BookPDF Available

Przemysły kreatywne w Polsce - perspektywy i uwarunkowania

Authors:
A preview of the PDF is not available
... Such approach locates creative industry and creative class rather as part of the consumerist city than a productive one. The most pronounced trait is the almost identical meaning of creative industries, leisure industries and industries of experience (Kasprzak, 2013;Debord, 1967). The products, which result from the economic activities of the creative class are not meant to fulfil basic everyday needs nor are they necessarily meant to last. ...
Article
There is a research gap in studies on the impact of sustainable human resource management on creative industries employee engagement. The purpose of this study was to investigate the impact of sustainable human resource management (HRM) on creative industries employee engagement using the professional group of architects as an example. The objective of this research was to examine how sustainable human resource management affects employee engagement in creative industries, focusing on architects as a representative professional group. The study provided valuable insights that can orient future research efforts and inform practical implications in the field of sustainable HRM. The quantitative study of 345 architects was conducted to test the relationship between the application of sustainable HRM practices in the workplace and the professional engagement perceived by employees. The research carried out confirms the validity of verifying the relationship between the variables studied. The study reveals that sustainable HRM practices, such as promoting ethical behaviour and diversity, offering work flexibility, providing fair remuneration practices and supporting pro-environmental attitudes, have a positive impact on work engagement among architects and that it is beneficial to develop these attitudes in a conscious manner in order to obtain better results and higher job satisfaction among employees in the creative industries.
Article
Full-text available
Cel artykułu: Celem pracy jest określenie rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce. Materiały i metody: W badaniach posłużoną się metodą desk research. Wykorzystano bogaty dorobek krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, której kryterium doboru była wysoka jakość, oryginalność oraz aktualność. W badaniach empirycznych obejmujących lata 2010–2018 wykorzystano dane pochodzące z publikacji Rola gospodarki kreatywnej w Polsce, która została przygotowana przez Polski Instytut Ekonomiczny. Rezultaty: Kwerenda literatury przedmiotu umożliwiła przeprowadzenie charakterystyki przemysłów kreatywnych i określenie ich znaczenia w procesie rozwoju gospodarki. Omówione zostały uwarunkowania teoretyczne przemysłów kreatywnych. Kolejno podjęto zagadnienia: pojęcia i istoty przemysłów kreatywnych; ekonomicznych i pozaekonomicznych aspektów ich rozwoju; roli kultury w procesie rozwoju przemysłów kreatywnych. W obszarze empirycznym pracy przedstawiono wyniki analizy rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce w latach 2010–2018. Wnioski: Wśród wszystkich działów PKD działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem to dominująca pozycja w aspekcie partycypacji działu w wartości dodanej brutto ogółem w gospodarce oraz jako segmentu gospodarki kreatywnej. Najwyższą dynamiką wzrostu we wspomnianych aspektach charakteryzowały się badania naukowe i prace rozwojowe, natomiast największym spadkiem – działalność wydawnicza. Badania naukowe i prace rozwojowe to także działy, w których odnotowano największą dynamikę wzrostu liczby firm i osób pracujących.
Article
The author discusses a new method, rarely used in Poland so far − a method of mapping cultural industries and creative industries. The concept of mapping creative industries is founded on the Anglo-Saxon ground and goes beyond the usual plotting of the maps. This method enables countries, regions and cities to estimate the value of the creative sectors. It is based on determining a set of analytical methods for collecting and presenting information on the scale and the scope of the creative industries. In mapping, both quantitative and qualitative methods are used, as well as such sources of knowledge, as literature review, analysis of official government data, research on specific sectors, analysis of data from non-governmental sources, analysis of the industry informants and case studies. Mapping can be a valuable tool in lobbying the creative class, but its main purpose is to deepen the knowledge about this sector of the economy, which is still not sufficiently analyzed. The author considers and analyses not only mapping as a way to describe the dynamic sectors of culture, but also the very definition of mapping the creative sector, outlining the opinion and comments of Krzysztof Stachowiak, a researcher of problems of concentration of cultural industries. What serves as a frame of the article, is the description of the film industry growing currently in Gdynia and the ways in which this mini-industry can be described using the principles of mapping creative industries.
Chapter
Full-text available
Współcześnie współpraca międzyorganizacyjna nabiera coraz większego znaczenia a dobrze określony i zdefiniowany związek pomiędzy partnerami, pozwala na skuteczniejsze osiąganie celów. Zauważamy wyraźny wzrost znaczenia i roli przedsiębiorstw działających w branży kreatywnej, zarówno w gospodarce, społeczeństwie jak i naukach o zarządzaniu. W literaturze przedmiotu odnajdziemy liczne przykłady badań z zakresu partnerstwa, współdziałania, sieci, natomiast stosunkowo niewiele poświęconych jest tej problematyce w odniesieniu do przedsiębiorstw z branży kreatywnej. W związku z powyższy celem niniejszej publikacji jest przedstawienie specyfiki przedsiębiorstw branży kreatywnej a także wskazanie roli i znaczenia współpracy międzyorganizacyjnej. W tym celu zrealizowano badania w których starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, co charakteryzuje współpracę w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego, jakie są jej charakterystyczne wymiary i czynniki oraz możliwość jej wykorzystania. Ponadto zidentyfikowano czynniki skuteczności i nieskuteczności współdziałania stanowiące źródło porażek i sukcesu.
Chapter
Full-text available
Celem rozdziału jest omówienie koncepcji przemysłów kreatywnych i modelu biznesu oraz prezentacja wstępnych wyników badań ilościowych. Autorzy stawiają tezę, iż istnieje niewykorzystany potencjał zastosowania koncepcji modelu biznesu jako narzędzia służącego do badania przemysłów kreatywnych. W tekście zaprezentowano ramy definicyjne kategorii przemysłów kreatywnych oraz modeli biznesu i przedstawiono powiązania między nimi. Dzięki badaniom literaturowym dokonano oceny poziomu zaawansowania analiz w tym obszarze. W wyniku pogłębionych studiów literaturowych przeprowadzono dyskusję dotyczącą operacjonalizacji pojęcia modelu biznesu. Na podstawie wniosków przygotowano bada-nia ilościowe, w których wstępnie określono specyfikę przemysłów kreatywnych z punktu widzenia sposobów operacjonalizacji modelu biznesu. Autorzy prezen-tują wstępne wyniki tych badań.
Book
Full-text available
UMOWY NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH W BRANŻY FASHION = LEASE AGREEMENTS IN LARGE RETAIL FACILITIES FOR THE FASHION INDUSTRY
Article
Recenzja książki pod reakcją Candace Jones, Marka Lorenzena i Jonathana Sapseda pt. The Oxford Handbook of Creative lndustries, wydanej nakładem wydawnictwa Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2015, ISBN: 978-0-19-878779-2, s. 554.
Book
Full-text available
Publikacja zawiera wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania powiązań sektora kultury i kreatywnego. Celem badania była weryfikacja modelu rozwoju opartego na kulturze, tj. na ile kultura jest rzeczywistym impulsem dla rozwoju sektorów kreatywnych i całej gospodarki, a inwestycje w kulturę przekładają się na przychody pozostałych sektorów gospodarki.
Book
Full-text available
Niniejszy raport zawiera wyniki badań na temat funkcjonowania sektora kreatywnego w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Celami przeprowadzonych badań było określenie wielkości i struktury sektora kreatywnego w tych województwach oraz identyfikacja jego potencjału i uwarunkowań rozwoju. W badaniach zastosowano podejście z autorską definicją sektora kreatywnego, w którym działalności podzielono na cztery grupy: działalności twórcze o charakterze kulturalnym, działalności twórcze o charakterze użytkowym, inne działalności twórcze o dużym wykorzystaniu wiedzy i działalności w ramach otoczenia sektora kreatywnego.
Book
Hall, C.M. 1992, Hallmark Tourist Events: Impacts, Management, and Planning, Belhaven Press, London. 215pp, ISBN 1 85293 147 7 (Hbk) (co-published in the Americas by Halsted Press, an imprint of John Wiley & Sons, Inc., New York. ISBN 0 470 21929 7)
Chapter
Customer Experience Management (CEM) ist der Prozess des strategischen Managements aller Erlebnisse des Kunden mit einer Marke an sämtlichen Kontaktpunkten. CEM ist ein kundenorientiertes Konzept, d.h. im Mittelpunkt stehen der Kunde und die Analyse des Kundenerlebnisses, aus der das Management eine kundenzentrierte Strategie und Implementierungen entwickelt.
Book
Contemporary architecture of theme-based design is examined in this book, leading to a new understanding of architecture's role in the increasingly diversified consumer environment. It explores the ‘Experience Economy’ to reveal how everyday environments strategically and opportunistically blur our leisure, work, and personal life experiences.