Article

POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI THE BUILDING OF WOMEN IDENTITY THROUGH BODY IN POSTMODERN SOCIETY Ömür ALYAKUT @BULLET

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

z Bu araştırmada, post modern toplumda kadın kimliğinin medyada nasıl temsil edildiğini belirlemek ve kadın bedenine güzellik anlayışının hangi imgelerle yansıtıldığını irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla post modern toplumda kadın kimliğinin bedeni üzerinden inşası, amaçsal örneklem yönetimi ile seçilen Nestle Nesfit ve Doğadan Form reklam filmleri üzerinden incelenmiştir. Örnek reklam filmlerinin seçilme nedeni marka olarak küresel bir bakışı yansıtması, kadınlar tarafından marka bilinirliğinin yüksek olması ve geniş bir tüketici kitlesine sahip olmasıdır. Araştırmada göstergebilimsel çözümleme yöntemi uygulanmıştır. Göstergebilimsel çözümlemede, reklam filmlerinin öncelikle genel betimlemesi ve anlatı yapısı incelenmiş ardından gösterge çözümlemesi yapılarak renk, hedef kitle ve anlamlandırma başlıkları altında analiz edilmiş ve betimlenmiştir. Araştırma sonucunda kadın kimliğinin medyada bedeni üzerinden temsil edildiği ve bu temsilin post modern güzellik yargılarına uygun olduğu görülmüştür. Tüketim toplumunda ataerkil bakış açısıyla tanımlanan bu yargıların kadın bedenini nesneleştirdiği ve ince, sportif, uzun bacaklı genç kadın bedenleri üzerinden yeniden ürettiği ve meta olarak tükettiği belirlenmiştir. Abstract In this research, it was aimed to determine how women's identity is represented in the media in the post modern society and to investigate which imagery reflects the concept of beauty of the female body. For this purpose, Nestlé Nesfit and Doğadan Form commercial films, which were selected with the purposeful sample management in the postmodern societies, were constructed. The reason for the selection of sample commercial films is that they reflect a global look as a brand, have a high brand awareness by women, and a large consumer base. Semiotic analysis method was applied in the research. In the semiological analysis, the general description and narrative structure of the commercial films are analyzed firstly and then analyzed and described under the heading of color, target group and meaning. As a result of the research, it is seen that the female identity is represented in the media through the body and this representation is suitable for post modern beauty judgments. It has been determined that these judgments, which are defined by the patriarchal point of view in the consumer society, objectify the female body, thin, sporty, long-legged young women reproduce through their bodies and consume them as commodities. Giriş Toplumsal yapıda ve kültürel değerlerde ortaya çıkan değişimler, bedenin görünümüne ilişkin algılara da yansımaktadır. Bunun en önemli göstergesi günümüz tüketim toplumunda bireylere çeşitli araçlar yardımıyla yeni bedensel formların dayatılmasıdır. Kimliği oluşturan en önemli ve neredeyse tek unsur olan kişinin vücudu, günümüzde incelik (bedensel zayıflık), güzellik ve gençlik kavramlarını birer mit durumuna getirmiştir. Özellikle televizyon olmak üzere sinema filmleri, reklamlar, klipler sürekli olarak bu efsaneyi beslemektedir. Gerçekçi olmayan standartlar yaratılmakta ve bu standartlar medya ile sürekli dayatılmaktadır (Başkaya, 2005). Kadın, dayatılan bu standartlara razı olmakta ve istenen kadın kimliğine dolayısıyla bedene sahip olmak için hem maddi hem de manevi çaba sarfetmektedir. Böylece kadın, bedeni üzerinden metalaşmakta ve kültür endüstrisinin elinde tüketilmektedir. Bu bağlamda, günümüz toplumundaki kadın kimliğinin medyada nasıl temsil edildiğini belirlemek ve post modern çağda kadın bedenine güzellik anlayışının hangi imgelerle yansıtıldığını irdelemek araştırmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaçla, post modern toplumda kadın kimliğinin bedeni üzerinden inşası, Nestle Nesfit ve Doğadan Form reklam filmleri üzerinden incelemiştir. Araştırmada göstergebilimsel çözümleme tekniği uygulanmıştır. Çözümlemede reklam filmlerinin öncelikle genel betimlemesi ve anlatı yapısı incelenmiş ve gösterge çözümlemesi renk, hedef kitle ve anlamlandırma başlıkları altında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemi ile açıklanmıştır.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.