BookPDF Available

Stilovi rada nastavnika

Authors:

Abstract and Figures

PREDGOVOR Pred Vama je monografija koja je nastala kao rezultat teorijskog i empirijskog istraživanja jednog dosta aktualnog pitanja, stila rada nastavnika i njegove povezanosti sa uspjehom učenika u učenju i ponašanju. Ovaj specifičan problem, koji na našim prostorima nije bio cjelovitije istražen, postao je predmet interesovanja autora i teme magistarske radnje koja je odbranjena na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009.god. pod nazivom „Stil rada nastavnika i uspjeh učenika u školi“. Monografija je pregled sintetičkog sagledavanja i kritičke analize brojnih teorijskih razmatranja i relevantnih empirijskih istraživanja. Opredjeljenje za proučavanje stilova rada nastavnika bilo je motivisano nastojanjem da se utvrdi koji stilovi rada su najdominantniji u realizaciji nastave i vannastavnih aktivnosti, odnosno kakve stavove imaju učenici, a kakve nastavnici o određenom stilu rada. Ustanovili smo težnju nastavnika za demokratskim stilom rada koji je dominantni stil u savremenoj kvalitetnoj školi. Kvalitetno obrazovanje je glavni faktor održivog razvoja ljudskih resursa i samo obrazovana društva su razvijena i prosperitetna. O kvalitetnoj školi mnogo se govori posljednjih godina, ne samo u stručnim i naučnim krugovima, već i u široj javnosti. Jedan od bitnih faktora te kvalitete jeste rad nastavnika. Koncepcijski i sadržajno ova monografija je namijenjena prvenstveno nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama, ali može biti koristan materijal studentima pedagoških i učiteljskih fakulteta koji izučavaju pedagošku grupu predmeta. Sadržaji u ovoj monografiji prezentovali su najnovija stručna i naučna saznanja, identifikovali određene probleme u razvojno-stimulativnoj i problemski otvorenoj, a ne u dogmatski-statičnoj formi. Bit ću zadovoljan ako ovim radom bar malo obogatim našu pedagošku literaturu, da podstaknem i druge istraživače, nastavnike, profesore, studente da još dublje sagledaju ovu problematiku, a da rezultate ovog istraživanja pokušaju primijeniti, direktno ili indirektno u realizaciji nastavnog procesa. Ovom prilikom iskreno se zahvaljujem svima koji su pomogli da ova knjiga „ugleda svjetlo dana“. Autor
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
1
2
STILOVI RADA NASTAVNIKA
Autor
Dr. sc. Semir Šejtanić, docent
Izdavač
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavnički fakultet
Recenzenti:
Dr. sc. Mile Ilić, redovni profesor
Dr. sc. Husein Musić, vanredni profesor
Za izdavača
Dr. sc. Asim Peco, vanredni profesor
Lektor i korektor
Mr. sc. Nusret Omerika
Kompjuterska obrada i priprema
Dr. sc. Semir Šejtanić, docent
Štampa
IC štamparija Mostar
Tiraž
300 kom.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo
371.321
ŠEJTANIĆ, Semir
Stilovi rada nastavnika / Semir Šejtanić. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić",
2016. - 262 str. : ilustr. ; 25 cm
Bibliografija: str. 257-262.
ISBN 978-9926-434-05-2
COBISS.BH-ID 23452934
--------------------------------------------------------------------------------------------
3
Lijepa riječ je kao lijepo drvo: korjen mu je čvrsto u zemlji, a
grane prema nebu, ono plod daje u svako doba koje Gospodar njegov
odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili; a ružna
riječ kao ružno drvo: isčupanom drvetu sa površine zemlje nema
opstanka.
(Qur'an, 14:24-26)
4
5
SADRŽAJ
PREDGOVOR .............................................................................................. 9
UVOD .......................................................................................................... 10
I TEORIJSKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU ............................................. 13
1. Terminološka razgraničenja ................................................................ 13
2. Uloga nastavnika u školi ....................................................................... 24
3. Motivacija kao pedagoška dimenzija stila rada nastavnika .............. 26
4. Komunikacija kao pedagoška dimenzija stila rada nastavnika ........ 29
5. Stil rada nastavnika u nastavnim aktivnostima .................................. 32
6. Stil rada nastavnika u vannastavnim aktivnostima ........................... 40
7. Stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi ..................................... 42
7.1. Stil rada nastavnika tokom evaluacije znanja učenika u
tradicionalnoj nastavi ................................................................................. 45
8. Stil rada nastavnika u savremenoj kvalitetnoj nastavi ...................... 48
8.1. Stil rada nastavnika tokom evaluacije znanja učenika u savremenoj
kvalitetnoj nastavi ...................................................................................... 52
9. Utjecaj stila rada nastavnika na socio-emocionalnu klimu ............... 53
10. Stil rada nastavnika s nadarenim učenicima ..................................... 59
11. Stil rad nastavnika sa učenicima neprilagođenog ponašanja ........... 62
6
12. Stil rada nastavnika u inovativnim sistemima ................................... 66
12.1. Stil rada nastavnika u responsibilnoj nastavi ................................. 71
12.2. Stil rada nastavnika u egzemplarnoj nastavi .................................. 73
12.3. Stil rada nastavnika u nastavi različitih nivoa složenosti .............. 75
12.4. Stil rada nastavnika u problemskoj nastavi.................................... 76
13. Faktori koji utječu na uspjeh učenika u školi .................................... 77
14. Osvrt na dosadašnja istraživanja ........................................................ 80
II METODOLOŠKI KONCEPT EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA .. 85
1. Problem i predmet istraživanja ............................................................ 85
2. Značaj istraživanja ................................................................................ 86
2. Cilj istraživanja ...................................................................................... 89
3. Zadaci istraživanja ................................................................................ 89
4. Glavna hipoteza istraživanja ................................................................ 90
4.1. Podhipoteze istraživanja ..................................................................... 90
5. Metode istraživanja ............................................................................... 91
6. Tehnike istraživanja .............................................................................. 92
7. Instrumenti istraživanja ........................................................................ 93
8. Populacija i uzorak istraživanja ........................................................... 96
9. Tok istraživanja ..................................................................................... 98
7
III ANALIZA I INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
................................................................................................................99
1. Pokazatelji procjene učenika i nastavnika o stilu rada nastavnika .. 99
1.1. Autokratski stil rada nastavnika u nastavi i vannastavnim
aktivnostima ................................................................................................ 99
1.2. Demokratski stil rada nastavnika u nastavi i vannastavnim
aktivnostima .............................................................................................. 109
1.3. Laissez fair stil rada nastavnika u nastavi i vannastavnim
aktivnostima .............................................................................................. 118
1.4. Komparativna analiza stilova rada nastavnika u procjeni učenika i
nastavnika ................................................................................................. 127
2. Rezultati procjene učenika stila rada nastvnika s obzirom na uspjeh
kojeg su učenici postigli ........................................................................... 131
3. Rezultati procjene učenika i nastavnika indikatora modaliteta „stil
rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi i inovativnim sistemima“ ... 138
3.1. Demokrarski stil rada nastavnika u inovativnim sistemima ......... 138
3.2. Autokratski stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi ............ 148
3.3. Laissez fair stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi ............. 157
3.4. Komparativna analiza stilova rada nastavnika u tradicionalnoj
nastavi i inovativnim sistemima u procjeni učenika i nastavnika........ 165
4. Stilovi rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi i inovativnim
sistemima posmatrano sa aspekta uspjeha učenika .............................. 169
4.1. Demokratski stil rada nastavnika u inovativnim sistemima ......... 170
4.2. Autokratski stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi ............ 172
4.3. Laissez fair stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi ............. 173
8
5. Rezultati procjene učenika o povezanosti stila rada nastavnika i opšteg
školskog uspjeha ....................................................................................... 175
5.1. Povezanost demokratskog stila rada sa opštim školskim uspjehom
učenika ....................................................................................................... 176
5.2. Povezanost autokratskog stila rada sa opštim školskim uspjehom
učenika ....................................................................................................... 182
5.3. Povezanost laissez fair stila rada sa opštim školskim uspjehom
učenika ....................................................................................................... 188
6. Stil rada nastavnika i ponašanje učenika ........................................... 195
6.1. Povezanost demokratskog stila rada sa ponašanjem učenika u školi
.................................................................................................................... 196
6.2. Povezanost autokratskog stila rada nastavnika sa ponašanjem
učenika u školi .......................................................................................... 205
6.3. Povezaznost laissez fair stil rada nastavnika sa ponašanjem učenika
u školi ......................................................................................................... 214
ZAKLJUČCI ............................................................................................ 227
PRILOZI ................................................................................................... 235
LITERATURA ......................................................................................... 257
9
PREDGOVOR
Pred Vama je monografija koja je nastala kao rezultat teorijskog i
empirijskog istraživanja jednog dosta aktualnog pitanja, stila rada nastavnika
i njegove povezanosti sa uspjehom učenika u učenju i ponašanju. Ovaj
specifičan problem, koji na našim prostorima nije bio cjelovitije istražen,
postao je predmet interesovanja autora i teme magistarske radnje koja je
odbranjena na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009.god. pod nazivom
„Stil rada nastavnika i uspjeh učenika u školi“.
Monografija je pregled sintetičkog sagledavanja i kritičke analize brojnih
teorijskih razmatranja i relevantnih empirijskih istraživanja. Opredjeljenje
za proučavanje stilova rada nastavnika bilo je motivisano nastojanjem da se
utvrdi koji stilovi rada su najdominantniji u realizaciji nastave i vannastavnih
aktivnosti, odnosno kakve stavove imaju učenici, a kakve nastavnici o
određenom stilu rada.
Ustanovili smo težnju nastavnika za demokratskim stilom rada koji je
dominantni stil u savremenoj kvalitetnoj školi. Kvalitetno obrazovanje je
glavni faktor održivog razvoja ljudskih resursa i samo obrazovana društva su
razvijena i prosperitetna. O kvalitetnoj školi mnogo se govori posljednjih
godina, ne samo u stručnim i naučnim krugovima, već i u široj javnosti. Jedan
od bitnih faktora te kvalitete jeste rad nastavnika.
Koncepcijski i sadržajno ova monografija je namijenjena prvenstveno
nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama, ali
može biti koristan materijal studentima pedagoških i učiteljskih fakulteta koji
izučavaju pedagošku grupu predmeta. Sadržaji u ovoj monografiji
prezentovali su najnovija stručna i naučna saznanja, identifikovali određene
probleme u razvojno-stimulativnoj i problemski otvorenoj, a ne u dogmatski-
statičnoj formi.
Bit ću zadovoljan ako ovim radom bar malo obogatim našu pedagošku
literaturu, da podstaknem i druge istraživače, nastavnike, profesore, studente
da još dublje sagledaju ovu problematiku, a da rezultate ovog istraživanja
pokušaju primijeniti, direktno ili indirektno u realizaciji nastavnog procesa.
Ovom prilikom iskreno se zahvaljujem svima koji su pomogli da ova
knjiga „ugleda svjetlo dana“. Autor
10
UVOD
U vremenu koje karakteriše nagli razvoj nauke i tehnike kao i
„eksplozija“ znanja, problem uspjeha, odnosno, neuspjeha učenika u školi
dobiva posebno značenje i težinu. Od optimalnog razvoja intelektualnih
sposobnosti nadolazeće generacije i njihova stavljanja u funkciju razvoja
društva u velikoj mjeri zavisi i razvoj toga društva.
Savremena istraživanja iz oblasti odgoja i obrazovanja sve se više okreću
školi s ciljem utrvđivanja da li, i u kojoj mjeri, škola ispunjava obaveze koje
se stavljaju pred nju. Kao i u svim segmentima života savremenog društva,
tako i u obrazovanju, cijeni se uspješnost, cijene se rezultati do kojih se dolazi,
odnosno cijene se otkrića i inovacije koje daju najbolje rezultate.
Uspjeh, i to lični uspjeh, za koji su zainteresovani ne samo pojedinci,
učesnici obrazovnog procesa, nego i društvo u cjelini, od velikog je značaja
za odgoj i obrazovanje. Od škole očekuju uspjeh i roditelji i društvo, pa je
zato škola usmjerena na uspjeh. Da bi se taj uspjeh postigao u velikoj mjeri
zavisi od samog rada nastavnika, ili da budemo precizniji, od stila rada
nastavnika.
Nije sporno da se nastavnici razlikuju po svom stillu rada, odnosno po
preferiranju određenog načina rada; načinu motivisanja ili vrednovanja rada
tih učenika. Važno je da stil koji nastavnici koriste daje najbolje i
najkvalitetnije rezultate, što će u konačnici utjecati na uspjeh učenika.
Škola mora voditi računa o razvoju svakog djeteta i dati tome
odgovarajući značaj: itelj nije učitelj po tome što govori učeniku šta treba
činiti, šta je za njega najbolje, nego po tome što uvijek računa na potrebe
učenika, što organizuje proces učenja tako da učenici mogu zadovoljiti svoje
potrebe. (Slatina, 1998:264).
Problemi istraživanja uspjeha učenika nisu samo didaktički. Pedagogija,
psihologija, sociologija i druge nauke imaju značajan udio u razjašnjavanju
uzročno-posljedičnih veza neuspjeha i mogućnost njihovog predupređivanja.
Faktori koji utječu na uspjeh učenika ne mogu se razmatrati van
socioekonomskih i kulturnih uvijeta društva u cjelini.
Različiti stilovi rada nastavnika stvaraju različitu socio-emocionalnu
kliku u razredu koja se odražava na cjelokupnu strukturu grupe i individualno
ponašanje. U međusobnim odnosima veoma je važno kako učenici
11
doživljavaju svog nastavnika i kakav stav zauzimaju prema njemu. Nije
dovoljno da nastavnik posjeduje poželjne osobine, nego ih učenici moraju
doživjeti i osjetiti.
Bez obzira na sistem i koncepciju odgoja, svako društvo je
zainteresovano da ima što manje neuspješnih, s tim što postoje razlike u
konstituisanju programa za suzbijanje neuspjeha. Stoga, veoma je važno ko i
kako, sa kojim stilom rada prenosi znanje mlađim naraštajima.
Opravdanost pristupa ovom istraživanju, pored ostalog je i u tome što je
većina dosadašnjih istraživanja starijeg datuma, ako izuzmemo istraživanja
Bogojevića i Radovanovića. Ranija istraživanja dala su veliki doprinos
rasvjetljavanju stilova rada, odnosno stilova ponašanja nastavnika, ali nijedno
istraživanje nama nije bilo dostupno koje bi ispitivalo u kakvom su odnosu
stil rada nastavnika i uspjeh učenika u školi. Pretpostavljamo da će različiti
stilovi koje ćemo identifikovati i obrazložiti u ovom radu, različito utjecati
na uspjeh učenika, njihovo ponašanje, njihovu aktivnost u nastavi. Znači,
bitno je koji stil rada nastavnik preferira.
Zahvaljujući dobrom stilu rada, nastavnik može da postigne bolje
rezultate u odgojno-obrazovnom procesu. Ovo se ne odnosi samo na izbor
metoda rada, nego se stil rada ogleda i u cjelokupnoj individualnoj
pedagoškoj praksi nastavnika. U stilu rada nastavnik izražava svoju
samostalnost, kreativnost, inicijativnost, demokratičnost ili, pak,
autoritarnost, nedosljednost, neodgovornost.
U ovom radu pokušat ćemo dati odgovore na to, koji stil rada nastavnika
učenici najviše preferiraju, odnosno, sa kojim stilom učenici postižu najviše
uspjeha i najviše rezultata u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.
12
13
I TEORIJSKI PRISTUP ISTRAŽIVANJU
Ličnost nastavnika, njegov odnos prema učenicima, posebno njegov stil
rada, može biti u manjoj ili većoj mjeri uspješan posrednik između učenika s
jedne strane i usvajanja znanja s druge strane. Potreba za istraživanjem stilova
rada nastavnika je u aktualnosti rješavanja problema u našim školama koji
nastaju kao rezultat neadekvatnog stila rada nastavnika. Savremena škola
traži promjene u shvatanju uloge nastavnika i pozicije učenika.
Jedan od najznačajnijih ciljeva savremene škole jeste učenje učenja. Da
bi se ovaj cilj ostvario, neophodno je analizirati sve aspekte rada u školi.
Jedan od njih je i stil rada nastavnika i utjecaj tog stila na cjelokupni uspjeh
učenika u školi.
Relevantnost i opravdanost ovog istražiavanja nije samo u tome što nije
do sada dovoljno istražen, već i u tome što nije do sada proučeno kako stil
rada nastavnika direktno ili indirektno uslovljava školski uspjeh.
1. Terminološka razgraničenja
Niz pojmova u pedagogiji, zahvaljujući stepenu razvijenost nauke, danas
se različito tumači i različito su shvaćeni kod pojedinih autora. Definisanje
određenog pojma često zavisi od teoretskog pristupa, te od onoga koji ga
tumači. Nerjetko u okvirima jedne nauke, u našem slučaju pedagogije,
nalazimo različite pristupe segmentima istog pojma i različita tumačenja. Da
bi izbjegli te nedoumice, ovdje ćemo navesti ključne pojmove koje je
neophodno objasniti i definisati: nastavnik, stil rada nastavnika, učenik,
uspjeh, škola, osnovna škola.
Nastavnik je jedan od neposrednih činilaca ili faktora odgojno-
obrazovne djelatnosti u pedagoškim institucijam.“To je osoba kojoj društvo i
prosvjetne vlasti priznaju da je kvalifikovana za obrazovanje i vaspitanje
djece, omladine i odraslih ( Potkonjak i Šimleša, 1989:103).
U tradicionalnoj školi osnovna obaveza nastavnika bila je da znanja
učenika organizuje u logičke cjeline, da od njih zahtjeva memorisanje
činjenica i ovladavanje tehnikama za njihovo usvajanje. Rad nastavnika
14
vrednovao se na osnovu uspješnog rukovođenja procesom usvajanja znanja,
umjeća i navika.
U savremenim uslovima nastavnici dobivaju nove uloge, kao dopunu
onima koje se odnose na nastavu i učenje.
Savremene promjene u cjelokupnom sistemu odgoja i obrazovanja,
zahtjevaju od nastavnika da to bude osoba od povjrenja, odgajatelj,
savjetodavac, organizator, koordinator, saradnik, inovator, ocjenjivač,
mentor; jednom rječju svestrana osoba. Budući da djeca u svojim
nastavnicima često traže uzora, nastavnik bi trebao biti vedra osoba, staložen,
da kod učenika svojim pristupom, ljubaznošću i znanjem budi želju i interes
za rad i znanje.
U savremenoj školi (u budućnosti još više) uloga nastavnika je daleko
šira, raznovrsnija i bogatija. On treba da bude aktivan u školi, izvan škole, u
slobodnim aktivnostima, kulturnoj i javnoj djelatnosti škole. Dobar nastavnik
ne odupire se utjecaju učenika, jer će svoju izuzetno odgovornu ulogu
uspješno ostvariti, ako sa njima dobro sarađuju. Sarađivati u ovom kontekstu
ne znači da samo nastavnik sluša prijedloge učenika, mada je i to veoma
važno, već sarađivati znači prihvatanje prijedloga učenika, ako su objektivno
za prihvatiti ili objasniti zašto se određeni prijedlog ne može realizovati. Nije
moguće dobro i demokratski raditi u odjeljenju ako se ne prihvata utjecaj
učenika. Ako nastavnikovo ponašanje i stil rada nisu u potrebnoj mjeri
uslovljeni radom i ponašanjem učenika, onda tu nema interakcije, a nastavni
proces mora biti interakcija.
U istraživačkoj studiji o učeničkim preferisanjima različitih oblik
ponašanja nastavnika, Džersajd (A. Jersild) utvrdio je slijedeće kvalitete
dobrog nastavnika:
Ljudske kvalitete: ljubaznost, veselost, prirodnost, društvenost,
dobro raspoloženje i smisao za humor.
Kvaliteti koji se odnose na stav prema disciplini: da je fer“,
pravedan, postojan, disciplinovan, nepristrasan.
Fizičke kvalitete: fizička privlačnost, prijatan glas, urednost,
mladolikost, dobro zdravlje.
Nastavničke kvalitete: dobro poznavanje struke, pomaganje
učenicima, postupanje u interesu učenika, predavati jasno i
pregledno.
15
Opstojnost i budućnost škole ogleda se u njenoj odgojnoj ulozi. Da bi
nastavnik bio odgajatelj tj. da bi ispunio svoju odgajateljsku ulogu, on mora
djecu voljeti, uvažavati njihovo mišljenje, podsticati ih na postizanje dobrih
rezultata, ali sa njima dijeliti i eventualne neuspjehe. Uspješnost i
djelotvornost nastavnika kao odgajatelja više ovisi o kvaliteti uspostavljenih
odnosa, a manje o poznavanju predmeta kojeg predaje, mada se i ova
komponenta ne može zanemariti. Ilić nastavnika definiše kao stručno,
pedagoški osposobljeno lice za planiranje, pripremanje i izvođenje
didaktičko metodički utvrđenog, složenog i dinamičnog nastavnog procesa i
cjelokupne instucijama različite vrste i nivoa“ (Prema: Ilić, 1999:97). Ovu
definiciju ćemo prihvatiti, i u ovom radu smatrati najpotpunijom i
najprikladnijom. Nastavnik koji posjeduje ovakve sposobnosti moći će
odgovoriti izazovima savremene pedagogije i vremena u kome živimo.
Stil rada nastavnika. Promjene u društvu utječu na promjene u školi, a
promjene u školi u najvažnijem dijelu odnose se na promjenu pozicije
nastavnika i njegovog rada u nastavnom procesu. U tradicionalnoj nastavi
uloga nastavnika ograničavala se na pojam nastave, koja se svodila na
monološko i monotono izlaganje nastavnog gradiva. Taj način rada, odnosno
stil rada, za djecu nije bio motivirajući. Djeca su određeno gradivo učila iz
prisile, a ne iz ljubavi i znatiželje za usvajanjem novih sadržaja. U savremenoj
školi od nastavnika se traži da svoj stil rada prilagodi učenicima i izazovima
vremena.
U pedagogiji se generalno i objektivno utvrđuju principi, metode i
sredstva rada kojim se koriste svi nastavnici. Svemu ovom nastavnici u svom
radu daju svoje lično, subjektivno obilježje, te se po tome svi nastavnici
razlikuju.
U pedagoškoj literaturi, osim stila rada, korišteni su i drugi sinonimi,
kao što su: stil odgoja, stil ponašanja, stil pedagoškog vođenja, stil
rukovođenja, tip odgoja i sl. U dosadašnjim istraživanjima koja su imala za
cilj da objasne odgojno-obrazovni proces kroz interakciju između nastavnika
i učenika, kroz kvalitet međuljudskih odnosa korištene je pojam stil
ponašanja“. Radovanović ovaj stil definiše kao: Stil ponašanja nastvnika
jeste opšti i za njega karakteristični način ponašanja koji se formira u
interakcijskim odnosima unutar odjeljenja i dobija karakter relativno trajnog
16
i dosljednog modela ponašanja koje značajno utječe na formiranje socijalne
klime u razredu, odnosno na razvoj osobine i ponašanja učenika“
(Radovanović, 1997:86). U ovoj definiciji naglašen je interakcijiski odnos
odgojno-obrazovnog procesa i utjecaj stila na formiranje socijalne klime u
razredu.
U Pedagoškom rječniku stil nastavnikovog rada definiše se kao:
„ispoljavanje ličnih svojstava nekog nastavnika u odgojno-obrazovnom
radu“ (Pedagoški riječnik, 1967:409).
Ni jedna od ponuđenih definicija, nije bila cjelovita za naše istražiavanje
što je od nas zahtijevalo da ovaj pojam “stil rada nastavnika“ potpunije i
cjelovitije definišemo. U cilju utvrđivanja načina empirijske identifikacije stil
rada nastavnika definisali smo kao: Stil rada nastavnika je prepoznatljiva,
namjerna i usmjerena aktivnost, odnosno karakterističan način rada
nastavnika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima koji se manifestuje
kroz relativno trajno i dosljedno uspostavljanje modela rada kojeg
nastavnik primjenjuje u radu sa učenicima. Ovu definiciju ćemo
prihvatiti, i u ovom radu smatrati najprikladnijom i najsvrsishodnijom.
Zahvaljujući dobrom stilu rada, nastavnik može postići bolje rezultate u
odgojno-obrazovnom procesu. Ovo se ne odnosi samo na izbor metoda rada,
nego se stil rada ogleda i u cjelokupnoj individualnoj pedagoškoj praksi
nastavnika. U stilu rada nastavnik izražava svoju samostalnost, kreativnost,
inicijativnost, demokratičnost ili autoritarnost, nedosljednost, neodgovornost.
U ovom radu posebnu pažnju obratit ćemo na:
demokratski stil rada,
autokratski stil rada i
laissez fair stil rada.
Demokratski stil je stil rada koji dozvoljava učešće učenika u
odlučivanju, u pripremanju, realizaciji i vrednovanju rada u nastavnim i
vananastavnim aktivnostima. Nastavnici koji preferiraju i djeluju u skladu sa
ovim stilom rada usmjereni su na međuljudske odnose (iako im zadatak koji
treba da realizuju nije nevažan). Ovakvi nastavnici vode učenike u pravom
smislu te riječi, i aktivno sudjeluju i pomažu im u njihovom radu. Oni nastoje
motivisati učenike i uključiti ih u raspravu kao i u donošenje odluka, pri čemu
17
su sve nove ideje i promjene dobrodošle, a odgovornost se dijeli na
nastavnika, ali i na sve učenike, jer su odluke donesene zajednički.
Nastavnik demokratskog stila je uspješan u rješavanju konfliktnih
situacija, nastoji biti objektivan kad je riječ o procjeni radnog učinka
pojedinca, argumentovano hvali, ali i kritikuje loše postupke i dijela. Nastoji
kreirati klimu međusobnog uvažavanja, povjerenja, transparentnosti i
podrške u odjeljenju. Demokratski stil rada nastavnika velike napore i snagu
ulaže za unaprjeđivanje međuljudskih odnosa.
Autokratski sti je stil rada nastavnika koji samostalno donosi odluke i ne
dozvoljava učenicima da iznesu svoje mišljenje. To je stil rada gdje je
posebno naglašen autoritet nastavnika. Nastavnici koji preferiraju ovaj stil
rada usmjereni su na zadatak, odnosno njima je najvažniji rezultat rada.
Odluke donose sami, određuju tehniku i postupak rada sami, i obavljaju
podjelu radnih zadataka određujući koji će učenik s kime raditi. Oni smatraju
da učenici trebaju raditi ono što im se kaže bez dodatnih pitanja i objašnjenja.
Nastavnik je onaj koji daje uputstva i izadaje naredbe. Ovakav stil rada
najčešće se odvija u atmosferi prisile i pod čvrstom stegom nametnutog
autoriteta. Zagovornici su stroge discipline, u komunikaciji sa učenicima su
distancirani i ne dopuštaju različitost ideja, razvoj učenikove krativnosti i
inovativnosti. Ovakvi nastavnici strogo i „slijepo“ se drže pravila, bez
mijenjanja ili dodavanja ičega novog.
Laissez fair je stil rada nastavnika koji učenicima dopušta slobodu u
svim aktivnostima. Nastavnici koji preferiraju ovaj stil rada, donošenje
odluka u vezi nastavne jedinke i načina rada, prepuštaju učenicima pri čemu
im daju potpunu slobodu. Nastoje se što manje usmjeravati na posao ili
utjecati na njega, a njihovo učestvovanje u raspravama s učenicima i saradnja
sa kolegama je minimalna. Važni su mu dobri međuljudski odnosi (ne remeti
ništa, neka ide kako ide). Ovakvom stilu rada priklanjaju se nastavnici koji
sumnjaju u svoje sposobnosti, kojima je važno šta članovi kolektiva i
odjeljenja misle o njima (da budu omiljeni od strane učenika, kolega i
rukovodioca škole).
18
Učenik je jedan od neposrednih faktora nastave. Nastava, kao najvažnija
aktivnost škole postoji zbog učenika. U stručnoj litaraturi kod različitih autora
nalazimo različita definisanje pojma učenik, ali većina se slaže da je učenik
jedan od osnovnih činilaca u nastavi.
U Pedagoškoj enciklopediji, N. Potkonjak i P. Šimleša pri definisanju
pozicije učenika polaze od pravnog, društvenog i pedagoškog statusa
(Pedagoška enciklopedija, 1989:457). Pravni i društveni status ogleda se kroz
prava, dužnosti i obaveze učenika, regulisane normativnim aktima škole
(statutom, pravilnicima i sl.) dok je njegov pedagoški status određen
njegovim položajem u odgojno-obrazovnom sistemu. Pedagoški status, kao
što možemo primijetiti, odnosi se na poziciju učenika tj. da li je učenik
„subjekt“ ili je „objekt“ odgojno-obrazovnog procesa. Izraz „učenik kao
subjekt“ u našoj savremenoj pedagoškoj teoriji odnosi se na položaj učenika
u nastavi koji mu omogućava da aktivno i odgovorno, u skladu sa svojim
sposobnostima učestvuje u odgojno-obrazovnom procesu, za razliku od
izraza “učenik kao objekt“ koji se uglavnom koristi u kritici “stare škole“ tj.
škole u kojoj je većina aktivnosti bila usmjerena ka prenošenju i reprodukciji
naučenog, a ne smislenoj povezanosti naučenih cjelina. Uloga i položaj
učenika u „ staroj školi“ svodila se na primanje i usvajanje gotovih znanja i
bezuslovno prihvatanje i izvršavanje normi ponašanja, vrednovanja i sisitema
vrijednosti.
Između velikog broja definicija učenika izdvojit ćemo slijedeću za koju
smatramo da je najobuhvatnija i koje ćemo se držati u ovom radu:“Učenik
(polaznik, đak, student, pitomac) je ličnost koja u didaktički zasnovanom
nastavnom i cjelokupnom odgojno-obrazovnom procesu usvaja znanja, stiče
vještine, navike, razvija stvaralačke i druge sposobnosti, afirmiše i potvrđuje
svoju ličnost. On je neposredni činilac nastave, jer nema nastave bez
pojedinca i učeničkih kolektiva kojima je namjenjena“ (Ilić, 1999:138).
Savremena pedagoška nauka sve se više bavi razmatranjem uloge i
položaja učenika u odgojno-obrazovnom procesu i nastoji ukazati na sve
negativne posljedice položaja učenika u školi gdje je on uvijek, ili pretežno u
poziciji objekta. Zbog zanemarivanja pozicije aktivnog subjekta i nedovoljne
demokratičnosti, kako u nastavi tako i u školi kao cjelini, koncepciju odgoja
19
u tradicionalnoj školi mogli bismo okarakterisati kao školu autoritarnog stila
rada i školu formalizma.
U savremenoj školi učenik se dovodi u poziciju subjekta i ravnopravnog
nastavnikovog partnera. To znači da učenik dobiva istu ulogu koju ima i
nastavnik u odgojno-obrazovnom procesu. Od stila rada nastavnika u velikoj
mjeri zavisi i uspjeh učenika. Uspješni nastavnici koji uvažavaju učenike i
njihovo mišljenje, organizovat će nastavni rad tako da i učenici i oni samo
teže istom cilju.
Uspjeh učenika u školi. Nastavnik kao najkompetetnija osoba u školi
ima pedagošku odgovornost da utvrdi uspjeh svakog učenika. Ovo je jedna
od težih aktivnosti sa kojom se nastavnik susreće u svom radu. Kada govorim
o uspjehu učenika u školi, neohodno ga je i definisati. U Enciklopedijskom
rječniku obično se pod uspjehom u školi podrazumijeva „stepen u kojem su
učenici trajno usvojili nastavni program, propisana znanja, vještine i navike,
razvili psihofizičke sposobnosti i formirali moralno spoznavanje, htijenje i
djelovanje“ (Enciklopedijski rječnik pedagogije, 1963:483). Ovo pojmovno
određenje uspjeha učenika u školi bit će prihvaćeno i u ovom radu.
Iz navedene definicije vidljivo je kako se školski uspjeh ne odnosi samo
na uspjeh izražen brojčano putem školskih ocjena od 1 do 5, već da i redovno
pohađanje nastave i vannastavnih aktivnosti, formiranje moralnih pogleda i
shvatanja može biti posmatrano kao jedan od aspekata školskog uspjeha.
Kao što možemo primijetiti iz navedene definicije, uspjeh se u prvom
redu utvrđuje prema stepenu u kome su ispunjeni nastavni kriteriji. Pored
toga, pri ocjenjivanju se vrednuje i odnos pojedinca prema grupi u kojoj je
uspjeh postignut, individualni napredak učenika u procesu učenja, kao i
njegova aktivnost.
Vrednovanje uspjeha pomaže učeniku da stekne uvid u svoj trenutni
uspjeh i da ga upoređuje sa svojim uspjehom iz drugih predmeta. Ono
omogućava nastavniku da provjerava uspješnost svoje nastave i da te rezultate
uzima u obzir pri daljem planiranju nastave. Prilikom utvrđivanja konačnog
uspjeha u nastavnim aktivnostima za osnov se uzima što je moguće veći broj
usmenih, pismenih i praktičnih oblika rada. Svi oblici rada, koji se uzimaju u
obzir prilikom utvrđivanja ostvarenog uspjeha, moraju se prethodno vježbati
u nastavi.
20
Vrednovanje uspjeha je pedagoški zadatak. Škola pomaže učenicima da
se upoznaju sa kriteriji nastavnog plana, sa načinom utvrđivanja i
vrednovanja njihovog uspjeha i sa činjenicom da je ono neminovno u
osmogodišnjem obrazovanju.
Škola je najstarija odgojno-obrazovna institucija. Prethodnice današnje
škole možemo potražiti u starim civilizacijama Kine, Egipta, Grčke, Indije i
Sumera odakle potiče i najstarije pismo “sumersko pismo“. U prvoj polovini
trećeg milenija p.n.e. Sumerci su osnovali škole u kojim su djeca učila i
vježbala urezivanje znakova, klinastog pisma. U početku je školsko učenje
služilo za pripremu pisara, a kasnije ove škole prerastaju u kulturne centre.
Visok nivo razvijenosti trgovine, kulture i građevinarstva u starom
Egiptu rezultirao je potrebom da se sve to na neki način sačuva i dalje razvija.
Po odluci vrhovnih vođa tog vremena tj. faraona nastaju prve škole tzv.
pisarske škole u kojima se vrši obrazovanje pisara. Zadatak pisara bio je
urezivanje i utiskivanje hijeroglifa na kamen ili glinene ploče. Učenik u
starom Egiptu smatran je pismenim koji je poznavao oko 700 hijeroglifa.
Budući da se škola prilagođavala vremenu, to joj je omogućilo i
zagarantovalo opstanak. Mnogi autori bavili su se definisanjem ove
institucije. U „Pedagoškoj enciklopediji“ škola se definiše kao institucija
čiji je osnovni zadatak da ostvaruje ciljeve i zadatke odgoja (Pedagoška
enciklopedija, 1989:414). Ova definicija bit će prihvaćena i u ovom radu.
Prve škole nastale su u robovlasničkom društvu i njihova osnovna
namjena bila je odgajanje djece robovlasnika. U robovlasničkom društvu,
učenjaci poput Sokrata, Platona i Aristotela zalagali su se da nastavnici
učenike što uspješnije aktiviraju. Tražili su da slobodnije komuniciiraju i da
budu aktivni učesnici nastavnog procesa zajedno sa nastavnikom.
U školskoj nastavi u to vrijeme većinom je dominirao autoritaran odnos
između učenika i nastavnika, izuzetak su činili ovi učenjaci.
U srednjovjekovnim skolastičkim školama učenik je imao izuzetno težak
položaj. Smatran je objektom i komunikacija se svodila na to da je učenik
morao pamtiti dijelove crkvenih knjiga napamet, bez njihovog razumjevanja.
U tim školama vladalo je fizičko kažnjavanje učenika. Posmatrajući sa
aspekta ovog rada, vladao je autoritarni stil rada.
21
Period humanizma je period kada se kult zdravog čovjeka počeo stavljati
u prvi mah. Humanisti tog vremena, poput Rusoa, Pestalocija i drugih traže
znatno humaniji (ljudski) odnos prema učenicima, tako da se odnos između
nastavnika i učenika počeo mijenjati.
Naročite zasluge pripadaju Ž. Ž. Rusou koji je kritikovao tradicionalnu
školu (sholastičku školu) i zalagao se za demokratsko i kreativno ispoljavanje
učenika i nastavnika, kao i za njihove prijateljske odnose. Posmatrajući sa
aspekta ovog rada, vladao je demokratski stil rada.
Stara škola, „škola koja je bila izgrađena na idejnim, opštepedagoškim
i didaktičkim koncepcijama Herbarta i njegovih sljedbenika“ (Pedagoški
rečnik, 1967:402) nastala je krajem XIX i početkom XX vijeka. Osnovni cilj
odgoja je formiranje etičkog karaktera, a glavni put ostvarenju ovog cilja bilo
je intelektualno vaspitanje protkano religijskim sadržajem. Odrednice ove
škole bile su dominacija verbalnih izvora znanja što je za posljedicu imalo
formalizam u nastavi i znanju učenika kao i pretjeranu upotrebu frontalnog
oblika rada. To je rezultiralo time da je učenik postao samo objekt odgojno-
obrazovnog procesa, a nastavnik je bio dominantna ličnost sa autokratskim
stilom rada. Nastavnik je bio isključivo organizator odgojno-obrazovnog
procesa, a odnosi na relaciji učenik-nastvnik bili su na hijerarhiskim
razlikama. Učenik je uvijek bi u poziciji podređenog položaja. U nastavi je
dominirala perceptivna aktivnost, a to je značilo mirno sjedenje, slušanje i
gledanje nastavnika. Od učenika se tražilo memorisanje nastavnog gradiva,
bez razumijevanja; disciplina je bila prisilna i autoritativna. Ova škola u
historiji zapamćena je još i po imenima „škola učenja“, „škola memorisanja“
i „škola bubanja“. Stara škola usljed brzog naučno-tehničkog i kulturno-
civilizacijskig napretka ostala je rob starim formalnim načinima realizacije
odgojno-obrazovnih sadržaja.
Kao reakcija na nedostatke stare škole, krajem XIX i početkom XX
vijeka nastala je tzv. „nova škola. Ova škola dominirala je između dva
svjetska rata i bila je usmjerena protiv Herbartovskog formalizma. Istakla je
potrebu da učenik dobije mjesto subjekta u nastavi, da poučavanje ustupi
mjesto učenju, da se uvedu novi načini i oblici rada i da se ukine rukovodeća
uloga nastavnika u ime slobode djeteta. Pedagogija stare škole nije
proučavala dijete, već je svoje norme proučavala spekulativno. Predstavnici
„nove škole“ (Keršenštajner, Gaudig, Djuj, Kilpatrik...), probudili su interes
22
za inovacije kao što su: individualizirana i individualno planirana nastava,
grupni i timski rad.
Nova škola nije jedan poseban pravac ili pokret. To je zajedničko ime za
brojne reformske pokrete u školi koji su djelovali pod različitim imenima, a
čiji je težnja bila da se uklone mnoge slabosti „stare škole“.
U Njemačkoj je ova škola djelovala pod imenom „radna škola“ koja je
pod svojim okriljem imala nekoliko pravaca: radna škola manuelnog smjera
(Keršenštajner), radna škola slobodnog duhovnog rada (Gaudig, Šajbner,
Fišer), škola djela (Lay). Na putu reformskih pokušaja u Francuskoj nova
škola javlja se pod nazivom aktivna škola (Ferje), funkcionalna škola
(Klapared) i nova škola (Kuzine). U području SAD-a nova škola nastala je
zahvaljujući protagonistima Djuju, Kilpatriku i dr. Pragmatički pogledi o
odgoju zasnivali su se na praktičnosti u svim fazama nastave. Nova škola na
ovom području javila se pod izrazom „ progresivni odgoj“ , „aktivna škola“,
„projekt metoda“ i „nova škola“ .
Najizrazitiji predstavnik Djuj zahtjevao je da se učenik postavi u središte
nastavnog procesa i da se nastava u potpunosti uskladi sa njegovim potrebama
i mogućnostima. On je naglašavao da škola može i treba uraditi za učenike
sve što će uticati na njegova mišljenje.
U SSSR-u (današnja Rusija) nakon Oktobarske revolucije, nova škola
javlja se pod nazivom jedinstvena radna škola, kompleksna nastava čiji su
predstavnici bili Krupska, Blonski, Šuljgin i drugi.
Kao što možemo primijetiti, nova škola doživljavala je ekspanziju u
većini zemalja. Ona je bila antiteza staroj školi u svim njenim didaktičko-
metodičkim postavkama.
Brz razvoj nauke, tehnike i tehnologije poslije Drugog svjetskog rata
izazvali su opštu krizu školstva u svjetu. U većini zemalja bilo je pokušaja da
se odgojno-obrazovni rad primjeri promjenama koje su nastale. Protkana
takvim težnjama i pokušajima nastala je i tzv. „Savremena škola“.
Savremena škola predstavlja sintezu brojnih didaktičkih inovacija, koje
nisu poznavale atribute „stara“ i „nova“ škola. Sve su promjene u školstvu
duboko ukorjenjene u promjenama koje su izvršene ili se vrše u savremenom
društvu i iz njih su izvedene. Naučno-tehnološki proces pred školu postavio
je nove zahtjeve. Dok je „stara škola“ po svojim didaktičkim postavkama bila
siromašna, ograničena, sputavala kreativnost i stvaralaštvio; „nova škola“ je
23
u znatnoj mjeri uznapredovala u ovim segmentima i bila je puno bogatija, dok
je „savremena škola“ po svojoj produktivnoj sintezi najbogatija. Produktivna
sinteza znači i unošenje brojnih inovacija u nastavi. U okrilju „savremene
škole“ nastali su, djelovali i sada djeluju savremeni inovativni nastavni
sistemi: egzemplarna nastava, programirana nastava, problemska nastava i
responsibilna nastava.
Odnos između učenika i nastvnika u savremenoj školi je promjenjen u
korist učenika. Učenici na demokrtskiji način zajedno sa nastavnikom
perticipiraju u pripremi, realizaciji i verifikaciji odgojno-obrazovnog rada.
Razvijanje partnerskih odnosa između učenika i nastavnika zasniva se na
međusobnom uvažavanju i poštivanju. Demokratizacija odnosa između
učenika i nastavnika jedno je od ključnih obilježja nastavnog rada u
savremenoj školi.
Od nastavnika se više ne traži samo solidno poznavanje gradiva koje
izlaže, nego prije svega kreativnost, sposobnost uočavanja, predviđanja i
rješavanja problema u praksi. Stalna i permanentna edukacija i
samousavršavanje, imperativ je za sve nastavnike u savremenoj školi.
Savremena škola se stalno bogati, upotpunjuje, emancipira didaktičkim,
metodičkim i drugim inovacijama, prihvata sve što je dobro, kvalitetno,
ekonomični i efikasno.
Osnovna škola. Današnje osnovne škole su spoj tradicionalnog i
savremenog pristupa nastavi. Velika važnost pridaje se učenju, dok će u
narednom periodu učenje zamijeniti komunikacija i kreativnost učenika.
Težište aktivnosti bit će pomjereno s nastavnika na učenika. Učenik će sve
više postajati voditelj nastave, a uloga nastavnika smanjit će se na samo
voditeljski dio. Osnovna škola čini danas prvi i osnovni nivo obrazovanja u
okviru kojeg se stiču osnovna, opšta znanja i stvaraju temelji za buduće
obrazovanje. Period osnovnog obrazovanja obuhvata značajan razvojni
period učenika odnosno predstavlja period u kojem sve snage treba usmjeriti
ka pomoći u prevazilaženju posljedica neuspjeha i za pojedinca i za društvo.
Osnovna škola je značajan činilac općeg napretka, stalnog razvoja učenika
kao duhovnog, tjelesnog i duševnog bića. Ona doprinosi razvoju stvaralaštva,
osposobljavanju mladih za rad, podizanju kulture rada i pripadnosti svom
nacionalnom biću.
24
Djelatnost osnovnog školstva obuhvaća odgoj i obavezno školovanje,
druge oblike školovanja djece i omladine i školovanje odraslih osoba. Svrha
osnovnog školstva je da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća,
stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Osnovna škola
je dužna da osigura kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, moralnog,
tjelesnog, kulturnog i intelektualnog bića sa svim svojim sposobnostima,
interesovanjima i potrebama.
2. Uloga nastavnika u školi
Nastavnički poziv je jedan od najstarijih poziva koji svoje korjene ima u
periodima prije nastanka škole kao institucije (vrači, ratnici koji su prenosili
svoja znanja iz ratnih vještina mladim naraštajima). Svako društvo za ovaj
častan poziv biralo je ljude u koje su imali najviše povjeranja i koji su bili
najcjenjeniji u datom društvu. Od samog nastavnika, njegovih stručnih
kvaliteta, njegovog stila rada u mnogome je zavisilo da li će se dostignuti
nivo pedagoškog znanja adekvatno sprovesti u praksi.
U učenjima starogrčkih filozofa (Platona, Aristotela i dr.) nalazimo
brojne uslove i zahtjeve koje su morali ispuniti budući učitelji. Naglašavajući
značaj odgoja i obrazovanja za državu, Platon slikovito naglašava da državi
neće štetiti ako obućar nema pojma o svom zanatu, jedino će Atenjani ići
lošije obuveni, ali ako vaspitači budu loše ispunjavali svoju obavezu, onda će
stvaraiti pokoljenja neznalica i poročnih ljudi koji će upropastiti zemlju.
Od nastavnika se oduvijek očekivalo da svojim radom, zalaganjem,
osobinama, ponašanjem i stručnom osposobljenošći bude primjer, ne samo
učenicima, nego i društvu kao cjelini. Lični primjer je najbolje sredstvo
poučavanja, tako da nije svejedno ko će taj primjer davati. Djeca se
identifikuju sa svojim nastavnikom. On je za njih prema Ušinskom
blagotvoran zrak sunca koji se ničim ne može zamijeniti.
Osim moralnih vrlina i stručnih kompetencija, od nastavnika se očekuje
da ima visoke, ili relativno visoke intelektualne sposobnosti. Od nivoa tih
sposobnosti zavisi koje će vrste aktivnosti nastavnik moći uspješno da
25
obavlja i kakvi će biti dometi tih aktivnosti. Osim toga, neophodno je da
nastavnik posjeduje i dobro pamćenje. On treba da pamti ne samo sadržaje
nastave koju predaje, nego mu je dobro pamćenje potrebno da bi mogao
poznavati i individualne razilike i sposobnosti svakog učenika.
Pod utjecajem najnovijih naučno-tehnoloških promjena, dešava se jedna
promjena u strukturi i položaju nastavnika. Zahvaljujći novim tehničkim
pomagalima i savremenim nastavnim sredstvima, rutinski dio nastavnikovog
angažovanja na prenošenju znanja smanjuje se u korist kreativnog planiranja
nastavnog procesa.
Nekada je nastavnik bio osnovni i glavni nosilac odgojno-obrazovne
djelatnosti u školi. Danas se situacija u velikoj mjeri izmijenila. Uloga
nastavnika u školi mijenaja se i u zavisnosti od samih odnosa u odgoju. U
autoritarnoj odgojno-obrazovnoj organizaciji nastavnik je u cjelokupnoj
aktivnosti dominirajuća ličnost. Nastavnikova uloga u demokratskoj školi
nije samo obrazovanje već i odgojno djelovanje. U toj ulozi on mora stalno
rasti i razvijati se i u svom mišljenju i u svom djelovanju. Danas nastavnik ne
treba biti samo predavač i ocjenjivač, v sve više planer, programer,
dijagnostičar, istraživač, organizator, vodič, inovator, savjetodavac i
vaspitač. Što nastavnik u većoj mjeri vrši te savremene funkcije, njegov stil
rada je manje klasični autoritaran, a više invetivan i demokratičan (Ilić,
1999:141). Nastavnik je organizator nastave, a istovremeno komunikacioni
partner svojih učenika.
Villiam Glasser (1997) za potrebe savremene škole nalazi izlaz u
kvalitetnom obrazovanju koje nije zasnovano na prisili i autoritarnom stilu
rada nastavnika. Preme ovom autoru uspješan nastavnik jeste onaj koji uspije
uvjeriti ne polovicu ili tri četvrtine nego sve njegove ili njezine učenike da u
školi kvalitetno rade. On, također, navodi da je poučavanje teška aktivnost,
posebno što se zanemaruju potrebe i učenika i nastavnika. Sve metode
poučavanja koje zanemaruju ove potrebe osuđene su na propast, smatra
Glasser. „Za kvalitetan i produktivan rad i motivisanje učenika vrlo je
značajno uspostaviti pozitivan razredni odgoj, koji se najčešće opisuje kao
svrhovit, radni, opušten, srdačan, poticajan i sređen. Ovakav ugođaj olakšava
učenje time što upravlja i održava pozitivan odnos i motivisanost učenika za
nastavni čas“ (Glasser, 1997:45). Cilj novog obrazovanja je da se školsko
26
upravljanje, koje ne zanimaju učeničke potrebe, ili rekli bismo autokratski stil
rada, zamijeni voditeljskim upravljanjem ili demokratskim stilom rada.
3. Motivacija kao pedagoška dimenzija stila rada
nastavnika
Da bi učenici spoznali i iskoristili svoje mogućnosti od velike važnosti
je okruženje u kojem rade. Važno je kako se enici u školi osjećaju, kako
uočavaju i doživljavaju pozitivne ugođaje i trajno ih ugrađuju u svoj sisitem
vrijednosti. Ako želimo da se učenici u školi osjećaju ugodno i prihvaćeno,
moramo iz nje, u što većoj mjeri isključiti prisilu. Prisilom ili autokratskim
stilom rada, ne mogu se postići dobri rezultati. Pojedini nastavnici misle da
će lošom ocjenom „natjerati“ učenike da kvalitetno rade i da postižu dobre
uspjehe. To je u potpunosti pogrešan pristup koji većinom donosi kontra
efekat tj. učenici koji se silom prisiljavaju postižu još slabije rezultate. Kod
ovih učenika javlja se prestanak interesovanja za školske aktivnosti i u
prosjeku dobivaju slabe ocjene i loš obrazovni ishod.
Da bi mogao razumjeti potrebe učenika, njihova interesovanja i zrelost,
nastavnik mora otkriti glavne osobine učenja, a na drugoj strani mora biti
obavješten kako izražavaju svoje potrebe i frustracije, da bi psihološki mogao
procijeniti njihovo ponašanje. Za postizanje dobrih rezultata u nastavnim i
vannastavnim aktivnostima, osim urođenih sposobnosti učenika, motivacija
zauzima posebno mjesto. Motivacija je termin koje se najčešće odnosi na tri
grupe pojava, i to:
1. „uzroci, pokretači ili izvori ponašanja,
2. procesi pokretanja, održavanja i usmjeravanja ponašanja,
3. očekivani ili ostvareni ishodi ponašanja, koji mu daju određeni
smisao“ (Pedagoška enciklopedija 2, 1989:68).
Većina autora koja se bavila ovim područjem smatra da motivacija
učenika za učenje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima može biti
unutrašnja i vanjska. Da bi se pojavila vanjska motivacija potrebno je da
postoji podsticaj, stimuls izvan ličnosti, a od onoga što se primjenjuje u školi-
pohvala, nagrada, takmičenja ili kazna.
27
Suzić N. navodi slijedeće vidove vanjske motivacije:
„materijalna nagrada ( očekivana i neočekivana),
školska ocjena,
pohvala, priznanje,
plaketa, pehar i diploma,
socijalne nagrade:ljetovanja, izleti, ekskurzija,
grafikon školskog uspjeha,
školska izložba, školski list,
školska priredba “ (Suzić, 1998:162).
Spoljna motivacija ispoljava svoj utjecaj samo dok traje određeni
vanjski podsticaj. Čim on prestane, prestane i motivacija. S druge strane,
unutrašnja motivacija zadovoljava motive koji pokreću aktivnosti. Ona je
neophodna za sticanje znanja, umijeća i navika, pri čemu učenik dolazi do
znanja ne očekujući nikakvu nagradu. Nagrada je sam rad na određenoj
aktivnosti.
Kroz cijelo školovanje motivacija snažno utječe na školski uspjeh. Dijete
koje iz bilo kojeg razloga nije motivisano za učenje neće se truditi, pa tako
neće niti postizati dobre rezultate. Važnost autonomije učenika, odnosno
mogućnosti ispoljavanja svog mišljenja i stava, kako u nastavi tako i u
vannastavnim aktivnostima, naspram kontrole koja je prisutna kod nastavnika
sa autokratskim stilom rada na intrinzičnu odnosno unutrašnju motivaciju
potvrđena je brojnim istraživanjima unutar školskog konteksta.
Kod demokratskog stila podržavanja autonomije, za razliku od
kontrolirajućeg stila tj. autokratskog stila, osobi se nudi izbor, prilika za
samousmjeravanje, te postoji minimalna količina pritiska, zahtjeva i
nametnutih ciljeva. Nekoliko studija pokazalo je da nastavnikovo
podržavanje autonomije, naspram kontrolirajućeg stila, rezultira većom
intrinzičnom motivacijom, znatiželjom i željom za izazovima (Deci, Nezlek i
Sheinman, 1981, Ryan i Grolnick, 1986, prema Deci i Ryan 2001).
Meta-analize istraživanja koja su se bavila prednošću nastavnikovog
podržavanja autonomije, odnosno demokratskim stilom rada, između ostalog
je dobiveno da ono rezultira boljim samopoštovanjem i osjećajem
kompetentnosti kod učenika, većom kreativnošću i fleksibilnošću mišljenja i
boljim dugoročnim pamćenjem (prema Deci i Ryan, 2000). S druge strane,
28
kontrolirajući stil ponašanja nastavnika koji odgovara autokratskom stilu rada
rezultira manje kvalitetnim učenjem (prema Deci i Ryan, 2000). Ovi nalazi
potvrđeni su na svim razinama školovanja.
Da bi učenici spoznali i iskoristili svoje mogućnosti, kao što vidimo na
osnovu ovih istraživanja vrlo je važno okruženje u kojem rade. Važno je da
se učenici u školi dobro osjećaju i da kroz takav pozitivan ugođaj prihvataju
i pozitivne životne stavove i trajno ih ugrađuju u svoj sistem vrijednosti.
Ukoliko želimo da se učenici u školi dobro osjećaju, moramo iz nje, isključiti
prisilu. Čovjek (učenik) koga stalno na nešto prisiljavamo neće postizati
dobre rezultate kao osoba koja nešto radi sa ljubavlju.
Postoje mnogi razlozi zbog kojih kod učenika može doći do pada ili
podizanja motivacija. Međutim, nas interesuju aktivnosti koje su u vezi sa
stilom rada nastavnika.
Aktivnosti koje negativno utječu na motivaciju:
kritikovanje i podcjenjivanje učenika
zaokupljenost nastavnika samim sobom i svojim potrebama
neodlučnost nastavnika
okrutnost i bezosjećajnost nastavnika prema učenicima
spriječavanje samoinicijative učenika
javno ponižavanje učenika
Kao što se može primijetiti, sve navedene aktivnosti možemo sresti kod
onih nastavnika kod kojih dominira autokratski i laissez fair stil rada.
Aktivnosti koje pozitivno utječu na motivaciju:
izražavanje pohvala učenika
pružanje pomoći
stalna povratna informacija učenicima o rezultatima njihovog rada
pokazivanje interesa za ideje učenika
podsticanje samoinicijative
povjerenje u učenike
okrenutost nastavnika ka zodovoljenju potreba učenika
Navedene aktivnosti možemo sresti kod nastavnika kod kojeg dominira
demokratski stil rada, tako da ove aktivnosti mogu samo pozitivno djelovati,
ne samo na motivaciju, već i neposredno na uspjeh učenika.
29
Nastavnik koji je raspoložen i nasmijan, koji uvažava učenike stvara oko
sebe ugodnu atmosferu i na njih djeluje podsticajnije, od nastavnika koji je
često namrgođen i mrzovoljan i kod kojeg dominira autokratski, ili pak,
laissez fair stil rada.
Ljudski postupci posljedica su određenih motiva i usmjereni su prema
određenim ciljevima. Time se objašnjavaju ponašanja i radnje čovjeka, jer
motivi pobuđuju na cilj, a cilj je obično ono što čovjek želi postići kao
posljedicu, odnosno, rezultat toga čina. Uspjeh u učenju zavisi od
interesovanja i volje da se nešto nauči od same motivacije. Koliko je važna
motivacija za uspjeh u učenju pokazuje i to da mi tamo gdje postoji neuspjeh
u učenju, obično možemo utvrditi gubljenje ili slabljenje volje za učenjem.
Do neuspjeha u učenju najčešće dolazi zbog nedovoljno motivacije za učenje.
Kako navode Andrilović i Ćudina-Obradović (1990) u motivacione činioce,
koji su brojni i važni u procesu učenja te se međusobno uslovljavaju
ubrajamo: namjeru učenja, interesovanje, intrinzične i ekstrinzične motive tj.
usmjerenost prema uspjehu-nagrade i kazne, pohvale i pokude, natjecanje i
saradnju. Važnost motivacije pokazuje i djelovanje namjere da se uči i odluke
kako da se uči. Namjera je u učenju nužna, a što je stvarnija to je učenje
uspješnije (intencionalno učenje).
Ukoliko nema namjere da se nešto nauči ni ponovljane neće poboljšati
rezultate, a ukoliko je namjera određenija utoliko je i uspjeh u učenju veći.
Namjera pretpostavlja interes.
4. Komunikacija kao pedagoška dimenzija stila rada
nastavnika
Za uspješnost komunikacije potrebno je ostvariti uvijete, ne samo što se
tiče sadržaja rada, već i što se tiče učesnika koji komuniciraju. Vrlo je bitno
uspostaviti pravilnu komunikaciju sa učenicima, važno je da učenici osjete da
je nastavniku stalo do učenika. Prilikom klasificiranja različitih tipova
komunikacije mora se voditi računa o brojnim činiocima koji su prisutni u
procesu komuniciranja. Vilotijević komunikaciju dijeli na:
„ personalna ( interpersonalna) i apersonalnu komunikaciju,
verbalna i neverbalna komunikacija,
30
jednosmjerna i dvosmjerna komunikacija,
neposredna komunikacija i telekomunikacija i
autoritarna i demokratska komunikacija“
(Prema Bratinić,1993:81).
Komunikacija u nastavi zavisi od emocionalne klime u odjeljenju koju
kreiraju učenici i nastavnici svojim međusobnim odnosima. Najbolja
komunikacija odvija se u atmosferi uzajamnog povjerenja u uvjetima kada je
nastavnik jedan od onih koji učestvuju u grupnoj diskusiji, a samo je u nekim
slučajevima izvor informacija. U ovakvoj atmosferi nastavnik je savjetnik
koji kreira klimu međusobnog povjerenja, a učenici slobodno iznose svoje
stavove, uvjerenja, osjećanja. Ovakav nastavnik u svom radu praktikuje
demokratski stil rada.
Uspješnu i kvalitetnu komunikaciju obezbjeđuje nastavnik koji:
je vješt slušalac,
se jasno izražava,
zna zapaziti poruke,
pruža podršku,
cijeni, uvažava i razumije drugačije mišljenje.
Pojedini nastavnici nemaju razvijenu sposobnost slušanja drugih,
posebno ako su poruke emocionalno obojene. Vještinu slušanja drugih
nastavnik može naučiti. Što nastavnik manje govori a više sluša poruke
učenika i pokazuje interesovanje za ono šta govori, komunikacija će biti
uspješnija. Ovakve vrline susrećemo kod nastavnika koji u svom rad preferira
demokratski stil rada.
S druge strane komunikacija koja je prožeta: odsutnošću pažnje i
zainteresovanosti, ne uvažavanjem sagovornika, ne uvažavanjem drugačijeg
mišljenja, ne dozvoljavanjem da se iznese drugačije mišljenje, može se
susresti kod nastavnika koji u svom radu preferiraju autokratski i laissez fair
stil rada.
Uspješnu komunikaciju obezbjeđuju nastavnici koji su izgradili
sopstvenu komunikacijsku kompetentnost, koji poštuju ličnost učenika i
obezbjeđuju pravovremenu povratnu informaciju. U nastavi komunikacija ne
bi smijela biti jednosmjerna (samo od nastavnika ka učeniku), nego mora teći
31
u oba pravca. Na ovaj način se dobija povratna informacija o tome šta je
učenik razumio, a šta mu je potrebno dodatno pojasniti i objasniti. Dobar
nastavnik će u toku svog rada, koristeći demokratski stil rada, praktikovati
takvu komunikaciju koja će podrazumijevati saradnički odnos sa učenicima,
a ne komunikaciju koja je zasnovana na autokratskom stilu rada, kominikaciji
koja je prožeta represijom, naredbama i kaznama. Demokratska komunikacija
se svodi na to da učenik, ako sluša govor ili izlaganje nasatavnika, uz
samostalno razmišljanje,na kraju razgovora saopšti svoje samostalno
mišljenje sugovorniku tj. u konkretnom slučaju nastavniku. Bez uzajamne
demokratske komunikacije i interakcije nema uspješnog odgojno-obrazovnog
procesa. Nastavnik treba uvažavati mišljenje učenika, a isto tako, učenik
treba slušati i uvažavati nastavnika. Da bi se ovo praktično sprovelo u djelu,
potreban je demokratski stil rada nastavnika koji se zasniva na saradnji,
inicijativi i aktiviranju učenika.
Najsiromašniju komunikaciju ostvaruju oni nastavnici koji učenicima
serviraju gotove informacije, a učenici odgovaraju samo kad im se
postavljaju pitanja. Proučavajući nastavnikovo ponašanje prema učenicima J.
Withall je, na osnovu provedenog istraživanja, uočio dva tipa ili mogli bismo
reći dva stila ponašanja. Prvi tip, odnosno stil je kada je nastavnik u centru
nastavnog procesa i odgovara autoritativnom ponašanju“. Drugi tip odnosno
stil stavlja učenika u centar nastavnog procesa“ (Withall, 1967:125). Ovaj
tip po svojim karakteristikama odgavara demokratskom tipu osnosno stilu
rada nastavnika.
Da bi se komunikacija odvijala u pravom smjeru neophodno je upoznati
se sa jednom komunikacijom koja bi trebala biti prisutnija u većoj mjeri u
našim školama, nenasilna komunikacija. Cjelovito učenje nenasilnog
komuniciranja ne mogu uspješno organizovati nastavnici koji se obrazuju u
tradicionalnoj univerzitetskoj nastavi. Takvo učenje uspješnije će planirati,
organizovati i vrednovati nastavnici obučeni u okviru slijedećih modela
trenerske edukacije tokom studija i permanentnog stručnog usavršavanja:
edukacijske radionice,
igre uloga,
inovativni grupni rad,
panel diskusije i tribine,
izrada izvedbenih modela,
32
individualizovana edukacija,
interaktivno učenje i
stvaralačke vježbe i prtezentacije“ (Ilić, 2004:119).
U međusobnim odnosima veoma je važno kako učenici doživljavaju
svog nastavnika. Nije dovoljno da se u okviru stručnog usavršavanja kroz
navedene oblike nastavnik educira, već je neophodno da učenici mogu osjetiti
i doživjeti pozitivne osobine i pozitivnu komunikaciju svog nastavnika.
5. Stil rada nastavnika u nastavnim aktivnostima
Angažovanje nastavnika u nastavi je osnovni i najvažniji segment uloge
nastavnika. U udžbenicima didaktike i leksikografskoj literaturi daju se
različita pojmovna određenja nastave. Pojedini didaktičari određuju nastavu
kao “temeljni dio školskog rada u kojem se planski i organizovano provodi
vaspitanje i obrazovanje učenika prema propisanom nastavnom planu i
programu“ (Potkonjak i Šimleša, 1989:88).
Bez obzira koji nastavni predmet predaje, nastavnik samostalno mora
operacionalizirati ciljeve i zadatke odgoja, birati programirati, adaptirati i
planirati sadržaje, uspješno inetgrisati sve elemente nastavnog procesa kao i
sarađivati sa drugim nastavnicima. Sve to čini u pripremi i realizaciji nastave
i na taj način usmjerava na postizanje određenih rezultata, odnosno
postignuća. Vodeći računa o međunarodnim postignućima i kompetencijama
nastavnika za cjeloživotno učenje, radna grupa Vijeća Evrope 2010. god.
definisala je okvir koji uključuje osam područja ključnih kompetencija koje
se smatraju nužnim za sve članove društva koje počiva na znanju:
komuniciranje na materinjem jeziku,
komuniciranje na stranom jeziku,
matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije,
digitalna kompetencija,
učiti kako se uči,
međuljudska i građanska kompetencija,
poduzetništvo i
kulturno izražavanje.
33
Navedene ključne kompetencije su neophodne za uspješno učestvovanje
u društvu i definisane su kao generičke ili transverzalne kompetencije. One
se odnose na bolje upravljanje vlastitim učenjem, sklonost učenju, pristup i
mogućnost upravljanja vlastitim učenjem, na društvene i međuljudske odnose
i komunikaciju, motivaciju itd.
Prema Evropskoj komisiji za unaprjeđivanje obrazovanja i stručnog
usavršavanja obrazovanje nastavnika treba biti interdisciplinarno i
multidisciplinarno, što znači da bi nastavnik trebao imati:
znanja iz predmeta koji poučava ali i drugih, njemu sličnih -
interdisciplinarno poznavanje svoje struke,
pedagoško-psihološka znanja razumijevanje razvojnih obilježa
učenika, stilova učenja, kulture učenika,
vještine poučavanja - poznavanje strategija, metoda i tehnika
poučavanja,
razumijevanje društvenog i kulturnog konteksta obrazovanja i škole.
U odgojno-obrazovnoj praksi, često se pojam „pripremanje nastavnika
za nastavu“ pogrešno shvata i interpretira kao pisana priprema za čas.
Međutim, pripremanje nastavnika za realizaciju nastave mnogo je širi pojam.
To je proces koji je sastavni dio odgojno-obrazovnog rada i traje sve dok
nastavnik radi u školi. U stručnoj pripremi za nastavni čas, nastavnik treba
proučiti građu i izvršiti odbair sadržaja iz udžbenika i drugih izvora. U tome
nastavnik mora pokazati veliku spretnost i iz svih tih sadržaja izdvojiti one
koji su u skladu sa sposobnostima učenika, njihovim predznanjima i
interesovanjima. Dobar nastavnik neće se ograničiti samo na izvor znanja koji
je ponuđen u knjizi. On će u toku pripreme konsultovati i druge izvore nastave
građe. Pripremanje nastavnika se završava tehničkom pripremom, što
podrazumijeva nabavljanje potrebnih nastavnih sredstava, uvježbavanje
eksperimenata i demonstracija koje treba pokazati učenicima.
Tek nakon svega ovoga, nastavnik izrađuje pisanu pripremu za rad na
času. Kakvog će obima ona biti u mnogome zavisi od dužine radnog iskustva
nastavnika. Tako će nastavnici početnici pisati opširnu pisanu pripremu za
svakodnevni rad, što podrazumijeva sve detalje o nastavnoj jedinici,
aktivnosti učenika i nastavnika i artikulaciji vremena rada. Za nastavnike sa
34
dužim radnim iskustvom dovoljna je skraćena forma pisane pripreme
(koncept).
Priprema nastavnika će spriječiti improvizacije i odluke u posljednjem
trenutku. Poseban vid pripremanja nastavnika za realizaciju nastave možemo
uočiti kod pojedinh inovativnih modela savremene nastave. Nastavnik koji
praktikuje responsibilnu nastavu: „inovativni model savremenog nastavnog
rada koji je prepoznatljiv po odgovornosti učenika i nastavnika za
participaciju u demokratskom izboru i aktivnom ostvarivanju pedagoški
relevantnih i didaktičko-metodički prikladnih aktivnosti pripremanja,
izvođenja i vrednovanja nastave“, (Ilić, 2000:26) će u toku pripreme morati
napraviti nekoliko varijanti realizacije pojedinih nastavnih jedinki. U ovoj
fazi rada od nastavnika se traži maksimalno angažovanja dok je u toku
realizacije nastavne jedinke uloga nastavnik u znatnoj mjeri poboljšana. On
je u funkciji samo voditelja i usmjerivača aktivnosti, dok su učenici ti koji u
najvećoj mjeri demokratski realizuju nastavni čas.
Posmatrajući iz perspektive efekata nastave i ukupnog odgojno-
obrazovnog rada, uloga nastavnika je da učenicima prenese određena znanja,
umijeća i da razvija pozitivne navike, podstiče razvoj njihovih sposobnosti,
samostalnog i kritičkog mišeljenja, utječe na razvijanje kreativnih osobina,
stavova, vrijednosti i drugih crta ličnosti.
Nastava je jedna vrsta umjetnosti, jer nastavnik mora izabrati najbolje
metode i oblike rada u situacijama učenja da bi postigao najbolje rezultate.
Pri tome, metode koje primjenjuje nastavnik su prepoznatljiv stil njegovog
pedagoškog i nastavnog rada.
Različiti načini realizovanja nastave i rukovođenja odjeljenskom grupom
uslovljavaju u većoj ili manjoj mjeri ponašanje učenika, odnosno odnosi
između učenika i nastavnika u značajnoj mjeri zavise od stila rada nastavnika.
Ovaj stav potvrđuju istraživanja koja su polovinom prošlog vijeka (1939-
1943) proveli Levin, Lipt i Vajt. Oni su sproveli eksperiment koji se ogledao
u tome da su grupe od 5 desetogodišnjih učenika dobile zadatak da prave
razne modele (aviona, maski i sl.). Svaka grupa imala je instruktora koji je
igrao ulogu demokratskog, autokratskog, odnosno laissez fair vođe. Neki
instruktori u toku ekseprimenta su mijenjali svoju ulogu. U grupi koju je
vodio demokratski vođa (demokratski stil rada) komunikacija sa učenicima
je bila na zavidnom nivou. Članovi grupe sami su diskutujući dolazili do
35
zaključaka šta će i kako raditi. Nastavnik je samo davao uputsva za rad, a
kada bi učenici zatražili savjet on bi im ponudio nekoliko rješenja.
Nastavnik je koristeći demokratski stil rada nastojao da radi kao jedan
od članova grupe, ali je vodio računa i o tome da ne preuzme obaveze djece.
Grupa kojom je rukovodio autokratski vođa (autokratski stil rada) bila je
sputana raznim ograničenjima. Svim članovima grupe bilo je određeno šta će
raditi. Vođa grupe rijetko je davao savjete kako će se pojedina aktivnost raditi
i bio je sklon davanju izričitih naredbi, opomena i neprimjetnih kritika. Kod
laissez fair vođa (laissez fair stil rada) aktivnosti su svedene na minimum,
odnosno aktivnost vođe bila je svedena na nuđenje odgovora na postavljena
pitanja od strane učenika bez dodatnih komentara ili uputa. Na osnovu
sistematskog posmatranja ovih grupa uočeno je slijedeće:
„Autoritarne grupe su pokazale tendenciju ka većoj agreisvnosti i
apatiji nego demokratske grupe. Agresija je obično bila upravljena na
„žrtve“ odabrane među članovima grupe, a ne na vođu, jer čim bi on
napustio grupu, događali bi se agresivni ispadi.
U autoritarnim grupama bilo je više pokušaja da se privuče pažnja
vođe nego u demokratskim grupama.
Jedinstvenost je bila veća u demokratskim grupama.
Kada su dječaci bili sistematski ometani u radu, oni su u
demokratskim grupama reagovali organizovanim pokušajima da
riješe teškoću, dok su u autoritarnim grupama bili skoloni da
okrivljuju jedni druge za neuspjeh u radu“ (Kreč-Kračfild, 1978:708).
Ispitivanje stavova u toku i nakon ovog eksperimenta pokazalo je da
učenici najviše cijene vođu sa demokratskim stilom rada. Kvalitet interakcije
među članovim grupe vođenih demokratskim stilom, kao i kvalite interakcije
bio je najbolji u odnosu na druga dva stila. Učenici koji su vođeni pod
rukovodstvom autokratskog vođe, znatno manje cijene vođu ove grupe. U
većini predviđenih aktivnosti učenici su reagovali bezvoljno, pasivno, a često
i agresivno.Učenici pod rukovodstvom laissez fair vođe veoma su teško mogli
da daju bilo kakvu procjenu o radu njihovog vođe. U ovim grupam najmanje
je završeno radnih zadataka, za razliku od demokratske i autokratske grupe.
U ovoj grupi bile su prisutne nezainteresovanost i pasivnost kao glavne odlike
i karakteristike ovog stila rada. Ovo istraživanje ukazuje da nastavnici kod
36
kojih dominira demokratski stil rad razvijaju kod učenika pozitivne osobine i
bolji uspjeh, u odnosu na nastavnike kod koji dominira autokratski i laissez
fair stil rada.
Raspravljajući o ulozi nastavnika u školi, sa aspekta analiziranih stilova
vođenja i rada nasatvnika (demokratski, autokratski i laissez fair stil rada),
Đorđević smatra da je u slučajevima autoritativnog odnosa nastavnik u žiži
svih aktivnosti; dominira razrednom situacijom, sputava i ograničava svaku
aktivnost učenika, utječe na ponašanje i učenje. Ovakav stav i ponašanje
nastavnika onemogućava samostalnost učenika, guši inicijativu i negativno
utječe na ponašanje i učenje“ (Đorđević, 1988:25). Kod voditeljskog
demokratskog stila rada, nastavnik je član odjeljenja, zajedno sa učenicima
određuje ciljeve i zadatke rada, razvija diskusiju, potiče samostalnost učenika,
hrabri učenike u davanju novih i drugačijih ideja. U laissez fair stilu rada
nastavnik je pasivan posmatrač, a grupe i pojedinci imaju potpunu slobodu,
što umanjuje produktivnost rada i dovodi do pogoršanja interpersonalnih
odnosa.
Da bi škola ostvarila odgojnu funkciju unutar nje trebaju vladati
demokratski odnosi između glavnih aktera nastave tj. između učenika i
nastavnika. Njihova demokratizacija ne može se ostvariti bez volje svih
učesnika. Kada nastavnik planira nastavu, mora razviti jasnu predodžbu o
preduslovima za nastavu i učenje, osobinama razreda, kao i učenica i učenika
pojedinačno. Cilj je razumjeti učenike u svoj njihovoj različitosti: sve
varijacije njihovih sposobnosti i vještina, njihove jake i slabe strane, njihov
način razmišljanja, stavove i interese. Preduslove za učenje nastavnik treba
razjasniti u skladu sa namjerama koje želi ostvariti kroz nastavu. S druge
strane, pri izboru ciljeva i sadržaja nužno je da se nastavnik koristi svojim
poznavanjem karakteristika djece pojedinačno kao i razreda u cjelini.
Razjasnivši i obuhvativši preduslove za nastavu i učenje, završava se prvi dio
planiranja nastave. Uz to, kod planiranja nastave, nastavnik mora obavezno
obratiti pažnju na vanjske uslove u kojima se nastava odvija. Konačno, treba
misliti i na vlastitu kompetenciju u pogledu nastave, kako bi mogao
primijeniti ciljeve i dalje ih usavršavati, i kako se pri izvođenju nastave ne bi
preforsirali.
37
Poslije stvaranja navedenih preduslova za nastavu, nastavnik pristupa
realizovanju nastavnih jedinki. Iako se ne može zanemariti ni način rada u
pripremnom dijelu nastave, svoj stil rada nastavnik najviše ispoljava pri
praktičnoj realizaciji.
Nastavnik sa demokratskim stilom rada svoje aktivnosti zasniva na
saradnji, konsultacijama, prijedlozima članova odjeljenske zajednice i
inidvidualno svakog učenika. On učenicima daje prijedloge i inicijativu, traži
od njih njihova mišljenja, te ostavlja mogućnost ostalim članovima
odjeljenskje zajednice da se maksimalno uključe u:
analizu nastavnog rada,
razvijanje kreativnih i inovativnih rješenja za određene probleme,
davanje alternativnih prijedloga i hrabri učenike da iznesu sugestije o
načinima rada na času,
davanje prijedloga o načinu i metodama za izvršavanje određenih
zadataka,
izvršavanje zadataka na sopstveni način,
traženje mišljenja vezano za pojedine probleme nastave,
realizovanje zadataka sopstvenom brzinom svakog učenika i
demoktratsko odlučivanje.
Učestvovanje u demoktratskom odlučivanju o važnim pitanjima odgojno
obrazovnog rada, demokratska atmosfera u razredu i demokratski stil rada
nastavnika pozitivno utječu na kvalitet i rezultate nastavnog procesa. Da bi
postigao željene rezultate nastavnik s demokratskim stilom rada nastoji da
učenike uključi u što veći broj aktivnosti, da bi na taj način uspostavio i
izgradio demokratsku atmosferu u učionici.
38
Tabela 1. Ciljevi rada nastavnika kod kojeg dominira demokratski stil rada
Kratkoročni ciljevi
Osnovni ciljevi
Dugoročni ciljevi
-smanjenje ispoljavanja
ekstremnog autoriteta
-objašnjenje izbora
nastavnog plana i
programa
-objašnjenje ciljeva
-objašnjenje metoda
-objašnjenje kako se daju
ocjene
-objašnjenje kako se
rješavaju
konflikti na demokratski
način
-objasniti organizaciju
rada
-prilagođavanje rezervnim
(različitim) ispoljavanjima
-davanje alternativnog
plana i programa
-pokazati različite moguće
ciljeve
-pokazati (dati) alternativu
metodama
-objašnjenje problema
davanja ocjena
-prekinuti rješavanje
problema
-uzajamno razumijevanje
-udruženo planiranje
nastavnog plana i programa
-zajednički izbor ciljeva
-zajedničko planiranje
ciljeva
-samoocjenjivanje učenika
-kooperativno rješavanje
problema
-međusobno slaganje
učenika pri organizaciji
rada
N.A. Flanders (1970) ispitivao je ponašanje nastavnika u nastavi i na
osnovu rezultata svog istraživanja ustanovio postojanje dva stila ponašanja:
direktivni i nedirektivni. „Nedirektivni nastavnik oslobađa inicijativu
učenika, ima razumijevanje za individualne potrebe i interese, za pravo na
lično viđenje i lično iskustvo, te oblike ponašanja oslobođene od
autoritarnosti, hijerarhičnosti i konformizama. Protivno tome, direktivni
nastavnik ima inicijativu u svojim rukama, daje inforamcije i postavlja
pitanja, strogo artukulira nastavu, ocjenjuje, traži od učenika da sluša,pamti,
odgovara na pitanja i rješava zadatke“ (Jelavić, 1998:132).
Stil rada nastavnika u nastavi možemo posmatrati sa stanovišta odnosa
na relaciji učenik-nastavnik. Značajno je spomenuti Hjuzova istraživanja koji
je istraživao dva tipa nastavnika: moćnog i fleksibilnog nastavnika. Ovdje se,
ustvari, radi o nastavniku sa autokratskim i demokratskim ponašanjem u
nastavi. Prema Hjuzu, moćni nastavnici prihvataju učeničku subordinaciju i
nastoje se pokazati superiornim u odnosu na prema učeniku, za razliku od
fleksibilnog nastavnika koji više djeluje kao koordinator nastojeći da udovolji
potrebama učenika.
39
Hjuz je identifikovao sedam kategorija nastavnika:
1. nastavnik kontrolor-govori šta učenici trebaju raditi i određuje šta će
ko konkretno raditi;
2. nastavnik koji autoritarno nameće aktivnost učenika-učenicima se u
pravilu obraća zapovjestima;
3. nastvnik koji pomaže i olakšava aktivnosti učenika-pomaže da se
održi tok i kontinuitet aktivnosti;
4. nastavnik koji razvija sadržaje aktivnosti u cilju pomoći učenicima da
se snađu u određenoj situaciji-prihvata i respektuje primjedbe i
mišljenja učenika;
5. lično angažovani nastavnik-spreman da rješava lične probleme
djeteta, da mu pomogne;
6. nastavnik koji ličnom aktivnošću djeluje kao primjer-ličnom
angažovanošću vodi, podstiče i usmjerava i
7. negativno angažovani nastavnik-učenicima ukazuje na nedostatke,
stalno kritikuje, optužuje za neuspjeh, prijeti i kažnjava“
(Prema: Suzić, 2003:67).
Od naših škola i nastavnika u budućnosti se očekuje konačno
promijenjena uloga i učenika i nastavnika; od dominacije nastavnika do
nastavnog procesa usmjerenog na dijete. To znači da djeca trebaju zauzeti
centralnu ulogu, a škola treba postati mjesto na kojem se istražuje, ispituje,
zajednički rješavaju problemi i vodi promišljeni dijalog. Učenici ne trebaju
školu doživljavati kao mučenje, nego naprotiv, škola treba biti mjesto gdje se
dijete razvija u kognitivnom (intelektualnom), emocionalnom i društvenom
smislu i gdje će djetetova motivacija za rad biti na visokom nivou.
Metodologija usmjerena na dijete je savremeni pedagoški pristup koji
sagledava dijete u cjelini i omogućava mu da razvije samopouzdanje,
samopoštovanje, osjećaj kompetencije i razvije se u stabilnu i zadovoljnu
ličnost sposobnu da se razvija i uči cijeloga života. Pored usvajanja znanja,
razvijanja sposobnosti i razumijevanja koncepata, metodologija usmjerena na
dijete pruža nastavnicima mnoštvo metoda, tehnika i strategija kao i
praktičnih primjera, koje će im pomoći da lakše organizuju svakodnevni rad
u kojem djca imju centralnu ulogu. Nastava u kojoj će učenik postavljati
pitanja ili u kojoj će nastavnik tako razvjati mrežu pitanja da razvija
40
intelektualne i sve druge sposobnosti učenika uz propozicije i primjenu
demokratskih pravila svakako će biti snažno motivirajuća za učenika.
Nastavnikov rad i postavljanje pitanja u komunikaciji treba podstaknuti
učenika, ne samo na davanje odgovora, nego i na komentarisanje i
postavljanje pitanja nastavniku. Motivaciona osnova ovog pristupa je
višestruka:
„podsticanje radoznalosti, istraživačkog ili eksplorativnog
ponašanja,
razvijanje interesa za sadržaj,
jačanje opsjećaja za kompetencije i kreativnost“ (Suzić, 1998:245).
Nastavnik sa demokratskim stilom rada sve eventualne konflikti rješava
kroz učešće i saradnju svih zainteresovanih strana, a to su direktor, nastavnici,
roditelji i učenici.
6. Stil rada nastavnika u vannastavnim aktivnostima
Vannastavne aktivnosti predstavljaju odgojno planirane djelatnosti koje
omogućavaju svestrano potvrđivanje učenikove ličnosti, a nastavniku daju
mogućnost proširenog obrazovnog utjecaja. Realizacijom vannastavnih
aktivnosti podstičemo intelektualni, kreativni, estetski, moralni tjelesni i radni
i tehnički odgoj.
Uloga nastavnika u organizovanju i radu vanastavnih aktivnosti učenika
je stvaranje uslova unutar slobodnih aktivnosti kojima se omogućava
rukovodeća uloga učenika, a ne nastavnika. U svakom odgojnom radu je
potrebno buditi stvaralačke, kreativne i i novativne sposobnosti kod učenika,
a ne samo formalno podučavati učenike znanjima. Uloga stvaralaštva u
čovjekovom životu veoma je važna i zato je dužnost svakog pedagoga,
nastavnika, da odgojni rad organizira tako da, u najvećoj mjeri, podstiču
odgajatelje na stvaralaštvo, kreativnost i inovativnost, te da sudjeluju u
razvoju njihovih sposobnosti. Nužni preduslovi da bi se to postiglo su, između
ostalog, i brojne prednosti što ih pruža nastava i drugi oblici školskog rada,
znanje koje se u njima stječe, te radne navike i općenito socijalna klima u
školi. Jedan od osnovnih principa organizacije i rada u vannastavnim
41
aktivnostima je slobodan izbor aktivnosti, a poštivanje individualnih
sposobnosti i interesovanja učenika, njihov je osnovni zadatak.
Neki nastavnici praktikujući demokratski stil rada dosljedno polaze od
učenikovih sklonosti i želja, te prema tome formiraju razne grupe i sekcije
slobodnih aktivnosti.
Djeca su prirodno sklonija učenju na kreativan i inovativan način: stalno
nešto istražuju, zapitkuju i testiraju. Njihovu kreativnost najviše koči autoritet
nastavnika, njegov autokratski stil rada ili, pak, stil rada koji ih ne podstiče
na aktivnost, laissez fair stil rada, kao i cjelokupna atmosfera koja vlada u
školi. Najvažnije pitanje je koliko je nastavnik kreativno srdačan i susretljiv
tj. da li je sposoban, unatoč raznim administrativnim i drugim ograničenjima,
obavljati ulogu pokretača, usmjerivača i voditelja neke stvaralačke nastave.
Učenik u slobodnim aktivnostima ima priliku da traži, istražuje ali i da se
dokaže, potvrdi svoju ličnost i afirmira se u razredu, grupi, školi. Rad u ovim
aktivnostima je, prije svega, slobodan, spontan, dinamičan, raznovrstan, a
polazi od interesa učenika, njihovih želja, sklonosti i nadarenosti. Takav rad
je nesputan strogim programima, ocjenama, strahom zbog neuspjeha a učenik
u njima sudjeluje s namjerom da produbi svoje znanje, da se zabavi, razonodi,
da provede korisno i ugodno vrijeme izvan škole
Da bi se stvorila pozitivna radna atmosfera u razredu, potrebno je da se
promijene odnosi između učenika i nastavnika jer kreativni odnos između njih
zahtijeva spremnost nastavnika da dozvoli da jedna stvar prirodno vodi drugu,
da se zajedno s djetetom upusti u neku pustolovinu. Oni s učenicima trebaju
uspostaviti prisnije kontakte, razgovarati, slušati ih, te uvažavati njihove
prijedloge i mišljenja. Korisno bi bilo i da je nastavnik sposoban oduševiti
učenika za neki rad tj. za stvaralačko rješavanje različitih problema i situacija
u školi. O nastavnikovim postupcima, načinu rada i odnosima s djecom, bitno
ovisi učenička stvaralačka, kreativna i inovativna produktivnost.
Nastavnik ne može biti samo predavač svog predmeta jer je on, iznad
svega, odgajatelj, a odgoj kao takav se ne može predavati. Dok je u nastavi
isključivo rukovoditelj, organizator i najčešće jedini subjekt tj. glavna figura,
u slobodnim aktivnostima nastavnik je samo u početku pokretač a kasnije
samo savjetodavni voditelj i pedagoški rukovoditelj kojem je glavni cilj da
podstiče, savjetuje i usmjerava. Važno je naglasiti da su slobodne aktivnosti,
42
prije svega, aktivnosti učenika, te da oni u tim aktivnostima trebaju
maksimalno izražavati svoje slobodne i stvaralačke uloge. Međutim, bitna je
činjenica da su vananastavne aktivnosti i dio sistematiziranog i organiziranog
odgojno-obrazovnog procesa u školama, pa stoga ne mogu biti prepuštene
samo volji učenika. Za bolji rad u tim aktivnostima važno je da nastavnik
prilagodi svoj stil rada učenicima, tako da to bude neposredna komunikacija,
koja će stvaralački poticati i ohrabrivati djecu te ujedno stvoriti i povoljnu
radnu atmosferu u nekoj grupi. Ovdje govorimo o demokratskom stilu rada
kojeg će nastavnik praktikovati u radu sa učenicima, komunikaciji i
međusobnim odnosima.
7. Stil rada nastavnika u tradicionalnoj nastavi
U tradicionalnoj nastavi dominira nastavnik, a uloga i pozicija učenika
je da sluša. Ova nastva temelji se na frontalnom obliku rada kao dominantnom
obliku u svim etapama realizovanja nastave. U svim realizovanjima
tradicionalne nastave; predavačka, pokazivačka, majeutička nastava i dr.
nastavnik je u direktnom odnosu sa sadržajem učenja, a učenik je u
indirektnom odnosu prema tom sadržaju i prema nastavniku. Tradicionalnu
nastavu obilježava reproduktivnost, verbalizam i prosječnost, položaj učenika
u njoj je takav da ne onemogućuje individualnost, samostalnost, kreativnost
niti su emotivni i vrijednosni aspekti nastave prepoznatljivi njoj (Suzić,
1995:35).
Budući da ova nastava sputava učenika jer je u poziciji objekta, takva
pozicija učenika i nastavnika je najdominantnija kod autokratskog stila rada
nastavnika. Nastavni rad u tradicionalnoj školi u većini slučajeva zasniva se
na „prosječnom“ učeniku tako da su učenici sa slabijim intelektualnim
sposobnistima preopterećeni, kao i učenici koji imaju predispozicije da
postanu nadareni osjećaju zasićenost i dosadu. Tradicionalni nastavnik ne
raspolaže instrumentima, senzibilitetom i vremenom da se pozabavi
stavovima učenika i uvaži ih. Koristeći se spoljnom motivacijom nastavnik je
podsticao djecu da nauče osnovne činjenice. Dovoljna je bila korektna
reprodukcija da bi učenik dobio visoku ocjenu. Nakon ostvarenja trenutnog
cilja kojeg je postavio nastavnik, slijedila je visoka ocjena kao nagrada.
43
Stereotipni nastavni postupci formaliziraju i šabloniziraju odgojno-obrazovni
proces i ne omogućuju u dovoljnoj mjeri subjektnu poziciju učenika u procesu
sticanja znanja, umijeća i navika. U svojoj studiji Gallagher (1998), smatra
da se nije dovoljno fokusirati na razvoj standarda obrazovanja već se moramo
suočimo sa neprijatnim realnost da obrazovanje samo po sebi je slaba
tretirano u društvu.
Učenje u tradicionalnoj nastavi obično se razlikuje od učenja u
svakodnevnom životu i radu (prirodno učenje) i naučnog spoznavanja. Njime
se usvajaju prethodna, već poznata znanja čovječanstva. Ovakvo učenje
svodilo se na zapamćivanje tuđih misaonih tvorevina, gotovih rješenja i
odgovora, pojmova i definicija. Glavni i najčešći izvor znanja i svih drugih
vrijednosti je sam nastavnik. On pokazuje, eksplicira činjenice i izvodi
zaključke. Tradicionalna nastava priznaje samo „jedan jedini pravi način“.
Ona zato odgoj i obrazovanje više shvata kao oponašanje nego kao lično
odnošenje i određivanje spram svega što jeste, što se zbiva.
Osnovne karakteristike tradicionalne nastave su:
1. mehaničko učenje i reprodukavanje gradiva,
2. dominacija frontalnom obliku rada,
3. rad zasnovan prosječnom učeniku,
4. dominacija receptivnog učenja,
5. učenje uz korištenje minimun nastavnih sredstava i pomagala i
6. prisustvo prisile u radu.
Tradicionalna nastava stalno je opterećena sukobljavanjem učenika i
nastavnika oko dominacije u komunikaciji, budući da se tok nastave odvija
prema volji samo jednog njenog učesnika-nastavnika. Nastavnik u
tradicionalnoj nastavi koji radi po pretežno autokratskom stilu rada
uskraćuje svoje učenike u kulturnom, saznajnom i vrijednosnom smislu
najmanje za onoliko za koliko ne doseže ostvareni kulturni i demokratski nivo
svog vremena i svoje profesije“ (Nedeljković, 1997:121).
Stil rada nastavnika bitno se razlikuje u tradicionalnoj nastavi od
savremene nastave jer su im uloge različite. U tradicionalnoj nastavi u kojoj
dominira autokratski stil rada, nastavnik je “ovlašteni predstavcnik društva
odraslih; njegova je dužnost da stvori takvu školsku situaciju koja će
44
omogućiti da svi učenici savladaju isti obrazovni program u cjelini“
(Havleka, 2000:116) a u savremenoj nastavi u organizaciji i realizaciji
nastave ravnopravno učestvuju i nastavnik i učenik.
Nastavnik u tradicionalnoj nastavi kod kojeg dominira autokratski stil
rada postavlja visoke standarde za svoje učenike i vrlo su nefleksibilni po
pitanju „dobrog“ i „lošeg“. Učenici ovakve nastavnike doživljavaju rigidnim,
zapovjednički nastrojenim i previše strogim. Ono što je posebno zanimljivo
jeste činjenica da su većina nastavnika kod kojih dominira autokratski stil
rada kritični, te obično vjeruju da će na taj način navesti učenike da postanu
svjesni svog eventaulno neprihvatljivog ponašanja, svojih pogreški i slabosti.
Oni misle da učenici nisu dovoljno motivisani da ugode drugim, ili su
potpuno nesposobni za samokorekciju. Oni, stoga, vjeruju da ako se želi
promjena kod učenika, ona mora da se inicira spolja tj. prisilom od strane
nastavnika.
Autokratski nastavnik postavlja čvrste granice i kontrole nad učenicima.
Učenicima su dodjeljene mjesta za sjedenje tokom čitave školske godine.
Stolovi su obično u dva reda i nema odstupanja. Učenici moraju biti u svojim
mjestima na početku časa i oni često ostaju tamo do završetka nastave Na
osnovu više izvora možemo zaključiti da su osnovna obilježja stila rada
nastavnika u tradicionalnoj nastavi:
1. sa učenicima komunicira s visine, šefovski, koristeći prisilu i izričitu
naredbu,
2. u komunikaciji je neljubazan i arogantan,
3. njegov autoritet leži u prisili a ne u znanju i ljudskosti,
4. kruto se drži postavljenih pravila,
5. glavna briga nastavnika sa autokratskim stilom rada je da zadrži moć
po svaku cijenu,
6. prilikom vrednovanja znananja učenika oslanja se na halo efekat,
7. učenike knostantno tjera na rad i kad nije potrebno,
8. prijeti, kažnjava i izaziva nezadovoljstvo kod učenika,
9. nastoji da pritiskom i silom spriječi neuspjeh,
10. ne cijeni kreativnost učenika,
11. sve zadatke nastoji da riješi šablonski,
12. ne ulazi u učenikov svijet kvalitete,
13. lahko dolazi u sukob sa učenicima,
45
14. arogantan je i neljubazan i
15. u toku rada koristi samo verbalističke metode nastavnog rada
(monološku i dijalošku ).
Na osnovu navedenih obilježja stila rada nastavnika u tradicionalnoj
školi, možemo primijetiti da su ovo obilježja autokratskog stila rada. Budući
da se nastavnik koji praktikuje demokratski stil rada „uspješno bori protiv
šablona i rutinerstva u nastavnom procesu“ (Prema: Ilić, 1999:142), možemo
konstatovati da ovaj stil rada nije zastupljen u tradicionalnoj nastavi.
Nastavnik kod kojeg dominira autokratski stil rada kod učenika stimuliše
instikt potčinjavanja, od učenika traži poslušnost i pokornost da bi imao
povratnu infornaciju o moći svog autoriteta.
7.1. Stil rada nastavnika tokom evaluacije znanja učenika u
tradicionalnoj nastavi
Tradicionalna pedagogija prilikom vrednovanja uspjeha učenika u školi
prioritet je davala sposobnosti učenika da reprodukuju savladano gradivo.
Ovaj model prvenstveno je gušio samostalnost i kreativnost učenika,u njemu
je bila dominacija autokratskog stila rada, a na socijalnom planu razvijao je
konfromizam i hijerarhijske odnose, nasuprot demokratskim odnosima u
školi. Etika ove nastave svoj moral posjedovala je u dogmatskoj maksimi
magister dixit“-učitelj je rekao (Pedagoški rječnik 1, 1967:519).
Ovakav model, koji nažalost možemo prepoznati i u današnjim školama,
svoje korjene nalazi u jezuitskim i protestanskim školama u XVI i XVII
vijeku koje su češkom pedagogu J.A. Komenskom poslužile kao osnova za
izradu čuvenog djela „ Velika didaktika“. Jezuitske škole imale su maksimu
magister praelegibt, discipuli repetunt“ (nastavnik predaje, učenici za njim
ponavljaju). Ovo je bilo osnovno pravilo obrazovanja budućih dogmatičara
sve se svodilo na doslovno memorisanje nastavnog gradiva, a zanemarivala
se samostalnost i kritičnost u mišljenju i učeničko stvaralaštvo (Ibidem. 519).
Kao što možemo primijetiti težište aktivnosti tradicionalne škole bilo je
usmjereno na nastavnika, odnosno na nastavni sadržaj koji je nastavnik
izlagao, a ne na pravilno vrednovanje i provjeravanje uspjeha učenika koje se
46
ograničilo na povremeno usmeno ili pismeno preslušavanje enika, i to na
prvom mjestu njihove sposobnosti da reprodukuju nastavno gradivo što su
mehaničkim putem naučili na času ili pročitali u udžbeniku. Ovakav način
vrednovanja i provjeravanje uspjeha učenika unosio je dosta nesigurnosti u
školu, jer je zavisilo od slučaja do slučaja, da li učenik poznaje od cijelog
gradiva upravo ona pitanja koja mu nastavnik postavlja, a koja su ključna za
njegov uspjeh iz određenog nastavnog predmeta.
Naredni nedostatak ovakvog načina vrednovanja i provjeravanja uspjeha
učenika je u tome što se ono prvenstveno odnosilo na pamćenje i pasivnu
reprodukciju, a ne na plansko izgrađivanje stvaralačke ličnosti. Upoznavanje
činjenica i zakonitosti u tradicionalnoj školi bilo je cilj vrednovanja uspjeha
učenika. Logika na kojoj se zasnivalo vrednovnje uspjeha učenika je da mora
postojati određeni fond znanja koji je obavezan za sve učenike kao i da se taj
fond znanja mora usvojiti određenim redosljedom i prema unaprijed
uspostavljenom planu i programu. Tradicionalna škola u svom načinu
vrednovanja uspjeha učenika polazila je od pretpostavke da svi učenici polaze
od istog predznanja i istih intelektualnih sposobnosti. Ostale faktore koji su
utjecali na uspjeh učenika procjenjivao je nastavnik na osnovu svoje lične
procjene, ličnog iskustva, ličnog stila rada, tako da je konačna procjena bila
više projekcija nastavnikove ličnosti nego objektivnog uočavanja i
odmjeravanja.
Ocjena, kao mjerilo uspjeha učenika, bila je samo konstatacija
zadovoljavajućeg ili nezadovoljavajućeg stanja. Kao takva ona nije
sadržavala nikakve elemente za uklanjanje ili popravljanje određenih faktora
koji su mogli utjecati na postizanje boljeg uspjeha.
U cilji konstatacije uspjeha učenika, tradicionalna škola se služila
numeričkom ocjenom:
nedovoljan 1
dovoljan 2
dobar 3
vrlodobar 4
odličan 5
Sa ovom i ovakvom ljestvicom ranga, jedino je moguće procijeniti je li
nešto od nečega drugog veće ili manje. Ova ocjena nastajala je kao rezultat
47
povremenog usmenog ili pismenog odgovaranja učenika na ograničeni broj
pitanja i subjektivnog utiska nastavnika o vrijednosti i ispravnosti ponuđenih
odgovora.
Tradicionalna ocjena, kao indikator uspjeha učenika u školi imala je
višestruko štetan utjecaj na optimalan rad nastavnika i uspjeh kojeg su učenici
postizali. Između mnogih nedostataka ovakvog načina vrednovanja i
ocjenjivanja navest ćemo najupečatljivije štetne utjecaje.
Tradicionalni sistem ocjenjivanja mogao je i služio je nastavniku da
se koristi slabom, negativnom ocjenom da bi učenike natjerao na
poslušnost i rad. Kad god bi kod učenika u odjeljenskoj zajednici
popustila pažnja, motivacija ili dosada zbog nastavnikovog
monotonog izlaganja, nastavnik je mogao da posegne za „palicom“,
negativnom ocjenom i učenike primoravati na poslušnost koristeći se
autokratskim stilom rada.
Tradicionalna ocjena imala je i još jednu barijeru. Budući da je u školi
kao instituciji jedino nastavnik bio taj koji je ocjenjivao učenike, a
nikad učenici nastavnika, ova ocjena stvarala je nepovjerenje između
njih. Učenik je bio uvijek u podređenom položaju u odnosu na
nastavnika.
Ovakav način evaluacije znanja učenika doprinosio je površnosti u
radu kod učenika i nastavnika. Kod djece su se umijesto pozitivnih
osobina ličnosti razvijale negativne osobine i sklonost ka neiskrenosti.
Učenici bi posezali za neiskrenošću (prepisivanje na kontrolnim
radovima i sl.) tako da je ocjena postala sama sebi svrha, a ne kvalitet
koji je trebao da stoji iza nje.
Vladeta Tešič navodi da ovakva tradicionalna školska ocjena (od 1 do
5) stekla je takav značaj da se teško i sporo potiskuje, odnosno zamjenjuje
drugim adekvatnijim i savremenijim metodama rada. Tradicionalna ocjena
ima izvjesno opravdanje samo onda kada se shvata da se glavni zadatak škole
sastoji u prenošenju na učenike nekih uskih i konkretnih predmetnih znanja,
bez obzira na sve implikacije specifičnog razvoja ličnosti, koja treba da se na
određeni način mijenja i izgrađuje u školi“ (Pedagoški rječnik, 1967:211).
U svom načinu ocjenjivanja, nastavnik u tradicionalnoj školi striktno se
držao autokratskog stila rada. Učenici nisu imali, odnosno nisu smjeli iznijeti
48
drugačija mišljenje na ocjenu koju je nastavnik dao. Često bi se događalo da
nastavnici uopće učenika nisu obavještavali o ocjeni koju je dobio, o tom na
kom dijelu gradiva učenik treba da poradi.
Tradicionalna ocjena, kao indikator ostvarenog uspjeha učenika u školi,
kao što vidimo, imala je višestruko štetan utjecaj, kako na rad učenika tako i
na rad nastavnika. Ona je stvarala vještačku barijeru između nastavnika i
učenika. Za međusobno nepovjerenje među tradicionalnim nastavnicima i
učenicima veliku zaslugu imao je i tradicionalni način evaluacije uspjeha
učenika. Mnogobrojna kritika ovakvog načina ocjenjivanja isticala je
činjenicu da ono doprinosi površnosti u radu i razvijanju neiskrenosti djeteta.
Učenik zbog ovakvog načina rada sve je više uvažavao ocjenu, a ne na one
svoje kvalitete čija spoljašnja oznaka treba biti ocjena. Tradicionalna ocjena
imala je tedenciju da se osamostali u svijesti učenika, da postane sama sebi
cilj, bez obzira na poznavanje gradiva. Nije rijedak slučaj bio da su učenici,
da bi zadovoljili apetite svojih nastavnika, često posezali za nepoštenim
načinima ponašanja: prepisivanje, laganje, simuliranje, došaptavanje i sl.
Tradicionalna škola se sa ovim neprihvatljivim oblicima ponašanja pomirila
i smatrala je ovo ponašanje neminovnim pratiocem svake aktivnosti u školi.
Ovakav način ocjenjivanja znanja učenika, iskustvo je pokazalo da djeluje
više demotirajuće nego motivirajuće.
Uhodani sistem provjeravanja i ocjenjivanja od slabog do odličnog
uspjeha baziran je na uzajamnom upoređivanju enika u razredu i njihovom
rangiranju na osnovu relativnog pokazanog uspjeha učenika. U ovakvom
sistemu vrednovanja gubi se ličnost učenika u razvoju, pa se ona cijeni samo
u odnosu na sve ostale a ne kao zasebna individua, zasebna ličnost sa svim
svojim karakteristikama i crtama koje posjeduje.
8. Stil rada nastavnika u savremenoj kvalitetnoj nastavi
Za razliku od tradicionalne nastave koja je više računa vodila o
nastavnom gradivu nego o eniku i načinu usvajanja tog gradiva, posljednjih
godina prilazi se diferencijaciji nastave i individualizaciji odgojno-
obrazovnog rada, kako bi se što uspješnije realizovali ciljevi koje društvo
postavlja pred školu.
49
Savremena škola svakim danom prerasta iz ustanove za prenošenje
znanja u odgojno-obrazovnu organizaciju u kojoj se to znanje stiče i gdje
učenik uz saradnju i partnerstvo sa nastavnikom razvija svoje sposobnosti i
formira ljudske vrijednosti. Savremena škola osposobljava učenika da
spoznajući svijet sudjeluje u njegovom mijenjanju i svojom elastičnom i
dinamičnom strukturom rada u kojoj dominira demokratski stil rada sve se
više oslanja i koristi bogastvom odgojno-obrazovnih izvora za učenike, a sve
manje ostaje zaseban, izoliran informacioni sistem.
Svrha savremene škole je da i učenik i nastavnik rade kvalitetno uz
međusobno uvažavanje. Savremena škola teži da bude kvalitetna, da se u njoj
realizuje odgojno-obrazovni proces bez prisile i neuspjeha. Za razliku od
tradicionalne škole u kojoj se odgojno-obrazovni rad zasniva na vanjskom
podražaju, na klasičnoj teoriji motivacije (S-R teoriji; teoriji podražaj-
reakcija), kvalitetna škola zasniva se na teoriji kontrole (na unutrašnjoj
motivaciji) i realitetnoj terapiji.
Teorija kontrole svoje tumačenje zasniva na tome „da se sva ljudska bića
rađaju s pet osnovnih potreba ugrađenih u njihov genetski ustroj. To su
preživljavanje, ljubav, moć, zabava i sloboda. Čitav život moramo živjeti kako
bismo najbolje zadovoljili jednu ili više tih potreba“
(Glasser, 1994:54).
Realitetna terapija odnosi se na rad sa učenicima koji postižu slab uspjeh.
To su većinom učenici koji imaju određene poteškoće u razvoju. Cilj
realitetne terapije je pomoć ovoj kategroji učenika da prebrode postojeće
smetnje, da ih ohrabrimo, izvučemo iz neuravnotežene situacije kako bi
zadovoljili osnovne zahtjeve kvalitetnog rada.
Da bi se ostvario kvalitetan rad u savremenoj školi veoma je važno koji
stil rada koristimo u radu sa djecom. William Glasser navodi četiri uslova za
kvalitetan rad:
„ da vas poznaju i cijene kao osobu koja je kreirala ugodno radno
okruženje;
da vjeruju kako je to što od njih tražite korisno;
da su voljni dati sve od sebe, te
da su naučili vrednovati vlastiti rad i na temelju toga ga i
poboljšavati (Ibidem. 79).
50
Navedene uslove za kvalitetan rad može jedino ispuniti nastavnik sa
demokratskim stilom rada. Najveći nedostatak našeg tradicionalnog sistema
jeste što mnogi nastavnici koristeći pogrešan stil rada, najčešće autokratski,
nastoje „motivisati učenike da rade beskoristan posao. Nastavnici koji se
koriste „šefovskim“ upravljanjem, a ne demokratskim vođenjem, ne shvataju
da se učenici ne mogu motivisati da rade ono što ne zadovoljava njihove
potrebe.
Glasser navodi četiri temeljna elementa voditeljskog upravljanja:
1. „voditelj uključuje djelatnike (učenike) u raspravu o kvaliteti
određenog posla i vremenu potrebnom kako bi se obavio pa radnici
mogu reći svoje prijedloge....
2. voditelj pokazuje ili simulira posao kako bi radnik koji ga obavlja
tačno vidio šta rukovoditelj očekuje....
3. voditelj traži od radnika provjeru ili ocjenu kvaliteta vlastitog rada...
4. voditelj radnicima olakšava rad....“ (Ibidem. 42).
U kvalitetnoj školi zadatak nastavnika je da objasni učenicima korisnost
onoga što tražimo od njih. Uspješni nastavnici u kvalitenoj i savremenoj školi
vode učenike:
„više demokratski, a manje autokratski,
više partnerski a manje autoritativno,
više kooperativno a manje patrijahalno,
više konzultivno a manje savjetodavno,
više kolegijalno a manje direktivno,
više participirajuće a manje hijerarhijski,
više indiosinkratski a manje biokratski“ (Brajša, 1995:106)
51
Tabela 2. Obilježja kvalitetne nastave
Neka obilježja kvalitetne
nastave
Autokratski stil rada
Spoznaja, znanja i iskustva
nastaju kroz akciju samog
subjekta
Nastavnik „servira“
gotova znanja
Priznaje i podstiče pravo
učenika na različitost
mišljenja
Postoji samo jedno
ispravno rješenje
Omogućuje
samoaktualizaciju pojedinca
u onim aktivnostima za koje
posjeduje najjače potencijale
Učenika uključuje samo
u one aktivnosti koje su
predviđene
curiculumom
Strategija učenja počiva na
pronalaženju novih znanja i
informacija
Znanje je ono koje
ponudi nastavnik i koje
se nalazi u udžbenicima
Podstiče kreativnost i veću
samostalnost pojedinca
Učenici moraju rješiti
zadatak po šablonu
Kvalitetna komunikacija - što
je veći broj kanala kojima
jedna građa dolazi do učenika
Nastavna građa dolazi
samo jednim putem od
nastavnika
Onaj koji uči (učenik) mora
biti više aktivan od onoga
koji poučava (nastavnik)
Učenik je aktivan samo
kada nastavnik dopusti
Nastava se realizuje na
savremen i inovativan način
Nastavnik radi na
stereotipan način
koristeći zastarjele i
autokratske metode rada
Uspješan nastavnik je uspješan vođa koji, demokratski kolegijanlno,
participirajući i humanistički pospješuje odgojno-obrazovni proces u
školama. Demokratski stil rada koji pospješuje timski rad je preduslov
kvalitetne škole. Savremena škola je ekipno usmjerena škola. U njoj se uči
zajedno raditi, kreirati povoljno okruženje, zajedno voditi i odlučivati. To je
škola kolegijalnosti i timskog rada, a ne škola individualne evaluacije.
52
8.1. Stil rada nastavnika tokom evaluacije znanja učenika u
savremenoj kvalitetnoj nastavi
Razvoj nauke i novog pristupa problemu evaluacije i vrednovanja znanja
učenika doveo je do toga da se u ocjenjivanju primjenjuju i usavršavaju novi
tehnički postupci i nove metode koje se kreću od nastavnikovih procjena
usmenih odgovora i zadataka objektivnog tipa, pa sve do standardizacije
mjerenje učeničkih postignuća. U savremenoj školi svaki učenik bi trebao
imati jedan kontinuitet u ocjenjivanju njegovog znanja. Ovakav način
ocjenjivanja kod učenika razvijao bi osjećaj za redovno učenje i praćenje
gradiva. Iako je nastavik kvalificirana osoba koja zajedno sa učenicima
realizuje odgojno-obrazovne ciljeve i zadatke predviđene Nastavnim planom
i programom, njegove obaveze u savremenoj nastavi su daleko šire od uloge
da samo rukovodi procesom usvajanja teorijskih i praktičnih znanja i umjeća.
On svojim stilom rada treba da je u stalnom kontaktu sa učenicima, da
organizuje nastavni proces te da svakodnevno pronalazi nove načine
provjeravanja i vrednovanja znanja učenika. Adekvatno izabrane nastavne
metode, sredstva, oblici nastavnog rada, kao i adekvatna zastupljenost
didaktičkih principa, u velikoj mjeri, doprinosi normalnom nastavnom
procesu, a u isto vrijeme postizanju boljih rezultata u obrazovnom i odgojnom
pogledu.
Savremena pedagogija smatra da ocjena treba pomoći razvoju učenika,
njegovog samopoštovanja i da mu pomogne da razvije i formira realnu sliku
o svom znanju koje posjeduje te da ta slike posluži učeniku za nastavak
učenja. S tim u vezi u osnovne škole, u razrednoj nastavi, uvelo se i opisno
ocjenjivanje učenika. Ocjena, da bi ispunila ovaj uslov, treba prije svega biti
zasnovana na stalnom praćenju svih interaktivnih situacija u školi i
rezultatima različitih provjera znanja. Sve veći broj stručnjaka iz ovog polja
sugeriše da se kod učenika treba razvijati osjećaj za samovrednovanje i
samoevaluaciju svog znanja kao i ocjenjivanje znanja od strane kolega,
učenika.
Samoevaluacija svog znanja podstiče učenike da na osnovu unaprijed
datih kriterija realno ocjene svoje znanje. Na ovaj način učenici će pripoznati
šta se od njih očekuje i uz asistenciju nastavnika moći će realno uočiti svoje
jake i slabe strane.
53
Nastavnici u savremenoj školi, upražnjavajući demokratski stil rada kod
učenika, razvijaju i uvažavaju vrednovanje znanja od svojih kolega.
Nastavnik će od prvih dana svog rada sa grupom djece da razvija uočavanje i
vrednovanje kvaliteta da bi nakon toga mogao učenicima prepustiti da i oni
vrše vrednovanje.
Ocjenjivanje i vrednovanje znanja učenika u savremenoj školi vrši se
ne samo kroz individualni rad. Rad u grupama, također, može se ocijeniti ako
nastavnik postavi kvalitetne kriterije; kao što su: učešće članova tima u
realizaciji zadatka, kako se učenici unutar grupe slažu, da li se međusobno
slušaju i uvažavaju. Na ovaj način vrednovanja i ocjenjivanja škola će
zadovoljiti i onu drugu komponentu koja je u velikoj mjeri potisnuta iz naših
škola, odgojnu komponentu.
9. Utjecaj stila rada nastavnika na socio-emocionalnu
klimu
Kvalitet međuljudskih odnosa između glavnih aktera nastavnog procesa
utječe na stvaranje određene emocionalne klime u razredu.
Različiti stilovi rada nastavnika kreiraju različitu socio-emocionalnu
klimu u razredu koja se odražava na cjelokupnu strukturu grupe i
individualno ponašanju. Emocionalnu klimu mogli bismo razumijeti kao
“afektivan ton u odnosima između nastavnika i učenika, kao i u odnosima
među samimi učenicima i među samim nastavnicima, a koji je posljedica
uspostavljene interakcije“ (Bratanić, 1993:111).
Uloga i značaj nastavnika u razrednoj zajednici za kreiranje pozitivne ili
negativne klime u razredu je od izuzetnog značaja. U toku nastave na
kreiranje ove klime karakteristična su tri stila rada nastavnika:
1. autokratski,
2. demokratski, i
3. laissez fair stil rada.
Ova tri načina rada izazivaju tri tipa soci-emocionalne klime.
54
Tabela 3. Utjecaj stilova rada na kreiranje socio-emocionalne klime u
razrednoj zajednici
Stil rada
Karakteristike rada nastavnika
Karakteristična klima i
atmosfera
Autokratski
stil rada
Davanje naredbi, prekidanje učenika u
aktivnosti i incijativi, nekonstruktivna
kritika,preveliki domincija u svim
aktivnostima, ne brine se o željama
učenika i ne respektuju se
individualne razlike među učenicima.
Agresivno reagovanje na
autokratski stil,
nepovoljna socio-
emocionalna atmosfera,
atmosfera napetosti i
nepovjerenja.
Demokratski
stil rada
Davanje pravovremenih i adekvatnih
informacije, podsticanje na rad i
aktivnost, pronalaženje novih načina i
modela rada, maksimalno
respektovanje i uvažavanje učenika
sa svim njegovim osobimama,
predlagač brojnih aktivnosti..
Demokrastka atmosfera,
armosfera međusobnog
uvažavanja, radna
atmosfera svih učesnika,
atmosfera opuštenosti i
povjerenja.
Laissez fair
stil rada
Potpuna sloboda u radu,
neodgovornost za preuzete obaveze,
latentnost i letargičnost u radu,
nedosljednost...
Atmosfera potpune
slobode, neodgovornost
svih učesnika odgojno-
obrazovnog procesa.
Kao što možemo primijetiti atmosfere izazvane stilom rada nastavnika
znatno se razlikuju. Najviše reakcija nezadovoljstva i kreairanja negative
atmosfere možemo uočiti u reakciji na autokratski stil rada. Atmosfera
letargije uočena je kod laissez fair stila rada, dok je kod demokratskog stila
rada kreirana najpovoljnija atmosfera prijateljstva i inicijative svih učesnika
uz maksimalno uvažavanje svih individualnih razlika. Demokratska
atmosrefa nije ona koja daje svakom slobodu da radi šta hoće i koliko hoće.
Sloboda u demokratskoj atmosferi proističe od zrelosti, samostalnosti i
odgovornosti svakog pojedinca.
Opća organizacija nastave ostavlja različite mogućnosti za učenikovu
slobodu izbora sadržaja i načina rada.
55
Ovisno o tome kolika se inicijativa očekuje od učenika, možemo
razlikovati četiri nastavna načela:
1. slobodna individualizacija,
2. planirana individualizacija,
3. programirana nastava,
4. frontalna nastava.
Raspon navedenih načela razlikuje se od potpune slobode do potpune
ograničenosti učenika. Govoreći o tome koji je sistem rada najuspješniji
J.Brophy naglašava da je „najuspješniji onaj sistem koji omogućava
usmjeravanje učenika na sadržaj i održavanje te pažnje na duži rok, koji
istodobno daje veliku količinu objašnjenja i usmjeravanja, te uspjeva održati
relativno brz tempo u savladavanju malih dijelova gradiva, prilagođenih
sposobnostim i shvatanjima učenika“ (Brophy, 1979:71).
Među prvim naučnim analizama utjecaja ponašanja nastavnika na
stvaranje socio-emocionalnih odnosa nastavnika sa učenicima ponudio je
Andersen (1985). Centralni pojam njegovog istraživanja je „psihološka
klima„ koju on razumijeva kao opći emocionalni ton u interakciji među
osobama u grupi. Emocionalna klima, prema Andersonu, utječe na svakog
pojedinca, na njegov duh, njegov doživljaj grupe, na smisao grupnih i
individualnih ciljeva i aktivnosti, na djelatnost kojom se problem rješava, te
na vrstu i opseg interpersonalnih interakcija u grupi. On razlikuje dva oblika
nastavnikovog ponašanja prema učenicima. Ova dva oblika ili stila, posve su
suprotna i javljaju se u obliku dominantnog ponašanja i integrativnog
ponašanja nastavnika.
Karakteristike dominantog ponašanja su gušenje i frustriranje
individualne razlike, nedopuštavanje slobodnog razvoj ličnosti učenika i
tendencija za dominaciju jednih članova kolektiva (odjeljenja) nad drugim.
Ovo ponašanje je dosta kruto, ne brine se o željama učenika i ne respektuju
se individualne razlike među učenicima. Za razliku od ovog ponašanja,
integrativno ponašanje nastavnika je izraz demokratskog stila rada i
demokratskih procesa u grupi. Ovo ponašanje stvara povoljne uslove za
razvoj svakog učenika bez obzira na njegove individualne razlike.
56
Grafikon 1. Dominantno i integrativno ponašanje nastavnika
(Prema: Radovanović, 1997: 25)
Zaključci ovog istraživanja, koji su izvedeni na osnovu dužeg studioznog
istraživanja su da:
„Ponašanje nastavnika direktno utječe na formiranje socijalne klime
u razredu. Jednom stvorena klima u razredu postaje konstanstna i
javlja se u svim aktivnostima koje se odvijaju u odjeljenju i van njega;
Jednom stečeno ponašanje ima tendenciju da postane praksa i to
ponašanje određuje klimu međuljudskih odnosa. Ovo važi i za
dominantno i za integrativno ponašanje. Kad se jednom uspostavi,
razvija se određeni stil ponašanja;
Integrativno ponašanje nastavnika podstiče samostalnost, spontanost,
stvaralaštvo i inicijativu učenika koji postaju dominantni pedagoški
produkti koji se vide u ponašanju učenika;
Kada je u odgojno-obrazovnom procesu prisutno dominantno
ponašanje, kod učenika se pojavljuje rasijanost, povodljivost i osjećaj
odbačenosti“. (Radovanović, 1997:24).
Dominantno, odnosno integrativno ponašanje nastavnika odgovara
našem demoktratskom odnosno autokratskom stilu rada. U slučajevim kada
nastavnik ima autokratski stil rada stvaraju se odnosi u kojima učenici imaju
malo mogućnosti za samostalan rad i aktivnost, a glavna ličnost koja dominira
je nastavnik. On je središte svih aktivnosti. Autoritaran nastavnik sputava i
guši svaku aktivnost učenika za koju smatra da je prešla okvir njegovih
Integrativno
ponašanje nastavnika
Dominantno
ponašanje nastavnika
Učenici-polaznici
Učenici-polaznici
Učenici su kreativni,
inicijativni i inovativni
Učenici su povodljivi,
ljubomorni i rasijani
57
zahtjeva i potreba. Među ovakvim akterima, među kojima jedan uvijek ima
glavnu i odlučujuću ulogu, u našem slučaju nastavnik, a drugi je uvijek u
funkciji objekta odgojno-obrazovnog procesa, u našem slučaj učenik, ne
može se uspostaviti istinska saradnja ni dijalog. Ovakav odnos gubi bitne
odlike pravog odnosa.
S druge strane, demokratski stil rada nastavnika očituje se u spremnosti
nastavnika da dovede učenika do aktivnog rada i saradnje. Nastavnik je član
kolektiva i u demokratskoj atmosferi uspostavlja odnos sa učenicima u kojima
će biti zastupljena ravnopravnost i uzajamno i zajedničko djelovanje svih
učesnika odgojno-obrazovnog procesa. U ovakvoj klimi moguće je
uspostaviti dijalog, izmjenjivati pozicije u odnosu i konfrontirati različita
mišljenja. Demokratska klima osigurava povoljne uslove za učenje i rad, za
razliku od autokratske klime. Ona podstiče samostalnost i inicijativu učenika,
te se kao takva pozitivno odražava na ponašanje i učenje učenika. Nastavnik
sa demokratskim stilom rada nastojat će pronaći za svakog učenika posebno
odgovarajuće metode učenja i poučavanja, pronalazit će najbolje strategije za
savladavanje zadataka jer on u svom radu polazi od pretpostavke da svaki
učenik može savladati gradivo, ako se za njega nađe odgovarajuća metoda
učenja i poučavanja u pravilnoj i pozitivnoj socio-emocionalnoj atmosferi
rada. Ovo našu konstataciju potvrđuje i akademik Mandić, koji kada govori o
povoljnoj socio-emocionalnoj atmosferi i klimi u razrednoj zajednici,
naglašava da ona nastaje kao rezultat uzajamne saradnje nastavnika i učenika.
U vezi sa razrednim ozračjem on rasčlanjuje dominantno i integrativno
ponašanje, nastavnikov autokratski, demokratski i indiferentni stil vođenja
(Bognar, Matijević, 1993).
U međusobnim odnosima veoma je važno kako učenici doživljavaju
svog nastavnika i kakav stav zauzimaju prema njemu. Nije dovoljno da
nastavnik posjeduje poželjne osobine, nego ih učenici moraju doživjeti i
osjetiti.
Pozitivnu socio-emocionalnu klimu kreirat će nastavnik:
koji ima povjerenje u učenike,
demokratičan je,
svojm stilom rada učenicima pokazuje da od njih očekuje dobre
rezultate,
učenike podstiče na rad i aktivnost,
58
vješt je i jasan u postavljanju pitanja,
uvažava njihovu inicijativu i kreaciju,
posjeduje visoke moralne kvalite, i
u podučavanju koristi razovor protkan humorom.
Emocionalna atmosfera u razredu zavisi i od emocionalne zrelosti
učenika u razredu, odnosno od njihove starosti, uključujući različite
emocionalne probleme i potrebe. Ako ne postoji ugođaj, prijatno
raspoloženje, tolerancija, demokratičnost, ne možemo govoriti o pozitivnoj
emocionalnoj klimi. Vrsta i količina interakcije između učenika i nastavnika,
stepen demokratičnosti odnosa u razredu, domonantni oblici motivisanja
(takmičenja, nagrađivanja, kažnjavanja i sl.) pridnose stvaranju pozitivne ili
negativne emocionalne klima, sve u konačnosti doprinosi uspjehu ili
neuspjehu učenika.
Kod različitih autora možmo susresti različite klasifikacije emocionalne
atmosfere u razredu koja nastaje kao razultat stila rada nastavnika. Tako neki
autori spominju opuštenu atmosferu, atmosferu straha, atmosfera opuštenost,
letargije, umora itd. Klausmajer (Klausmeier) i Gudvin (Goodwin) navode tri
tipa različite emocionalne atmosfere u odjeljenju:
1. sentimentalna,
2. topla i
3. hladna ili s visine“ (Prema: Suzić, 2003:116)
Sentimentalna emocionalna atmosfera nastaje kao rezultat neplanskog i
improvizovanog pristupa planiranju i izvođenju nastave. Budući da ova
atmosfera nastaje kao rezultat nastavnikovog rada, ova atmosfera odgovara
laissez fair stilu rada. Učenikov rad, ponašanje i cjelokupan uspjeh u učenju i
radu zavisi prvenstveno od njegovih sposobnosti i aktivnosti.
Topla emocionalna atmosfera nastaje kao rezultat planskog i
sistematičnog planiranja i izvođenja nastave. Nastavnik pažljivo sluša
učenike, prihvata njihove emocije prijedloge i sugestije, ima pojašnjenje za
svoje postupke i aktivnosti i pravovremeno i argumentovano obrazlaže
kritiku. Budući da nastavnik svojim stilom rada usklađuje metode rada
individualnim karakteristikama učenika, uspjeh učenika je veoma dobar. Ova
atmosfera odgovarala emocionalnoj atmosferi demokratskog stila rada
nastavnika.
59
Hladna emocionalna atmosfera ili atmosfera „s visine nastaje kao
rezultat neusklađenosti zahtjeva nastavnika s mogućnošću učenika. Odnos
nastavnika prema učeniku karakterističan je po nadmoćnošću nastavnika u
odnosu učenika. Učenik se u procesu nastave omolovažava i često se prilikom
izvođenja nastve koristi prisila. Na osnovu navedenih karakteristika ova
atmosfera nastaje kao rezultat autokratskog stila rada nastavnika. Uspjeh
učenika u ovakvoj atmosfer je trenutno dobar, budući da su učenici prisiljeni
da rade, ali dugoročno posmatrajući ova atmosfera ne pogoduje pravilnom
usvajanju znanja.
10. Stil rada nastavnika s nadarenim učenicima
Postoji mnogo mitova o izuzetno posebnim osobama, a ta se posebnost
u prošlosti povezivala se s natprirodnim silama ili s ludošću. Aristotel je
isticao da ne postoji genijalnost bez ludosti; B. Pascal je naglašavao da
genijalnost graniči s ludošću, a ludost je toliko raširena mu genijalnim
ljudima da čovjek zdrava razuma“ postaje upravo nenormalan među
genijalcima.
Različiti su dakle stavovi o nadarenoj i kreativnoj djeci, te ti pojmovi još
uvijek egzistiraju u stereotipima kao što su: biti nadaren znači biti čudan,
socijalno neadekvatan, loše adaptiran. Takve stavove nerijetko ne možemo
izbjeći ni u školama.
Rasprave o nadarenim učenicima, a posebno o njihovu obrazovanju u
velikoj mjeri znače „sklisko tlo“ jer postoji mnoštvo određenja nadarenih,
mnoštvo načina kojima se identificiraju nadareni, a upravo to mnoštvo
“svega” vezanih uz nadarene dovoljan su dokaz da «sve nije baš u najboljem
redu». Unatoč različitim nastojanjima da se obuhvatno ispita fenomen
nadarenosti, bavljenje ovim problemom je gotovo neiscrpno. Darovita,
talentirana ili kreativna djeca su djeca sa razvijenijim sposobnostima u
jednom ili više područja razvoja. U skladu sa boljim razumjevanjem
fenomena nadarenosti, njene prirode i uslova nastanka, mjenjala se i njena
definicija. Prije nego što detaljnije obrazložimo dominaciju određenog stila
rada nastavnika, kratko ćemo se osvrnuti na nadarenost kao sposobnost
učenika da u jednom ili više područka pokatuje iznad prosječne rezultate.
60
Nadarenost se razumijevala kao opća intelektualna sposobnost, kao opća
kreativna sposobnost, kao produktivno-kreativna sposobnost, kao skupina
specifičnih sposobnosti, kao sposobnost upotrebe misaonih procesa, te kao
područno-specifična inteligencija i kreativnost (Čudina-Obradović, 1990).
U odnosu na prosječne učenike, nadareni učenici su superiorniji u
pogledu slijedećih svojstava:
intelektualnih sposobnosti;
postignuća u školskom uspjehu ili pojedinim nastavnim oblastima;
kreativno stvaralačkim aktivnostima;
orginalnosti i fluentnosti mišljenja i logičkom rezonovanju;
sposobnostim adivergentnog mišljenja;
produbljenim interesovanjima za pojedine oblasti i hobije;
u sposobnostima jezičkog ili drugih vidova izražavanja;
socijalne i emocionalne zrelosti;
sposobnosti za samostalno učenje i ostavrivanju aktivnosti u
oblastima za koje su daroviti (Ilić, Nikolić i Jovanović, 2006:35).
Da bi se potencijalna darovitost, koju čini niz naslijeđenih predispozicija
razvila u manifestnu, potrebni su povoljni okolinski faktori kojima će dijete
biti izloženo i koji će oblikovati njegovo specifično iskustvo i njegovu ličnost.
Veoma je važno da se što ranije i što preciznije utvrdi priroda i nivo
darovitosti učenika kako bi nastavnik mogao da svoj stil rada prilagoditi ovoj
djeci. U otkrivanju darovitih učenika, značajnu ulogu imaju nastavnici.
Nadarena djeca mogu slijediti uputstva nastavnika i raditi samostalno.
Nadarena djeca često pokazuju interesovanja za neki predmet koji je iznad
njihove uzrasne grupe. Postupak identifikacija nadarenih u ima dvije faze:
otkrivanje nadarenih učenika, i
utvrđivanje vrste i stupnja nadarenosti.
Kroz nastavni proces kao najorganizovaniji vid odgoja i obrazovanja
trebalo bi da se razvijaju svi potencijali učenika, uključujući i talentovanost i
nadarenost. Nadarenoj djeci treba pokloniti posebnu pažnju u odgoju i
obrazovanju, ako društvo želi da oni postignu očekivane rezultate.
61
Zadaci u razvoju nadarenih u nastavnim predmetima bi bili:
1. „pomoći djeci da usvoje značajna znanja u svim važnim naukama,
2. pomoći im da racionalno i kreativno koriste ta znanja,
3. upoznati ih sa iskustvima koja će ih učiniti humanijim i uspješnijim“
( Đorđević,1979:93 )
Današnja nastavna praksa je više racionalistička i pozitivistička,
imitativno-reproduktivistička, a trebalo bi sve više da bude istraživačko-
problemska i inovativno-kreativna. U takvoj nastavnoj zbilji (današnja
nastava koja se još nije otrgnula od tradicionalističkog zagrljaja) težište je na
poučavanju i pukom memorisanju činjenica, a ne na otkrivanju novih
strategija učenja putem rješavanja problema. „Elementi nastavne atmosfere
koje nepovoljno utječu na nadarenost su: nezanimljivost nastave, pretjerano
naglašavanje ocjena i vanjskih kriterija uspjeha, sitničavost procesa i
nepovjerenje nastavnika u sposobnosti učenika i nagrađivanje napamet, tj.
vjernog reproduciranja napamet“ (Mulić, 2005:15).
Uzimajući u obzir intelektualnu superiornost, njihovu kreativnost i
stvaralaštvo, te elemente nastavne atmosfere, darovitim učenicima ne
odgovara autokratski stil rada, stil rada u kome nastavnik vodi glavnu riječ, a
učenici su sporedni. Ovi učenici ne zadovoljavaju se ni tradicionalnim
načinom rada u kome dominira verbalizam, memorisanje činjenica,
reprodukovanje naučenog. Nastavnici koji