ArticlePDF Available

Ocena procedur operatywnego controllingu projektów – wyniki badań 2014-2015

Authors:

Abstract and Figures

Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań z zakresu operatywnego controllingu projektów wykonanych w latach 2014-2015. Obejmowały one swoim zakresem m.in.: analizę stopnia spełnienia oczekiwań respondentów w odniesieniu do procedur controllingu projektów funkcjonujących w badanych organizacjach, identyfikację wad i zalet stosowanych obecnie rozwiązań w tym zakresie oraz weryfikację zakresu i częstotliwości kontroli operatywnych w stosunku do poziomu sprawności realizacji przedsięwzięć. EVALUATION OF PROCEDURES IN OPERATIVE PROJECT CONTROLLING-THE RESULTS OF RESEARCH 2014-2015 Summary. The aim ofthis article is to present the results ofresearch in the field of operative project controlling carried out in 2014-2015. These included, among others, the analysis of its scope, the degree to meet the expectations of the respondents in relation to the procedures for controlling projects in the surveyed organizations, identify the advantages and disadvantages of currently used solutions in this field as well as the scope and frequency verification of operative controls in relation to the level of efficiency of projects implementation process.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
Book
Full-text available
Niniejsze opracowanie jest kontynuacją dwóch wcześniej opublikowanych monografii „Controlling strategiczny w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce” (Nesterak i in. 2016) oraz „Rachunek kosztów w praktyce przedsiębiorstw działających w Polsce” (Nesterak i in. 2017). Tym razem uwaga autorów została skupiona na obszarze zastosowania przedmiotowego systemu do wspomagania zarządzania projektem. Tematyka ta nie jest nowa, jednakże ze względu na wciąż rosnące wymagania kadry kierowniczej w stosunku do instrumentów wspomagających zarządzanie, w tym potrzeby ich ciągłego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia, wymaga dalszej eksploracji. Skracanie cykli życia produktów, wzrastająca złożoność prowadzonej działalności, konieczność pracy w wirtualnych zespołach, powszechne wykorzystanie outsourcingu w organizacjach są tylko niektórymi uwarunkowaniami wpływającymi na rosnące znaczenie projektów, szczególnie w działalności gospodarczej. Głównymi celami niniejszej publikacji są: • usystematyzowanie wiedzy dotyczącej controllingu projektu, • diagnoza stanu wykorzystywania tego systemu/metody przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce, rozpoznanie zakresu wspomagania controllingu przez systemy informatyczne. Uwzględniając przyjęte cele oraz specyfikę obszaru i obiektów analizy w badaniach wykorzystano triangulację metod i technik. Dla rozpoznania aktualnego stanu wiedzy przeprowadzono krytyczną analizę literatury przedmiotu. W tym ce-lu skorzystano z elektronicznych baz danych (m.in. BazEkon, CEON Biblioteka Na-uki, Central and Eastern European Online Library Ebsco, Elsevier, ProQuest, Sco-pus, Springer, Web of Science). Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie porównawczej z wiedzą pozyskaną przez autorów monografii w wyniku obserwacji nieuczestniczącej. Obserwacja była prowadzona w latach 2006-2017 w dwóch ty-pach przedsiębiorstw projektowych – wdrażających systemy IT oraz realizujących przedsięwzięcia budowlane. Na tej podstawie wskazano dominujący w niniejszym opracowaniu sposób postrzegania kluczowych dla podejmowanej problematyki kategorii. Bardzo cenne poznawczo były także informacje i sugestie przekazane przez controllerów w trakcie badań ilościowych. Zebrany materiał badawczy poddano analizie i wnioskowaniu statystycznemu. Przy badaniach wykorzystano pakiet Statistica 13.1. Analizy prowadzono przede wszystkim z wykorzystaniem tablic wielodzielczych, tabel wielokrotnych odpowiedzi i dychotomii, testów dotyczących analizy wariancji oraz badano statystyki opisowe zdefiniowanych zmiennych. Praca składa się z czterech zasadniczych części. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę controllingu. Skoncentrowano się przede wszystkim na jego zastosowaniu we wspomaganiu zarządzania projektem. W rozdziale omówiono specyfikę i aspekty metodyczne controllingu, w tym związane z tworzeniem tego systemu. Określono występujące różnice w jego adaptacji oraz implementacji wśród organizacji projektowych i nieprojektowych. W rozdziale drugim opisano instrumenty wspomagające controlling projektu. Szczegółowo scharakteryzowano narzędzia umożliwiające planowanie, kontrolę, a także sterowanie nakładami i rezultatami w ujęciu ekonomicznym (rachunek cyklu życia, kosztorysy, budżety, kalkulacje), jak również monitorowanie terminów realizacji działań (harmonogramy). W rozdziale wskazano na konieczność wspomagania controllingu projektu narzędziami ICT. Tę część publikacji kończy synteza wniosków z przeprowadzonych badań. Wskazano w niej na istniejące luki badawcze wymagające dalszych studiów o charakterze praktycznym. W rozdziale trzecim przedstawiono zgromadzony materiał z badań empirycznych oraz przeprowadzono jego wstępną analizę. Szczegółowo została zaprezentowana metodyka prowadzenia badania ankietowego. W rozdziale tym zestawiono także wyniki dotyczące funkcjonowania controllingu projektu w badanych podmiotach. Rozdział czwarty poświęcono szczegółowej analizie zgromadzonego materiału empirycznego. Rozważania były prowadzone w trzech zasadniczych obszarach. W pierwszym skoncentrowano się na poszukiwaniu cech organizacji projektowych oraz ocenie skali wykorzystania poszczególnych narzędzi i rozwiązań wspomagających controlling projektu. Następnie weryfikowano, czy i w jakim stopniu stosowane metodyki i instytucjonalne rozwiązania w zakresie controllingu projektu wpływają na sposób i jakość zarządzania projektami. Ostatni obszar analizy dotyczył systemów informatycznych. Dokonano w nim identyfikacji skali ich zastosowania oraz podjęto próbę oceny ich wpływu na efekty zarządzania projektami. Pracę kończy podsumowanie, w którym sformułowano diagnozę wykorzystania koncepcji controllingu projektu w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw działających w Polsce.
Article
Full-text available
The article discusses the significance of project manager in project management. It consists of two parts. The first part reviews the literature on project management and the project manager. The second part of the article shows the results of the research. In the first part, the authors present project management phases which can be distinguished in every project. The article contains information about quality management in projects and associated processes. The authors discuss risk management in projects according to PMI. In addition, the article elaborates on cost management in the project. The project manager is presented as being a key factor in the project’s success. The authors discuss the project manager’s most important skills, tasks and features according to the literature. The second part of the article presents the results of the research which was conducted among project managers from the Silesian area who implement projects in different industries. The research tool was a questionnaire which was sent to the recipients via email. The main research was followed by a pilot study. The aim of the research was to investigate the project manager’s impact on project success. The authors invited 80 project managers to participate in the research and 65 of them sent back a completed questionnaire. After analysing the answers, the authors observed a correlation between the interviewee’s professional qualifications and the answers to the rest of the questions. To present the results, the authors divided the respondents into two groups according to the answer of the first question. In the first group, the authors put respondents who have professional qualifications (certifications or being educated to manage projects). In the second group, they put respondents who do not have qualifications. Respondents who had qualifications to manage a project (the first group) were success factors influencing the results of the project. The respondents who did not have qualifications to manage a project (the second group) were more like risk factors for the project. The authors were aware that the research was limited by having such a small research sample and geographical constraints, so it is suggested that further, more extensive research be conducted in order to validate the result of this research.
Article
Full-text available
Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zarządzania ryzykiem w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. W części teoretycznej, na podstawie studiów literatury przedmiotu dokonano systematyzacji pojęć związanych z przedmiotem rozważań. W warstwie empirycznej natomiast zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu wywiadów bezpośrednich oraz formularza ankiety. Na podstawie badań wykazano lukę pomiędzy świadomością respondentów w przedmiotowym zakresie, a stanem faktycznym związanym ze stosowaniem parametryzacji w zarządzaniu ryzykiem kadrowym. Słowa kluczowe: funkcja personalna, zarządzanie ryzykiem, ryzyko personalne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Article
Full-text available
Celem badań opisywanych w artykule była analiza form, rodzajów i typów con‑ trollingu stosowanego w zarządzaniu projektami, w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Autor dokonał również opisu powodów wprowadzenia controllingu projektów do organizacji, zakresu kontroli stosowanej w praktyce projek‑ towej, zidentyfikował stanowiska odpowiedzialne za kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów. W artykule wskazano również korzyści i wady z wprowadzenia systemu controllingu do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. W przekonaniu autora przeprowadzone badania ukazują pewne prawidłowości, które – w odniesieniu do bieżącego i strategicznego controllingu projektów – można zaobserwować w ramach zebranej próby badawczej. Z całą pewnością należałoby kontynuować i pogłębiać te badania w przyszłości, aby stale poszerzać stan wiedzy z tego zakresu.
Article
W artykule przedstawiono specyfikę działalności projektowej. Omówiono metody sporządzania budżetów projektów. Praktykę budżetowania projektów przybliżono na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w pięciu największych krakowskich przedsiębiorstwach działających w branżach budowlanej i informatycznej.
Article
Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję organizacji uczącej się. Zwrócono uwagę na jej istotę i charakterystykę. Dokonano diagnozy organizacyjnego uczenia się w cukierni " Magdalenka " oraz dokonano pomiaru rezultatów uczenia się w analizowanych obszarach. Kierunki doskonalenia działań w badanej organizacji przedstawiono za pomocą modelu pajęczyny. Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, małe przedsiębiorstwo, metody doskonalenia, pomiar rezultatów Summary. This article presents the concept of a learning organization. Attention was drawn to the nature and characteristics of learning organization. The diagnosis of organizational learning in confectionery " Magdalenka " was done and the results of organizational learning in the analyzed areas was measured. Directions of improvement of performance in the studied organizations presented by the model cobwebs.
Article
An easy-to-follow guide to the theory and practice of project scheduling and control No matter how large or small the construction project, an efficient, well-thought-out schedule is crucial to achieving success. The schedule manages all aspects of a job, such as adjusting staffrequirements at various stages, overseeing materials deliveries and equipment needs, organizing inspections, and estimating time needs for curing and settling-all of which requires a deep understanding on the part of the scheduler. Written by a career construction professional, Construction Project Scheduling and Control, Second Edition has been fully revised with up-to-date coverage detailing all the steps needed to devise a technologically advanced schedule geared toward streamlining the construction process. Solved and unsolved exercises reinforce learning, while an overview of industry standard computer software sets the tone for further study. Some of the features in this Second Edition include: Focus on precedence networks as a viable solution to scheduling, the main part of project control The concepts of Dynamic Minimal Lag, a new CPM technique developed by the author A new chapter on schedule risk management By combining basic fundamentals with advanced techniques alongside the robust analysis of theory to enhance real-world applications, Construction Project Scheduling and Control is an ideal companion for students and professionals looking to formulate a schedule for a time-crunched industry in need of better ways to oversee projects.
Article
Incluye índice Contenido: La naturaleza del proyecto. Un panorama de la planeación TPC. Un panorama de la planeación del trabajo. Planeando la amplitud del trabajo. Desarrollando la estructura segmentada de trabajo. Agendando: el método de ruta crítica, el método del diagrama de precedencia. Asignación de recursos basada en actividades. Agenda de recursos y jerarquización. Seguimiento y control del proyecto.
A Low Tolerance for Error PM Network
  • I Bibliografia
  • R Bertsche
Bibliografia I. Bertsche R.: A Low Tolerance for Error, " PM Network", April 2015, Vol. 29 (No 4)
Controlling i budżetowanie projektów-wybrane zagadnienia Controllingwiedza i narzędzia praktyczne
  • E Bukłaha
Bukłaha E.: Controlling i budżetowanie projektów-wybrane zagadnienia. " Controllingwiedza i narzędzia praktyczne", 17 listopada 2008, Wydawnictwo Forum, Poznań 2008