BookPDF Available

A Granxa Agrícola-Experimental da Coruña, 1888-1928. Contribución ao estudio da renovación técnica da agricultura galega.

Authors:
  • University of Santiago de Compostela. Galicia, Spain

Abstract

Is one of the first and most comprehensive works on the history of the innovation system state farm in Spain. Its construction and operation from 1888 to 1930. It analyzes the type of innovations developed by the scientific and technical center, connecting with farmers and the political and social environment, as well as the relationship with the companies supplying agricultural inputs. It discusses the types of innovations developed and disseminated, also failed: livestock (cattle, mainly) innovations in crops (corn and potatoes); mechanical, fertilization, plant health, animal health; as well as training activities associated with (school specialists, supervisors, etc.). It also analyzes the systems of diffusion newspapers agricultural fields of experimentation, epistolary relationships, etc. Es uno de los primero y más exhaustivos trabajos sobre la historia del sistema de innovación estatal agrario en España. Su construcción y su funcionamiento entre 1888 y 1930. Se analiza el tipo de innovaciones desarrolladas por los técnicos y científicos del centro, la conexión con los agricultores y el entorno político y social, así como la relación con las empresas suministradoras de inputs agrarios. Se analizan los tipos de innovaciones desarrolladas y difundidas, también las fracasadas: ganaderas (bovinas, principalmente), innovaciones en cultivos (maíz y patatas); mecánicas, fertilización, fitosanitarias, zoosanitarias; asi como as actividades de formación asociadas (escola de peritos, de capataces, etc.). También se analizan os sistemas de difusión: xornais agrarios, campos de experimentación, relacións epistolares, etc.
A preview of the PDF is not available
... Iso é o que quero facer aquí, intentar interpretar a Rof Codina dende o presente, pero no seu contexto zou a moda dos concursos para a selección dos mellores exemplares que debían de construír esa nova raza, con criterios ben definidos. Para iso deseñou libros e táboas de rexistro ou instrumentos de medición específicos como o famoso compás Rof (Fernández Prieto, 1988). ...
... Unha pregunta que xa se fixera o xenetista Rafael Alenda nos anos oitenta cando descubriu no Centro de Investigacións de Mabegondo -que aínda dependía do INIA-as publicacións que daban conta dos ensaios e das investigacións de comezos do século XX sobre a raza rubia. Foi a súa intervención a que nos puxo na pista destas orixes, xunto coa guía de Díaz-Fierros e, sobre todo, a do inefable agrónomo Gregorio Santaolalla, artífice da conservación de toda a documentación da antiga Granxa Agrícola Experimental de Galicia (creada en Monelos en 1888) da que procede o actual centro de Mabegondo (Fernández Prieto, 1988). ...
... Os espazos de comunicación eran as casas, onde acudía como veterinario, as sociedades agrarias coas que colaboraba. Tamén os campos comarcais de experiencias e demostración creados polo Servizo Agronómico do Ministerio e vinculados á Granxa Agrícola Experimental de Galicia (Fernández Prieto, 1988). ...
Article
Full-text available
O que fagor aquí e intentar interpretar a Rof Codina dende o presente, pero no seu contexto histórico. O labor dun veterinario de comezos do século XX interaccionando cos labregos na construcción dunha sociedade civil rural articulada e económica innovadora na medida e a prol dos labregos.
Chapter
Full-text available
Catedrático de Agricultura e Zootecnia na Escola de Veterinaria de Santiago, da que tamén foi director. González Pizarro sitúase a cabalo entre os agrónomos ilustrados do século XIX e os técnicos experimentalistas do XX. As experiencias que realiza e as propostas que formula son arquetípicas —de aí o seu valor— do momento de mudanza no que se sitúan, derradeira década do século XIX
Book
Full-text available
Poderiamos entender unha Galicia sen vacas? Que papel xogou a gandería nas transformacións do agro galego e quén foron os seu promotores? Por que dicía Castelao que o que non lle dá de comer a unha vaca non ten dereito a muxila, ou que o día que emitamos papel moeda estamparemos nel soamente a figura dunha vaca, como símbolo da nosa economía? Como naceu a Raza Rubia Galega? Cal foi a labor da profesión veterinaria na súa mellora? En definitiva, CAL É O VALOR DA VACA NA CONFORMACIÓN DA GALICIA CONTEMPORÁNEA? A obra gañadora do IX Premio de Ensaio “Manuel Murguía” da Deputación da Coruña, é unha achega que responde dende un punto de vista histórico e social ao papel que a gandería, e en especial o gando vacún, tivo no desenvolvemento contemporáneo da economía rural galega. Unha viaxe dende o pasado para entender o presente, onde se pon de manifesto o carácter diferencial que a cuestión pecuaria aporta ao sector agrario galego e a súa articulación.
Article
Full-text available
Las investigaciones de Geografía Urbana tienen un origen muy reciente en Galicia, pues sólo se contabilizan trabajos publicados en los últimos quince años. Destacan los análisis realizados sobre la ciudad de Vigo. En general la temática centrada en las ciudades, las villas y la comarcalización del territorio. Investigations about Urban Geography have a very recent origin in Galicia, because only works published in the last fifteen years are accounted. There are important studies about the city of Vigo. Generally, the theme use to be centred in towns, villages and country divisions.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.