Technical ReportPDF Available

Abstract and Figures

Türkiye’de ve dünyada öğretmenlerin mevcut mesleki durumları ve statüleriyle ilgili çeşitli sorunlar ve kaygılar vardır. Tarihsel ve kültürel olarak yüceltilen öğretmenlik mesleğinin nesnel koşullarının öğretmenleri tatmin eden bir düzeye ulaştığını söylemek oldukça zordur. Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü başlıklı bu çalışma, eğitim sisteminin en önemli aktörü olan öğretmenlerin gözünden Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin mevcut durumunu ve statüsünü incelemektedir. 26 ilde ve 3.034 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen bu tarama araştırması; öğretmenlerin iş doyumu, meslek tercihi, mesleki bağlılık, yakınma, bireysel ve toplumsal değer algısı, ücret memnuniyeti, tükenmişlik, mesleki özerklik, karar alma mekanizmalarına katılım, çalışma koşulları ve mesleki gelişim konularındaki görüşlerini ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, özellikle de uluslararası kıyaslamalar eşliğinde analiz edildiğinde, Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Türkiye’de eğitim kalitesinin artırılması için öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi ve öğretmenlerin niteliğinin artırılması bir zorunluluktur.
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... In addition to the growing number of teachers in Türkiye, rapid and continuous changes in the education system, increasing and diversifying roles of teachers, and growing opportunity gaps between schools mean new heavy burdens for Turkish teachers (Gür, 2014;Özoğlu et al., 2013;Yurdakul et al., 2016). All these circumstances can be asserted to impel teachers to search for new schools where they might find an easy-to-work environment and relieve this growing burden, which causes teacher turnover to be a common phenomenon, especially in particular regions and provinces (Özoğlu, 2015;Turhan & Memduhoglu, 2022). ...
... DL, which has recently started to attract scholarly attention (Bektaş et al., 2022), is different from traditional leadership styles in that it does not put the school principal at the center of leadership roles at school. Although there is a discussion that DL is nothing but the relabeling of previous leadership concepts (Storey, 2004), it has been acknowledged as a new and unique form of leadership that promotes DL functions among team members (Yukl, 2019). Considering the growing research attention on DL, in this study, we have tried to link DL with two positive outcomes-namely WE and TinP-and hypothesized that: H1: Principals' DL will be positively related to (a) teachers' WE and (b) TinP. ...
Article
Full-text available
This study examined the relationships among school principals' distributed leadership, teachers' psychological capital, trust in the principal, work engagement, and turnover intention. The research sample consisted of 397 primary and secondary school teachers. The study employed a cross-sectional survey design using quantitative methods. Distributed Leadership Scale, Psychological Capital Questionnaire-Short Form, Utrecht Work Engagement Scale-Ultra short version, Trust in the Principal Scale, and Teachers' Intent to Move to Another School Scale were used to gather the data. Multiple mediator analysis in structural equation modeling (SEM) with the bootstrapping method was used to analyze the direct and indirect effects of dependent variables on teachers' turnover intentions. 95 % confidence intervals were calculated using 2000 samples to examine the mediating effects. The results indicated that the direct effects of distributed leadership and psychological capital on teachers' turnover intentions are insignificant. Psychological capital negatively and indirectly affects turnover intentions through work engagement while distributed leadership negatively and indirectly influences turnover intentions via work engagement and trust in principal. The study emphasized the role of job and personal resources in understanding teachers' turnover intentions. Based on the results, principals are recommended to demonstrate distributed leadership behaviors to build trust and use intervention strategies to strengthen teachers' psychological capacities if they want to lower teachers' turnover intentions.
... This situation can be associated with the status of the teaching profession in today's world, the society's view of the profession and its prestige in society. The fact that low status and prestige of the teaching profession compared to the past (Pişkin & Parlar, 2021;Ünsal, 2018;Ünsal et al., 2017;Ünsal & Bağçeci, 2016;Yurdakul et al., 2016;Karaman et al., 2013;Özoğlu et al., 2013) and the fact that teachers with low social status cannot meet the desired expectations in the teaching process (Özkale, 2016) can be cited as the reason for the stereotypes that emerged with this research. This situation can also affect the image of the teaching profession in society. ...
... This situation can be associated with the perception of gender in our society.. The fact that individuals in Turkey are significantly affected by stereotypes in the career selection process (Aldağ & Tekdal, 2015;Koyun et al., 2013;Kara, 2006), and that gender is one of the factors determining the status of professions in society (Yurdakul et al., 2016) supports this situation. Because the roles of men and women can differ in every society, and it is known that the form of visibility, the way of gaining a place in the society and the rate of active participation in the society change according to gender. ...
Article
Full-text available
This research aims to determine the stereotypes about the teaching profession. In line with this purpose, 104 classroom teachers determined by the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, were determined as the study group in the 2021-2022 academic year. In this study, which was directed by the basic qualitative research model, one of the qualitative research approaches, semi-structured interview forms, were used to collect data. The purpose of this interview form was to identify the stereotypes experienced by classroom teachers, the cause for the creation of these judgments, and the behaviours expected of teachers and non-teachers to combat these stereotypes. The content analysis technique was used in the analysis process of the obtained data. As a result of the research, the teaching profession, It is seen that there are stereotypes that it is comfortable, having a lot of holidays, working half a day, the most difficult, earning money while lying down, a sacred, female profession. Examining the origins of stereotypes reveals that the teacher (attitude, qualifications, type of employment) and working conditions are professional factors. In contrast, the country's political structure, the media, and the social perspective are non-professional factors.
... Only 13% of the candidates stated that they chose teaching for reasons such as being a respected profession, serving the society, and raising a new generation. Contrary to all these studies, Yurdakul, Gur, Celik, and Kurt's (2016) studies reveal that the majority of teachers (62%) expressed satisfaction with the fact that their profession provides them with the opportunity to become a respected person in the society. ...
... At the same time, the participants stated that their families did not support them in the selection process and that they saw preschool education teaching as a female profession. In the researches of Ubuz and Sari (2008), Sara and Kocabas (2012), Yaman et al. (2001), andYurdakul et al. of (2016) it's been relaved that, individuals stated that they made a choice according to the results of the exam they took. ...
... Teachers are reliable people known by their professional reputation in the society (Gonulacar, 2016). However, it has been revealed that the society's respect towards teachers has declined and its expectations from teachers have changed (Dogan, 2018;TEDMEM, 2014;Unsal, 2018;Yurdakul et al., 2016). Nevertheless, Turkey is among the countries where teachers are respected most (TEDMEM, 2014). ...
... Öğretmenler, toplumda mesleki saygınlığı ile tanınan güvenilir kişilerdir (Gönülaçar, 2016). Ancak toplumun öğretmenlere karşı saygısının azaldığı ve toplumun öğretmenlerden beklentilerinin değiştiği ortaya çıkmıştır (Doğan, 2018;TEDMEM, 2014;Ünsal, 2018;Yurdakul et al., 2016). Buna rağmen Türkiye, öğretmenlere en çok saygı duyulan ülkeler arasında yer almaktadır (TEDMEM, 2014). ...
Article
Full-text available
Öğretmenin hizmet öncesi aldıkları eğitimlerin niteliği, öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini belirlemede önemli bir etmendir. Bu araştırmanın amacı mesleğinin ilk beş yılı içerisinde olan öğretmenlerin fakültelerine yönelik düşüncelerini ve anlamlandırmalarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel anlatı araştırması şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilen 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; eğitim fakültesindeki derslerin kuramsal ağırlıklı olduğu, fakültedeki öğrenim hayatının öğretmenlik becerilerini kazandırma açısından yetersiz olduğu, öğretmenlerin fakültede öğretmenlik hayatlarında işe yaramayan bilgiler edindikleri, bu nedenle öğretmenlik hayatlarında çok zorluk çektikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, okul deneyimi/öğretmenlik uygulamasının süre olarak az olduğu ve uygulamaların verimsiz geçtiği, öğretmenlerin dezavantajlı öğrencilerin eğitimi, mülteci öğrencilerin eğitimi, okuldaki yöneticilik iş ve işlemlerine yönelik yetkinlikler, sınıf yönetimi becerileri, birleştirilmiş sınıf uygulamaları gibi konularda problemler yaşadıkları ortaya konulmuştur. Araştırmada fakültede öğretmenlere her çocuğun değerli olduğu ve sürekli ön planda tutulması gerektiği bilincinin kazandırıldığı, eğitim fakültelerinin halen görevde olan öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması gerektiği, öğretmenlere ve eğitim fakültesi mezunlarına toplumda saygı duyulduğu belirlenmiştir.
... Correspondingly, in their research examining teacher autonomy, Karatay et al. (2020) discovered that teachers with higher professional seniority act more autonomously. Similar results have been reported in some other studies (Yılmaz, Oğuz, & Altınkurt, 2017;Yurdakul, Gür, Çelik, & Kurt, 2016). It can be said that teachers' capability of taking up a position against some of the limiting factors such as school management and legislation in the later years of their profession allows them to act more autonomously. ...
... According to the Global Education Monitoring Report Team (2017), Turkey is among the countries where teachers have the least say in deciding on the course content and their autonomy in this respect reduced gradually from 2006 to 2015. Similarly, a study conducted by Yurdakul, Çelik, Gür and Kurt (2016) showed that 54% of the participating teachers think they are the passive practitioners of decisions made by the centre; while 53% consider that they do not influence shaping educational policies. Bümen (2019) stated that the profession of teaching is in the category of restricted institutional and service autonomy (Wermke & Höstfält, 2014) in Turkey and that teachers' autonomy is limited through product control. ...
Article
Full-text available
Despite the increasing popularity of teacher autonomy studies, there is still a need to explore what kind of mechanism or context is created by autonomy in the background while teachers are using or adapting the curriculum. This study aims to investigate teachers’ perceived autonomy at the classroom level as well as their preferences for curricular use and adaptations. Drawing on a sequential explanatory design, after analysing quantitative data from 422 teachers through the teacher autonomy scale - Turkish and the questionnaire of teachers’ preferences for oppositional curricular solutions, interviews were conducted with a selected small group. Findings reveal that Turkish teachers think they have no say in the objectives-content of the curriculum and need more autonomy, despite high scores in instructional planning and implementation. Teachers ideally expect a curriculum to both present all the steps of teaching in detail and provide adaptation opportunities with flexibility. We reveal that no matter how centralised the country they live in, no matter how limited their autonomy, teachers make adaptations with the expectation of a flexible curriculum. Moreover, we found that there are links between teachers’ autonomy scores and adaptation patterns. Teachers with low autonomy scores made adaptations for replacing/ revising rather than extending and omitting.
... Sari (2018) argued that this understanding will cause teachers to lose their professional control and turn them into unqualified people. According to the results of an important study conducted in our country on this subject, more than half of the teachers (54%) believe that they are passive practitioners of the decisions made from the center (Yurdakul et al., 2016). ...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine the Turkish Language teachers' views on the removal of teacher's guidebooks from the curriculum. This study employed case study, one of the qualitative research designs. The study group consisted of 66 Turkish Language teachers. The study group was formed using the maximum variation sampling, one of the purposeful sampling methods. A structured interview form developed by the researcher was used in collection of data. Content analysis was employed to analyze the data obtained from the participants. The majority of the participating teachers stated that they did not approve the removal of the teacher's guidebooks. Teachers expressed that they did not approve the removal of the teacher's guidebooks due to their positive contribution to the teaching of the lessons and preparation for the lesson, and due to their contribution to the course's standards, and stated that should be reprinted.
Conference Paper
Full-text available
Günümüzün üreten toplumlarında iş görenlerin çalışma örgütlerine olumlu bağlılık göstermesi önemlidir. Bu durumla birlikte bireylerin iş ortamlarını sevmeleri, işlerinden haz duyarak çalışmaları iş kalitesini etkilemektedir. Bir kurumunun başarılı olabilmesi için çalışanlarının iş doyumunun yüksek olması gerekmektedir. Toplumu şekillendiren mesleklerden biri olan öğretmenlerin de yaptıkları işten doyum almaları büyük önem taşımaktadır. Bir toplumu değiştiren geliştiren öğretmenler mesleklerini icra ederken bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bireysel ve çevresel faktörlerin olumlu ya da olumsuz yönde olması öğretmenlerin iş doyumu üzerinde etkili olabilmektedir. Geleceğin teminatı öğretmenlerdir. Özellikle de ilk çocukluk dönemiyle birlikte öğrencilerin hayatlarına dokunan sınıf öğretmenleri gelecek nesillerin eğitilmesinde önemli bir rol üstelenmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki öğrenci sayısı, bulundukları okulun sosyal ortamı, okul yöneticilerinin tutumları, velilerin öğrencileriyle ilgili düzeyleri ve öğretmenden beklentileri, öğrenme ortamının eksiklerinin giderilememesi, maddi ve manevi eksiklikler sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyinin belirlenmesi ve iş doyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin cinsiyet, mesleki kıdem, kadro istihdamı, sınıfındaki öğrenci sayısı, okula ulaşım süresi ve okulun sosyal ortamı değişkenleri ele alınarak iş doyumları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılı içerisinde Şanlıurfa merkez ilçelerinden Eyyübiye ilçesinde görev yapmakta olan, rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenen 123 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Minnesota İş Doyum Ölçeği ve öğretmenlerin kişisel özelliklerine ve çalışma ortamlarına ilişkin sorulardan oluşan Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
Article
Full-text available
Studies in various Western countries since the 1980s established that teachers find themselves increasingly more subjected to outside control and are often reduced to enforcers of decisions made by others. This study presents findings from a qualitative study with 20 teachers in an attempt to discover i) whether teachers' work is being transformed and ii) what type of transformation, if any, takes place. It first analyzes the debate on changes in teachers' skills in advanced industrial societies and moves onto a discussion of the nature of teachers' work, the transformation thereof and the alleged deskilling of teachers. The study later presents findings from a qualitative research indicating that there are significant similarities and differences between teachers' experiences in Turkey and in developed countries. This study reveals that the deskilling approach fails to adequately account for Turkish teachers' experiences, agency and adaptability. Furthermore, while teachers do not regard rather detailed curricula and guidebooks as a restriction of their professional domain, they express the opposite view regarding interventions by parents, inspectors and others. Finally, the study demonstrates that educators in Turkey have strong concerns regarding the future of their profession.
Article
Full-text available
This study aims to identify factors that are effective on decision making at school, to analyse how these processes occur, to investigate whether decision making processes differ from school to school; and to demonstrate whether decision making processes at schools are associated with personality, decision making strategies and principals’ leadership. The research was conducted during 2012-2013 academic year in central districts of Ankara. It covered a total number of 473 participants (22 principals and 449 teachers), who work in 24 different elementary schools. In order to collect necessary data for the research, Adjective Based Personality Scale (Bacanlı, İlhan and Aslan, 2009), Leadership Styles Scale (Çuhadaroğlu, 2008) and Decision-Making Questionnaire at School and Decision Making Process Questionnaire at School, which were developed by the authors, were employed in this study. In analysing the data, two-level hierarchical linear model technique was used. According to the research findings, the most important factors in decision making at schools are deputy principals, senior education managers and teachers. The least effective ones are citizens that are not custodians for students, non-educative personnel at school and representatives of non-governmental organisations. Özet Bu çalışmada, okullarda karar verme sürecinde etkili olan faktörlerin neler olduğu, okulda karar süreçlerinin nasıl gerçekleştiği, karar verme süreçlerinin okullara göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve okullardaki karar verme süreçlerinin kişilik, karar verme stratejileri ve okul müdürünün liderliği ile ilişkili olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında, Ankara ili merkez ilçelerindeki 24 ilköğretim okulunda görev yapan 22 okul müdürü ve 449 öğretmen olmak üzere toplam 473 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (Bacanlı, İlhan ve Aslan, 2009) ve Liderlik Stilleri Ölçeği (Çuhadaroğlu, 2008) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Okulda Karar Alma Anketi ve Okulda Karar Alma Süreci Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde iki düzeyli hiyerarşik doğrusal model tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okullarda karar alımında en etkili olan faktörler müdür yardımcıları, üst düzey eğitim yöneticileri ve öğretmenlerdir. En az etkili olanlar ise öğrenci velisi olmayan vatandaşlar, okuldaki eğitici olmayan personel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileridir.
Article
Full-text available
Bu çalışmada literatürde ortaya çıkan yaklaşım ve modeller çerçevesinde, öğretmen özerkliği kavramının kapsamı, boyutları ve bu kavramın ifade ettiği olgunun eğitim ve öğretimdeki işlevleri incelenmektedir. Bu konuda dünya genelinde önemli bir literatür oluşmuşsa da, Türkiye’de öğretmen özerkliği olgusu çok az incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de bu alandaki araştırmalarının gelişmesine katkı sağlamak için, konuyu kuramsal düzeyde tartışmayı amaçlamaktadır. Genel bir şekilde tanımlanırsa, öğretmen özerkliği öğretmenlerin mesleki faaliyetlerini planlama, uygulama ve bunlarla ilgili kararları almada sahip olduğu yetki ve özgürlük alanını ifade etmektedir. Özerklik sadece doğrudan eğitim ve öğretimle ilgili hususları değil, genel olarak çalışma ortamı ve okul yönetimiyle ilgili konuları da kapsamaktadır. Dolayısıyla öğretmen özerkliğinin, öğretmenlerin eğitim sistemindeki rollerinin anlaşılması, tanımlanması ve geliştirilmesinde kilit rolü oynayabilecek temel kavramlardan birisi olduğu söylenebilir.
Book
First Published in 1988. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
Article
This study examines the hypothesis that teachers’ perceptions of the decision participation may predict their teaching efficacy and job satisfaction. It examines data obtained from 197 secondary school teachers from 6 secondary schools to identify how teachers’ perception of the decision participation varies, and the extent to which this predict teaching efficacy and job satisfaction. The results obtained from correlation and multiple regression analyses indicated that decision participation factors are positively related to teaching efficacy and job satisfaction. The findings show that decision participation should be supported to promote teaching efficacy and job satisfaction of teachers in schools.
Book
Education at a Glance 2013: Highlights summarises the OECD’s flagship compendium of education statistics, Education at a Glance. It provides easily accessible data on key topics in education today, including: • Education levels and student numbers: How far have adults studied, and how does early childhood education affect student performance later on? • Higher education and work: How many young people graduate from tertiary education, and how easily do they enter the world of work? • Economic and social benefits of education: How does education affect people’s job prospects, and what is its impact on incomes? • Paying for education: What share of public spending goes on education, and what is the role of private spending? • The school environment: How many hours do teachers work, and how does class size vary? Each indicator is presented on a two-page spread. The left-hand page explains the significance of the indicator, discusses the main findings, examines key trends and provides readers with a roadmap for finding out more in the OECD education databases and in other OECD education publications. The right-hand page contains clearly presented charts and tables, accompanied by dynamic hyperlinks (StatLinks) that direct readers to the corresponding data in Excel™ format.
Article
Accountability requires standards for both inputs and outputs in order to address longstanding inequities in U.S. education.