ArticlePDF Available

Świadomość Osób Starszych Na Temat Roli Nordic Walking W Profilaktyce Chorób Przewlekłych = Awareness Of The Elderly About The Role Of Nordic Walking In The Prophylaxis Of Chronic Diseases

Authors:

Abstract

Kościńska Elżbieta. Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych = Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(12):29-37. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192160 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4033 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015). 755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 © The Author (s) 2016; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper. Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 01.12.2016. Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases Elżbieta Kościńska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska Słowa kluczowe: Nordic Walking, profilaktyka, seniorzy, świadomość. Key words: Nordic Walking, prophylaxis, elderly, awareness. Streszczenie Nordic Walking, to coraz bardziej powszechna forma aktywności fizycznej. Może być uprawiana w każdym wieku, również przez osoby starsze obciążone chorobami. Istniejące badania dowodzą jej pozytywnego wpływu na poprawę zdrowia i kondycji organizmu.W pracy podjęto próbę poznania poziomu świadomości osób starszych, na temat roli Nordic Walking, w profilaktyce chorób przewlekłych. Badaniami objęto 50 osób, w wieku 60 i więcej lat, nie uprawiających tej formy aktywności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, konstrukcji własnej. Analiza wyników badań pokazała, że świadomość badanych seniorów w tym zakresie jest bardzo niska, szczególnie wśród badanych mieszkających na wsi. Respondenci podali również, że nie planują uprawiania Nordic Walking. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym społeczeństwie wzrasta liczba osób po 60. roku życia, co często wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia, istnieje wciąż potrzeba promowania Nordic Walking, jako bezpiecznej formy aktywności fizycznej. Abstract Nordic Walking is becoming more and more common form of physical activity. It can be practised at any age, even by older people burdened with diseases. Already existing research prove its positive impact on the improvement of health and body condition. The study attempts to understand the level of awareness of the elderly on the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases. Research included 50 people in the age of 60 years old and more, not engaged in this activity. The study used an own designed questionnaire. Analysis of the results showed that awareness of the surveyed seniors on this subject is very low, especially amongst the respondents living in rural areas. Respondents also declared that they do not plan to practice Nordic Walking. Considering the fact that in our society the number of people over 60 years old increases, which is often associated with deterioration of health, there is still a need to promote Nordic Walking as a safe form of physical activity.
29
Kościńska Elżbieta. Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych = Awareness of
the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases. Journal of Education, Health and Sport.
2016;6(12):29-37. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192160
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4033
The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).
755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7
© The Author (s) 2016;
This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,
provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial
use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.
Received: 02.11.2016. Revised 22.11.2016. Accepted: 01.12.2016.
Świadomość osób starszych na temat roli Nordic Walking w profilaktyce chorób
przewlekłych
Awareness of the elderly about the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic
diseases
Elżbieta Kościńska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Słowa kluczowe: Nordic Walking, profilaktyka, seniorzy, świadomość.
Key words: Nordic Walking, prophylaxis, elderly, awareness.
Streszczenie
Nordic Walking, to coraz bardziej powszechna forma aktywności fizycznej. Może być uprawiana w
każdym wieku, również przez osoby starsze obciążone chorobami. Istniejące badania dowodzą jej
pozytywnego wpływu na poprawę zdrowia i kondycji organizmu.W pracy podjęto pró poznania
poziomu świadomości osób starszych, na temat roli Nordic Walking, w profilaktyce chorób
przewlekłych. Badaniami objęto 50 osób, w wieku 60 i więcej lat, nie uprawiających tej formy
aktywności. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety, konstrukcji własnej. Analiza
wyników badań pokazała, że świadomość badanych seniorów w tym zakresie jest bardzo niska,
szczególnie wśród badanych mieszkających na wsi. Respondenci podali również, że nie planują
uprawiania Nordic Walking. Biorąc pod uwagę fakt, że w naszym społeczeństwie wzrasta liczba osób
po 60. roku życia, co często wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia, istnieje wciąż potrzeba
promowania Nordic Walking, jako bezpiecznej formy aktywności fizycznej.
Abstract
Nordic Walking is becoming more and more common form of physical activity. It can be practised at
any age, even by older people burdened with diseases. Already existing research prove its positive
impact on the improvement of health and body condition. The study attempts to understand the level
of awareness of the elderly on the role of Nordic Walking in the prophylaxis of chronic diseases.
Research included 50 people in the age of 60 years old and more, not engaged in this activity. The
study used an own designed questionnaire. Analysis of the results showed that awareness of the
surveyed seniors on this subject is very low, especially amongst the respondents living in rural areas.
Respondents also declared that they do not plan to practice Nordic Walking. Considering the fact that
in our society the number of people over 60 years old increases, which is often associated with
deterioration of health, there is still a need to promote Nordic Walking as a safe form of physical
activity.
30
Wstęp
Starzenie się, jest powszechnym, nieuniknionym i nieodwracalnym etapem w życiu
człowieka, charakteryzuje się stopniowym ograniczeniem funkcji życiowych oraz u części
populacji zwiększeniem chorobowości. Efekty starzenia się dotyczą: zmniejszenia
się sprawności fizycznej, wydolności psychicznej oraz aktywności socjalnej. Zmiany starcze
przebiegają indywidualnie u każdego człowieka, w związku z powyższym można wyróżnić:
zdrowe starzenie się, zwykłe starzenie się i starzenie się chorobowe. Postępujące zmiany
morfologiczno-biochemiczne w zakresie komórek, tkanek i w składzie ciała, zmniejszanie się
rezerw narządowych, możliwości adaptacji organizmu do obciążeń fizycznych, biologicznych
i psychosocjalnych, mają charakter obligatoryjny i wpisują się w fizjologiczny tor zdrowego
starzenia się. Zwiększenie chorobowości w wieku ponad 65 lat w stosunku do wieku
dojrzałego, wzrost śmiertelności, wpisują się w tor zwykłego starzenia się. Patologiczne
starzenie się, charakteryzuje się widocznym udziałem chorób: rozziewem między poziomem
codziennej sprawności a oczekiwaniami chorego, niepełnosprawnością, osłabieniem
fizycznym, osłabieniem wyższych czynności nerwowych, czynności codziennych,
wielochorobowością (Duda, 2012).
Badania naukowe dowodzą, że aktywność fizyczna osób starszych, w znamiennym
stopniu opóźnia procesy patologicznego starzenia się i pozytywnie stymuluje życie osób
starszych. Regularny trening fizyczny poprawia funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego, wydolność tlenową, przeciwdziała zmianom patologicznym w układzie ruchu,
korzystnie wpływa na stabilizację powszechnych w wieku starczym chorób, takich jak:
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze krwi, miażdżyca, osteoporoza, choroba wieńcowa
(Marchewka, 2012). Aktywność fizyczna połączona z odpowiednią dietą stanowi nieodłączny
element pomyślnej starości oraz jakości życia. Jedną z coraz bardziej popularnych form
aktywności fizycznej wśród osób starszych, jest Nordic Walking. Ta forma aktywności jest
prosta i łatwa do opanowania. Nordic Walking opiera się na podstawowych formach
aktywności ruchowej człowieka, jakimi są: chód, marsz i bieg. Dyscyplinę tę zaleca się
zarówno osobom zdrowym, jak i z dysfunkcjami wynikającymi z rozwijających się chorób
cywilizacyjnych, czyli cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia oraz układu
ruchu (Morso i in., 2006; Potoczek, 2010).
31
Wpływ Nordic Walking na poprawę zdrowia seniorów
Nordic walking mimo krótkiej historii zajmuje ważne miejsce wśród innych form ruchu,
nie tylko jako forma rekreacji, ale również stosowany jest w programach terapeutycznych (np.
u pacjentów z chorobami układu krążenia, z POChP, z cukrzycą typu 2, w chorobie
Parkinsona) oraz w usprawnianiu osób w starszym wieku (Potoczek, 2010). Osoby
propagujące Nordic Walking wskazują na liczne korzyści zdrowotne, wynikające
z uprawiania tego rodzaju sportu, jednak niewiele z nich, jak do tej pory, potwierdzono
naukowo. Poniżej zaprezentowano wyniki nielicznych badań, potwierdzających pozytywny
wpływ Nordic Walking na zdrowie i jakość życia.
Z badań mających na celu ocenę wpływu 3-miesięcznego treningu Nordic Walking na
ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia, przeprowadzonych przez Dorotę Purzycką i in.
wynika, że trening Nordic Walking istotnie obniż skurczowe i rozkurczowe ciśnienie
tętnicze krwi. Zaobserwowano również znaczący spadek średniej częstości skurczów serca.
Wśród kobiet aktywnie uczestniczących w cyklu treningowym zaobserwowano również
nieistotny statystycznie spadek wskaźnika masy ciała BMI, oraz statystycznie znamienną
redukcję zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie (Purzycka i in., 2011).
Inne badania przeprowadzone w 2012 roku przez Ewę Strój, w grupie liczącej 30 kobiet
rekreacyjnie uprawiających Nordic Walking, których celem było określenie wpływu
uprawiania Nordic Walking na jakoś życia kobiet w wieku 50-60 lat, wskazują, że 10%
badanych zdecydowanie deklarowała zadowolenie ze swojego stanu zdrowia, większość
ankietowanych (60%) była raczej zadowolona. Trudność z określeniem kondycji zdrowotnej
miało 27% kobiet. Pod ocenę poddano również wpływ treningu na zdolność radzenia sobie
ze stresem. Większość (60%) badanych kobiet stwierdziło, że lepiej radzą sobie ze stresem
uprawiając Nordic Walking. Poprawę jakości życia deklarowało 79% badanych. Na lepsze
samopoczucie, przyjemne spędzanie czasu i większą motywację do działania wskazało 3%
badanych (Strój, 2013). Analizując korzyści wynikające z uprawiania tej dyscypliny sportu
nasuwa się pytanie: Czy seniorzy je znają? W tej kwestii istnieje jeszcze mniej badań. Wyniki
badania „Nordic Walking jako forma aktywności dla ludzi w różnym wieku”
przeprowadzonego w grupie 50 osób, w wieku od 8 do 70 r.ż., (seniorzy stanowili 14%
badanych), mieszkańców miasta i wsi, pokazują, że 21,6% badanych nie interesuje się tego
rodzaju sportem, nie poszukują wiedzy na ten temat. Jednocześnie prawie połowa badanych
(48%), jako motyw uprawiania Nordic Walking, wymieniła: troska o zdrowie i poprawę
kondycji (Dix i in., 2013). Można zatem domniemywać, że ten odsetek badanych zna korzyści
32
wynikające z uprawiania Nordic Walking. Jednak wyniki nie zadawalające. Biorąc pod
uwagę powyższe dane autorka postanowiła przeprowadzić badania wśród seniorów,
mieszkańców miasta i wsi, mające na celu poznanie poziomu świadomości na temat roli
Nordic Walking w profilaktyce chorób przewlekłych.
Metodologia badań i grupa badana
Badania prezentowane w tym artykule miały charakter diagnostyczny. Wykorzystano
w nich metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety zbudowany dla potrzeb prezentowanego artykułu. Kwestionariusz
ankiety składał się z dwóch części: pytań dotyczących świadomości seniorów na temat roli
Nordic Waking w profilaktyce chorób przewlekłych oraz metryczki. Pytania były zaopatrzone
w kafeterię półotwartą koniunktywną (Pilch, Bauman, 2001).
Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku w miesiącach sierpień-październik, wśród
50 osób, mieszkańców miasta Toruń i wsi mazowieckiej Dębsk. Dobór osób badanych był
celowy ze względu na następujące kryteria: wiek (osoby 60 i więcej lat), miejsce
zamieszkania (miasto, wieś). Ostatnim kryterium doboru był brak uprawiania aktywności
Nordic Walking. W każdej grupie badanych (miasto, wieś) było po 25 osób. Większość
badanych (72%) stanowiły kobiety. Średnia wieku badanych wynosiła 67 lat ± 6 lat (śr. ±
SD). Przed rozpoczęciem badania poinformowano respondentów o celu badań i objaśniono
zasadę wypełniania ankiety. W ankiecie były zawarte następujące pytania: Jak badani
oceniają stan swojego zdrowia? Z powodu jakich chorób leczeni? W jaki sposób spędzają
czas wolny? Czy znają Nordic Walking? Jakie korzyści wynikające z uprawiania Nordic
Walking znają badani? Czy osobiście znają osoby uprawiające Nordic Walking? Dlaczego
nie uprawiają tej formy aktywności? Czy planują uprawianie Nordic Walking? Celem badań
było poznanie świadomości osób starszych na temat roli Nordic Waking w profilaktyce
chorób przewlekłych.
Wyniki badań
Badani mieszkający na wsi zdecydowanie gorzej, w porównaniu do badanych z miasta,
oceniali stan swojego zdrowia. Najwięcej badanych z miasta (48,0%) określiło swój stan
zdrowia jako dobry. Wśród respondentów ze wsi najwięcej (36%) określiło swój stan zdrowia
jako średni i zły (32%) (Tab. 1).
33
Tabela 1. Samoocena stanu zdrowia
Stan zdrowia
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Bardzo dobry
2
8,0
0
0
Dobry
12
48,0
6
24,0
Średni
8
32,0
9
36,0
Zły
2
8,0
8
32,0
Bardzo zły
1
4,0
2
8,0
Źródło: Opracowanie własne
Chociaż występuje różnica w samoocenie stanu zdrowia wśród badanych (gorzej oceniali
badani mieszkający na wsi), to jak pokazują dane zawarte w tabeli 2. liczba podanych chorób
z powodu, których cierpią seniorzy, jest bardzo zbliżona. Najwięcej respondentów cierpi
na osteoporozę, nadciśnienie tętnicze i wśród seniorów mieszkających na wsi, na chorobę
zwyrodnieniową stawów. Należy również podkreślić, iż seniorzy cierpią na kilka chorób
jednocześnie.
Tabela 2. Choroby zgłaszane przez badanych
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
8
32,0
10
40,0
6
24,0
4
16,0
3
12,0
8
32,0
2
8,0
4
16,0
9
36,0
11
44,0
9
36,0
2
8,0
Źródło: Opracowanie własne
Respondentów zapytano o formy spędzania czasu wolnego. Jak wskazują wyniki zawarte
w tabeli 3, respondenci czas wolny spędzają w różny sposób. Najczęściej podawaną formą
spędzania czasu wolnego przez badanych mieszkańców wsi, było oglądanie telewizji i praca
na działce (kolejno 60 i 56%). Respondenci z miasta również najczęściej podawali, że czas
wolny spędzają oglądając TV, jednak twierdziło tak, niemal połowę mniej badanych (36,0%)
niż badanych ze wsi. Prawie każdy badany wymienił kilka form spędzania czasu wolnego,
jednak wśród wymienionych dominują bierne formy.
34
Tabela 3. Formy spędzania czasu wolnego
Spędzania czasu wolnego
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Oglądanie TV
9
36,0
15
60,0
Czytanie książek
6
24,0
2
8,0
Odwiedzanie sąsiadki
3
12,0
12
48,0
Pomoc dzieciom w pracach domowych
7
28,0
8
32,0
Opieka nad wnukami
6
24,0
9
36,0
Praca na działce
4
16,0
14
56,0
Inne
5
20,0
3
12,0
Źródło: Opracowanie własne
Wyniki badań przeprowadzonych badań wskazują, forma aktywności Nordic Walking
jest znana większej liczbie respondentów z miasta (22 badanych), niż ze wsi (8 badanych).
Tabela 4. Znajomość Nordic Walking
Odpowiedzi
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Znam
22
88,0
8
32,0
Nie znam
2
8,0
16
64,0
Nie wiem
1
4,0
1
4,0
Źródło: Opracowanie własne
Jak wskazują dane zawarte w tabeli 5. osobiście osoby uprawiające Nordic Walking,
zna tylko dwóch respondentów mieszkających na wsi. Co wskazuje, że ta forma aktywności
w badanej miejscowości jest bardzo mało popularna. Zdecydowanie bardziej popularna jest
wśród mieszkańców Torunia.
Tabela 5. Osobista znajomość osób uprawiających Nordic Walking
Odpowiedzi
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Tak
12
48,0
2
8,0
Nie
13
52,0
23
92,0
Źródło: Opracowanie własne
Badani nie uprawiają Nordic Walking, okazuje się również, że znają niewiele korzyści
wynikających z uprawiania tej formy sportu. W pierwszej części pracy wskazano cały szereg
korzyści, których nie wymienili badani. Porównując te informacje, należy podkreślić,
że wiedza respondentów w tym zakresie jest niezadawalająca.
35
Tabela 6. Znajomość korzyści wynikających z uprawiania Nordic Walking
Odpowiedzi
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Sprawność stawów
22
88,0
8
32,0
Chudnięcie
9
36,0
6
24,0
Lepszy humor
8
32,0
0
0
Źródło: Opracowanie własne
Najczęstszą przyczyną nie uprawiania Nordic Walking przez respondentów z miasta,
jest brak chęci do podejmowania aktywności fizycznej, dla badanych seniorów
mieszkających na wsi, to fakt, że nie widzą oni sensu w uprawianiu tej formy aktywności.
Podkreślić należy również przyczynę, którą wymieniło 20% badanych mieszkających na wsi,
to wstyd. Można przypuszczać, że funkcjonujące, szczególnie w małych miejscowościach
stereotypy, na temat starości powodują, że seniorzy niechętnie podejmują formy aktywności,
które są małe znane w środowisku, w którym żyją.
Tabela 7. Przyczyny nie uprawiania Nordic Walking
Przyczyny
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Zły stan zdrowia
1
4,0
4
16,0
Nie widzę sensu
3
12,0
10
40,0
Wstyd
0
0,0
5
20,0
Brak czasu
6
24,0
4
16,0
Nie chcę mi się
15
60,0
2
8,0
Źródło: Opracowanie własne
Analizując dane zawarte w ostatniej tabeli należy podkreślić, iż z jednej strony nie
powinny one dziwić, w kontekście danych zawartych we wcześniejszych tabelach, a z drugiej
strony, powinny niepokoić. Nordic Walking, to forma aktywności fizycznej, która może b
uprawiana niemal przez wszystkich, bez względu na wiek. Zaleca się osobom
z dysfunkcjami wynikającymi z rozwijających się chorób cywilizacyjnych, na które cierpią
badane osoby.
Tabela 8. Czy planują uprawianie Nordic Walking
Odpowiedzi
Miasto
Wieś
N=25
%
N=25
%
Nie
7
28,0
19
76,0
Może kiedyś
17
68,0
3
12,0
Nie wiem
1
4,0
3
12,0
Źródło: Opracowanie własne
36
Dyskusja
Piśmiennictwo poświęcone roli aktywności Nordic Walking, w profilaktyce chorób
przewlekłych u osób starszych, jest jeszcze ubogie. Jednak publikacje, które analizują
problematykę, dowodzą że ma bardzo korzystny wpływ na poprawę stanu zdrowia
i kondycji osób starszych (Mannerkorpi i in. 2010; Breyer i in. 2010; Purzycka i in. 2011).
Społeczeństwo polskie starzeje się, osoby starsze często dotykają choroby przewlekłe
i niepełnosprawność.
Aktywność fizyczna stanowi ważny element profilaktyki problemów zdrowotnych.
W związku z tym, celem badań uczyniono poznanie świadomości osób starszych na temat roli
Nordic Waking w profilaktyce chorób przewlekłych. Uzyskane wyniki badań, należy określić
jako mało optymistyczne. Nie można ich porównać z wynikami badań prowadzonych przez
innych autorów, ponieważ do tej pory nie badano świadomości osób starszych na temat roli
aktywności Nordic Walking, w profilaktyce chorób przewlekłych.
Mimo, że ta forma aktywności jest coraz powszechniej znana, to jak wynika
z przeprowadzonych badań, potrzebne jest ciągłe jej promowanie. Szczególnie należy czynić
to w małych miejscowościach.
Wnioski
Świadomość seniorów na temat roli Nordic Walking, w profilaktyce chorób
przewlekłych jest bardzo niska. Badani wymienili tylko trzy korzyści wynikające
z uprawiania tej formy aktywności. Można przyjąć, że oprócz wymienionych przez
respondentów przyczyn, nie podejmowania aktywności Nordic Walking, brak świadomości
na temat jej znaczenia w profilaktyce chorób, jest kolejną przyczyną. Badani nie planują
podejmowania Nordic Walking, pomimo, że podali, iż cierpią na różne choroby.
Literatura
1. Breyer M.K., Breyer-Kohansal R., Funk G.C. (2010), Nordic Walking improves daily
physical activities in COPD: a randomized controlled trial, “Respiratory Research” nr
11, s. 112.
2. Dix B., Görner K., Błeńska M., Kortas J., Zukow W. (2013), Nordic Walking jako
forma aktywności dla ludzi w różnym wieku, „Journal of Health Sciences” nr 3(11), s.
71-92, http://docplayer.pl/12253642-Nordic-walking-jako-forma-aktywnosci-dla-
ludzi-w-roznym-wieku-nordic-walking-as-a-form-of-activity-for-people-of-all-
ages.html (dostęp: 20.10.2016).
37
3. Duda K., (2012), Proces starzenia się, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J.A.
Żołądź, (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, s. 1-32.
4. Marchewka A. (2012), Aktywność fizyczna oręż przeciw niepełnosprawności osób w
wieku starszym, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J.A. Żołądź, (red.), Fizjologia
starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
s. 386-429.
5. Morso L., Hartvigsen J., Puggaard L., Manniche C., (2006), Nordic Walking and
chronic low back pain: design of a randomized clinical trial, BMC Musculoskeletal
Disorders”, nr 7, s. 77.
6. Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i
jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
7. Potoczek M., (2010), Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji/ „Praktyczna
Fizjoterapia i Rehabilitacja”, nr 10, s. 54 –57.
8. Purzycka D., Prusik K., Bohdan M., Sroka T., Włodarczyk P., Marczulin J., Drewek
K., Prusik K., Wyrzykowski B., Zdrojewski T. (2011), Ocena wpływu 3-miesięcznego
treningu Nordic Walking na ciśnienie tętnicze u kobiet po 60. roku życia,
„Nadciśnienie Tętnicze”, tom 15, nr 6, s.335-340.
9. Strój E., (2013), Wpływ uprawiania Nordic Walking na kobiety w wieku 50-60 lat,
„YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE.
2013. V.4. P. 181-185, http://docplayer.pl/9724402-Wplyw-uprawiania-nordic-
walking-na-kobiety-w-wieku-50-60-lat-ewa-stroj-krakowska-wyzsza-szkol (dostęp:
20.10.2016).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
In patients with COPD progressive dyspnoea leads to a sedentary lifestyle. To date, no studies exist investigating the effects of Nordic Walking in patients with COPD. Therefore, the aim was to determine the feasibility of Nordic Walking in COPD patients at different disease stages. Furthermore we aimed to determine the short- and long-term effects of Nordic Walking on COPD patients' daily physical activity pattern as well as on patients exercise capacity. Sixty COPD patients were randomised to either Nordic Walking or to a control group. Patients of the Nordic Walking group (n = 30; age: 62 +/- 9 years; FEV1: 48 +/- 19% predicted) underwent a three-month outdoor Nordic Walking exercise program consisting of one hour walking at 75% of their initial maximum heart rate three times per week, whereas controls had no exercise intervention. Primary endpoint: daily physical activities (measured by a validated tri-axial accelerometer); secondary endpoint: functional exercise capacity (measured by the six-minute walking distance; 6MWD). Assessment time points in both groups: baseline, after three, six and nine months. After three month training period, in the Nordic Walking group time spent walking and standing as well as intensity of walking increased (Delta walking time: +14.9 +/- 1.9 min/day; Delta standing time: +129 +/- 26 min/day; Delta movement intensity: +0.40 +/- 0.14 m/s2) while time spent sitting decreased (Delta sitting time: -128 +/- 15 min/day) compared to baseline (all: p < 0.01) as well as compared to controls (all: p < 0.01). Furthermore, 6MWD significantly increased compared to baseline (Delta 6MWD: +79 +/- 28 meters) as well as compared to controls (both: p < 0.01). These significant improvements were sustained six and nine months after baseline. In contrast, controls showed unchanged daily physical activities and 6MWD compared to baseline for all time points. Nordic Walking is a feasible, simple and effective physical training modality in COPD. In addition, Nordic Walking has proven to positively impact the daily physical activity pattern of COPD patients under short- and long-term observation.
Article
Full-text available
Low Back Pain is a major public health problem all over the western world. Active approaches including exercise in the treatment of low back pain results in better outcomes for patients, but it is not known exactly which types of back exercises are most beneficial or whether general physical activity provide similar benefits. Nordic Walking is a popular and fast growing type of exercise in Northern Europe. Initial studies have demonstrated that persons performing Nordic Walking are able to exercise longer and harder compared to normal walking thereby increasing their cardiovascular metabolism. Until now no studies have been performed to investigate whether Nordic Walking has beneficial effects in relation to low back pain. The primary aim of this study is to investigate whether supervised Nordic Walking can reduce pain and improve function in a population of chronic low back pain patients when compared to unsupervised Nordic Walking and advice to stay active. In addition we investigate whether there is an increase in the cardiovascular metabolism in persons performing supervised Nordic Walking compared to persons who are advised to stay active. Finally, we investigate whether there is a difference in compliance between persons receiving supervised Nordic Walking and persons doing unsupervised Nordic Walking. One hundred and fifty patients with low back pain for at least eight weeks and referred to a specialized secondary sector outpatient back pain clinic are included in the study. After completion of the standard back centre treatment patients are randomized into one of three groups: A) Nordic Walking twice a week for eight weeks under supervision of a specially trained instructor; B) Unsupervised Nordic Walking for eight weeks after one training session with an instructor; C) A one hour motivational talk including advice to stay active. Outcome measures are pain, function, overall health, cardiovascular ability and activity level. No results available at this point. This study will investigate the effect of Nordic Walking on pain and function in a population of people with chronic LBP.
Aktywność fizyczna -oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym
  • A Marchewka
Marchewka A. (2012), Aktywność fizyczna -oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski i J.A. Żołądź, (red.), Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 386-429.
Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie
  • T Pilch
  • T Bauman
Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie "Żak".
Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji
  • M Potoczek
Potoczek M., (2010), Zastosowanie Nordic Walking w rehabilitacji/ "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja", nr 10, s. 54 -57.