende vaardighe-
den, en zelfregulatie)
2. Houdingen (een nieuwsgierige houding, een positieve houding tot samenwerken en een
onaankelijke en probleemoplossende houding)
3. Motivaties (intrinsieke en extrinsieke motivaties)
4. Zeleeld (zelfvertrouwen en groei-mindset)
De vaardigheden die leerlingen moeten verwerven bestaan bijvoorbeeld uit het leren
doorgronden van complexe vraagstukken, daarvoor creatieve oplossingen bedenken en het
reguleren en kunnen reecteren op het eigen leren (e.g., Gardner, 2011; Kampylis, Berki, &
Saariluoma, 2009). Ook zouden leerlingen moeten beschikken over positieve houdingen ten
aanzien van het stellen van nieuwsgierige of kritische vragen, het samenwerken met anderen,
en het bedenken van alternatieve oplossingen (e.g., Chak, 2007; Jirout & Klahr, 2012). Daarnaast
is het van belang dat leerlingen beschikken over de juiste, specieke leermotivaties (zowel meer
intrinsieke ‘mastery goals’ als meer extrinsieke prestatiegerichte motivaties) (e.g., Ajzen. 1991).
Tot slot is het belangrijk dat leerlingen beschikken over een positief zeleeld ten aanzien van de
eigen groei en talentontwikkeling (zelfvertrouwen en zelnzicht en een positieve perceptie van
de eigen ontwikkelingspotentie) (e.g., Dweck, 2006).
Een dergelijke indeling maakt inzichtelijk dat ‘vaardigheden’ vanuit onderwijspsycholo-
gisch en pedagogisch perspectief echt iets anders zijn dan ‘houdingen’ en dat beide ook weer
kwalitatief anders zijn dan ‘motivaties’ en ‘zeleeld’. Alle vier zijn noodzakelijk om werkelijk
tot groei, betere prestaties, of toekomstig maatschappelijk functioneren te komen. Door deze
vier dimensies duidelijker te onderscheiden, kunnen we de begrippen voor het onderwijsveld
beter operationaliseren en kunnen we hopelijk tot een betrouwbaar instrumentarium komen
waarmee de verschillende kwaliteiten van kinderen gevolgd kunnen worden.
Een belangrijke vooronderstelling van deze clustering is dat al deze advanced skills bij
iedere leerling tot op zekere hoogte te ontwikkelen zijn en dat de genoemde kwaliteiten tot
op zekere hoogte leer-domeinneutraal zijn. Zij weerspiegelen de belangrijkste achterliggende
leerlingkwaliteiten die nodig zijn om op diverse terreinen, vakken, of inhouden te groeien en een
leven lang exibel te kunnen participeren in een veranderende maatschappij. Het is echter heel
aannemelijk dat voor verschillende inhoudelijke domeinen de accenten of ontwikkelingsstappen
voor leerlingen binnen de genoemde vaardigheden, houdingen, motivaties, of zeleelden iets
anders zijn. Grofweg zouden we de domeinen waarop we de genoemde advanced skills en de
daaraan gerelateerde kernvaardigheden willen ontwikkelen, kunnen indelen in zes richtingen,
namelijk vanuit de vakinhoudelijke domeinen:
1. Natuur- en techniek (STEM)
2. Maatschappij en gedrag
3. Taal en cultuur
Skills: Advanced skills
19
4. Digitale geletterdheid (ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden
en computational thinking)
5. Bewegen
6. Beroepsvakken
Zoals in de inleiding toegelicht, wordt digitale geletterdheid ingedeeld bij de inhoudelijke
domeinen en omvat dit zowel meer domeinspecieke kernvaardigheden als advanced skills die
ook binnen de overige domeinen worden ontwikkeld.
Merk op dat het thema digitale geletterdheid daarmee een andere positie krijgt. In plaats
van ‘losse vaardigheid’ in het rijtje 21e-eeuwse vaardigheden, plaatsen wij dit hier nadrukkelijk
als een van de vakinhoudelijke domeinen, waarin zowel vakinhoudelijke kernvaardigheden als
overkoepelende advanced skills worden ontwikkeld.
Belangrijk is dat binnen al deze domeinen in het onderwijs een stevige kennisbasis
wordt onderwezen. De ontwikkeling van kernvaardigheden is niet beperkt tot de betreende
domeinen, maar daar inhoudelijk wel sterk aan gerelateerd. Het is daarom zinvol onderscheid
te maken tussen de meer inhoudelijk gebonden kernvaardigheden enerzijds en de meer
domeinneutrale advanced skills anderzijds.
Een relevante, theorievormende overkoepelende onderzoeksvraag is of wij tot een
matrix of taxonomie kunnen komen waarin de vier clusters van leerlingkwaliteiten en de
vakinhoudelijke domeinen worden gecombineerd, zodat we kunnen onderzoeken hoe de
relevante advanced skills verschillen of juist overeenkomen per domein, voor verschillende
ontwikkelingsfases van leerlingen.
Hierbij gaan wij ervan uit dat toekomstbestendige talentontwikkeling pas werkelijk
kans van slagen heeft wanneer het hele vierluik van vaardigheden, houdingen, motivaties en
zeleeld bewust wordt gestimuleerd binnen diverse domeinen, lesinhouden, of thematische
vakoverschrijdende werkvormen. Wanneer slechts een deel aandacht krijgt, zal ook maar ten
dele sprake zijn van talentontwikkeling. Wij sluiten daarmee aan bij het recente SLO-rapport
“21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs” (Thijs, Fisser, & van
der Hoeven, 2014). In dat rapport wordt ook benadrukt dat advanced skills niet apart, maar in
samenhang met andere vaardigheden verworven moeten worden.
De bovengenoemde indeling heeft verschillende voordelen voor programmering van zowel
fundamenteel als praktijkgericht onderzoek:
Het biedt een duidelijk conceptueel kader waarmee advanced skills op verschillende
inhoudelijke domeinen kunnen worden gedenieerd en onderzocht.
Het biedt de mogelijkheid om gericht handvatten en professionalisering te ontwikkelen
voor de onderwijspraktijk.
Het biedt richtlijnen voor de ontwikkeling van meetinstrumenten (waarbij deels ook
aangesloten kan worden bij reeds bestaande vormen van assessment voor vaardighe-
den, houdingen, zeleeld en motivaties).
20
Onderzoeksvragen
De overkoepelende onderzoeksvraag is in welke domeinen de diverse advanced skills het best
tot hun recht komen en wanneer welke advanced skills het best op welk niveau kunnen worden
geleerd.
Bij de hierboven beschreven verkenning sluiten, naast de overkoepelende onderzoeksvraag, met
name de volgende deelvragen aan:
1. Welke onderdelen (kennis en/of kernvaardigheden) binnen een vakgebied/inhoudelijk
domein lenen zich het meest voor het aanleren van advanced skills?
2. Zijn er nieuwe onderdelen (kennis en/of kernvaardigheden) binnen een vakgebied/in-
houdelijk domein die leerlingen moeten ontwikkelen teneinde advanced skills eciënt
te kunnen ontwikkelen, en hoe verhouden deze zich tot het huidige curriculum?
3. Hoe kunnen docenten deze nieuwe onderdelen eectief doceren in relatie tot de advan-
ced skills?
4. Welke leerlingkwaliteiten/advanced skills zouden wanneer en hoe geleerd moeten
worden, aansluitend bij ontwikkelingsfasen van leerlingen?
5. Welke overeenkomsten en verschillen zijn daarbij tussen de inhoudelijke domeinen?
6. Wat zou de balans dienen te zijn tussen het ontwikkelen van domeinspecieke kennis
en vaardigheden enerzijds en de ontwikkeling van leerlingkwaliteiten/advanced skills
anderzijds?
7. Welke kwaliteiten moeten docenten in initiële lerarenopleidingen en latere professiona-
lisering ontwikkelen om de ontwikkeling van advanced skills eectief te ondersteunen/
faciliteren?
8. Hoe kunnen docenten daarbij het beste worden ondersteund?
9. Welke beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan de schoolontwikkeling omtrent het
aanleren van advanced skills?
10. Hoe kunnen de genoemde leerlingkwaliteiten/advanced skills (overkoepelend en per
domein) het beste worden gemeten en gevolgd, middels meetinstrumenten (waaronder
portfolio-systemen)? (zie ook hoofdstuk 7 over meetinstrumenten)
Voor wat betreft de onderzoeksvragen 1, 2, 4, 5, en 9 stellen wij in eerste instantie review-
studies voor, gekoppeld aan focusgroep-gesprekken met relevante stakeholders en experts.
Deze studies moeten leiden tot nieuwe, deels theoretische en deels praktijkgerichte concep-
tuele kaders voor het onderwijsveld. Voor wat betreft de overige onderzoeksvragen stellen wij
longitudinaal praktijkgericht (eect)onderzoek voor, dat in nauwe samenwerking met leraren,
scholen en lerarenopleidingen wordt uitgevoerd.
Skills: Advanced skills
21
Referenties
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior.Organizational behavior and human decision
processes,50, 179–211.
Van den Berge, W., Daas, R., Dijkstra, A.B., Ooms, T., & ter Weel, B. (2014). Investeren in skills en
competenties. Amsterdam/ Den Haag: Universiteit van Amsterdam/Centraal Planbureau.
Blackwell, L., Trzesniewski, K., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict
achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention.
Child Development, 78, 246–263.
Carr, M., & Claxton, G. (2002). Tracking the development of learning dispositions.Assessment in
Education: Principles, Policy & Practice,9(1), 9–37.
Chak, A. (2007). Teachers’ and parents’ conceptions of children’s curiosity and exploration.Inter-
national Journal of Early Years Education,15(2), 141–159.
Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young People’s Images of Science. Buckingham:
Open University Press.
Dweck, C. (2006).Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.
Gagné, G. (2005). From gifts to talents: The DMGT as a developmental model. In R. J. Sternberg
& J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (2nd ed., pp. 98–119). New York: Cambridge
University Press.
Gardner, H. (2011).Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic books.
Jirout, J., & Klahr, D. (2012). Children’s scientic curiosity: In search of an operational denition of
an elusive concept.Developmental Review,32(2), 125-160.
Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2009). In-service and prospective teachers’ conceptions
of creativity.Thinking Skills and Creativity,4, 15–29.
Olson, S., & Loucks-Horsley, S. (Eds.). (2000). Inquiry and the national science education stan-
dards: A guide for teaching and learning. Washington, DC: National Academy Press.
Thijs, A., Fisser, P., & van der Hoeven, M. (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het
funderend onderwijs. Enschede: SLO.
Voogt, J., & Pareja Roblin, N (2012). Teaching and learning in the 21st century. A comparative
analysis of international frameworks. Journal of Curriculum Studies, 44 (3) 299-321.
22 Skills: Advanced skills
23
3. Zelfregulatie
Marie-Christine Opdenakker
Guuske Ledoux
Omschrijving en aakening
Het ontwikkelen van skills wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke noodzakelijke
taak van het onderwijs. Daarnaast wordt van leerlingen in het onderwijs tegenwoordig vaak
verwacht dat ze bepaalde skills al onder de knie hebben of zich op korte termijn eigen kunnen
maken. Zo worden leerlingen en studenten in het voortgezet- en hoger onderwijs in toene-
mende mate verantwoordelijk gesteld voor hun eigen leren en wordt veel van hen verwacht op
het vlak van zelfstandig en zelfgestuurd/zelfregulerend leren. Dit vereist dat ze goed zichzelf
kunnen reguleren. Uit onderzoek blijkt echter dat leerlingen/studenten hier moeite mee
hebben en dat ook hun docenten het lastig vinden om leerlingen zelfregulatievaardigheden bij
te brengen (Blikmans & Van den Berg, 2013; Veenman, Van Hout-Wolters, & Aerbach, 2006;
Weinstein, Husman, & Dierking, 2000).
Uit de voorstudie voor programmering van onderzoek en beleid van het CPB en UvA blijkt
dat kennisgroei nodig is inzake het verwerven, ontwikkelen en onderhoud van skills o.m. op het
vlak van zelfregulatie (van den Berge et al., 2014)2. Ook in de kennisagenda van het ministerie
van OCW wordt de noodzaak van onderzoek benadrukt naar waar, hoe en wanneer vaardighe-
den op het vlak van zelfregulatie worden verkregen.
Het concept zelfregulatie
Er bestaat geen eenvoudige en ‘straightforward’ denitie van zelfregulatie. In het verleden
zijn diverse modellen van zelfregulatie ontwikkeld die elk bepaalde aspecten van zelfregulatie
beklemtoonden. Wel zijn zelfregulatie-onderzoekers het erover eens dat leerlingen die hun
leren zelf reguleren actief en constructief bezig zijn met het genereren van betekenis en dat ze
hun gedachten, gevoelens en gedrag aanpassen ten behoeve van hun leren en motivatie. Tevens
wordt ervan uitgegaan dat diverse factoren (contextueel, biologisch, ontwikkeling, individueel)
interfereren of juist ondersteuning bieden aan regulatie-inspanningen en dat leerlingen in staat
zijn om doelen te bepalen en standaarden te gebruiken om sturing te geven aan leren.
Waar in ouder onderzoek en theorievorming zelfregulatie als een statische dispositie,
tendens of stijl werd opgevat, vat men tegenwoordig zelfregulatie op als een ontwikkelings- en
dynamisch proces waarbij de lerende voortdurend een stand van zaken opmaakt en vervolgens
probeert om zich aan te passen om een optimaal niveau te bereiken (Ben-Eliyahu & Linnen-
brink-Garcia, 2015, Boekaerts & Corno, 2005). De mate van zelfregulatie wordt gezien als situa-
tieaankelijk. Tevens wordt, in tegenstelling tot vroeger, het belang van sociale en emotionele
factoren in zelfregulatie duidelijk onderkend, getuige de opname van deze factoren in meer
recente zelfregulatiemodellen (Boekaerts & Corno, 2005). Een interessant zelfregulatiemodel
is dat van Boekaerts (1997; Boekaerts & Niemivierta, 2000), omdat in dit model sprake is van
2 In de voorstudie wordt ov er metacognitieve vaardigheden gesproken. D e term zelfregulatie is o.i. hier beter
aangewezen omdat het een bredere lading dekt die relevant is in het kader van zelfgestuurd leren.
24 Skills: Zelfregulatie
duale doelprocessing. Bij duale doelprocessing streven leerlingen in de klas meerdere doelen
na, met name groeidoelen, gericht op het vergroten van bronnen (kennisverdieping, toename
van cognitieve en sociale vaardigheden) en het behouden van hun emotioneel welbevinden. Bij
duale doelprocessing proberen leerlingen beide prioriteiten in balans te houden. Tevens wordt
in dit model het belang van motivatie en aect bij het (zelfregulerend) leren onderkend.
Globaal genomen wordt tegenwoordig bij theorievorming rond zelfregulatie de regulatie
van cognitie, gevoelens en gedrag onderkend. Deze drie vormen van regulatie zijn met elkaar
verweven (‘interlinked’), beïnvloeden leerprocessen (Jacobs & Gross, 2014) en er wordt ver-
ondersteld dat ze het succesvol gebruik van leerstrategieën mogelijk maken (Ben-Eliyahu &
Bernacki, 2015). Zeer recent onderzoek m.n. van Ben-Eliyahu en Linnenbrink-Garcia (2015) levert
evidentie dat die veronderstelling correct lijkt te zijn.
De verschuiving in opvattingen over zelfregulatie heeft implicaties voor het meten van
zelfregulatie en het opzetten van onderzoek en interventies.
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Onderzoek naar zelfregulatie, in het bijzonder naar metacognitie en het gebruik van leerstra-
tegieën is groeiend. Er is zowel theoretisch (conceptverheldering, theorievorming, modelop-
bouw) als empirisch onderzoek verricht. De meta-analyse van Hattie (2009) naar eectieve
onderwijsbenaderingen wijst uit dat benaderingen waarbij aandacht is voor zelfregulerend leren
en strategiegebruik ter ondersteuning van zelfregulerend leren, een van de meest eectieve
onderwijsbenaderingen is (gemiddelde eectgrootte is 0.67). Veel empirisch onderzoek heeft
echter plaatsgevonden in lab-achtige experimentsettings of buiten de reguliere klassetting
waarbij de te leren inhoud niet gelinkt was aan curricula. Er is zowel op korte als op langere tijd
behoefte aan fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.
Fundamenteel onderzoek
Zoals hiervoor aangegeven, is in de literatuur over zelfregulatie tot op heden nog steeds sprake
van inconsistentie en incoherentie wat het construct zelfregulatie en in het bijzonder meta-
cognitie betreft (Zohar & Barzilai, 2015). Wel wordt zelfregulatie en zelfregulerend leren in de
huidige opvattingen over zelfregulatie en zelfregulerend leren beschouwd als een dynamisch
en ontwikkelproces en wordt het belang van motivationele en aectieve processen in zelfre-
gulerend leren onderkend (Ahmed, van der Werf, Kuyper, & Minnaert, 2013; Kostons, Donker, &
Opdenakker, 2014). Het is nog niet erg duidelijk hoe zelfregulatiecomponenten cognitie, meta-
cognitie en motivatie/aect (Veenman et al., 2006) zich tot elkaar verhouden, in het bijzonder in
authentieke klassettings. Een aantal onderzoekers3 heeft hiermee reeds een start gemaakt.
Op korte termijn is theoretisch en conceptueel onderzoek nodig naar het construct zelf-
regulatie (en in het bijzonder metacognitie) en de rol en functie van motivationele en aectieve
processen. Daarbij aansluitend is onderzoek nodig naar methoden/instrumenten om zelfregu-
latie en zelfregulerend leren goed te kunnen meten (Ledoux et al., 2013), mede in het licht van
de huidige opvattingen over zelfregulatie (Boekaerts & Corno, 2005; Veenman et al., 2006). De
ontwikkeling van methoden/instrumenten is belangrijk zowel voor het kunnen registreren van
3 Waaronder Bo ekaerts & Minnaert, Elides & Vauras, Mason & Scrivani, Pintrich, De Groot , Schunk, Zimmerman,
Tobias, & Everson
25
de zelfregulatie van leerlingen, maar ook als middel om eecten van interventies te kunnen
onderzoeken.
Tevens is het nog steeds niet duidelijk of zelfregulatie/zelfregulerend leren (en zijn
componenten) domeinoverstijgend of domeinspeciek is (vgl. Hoofdstuk 1 & 2). Er is evidentie
voor zowel algemene als domeinspecieke kenmerken en het lijkt erop dat zelfregulatie zich
ontwikkelt binnen specieke taken en domeinen en dat er graduele generalisatie optreedt over
verschillende domeinen (Van der Stel & Veenman, 2014). Het is belangrijk dat op relatief korte
termijn duidelijk wordt of zelfregulatie/zelfregulerend leren domeinoverstijgend of domeinspe-
ciek is en of er een graduele generalisatie optreedt naarmate leerlingen ouder worden.
Praktijkgericht onderzoek
Van leerkrachten/docenten wordt verwacht dat ze leerlingen in hun leerproces zodanig begelei-
den dat hun leerlingen uiteindelijk in staat zijn te komen tot zelfregulerend leren. Een belangrijk
vraag is aan welke componenten van zelfregulatie het best op welk moment aandacht besteed
kan worden (rekening houdend met de ontwikkelingsstadia van de kinderen), hoe de instructie
en begeleiding het beste vorm gegeven wordt en welke domeinen het meest proteren van
een dergelijke instructie. Tevens is het relevant te weten of het antwoord op de bovenstaande
vragen voor alle leerlingen opgaat, ook voor de leerlingen met (hardnekkige) leerproblemen. Er
is weinig onderzoek voorhanden naar zelfregulatie bij jonge leerlingen en leerlingen met (hard-
nekkige) leerproblemen (Ruijssenaars, Minnaert & Ghesquière, 2014). Dit is opmerkelijk omdat
onderzoek naar de ontwikkeling van zelfregulatiecomponenten zoals metacognitie (o.m. Larkin,
2010) aantonen dat de ontwikkeling van deze componenten reeds start op jonge leeftijd.
Onderzoek naar de ideale component-tijdstip match is schaars. Wat de bevordering van
zelfregulatie en in het bijzonder metacognitie betreft, komt in onderzoek een veelheid aan
instructiepraktijken voor. Onderzoek naar cues, prompts en hints als instructiepraktijk4 is de
meest voorkomende praktijk (Zohar & Barzilai, 2013). Er is meer onderzoek nodig naar andere
beloftevolle instructiepraktijken, zoals modelling en andere vormen van scaolding5. In dit
kader past ook onderzoek naar co-regulatie, sociale interactie met docenten en ‘peers’. Diverse
zelfregulatietheoretici erkennen het belang van co-regulatie: dit scherpt het zelfregulatieproces
en helpt het mee ontwikkelen (Hadwin, Järvelä, & Miller, 2011).
4 Cues/prompt s/hints zijn hulpmiddelen die do centen kunnen aanwenden om hun leerlingen te helpen bij het
aanpakken van een bepaalde (nieuwe) taak of opdracht. Deze hulpmiddelen leveren de leerling aanwijzingen over
hoe ze een bepaalde opdracht of taak het best kunnen aanpakken. Ze lokken bij de leerling een bepaald gedrag uit:
ze stimuleren om bepaalde leerstrategieën aan te spreken (zie bijv. Berthold, Nückles, & Renkl, 2007; strategie-
activatoren) en leveren de leerling aanknopingspunten om hun aanpak aan te passen, bij te stellen of om na te
denken over hun leerproces. In het kader van het verwer ven van leerstof worden ze ingezet om een betere
verwerking van de leess tof bij de leerling te realiseren. Het aanbieden van deze hulpmiddelen kan zowel in
opdrachtvorm als in vraagvorm.
5 Modelling v erwijst naar een instruc tiepraktijk waarbij de do cent (of een ander model) leertaken voordoet. Hierbij
doet de docent de handelingen voor die verricht moeten worden om de leertaak tot een goed einde te brengen en
geeft hij/zij uitleg bij wat hij/zij doet, ho e het gedaan moet worden en waarom het dient te geb euren op de wijze die
gedemonstreerd wordt.
Scaolding verwijst naar de ondersteuning die docenten aan leerlingen kunnen ge ven tijdens het leerproces met als
doel leerlingen te helpen bij het realiseren van hun leerdoelen. He t betreft een vorm van ondersteuning die is
aangepast aan de no den van de leerling en die gaandew eg, wanneer de leerling vaardiger wordt en minder nood
heeft aan hulp, geleidelijk aan wordt afgebouwd (fading).
26
Om de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren op het vlak van het bevor-
deren van zelfregulatie en zelfregulerend leren is het van belang te weten in hoeverre docenten
beschikken over kennis van zelfregulatie en zelfregulerend leren bij leerlingen en hoe zij het
beste kennis over zelfregulerend leren en het stimuleren van zelfregulerend leren verwerven.
Onderzoek op dit vlak is erg schaars (Georghiades, 2004; Thomas, 2012; Zohar & Barzilai, 2013;
van Beek, de Jong, Minnaert, & Wubbels, 2014).
Onderzoeksvragen
Mogelijke onderzoeksvragen voor fundamenteel onderzoek:
Wat zijn essentiële componenten van zelfregulatie en zelfregulerend leren?
Wanneer is er sprake van zelfregulatie en zelfregulerend leren en hoe verhoudt zich dit
tot motivatie? Wat is de rol en functie van motivationele en aectieve processen bij
zelfregulatie en zelfregulerend leren?
Hoe kunnen zelfregulatie/zelfregulerend leren en componenten daarvan best gemeten
worden?
Hoe kan de kwaliteit van sociale interacties met docenten en ‘peers’ in het licht van het
zelfregulatieproces het best worden gemeten?
Mogelijke onderzoeksvragen over zelfregulatie als domeinoverstijgende of domeinspecieke
vaardigheid:
Hoe ontwikkelt zelfregulatie/zelfregulerend leren zich (en hoe ontwikkelen de compo-
nenten ervan)?
Is er sprake van domeinspeciciteit of domeinonaankelijkheid bij (componenten van)
zelfregulatie op jonge leeftijd?
Treedt er een graduele generalisatie op bij zelfregulatie/zelfregulerend leren naarmate
leerlingen ouder worden?
Welke processen zijn verantwoordelijk voor transfer over verschillende domeinen gedu-
rende de ontwikkeling van jongeren en wat zijn hiervan de implicaties voor instructie in
en transfer tussen diverse inhoudsdomeinen?
Hoe verhouden de ontwikkelingen van componenten van zelfregulatie/zelfregulerend
leren zich tot elkaar? Draagt de ontwikkeling van de ene component bij aan de ontwik-
keling van andere componenten en hoe gebeurt dat dan?
Mogelijke onderzoeksvragen voor praktijkgericht onderzoek:
Welke componenten van zelfregulatie en zelfregulerend leren zijn geschikt om in het
basisonderwijs aandacht te krijgen (en in welke volgorde worden ze het beste aangebo-
den), rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden?
Hoe zou de instructie/begeleiding hiervan het best vorm krijgen? Zijn er op dit vlak
verschillen tussen ‘gewone’ leerlingen en leerlingen met (hardnekkige) leerproblemen?
Welke componenten van zelfregulatie en zelfregulerend leren zouden het beste in het
voortgezet onderwijs aandacht krijgen, rekening houdend met de ontwikkelingsfase
waarin de leerlingen zich bevinden? Hoe zou de instructie/begeleiding hiervan best
vorm krijgen?
Zijn modelling en andere vormen van scaolding en co-regulatie bruikbare en eectieve
instructiepraktijken? Hoe krijgen deze praktijken het beste vorm om optimale zelfregu-
latie en zelfregulerend leren bij leerlingen te ontwikkelen/bewerkstelligen?
Skills: Zelfregulatie
27
Welke rol en functie kunnen motivatie en aect spelen bij de instructie/begeleiding
van zelfregulerend leren in de dagelijkse klaspraktijk? Hoe verhouden zich zelfregula-
tiecomponenten cognitie, metacognitie en motivatie/aect tot elkaar in authentieke
leercontexten?
In welke mate hebben docenten kennis over zelfregulatie en zelfregulerend leren bij
leerlingen en over het bevorderen van zelfregulatie bij leerlingen? Hoe kan de profes-
sionele ontwikkeling van docenten op het vlak van het bevorderen van zelfregulatie bij
leerlingen gestimuleerd worden?
Ter beantwoording van de fundamentele onderzoeksvragen is longitudinaal ontwikkelings-
gericht onderzoek nodig (Veenman et al., 2006; Minnaert & Vermunt, 2006). Immers, zelfregu-
latie en het ontwikkelen van zelfregulerend leren is een lange-termijn onderneming en het is
van belang is om zicht te krijgen op hoe die ontwikkeling verloopt (Presseley & Harris, 2009) en
welke processen en mechanismen een rol spelen. Daarbij is er behoefte aan onderzoek binnen
de reguliere klassetting rekening houdend met het curriculum.
Ter beantwoording van de praktijkgerichte onderzoeksvragen is longitudinaal praktijk-
gericht onderzoek in authentieke klassettings in het basis- en voortgezet onderwijs nodig dat
causale evidentie kan aantonen voor de eectiviteit van instructie in zelfregulatie. Hierbij kan
gedacht worden aan onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van gecontroleerde onderzoeks-
designs (Zohar & Barzilai, 2013). Daarnaast is onderzoek nodig naar de kennis van docenten
over zelfregulatie en zelfregulerend leren en methoden om de professionele ontwikkeling van
docenten op dat vlak te stimuleren.
28
Referenties
Ahmed, W., Werf, G. van der, Kuyper, H., & Minnaert, A. (2013). Emotions, self-regulated
learning and achievement in mathematics: A growth curve analysis. Journal of Educational
Psychology, 105, 150-161. doi: 10.1037/a0030160
Beek, van, J. A., Jong, de, F. P. C. M., Minnaert, A. E. M. G., & Wubbels, Th. (2014). Teacher practice
in secondary vocational education: between teacher-regulated activities of student
learning and student self-regulation. Teaching and Teacher Education, 40, 1-9. http://dx.doi.
org/10.1016/j.tate.2014.01.005
Ben-Eliyahu , A., & Bernacki, M.L. (2015). Addressing complexities in self-regulated learning:
a focus on contextual factors, contingencies, and dynamic relations. Metacognition and
Learning, 10(1), 1-13.
Ben-Eliyahu, A., & Linnenbrink-Garcia, L. (2015). Integrating the regulation of aect,
behavior, and cognition into self-regulated learning paradigms among secondary
and post-secondary students. Metacognition and Learning, 10(1), 15-42. doi:10.1007/
s11409-014-9129-8
Berthold, K., Nückles, M., & Renkl, A. (2007). Do learning protocols support learning strategies
and outcomes? The role of cognitive and metacognitive prompts. Learning and Instruction,
17, 564-577.
Blikmans, G., & Van den Berg, E. (2013). Open opdrachten in het studiehuis: bouwstenen voor
een didactiek voor metacognitieve vaardigheden. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(3),
67-76.
Boekaerts, M. (1997). Self-regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy
makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 11–186.
Boekaerts, M. (1999). Motivated learning: The study of student * situational transactional units.
European Journal of Psychology of Education, 14(4), 41–55.
Boekaerts, M., & Corno, L. (2005). Self-Regulation in the classroom: A perspective on
assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2), 199-231.
Boekaerts, M., & Niemivirta, M. (2000). Self-regulated learning: Finding a balance between
learning goals and ego-protective goals. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.),
Handbook of self-regulation (pp. 417–451). San Diego, CA: Academic Press.
Georghiades, P. (2004). Fron the general to the situated: Three decades of metacognition.
Research report. International Journal of Science Education, 26, 365-383.
Hadwin, A., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-regulated, co-regulated, and socially shared
regulation of learning. In B. Zimmerman & D. Schunk (Eds.). Handbook of Self-Regulation of
Learning and Performance (pp. 65-84). New York: Routledge.
Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.
New York, NY: Routledge.
Jacobs, S. E., &Gross, J. J. (2014). Emotion regulation in education: Conceptual foundations,
current applica tions, and future directions. In R.Pekrun& L Linnebrink-Garcia (Eds.),
International Handbook of emotions in education (pp. 183-201). New York: Routledge.
Kostons, D., Donker, A.S., & Opdenakker, M.-C. (2014). Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk.
Een kennisbasis voor eectieve strategie-instructie. Groningen: GION onderwijs/onderzoek.
Larkin, S. (2010). Metacognition in young children. New York, NY: Routledge.
Ledoux, G. Meijer, J., van der Veen, I., & Breetvelt, I. (2013). Meetinstrumenten voor sociale
competenties, metacognitie en advanced skills. Een inventarisatie. Universiteit van
Amsterdam: Onderzoeksinstituut Child Development and Education.
Skills: Zelfregulatie
29
Minnaert, A. & Vermunt, J.D. (2006). 25 jaar Onderwijspsychologie in Nederland en Vlaanderen
in de periode 1980 tot 2005: Trends, pendels en grensverleggers. Pedagogische Studiën,
83(4), 260-277.
Pintrich, P.R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts,
P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 452–502). San Diego, CA:
Academic Press.
Pressley, M., & Harris, K.R. (2009). Cognitive strategy instruction: From basic research to
classroom instruction, In P.A. Alexander, & P.H. Winne, (Eds.), Handbook of educational
psychology (2nd edition) (pp. 265-286), New York, NY: Routledge.
Ruijssenaars, W., Minnaert, A., & Ghesquière, P. (2014).Leerproblemen en leerstoornissen. In
P. Prins, & C. Braet (Eds.),Handboek klinische ontwikkelingspsychologie(tweede, geheel
herziene druk ed., pp. 349-371). Houten: Bohn Staeu Van Loghum.
Thomas, G.P. (2012). Metacognition in science education: Past, present and future
considerations. In B.J. Fraser, K. Tobin, C.J. McRobbie (Eds.), Second international handbook
of science education (Vol. 24, pp. 131-144. Dordrecht: Springer.
Van der Stel, M., & Veenman, M.V.I. (2014). Metacognitive skills and intellectual ability of Young
adolescents: A longitudinal study from a developmental perspective. European Journal of
Psychology of Education, 29, 117-137. DOI 10.1007/ s10212-013-0190-5.
Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M, & Aerbach, P. (2006). Metacognition and
learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1,
3–14. Doi: 10.1007/s11409-006-6893-0
Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D. R. (2000). Self-regulation interventions with a focus
on learning strategies. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self–
regulation: Theory, research, and applications (pp. 727 – 747). San Diego: Academic Press.
Zohar, A., & Barzilai, S. (2013). A review of research on metacognition in science education:
current and future directions.Studies inScienceEducation,49(2), 121-169.
30 Skills: Zelfregulatie
31
4. Burgerschap
Remmert Daas
Anne Bert Dijkstra
Omschrijving en aakening
Een gangbaar onderscheid naar doelen van onderwijs is dat tussen persoonsvorming, maat-
schappelijke en culturele vorming, en voorbereiding op beroepsuitoefening en deelname aan de
arbeidsmarkt (Ministerie OW, 1989). In het curriculumdebat over de inrichting van toekomst-
gericht funderend onderwijs kiest ook de overheid6 deze doelen als uitgangspunt waar het
gaat om de inrichting van het curriculum voor de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, voor volwaardige participatie in een pluriforme democra-
tische samenleving, en om bij te dragen aan persoonsvorming en talentontwikkeling. Vanuit
een functionalistische beschouwing kent het onderwijs drie primaire functies: kwalicatie,
selectie en allocatie, en socialisatie. Kwalicatie richt zich op de verwerving van mogelijkheden
tot een zelfstandig bestaan, met name door voorbereiding op de arbeidsmarkt, en hangt nauw
samen met de dierentiërende werking van onderwijs, die bepaalt welke kwalicaties leerlingen
ter verwerving worden aangeboden (selectie). De socialisatiefunctie betreft de bijdrage die
onderwijs levert aan de overdracht van de dominante cultuur. Het verwerven van sociale en
maatschappelijke competenties is daarvan een belangrijk onderdeel.
Bij de bijdrage van onderwijs aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van
leerlingen kan onderscheid worden gemaakt in skills op het intrapersoonlijke, interpersoonlijke
en maatschappelijke domein. Het intrapersoonlijke heeft betrekking op aspecten binnen de
persoon, zoals zelfrespect en de ervaren gevoelens. De interpersoonlijke dimensie verwijst naar
de skills die van belang zijn voor de omgang met andere mensen. Het gaat om de skills om in
allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en de eigen doelen te realiseren.
De meer algemene maatschappelijke competenties zijn van belang om je binnen sociale verban-
den te kunnen bewegen, zoals de skills die nodig zijn om bij te dragen aan de samenleving, de
democratie en de groepen waarin mensen leven (ten Dam & Volman, 2003; Dijkstra, 2012).
De ontwikkeling van burgerschap wordt in Nederlands beleid gerelateerd aan de bevorde-
ring van sociale integratie (vgl. Tweede Kamer, 2005). Scholen hebben sinds 2006 een wettelijke
inspanningsplicht ten aanzien van burgerschap. Daarnaast zijn onderdelen ervan terug te vinden
in de kerndoelen voor het funderend onderwijs. Burgerschap is zo bezien ook formeel onder-
deel van de socialisatiefunctie van het onderwijs. Ook in het debat over het curriculum van de
toekomst is dit een belangrijk thema. De concepten sociale en maatschappelijke skills kunnen
vanuit verschillende perspectieven benaderd worden, en er bestaan dan ook diverse denities
en gerelateerde concepten.
6 Vgl. Kamerbrieven Toekomstgericht funderend onderwijs, 17 november 2014; Beleidsreactie op het advies Platform
Onderwijs2032, 23 januari 2016 (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstuk-
ken/2014/11/17/kamerbrief-over-toekomstgericht-funderend-onderwijs/kamerbrief-over-toekomstgericht-funde-
rend-onderwijs.pdf; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/01/23/
kamerbrief-met-beleidsreactie-op-het-advies-van-het-platform-onderwijs2032).
32 Skills: Burger schap
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Hoewel de kennis vooralsnog beperkt is, begint voor Nederland enig onderzoek naar de verwer-
ving van sociale en maatschappelijke skills beschikbaar te komen. De burgerschapscompeten-
ties van leerlingen zijn in Nederland in kaart gebracht in de International Civic and Citizenship
Education Study (ICCS) op 15-jarige leeftijd (Maslowski et al., 2010; Schulz et al., 2010), met de
PPON van het Cito in groep 8 (Wagenaar, van der Schoot, & Hemker, 2011; vgl. Kuhlemeier, van
Boxtel & van Til, 2012), in groep 8 en de 3e klas van het voortgezet onderwijs als onderdeel van
Cool5-18 (Dijkstra et al., 2015; Eidhof, 2016; Geijsel et al., 2012; ten Dam et al., 2011), en onder-
zoek op scholen voor basis- en voorgezet onderwijs in de Scholenpanels Burgerschap (Geboers,
2014; Peschar et al., 2010). Voor de eerst en laatst genoemde studie zijn nieuwe ronden van
gegevensverzameling in uitvoering. Internationaal onderzoek zoals de Engelse Citizenship
Education Longitudinal Study (CELS; Keating et al., 2010) en de Zweedse Youth & Society
(YeS; Amnå et al., 2009) , laat bevindingen zien die mogelijk relevant zijn voor de Nederlandse
praktijk. Voor overzichten van de resultaten van onderzoek zie bijvoorbeeld Dijkstra (2012) en
ten Dam, Dijkstra & Janmaat (2016). Uit het (nog beperkte) onderzoek komen onder meer de
volgende bevindingen naar voren. Daarbij moet worden opgemerkt dat de resultaten in meer-
dere gevallen op één dataset zijn gebaseerd en verdere corroboratie vaak wenselijk is.
Scholen hebben een eect op de burgerschapsontwikkeling van leerlingen. De gevon-
den eecten zijn over het algemeen het sterkst voor burgerschapskennis. De invloed
van scholen op waarden, houdings- en vaardigheidsaspecten is beperkter. Dit beeld is
vergelijkbaar voor andere domeinen van schooleectiviteitsonderzoek.
Schoolklimaat en (democratisch) klasklimaat hangen samen met burgerschap van leer-
lingen. Hoe deze aspecten de ontwikkeling van burgerschap beïnvloeden is echter nog
grotendeels onduidelijk (cf. de Weerd et al., 2005; Geboers et al., 2013; Isac et al., 2014).
Er bestaan dan ook nog veel vragen naar de meest eectieve manier om burgerschap-
sonderwijs vorm te geven. Dit heeft onder andere te maken met de cross-sectionele
data waar de meeste onderzoeken op berusten, waardoor causale verbanden moeilijk te
onderzoeken zijn (zie hierna).
Hoewel de meeste scholen in Nederland een (globale) visie op burgerschap hebben
ontwikkeld, is het onderwijs weinig planmatig en resultaatgericht. Van uitgewerkte
onderwijsdoelen en doorlopende leerlijnen is vaak weinig tot geen sprake (cf. Inspectie
van het Onderwijs, 2015). De Inspectie van het Onderwijs signaleert al een aantal jaren
dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneert, en de Onderwijsraad (2012)
adviseert de burgerschapsopdracht voor scholen te verduidelijken.
In onderzoek naar burgerschapskennis van het Cito oordelen experts dat de kennis van
leerlingen in groep acht van de basisschool bij de verwachtingen achterblijft (Wage-
naar et al., 2011). Het niveau ‘voldoende’ correspondeert met de kennis die volgens de
kerndoelen verwacht zou mogen worden en voor driekwart van de leerlingen haalbaar
zou moeten zijn. Het niveau ‘minimum’ zou voor vrijwel alle leerlingen binnen bereik
moeten liggen. Het Cito rapporteert echter dat één op vijf leerlingen het minimale
niveau niet behaalt, en het percentage ‘voldoende’ tussen de 30-40% ligt. In onderzoek
naar sociale competenties typeren Kuhlemeier et al. (2012) dat deze voor leerlingen in
groep 8 van de basisschool voldoende lijken. Standaarden voor de gewenste niveaus
ontbreken echter.
33
Leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs scoren op diverse aspecten van
burgerschap lager dan hun leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen (Maslowski et al.,
2011; Schulz et al., 2010).
Er lijkt dan ook sprake van een onderscheid tussen vmbo enerzijds en havo/vwo ander-
zijds. Leerlingen in het havo/vwo presteren aanzienlijk hoger op burgerschapskennis
(cf. Maslowski et al., 2011; van de Werorst et al., 2015). Ook de doelen die docenten
voor leerlingen stellen verschillen tussen deze groepen (Leenders, Veugelers, & de Kat,
2008). Hoe beide groepen zich tot elkaar verhouden en welke mechanismen daarbij een
rol spelen, is vooralsnog niet duidelijk (cf. Nieuwelink, 2016).
Er is nog weinig zicht op de ontwikkeling van burgerschap gedurende de levensloop.
Hierdoor is er nog weinig te zeggen over de gevolgen van het ontwikkelen van burger-
schap gedurende de (vroege-) adolescentie en de eecten van burgerschapsonderwijs
op latere leeftijd. Onderzoek uit Engeland en Zweden vindt dat ontwikkeling van bur-
gerschap niet rechtlijnig verloopt. Ook de verhouding tussen de verschillende ‘agents’
die bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschap is onduidelijk. Zo vindt de ontwik-
keling van aspecten zoals normen, waarden en houdingen zowel binnen als buiten de
school plaats. Onduidelijk is echter hoe deze ontwikkelingen in verschillende sociale
domeinen zich tot elkaar verhouden en waar voor onderwijs mogelijkheden liggen om
eectief bij te dragen.
Hoewel de meeste docenten aangeven geen problemen te ondervinden bij het be-
spreekbaar maken van maatschappelijke thema’s (Sijbers et al., 2015), gaat het om soms
lastig te bespreken of gevoelige onderwerpen (Kleijwegt, 2016). De invloed van (het
bespreken van) maatschappelijke gebeurtenissen op de maatschappelijke ontwikkeling
van (groepen) leerlingen is nog grotendeels onbekend; alsook hoe bespreking hiervan
het best vormgegeven kan worden (vgl. de Graa et al., 2016).
De invloed en rol van nieuwe media bij de ontwikkeling van burgerschap zijn nog
grotendeels onbekend. Hoewel het lezen van nieuws in de meeste studies een positief
eect heeft, vindt Zweeds onderzoek dat de invloed van media als Facebook en Twitter
zeer beperkt is (Ekström, Olsson, & Shehata, 2014). Vooralsnog is onduidelijk in hoever-
re het positieve eect van de verbinding van binnen- en buitenschools leren waarvan
in het algemeen sprake is (Bronkhorst & Akkerman, 2014) zich ook rond burgerschaps-
competenties voordoet.
Vervolgonderzoek
Op basis van bovenstaande beschrijving is het zinvol toekomstig onderzoek op een aantal
onderdelen te richten. Het gaat daarbij om zowel fundamenteel als meer praktijkgericht onder-
zoek, waarbij instrumentontwikkeling, longitudinale gegevensverzameling, en eectonderzoek
belangrijke zwaartepunten zijn.
Longitudinaal en eectonderzoek
Hoewel scholen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van burgerschap, is meer inzicht nodig
in processen die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen alsook hoe deze elkaar beïnvloe-
den. Er is tot op heden nauwelijks inzicht in eectieve methoden om burgerschapscompetenties
(aan) te leren, en de eecten hiervan op korte en lange termijn. Hiervoor is onderzoek nodig
naar de schoolpraktijk. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het bespreken van maatschappelijke
thema’s en gebeurtenissen.
34 Skills: Burger schap
De ontwikkeling van burgerschap in longitudinaal perspectief vraagt verder onderzoek.
Om gericht in de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties te investeren, is
het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen het op school gegeven onderwijs en de
competenties van leerlingen en de ontwikkeling daarvan over de tijd. Om meerdere redenen
is het zinvol de bijdrage van onderwijs te richten op de skills (of bouwstenen daarvan) die
‘gevoelig’ zijn voor interventie door onderwijs, én die over langere tijd bijdragen aan individueel
succes en collectieve baten, zoals binding en cohesie. Zo lijkt de ontwikkeling van burgerschaps-
competenties niet lineair te verlopen, en werd in de Engelse CELS een ‘dip’ in burgerschapscom-
petenties gevonden rond 13- à 14-jarige leeftijd (Keating et al., 2010), die ook voor Nederlandse
leerlingen op lijkt te gaan (Geboers et al., 2015). De ontwikkeling daarvan op de langere termijn
is echter onduidelijk. Om deze vragen te beantwoorden is het nodig leerlingen/adolescenten
langere tijd te volgen en op latere leeftijd weer op te zoeken.
Belangrijke vragen zijn daarmee die naar de sociale en maatschappelijke competenties
die leerlingen zich eigen maken, de ontwikkeling daarvan over langere tijd, de individuele en
collectieve eecten daarvan, en de mechanismen die daarbij een rol spelen. Deelvragen zijn:
Hoe kan bevordering van deze opbrengsten door onderwijs eectief worden vormge-
geven, en welke rol spelen algemene en specieke kenmerken van schooleectiviteit,
leraren, pedagogisch-didactische aanpakken en de kenmerken van de leerlingenpopula-
tie en het schoolklimaat (waaronder diversiteit, groeperingseecten, schoolbeleving en
sociale veiligheid) daarbij? Een aspect daarvan is ook de samenhang tussen verschillen-
de typen opbrengsten.
In hoeverre is sprake van dierentiatie in het curriculum binnen scholen en tussen
schooltypen, en wat zijn daarvan de eecten op de resultaten van leerlingen op zowel
korte als lange termijn? Op welke momenten en op welke manier is sprake van selectie?
Welke rol spelen andere factoren (gezin, peers, sociale netwerken, media enz.) daarbij?
Ook vragen naar ‘sturing’ zijn van belang. Welke doelen en invullingen krijgen veel, min-
der of geen plaats in het curriculum? Welke visies, overwegingen en belangen spelen
daarbij een rol? Welke rol spelen de overheid, stakeholders (lokale omgeving, bedrijfsle-
ven, onderwijsorganisaties e.d.) en geledingen binnen scholen (besturen, schoolleiders
en leraren, ouders en leerlingen) daarbij? Onder welke condities kan onderwijsontwik-
keling eectief worden bevorderd?
Vorming
Kwalicatie en socialisatie zijn onderdeel van een algemeen proces van persoonsvorming,
gericht op brede ontplooiing en identiteitsontwikkeling. Onder meer emotionele ontwikke-
ling, creativiteit en het verwerven van culturele en lichamelijke vaardigheden zijn doelen van
onderwijs, denk bijvoorbeeld aan kunstzinnige vorming. Het gaat dus niet alleen om functio-
nele, op individueel of maatschappelijk nut gerichte doelen, maar ook om doelen die in zichzelf
waardevol zijn als relevant worden gezien (Onderwijsraad, 2011). Dat sluit de notie van ‘nut’
overigens niet uit, zoals blijkt uit onderzoek naar de bijdrage aan andere doelen, zoals bevor-
dering van schoolprestaties, tekstbegrip of inlevingsvermogen (bijv. OECD, 2013; Schumacher,
2009; Winner & Hetland, 2000). De recent hernieuwde aandacht voor persoonsvorming lijkt
gedeeltelijk gemotiveerd door functionele overwegingen, zoals de relatie tussen persoonlijk-
heidskenmerken en succesvolle school- en beroepsloopbanen, of het belang van zelfregulering,
karaktervorming of creativiteit (cf. Borghans, Diris & ter Weel, 2014; Kautz et al., 2014; OECD,
35
2015; van den Berge et al., 2014). Dat leidt tot vragen naar de eecten van (uiteenlopende
vormen van) persoonsvorming als intrinsiek doel, naar de relatie tussen persoonsvorming en
de functionele baten daarvan op individueel en collectief niveau, en tot vragen over de relatie
tussen beide. Volgens de Onderwijsraad (2013; 2016) is de sterke focus op meetbare prestaties
ten koste gegaan van de bredere vormende functies van onderwijs. Dat leidt onder meer tot de
vraag wat precies de eecten van vormend onderwijs zijn, en hoe deze in kaart gebracht zouden
kunnen worden. De ontwikkeling van valide indicatoren en het identiceren van de schoolken-
merken die de eectiviteit daarvan bepalen zijn daarvan onderdeel.
Meting
Het meten en beoordelen van burgerschap vraagt verdere aandacht (cf. Ledoux et al., 2013)7. De
(wetenschappelijke) instrumenten tot dusver beschikbaar ten aanzien van houding en vaardig-
heden berusten vooral op vragenlijstonderzoek en zelfrapportage, en voor kennis zijn enkele
toetsen ontwikkeld. Zowel het type instrumenten als de domeinen waarop deze betrekking
hebben, vragen verdere ontwikkeling, zodat zowel validiteit als betrouwbaarheid van de data
worden versterkt. Het verdient dan ook aanbeveling het beschikbare instrumentarium verder uit
te breiden. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het op korte termijn beschikbaar
maken van instrumenten (ook voor de onderwijspraktijk) op basis van beschikbare aanzetten, en
nieuwe instrumentontwikkeling op de middellange termijn.
De eecten van nieuwe media in de ontwikkeling van burgerschap zijn vooralsnog
onduidelijk. Terwijl de een ze begroet als een nieuwe vorm van politiek engagement (Kahne,
Middaugh, & Allen, 2014), is de ander sceptisch over het beperkte gebruik ervan voor politieke
inhouden (Ekström et al., 2014). Ook voor Nederland is vooralsnog weinig kennis beschikbaar
over de invloed van nieuwe media op de ontwikkeling van burgerschap.
Onderzoeksvragen
Met de voorafgaande opmerkingen zijn de belangrijkste domeinen genoemd waarop onderzoek
nodig is. Het beschikbare onderzoek betreft overwegend cross-sectioneel onderzoek, terwijl –
voor zover dat werd uitgevoerd – longitudinaal onderzoek gebaseerd is op relatief beperkte aan-
tallen scholen en leerlingen, over slechts relatief korte perioden. Om tot kennisgroei te komen,
is verder descriptief en verklarend onderzoek nodig, dat kwalitatief en kwantitatief van aard
is. Daarbij is gerichte, longitudinale gegevenszameling een prioriteit, evenals de ontwikkeling
van instrumenten. Welke instrumenten (formatief; summatief; combinaties) kunnen worden
ontwikkeld om de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen in kaart te brengen?
De vraag naar de predictieve- en criteriumvaliditeit is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Tot besluit lichten we er de volgende centrale onderzoeksvragen uit, die richting kunnen geven
aan verdere gegevensverzameling en analyse:
Hoe ontwikkelt burgerschap zich gedurende de levensloop? Wat zijn de eecten daar-
van? Zijn bijvoorbeeld leerlingen met meer burgerschapskennis, -houding en -vaardig-
heden op latere leeftijd ook meer politiek en sociaal geëngageerd? Welke eisen stelt
dit aan het burgerschap van leerlingen tijdens de basisschool, middelbare school, of
vervolgopleiding?
7 Zie ook ho ofdstuk 8 in deze rapportage.
36 Skills: Burger schap
Welke mogelijkheden zijn er om burgerschapscompetenties van leerlingen op valide en
betrouwbare wijze in kaart te brengen, voor toepassing in de onderwijspraktijk (zelfe-
valuatie en onderwijsontwikkeling door scholen) en voor beschrijvend en verklarend
onderzoek?
Welke processen en mechanismen dragen bij aan de ontwikkeling van leerlingen op het
gebied van burgerschap en hoe beïnvloeden deze elkaar? Wat zijn eectieve metho-
den om burgerschap te bevorderen en wat zijn de eecten hiervan op korte en lange
termijn?
Korte en lange termijn
Vragen die zich richten op de schoolpraktijk lenen zich ervoor om op korte termijn onderzocht
te worden. Hierbij gaat het om vragen als: Welke schoolkenmerken stimuleren ontwikkeling van
burgerschap? Welke benadering van burgerschapsonderwijs heeft eect? Hoe kunnen burger-
schapscompetenties beoordeeld worden?
Daarnaast is uitgebreider, meer fundamenteel onderzoek nodig om de onderliggende
vragen naar mechanismen en eecten te beantwoorden: hoe ontwikkelt burgerschap zich
op langere termijn? Wat zijn de kenmerken van eectief onderwijs, en hoe kan de school zich
verhouden tot andere socialiserende partijen? Wat zijn de individuele- en collectieve opbreng-
sten van burgerschap?
Cohortonderzoek
In onder andere England (Keating et al., 2010), Zweden (Amnå et al., 2009) en Duitsland
(Blossfeld, Rossbach, & von Maurice, 2011) is de laatste jaren geïnvesteerd in het opzetten van
longitudinaal onderzoek naar onder meer sociale en maatschappelijke skills. Deze studies
laten zien dat de ontwikkeling van burgerschap complex verloopt, en diverse stadia in ontwik-
keling onderscheiden kunnen worden. Hoewel de resultaten op onderdelen kunnen bijdragen
aan onderzoek en theorievorming voor de Nederlandse context, is cohortonderzoek voor de
Nederlandse populatie nodig om op de eerder geformuleerd vragen antwoord te kunnen geven
voor de Nederlandse context.
Referenties
Amnå, E., Ekström, M., Kerr, M. & Stattin, H. (2009). Political socialization and human agency.
The development of civic engagement from adolescence to adulthood. Statsvetenskaplig
Tidskrift, 111(1), 27-40.
Blossfeld, H., Roßbach, H., & von Maurice, J. (2011). Education as a Lifelong Process - The German
National Educational Panel Study (NEPS). Bamberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Borghans, L., Diris, R., & ter Weel, B. (2014). Investeringen in persoonlijke ontwikkeling
verbeteren sociaal-economische uitkomsten. CPB Policy Brief 2014/08.
Bronkhorst, L., & Akkerman, S. (2014). Continuities and discontinuities in learning across school
and out-of-school contexts. Utrecht: Universiteit Utrecht.
de Graa, D., Pattipilohy, K., Haidweiller, R., & den Otter, M. (2016). Verkenning: Dialoog als
burgerschapsinstrument. Amsterdam: Diversion.
de Weerd, M., Gemmeke, M., Rigter, J., & van Rij, C. (2005). Indicators for monitoring active
citizenship and citizenship education. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek.
Dijkstra, A.B. (2012). Sociale opbrengsten van onderwijs. Amsterdam: Vossiuspers Universiteit van
Amsterdam.
37
Dijkstra, A.B., Geijsel, F., Ledoux, G. van der Veen, I., & ten Dam, G. (2015). Eects of school
quality, school citizenship policy, and student body composition on the acquisition of
citizenship competences in the nal year of primary education. School Eectiveness and
School Improvement, 26, 4, 524-553.
Eidhof, B.B.F. (2016). Inuencing Youth Citizenship. Proefschrift Universiteit van Amsterdam
Ekström, M., Olsson, T., & Shehata, A. (2014). Spaces for public orientation?: Longitudinal
eects of Internet use in adolescence. Information, Communication and Society, 17(2),
168-183
Geboers. E. (2014). Citizenship of young people. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W. & ten Dam, G. (2013). Review of the eects of citizenship
education. Educational Research Review, 9, 158-173.
Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal, W., Jorgensen, T. & ten Dam, G. (2015). Citizenship
development of adolescents during the lower grades of secondary school. Journal of
Adolescence, 45, 89-97.
Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., & ten Dam, G. (2012). Citizenship in young people’s daily
lives. Dierences in citizenship competences of adolescents in the Netherlands. Journal of
Youth Studies.
Inspectie van het Onderwijs (2015). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2013/2014.
Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
Isac, M. M., Maslowski, R., Creemers, B., & van der Werf, G. (2014). The contribution of schooling
to secondary-school students’ citizenship outcomes across countries. School Eectiveness
and School Improvement, 25(1), 29-63.
Kahne, J., Middaugh, E., & Allen, D. (2014). Youth, new media, and the rise of participatory politics.
Working Paper No. 1. Oakland, CA: Youth and Participatory Politics Research Network.
Kautz, T., Heckman, J., Diris, R., ter Weel, B, & Borghans, L. (2014). Fostering and Measuring
Skills: Improving Cognitive and Non-cognitive Skills to Promote Lifetime Success. OECD
Education Working Papers 110. Paris: OECD.
Keating, A., Kerr, D., Benton, T., Mundy, E., & Lopes, J. (2010). Citizenship education in England
2001-2010: young people’s practices and prospects for the future: the eighth and nal report
from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS). London: DfE.
Kleijwegt, M. (2016). 2 werelden 2 werkelijkheden. Hoe ga je daar als docent mee om? Den Haag:
Ministerie OCW.
Kuhlemeier, H., van Boxtel, H., & van Til, A. (2012). Balans van de sociale opbrengsten in het
basisonderwijs. PPON-reeks nr. 48. Arnhem: Cito.
Ledoux, G., Meijer, J., van der Veen, I., & Breetvelt, I. (2013). Meetinstrumenten voor sociale
competenties, metacognitie en advanced skills. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Leenders, H., Veugelers, W. & de Kat, E. (2008). Teachers’ views on citizenship education in
secondary education in The Netherlands. Cambridge Journal of Education, 38(2), 155-170.
Maslowski, R., Naayer, H., Isac, M., Oonk, G., & van der Werf, M. (2010). Eerste bevindingen
International Civic and Citizenship Study. Rapportage voor Nederland. Groningen: GION.
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1989). Rijkdom van het onvoltooide. Den Haag:
Ministerie OW.
Nieuwelink, H. (2016). Becoming a democratic citizen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
OECD (2013). Art for Art’s Sake? The impact of arts education. Paris: OECD.
OECD (2015). Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills. Paris: OECD.
Onderwijsraad (2011). Onderwijs vormt. Den Haag: Onderwijsraad.
38 Skills: Burger schap
Onderwijsraad (2012). Verder met burgerschap in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2013). Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Den Haag: Onderwijsraad.
Onderwijsraad (2016). De volle breedte van onderwijskwaliteit. Van smal beoordelen naar breed
verantwoorden. Den Haag: Onderwijsraad.
Peschar, J., Hoogho, H., Dijkstra, A.B. & ten Dam, G. (red.)(2010), Scholen voor burgerschap.
Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Antwerpen: Garant.
Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report:
Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in
38 countries. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA).
Schumacher, R. (2009). Pauken mit Trompeten. Lassen sich Lernstrategien, Lernmotivation und
soziale Kompetenzen durch Musikunterricht fördern? Berlin: Bundesministerium für Bildung
und Forschung.
Sijbers, R., Elfering, S., Lubbers, M., Scheepers, P. & Wolbers, M. (2015). Maatschappelijke thema’s
in de klas: Hoe moeilijk is dat? Nijmegen: ITS.
ten Dam, G., Dijkstra, A.B., & Janmaat, G. (2016). De maatschappelijke opdracht van de school:
burgerschapsonderwijs in ontwikkeling. In Van Houtte, M., Vermeulen, M., & Eidhof B.
(red.), Onderwijssociologie. Garant (te verschijnen).
ten Dam, G., Geijsel, F., Reumerman, R., & Ledoux, G. (2011). Measuring citizenship competences
of young people. European Journal of Education, 46(3), 354-372.
ten Dam, G., & Volman, M. (2003). A life jacket or an art of living. Inequality in social
competence education. Curriculum Inquiry, 33(2), 117-137.
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2005). Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Wet
op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Kamerstuk 2004-
2005, 29959, nr. 3.
van de Werorst, H., Elers, L., & Karsten, S. (red.)(2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren,
werken en burgerschap. www.didactiefonline.nl
van den Berge, W., Daas, R., Dijkstra, A.B., Ooms, T., & ter Weel, B. (2014). Investeren in skills
en competenties. Een voorstudie voor programmering van onderwijs en beleid. Den Haag /
Amsterdam: CPB / Universiteit van Amsterdam.
Wagenaar, H., van der Schoot, F., & Hemker, B. (2011). Balans actief burgerschap en sociale
integratie. Uitkomsten van de peiling 2009. PPON-reeks nr. 45. Arnhem: Cito.
Winner, E. & Hetland, L. (2000). The arts in education. Evaluating the evidence for a causal link.
Journal of Aesthetic Education, 34, 3/4, 3-10.
39
5. Persoonsvorming en sociaal-emotionele
ontwikkeling
Hartger Wassink
Anja Deelen
Omschrijving en aakening
Onderzoek naar persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling heeft zich de afgelopen
decennia vanuit verschillende disciplines ontwikkeld. Hierdoor bestaan er ook verschillende
benaderingen en paradigma die langs elkaar lopen. Globaal onderscheiden we de volgende
perspectieven:
1. Dimensionalisering van persoonlijkheidskenmerken (‘klassieke’ benadering);
2. (Ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (benadering vanuit stoornissen);
3. Ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken (positieve psychologie);
4. Interactieperspectief als uitgangspunt voor persoonsvorming
(object-subject verschuiving);
5. Wijsgerige basis voor persoonsvorming (ethiek en pedagogiek).
Onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke domeinen laat zich moeilijk verenigen.
Aan de ene kant is er de sociale-, persoonlijkheids- en/of ontwikkelingspsychologie die uitspra-
ken doet over het vóórkomen van bepaalde persoonlijkheidskenmerken in relatie tot bepaalde
uitkomsten in termen van sociaal-economische indicatoren. Aan de andere kant komen in het
lososch-pedagogisch domein ook vragen aan de orde komen over wat wenselijk is in een
dergelijke ontwikkeling, en welke indicatoren om welke redenen van belang zijn. Dat kunnen
elkaar tegensprekende paradigma’s zijn.
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Persoonlijkheidskenmerken en (sociaal-economisch) succes
In de jaren ’80 en ’90 was onderzoek vooral gericht op het vaststellen van de belangrijkste
dimensies van persoonlijkheidskenmerken. Er ontstond consensus over de ‘big ve’: Extraver-
sion, Neuroticism, Agreeableness, Conscientiousness en Openness to Experience. Er is een grote
hoeveelheid onderzoek beschikbaar waarin deze kenmerken worden gekoppeld aan succes
gedurende de levensloop, doorgaans vastgesteld in termen van inkomen of een andere econo-
mische grootheid (Barrick & Mount, 1991). Er is weinig onderzoek beschikbaar naar de conse-
quenties voor de gewenste ontwikkeling van kinderen met betrekking tot deze kenmerken. Dat
heeft wellicht te maken met het onderscheid tussen vaardigheden en kenmerken (‘skills’ versus
‘traits’). Deze ‘big ve’ kunnen gezien worden als min of meer stabiele trekken, terwijl skills
beter beïnvloedbaar zijn (Lippman, Ryberg, Carney, & Moore, 2015).
Pedagogiek en ontwikkelingspsychologie
Er is een lange traditie van onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken en sociaal-emotionele
ontwikkeling die zich met name richt op factoren die deze ontwikkeling verstoren. Een centrale
theorie hier is bijvoorbeeld de hechtingstheorie, oorspronkelijk ontwikkeld door de Britse
psychiater John Bowlby. Deze theorie stelt dat sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen
40
sterk positief aankelijk is van een diepe, langdurige aectieve relatie. Dit zorgt voor een gevoel
van veiligheid om te exploreren en sociale vaardigheden om contact te maken. Hechting is van
belang met zowel ouders/verzorgers als met leraren (Bergin & Bergin, 2009; Dykas & Cassidy,
2011).
Een andere bekende lijn van onderzoek is die naar doorzettingsvermogen. Een pionier
hier was Walter Mishel met zijn beroemde marsmallow-experiment (Shoda, Mischel, & Peake,
1990). In recente jaren is daar onderzoek naar ‘grit’ bijgekomen (Duckworth, Peterson, Mat-
thews, & Kelly, 2007). Onderzoek in deze lijn laat zien dat uitstel van behoeftebevrediging en
aanhoudende focus op langetermijndoelen leiden tot betere (academische) prestaties tijdens
de schoolloopbaan (en daarna). Duckworth waarschuwt overigens voor de methodologische
problemen die zich voordoen rond de meetbaarheid van deze persoonlijkheidskenmerken
(Duckworth & Yeager, 2015).
Positieve benadering en geluk
Recent is er, met name vanuit het perspectief van de zogeheten ‘positieve psychologie’, aan-
dacht voor manieren om persoonlijkheidskenmerken in positieve zin te ontwikkelen. Het wordt
gezien als aanvulling op gangbaar psychologisch onderzoek, dat doorgaans is gericht op het
vaststellen van tekortkomingen op persoonlijkheidskenmerken die van belang worden geacht.
Dat persoonlijkheid op vroege leeftijd te ontwikkelen valt blijkt uit succesvolle programma’s
in de VS zoals het kleinschalige Perry-program (Heckman, 2010) en het meer grootschalige
programma Head Start (Lee, Zhai, Brooks-Gunn, Han, & Waldfogel, 2014). Andere voorbeelden
zijn het onderzoek naar een alternatieve ‘big ve’ (PERMA; Conway, 2012; Seligman, 2012), naar
‘ow’ (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), en naar intuïtief denken (Kahneman & Klein, 2009).
Een recente veelbelovende stroming is onderzoek naar mindfulness (Khoury et al., 2013). Een
belangrijk uitgangspunt in dit perspectief is dat ‘geluk’ bereiken, gezien kan worden als een doel
op/in zichzelf, los van succes in economische zin.
Interactieperspectief: context en feedback
Het interactieperspectief legt de focus op de interactie tussen mensen, waarmee persoon-
lijkheidsvorming plaatsvindt. Een invloedrijke stroming die hierin past is de theorie van het
‘dialogische zelf’ (Hermans, 2002). Deze theorie beschrijft hoe mensen verschillende (aectieve)
aspecten van hun persoonlijkheid naar voren laten komen en ontwikkelen, aankelijk van
de situatie en de context waarin ze zich bevinden. De theorie benadrukt dat mensen hier als
subject een eigen invloed op kunnen uitoefenen, door bewust keuzes te maken en hun auto-
matische reactiepatronen te veranderen. Het wijkt in die zin af van de onderzoeksparadigma’s
die de persoon en persoonlijkheidskenmerken als object nemen, die min of meer causaal uit
bepaalde omstandigheden of situaties voortkomen.
Dit perspectief past bij een stroming die verstoringen in de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van leerlingen niet vanuit een medicaliserend perspectief beschouwt, waarin afwijkingen
van leerlingen ten opzichte van een norm worden behandeld (Schuman, 2007; Stevens, 2013).
Uitgangspunt in deze stroming is eerder de grilligheid en complexiteit van de pedagogische
ontwikkelingsrelatie, die met een lineaire diagnose-behandel aanpak onvoldoende recht zou
worden gedaan. Voor de pedagogische ontwikkeling acht Stevens (2013) eerder een dialogisch
perspectief nuttig.
Skills: Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling
41
Dit interactieperspectief heeft consequenties voor de manier waarop beoordeeld wordt
wat een ‘normale’ of ‘gezonde’ sociaal-emotionele ontwikkeling is. De vraag is dan namelijk
wanneer een beperking daarin daadwerkelijk een beperking is, en wanneer een artefact van de
schoolse context (Barton, 2003, in Schuman, 2007). Zo beschouwd verschuift de focus van het
individu naar de (voortdurende) interactie van het kind met zijn of haar context. Tevens legt dit
perspectief de nadruk op de wijze waarop leraren (en opvoeders) feedback geven aan kinderen.
Pedagogiek en wijsbegeerte
Het bestuderen van wenselijke karaktereigenschappen is zo oud als het menselijk denken. In
de westerse traditie zijn de deugdenethiek van Aristoteles en de daaropvolgende inzichten
van Immanuël Kant een blijvende inspiratiebron. Recent is er hernieuwde belangstelling voor
‘character education’ op wijsgerige basis. Onder andere het Britse Jubilee Center laat zien dat
leraren weinig ruimte ervaren om aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling van
leerlingen (Arthur et al., 2015). Een hieraan gelieerde vraag is waartoe die persoonlijke ontwik-
keling zou moeten leiden. Met andere woorden: wat kwaliceren we als succes in het leven? Zo
poneert Kristjansson (een van de opstellers van voornoemd rapport) de stelling: “The nal end
of the good life does not lie beyond the good life itself.” (Kristjansson, 2015).
Een andere invalshoek wordt het best gerepresenteerd door de pedagoog Gert Biesta.
Hij onderzoekt in een serie boeken de grondslagen van het onderwijs, waarin hij zowel kwa-
licatie, socialisatie, als persoonsvorming met elkaar in verband brengt (Biesta, 2010; 2013).
Persoonsvorming ziet hij als een wisselwerking tussen leerling en volwassene, waarbij beiden als
handelend subject gelijkwaardig zijn – hoewel er uiteraard ongelijkwaardigheid in verantwoor-
delijkheid is. Biesta probeert het accent te leggen op het belang van het ruimte maken voor de
onvoorspelbaarheid van het onderwijsproces, omdat daarin de leerling zich als zelfverantwoor-
delijk, creatief subject ontwikkelt. Juist persoonsvorming vindt volgens hem in die relatieve
vrijheid plaats. In de tweede plaats stelt Biesta de ethische vraag naar de wenselijkheid van
bepaalde (persoonlijke) vorming opnieuw aan de orde: is wat mogelijk is, ook altijd wenselijk?
Onderzoeksvragen
Uit het voorgaande kunnen we de volgende kernvragen voor nieuw onderzoek ontlenen:
1. Wat is de relatie tussen ontwikkeling in de vroege levensjaren en de latere (schoolse)
ontwikkeling?
Er is veel onderzoek dat laat zien dat omstandigheden in de (vroege) jeugd van grote
invloed zijn op allerlei aspecten van leren en ontwikkeling bij kinderen, dus ook op de
persoonlijke vorming. Hierbij is het met name interessant na te gaan wat ‘gevoelige
periodes’ zijn in deze ontwikkeling. Ook is het van belang te meten wat het eect is van
programma’s gericht op de vroege levensjaren van kinderen met een achterstand. Voor
de VS is veel bekend, maar voor Nederland nog niet (Borghans, Diris, & Ter Weel, 2014).
2. Welke rol heeft het onderwijs in de persoonlijke ontwikkeling van jongeren?
Er is nog maar weinig structureel onderzoek naar eectieve wijzen waarop het onder-
wijs een bijdrage kan leveren aan persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Hier lijkt een
verbinding mogelijk met onderzoek naar het stimuleren van metacognitieve vaardighe-
den. Ook kan worden aangesloten bij het voorbeeld van het Engelse Jubilee Center naar
‘character education’. Verder is het inzicht in de relatie tussen op school geleerde skills
en maatschappelijk vertrouwen en sociale samenhang beperkt.
42 Skills: Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Wat zijn longitudinale aspecten van persoonsvorming?
Op welke wijze werken bepaalde patronen in persoonsvorming, zoals ontstaan in de
jeugd, door in maatschappelijk succes en persoonlijke geluksbeleving op latere leeftijd?
Op welke manier zijn deze patronen stabiel en eventueel te beïnvloeden?
4. Wat zijn alternatieve indicatoren voor de ‘opbrengst’ van persoonsvorming?
De ontwikkeling van persoonlijkheid wordt in gangbaar onderzoek met name be-
schouwd vanuit economisch perspectief (maatschappelijk succes, loopbaansucces,
eecten op economie). Op welke wijze kunnen andere indicatoren (welbevinden,
betrokkenheid, ‘ow’, ervaring van ‘zin’) zicht geven op de betekenis van minder voor de
hand liggende persoonlijkheidskenmerken?
5. Hoe kunnen we persoonlijke vorming vanuit een (dialogisch) interactieperspectief on-
derzoeken? Ervan uitgaande dat de leerling/het kind zelf een belangrijke actor is in zijn
eigen persoonlijke ontwikkeling, wat betekent het dan om hem als subject te betrekken
in deze ontwikkeling? En op welke manier kunnen we dit het best onderzoeken? Dit is
zowel een inhoudelijk, als een methodologisch vraagstuk.
6. Wat zijn ethische aspecten van persoonsvorming?
Niet alle persoonlijkheidskenmerken en wijzen van persoonsvorming zijn per denitie
‘goed’ in morele zin. Daadkracht, innovatie en ondernemendheid kunnen net zo goed
ten goede, als ten kwade worden ingezet. Als we ervan uitgaan dat we willen dat leer-
lingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers, die een constructieve bijdrage
leveren aan een zich ontwikkelende democratie, welke persoonsvorming is dan wense-
lijk? Waar liggen de (normatieve) grenzen van het beschrijven hiervan, en wat betekent
dit voor het onderwijs?
Type onderzoek dat gewenst is
a. Koppeling van gegevens over persoonsvorming en gegevens over de levensloop is van
belang om een systematisch beeld te verkrijgen van de skills die worden geleerd op
school en (toepassing) in het latere leven, en de opbrengst daarvan gedurende het
leven. De mogelijkheden hiertoe zijn momenteel nog erg beperkt.
b. Er is beperkte kennis voorhanden over de perioden waarin welke skills het beste geleerd
kunnen worden. Er is weinig bekend over de overgangen tussen verschillende levensfa-
sen en de relatie tussen wat geleerd wordt in de ene fase en wat in de andere. Dit maakt
het vooralsnog lastig om aan te geven op welk moment welke skills het meest eectief
kunnen worden verworven. Dat maakt de verzameling van longitudinale data en moge-
lijkheden tot koppeling van gegevens over verschillende perioden tot een van de punten
die aandacht vragen.
c. Er is behoefte aan participatief en interpretatief onderzoek, liefst longitudinaal, naar
de beleving van kinderen/leerlingen van de eigen ontwikkeling als persoon. Dit biedt
aanknopingspunten voor een breder perspectief op wat een wenselijke persoonlijke
ontwikkeling is.
d. Er is behoefte aan ethisch-lososch onderzoek naar persoonlijkheid en vorming. In het
afgelopen decennium is het wijsgerig pedagogisch onderzoek in Nederland vrijwel ver-
dwenen, waar er tot de jaren ’90 hierin een sterke traditie bestond. Dit type onderzoek
biedt de legitimering van keuzes in onderzoek naar persoonsvorming vanuit verschillen-
de paradigma’s en van het beeld van menselijke kennis en ontwikkeling dat gehanteerd
wordt. Die keuzes blijven nu veelal impliciet.
43
Cohortonderzoek lijkt zeker zinvol, waarbij het van belang is een balans aan te brengen tussen
de onderwijsinhoudelijke gegevens die worden verzameld en contextuele gegevens.
Referenties
Arthur, J., Kristjansson, K., Walker, D., Sanderse, W., & Jones, C. (2015). Character education in UK
schools. Birmingham: Jubilee Center.
Barrick, M. K., & Mount, M. K. (1991). The Big Five Personality Dimensions and Job Performance:
A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 44(1), 1.
Bergin, C., & Bergin, D. (2009). Attachment in the Classroom. Educational Psychology Review, 21
(2), 141-170. doi:10.1007/s10648-009-9104-0
Biesta, G. (2010). Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy. Boulder,
CO: Paradigm Publishers.
Biesta, G. (2013). The beautiful risk of education. Boulder CO: Paradigm.
Borghans, L., Diris, R., & ter Weel, B. (2014). Investeringen in persoonlijke ontwikkeling verbeteren
sociaal-economische uitkomsten. Den Haag.
Conway, R. (2012). Flourish: a new understanding of happiness and well-being – and how to
achieve them, by Martin E.P. Seligman. The Journal of Positive Psychology, 7(2), 159–161. doi:1
0.1080/17439760.2011.614831
Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: perseverance and
passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087–1101.
doi:10.1037/0022-3514.92.6.1087
Duckworth, A. L., & Yeager, D. S. (2015). Measurement Matters: Assessing Personal Qualities
Other Than Cognitive Ability for Educational Purposes. Educational Researcher, 44(4),
23 7–25 1 .
Dykas, M. J., & Cassidy, J. (2011). Attachment and the processing of social information across the
life span: theory and evidence. Psychological Bulletin, 137(1), 19.
Heckman, J. J. (2010). The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education.
American Educator, 35(1), 31. Retrieved from http://eric.ed.gov/?id=EJ920516
Hermans, H. J. M. (2002). The Dialogical Self as a Society of Mind Introduction. Theory &
Psychology, 12(2), 147–160.
Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree.
American Psychologist, 64(6), 515–526.
Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., … Hofmann, S. G. (2013).
Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review,
33(6), 763–71. doi:10.1016/j.cpr.2013.05.005
Kristjansson, K. (2015). Schools can teach character, but what sort of person do we
want to produce? Retrieved July 3, 2015, from http://theconversation.com/
schools-can-teach-character-but-what-sort-of-person-do-we-want-to-produce-23201
Lee, R., Zhai, F., Brooks-Gunn, J., Han, W.-J., & Waldfogel, J. (2014). Head start participation and
school readiness: Evidence from the early childhood longitudinal study–birth cohort.
Developmental Psychology, 50(1), 202–215.
Lippman, L. H., Ryberg, R., Carney, R., & Moore, K. A. (2015). Workforce Connections. Key “soft
skills” that foster youth workforce success: toward a consensus across elds. Retrieved July 3,
2015, from http://www.wfconnections.org/
Schuman, H. (2007). Passend Onderwijs: pas op de plaats, of stap vooruit? Tijdschrift Voor
Orthopedagogiek, 46, 267–280.
44 Skills: Persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling
Seligman, M. E. P. (2012). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and
Well-being. Simon and Schuster. Retrieved from https://books.google.com/
books?id=YVAQVa0dAE8C&pgis=1
Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction.
American Psychologist, 55(1), 5–14.
Shoda, Y., Mischel, W., & Peake, P. K. (1990). Predicting adolescent cognitive and self-regulatory
competencies from preschool delay of gratication: Identifying diagnostic conditions.
Developmental Psychology. doi:10.1037/0012-1649.26.6.978
Stevens, L. M. (2013). Passend onderwijs. Van selectie naar kans. Orthopedagogiek: Onderzoek En
Praktijk, 51.
45
6. Internationale skills
Adinda van Gaalen
Jeanine Gregersen-Hermans
Mirjam Broersma
Omschrijving en aakening
Leerlingen en studenten maken onderdeel uit van een multiculturele maatschappij die steeds
verder globaliseert. Om op een goede manier om te gaan met de diverse achtergrond van
mensen die ze ontmoeten, hebben leerlingen en studenten internationale skills nodig (vlg.
Onderwijsraad, 2016). Volgens onderzoek van Allen (2013) wordt het opdoen van internationale
en interculturele skills tijdens de studietijd een steeds belangrijkere indicator van succes op de
arbeidsmarkt. Daarbij wordt internationalisering van het onderwijs ingezet als strategie én als
een didactische en pedagogische benadering, omvattende staf- en student/leerlingmobiliteit,
Internationalisation at Home (IaH) en Internationalisering van het Curriculum (IoC)/internatio-
naliseringsconcepten (waaronder tweetalig onderwijs (TTO), en Elos, een internationaliserings-
programma voor het voortgezet onderwijs).
De verschillende sectorraden onderschrijven dat het onderwijs leerlingen en studenten
moet uitrusten met deze skills, die hen voorbereiden op zowel de internationale samenleving
als arbeidsmarkt (PO-raad8, VO-raad9, MBO-raad10, VSNU & VH11). Minister Bussemaker (2014,
2016) kondigt in haar visie op internationalisering in het ho en mbo aan dat ze het verwerven van
internationale skills gaat stimuleren en een internationale ervaring zelfs zal presenteren als de
norm.
De meeste onderzoeken naar de waarde van internationale skills baseren zich (groten-
deels) op percepties van afgestudeerden en van werkgevers (bijv. Europese Commissie 2010,
2014; Kostelijk et al., 2015; Walenkamp et al., 2015). Uit dergelijke studies blijkt dat afgestu-
deerden, en deels ook werkgevers, internationale skills van belang vinden. Onderzoek dat de
daadwerkelijke waarde van de skills voor de arbeidsmarkt belicht ontbreekt.
Aandacht voor de ontwikkeling van internationale skills heeft zich aanvankelijk vooral
gericht op het hoger onderwijs. Deze ontwikkelingen lijken echter ook hun weg te vinden naar
het voortgezet- en basisonderwijs, en zijn daarom ook voor die sectoren relevant om in kaart te
brengen.
‘Internationaal competent zijn is voor iedereen belangrijk, ongeacht opleidingsniveau of beroeps-
keuze’ (Onderwijsraad, 2016, p. 9).
Het model voor internationale skills van Simons, Korevaar, Hindrix & Joris (2013) gaat uit
van vijf domeinen: interculturele skills, taalvaardigheid, internationale betrokkenheid (zie ook
hoofdstuk 4 Burgerschap), internationale vakkennis en persoonlijke groei (zie ook hoofdstuk 5
8 https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/internationalisering/internationalisering
9 http://www.vo-raad.nl/themas/internationalisering
10 https://www.mboraad.nl/sites/default/les/documents/visie-mbo-raad-op-internationalisering-in-het-mbo.pdf
11 http://vsnu.nl/les/documenten/Domeinen/Internationaal/Notitie%20Visie%20Internationaal%20denitief.pdf
46 Skills: Internationale skills
Persoonsvorming). De eerste vier van deze domeinen kunnen worden beschouwd als essentiële
bouwstenen voor de skills die de Onderwijsraad noemt. In haar rapport uit 2016 werkt de
Onderwijsraad deze internationale skills concreter uit als: internationale oriëntatie, algemene
internationale kennis, communiceren in een internationale context, reecteren over internatio-
nale vraagstukken en samenwerken in een internationale context.
De term internationale skills wordt wereldwijd verschillend geïnterpreteerd, maar vrijwel
altijd omvatten ze in ieder geval interculturele en tweedetaalvaardigheden. Deze domeinen
staan in een onderling verband tot elkaar. Dat geldt in het bijzonder voor taalvaardigheid in een
tweede taal en interculturele skills. Taalvaardigheid in een tweede taal kan de ontwikkeling
van interculturele skills ondersteunen en taal is in zichzelf een uiting van cultuur. Tegelijkertijd
zijn de concepten ook afzonderlijk te beschouwen: interculturele skills kunnen ook binnen het
moedertaalgebied van toepassing zijn, en binnen de eigen cultuur kunnen ook taalvaardigheden
in een tweede taal van belang zijn. Interculturele skills en vaardigheid in een tweede taal zijn de
internationale skills die over alle onderwijssectoren heen de meeste aandacht lijken te krijgen in
beleid en praktijk. In dit hoofdstuk ligt de focus derhalve op deze twee domeinen.
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Interculturele skills
Op basis van de literatuur komt een drietal zaken naar voren die aandacht behoeven als het gaat
om het ontwikkelen en onderhouden van interculturele skills gedurende de gehele levensloop.
1. Een heldere denitie van interculturele skills als basis voor het opstellen van een leer- of
ontwikkelingsplan;
2. De professionele skills van docenten om interculturele skills van leerlingen te ontwik-
kelen;
3. De toetsing en evaluatie van de ontwikkeling van interculturele skills en de wetenschap-
pelijke basis voor een gekozen pedagogische benadering.
Wetenschappelijke inzichten betreende de denitie van interculturele skills
Een heldere denitie van interculturele skills vormt de basis voor een visie op het ontwikkelen
en onderhouden van interculturele skills gedurende de gehele levensloop. Er bestaat echter
geen algemeen erkende denitie van interculturele skills. In de literatuur wordt veelal gespro-
ken over interculturele competenties in plaats van skills. Ook voor dit begrip ontbreekt echter
een eenduidige denitie. In een meta-analyse laten Spitzberg en Changnon (2009) zien dat
onder de verschillende denities van interculturele competenties meer dan 250 verschillende
componenten geschaard worden. Onder de componenten is een grote mate van overlap, maar
door conceptuele verwarring en gebrek aan empirische gegevens ontbreekt het aan conceptuele
aakening. Begrippen zoals interculturele competenties, internationale competenties, ‘global
competences’ en (wereld-)burgerschap (zie ook hoofdstuk 4) worden soms als synoniemen
gebruikt, soms als theoretisch verschillende constructen (Fantini, 2009; Simons, Korevaar,
Hindrix & Joris, 2013). Dit heeft geleid tot verwarring in het onderwijsveld over de formulering
van de leerdoelen, de pedagogische interventies en de beoordeling of de leerdoelen zijn bereikt.
47
De meeste denities van interculturele skills omvatten cognitieve, attitude en gedrags-
dimensies (Matveev en Merz, 2014). De meest gangbare en geaccepteerde is de denitie van
Deardor (2009-1):
“behaving and communicating eectively and appropriately in cross-cultural situations.”
Het aanleren van interculturele skills is een proces waarin respect voor andere waarden
en normen, openheid en nieuwsgierigheid leiden tot een beter begrip van de eigen en andere
culturen, de vaardigheid en de motivatie om het eigen gedrag aan te passen. Interculturele
skills bieden ook een spiegel om de eigen (relatieve) manier van denken te kunnen zien. Het
kan verschillende andere skills activeren waaronder zelfreectie, exibiliteit, zelfregulatie en
wereldburgerschap (zie ook de hoofdstukken 3, 4 en 5).
In de ontwikkeling van interculturele skills onderscheidt Hammer (2011) vijf stadia,
variërend van een etnocentrisch wereldbeeld (laag skills niveau) tot mondiaal wereldbeeld
(hoog skills niveau). Rathje (2007) wijst op de contextgebondenheid van interculturele skills en
de noodzaak om kennis te ontwikkelen over een specieke cultuur.
Uit een review over de impact van mobiliteit blijkt dat voor de ontwikkeling van intercultu-
rele skills niet alleen mobiliteit, maar een pedagogische benadering nodig is waarin studenten
expliciet en intentioneel reecteren op hun ervaring met culturele verschillen en de attributie
van betekenis daaraan (Vande Berg, Paige & Hemming Lou, 2012). Hammer (2011) voegt daar het
belang van signicante intercultureel competente rolmodellen aan toe. Ook Gregersen-Her-
mans (2015) concludeert dat participatie in een internationale klas in het hoger onderwijs niet
automatisch leidt tot ontwikkeling van interculturele skills. Studenten lijken zich aan te passen
aan de geldende norm binnen een instelling over hoe om te gaan met cultuurverschillen.
Echter, hoe de ontwikkeling van interculturele skills precies plaatsvindt, welke interventies
eectief zijn en wat daarbij de rol van de docent is in verschillende situaties is onduidelijk. Mede
als gevolg van het ontbreken van een eenduidige keuze voor een denitie van interculturele
skills, zijn de inzichten uit de literatuur nog niet vertaald in een programmatische aanpak voor
het ontwikkelen van interculturele skills in de Nederlandse onderwijssectoren.
Professionele skills van docenten
Teneinde alle leerlingen en/of studenten te bereiken wordt in de literatuur de ontwikkeling van
interculturele skills verbonden aan Internationalisation at Home (IaH) (Beelen, 2011; Beelen &
Jones, 2015) in Australië wordt dit Internationalisation of the Curriculum (IoC) (Leask, 2009)
genoemd en in de VS gebruikt men veelal de term Campus Internationalisation. Het concept
richt zich op het ontwikkelen van internationale skills in een lokale omgeving. Beelen (2011)
omschrijft IaH als een set aan maatregelen en instrumenten gericht op het ontwikkelen van
internationale en interculturele skills in de context van de discipline. Echter, Mestenhauser
(2002) concludeert dat de systematische implementatie van IaH nog op zich laat wachten.
IaH moet in de kern van het curriculum worden ingebouwd in plaats van als aparte module.
Het integreren van IaH in hun modules is niet vanzelfsprekend voor de meeste docenten. De
kernvraag die gesteld moet worden om IaH werkelijk integraal in het curriculum op te nemen is:
wat is het proel van een graduate in aardrijkskunde, psychologie, scheikunde enz.
Die vraag wordt nog niet op grote schaal gesteld. Leask (2009) denieert IoC als inbedding van
48 Skills: Internationale skills
internationale, interculturele en wereldwijde dimensies in het curriculum. Zij doelt daarbij op de
inhoud van het curriculum, de leerdoelen, pedagogische didactische werkvormen, de toetsing
en de services (studiebegeleiding, roostering, administratie, etc.) gekoppeld aan een curriculum.
Uit data van de EAIE (European Association for International Education) Barometer (Engel,
Sandstrom, van der Aa, & Glas, 2015) en de 4d e Global Survey (Egron-Polak & Hudson, 2014)
blijkt dat hoger onderwijsinstellingen IoC wel noemen in hun internationaliseringsstrategie,
maar dat de implementatie voor hen geen prioriteit heeft en daarom traag verloopt. Greger-
sen-Hermans (2014) suggereert dat het gebrek aan training en professionele kwalicatie van
docenten een van de redenen is van deze trage implementatie. Het creëren van betekenisvolle
leermomenten op basis van interculturele ervaringen vraagt om specieke deskundigheid van
docenten en een hoog niveau van interculturele skills.
De toetsing en evaluatie van interculturele skills
Matveev en Merz (2014) beschrijven een veelheid aan toetsinstrumenten van interculturele
skills die elk verschillende aspecten van dit samengesteld construct toetsen. Perry en Southwell
(2011) stellen dat het voor de keuze van een toetsingsmethode van belang is om aan te sluiten
bij de gewenste denitie van interculturele skills en het doel van de toetsing en evaluatie:
diagnostisch, eectmeting of ontwikkeling van theorie. Ze stellen dat geen van de bestaande
meetinstrumenten geschikt is voor alle doelen. Deardor (2009-2) vindt het van belang dat
diagnostische toetsing vooral ontwikkelingsgericht is en niet gebruikt wordt voor selectie. Ze
meent dat toetsing van interculturele skills een portfoliobenadering behoeft, die recht doet aan
de complexiteit van het construct en de unieke ontwikkeling van studenten. Assessmentinstru-
menten kunnen deel uitmaken van een portfolio.
Voor het meten van interculturele skills, dat een nieuwe ontwikkeling is (Aerden et al.,
2013), bestaan er specieke obstakels zoals het overbruggen van meerdere disciplines, het
combineren van zowel hard skills als soft skills en het subjectieve karakter van cultuur (Green,
2012). Vergelijkbare uitdagingen bestaan ook voor het meten van burgerschap (zie hoofdstuk 4).
Vaardigheid in een tweede taal
De meerderheid van de mensen wereldwijd beheerst (op enig niveau) twee of meer talen, soms
omdat zij er vanaf jonge leeftijd mee zijn opgegroeid, maar in de meeste gevallen doordat zij
een of meer vreemde talen hebben geleerd in het onderwijs, en naar verwachting zal dit aantal
blijven stijgen (zie bijv. Dörnyei & Skehan, 2003). Tweedetaalbeheersing wordt door de Europese
Unie beschouwd als essentieel voor individuen en op het niveau van maatschappijen, door de
toenemende mondialisering. Dit wordt gereecteerd in het streven dat elke Europese burger
tenminste twee vreemde talen leert (European Union, 2006).
Er kunnen twee domeinen worden onderscheiden waarbij tweedetaalbeheersing een
essentiële rol speelt, namelijk internationale betrekkingen en migratie. Door de economische,
sociale, en politieke integratie, en de bijbehorende stroom van informatie, goederen, en
diensten, communiceren steeds meer mensen over landsgrenzen en taalgrenzen heen (Dreher,
2006; Dreher et al., 2008). Daarnaast is de mobiliteit toegenomen zodat steeds meer mensen,
gedurende langere of kortere tijd (bijvoorbeeld in het kader van studie of werk), in het buiten-
land leven. Een goede beheersing van de taal van hun gastland is cruciaal voor hun welbevinden
en integratie: het is de sleutel tot sociale contacten en dagelijkse communicatie, toegang tot
49
onderwijs, arbeidsmarkt en centrale instituten (zoals gezondheidszorg), en maatschappelijke
erkenning (Esser, 2006). Zowel voor ‘thuisblijvers’ als voor migranten speelt een goede tweede-
taalbeheersing dus een sleutelrol in aspecten van het persoonlijke en professionele leven.
Engels neemt daarbij wereldwijd een steeds belangrijkere plaats in. Daarnaast zijn de
‘buurtalen’ Duits en Frans, met name in de grensstreken, van groot belang in het Nederlandse
tweedetaalonderwijs.
Veranderingen in het tweedetaalonderwijs in Nederland
In de afgelopen dertig jaar hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de inrichting van
het tweedetaalonderwijs in Nederland, met name van het Engels. Engels wordt aangeboden
aan steeds jongere leerlingen, en steeds meer onderwijsinstellingen bieden Engels aan in de
vorm van immersie-onderwijs, en met een grotere hoeveelheid lestijd.
Sinds 1986 is Engels in Nederland een verplicht vak in groep 7 en 8 van het basisonderwijs.
Vanaf 2004 stimuleert het Ministerie van OCW het aanbieden van Engels in de lagere groepen
van het basisonderwijs (Ministerie van OCW, 2005). Het aantal scholen dat een tweede taal
(meestal Engels) aanbiedt vanaf groep 1 is sindsdien gestegen van minder dan 100 in 2004 tot
ruim 1100 in 2015 (waarvan Engels: bijna 1000) (EP-Nuc, 2016b). Dit zogenaamde ‘vroeg vreem-
detalenonderwijs’ (VVTO) onderscheidt zich ook van het reguliere basisonderwijs door meer
lestijd in de tweede taal (gemiddeld 15-220 minuten per week in het VVTO tegenover 30-45 in
groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs; Oostdam, 2010). Hierbij wordt door sommige
VVTO-scholen de tweede taal niet alleen in de context van het taalvak maar ook bij andere
vakken gebruikt, in de vorm van ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) (Coyle et
al., 2010), of ‘traditioneel’ immersie-onderwijs (Baker, 1993; Genesee, 1987). Momenteel – van
2014 tot en met 2019 – wordt in de pilot ‘tweetalig primair onderwijs’ (TPO) onderzocht of het
haalbaar en wenselijk is om de toegestane lestijd in het Engels in het primair onderwijs, vanaf
groep 1, uit te breiden naar 30-50% (EP-Nuc, 2016a).
In het middelbaar onderwijs zien we in dezelfde periode van de afgelopen drie decennia
een stijging van het aantal scholen dat tweetalig onderwijs (TTO) aanbiedt, van één in 1987
naar 130 in 2015, alle met Engels (en in twee gevallen naast Engels ook Duits) als tweede taal
(EP-Nuc, 2015; Verspoor & Cremer, 2008). In TTO-scholen wordt 50% van het curriculum in
de tweede taal onderwezen, in sommige scholen alleen in de onderbouw, in andere in onder- en
bovenbouw. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van CLIL.
De grote veranderingen in het tweedetaalonderwijs in recente jaren, en huidige overwegin-
gen om het Engelstalige onderwijs nog verder te vervroegen en te intensiveren, roepen vragen
op over de mogelijke eecten, positief en negatief, van deze veranderende rol van het Engels in
het onderwijs. Daarnaast speelt dit onderwerp ook in de vervolgopleidingen van leerlingen een
rol, omdat een groot aantal opleidingen in het hoger onderwijs en een groeiend aantal in het
mbo in het Engels wordt aangeboden. Voorgaande studies verschaen waardevolle inzichten,
maar er is nog veel onduidelijk met betrekking tot de huidige situatie in Nederland.
50 Skills: Internationale skills
Onderzoeksvragen
Interculturele skills
Omdat er geen eenduidige denitie bestaat van interculturele skills, is onderzoek naar visies
binnen de onderwijssectoren (en de specieke disciplines) op het begrip van interculturele skills
van belang. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de samenhang tussen intercultu-
rele skills, burgerschap, zelfregulatie, persoonsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de praktijk verschillen de visies niet alleen tussen maar ook binnen onderwijsinstellingen.
Volgens Deardor & Van Gaalen (2012) is dat geen probleem en moeten interculturele skills
juist worden afgeleid van de opleidingsdoelen en uiteindelijk van de missie die per opleiding
en per instelling zal verschillen. Onderzoek moet zich richten op welke verschillende visies op
interculturele skills er binnen het onderwijs zijn en de wijzen waarop deze zij aan zij worden
vormgegeven en geïmplementeerd.
Er is weinig bekend over hoe eectieve onderwijs-leerprogramma’s ontwikkeld kunnen
worden en wat het opnemen van een leerdoel over interculturele skills betekent voor de
ontwikkeling van een curriculum. Sommige skills worden immers ontwikkeld door het combi-
neren van leeruitkomsten van verschillende modules. Met name van belang om te onderzoeken
is welke vormen van internationale ervaring in welke mate bijdragen aan de ontwikkeling van
interculturele skills en onder welke omstandigheden die ontwikkeling plaatsvindt.
Het aantonen van interculturele skills van studenten blijkt in de praktijk van het Neder-
landse hoger onderwijs een worsteling, omdat er geen breed geaccepteerde methode(s) voor
handen is/zijn (Aerden et al., 2013; Van Gaalen et al., 2014). Uitgaande van diverse aanpakken,
omstandigheden, sectoren en niveaus is de vraag in welke omstandigheden en op welk moment
in de ontwikkeling welk instrument het meest geschikt is. Het gaat daarbij aan de ene kant om
het meten van daadwerkelijke opgedane skills van leerlingen/studenten en aan de andere kant
over de eectiviteit van de gekozen programmatische benadering en de langetermijneecten
van die benadering.
Taalvaardigheid in een tweede taal
Studies laten zien dat TTO en VVTO zeker ten dele eectief zijn waar het de tweedetaalbeheer-
sing betreft: leerlingen in het VVTO boeken inderdaad vooruitgang in het Engels (De Graa,
2015; Goorhuis-Brouwer & De Bot, 2010; Lobo, 2013; Persson, 2012; Unsworth et al., 2014),
tenminste in sommige taalvaardigheden (zie Lobo, 2013), en leerlingen in het TTO vertonen een
snellere progressie dan leerlingen in het reguliere middelbare onderwijs in taalvaardigheid in
een tweede taal (Admiraal et al., 2006; Huibregtse, 2001; Verspoor & Edelenbos, 2009; Ver-
spoor et al., 2015) en in sommige taalvaardigheden (zie Lobo, 2013). De leeropbrengst lijkt echter
sterk aankelijk van welke taalvaardigheden getoetst worden, en op welk moment ze getoetst
worden (verschillen zijn bijvoorbeeld veel sterker in de eerste klas dan in latere klassen van het
middelbaar onderwijs; Verspoor & Edelenbos, 2009; Verspoor et al., 2015).
Gezien de recente beleidsontwikkelingen is nader onderzoek over de opbrengsten van het
huidige tweedetaalonderwijs in Nederland wenselijk. Nader (review) onderzoek is nodig naar de
optimale leeftijd om te starten met tweedetaalonderwijs en de optimale tijdsinvestering per
leeftijdscategorie.
Taalvaardigheden in een tweede taal kunnen ook de ontwikkeling van andere skills
ondersteunen. Vroege tweetaligheid (vanuit de thuissituatie) wordt bijvoorbeeld geassocieerd
51
met sterkere executieve functies: gedrags-regulerende functies, waaronder werkgeheugen,
vermogen om impulsen te onderdrukken, switch-vermogen (Bialystok & Craik, 2010). Nader
onderzoek is nodig om vast te stellen of tweetalig onderwijs bij kan dragen aan een sterkere
ontwikkeling van deze executieve functies. Mogelijk heeft eerder of intensiever tweedetaalon-
derwijs ook invloed op de motivatie voor het leren van het vak, de taal; de attitude ten aanzien
van (de eigen) meertaligheid, culturele diversiteit, en mondialisering; en het vertrouwen in eigen
kunnen en een sterkere internationale oriëntatie.
Uit onderzoek van De Graa (2014) blijkt dat er nog veel kennis ontbreekt voor het formu-
leren van heldere eindtermen en goed omschreven eindniveaus voor tweedetaalbeheersing in
het Nederlandse voortgezet onderwijs. Meer in het algemeen is het belangrijk te onderzoeken
welke methoden en materialen essentieel zijn voor eectief vreemde-taalonderwijs.
Interculturele skills en taalvaardigheid in een tweede taal
De mate van skills ontwikkeling bij studenten hangt voor een groot deel af van de mate waarin
docenten over de vereiste skills en faciliteiten beschikken (zie bijv. Goriot et al., 2015; Unsworth
et al., 2014). Welke professionele skills van docenten essentieel zijn en in hoeverre die reeds
aanwezig zijn en ingezet worden is nog onvoldoende onderzocht.
Tenslotte lijkt aansluiting tussen onderwijssectoren op het gebied van de ontwikkeling
van internationale skills van belang, maar het ontbreekt aan kennis over het hoe en waarom.
Onderzoek is daarom nodig naar hoe de afstemming plaats kan vinden tussen sectoren en
welke winst dat oplevert. Focus ligt daarbij op de methodes voor de ontwikkeling van interna-
tionale skills en de toetsing van het behaalde niveau. Belangrijke vraag is of afstemming tussen
onderwijssectoren over methodes en toetsing leidt tot een grotere eectiviteit of eciëntie
voor de ontwikkeling van die skills.
Vervolgonderzoek
Toekomstig onderzoek naar taalvaardigheid in een tweede taal zou in ieder geval longitudinaal
onderzoek moeten omvatten. Fundamenteel onderzoek naar taalvaardigheid in een tweede taal
bestaat al vele decennia. Door de veranderende praktijk van taalonderwijs is het van belang om
leerlingen en studenten niet alleen over korte, maar ook over middellange én lange termijn te
volgen in hun tweede taalontwikkeling. Fundamenteel onderzoek naar taalvaardigheid in een
tweede taal bestaat al vele decennia en vormt een solide basis voor praktijk- en beleidsgericht
onderzoek. Fundamenteel onderzoek blijft van onverminderd belang.
De rol van de docent is veranderd als gevolg van meer onderwijs in het Engels en de
vermenging van taal- en vakinhoudelijk onderwijs (bijv. CLIL). Hierdoor is praktijkgericht en
beleidsgericht onderzoek nodig. Onderzoeksvragen die op dit moment van belang zijn voor het
onderwijs zijn gebaat bij een action- research aanpak waarbij de onderzoeker met docenten en
andere vertegenwoordigers van de diverse segmenten een proces aan gaat van internationalise-
ring van het curriculum waarin de Interculturele skills het uitgangspunt vormen. Daarnaast zijn
instrumentontwikkeling en longitudinaal onderzoek nodig met betrekking tot de assessment
van interculturele competenties.
52 Skills: Internationale skills
Onderzoeksvragen
Interculturele skills
1. Hoe kan systematisch binnen de onderwijssectoren en de diverse disciplines/vakgebie-
den het deniëren van interculturele skills, in de context van de disciplines/vakgebieden
én de multiculturele globale samenleving, worden geïmplementeerd?
2. Hoe kunnen interculturele skills eectief en structureel worden geïntegreerd in de
beschrijving van leeruitkomsten, de pedagogische interventies en de toetsing van skills?
3. Hoe vindt de ontwikkeling van interculturele skills plaats en welke interventies zijn ef-
fectief in de context van Internationalisation at Home, mobiliteit en internationalisering
van het curriculum?
4. Welke methodes van toetsing van de ontwikkeling van interculturele skills zijn passend
voor verschillende typen gebruik en welke moeten ontwikkeld worden?
Taalvaardigheid in een tweede taal
5. Welke eecten zijn er van eerder en/of intensiever onderwijs in het Engels op de ontwik-
keling van de taalvaardigheid in de tweede taal en op de niet-talige ontwikkeling?
6. Conicteert de nadruk op het Engels met het in stand houden van linguïstische di-
versiteit, bijv. doordat het leidt tot een verzwakking van de eigen en andere moderne
vreemde talen, of van streektalen, regionale dialecten, of minderheidstalen?
7. Wat zijn de succesfactoren van een eectief taalprogramma?
Interculturele skills en taalvaardigheid in een tweede taal
8. Wat leveren interculturele skills en taalvaardigheid in een tweede taal op voor het
individu en wat is de meerwaarde voor de samenleving? Kan tweetalig en intercultureel
onderwijs leiden tot een nieuwe elite, met het risico op een maatschappelijke tweede-
ling?
9. Welke professionele skills zijn essentieel voor docenten met het oog op interculturele
skills ontwikkeling en de tweede-taalontwikkeling van leerlingen/studenten? Wat is de
rol van de taalvaardigheid, kennis, didactische vaardigheden en attitude van de docent?
10. Levert goede aansluiting tussen de onderwijssectoren winst op voor de ontwikkeling
van interculturele skills en taalvaardigheid in een tweede taal? Hoe kan goede aanslui-
ting tussen onderwijssectoren op het gebied van de ontwikkeling van interculturele
skills en taalvaardigheid in een tweede taal bewerkstelligd worden?
Referenties
Admiraal, W., Westho, G. & de Bot, K. (2006). Evaluation of bilingual secondary education
in the Netherlands: Students’ language prociency in English. Educational Research and
Evaluation 12, 75-93.
Aerden, A., De Decker, F. Divis, J. Frederiks, M. & de Wit H. (2013). Assessing the
internationalisation of degree programmes: experiences from a Dutch-Flemish pilot,
certifying internationalisation. Compare: A journal of comparative and international
education. 43:1, 56-78.
Allen, J. (2013). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden: gevolgen voor het
HBO. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
Baker, C. (1993). Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon: Multilingual
Matters.
53
Beelen, J. (2011). Internationalisation at Home: Trends and Developments. InConference
Presentation, Copenhagen: European Association for International Education, 15th September.
Beelen, J., & Jones, E. (2015). Redening internationalization at home. InThe European Higher
Education Area(pp. 59-72). Springer International Publishing.
Bialystok, E., & Craik, F. I. M. (2010). Cognitive and linguistic processing in the bilingual mind.
Current Directions in Psychological Science, 19, 19-23.Bussemaker (2014). De wereld in:
Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo. Den Haag: Ministerie van OCW.Coyle, D.,
Hood, P. & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge:
Cambridge University Press.
Bussemaker (2014). De wereld in: visiebrief over de internationale dimensie van ho en mbo. Den
Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Bussemaker (2016). De waarde(n) van de wereld – Voortgangsbrief over de internationale
dimensie in het ho en mbo. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Deardor, D.K. (2009-1). Synthesizing Conceptualizations of Intercultural Competence: A
Summary and Emerging Themes. In: Deardor, D. The Sage Handbook of Intercultural
Competence. Sage Publications, Thousand Oakes.
Deardor, D. K. (2009-2). Implementing intercultural competence assessment. The SAGE
handbook of intercultural competence, 477-491. Sage Publications, Thousand Oakes.
Deardor, D.K. & Gaalen, A. van (2012). ‘Outcomes assessment in the internationalization of
higher education’. In: Deardor, De Wit, Heyl and Adams (eds) The SAGE Handbook of
International Higher Education, p. 167-189. SAGE Publications, Thousand Oakes.
Dörnyei, Z., & Skehan, P. (2003). Individual dierences in second language learning. In C.J.
Doughty en M.H. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition, Blackwell:
Oxford University Press.
Dreher, A. (2006). Does globalization aect growth? Evidence from a new index of
globalization. Applied Economics, 38, 1091-1110.
Dreher, A., Gaston, N., & Martens, P. (2008). Measuring Globalisation: Gauging its Consequences.
New York: Springer.
Egron-Polak, E. & Hudson, R. (2014). Internationalization of Higher Education: growing
expectations, fundamental values. IAU 4th Global Survey. International Association of
Universities.
Engel, L., Sandstrom, A., van der Aa, R. & Glas, A. (2015). The EAIE Barometer:
Internationalisation in Europe. Amsterdam: European Association for International
Education Evano, R. (2006). Integration in intercultural ethics. International Journal of
Intercultural Relations, 30(4), 421-437.
Esser, H. (2006). Migration, language and integration: AKI Research Review 4. Programme on
Intercultural Conicts and Societal Integration (AKI), Social Science Research Center
Berlin: Berlin.
EP-Nuc (2015). Tto-scholen. Verkregen op https://www.epnuc.nl/voortgezet-onderwijs/
tweetalig-onderwijs/tto-scholen.
EP-Nuc (2016a). Pilot Tweetalig Primair Onderwijs in Nederland. Verkregen op https://www.
epnuc.nl/primair-onderwijs/talenonderwijs/tweetalig-primair-onderwijs-tpo
EP-Nuc (2016b). Vvto Engels. Verkregen op https://www.epnuc.nl/primair-onderwijs/
talenonderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/vvto-engels.
Europese Commissie (2010). Employer’s perception of graduate employability. Flash
Eurobarometer 304, Gallup Organisation) (pp. 194). Brussels: EC.
54 Skills: Internationale skills
Europese Commissie (2014). The Erasmus Impact Study. Eects of mobility on the skills and
employability of students and the internationalisation of higher education institutions.
European Union (2006). Modernising Education and Training: A vital contribution to prosperity
and social cohesion in Europe. Ocial Journal of the European Union.
Fantini, A. E., (2009) Assessing Intercultural Competence. The SAGE handbook of intercultural
competence, 456-476
Gaalen, A. van, Roodenburg, S., Hobbes H.J., Huberts, D. en Gielesen R. (2014). Studenten
internationaliseren in eigen land, deel II- de praktijk. The Hague: Nuc.
Genesee, F. (1987). Learning through two languages: Studies of immersion and bilingual education.
Rowley: Newbury House.
Goorhuis-Brouwer, S., & De Bot, K. (2010). Impact of early English language teaching on L1 and
L2 development in children in Dutch schools. International Journal of Bilingualism, 14,
289–302.
Goriot, C., Denessen, E., Bakker, J., & Droop, M. (2015, advance online publication). Benets of
being bilingual? The relationship between pupils’ perceptions of teachers’ appreciation of
their home language and executive functioning. International Journal of Bilingualism, doi
1367006915586470.
Graa, de R. (2014). Eindrapportage Eindtermen vvto. Vergelijkend onderzoek tussen EarlyBird-
vvto en Eibo. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Graa, de R. (2015). Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs Wat levert het op ? Levende Talen
Tijdschrift, 16, 1-7.
Green, M. (2012). Measuring and Assessing Internationalization. NAFSA Association of
International Educators. Retrieved 14-5-2016 www.nafsa.org/epubs
Gregersen-Hermans, J. (forthcoming) Intercultural Competence Development in Higher
Education.
Gregersen-Hermans, J. (2015). The impact of exposure to diversity in the international university
environment and the development of intercultural competence in students. In The
European Higher Education Area (pp. 73-92). Springer International Publishing.
Gregersen-Hermans, J. (2014). The Missing Link in Intercultural Competence Development: The
University’s Organizational Capability to Deliver. International Higher Education, (78), 8-10.
Hammer, M. R. (2011). Additional cross-cultural validity testing of the intercultural development
inventory. International Journal of Intercultural Relations, 35, 474–487.
Huibregtse, I. (2001). Onderwijs in twee talen. Levende Talen Tijdschrift 2, 11-20.
Hunter, B., White, G. P., & Godbey, G. C. (2006). What does it mean to be globally competent?
Journal of Studies in International education, 10(3), 267-285.
Kostelijk, E., Coelen, R. & de Wit, H. (eds.) (2015). The development of international
competences by IBMS Alumni: An examination of the match between education and
professional needs.
Leask, B. (2009). Using formal and informal curricula to improve interactions between home
and international students. Journal of Studies in International Education, 13(2), 205–221.
Lobo, V. R. (2013). Teaching L2 English at a very early age : A study of Dutch schools. Proefschrift,
Radboud Universiteit, Nijmegen.
Matveev, A.V. & M.Y. Merz (2014) Intercultural Competence Assessment: what are its key
dimensions across assessment tools? In Jackson, L., Meiring, D., Van de Vijver, F., &
Idemudia, E. (Eds.) Toward sustainable development through nurturing diversity: Selected
papers from the Twenty-First Congress of the International Association for Cross-Cultural
55
Psychology. Melbourne, FL: International Association for Cross-Cultural Psychology.
MBO raad (2014). Visiebrief MBO Raad op internationalisering in het mbo. Verkregen op www.
mbo-raad.nl.
Mestenhauser, J. A. (2002). In search of a comprehensive approach to international education: A
systems perspective. In Grunzweig, W. and Rinehart, N. (Eds) Rockin’in red square: Critical
approaches to international education in the age of cyberculture, Münster, Lit Verlag, 165-213.
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (2005). Bijlage: Herziene kerndoelen
basisonderwijs. Verkregen op https://www.rijksoverheid.nl.
Onderwijsraad (2016). Internationaliseren met ambitie. Onderwijsraad, Den Haag.
Oostdam, R. (2010). Are we satised ? Engels na ruim twintig jaar in het basisonderwijs. Levende
Talen Tijdschrift, 11, 3–13.
Perry, L. B., & Southwell, L. (2011). Developing intercultural understanding and skills: Models and
approaches. Intercultural Education, 22(6), 453-466.
Persson, L. (2012). Engels voor kleuters: Een eerste verkenning naar de vormgeving van vroeg
vreemdetalenonderwijs in Nederland. Levende Talen Tijdschrift, 13, 25–32.
Rathje S. (2007) Intercultural Competence: The Status and Future of a Controversial Concept.
Language and Intercultural Communication, 7:4, 254-266. doi: 10.2167/laic285.0
Simons, J., Korevaar, K., Hindrix K., & Joris, M. (2013). Naar het buitenland: een ervaring voor elke
student of het resultaat van een voorafgaande selectie?! In J. Simons (Red.), Handboek
Interculturele Competentie. Brussel: Politeia.
Spitzberg, B.H. & Changnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. In: D.K.
Deardor (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence 2-52. Sage Publications,
Thousand Oakes.
Unsworth, S., Persson, L., Prins, T., & De Bot, K. (2014). An investigation of factors aecting early
foreign language learning in the Netherlands. Applied Linguistics, 1–23.
Vande Berg, M. V., Paige, R. M., & Lou, K. H. (Eds.) (2012). Student learning abroad: What our
students are learning, what they’re not, and what we can do about it. Stylus Publishing, LLC.
Verspoor, M. & Cremer, M. (2008). Research on foreign-language teaching and learning in the
Netherlands (2002–2006). Language Teaching, 41, 183-211.
Verspoor, M., De Bot, K. & Xu, X. (2015). The eects of English bilingual education in the
Netherlands. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 3, 4–27.
Verspoor, M. & Edelenbos, P. (2009).Tweetalig onderwijs: Beter geschoolde leerlingen in 2024.
In: De Graa, R, & D. Tuin (Eds.), De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?
Nieuwegein: Budde Gramedia.
Walenkamp, J.H.C., A. Funk & J. den Heijer, (2015). Internationalizing Curricula. Needs
and Wishes of Alumni and Employers with Regard to International Competencies.
Internationalisation of Higher Education, Vol. 1, 1-28. Amsterdam: European Association of
International Education (EAIE).
56 Skills: Internationale skills
57
7. Levensloop en arbeidsmarkt
Rolf van der Velden
Omschrijving en aakening
Om tot een optimale inrichting van het onderwijs te komen moeten beleidsmakers en onder-
wijsprofessionals 3 belangrijke keuzes maken:
1. Wat moet er geleerd worden?
2. Hoe kan dat het best gebeuren?
3. Wanneer tijdens de schoolloopbaan kan dat het best plaatsvinden?
Deze vragen zijn ook leidend voor het onderwijsonderzoek, zij het dat daar geldt dat de eerste
vraag niet te beantwoorden is zonder inzicht te krijgen in de vraag waarom dat van belang is.
In de voorgaande hoofdstukken lag het accent op de verschillende soorten skills die in het
onderwijs aangeleerd moeten worden, zoals kernvaardigheden, advanced skills, burgerschap,
sociaal-emotionele ontwikkeling, etc. Daarbij is vanuit het specieke domein van de betreende
skills gekeken welke kennis, houding, en vaardigheden nodig zijn (het wat), op welke wijze deze
het best verworven kunnen worden (het hoe) en in welke ontwikkelingsfase dit het beste kan
plaatsvinden (het wanneer). Dit wordt voor elk domein afzonderlijk gedaan om zo tot een
coherent programma te komen van onderzoek voor het betreende domein.
Dit hoofdstuk heeft een andere invalshoek en probeert vanuit een meer overkoepelende blik te
kijken naar het onderwijs. We onderscheiden daarbij vier verschillende aspecten:
Waarom zijn de eerder genoemde skills van belang?
Wat is de optimale verhouding tussen de meer generieke advanced skills onderling en
wat is de optimale verhouding tussen advanced skills en de kernvaardigheden?
Hoe beïnvloeden de verschillende skills elkaar?
Wat is de optimale timing van het aanleren van deze skills over de levensloop (wan-
neer)?
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten
Het belang van de verschillende skills (het waarom)
Het heeft weinig zin om te kijken naar de eectiviteit van interventies om bepaalde skills in het
onderwijs te ontwikkelen, wanneer niet duidelijk is wat de eecten zijn van deze skills op allerlei
uitkomsten in de levensloop. Voor sommige skills, zoals reken- en taalvaardigheid, is redelijk
goed in kaart gebracht wat de individuele kort termijneecten zijn op economische uitkomsten,
zoals arbeidsmarktsucces (Hanushek & Woessmann, 2009). Andere aspecten zijn relatief
onderbelicht gebleven: welke (advanced) skills zijn van belang voor het goed functioneren op de
arbeidsmarkt en in de maatschappij? Onderzoek laat zien dat sociaal-emotionele skills een zeer
belangrijke rol spelen en bovendien – anders dan vaak wordt aangenomen – nog tot in de late
adolescentie ontwikkeld kunnen worden (Kautz et al., 2014). Over het eect van deze skills op
het functioneren van individuen in de verschillende levensdomeinen (arbeidsmarkt, gezondheid,
politieke participatie) is echter nog onvoldoende bekend.
58 Skills: Levensloop en arbeidsmarkt
Ook is het onduidelijk wat de eecten zijn van tekorten in bepaalde skills. Bijna 12%
van de Nederlandse bevolking is bijvoorbeeld laaggeletterd (Buisman et al., 2013). Niettemin
hebben de meeste laaggeletterden gewoon een baan en functioneren (ogenschijnlijk) goed in
de maatschappij. Wat betekent een tekort aan bepaalde skills voor de mogelijkheden van deze
individuen om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij en op welke
wijze compenseren ze deze tekorten? En hoe zit dat bij tekorten in andere advanced skills?
Over de maatschappelijke eecten van zowel de kernvaardigheden als advanced skills is
ook minder bekend dan over de individuele eecten. Onderzoek van bijvoorbeeld Hanushek en
Woessmann (2010) lijkt te wijzen op grote eecten van taal- en rekenvaardigheid op economi-
sche groei, maar het bewijs hiervoor is minder sluitend dan de eecten op individueel niveau.
Over de maatschappelijke eecten van de skills besproken in de voorgaande hoofdstukken
is nog minder bekend. Wat betekent een tekort in bepaalde skills voor economische groei of
sociale cohesie?
Ook is nog veel onduidelijk over in welke fase van de loopbaan welke skills vooral van
belang zijn. Neemt de rol van kernvaardigheden toe of af gedurende de loopbaan? Wat zijn de
langetermijneecten van in het onderwijs verworven skills op de arbeidsmarktloopbaan?
De verhouding tussen advanced skills onderling en tussen advanced skills en kernvaardigheden
(het wat)
Ook als elk van de eerder genoemde skills van belang is voor het individueel of maatschappelijk
functioneren, dan betekent dat nog niet dat elk individu met exact dezelfde set skills moet
worden uitgerust. Veeleer gaat het erom dat in het onderwijs een optimale mix van skills
wordt ontwikkeld om te voldoen aan de maatschappelijke vraag. Wat dit betekent voor elk
individu afzonderlijk is echter onduidelijk. Ondernemersvaardigheden kunnen bijvoorbeeld
worden gerekend tot advanced skills, maar niet iedereen hoeft daarover te beschikken. Voor
andere skills, zoals geletterdheid of zelfregulatie, lijkt het wel wenselijk dat iedereen over
een bepaald minimumniveau beschikt. We hebben echter nog te weinig zicht op welke van de
eerder genoemde skills echt cruciaal zijn en wat het minimumniveau is waarover iedereen zou
moeten beschikken. Een interessante vraag in dit verband is hoe we omgaan met de zogenaamd
eenzijdig getalenteerden. In het huidige onderwijs lijkt steeds minder plek te zijn voor leerlingen
die zeer excellent zijn in bijvoorbeeld bètavakken, maar sterk achterblijven in talen. Is dat wel
een probleem? En hoe zorgen we ervoor dat ook dat talent optimaal benut wordt?
De belangstelling voor de meer generieke advanced skills lijkt er in sommige gevallen ook
toe te leiden dat het belang van meer specieke kernvaardigheden onderbelicht blijft (Van der
Velden, 2006). Niettemin wijst onderzoek uit dat beroepsspecieke vaardigheden zeer belang-
rijk zijn voor het verwerven van een goede positie op de arbeidsmarkt (Allen & Van der Velden,
2011). Zelfs wanneer afgestudeerden buiten het domein van hun studie werkzaam zijn, blijken de
vakspecieke vaardigheden van belang voor een succesvolle carrière in dat andere domein. De
vermoedelijke verklaring hiervoor is dat advanced skills niet zonder ’inhoud’ ontwikkeld kunnen
worden (Weinert, 2001). Analytisch denken, diagnostische vaardigheden, kritische reectie gaan
over ‘iets’ en kunnen ontwikkeld worden als ‘bijproduct’ van een specieke opleiding. In die zin
is het weinig zinvol om te denken dat in het onderwijs hetzij generieke, hetzij specieke skills
ontwikkeld moeten worden. Deze gaan tot op zekere hoogte hand in hand.
59
Onderzoek wijst uit dat onderwijssystemen met een sterk ontwikkeld beroepsonderwijs
(vooral duaal) gepaard gaan met een soepeler transitie naar de arbeidsmarkt (Ryan, 2001; Levels
et al., 2014). Onduidelijk is nog wat de betekenis is van vakmanschap en de ontwikkeling van een
beroepsidentiteit, met name in het beroepsonderwijs. Ook is niet duidelijk wat de specialisa-
tiegraad van de meer beroepsspecieke vaardigheden zou moeten zijn. De verwerving van meer
specialistische vaardigheden kan een reactie zijn op een bepaalde vraag uit de arbeidsmarkt,
maar kan ook leiden tot verkokering en een onoverzichtelijk geheel van te specieke opleidin-
gen, wat de transparantie en exibiliteit op de arbeidsmarkt niet ten goede komt.
Ook is nog weinig duidelijk over de langetermijneecten van specieke opleidingen.
Onderzoek van Hanushek en collega’s (2011) lijkt erop te wijzen dat de aanvankelijke voordelen
van een meer specialistische opleiding in het begin van de loopbaan omslaan in een nadeel op
latere leeftijd, maar het bewijs daarvoor is nog allerminst overtuigend (vgl. Van de Werorst,
Elers, & Karsten, 2015). Er zou meer onderzoek moeten komen waaruit blijkt onder welke
condities een meer specieke opleiding de langetermijn-employability waarborgt.
Over het algemeen geldt dat het succes van generieke opleidingen aankelijk is van de
selectiviteit. Generieke opleidingen zijn veel gevoeliger voor het opleiden van middelmatig func-
tionerende afgestudeerden dan specieke opleidingen (Glebbeek, 1988; Van der Velden en Wol-
bers, 2007). Generieke opleidingen die selectief zijn (gymnasium, university colleges, etc.) doen
het daarom beter dan generieke opleidingen die minder selectief zijn (havo, algemene sociale
wetenschappen, etc.). Dit uit zich in het bijzonder aan de onderkant van het onderwijssysteem.
Een onderwijssysteem dat sterk gericht is op generieke vaardigheden en daarop sorteert, heeft
als consequentie dat degenen die aan de onderkant zitten op de arbeidsmarkt minder kansen
hebben. Het volgen van meer specieke opleidingen geeft juist deze groep een comparatief
voordeel op de arbeidsmarkt, omdat ze niet ‘minder’ maar juist ‘andere’ skills hebben waar wel
vraag naar is. Simpel gezegd, degene die is opgeleid als automonteur ondervindt geen concur-
rentie van een havist, ook al heeft de laatste meer academische vaardigheden. Het probleem is
nu dat ook in de beroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer generieke skills worden
vereist. Hoe kunnen die het best worden bijgebracht? En hoe voorkom je dat door een sterkere
nadruk op die generieke skills sommige leerlingen buiten de boot vallen?
De wijze waarop de verschillende skills elkaar beïnvloeden (het hoe)
We kunnen aannemen dat de eecten van verschillende skills (zowel kernvaardigheden als
advanced skills) op bepaalde uitkomstmaten niet simpelweg te beschrijven zijn als een additieve
functie, maar dat skills een veel ingewikkelder relatie hebben. De eecten van kernvaardigheden
zoals geletterdheid kunnen bijvoorbeeld versterkt of verzwakt worden door sociaal-emotionele
vaardigheden. En waarschijnlijk kunnen tekorten in het ene domein gecompenseerd worden
door overschotten in het andere domein. Maar het is onduidelijk wat het achterliggende mecha-
nisme van beïnvloeding is en hoe verschillende skills in combinatie met elkaar tot bepaalde
uitkomsten leiden.
Dit geldt ook voor de verwerving van de verschillende soorten advanced skills. Het is
duidelijk dat bepaalde kernvaardigheden zoals geletterdheid en gecijferdheid voorwaardelijk zijn
voor de verwerving van andere – meer complexe – advanced skills. Maar we weten nog weinig
over de optimalisering van dat proces. De kennis hierover is vooral gericht op de ontwikkeling
60 Skills: Levensloop en arbeidsmarkt
van skills binnen een speciek domein en niet over domeinen heen. Er is bijvoorbeeld veel kennis
over de optimale leerlijn binnen een domein als rekenen of taal, maar er is weinig bekend over
hoe de ontwikkeling van taal de ontwikkeling van rekenen beïnvloedt. Dat geldt ook voor de
andere kernvaardigheden. In hoeverre zijn vaardigheden in het ene domein van belang om de
verwerving van vaardigheden in een ander domein te verbeteren?
Een ander aspect van de optimalisering van het ontwikkelingsproces in het onderwijs
betreft de vraag in hoeverre de verwerving van de ene skill ten koste gaat van een andere. Uit-
gaande van het feit dat de hoeveelheid tijd in het onderwijs per denitie begrensd is, betekent
het dat meer tijd besteden aan bijvoorbeeld rekenen ten koste kan gaan van de tijd besteed
aan taal. Dat hoeft echter niet voor alle vaardigheden het geval te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld
aanwijzingen dat taalvaardigheid de ontwikkeling van burgerschap kan ondersteunen (Eidhof
et al., 2016). Sommige vaardigheden kunnen ook worden verworven als ‘bijproduct’ van een
bepaalde onderwijsmethode. Meer systematische kennis naar de optimalisering van dit soort
processen is gewenst.
De optimale timing van de verwerving en het onderhouden van vaardigheden over de levensloop
(het wanneer)
Een vergelijkbare vraag over de optimalisering van het ontwikkelingsproces speelt ook ten
aanzien van de timing van het ontwikkelen van skills over de levensloop. In theorieën over het
menselijk kapitaal (Becker, 1964) en ‘Skills formation’ (Cunha & Heckman, 2007) wordt meestal
aangenomen dat een vroege verwerving van vaardigheden de grootste opbrengst levert. Maar
dat hoeft niet voor alle skills te gelden. Sommige kernvaardigheden moeten inderdaad zo vroeg
mogelijk in de schoolloopbaan worden geleerd omdat ze voorwaardelijk zijn voor de verwerving
van andere vaardigheden, maar andere skills kunnen wellicht beter op latere leeftijd geleerd
worden. Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op de ontwikkelings- en neuropsychologische
factoren die de verwerving van vaardigheden beïnvloeden. Onderzoek van Jolles en collega’s
(2007) laat bijvoorbeeld zien dat het brein van de jonge adolescent nog onvoldoende gerijpt is
om goed te kunnen plannen. Dit geldt in sterkere mate voor jongens dan voor meisjes. Dat bete-
kent dat onderwijsvormen die een sterk beroep doen op dit soort advanced skills (studiehuis,
competentiegericht onderwijs) niet te vroeg in de onderwijsloopbaan moeten worden gepland.
Het gaat er niet alleen om te bepalen wat de optimale startleeftijd is waarop een bepaalde
skill kan worden geleerd, maar ook om te weten wanneer de optimale leeftijd om die skill te
leren is geëindigd. Sommige skills moet je voor je 12e of 18e verworven hebben, andere kunnen
nog tot op hoge leeftijd verworven worden. Inzicht hierin is cruciaal om tot een optimale
planning van de verwerving van skills over de levensloop te komen.
Ten slotte gaat het niet alleen om verwerving maar ook om het onderhouden van skills.
We weten nog betrekkelijk weinig over de snelheid waarmee de verschillende skills minder
worden gedurende de levensloop en wat de meest optimale wijze is om een bepaald niveau te
onderhouden. Welke skills zijn gevoelig voor het ‘use-it-or-lose-it’ fenomeen? Wanneer is dat
een probleem en hoe kunnen deze skills het best onderhouden worden?
61
Onderzoeksvragen
Een deel van de bovengenoemde onderzoeksvragen is al onderwerp van lopend, door NRO
genancierd onderzoek (bijvoorbeeld naar vakmanschap). Bovendien zijn sommige onder-
zoeksvragen dringender dan andere. We stellen voor om de volgende vier onderzoeksvragen te
prioriteren.
1. Wat betekent een tekort aan een bepaald type skills voor de mogelijkheden van
individuen om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij?
Op welke wijze compenseren individuen deze tekorten? En meer in het algemeen, hoe
leiden verschillende skills in combinatie met elkaar tot bepaalde uitkomsten en wat zijn
daarbij het achterliggende mechanismes?
Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek op basis van de PIAAC survey (Buisman et al., 2013)
of aan het toevoegen van vragen aan een nieuw op te zetten Nederlandse Skills Survey (Ter
Weel & Kok, 2013). Dit zou ook aangevuld kunnen worden met meer kwalitatief onderzoek
onder werknemers en HR-professionals.
2. In welke fase van de loopbaan zijn welke skills van belang? Wat zijn de langetermijnef-
fecten van in het onderwijs verworven skills op de arbeidsmarktloopbaan?
Ook hier kan gedacht worden aan secundaire analyses op basis van bestaande skills surveys
zoals PIAAC of de Nederlandse Skills Survey. Een andere mogelijkheid is het koppelen van
bestaande en nieuw te starten onderwijscohorten aan registerdata van het CBS om zo de
langetermijneecten van het onderwijs vast te stellen.
3. Wat is het minimumniveau van kernvaardigheden waarover iedereen zou moeten
beschikken? Hoe gaan we in dat verband om met eenzijdig getalenteerden? En hoe
voorkom je dat door een grotere nadruk op advanced skills sommige leerlingen (vooral
aan de onderkant van het onderwijssysteem) buiten de boot vallen?
Deels kan hier gebruik worden gemaakt van bestaande surveys en cohortonderzoeken, deels is
het nodig om dit op te nemen in nieuw te starten cohortonderzoeken. Wat betreft de laatste
onderzoeksvraag is het gewenst om meer kwalitatief onderzoek te koppelen aan specieke
interventies die gericht zijn op het verhogen van advanced skills bij risicojongeren.
4. Hoe kan het proces van verwerving van skills in het onderwijs geoptimaliseerd worden?
Welke skills kunnen het meest eciënt in het onderwijs geleerd worden en welke beter
daarbuiten? Wanneer is er sprake van een trade-o tussen de verwerving van bepaalde
skills? Hoe verhoudt de verwerving van skills zich onderling?
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande of nieuw op te zetten cohortonderzoeken
waarbij de ontwikkeling van skills op verschillende domeinen kan worden vergeleken (vgl. Diris,
2012). Het is gewenst om ook bestaande inzichten over de skills formatie in het onderwijs meer
systematisch bijeen te brengen en te modelleren.
62 Skills: Levensloop en arbeidsmarkt
Referenties
Allen, J. en van der Velden, R. (eds.) (2011), The Flexible Professional in the Knowledge Society: New
Challenges for Higher Education, Higher Education Dynamics, 35, Dordrecht: Springer.
Becker, G. S. (1964), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to
Education, New York: NBER.
Buisman, M., J. Allen, D. Fouarge, W. Houtkoop & van der Velden, R. (2013), PIAAC:
Kernvaardigheden voor werk en leven. Resultaten van de Nederlandse survey 2012, Den Bosch/
Maastricht: ECBO/ROA.
Cunha, F. & J. Heckman (2007), The technology of skill formation, American Economic Review, 97,
2, pp. 31-47.
Diris, R. (2012), The Economics of the School Curriculum, Maastricht: PhD thesis.
Eidhof, B., ten Dam, G., Dijkstra, A.B., & van de Werorst, H. (2016). Youth citizenship at the end
of primary school: the role of language ability. Research Papers in Education, DOI:
10.1080/02671522.2016.1167235
Glebbeek, A. (1988), De arbeidsmarktpositie van opleidingen: ontwikkeling en illustratie van een
theoretisch model, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, pp. 75–89.
Hanushek, E., Schwerdt, G., Wiederhold, S. & Woessmann, L. (2015), Returns to Skills around the
World: Evidence from PIAAC, European Economic Review, 73, pp. 103-130.
Hanushek, E. & Woessmann, L. (2010), The High Cost of Low Educational Performance: The
LongRun Impact of Improving PISA Outcomes, Paris: OECD.
Hanushek, E., Zhang, L., & Woessmann, L. (2011) General Education, Vocational Education, and
LaborMarket Outcomes over the LifeCycle, NBER Working Paper 17504.
Humburg, M. & van der Velden, R. (2014), Skills and the Graduate Recruitment Process: Evidence
from two discrete choice experiments, ROA-RM-14/2, Maastricht.
Jolles, J. (2007), Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het
onderwijs, Onderwijsinnovatie, 30-32.
Kautz, T., Heckman, J.J., Diris, R., ter Weel, B. & Borghans, L. (2014), Fostering and measuring skills:
Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success, Parijs: OECD.
Levels, M., van der Velden, R., & Di Stasio, V. (2014), From school to tting work: How
education-to-job matching of European school leavers is related to educational system
characteristics, Acta Sociologica, 57 (4), pp. 341-361.
Ryan, P. (2001), The school-to-work transition: A cross-national perspective, Journal of Economic
Literature, 39 (1), pp. 34–92.
van de Werorst, H., Elers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en
burgerschap. Didactief onderzoek.
van der Velden, R. (2006), Generiek of speciek opleiden? Inaugurale rede, Universiteit Maastricht.
van der Velden, R., & Wolbers, M. (2007), How Much Does Education Matter and Why?
The Eects of Education on Socio-Economic Outcomes among School-Leavers in the
Netherlands, European Sociological Review, 23(1), 65-80.
Weinert, F.E. (2001), Concept of competence: a conceptual clarication, In: D.S. Rychen and L.H.
Salganik (eds.), Dening and Selecting Key Competencies, Hogrefe and Huber, Göttinge,
pp. 45-66.
ter Weel, B., & Kok, S. (2013), De Nederlandse arbeidsmarkt in taken: eerste bevindingen uit de
Nederlandse Skills Survey, Den Haag: CPB.
63
8. Meetinstrumenten
Erik Roelofs
Cor Sluijter
Omschrijving en aakening
In de deelprogramma’s spelen gemeenschappelijke thema’s die betrekking hebben op het
meten en beoordelen van skills. In tabel 2 is een aantal gemeenschappelijk meettechnische
thema’s samengevat van de verschillende deelprogramma’s. Dit betreft de aspecten 1) meet-
doel en doelgroep, 2) domein, en 3) taken en opbrengst, die hieronder verder uitgesplist worden
beschreven.
Meetdoel
Bij de meeste deelprogramma’s ligt de nadruk bij te ontwikkelen instrumenten op het beschrij-
ven en verklaren. Beschrijvende onderzoeksvragen die daarbij horen zijn: “Welk niveau op een
attribuut (een skill) of een aantal attributen wordt door leerlingen bereikt? Zijn er verschillen
tussen uiteenlopende groepen leerlingen?” En “wat verklaart de stand van zaken?” De betrok-
ken skills worden gehanteerd als aankelijke variabelen in een onderzoek naar de eecten van
een interventie (instructie of begeleidingsvormen) of van de schoolcontext.
Veel minder aan de orde is de beoordelende vraag in welke mate leerlingen voldoen aan
een gestelde norm. Alleen bij het deelprogramma Burgerschap wordt expliciet de vraag naar
normering gesteld. Beoordelende uitspraken kunnnen worden gedaan op individueel niveau,
school- of instellingsniveau en op stelsel-/samenlevingsniveau.
Doelgroep
De onzekerheid over de fasen waarin bepaalde skills moeten worden ontwikkeld maakt dat de
doelgroep van eventuele meetinstrumenten nog niet scherp omlijnd is. Bij de meeste program-
ma’s worden leerlingen beoogd die met hun schoolcarrière bezig zijn. Bij de deelprogramma’s
Persoonsvorming en Levensloop & arbeidsmarkt worden ook expliciet individuen beoogd die
deze achter de rug hebben.
Domeinspeciciteit: generiek of specialistisch?
Een punt van discussie in de meeste deelprogramma’s is de vraag hoe speciek naar vak,
domein, taak, of context het domein van de skill (kennis, houdingen) moet (en kan) worden
uitgewerkt, gemeten en ontwikkeld. De vraag hierbij is in hoeverre uitspraken over leerlingen
als het gaat om de beheersing van een skill generaliseerbaar zijn over deze facetten van
operationalisatie.
Essentiële onderdelen
In de deelprogramma’s zijn voorlopige kaders geschetst voor de betreende skills. Een
gemeenschappelijke vraag bij de deelprogramma’s is in hoeverre leerlingen zouden moeten
beschikken over het gehele palet aan onderscheiden skills of dat specialisatie in onderdelen
daarvan gewenst is12 . Daarnaast is de vraag aan de orde wat de relatie is tussen de vaardigheden
12 Zie ook hoofdstuk 7 in deze rapportage.
64 Skills: Meetins trumenten
onderling. Ook is de vraag aan de orde wat de balans zou moeten zijn tussen een gewenste
kennisbasis en de onderscheiden vaardigheden.
Ontwikkelingsfasen
Er is consensus over het uitgangspunt dat het bij onderzoek naar skills vooral zou moeten
gaan over beïnvloedbare en ontwikkelbare skills. Bovendien is er een groeiende behoefte aan
beschrijvingen hoe een skill (houding en kennis) over een langere periode wordt ontwikkeld. Zo
wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld in welke fase van het curriculum bepaalde vaardigheden
het beste kunnen worden aangeleerd. Zijn er gevoelige periodes wat betreft het verwerven
ervan? Kortom, er is een ontwikkelingsperspectief nodig waarin ontwikkelingsstappen of
leerprogressies worden beschreven.
Taakcontext
In de verschillende deelprogramma’s is relatief weinig aandacht besteed aan de kenmerken van
taken die leerlingen zouden moeten uitvoeren om een skill aan te tonen. Wel wordt de discussie
gevoerd over de mate van contextspeciciteit van de te ontwikkelen en meten skills en de mate
waarin skills generaliseerbaar en vergelijkbaar zijn bij bijvoorbeeld verschillende vakken of
taken. In het deelprogramma over advanced skills wordt voorgesteld de kernvaardigheden in
verscheidene lesinhouden en thema’s aan bod te laten komen. In het programma Zelfregulatie
wordt bepleit data te verzamelen in authentieke klassettings, naast laboratoriumstudies.
Opbrengsten
In verschillende deelprogramma’s is de kwestie aan de orde of het beschikken over een skill
samenhangt met een extern criterium, zoals economisch succes ofwel welbevinden/geluk. Dit
betreft feitelijk een validiteitsvraag.
Verkenning op basis van wetenschappelijke inzichten: recente thema’s op het terrein
van assessment en onderwijskundig meten
In het denken over assessment is een aantal ontwikkelingen zichtbaar, die kunnen worden
samengevat onder het streven naar vormen van assessment die een positieve invloed hebben op
onderwijzen en leren (Pellegrino, 2014). We beschrijven drie ontwikkelingen:
Meten als een proces van valide redeneringen over de leerling
Meten gestuurd door modellen van leren en verwerving van attributen, uitgedrukt in
leerprogressies
Meten in een natuurlijke taaksetting
Gedurende het laatste decennium is een visie op toetsontwerp ontstaan waarin deze
ontwikkelingen een plaats hebben: het evidence-centered ontwerp van meetinstrumenten.
We beschrijven kort hoe de deelprogramma’s en de besproken meettechnische thema’s in deze
benadering passen en wat de gevolgen zijn voor vervolgonderzoek.
65
Tabel 2: Aspecten van meten zoals waargenomen in de deelprogramma’s
2. Advanced skills 3. Zelfregulatie 4. Burgerschap 5. Persoonsvormi ng 6. Internationale skills 7. Levensloop & arbeids-
markt
1. Meetdoel en doelgroep
Meetdoel:
Beschrijven, verklaren,
beoordelen
Nadruk op beschrijven en
verklaren
Nadruk op beschrijven en
verklaren
Beschrijven en verklaren.
Beoordelen: ontwikke-
ling normering
Nadruk op beschrijven en
verklaren
Nadruk op beschrijven
en verklaren visies op de
denitie van intercultu-
rele skills
Beschrijven en verklaren:
niet cognitieve vaardig-
heden
Doelgroep Niet beschreven Schoolgaande leeftijd.
Meer aandacht voor
jonge kinderen (4-6 jr)
Bovenbouw basisschol,
voortgezet onderwijs,
latere leven
Vroege levensjaren tot
en met adolescentie
Schoolgaande leeftijd Schoolgaande leeftijd én
latere leef tijd
2. Dome in
Domeinspeciciteit:
generiek of specialis-
tisc h?
1) Natuur & techniek, 2)
sociale wetenschappen,
3) geestes-wetenschap-
pen, 4) informatieweten-
schappen; Kennisbasis
Uitbreiding van
domeinen naast lezen,
schrijven, t weede taal-
verwerving
Niet beschreven Meervoudig zelf: aec-
tiepatronen verschillen
naargelang de context
Discipline-overstijgend Beroeps-specieke of
generieke vaardigheden;
Specialisatiegraad
Essentiële onderdelen Leerlingkwaliteiten:
vaardigheden, houdin-
gen, motivaties, zelf-
beeld naast kennisbasis
Cognitie, gevoelens en
gedrag. Meer aandacht
voor metacognitieve
kennis
1. Intrapersoonlijk;
2. interpersoonlijk en 3.
algemeen maatschappe-
lijk. Burgerschapskennis
en burgerschapscompe-
tenties
Nog te kiezen vanuit ver-
schillende benaderingen:
persoonlijkheidskenmer-
ken, interactieperspec-
tief, wijsgerige basis
Interculturele skills als
samengesteld construct
nog nader uit te werken.
Tweedetaal-beheersing:
idem
Niet beschreven
Ontwikkelingsfasen Ontwikkelingsfasen
leerling in kwaliteiten
Relatie zelfregulatie met
hardnekkige leerpro-
blemen
Ontwikkelingsstadia bij
aspecten van burger-
schaps-competenties
Overgangen tussen
levensfasen
Ontwikkeling dient
nader te worden uitge-
zocht
Plaatsing in fasen loop-
baan; timing verschil-
lende skills; onderhoud
skills; gevoelige perioden
3. Taken en opbr engst
Taakcontext
Contextsp eciciteit en
authenticiteit
Variatie aan lesinhouden
en thema’s
Authentieke klassettings Niet beschreven Niet beschreven Niet beschreven Niet beschreven
Opbrengst (criterium) Niet beschreven Niet beschreven Collectieve opbrengsten
van burgers chap
Alternatieven voor
economisch succes:
welbevindeden, ow,
‘zin’
Uit te werken. Succesvol
Functioneren in interna-
tionale betrekkingen en
na migratie
Maatschappelijke eec-
ten (economische gro ei,
cohesie); Gevolgen van
tekorten
66 Skills: Meetins trumenten
Meten als een proces van valide redeneringen over leerlingen
Bij het vaststellen in welke mate leerlingen beschikken over een skill (of algemener: een
attribuut) moet op grond van een meting een geldige interpretatieve redenering kunnen worden
gegeven (Kane, 1992, 2004). Deze redenering kan worden voorgesteld als een keten met zes
schakels, waarbij elke schakel een stap in de redenering is waarin een gevolgtrekking wordt
gedaan. De houdbaarheid van de gevolgtrekking moet worden aangetoond. De schakels kunnen
als volgt worden beschreven:
Afnemen van assessmenttaken, resp. bewijsvoering voor competentie: krijgt de kan-
didaat de kans zijn ware kunnen te tonen? Is de wijze van afname vergelijkbaar voor
verschillende kandidaten en tijdstippen?
Scoren van de prestaties op de assessmenttaken op een aantal criteria en het combineren
van die scores: dekken het scoringssysteem en de bijbehorende criteria en voorschrif-
ten de beoogde processen en constructen van taakuitoefening? Scoren beoordelaars
zonder fouten en doen ze dit binnen het afgesproken kader? Zijn de scoringsprocedures
voor alle betrokkenen begrijpelijk en helder?
Generaliseren van de scores naar het assessmentdomein. Zijn de verkregen taakscores een
goede afspiegeling van alle mogelijke taken die hadden kunnen worden voorgelegd? Is
de selectie van assessmenttaken in een assessment representatief voor het afgebaken-
de assessmentdomein?
Extrapoleren van de scores naar het praktijkdomein. Vertegenwoordigen de beoordeelde
assessmenttaken de taken zoals die worden uitgevoerd in de criteriumsituaties (zoals
het beroep)? Bezitten de assessmenttaken de cognitieve complexiteit zoals die bestaat
in criteriumtaken?
Evalueren van assessmentresultaten en beslissen over de geschiktheid van de kandidaat
voor de criteriumsituatie. Is de conclusie over de geschiktheid van een kandidaat of een
formatieve uitspraak over het ontwikkelde competentieniveau verdedigbaar? Zijn nor-
men en standaarden voldoende gelegitimeerd door het beroepsveld?
Gevolgen voor de lerende. Welke gevolgen hebben deelname aan en resultaten van
assessment voor de kandidaat? In hoeverre hebben assessmenttaken betekenis voor de
kandidaat? Worden resultaten van assessments gebruikt bij follow-up activiteiten door
de lerende?
Meten gestuurd door modellen van leren en verwerving van attributen, uitgedrukt in
leerprogressies
In alle deelprogramma’s wordt het belang onderstreept van de ontwikkelbaarheid van de
betrokken attributen. Bovendien wordt de vraag gesteld hoe en in welke fase leerlingen gevoelig
zijn voor de ontwikkeling van vaardigheden. Ook de plaats van skills in het curriculum past
bij deze vraag. Tot slot is er de terugkerende vraag naar hoe docenten skills eectief kunnen
doceren; wat het eect is van instructie op bijvoorbeeld de ontwikkeling van zelfregulatievaar-
digheden (en kennis) en burgerschapscompetenties.
Bezien vanuit het perspectief van meten verwijst deze behoefte aan hanteerbare (‘actio-
nable’) informatie naar zicht op de leerprogressies van leerlingen, teneinde het onderwijsleer-
proces adequaat te kunnen sturen. In de literatuur over assessment for learning (Bennett,
2011; Black & William, 2009) wordt duidelijk gemaakt dat bij meetinstrumenten expliciet
rekening moet worden gehouden met een ontwikkelingsperspectief en meer in het bijzonder
67
met leerprogressies. Een model van leerprogressies zou volgens Pellegrino (2014) de volgende
kenmerken moeten bevatten:
Prestatiedoelen of leerdoelen die het eindpunt vormen van een leerprogressie die door
domeinanalyse en veldraadpleging tot stand zijn gekomen.
Voortgangsvariabelen die samen de mate van begrip en toepassen indiceren en worden
bijgehouden door de tijd heen.
Tussenliggende niveaus van presteren in het ontwikkelingspad van leerprogressies.
Deze tussenniveaus duiden ontwikkelingsniveaus aan als tussentreden.
Weergaven van het soort taken dat een leerling op een bepaald niveau van presteren
zou moeten kunnen uitvoeren. Deze weergaven zijn tevens de specicaties van assess-
menttaken aan de hand waarvan leerlingen hun kunnen (en willen) aantonen.
Een weergave van de manier waarop leerprogressies zouden moeten worden gemeten.
In toenemende mate zijn leerlingmodellen beschikbaar voor complexe vaardigheden
waarin leerprogressies zijn onderscheiden. Een goed voorbeeld hiervan is het language literacy
model van Deane (2011) dat aan de basis lag van een recentelijk ontwikkeld systeem van “Cogni-
tively Based Assessment for, of, and as Learning”, afgekort CBAL (Bennett, 2010; Deane & Song,
2014). Onder dezelfde noemer zijn op het terrein van science en rekenen/wiskunde grote vor-
deringen gemaakt in het ontwikkelen van leerlingmodellen met specieke leerprogressies (cf.
Pellegrino, Wilson, Koenig, & Beatty, 2014). Naarmate meer bekend is over essentiële attributen
en hoe leerlingen zich daarop ontwikkelen, is een betere basis gelegd voor meetinstrumenten.
Waar het gaat om meetinstrumenten voor de programma’s van advanced skills, burger-
schap en persoonsvorming is nog slechts fragmentarische informatie beschikbaar over (men-
tale) processen die zich bij leerlingen afspelen. De focus bij ontwikkeling van meetinstrumenten
ligt nog sterk op het in kaart brengen van het domein en de relevante attributen, onderliggende
processen en leerprogressies.
Meten in een natuurlijke taaksetting
Een volgende trend in de assessmentliteratuur is dat meten in toenemende mate gebeurt
tijdens de uitvoering van allerlei taken in een min of meer natuurlijke taaksetting, zowel binnen
als buiten het onderwijs. Bij deze vorm van meten wordt bewijs voor bekwaam handelen niet
per denitie vastgesteld in daartoe speciaal opgeroepen en gecreëerde toetssituaties, maar in
bestaande taaksituaties waarin leerlingen zich al bevinden. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkeld
in het kader van serious gaming, waarbij sprake is van verborgen of ‘stealth’ of ‘embedded’
assessment (Reese et al, 2012; Scalise, & Wilson, 2012). Meeslepende (‘immersive’) games
roepen een toestand van “ow” op bij spelers, waarbij deze tijd- en plaats-vergetend bezig zijn
en worden geabsorbeerd in de ervaring van het spel (Moreno-Ger, Burgos, & Torrente, 2009;
Shute, Ventura, Bauer, & Zapata-Rivera, 2009). Bij het spelen van die games produceren leerlin-
gen van nature rijke sequenties van keuzes en handelingen tijdens het uitvoeren van complexe
taken, daarbij gebruikmakend van de skills die we willen beoordelen (zoals kritisch denken of
het oplossen van problemen). Het benodigde bewijs om skills te meten wordt verkregen door de
vele interacties van leerlingen in het spel te registreren en te scoren op een dynamisch bewijs-
model (Loh, 2012).
68 Skills: Meetins trumenten
Hieraan verwante toepassingen van assessment waarbij het onderscheid tussen instructie,
oefenen en toetsing vervaagt betreen spelachtige oefenomgevingen voor kernvaardigheden.
Voorbeelden daarvan zijn Rekentuin en Taalzee voor het primair onderwijs, waarbij leerlingen
werken en oefenen met reken- en taaltaken en daarbij ook feedback krijgen. De vaardigheid van
leerlingen wordt geschat met behulp van een dynamisch meetmodel (Brinkhuis, 2014; Klinken-
berg, Straatemeier, & Van der Maas, 2011). Het al of niet verkrijgen van hulp (scaolds) wordt als
variabele meegenomen in het meetmodel.
Evidence centered ontwerp van meetinstrumenten
In het Evidence Centered ontwerpmodel voor assessments (ECD) worden vijf lagen in het
ontwerpproces van assessment onderscheiden: domeinanalyse, domeinmodellering, conceptu-
eel assessment raamwerk, assessment implementatie en aeveren van het assessment. Hoewel
de lagen een volgtijdelijk ontwerpproces suggereren, benadrukken Mislevy et al. (2002) dat cycli
van iteraties (ontwerpen, beproeven, bijstellen, verjnen) nodig en acceptabel zijn. Dat houdt
in dat in veel gevallen niet gewacht kan worden met het verrichten van metingen totdat het
betrokken domein volledig is onderzocht.
Belangrijk bij het daadwerkelijke ontwerp van de meetinstrumenten is de laag van het
conceptueel assessment raamwerk. Details over taakkenmerken, meetmodellen, stimulus-
specicaties, worden hier uitgewerkt. In dit raamwerk worden de relaties tussen en binnen de
attributen van skills gespecieerd en de wijze waarop observaties worden verkregen uit situaties
die het beoogde gedrag moeten oproepen.
De ontwikkeling van instrumenten voor advanced skills, maar ook voor houdingen,
motivaties en zeleeld is een complexe activiteit. Wanneer gewerkt wordt vanuit het ECD-mo-
del (Mislevy, Steinberg, & Almond, 2002), wordt duidelijk welke cruciale skills (meer algemeen
‘attributen’ genaamd) centraal staan, welke taken hierbij passend zijn en welke observaties en
waarderingen gedaan kunnen worden. In guur 3 wordt het model weergegeven.
Het leerlingmodel
Essentieel geachte doelen (attributen) worden op de onderscheiden gebieden herschikt met
behoud van hun herkenbaarheid en ondergebracht in een zuinig maar dekkend bouwwerk van
attributen die tezamen een leerlingmodel vormen. Het leerlingmodel beschrijft de aard van
de attributen die centraal staan. In het model wordt samengevat welke mentale processen
zich afspelen wanneer leerlingen taken op het domein uitvoeren (zoals bij het creëren van een
beeldcollage). Het leerlingmodel vat de essentiële benodigde kenniselementen, vaardigheden,
strategieën en attitude-elementen samen waarover het assessment moet rapporteren. Daar-
naast beschrijft een leerlingmodel in welke taaksituaties leerlingen de attributen inzetten. Als
bovendien informatie moet worden ingewonnen over het punt waar ze zich bevinden en welke
mate van steun nodig is om een taak uit te voeren is een uitwerking nodig van leerprogressies
en de barrières of blokkades die leerlingen daarbij moeten overwinnen. Het model dient ook te
voorzien in de ontwikkelingsniveaus waarop een leerling zich kan bevinden
69
Figuur 3: Toetsontwerp volgens het Evidence-Centered ontwerpmodel (naar Mislevy, Steinberg,
& Almond, 2002)
Uit de deelprogramma’s wordt duidelijk dat de leerlingmodellen eerder procesmatig en
dynamisch van aard zijn dan statisch en taxonomisch (zie bijvoorbeeld de deelprogramma’s
zelfregulatie en persoonsvorming). Bovendien zijn de leerlingmodellen eerder veelomvattend
dan reductionistisch van karakter. Zo wordt bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 (Zelfregulatie) aandacht
besteed aan de combinatie van regulatie van cognitie, gevoelens en gedrag. Bij een te ontwikke-
len leerlingmodel op het terrein van persoonsvorming, dat voortkomt uit een combinatie van
invalshoeken en disciplines, zullen wellicht keuzes gemaakt moeten worden om een onbeheers-
bare veelheid aan attributen te voorkomen.
Het taakmodel
In de verschillende deelprogramma’s is relatief weinig aandacht besteed aan de kenmerken
van taken die leerlingen zouden moeten uitvoeren om een zeker niveau van beheersing aan te
tonen. Wel wordt de discussie gevoerd naar de mate van contextspeciciteit van de te ontwik-
kelen en meten vaardigheden en de mate waarin skills generaliseerbaar en vergelijkbaar zijn bij
bijvoorbeeld verschillende vakken of taken.
Bekend is dat het bij vaardigheden veel uitmaakt in welke taakcontext de leerling wordt
gezet (Messick, 1994). Uit competentie-onderzoek is bekend dat taakvariantie een aanzienlijk
ASSEMBLAGEMODEL
Samenstelling van
toets(onderdelen)
Dekking competenties
en vakgebieden
Adaptiviteit aan
leerling en school
LEERLINGMODEL
Essentiële attributen
(meta)cognitieve,
aectieve en fysieke
handelingen
Kenmerkende taaksituaties
Leerprogressies
Barrières/steunbehoeftes
TAAK M ODEL
Sleutelkenmerken
Instructies
Gereedschappen
S t e u n
Responsewijzen
PRESENTATIEMODEL
F y s i e k e
Sociale
Materiële
presentatie van
materialen
Technische
randvoorwaarden
BEWIJSMODEL
Registratie en
scoring van bewijs
Schaling van
scores
Normeren
BASISRAAMWERK
70 Skills: Meetins trumenten
deel uitmaakt van de variantie in prestaties van leerlingen (Brennan, 2000). In een aantal
gevallen convergeren prestaties meer naar taakcontext dan naar de beoogde competentie. Er is
een aanzienlijk aantal verschillende taken en taakcontexten nodig om te kunnen generaliseren
over taakcontext naar de onderliggende te meten skill.
Essentieel bij de te ontwerpen opgaven voor een assessment is dat duidelijk wordt wat
deze moeten oproepen. Bij het meten van probleemoplossend vermogen zal een taak meer
moeten oproepen dan slechts een ‘uitkomst’ of een antwoord; er moet tevens informatie over
het denken, voelen en handelen van de leerlingen op weg naar een oplossing of product worden
verzameld. Daartoe wordt een taakmodel ontwikkeld dat recht doet aan de in het leerlingmo-
del onderscheiden attributen. In de ECD-benadering beschrijft een taakmodel (a) de sleutel-
kenmerken van de taken en de taaksituaties die nodig zijn om observaties te kunnen doen naar
wat de leerling denkt, doet en voelt; (b) de wijze waarop de taken worden aangeboden, zoals
instructies, structurering, steun, stimuli, prompts; (c) de van de leerling verwachte responsen
(als acties of producten), en het daarbij te gebruiken response kanaal (verbaal, visueel, perfor-
maal). Het taakmodel moet hierbij gezien worden als de blauwdruk van opgaven. Om opgaven
meer adaptief te maken is bovendien zicht nodig op de complexiteitbepalende factoren en op
de prestatiecondities. Dit laatste betreft de volgende factoren: 1) de mate van denitie van
het probleem en structurering in de opgave, 2) de mate van steun bij de taakuitvoering, 3) de
beschikbaarheid van strategische hulpmiddelen en 4) de uitwerkings- en presentatie-eisen.
Het bewijsmodel vormt de brug tussen het taakmodel en het leerlingmodel. Het zorgt ervoor dat
de verkregen uitwerkingen van opgaven worden gekwanticeerd tot scores op essentiële hoofdattri-
buten, deelattributen en subattributen, die weer herleidbaar zijn tot de leerdoelen. Het bewijsmodel
betreft twee processen. Ten eerste de registratie en scoring van bewijs: een model met regels voor
het toekennen van scores aan wat leerlingen laten zien in de opgaven. Het tweede proces betreft het
meetmodel of psychometrisch model: een model waarin waargenomen metingen worden verbon-
den aan de veronderstelde attributen in het leerlingmodel. Via het meetmodel krijgen we meetscha-
len, aan de hand waarvan iets kan worden gezegd over de te meten attributen van de leerling (de
skills). Uiteraard zijn voor het doen van uitspraken ideeën nodig over normen die uitspraken toelaten
over de mate waarin leerlingen bepaalde skills beheersen of doelen bereiken, zo mogelijk gekoppeld
aan een uitspraak over de mate van steun die leerlingen daarbij nodig hebben.
Het assemblagemodel
Het assemblagemodel beschrijft hoe opgaven worden geselecteerd voor een assessment en
wanneer een assessment klaar is. Opgaven dienen het beoogde domein van vaardigheden zoals
beoogd in de leerdoelen en leerlingmodel uitgedrukt in termen van hoofd- en deelattributen
goed te dekken. Daarnaast kan een keuze zijn om opgaveselectie adaptief te laten verlopen.
Onderzoeksvragen
Voor een belangrijk deel is het deelprogramma meetinstrumenten ondersteunend aan de
andere programma’s. Daar waar nog geen verantwoorde instrumenten voorhanden zijn of waar
instrumenten voor verbetering vatbaar zijn, is het zaak om instrumenten te ontwerpen of bij te
stellen. Het gepresenteerde ECD-model en de methodiek van validiteitsredeneringen kunnen
daarbij gebruikt worden.
71
Daarnaast is het zaak om de methodiek van instrumentontwikkeling in het kader van
assessments voor advanced skills (en houdingen, motivaties en zeleeld) als object van nadere
studie te beschouwen. Het beantwoorden van de volgende vragen is daarbij van belang:
Welke methoden lenen zich het best om cruciale leerlingattributen en leerprogressies
te onderscheiden?
Hoe kunnen skills worden geoperationaliseerd in valide meetinstrumenten?
Aan welke eisen dienen instrumenten te voldoen, willen deze bruikbare informatie
opleveren voor de bijsturing van het onderwijsleerproces en andere meer summatieve
meetdoelen?
Op welke manier kunnen de resultaten van meetinstrumenten zo worden gerappor-
teerd dat ze docenten handvatten bieden bij het inrichten van hun onderwijs?
Welke methoden van registratie en schaling van leerlinggedrag in dynamische en ver-
borgen vormen van assessment dragen bij aan valide uitspraken over prestaties op skills
van leerlingen?
Korte en lange termijn
Het ligt voor de hand om op korte termijn de ontwikkeling van meetinstrumenten voor skills te
onderzoeken in domeinen waar al een aanzienlijke wetenschappelijke kennisbasis voorhanden
is, zoals lezen, rekenen, en science en domeinen van kernvaardigheden en advanced skills
waarop al veel voorwerk is verricht (zoals metacognitie/zelfregulatie; Ledoux et al., 2013).
Cohortonderzoek
Inzichten op het terrein van meting vorderen snel. Met de komst van nieuwe technologieën is
het mogelijk meer en andersoortige metingen te verrichten, deels via multimediale platforms
en black box-technologie. Dit kan betekenen dat de inhoud en aard van meetinstrumenten
gaandeweg verandert, waardoor vergelijkingen bemoeilijkt kunnen worden. Door verankering
met oudere items en methodes kan geleidelijk aan de meetmethode verbeteren zonder dat dit
ten koste gaat van de vergelijkbaarheid van data op de lange termijn.
Referenties
Bennett, R. E. (2010). Cognitively Based Assessment of, for, and as Learning (CBAL): A
Preliminary Theory of Action for Summative and Formative Assessment. Measurement:
Interdisciplinary Research & Perspective, 8(2-3), 70-91.
Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles,
Policy & Practice, 18(1), 5-25. doi:10.1080/0969594X.2010.513678
Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational
Assessment. Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31. doi:10.1007/s11092-008-9068-5.
Brennan, R.L. (2000). Performance assessments from the perspective of generalizability theory.
Applied Psychological Measurement, 24(4), 339-353.
Brinkhuis, M. J. S. (2014). Tracking educational progress, Doctoral dissertation, University of
Amsterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/11245/1.433219
Deane, P., & Song, Y. (2014). A case study in principled assessment design: Designing
assessments to measure and support the development of argumentative reading and
writing skills. Psicología Educativa, 20, 99-108.
Fredricksen, J.R., & Collins A. (1989). A systems approach to educational testing. Educational
Researcher, 18, 27-32.
72 Skills: Meetins trumenten
Graf, E.A. (2009). Dening Mathematics Competency in the Service of Cognitively Based
Assessment for Grades 6 Through 8. ETS RR-09-42. Princeton: Educational Testing Service.
Kane, M.T. (1992). An argument-based approach to validity. Psychological Bulletin, 112, 527 - 535.
Kane, M.T. (2004). Certication testing as an illustration of argument based validation.
Measurement, 2, 135 - 170.
Kane, M.T. (2006). Validity. In R. Brennan (Ed.), Educational Measurement (4th ed., pp. 17-64).
Westport, CT: American Council on Education and Praeger Publishers.
Klinkenberg, S., Straatemeier, M., & van der Maas, H. L. J. (2011). Computer adaptive practice
of maths ability using a new item response model for on the y ability and diculty
estimation. Computers & Education, 57 (2), 1813–1824. doi:10.1016/j.compedu.2011.02.003
Ledoux, G., Meijer, J., van der Veen, I., Breetvelt, I., m.m.v. ten Dam, G., Volman, M. (2013).
Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Een
inventarisatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Rapport 900, projectnummer 40550).
Messick, S. (1994). The interplay of evidence and consequences in the validation of performance
assessments. Educational Researcher, 23(2), 13-23.
Mislevy, R.J., Steinberg, L.S., Almond, R.G., & Lukas, J.F. (2006). Concepts, terminology, and basic
models of evidence-centered design. In D. M. Williamson, I. I. Bejar, & R. J. Mislevy (Eds.),
Automated scoring of complex tasks in computer-based testing (pp. 15–48). Mahwah, NJ:
Erlbaum.
Moreno-Ger, P., Burgos, D., & Torrente, J. (2009). Digital Games in eLearning Environments :
Current Uses and Emerging. Simulation Gaming, 40 (5), 669-687.
Pellegrino, J. W., Wilson, M., Koenig, J. & Beatty, A. (Eds.) (2014). Developing assessments for the
next generation science standards. Washington, DC: National Academies Press.
Pellegrino, J.W. (2014). Assessment as a positive inuence on 21st century teaching and learning:
A systems approach to progress. Psicología Educativa, 20, 2, 65-77
Reese, D.D., Seward, R.J., Tabachnick, B.G., Hitt, B.A., Harrison, A., & Mcfarland, L. (2012). Timed
Report Measures Learning: Game-Based Embedded Assessment. In: D. Ifenthaler, D.
Eseryel, X. Ge (eds.). Assessment in Game-Based Learning. Foundations, Innovations, and
Perspectives (pp. 145-172). New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer.
Roelofs, E. (2016a). Ontwerp van toetsen volgens de Evidence Centered Design methode.
Examens, 13(2), 4-10.
Roelofs, E. (2016b). Naar richtlijnen voor het ontwerp van toegankelijke toetsopgaven. Examens,
13(2), 4-11.
Scalise, K., & Wilson, M. (2012). Measurement Principles for Gaming. In: D. Ifenthaler, D. Eseryel,
X. Ge (eds.). Assessment in Game-Based Learning. Foundations, Innovations, and Perspectives
(pp. 287-306). New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer.
Shute, V. J., Ventura, M., Bauer, M., & Zapata-Rivera, D. (2009) Melding the Power of Serious
Games and Embedded Assessment to Monitor and Foster Learning: Flow and Grow. (pp.
503-523). In Ritterfeld, U., Cody, M. and Vorderer, P. (eds.) Serious Games: Mechanisms and
Eects. New York/London: Routledge.
Thijs, A., Fisser, P., & van der Hoeven, M. (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het
funderend onderwijs. Enschede: SLO.
73
9. Samenvatting, prioriteiten en vervolg
Dit boek presenteert een publieke onderzoeksagenda voor nader onderzoek naar het
verwerven, ontwikkelen en behouden van skills. Dit hoofdstuk begint met een beknopte
samenvatting van de voorgaande hoofdstukken en beschrijft vervolgens de hoofdlijnen en
prioritering voor verder skills onderzoek in de nabije toekomst. We besluiten dit boek hoe we als
skills-platform voorstellen om met deze publieke onderzoeksagenda verder te gaan.
Samenvatting
We gebruiken een indeling waarin we advanced skills onderscheiden van kernvaardigheden, die
domeinspeciek zijn. Advanced skills zijn domeinneutraal en reiken over de diverse domeinen
heen. Binnen de categorie advanced skills onderscheiden we vier leerpsychologische dimensies:
1. Vaardigheden (kritisch en creatief denken, onderzoekende en ontwerpende vaardighe-
den, en zelfregulatie)
2. Houdingen (een nieuwsgierige houding, een positieve houding tot samenwerken en een
onaankelijke en probleemoplossende houding)
3. Motivaties (intrinsieke en extrinsieke motivaties)
4. Zeleeld (zelfvertrouwen en groei-mindset)
Om de ontwikkeling van advanced skills in het onderwijs goed vorm te geven is onderzoek nodig
naar de vakinhoudelijke domeinen waarbinnen de diverse advanced skills het best aangeleerd
kunnen worden. Vanuit leerpsychologisch perspectief is daarbij van belang te onderzoeken wan-
neer welke advanced skills het best kunnen worden geleerd. Daarnaast is onderzoek gewenst
naar de skills van docenten en de ondersteuning van hen in het onderwijzen van advanced skills.
Zelfregulatie, dat valt onder advanced skills, houdt in dat leerlingen die hun leren zelf
reguleren actief en constructief bezig zijn met het genereren van betekenis en dat ze hun
gedachten, gevoelens en gedrag aanpassen ten behoeve van hun leren en motivatie. Zelfregula-
tie wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een ontwikkelings- en dynamisch proces waarbij
de lerende voortdurend een stand van zaken opmaakt en vervolgens probeert om zich aan te
passen om een optimaal niveau te bereiken. Verschuivingen van accenten in de deniëring van
zelfregulatie vragen verder onderzoek naar essentiële componenten van het construct zelfre-
gulatie (en in het bijzonder metacognitie) en de rol en functie van motivationele en aectieve
processen. Daarnaast is onderzoek nodig naar de vraag of zelfregulatie zich ontwikkelt als
domeinoverstijgende of domeinspecieke vaardigheid. Het antwoord op deze vragen heeft ook
eecten voor de manier waarop zelfregulatie gemeten kan worden, en de ontwikkeling van
nieuwe instrumenten. Ook is praktijkgericht onderzoek in authentieke klassettings nodig dat
causale evidentie kan aantonen voor de eectiviteit van instructie in zelfregulatie.
Burgerschap is onderdeel van de socialisatiefunctie van het onderwijs. Het gaat om de
skills om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en de eigen doelen
te realiseren. Maatschappelijke competenties zijn van belang om je binnen sociale verbanden
te kunnen bewegen, zoals de skills die nodig zijn om bij te dragen aan de samenleving, de
democratie en de groepen waarin mensen leven. Scholen hebben een eect op de ontwikke-
ling van burgerschap van leerlingen, maar er blijven nog veel vragen onbeantwoord over hoe
burgerschap zich ontwikkelt en welke aspecten hierop van invloed zijn. Het is daarom relevant
74 Skills: Samenvatting, prioriteiten en vervolg
om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van burgerschap gedurende de levensloop. Voor
de rol van onderwijs bij de (persoons)vorming is inzicht nodig in welke processen en mecha-
nismen bijdragen aan de ontwikkeling van burgerschap. Meer kennis hierover vraagt om zowel
fundamenteel als meer praktijkgericht onderzoek. Gerichte, longitudinale gegevenszameling
is hierbij een prioriteit. Het meten en beoordelen van burgerschap vraagt verdere aandacht.
Voor betrouwbare en valide inzichten in de ontwikkeling van burgerschap is ontwikkeling van
instrumenten onontbeerlijk.
Er bestaan verschillende perspectieven op persoonsvorming en sociaal-emotionele
ontwikkeling:
Dimensionalisering van persoonlijkheidskenmerken (‘klassieke’ benadering);
(Ortho)pedagogiek en ontwikkelingspsychologie (benadering vanuit stoornissen);
Ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken (positieve psychologie);
Interactieperspectief als uitgangspunt voor persoonsvorming (object-subject verschui-
ving);
Wijsgerige basis voor persoonsvorming (ethiek en pedagogiek).
Vanuit deze perspectieven worden verschillende uitspraken gedaan over de relatie tussen
bepaalde persoonlijkheidskenmerken en sociaal-economische uitkomsten en wat wenselijk is
in een dergelijke ontwikkeling. Om helderheid te creëren in de sociaal-economische uitkomsten
van persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling is onderzoek nodig naar de longitudinale
aspecten en opbrengsten daarvan. Daarmee kan verder worden ingegaan op de relatie tussen
de ontwikkeling in de vroege levensjaren en de latere (schoolse) ontwikkeling, en op de rol van
onderwijs in persoonsvorming. Onderzoek naar persoonsvorming kan meer plaatsvinden vanuit
een interactieperspectief, waarbij de leerling als subject wordt betrokken bij de eigen ontwikke-
ling. Als laatste is het, naast het onderzoeken van de ontwikkeling en opbrengsten, essentieel
ook de ethische aspecten van persoonsvorming te onderzoeken: wat is wenselijk?
Internationale skills zijn van belang in de huidige maatschappij. Er bestaan verschillende
denities van internationale skills, waarin met name interculturele skills en taalvaardigheid
in een vreemde taal onderling sterk verbonden zijn. Onderzoek naar verdere aakening en
deniëring van interculturele skills is nodig, evenals naar de ontwikkeling ervan en eectiviteit
van interventies. Onderzoek naar taalvaardigheid in een tweede taal zou zich gezien recente
ontwikkelingen kunnen richten op de eecten van eerder/intensiever tweede taalonderwijs op
de ontwikkeling van de taalvaardigheid en niet-talige ontwikkeling. Voor beide aspecten van
internationale skills (interculturele skills én taalvaardigheid in een tweede taal) is het bovendien
nodig meer kennis te ontwikkelen over de opbrengsten voor het individu en de samenleving, de
skills die essentieel zijn voor docenten en de winst die er te behalen valt in het verbeteren van de
aansluiting tussen onderwijssectoren.
Om het onderzoek in kaart te brengen over skills voor de levensloop en arbeidsmarkt,
kijken we vanuit een overkoepelende blik naar het belang van deze skills, de verhouding
tussen verschillende skills, hoe ze elkaar beïnvloeden en wanneer ze het beste kunnen worden
aangeleerd. Verder onderzoek is nodig naar de eecten van skills voor het individu en de
maatschappij. Daarbij is een relevante onderzoeksvraag wat een tekort aan een bepaald type
skills betekent voor de mogelijkheden van individuen om volwaardig te participeren op de
75
arbeidsmarkt of in de maatschappij. Ook is onderzoek gewenst naar de fasen van de loopbaan
waarin skills van belang zijn en de langetermijneecten van in het onderwijs verworven skills.
Daarnaast is het noodzakelijk om te onderzoeken wat een minimumniveau aan skills zou
moeten zijn en hoe je kunt voorkomen dat sommigen buiten de boot vallen. Om skills eciënt
te kunnen aanleren, is het nodig om te onderzoeken wat het beste in het onderwijs geleerd kan
worden en hoe de ontwikkeling van verschillende skills zich tot elkaar verhoudt.
Goede meetinstrumenten zijn van essentieel belang voor zowel onderzoek als praktijk om
inzicht te krijgen in niveaubepaling en ontwikkeling van skills. Voor de eerder genoemde skills
zijn meetinstrumenten gewenst, voornamelijk om de ontwikkeling van leerlingen te beschrijven
en verklaren. In de ontwikkeling van meetinstrumenten is een tendens zichtbaar waarbij meten
zich richt op een positieve invloed op onderwijzen en leren:
Meten als een proces van valide redeneringen over de leerling
Meten gestuurd door modellen van leren en verwerving van attributen, uitgedrukt in
leerprogressies
Meten in een natuurlijke taaksetting
Het is goed om te benadrukken dat goede meetinstrumenten een noodzakelijke voor-
waarde zijn voor goed onderzoek. De voorgaande hoofdstukken gaan soms over nieuwe of
andere (skills) concepten. De richting waarin het onderwijs en het leren zich beweegt vraagt
dat er goede instrumenten komen om deze skills en de ontwikkeling ervan te meten. Dan gaat
het ook om principiële vragen als de methodiek van meten, in welke setting en welke eisen
gesteld moeten worden. Hoofdstuk 8 biedt voor die discussie een gedegen en inhoudelijke basis
inclusief de methodologische vraag hoe deze skills te meten.
Prioriteiten en hoofdlijnen voor verder skills onderzoek
Onderzoek naar skills gebeurt op uiteenlopende plekken: bij vakgroepen op universiteiten en
hogescholen, bij onderwijsinstellingen, bij kennisinstituten en volop in de onderwijspraktijk.
Dat is goed want skills zijn een belangrijk thema in het maatschappelijke debat en de beleids-
ontwikkeling. Er is een sterk groeiende behoefte aan meer kennis en inzicht in het belang van
skills en het proces van skills vorming, zowel nationaal als internationaal. Het skills-platform
wil met deze publieke onderzoeksagenda aan deze ambitie bijdragen en inspiratie en richting
bieden aan onderzoekers en nanciers voor verder onderzoek op het gebied van skills. Vanuit de
voorgaande hoofdstukken zien we de volgende prioriteiten.
76 Skills: Samenvatting, prioriteiten en vervolg
Prioriteiten
Advanced skills In welke domeinen kunnen de diverse advanced skills het best een plek krijgen, zijn er
nieuwe ontwikkelingen in vakgebieden die nu nog niet in het curriculum zitten, maar
zich bij uitstek lenen voor het verwerven van bepaalde advanced skills en wanneer
kunnen welke advanced skills het best op welk niveau worden aangeleerd?
Welke kwaliteiten moeten docenten in initiële lerarenopleidingen en latere professi-
onalisering ontwikkelen om de ontwikkeling van advanced skills eectief te onder-
steunen/faciliteren?Hoe kunnen docenten daarbij het beste worden ondersteund?
Zelfregulatie Ho e ontwikkelt zelfregulatie/zelfregulerend leren zich (en de comp onenten)? Is er
sprake van domeinspeciciteit of domeinonaankelijkheid bij (componenten van)
zelfregulatie op jonge leeftijd?
Welke rol en functie kunnen motivatie en aect spelen bij de instr uctie en begelei-
ding van zelfregulerend leren in de klaspraktijk? Hoe verhoude n de componenten
cognitie, metacognitie en motivatie/aect tot elkaar in authentieke leercontex-
ten?Welke componenten van zelfregulatie en zelfregulerend leren zijn geschik t om
in het basisonderwijs aandacht te krijgen (en in welke volgorde), rekening houdend
met de ontwikkelingsfase van leerlingen? Hoe zou de instructie/b egeleiding het
best vorm krijgen? Zijn er ver schillen tussen ‘gewone’ leerlingen en leerlingen met
leerproblemen?
Burgerschap Hoe ontwikkelt burgerschap zich gedurende de levensloop? Wat zijn de eecten
daarvan? Zijn bijvoorbeeld leerlingen met meer burgerschapskennis, -houding en
-vaardigheden op latere leeftijd ook meer politiek en sociaal geëngageerd? Welke
eisen stelt dit aan het burger schap van leerlingen tijdens de basisscho ol, middelbare
school, of ver volgopleiding?
Welke mogelijkheden zijn er om burgerschapscompetenties van leerlingen op valide
en betrouwbare wijze in kaar t te brengen, voor toepassing in de onderwijspraktijk
(zelfevaluatie en onderwijsontwikkeling door scholen) en voor beschrijvend en
verklarend onderzoek?
Persoons vorming en
sociaal-emotionele
ontwikkeling
Wat isde relatie tussen ontwikkeling in de vro ege levensjaren en de latere
(schoolse)ontwikkeling
Watzijn longitudinale aspec ten van persoonsvorming, met name vanuit het interac-
tieperspectief.
Internationale skills Op welke wijze kunnen internationale skills eectief en structureel worden geïn-
tegreerd in de beschrijving van leeruitkomsten, de pedagogische interventies en de
toetsing van skills?
Welke eecten zijn er van eerder en/of intensiever onderwijs in het Engels op de ont-
wikkeling van de taalvaardigheid in de twee de taal en op de niet-talige ontwik keling?
Levensloop en arbeids-
markt
Wat betekent een tekort aan een bepaald type skills voor de mogelijkheden van
individuen om volwaardig te par ticiperen op de arbeidsmarkt of in de maatschappij?
Op welke wijze compenseren individuen deze tekorten? Meer in het algemeen, hoe
leiden verschillende skills in combinatie met elkaar tot bepaalde uitkomsten en wat
zijn daarbij achterliggende mechanismes?
Wat is het minimumniveau van kernvaardigheden waarover iedereen zou moeten
beschikken? Hoe gaan we om met eenzijdig getalenteerden? Hoe vo orkom je dat
door een grotere nadruk op advanced skills sommige leerlingen (m.n. onderkant van
onderwijssysteem) buiten de boot vallen?
Meetinstrumenten Welke methoden lenen zich het best om cruciale 21c skills en leerprogressies daarin
te deniëren?
Hoe kunnen skills worden geoperationaliseerd in valide meetinstr umenten, die
bruikbare informatie opleveren voor formatieve doelen (bijsturing onderwijs-leer-
proces) en meer summatieve meetdoelen (opbrengsten van onderwijs).
Hoofdlijnen Zie hieronder
77
Naast deze prioriteiten in de skills onderzoeksprogrammering zien we de volgende
hoofdlijnen.
1. Longitudinaal cohortonderzoek
Een belangrijke conclusie uit alle hoofdstukken is dat longitudinaal cohortonderzoek zeer
gewenst en eigenlijk onontbeerlijk is als we echt willen leren over skills en het proces van skills
vorming. De volgende trajecten zijn relevant:
Nationaal cohortonderzoek (NCO): het voornemen is om bestaande registers te verbin-
den in een structuur die kan dienen als basisinfrastructuur voor cohortonderzoek. We
kennen in Nederland verschillende registers (bijvoorbeeld het Basisregister Onderwijs-
nummer BRON van DUO of de Sociaal-Statistisch Bestanden SSB van het CBS) met
gegevens over o.a. onderwijsprestaties en achtergrondkenmerken van leerlingen. Als
deze gegevens gekoppeld zijn en als startpunt voor cohortonderzoek dienen, hoeven
ze niet nog eens te worden verzameld. Met aanvullende modules kan data over andere
aspecten die relevant zijn voor onderwijsonderzoek apart worden verzameld en aan
de basisinfrastructuur worden toegevoegd. Binnen de basisinfrastructuur voor cohor-
tonderzoek zal scherp moeten worden bekeken hoe een module of modules over skills
eectief en eciënt kunnen worden ingevuld. De vragen en inzichten uit deze rapporta-
ge kunnen daarbij behulpzaam zijn.
Longitudinal Study of Social and Emotional Skills in Cities (LSEC): de OESO (Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)is het LSEC project gestart om een
internationale longitudinale studie over social emotional skills mogelijk te maken. Dit
project borduurt voort op het rapport Skills for Social Progress van de OESO.13 LSEC
beoogt een internationaal toepasbaar meetinstrument voor social-emotional skills te
ontwikkelen en te testen zodat dit vanaf 2020 in internationaal cohortonderzoek kan
worden ingezet. Nederland (OCW) heeft zich aan dit project verbonden met de intentie
om vanaf 2020 daadwerkelijk met het cohortonderzoek mee te doen. Hoe dat als mo-
dule in de NCO infrastructuur ingepast kan worden, zal nader moeten worden bezien.
De vragen in de verschillende deelprogramma’s van deze rapportage vormen daarvoor
een belangrijke basis.
Het is goed om hier te expliciteren dat cohortonderzoek naar skills moet zijn gericht
op brede maatschappelijke opbrengsten, dus niet alleen onderwijssucces maar ook
gezondheid, participatie, veiligheid, welzijn, etc.
13 http://www.oecd.org/edu/skills-for-social-progress-9789264226159- en.htm. Dit rapport heeft twee belangrijke
conclusies. De eerste is dat social emotional skills meetbaar en te vo rmen zijn. De tweede is dat een go ede balans
van cognitieve en social-emotional skills nodig is voor economisch en maatschappelijk succes.
78 Skills: Samenvatting, prioriteiten en vervolg
2. Ander lange termijnonderzoek
Naast cohortonderzoek is ander lange termijn onderzoek naar skills belangrijk. Zo heeft het
NRO een programma met zeven onderzoekthema’s lopen tot 2019 waarin onderzoek naar skills
op diverse plaatsen terugkomt.14
Deze skills programmering sluit aan op een aantal thema’s. Zo gaat ‘Onderwijsaanbod
en curriculum’ bijvoorbeeld nader in op wat er in het curriculum aan bod zou moeten
komen, evenals het hoe en wanneer. Burgerschap en sociale competenties komen terug
in the thema ‘De socialiserende functie van onderwijs’ evenals vraagstukken over de
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en leven lang leren in ‘Onderwijs en le-
vensloop’. Het principe van NRO-onderzoek is dat onderzoekers zelf hun voorstellen op
de gewenste thema’s mogen invullen en onderbouwen. Mogelijk kan deze onderzoeks-
programmering van het skills-platform daarvoor inspiratie bieden.
Er zal in de toekomst meer praktijkgericht onderzoek naar ‘21st century skills’ komen.
Mede op initiatief van en ondersteund door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA is er een platform van lectoren en onderzoekers van hogescholen opge-
richt op het thema 21st century skills. Het doel van dit platform is om kennis te delen,
te ontwikkelen en krachten te bundelen op relevante thema’s. Deze onderzoekspro-
grammering kan daarbij inspireren.
Nederland doet ook mee met internationale projecten met name via de OESO, onder
andere met een project om het creatieve vermogen en kritisch denken van leerlingen te
meten en te beoordelen. In dit project wordt een meetinstrument (rubric) ontwikkeld
evenals - samen met docenten - didactische werkvormen om creativiteit en kritisch
denken te bevorderen.15
3. Onderzoek op beleidsmatige en maatschappelijke thema’s
De maatschappelijke behoefte aan meer kennis en inzichten over skills is groot en neemt snel
toe. Een derde lijn is om onderzoek uit te zetten dat aansluit op lopende of te verwachten
beleidsmatige en maatschappelijke discussies. Doel van dergelijk onderzoek is om inzichten en
antwoorden te geven op meer direct toepasbare en beleidsgerichte vraagstukken of input te
leveren voor discussies.
De ministeries van EZ, OCW en SZW zijn van plan een vervolg op de Netherlands Skills
Survey (NSS) uit te laten voeren. Dit is een publicatie van het CPB in 2013 in samen-
werking met ROA en genancierd door de ministeries van OCW en SZW.16 Een tweede
meting kan een beeld geven van de skills ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar.
Daarnaast kan worden gekeken naar meer actuele vraagstukken, zoals hoe het leren
op het werk of andere leeromgevingen van invloed is op de ontwikkeling van kennis en
skills en wat de relatie is met interne en externe mobiliteit.
14 Dat zijn: onderwijsaanbod en curriculum; onder wijs en technologie; de socialiserende functie van onderw ijs;
ontwikkeling van onderwijsprofessionals; onderwijs en levensloop; het onderwijsbestel en sturing van en in het
onderwijs; onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek.
15 Het onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd bij ongeveer 20 scholen. Dit vindt plaats voor rekenen in groep 5 van
het basisonder wijs en voor de kunstvakken in de 2e klas van het middelbaar onderwijs.
16 http://www.cpb.nl/publicatie/de-nederlandse-arbeidsmarkt-in-taken-eerste-bevindingen-uit-de-nederlandse-
skills-survey. De NSS analyseer t de uitgevoerde taken van werknemers en de k waliteit van de match werknemer/
taken aan de hand van 3 toepassingen: complex iteit en eectiviteit van kennis en vaardigheden, verschillen in
vaardigheden die op school of op he t werk worden geleerd, en het me ten van verschillen binnen en tussen beroepen
in stad en op plat teland.
79
Ook de ontwikkelingen rond het curriculum van het funderend onderwijs zullen
aanleiding geven tot nader onderzoek. Het Platform Onderwijs2032 heeft een advies
uitgebracht met een visie op de kennis en de vaardigheden die leerlingen in het primair
en het voortgezet onderwijs zouden moeten aanleren. Hierin wordt o.a. meer aandacht
gevraagd voor persoonsvorming en ‘vakoverstijgende vaardigheden’ in de vaste kern
van het curriculum. Het advies spreekt over leervaardigheden, creëren, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen en samenwerken. Naar verwachting zullen in het vervolg
vragen naar boven komen die in de verschillende hoofdstukken van deze skills program-
mering worden geadresseerd.17 Vragen die relevant zijn voor het curriculum gaan over
het ontwikkelen en meten van skills. Hiervoor kan deze rapportage als inspiratiebron
dienen. Met name inzichten over skills ontwikkeling en verschillende ontwikkelings-
stadia zullen relevant zijn bij het verder uitwerken van het curriculum. Deze onder-
zoeksvragen zullen mogelijk prioriteit hebben voor Onderwijs2032. Ook zullen nieuwe
methoden voor het meten van skills nodig zijn, bijvoorbeeld als het gaat om burger-
schapsvaardigheden en persoonsvorming, als deze skills meer van belang worden in het
formele curriculum.
Vervolg: naar meer kennis over skills
Het skills-platform ziet dit skills boek als een publieke onderzoeksagenda. Een agenda die we
willen uitdragen omdat we het belangrijk vinden dat onze maatschappij meer kennis en inzicht
krijgt over zo’n cruciaal en bepalend onderwerp als skills. We willen daarom de kennisontwikke-
ling over skills verder aanjagen, zowel binnen de eigen organisaties als daarbuiten.
Inhoudelijk biedt onze skills onderzoeksagenda een inspirerende basis voor meer onder-
zoek naar skills. Dat juichen we toe want naast de inhoudelijke vragen zien we graag dat onze
agenda een startpunt vormt voor de publieke discussie, bewustwording en verdere kennis-
verwerving op het gebied van skills. We gaan deze onderzoeksagenda en de bewustwording
daarover als platform maar ook als individuele leden actief uitdragen. Dat gaan we doen op
bijeenkomsten die we zelf organiseren maar ook op bijeenkomsten of netwerken waaraan we
bijdragen. We nodigen onderzoekers, nanciers, onderwijsinstellingen, beleidsmakers, sociale
partners, andere platforms en netwerken en overige geïnteresseerden uit om met ons in
gesprek te gaan en te bekijken hoe we deze skills programmering gezamenlijk kunnen realiseren.
17 Zie bijv. het hoofdstuk over advanced skills (over welke onderdelen zich het meest lenen voor het aanleren van
advanced skills) of zelfregulering (over welke componenten van zelfregulatie binnen het onderwijs het beste
aandacht krijgen).
80 Skills: Samenvatting, prioriteiten en vervolg
SKILLS VOOR
DE TOEKOMST:
EEN
ONDERZOEKS
AGENDA
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Research
Full-text available
Waar deel I uitsluitend het beleid in kaart bracht, verrijkt dit tweede deel het beeld door in te gaan op de vraag hoe internationalisation at home er bij de instellingen in de praktijk uitziet. De centrale onderzoeksvraag van dit rapport is: Wat is bekend over de daadwerkelijke aanwezigheid en toepassing van internationalisation at home in Nederlandse hogeronderwijsinstellingen? Voor dit rapport zijn de activiteiten omtrent internationalisation at home bij Nederlandse instellingen door middel van deskresearch, casusonderzoek en interviews in kaart gebracht. De analyse omvat de activiteiten die daadwerkelijk worden uitgevoerd, op welke manier dit gebeurt, en wat de instellingen zelf weten over de opbrengsten van deze activiteiten.
Technical Report
Full-text available
The Character Education in UK Schools report was launched by Professor Sir Anthony Seldon, Master of Wellington College, on Friday 27th February 2015 at the City of Birmingham Council House. The research project described in this report represents one of the most extensive studies of character education ever undertaken, including over 10,000 students and 255 teachers in schools across England, Scotland, Northern Ireland and Wales. The research explored the formation of character in students in 68 UK schools and investigated how teachers view their role in developing good character and virtue in students.
Preprint
Full-text available
What is the purpose of higher education, and what role does the internationalization of education play in achieving this purpose? Indeed, what does successful internationalization of higher education mean? What is the evidence of such success? Within higher education, more and more attention is being given to discussing the results of internationalization. Often, though, the focus is on output indicators rather than on outcome and impact indicators (Beerkens et al., 2010), frequently developed for specific institutional or national contexts and thus reducing the possibility of broader international comparisons. This is partly caused by the development of an increasing number of institutional rankings, which are rather one-dimensional and rarely factor in internationalization efforts, educational quality, or student learning.
Article
Full-text available
p>Internationalization is an established reality at most continental European universities, with intercultural competence development as one of its traditional rationales. The problem is that there is little clarity on how higher education institutions have progressed in this regard. The organizational capability to deliver forms a missing link; constraints can be observed at the level of the institution, the academic discipline and the individual academic. A university wide change program focusing on intercultural competence development seems needed.</p
Chapter
Full-text available
The term “Internationalization at Home” and its definition were first introduced in 2001 (Crowther et al 2001). Since then, strongly related and overlapping concepts and definitions have emerged, notably Internationalization of the Curriculum and Campus Internationalization, which have led to confusion over terminology and risk distracting attention from the main job of implementing internationalized curricula. This chapter focuses on the concept and definition of Internationalization at Home. It first critically explores three accepted definitions: 1. Internationalization; 2. Comprehensive Internationalization; and 3. Internationalization of the Curriculum. This is followed by a discussion of three notions which are more contested: the distinction between internationalization at home and abroad; the OECD definition of an internationalized curriculum; and Campus Internationalization. Their similarities to and differences from Internationalization at Home (IaH) are discussed. Next, recent developments in conceptualizing Internationalization at Home and in its implementation are presented. It will be argued that, while Internationalization of the Curriculum is the overarching term, the concept of IaH within that is still valuable in certain contexts and for certain purposes. On the basis of these arguments, it is maintained that the current definition of IaH does not provide sufficient support for those with an interest in internationalizing domestic curricula. The authors therefore propose a new working definition and identify challenges that await those who want to implement Internationalization at Home.
Chapter
Full-text available
The study challenges the assumption prevalent in Higher Education that exposure to diversity through an international experience on campus leads to intercultural competence. Building on a tentative Extended Contact Hypothesis Theory model this case study uses a pre-post observational design to measure the level of intercultural competence, using the Intercultural Development Inventory (IDI). The results demonstrate that first year master students in this study do not progress in the level of intercultural competence whilst on campus; regardless whether they progress from an undergraduate program or are new to the university; despite the fact that they study in an internationalized university environment and are satisfied with the cross-cultural cooperation and are in frequent contact. The social interactions per se did not lead to an increase of intercultural competence. Although respondents in the Denial stage with only a superficial awareness of cultural difference benefit from the presence of somewhat more advanced levels of intercultural competence on campus, the impetus to progress to more inclusive global mindsets seems to be lacking. Respondents substantially overestimated their own level of intercultural competence. The study highlights the need for more in-depth research into the actual development process and the connection with the curriculum; less reliance on self-reports but combining qualitative assessment methods with quantitative measurement of intercultural competence; and the consideration of the impact of the social environment and the organizational capability to deliver on intercultural competence development.
Book
This volume presents in detail the results, and policy implications, of a crucial project that aims to help shape the future for millions of Europeans. Higher education policy has increasingly gained a supranational dimension in Europe, with a federalist perspective boasting growing influence over national education policies. Given the vital links between the framework of higher education and the economy, this comes as no surprise in a Europe of coalescing financial interests. Against this background a large-scale research project was launched to assess the demands made by a modern ‘knowledge’ society on graduates of higher education. Called the REFLEX Project, it also aimed to establish the degree to which Europe’s higher education institutions are up to the task of equipping graduates with the skills to meet these demands. Rather than focus solely on tertiary education institutions, the REFLEX Project also sought to analyze how the requirements of the wider economy—as well as graduates’ ability to fulfil them—are in turn influenced by the way in which the process of work is organized in institutions of employment. It was a huge project undertaken across 16 nations, featuring a survey of Europe-wide proportions—with some 70,000 graduate respondees. In addition to setting out the findings of the survey, whose content constitutes the largest data set of any comparable undertaking, this in-depth report uses these results to infer vital matters of policy that will need to be assimilated by those individuals and social institutions which help fashion tomorrow’s education paradigm—including graduates and prospective undergraduates. Whether consulted as a source of raw data or read as an influential intervention in the debate over education, this report deserves the widest possible readership.