BookPDF Available

Przemysły kreatywne w Polsce - perspektywy i uwarunkowania

Authors:
A preview of the PDF is not available
... W efekcie przyjęcia tych założeń przedsiębiorstwo staje się elastycznym ogniwem o płynnych granicach pozwalających na głębokie przenikanie do jego ustroju oczekiwań i preferencji partnerów zewnętrznych, zaś wspólne i twórcze wykorzystanie zasobów tych ostatnich stwarza całkiem nowe możliwości działania i rozwoju przedsiębiorstwa. Licznie prezentowane w literaturze przykłady tego typu pokazują, iż ostateczne efekty przedsiębiorstwa mogą dzięki wspólnemu kreowaniu wartości być pełniejsze (dodatkowe aktywa w procesie), osiągane szybciej i taniej (ograniczenie udziału wyspecjalizowanych jednostek wsparcia procesu) oraz przy niższym ryzyku braku akceptacji ze strony rynku (konsumenci jako finalni beneficjenci uczestniczą w procesie od początku) (Ramaswamy, 2009, s. 29-35; Prado Saldanha, Pozzebon, 2015, s. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]. Takie możliwości istnieją w szczególności dzięki umiejętnemu wykorzystaniu istniejących technologii informacyjnych (media społecznościowe), tworzeniu sieci i redefiniowaniu działalności wokół Internetu, co prowadzi do całkiem nowych modeli biznesu. ...
... Stąd też poznawczo ryzykowne, bo uproszczone i niewystarczające, może być identyfikowanie jako przedsiębiorstwa kreatywnego tego, które przynależy do grupy podobnych, działających w ramach sektorów czy też przemysłów kreatywnych (Młyńska, 2015) 6 . Konsekwentne posługiwanie się terminami "sektor kreatywny" czy też "przemysły kreatywne" (Kasprzak, 2013), z zaznaczeniem, że występują w nich przedsiębiorstwa o stosownym, specyficznym profilu działalności wydaje się podejściem bardziej właściwym. W szerszym rozumieniu procesów rynku i rozwoju te przedsiębiorstwa, podobnie jak zakres i przejawy ich kreatywności, są nie tyle oddzielną kategorią poznawczą, co potwierdzeniem, szczególnym przejawem imperatywu zmian i rozwoju w oparciu o coraz bardziej wyrafinowane zasoby i strategie. ...
Article
Full-text available
Artykuł jest teoretycznym studium wspartym odniesieniami do praktyki zarządzania, którego celem jest przedstawienie argumentacji na rzecz tezy o kreatywności organizacyjnej jako imperatywie i zarazem atrybucie współczesnego przedsiębiorstwa (sensu largo). Obszarem studiów są wybrane teorie ekonomiczne (klasyczna, neoklasyczna, schumpeterowska, instytucjonalna) oraz niektóre koncepcje na gruncie zarządzania strategicznego (strategia jako: wzorzec, zestaw kluczowych kompetencji, zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa, przełomowe innowacje, współkreowanie wartości). Analiza uwzględniająca obie perspektywy ujawnia immanentny charakter kreatywności organizacyjnej w procesach wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza od fazy wykształcenia się zarządzania strategicznego. Wyraźnie rosnąca dynamika zmian (turbulencji) otoczenia przedsiębiorstw skłania je do sięgania po nowe rozwiązania w zakresie idei, koncepcji, zasobów, strategii, modeli biznesu, nadając organizacyjnej kreatywności charakter atrybutu współczesnego przedsiębiorstwa. Dodatkowy wniosek w świetle poczynionych konstatacji co do atrybutowego charakteru kreatywności organizacyjnej wskazuje również jako dyskusyjne spotykane w literaturze przedmiotu określenie "przedsiębiorstwo kreatywne", stosowane w odniesieniu do grupy przedsiębiorstw (sensu stricto) reprezentujących sektory (branże, przemysły) kreatywne. (
... Such approach locates creative industry and creative class rather as part of the consumerist city than a productive one. The most pronounced trait is the almost identical meaning of creative industries, leisure industries and industries of experience (Kasprzak, 2013;Debord, 1967). The products, which result from the economic activities of the creative class are not meant to fulfil basic everyday needs nor are they necessarily meant to last. ...
... For artists and creators, this illustrates the need to take up issues related to cooperation and creativity. Numerous other authors in Poland (Rola kultury… 2010, Rogowska 2011, Kasprzak 2013 have also looked at the creative sector. ...
... The empirical study (N= 200) has focused on the peculiarity of risk management in innovative processes in project enterprises from the creative services' subsectoraccording to the classification of DCMS [see: Kasprzak 2013]. The following PKD numbers have been qualified for the study: 62.01.Zsoftware, 71.11.Zarchitecture, 73.11.Zadvertising, as well as 74.10.Zdesign. ...
Article
The author discusses a new method, rarely used in Poland so far − a method of mapping cultural industries and creative industries. The concept of mapping creative industries is founded on the Anglo-Saxon ground and goes beyond the usual plotting of the maps. This method enables countries, regions and cities to estimate the value of the creative sectors. It is based on determining a set of analytical methods for collecting and presenting information on the scale and the scope of the creative industries. In mapping, both quantitative and qualitative methods are used, as well as such sources of knowledge, as literature review, analysis of official government data, research on specific sectors, analysis of data from non-governmental sources, analysis of the industry informants and case studies. Mapping can be a valuable tool in lobbying the creative class, but its main purpose is to deepen the knowledge about this sector of the economy, which is still not sufficiently analyzed. The author considers and analyses not only mapping as a way to describe the dynamic sectors of culture, but also the very definition of mapping the creative sector, outlining the opinion and comments of Krzysztof Stachowiak, a researcher of problems of concentration of cultural industries. What serves as a frame of the article, is the description of the film industry growing currently in Gdynia and the ways in which this mini-industry can be described using the principles of mapping creative industries.
Chapter
Full-text available
Celem rozdziału jest omówienie koncepcji przemysłów kreatywnych i modelu biznesu oraz prezentacja wstępnych wyników badań ilościowych. Autorzy stawiają tezę, iż istnieje niewykorzystany potencjał zastosowania koncepcji modelu biznesu jako narzędzia służącego do badania przemysłów kreatywnych. W tekście zaprezentowano ramy definicyjne kategorii przemysłów kreatywnych oraz modeli biznesu i przedstawiono powiązania między nimi. Dzięki badaniom literaturowym dokonano oceny poziomu zaawansowania analiz w tym obszarze. W wyniku pogłębionych studiów literaturowych przeprowadzono dyskusję dotyczącą operacjonalizacji pojęcia modelu biznesu. Na podstawie wniosków przygotowano bada-nia ilościowe, w których wstępnie określono specyfikę przemysłów kreatywnych z punktu widzenia sposobów operacjonalizacji modelu biznesu. Autorzy prezen-tują wstępne wyniki tych badań.
Book
Full-text available
UMOWY NAJMU W CENTRACH HANDLOWYCH W BRANŻY FASHION = LEASE AGREEMENTS IN LARGE RETAIL FACILITIES FOR THE FASHION INDUSTRY
Article
Recenzja książki pod reakcją Candace Jones, Marka Lorenzena i Jonathana Sapseda pt. The Oxford Handbook of Creative lndustries, wydanej nakładem wydawnictwa Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2015, ISBN: 978-0-19-878779-2, s. 554.
Book
Full-text available
Publikacja zawiera wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania powiązań sektora kultury i kreatywnego. Celem badania była weryfikacja modelu rozwoju opartego na kulturze, tj. na ile kultura jest rzeczywistym impulsem dla rozwoju sektorów kreatywnych i całej gospodarki, a inwestycje w kulturę przekładają się na przychody pozostałych sektorów gospodarki.
Book
Full-text available
Niniejszy raport zawiera wyniki badań na temat funkcjonowania sektora kreatywnego w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Celami przeprowadzonych badań było określenie wielkości i struktury sektora kreatywnego w tych województwach oraz identyfikacja jego potencjału i uwarunkowań rozwoju. W badaniach zastosowano podejście z autorską definicją sektora kreatywnego, w którym działalności podzielono na cztery grupy: działalności twórcze o charakterze kulturalnym, działalności twórcze o charakterze użytkowym, inne działalności twórcze o dużym wykorzystaniu wiedzy i działalności w ramach otoczenia sektora kreatywnego.
Book
Hall, C.M. 1992, Hallmark Tourist Events: Impacts, Management, and Planning, Belhaven Press, London. 215pp, ISBN 1 85293 147 7 (Hbk) (co-published in the Americas by Halsted Press, an imprint of John Wiley & Sons, Inc., New York. ISBN 0 470 21929 7)
Chapter
Customer Experience Management (CEM) ist der Prozess des strategischen Managements aller Erlebnisse des Kunden mit einer Marke an sämtlichen Kontaktpunkten. CEM ist ein kundenorientiertes Konzept, d.h. im Mittelpunkt stehen der Kunde und die Analyse des Kundenerlebnisses, aus der das Management eine kundenzentrierte Strategie und Implementierungen entwickelt.
Book
Contemporary architecture of theme-based design is examined in this book, leading to a new understanding of architecture's role in the increasingly diversified consumer environment. It explores the ‘Experience Economy’ to reveal how everyday environments strategically and opportunistically blur our leisure, work, and personal life experiences.