ChapterPDF Available

Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim

Authors:

Abstract and Figures

A. Klimczuk, M. Skarzyński, Perspektywy alternatywnych obszarów pracy nauczycieli zawodu w województwie podlaskim (Prospects for alternative areas of work for vocational teachers in the Podlaskie Voivodeship), [in:] M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015, pp. 266-282.
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
Full-text available
M. Klimczuk-Kochańska, A. Klimczuk, Outplacement dla pracowników - bariery, potrzeby, czynniki rozwoju (Outplacement for Employees - Barriers, Needs, Growth Factors), Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok-Kraków 2012, 140p.
Article
Full-text available
Współczesne przedsiębiorstwo jest podmiotem funkcjonującym w warunkach gospodarki rynkowej, a to oznacza poddawanie go ciągłym zmianom i wpływom otoczenia. Obiektywna konieczność adaptacji przedsiębiorstw do zmian generowanych przez otoczenie zewnętrzne stanowi przesłankę procesów restrukturyzacyjnych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w tych gospodarkach, które tak jak Polska przechodzą okres transformacji systemowej [Berliński, Gralak, Sitkiewicz 2003]. Restrukturyzacja stała się fragmentem przekształceń polskiej gospodarki i jednocześnie narzędziem dostosowania przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej i konkurencyjnego otoczenia. Umożliwia przywrócenie przedsiębiorstwu, drogą radykalnych lub ewolucyjnych zmian, równowagi wewnętrznej i/lub zewnętrznej, a w konsekwencji prowadzi do podniesienie stopnia sprawności działania i wzrostu jego wartości rynkowej [ Borowiecki, Nalepka 2003]. Dotychczasowe krajowe doświadczenia wykazują, że efektywność restrukturyzacji zależy z jednej strony od trafnej identyfikacji obszarów koniecznych zmian, a z drugiej od doboru najbardziej skutecznych metod ich kreowania i realizacji. Współczesne tendencje w teorii i praktyce zarządzania akcentujące rolę i konieczność racjonalnego wykorzystania potencjału ludzkiego w organizacjach gospodarczych, wskazują na potrzebę wykorzystania w restrukturyzacji zatrudnienia szeregu nowoczesnych koncepcji i metod. Stąd celem niniejszego opracowania jest ukazanie specyfiki i podstawowych metod restrukturyzacji zatrudnienia oraz przedstawienie możliwości wykorzystania benchmarkingu wewnętrznego do optymalizacji poziomu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie wielozakładowym. 2. Istota i formy restrukturyzacji zatrudnienia Restrukturyzacja zatrudnienia spełnia istotną rolę w działaniach restrukturyzacyjnych każdej organizacji. Najczęściej jest rozumiana jako zespół działań dostosowujących stan i strukturę zasobów ludzkich do warunków umożliwiających sprawną realizację celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza osiągania korzystnych pozycji rynkowych [Lachowicz 2000]. Obserwując zmiany zachodzące w polskich organizacjach gospodarczych różnych sektorów i branż można stwierdzić, że jej istota sprowadza się zwłaszcza w niektórych przedsiębiorstwach np. przemysłu hutniczego, górnictwa, energetyki do zmiany, a ściślej mówiąc do zmniejszenia wielkości zatrudnienia. Stąd w świadomości społecznej termin restrukturyzacja kojarzy się najczęściej z redukcją zatrudnienia, a więc ze zwolnieniami z pracy [Oleksyn 2000]. W istocie rzeczy likwidacja tzw. przerostów zatrudnienia jest niezbędnym, lecz zaledwie jednym z wielu działań, jakie mogą i powinny być podjęte w ramach restrukturyzacji zatrudnienia. Oprócz dostosowania liczebności zatrudnionych do aktualnych potrzeb i strategii rozwoju firmy, do podstawowych działań tworzących obszar restrukturyzacji zatrudnienia należy zaliczyć: − racjonalizację struktury zatrudnienia w układzie organizacyjnym i zawodowym, prowadzącą do zwiększenia sprawności funkcjonowania pionów i komórek organizacyjnych; − zmiany poziomu i charakteru kwalifikacji, prowadzące do wzrostu
Article
Full-text available
Streszczenie: Celem artykułu jest uzasadnienie wprowadzenia wspólnej europejskiej poli-tyki przemysłowej. Metoda badań polega na analizie współczesnych tendencji w zakresie offshoringu oraz towarzyszących temu zjawisk politycznych. Produkcja przemysłowa jest przekazywana z Europy do tzw. fabryk świata (Chiny, Indie, Wietnam itp.). W Europie tworzy się gospodarka oparta na wiedzy, ale nie tworzy ona wystarczająco szybko miejsc pracy. W europejskich elitach władzy i w opinii publicznej wzrasta popularność obrony miejsc pracy w przemyśle, czemu towarzyszy argumentacja nacjonalistyczna. Kontynuacja tych tendencji grozi konfliktami wewnątrzeuropejskimi. Zagrożeniom tym należy położyć kres przez ustanowienie nowej wspólnej europejskiej polityki przemysłowej. Misją wspólnej polityki przemysłowej powinno być przywództwo (instytucji europejskich) i kontrola procesu restrukturyzacji polegającej na przejściu UE od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Najważniejszym strategicznym obszarem wspólnej polityki przemysłowej powinno być doprowadzenie do powstania narodowych i ponadnarodowych kompleksów przemysłowo-badawczych nastawionych na nasycanie branż przemysłowych " wysokimi tech-nologiami. Inne strategiczno obszary działalności to: wspieranie sieci współpracy odbiorców i dostawców, egzekwowania praw własności intelektualnej, udział w kształtowaniu europej-skiej polityki energetycznej, wspieranie inicjatyw i organizacji konsumenckich. Słowa kluczowe: deindustrializacja, przemysłowe miejsca pracy, nacjonalizm gospodarczy, wspólna europejska polityka przemysłowa
Article
Full-text available
Extension (industry training) and VET (the formal Vocational Education and Training system), each vital to Australia's education and training for agriculture, have developed as separate domains. Recent research suggests that the potential of closer alignment should be further explored. Extension provides usually non-certified courses to primary producers. The VET sector involves accredited training in a quality-assured national framework. Despite subsidy incentives for producers to access VET, they are increasingly interested in the short courses and flexible delivery offered by extension.This paper explores implications for improving outcomes from investment in training and for rural capacity building from a project in which a sample of management level extension courses across Australia was analysed for the extent of alignment with VET. Eighty-four per cent of these extension courses are mapped to training package competencies. The potential is there for VET to capture new enrolees for its diploma and advanced diploma courses. Closer alignment between sectors would facilitate this process.
Technical Report
Full-text available
This study explored the changing role of staff development for vocational education and training (VET) teachers and trainers in Australian public and private registered training organisations. Substantial reforms in the VET sector over the past decade have had considerable impact on the work of teachers and trainers. In this context of rapid change, the nature, direction, delivery, access and funding responsibility of staff development are undergoing transformation. The purpose of this research, therefore, was to examine current staff development provision, research a range of issues relating to the staff development of VET teachers and trainers, and make recommendations in the light of the new education and training environment.
Article
Provides an overview of the research undertaken through the EU Leonardo EUROPROF project. Describes the aims of the project and outlines the methodologies undertaken in the work. Surveys the development of vocational education and training (VET) in Europe over the past two decades in relation to changing forms of work organization and the development of the economies of Europe. First, looks at the changing role of VET, second, examines the corresponding changes in the roles and occupational profiles of vocational teachers and trainers, drawing on empirical studies undertaken by researchers in different countries as part of the EUROPROF project. Finally, proposes a new framework for the education of VET professionals in response to the changing roles and responsibilities.
Article
The study of educational leadership makes little sense unless it is in relation to who the leaders are, how they are leading, what is being led, and with what effect. Based on the premise that learning is at the heart of leadership and that leaders themselves should be learners, the Leadership for Learning series explores the connections between educational leadership, policy, curriculum, human resources and accountability. Each book in the series approaches its subject matter through a three-fold structure of process, themes and impact. Series Editors - Clive Dimmock, Mark Brundrett and Les Bell. The effects of globalization are evident in education policy around the world. Governments from the United States to China are driving their education systems to produce more skilled, more flexible, more adaptable employees. The pressure to perform is all-pervasive, meaning present-day leaders have to go beyond the principles of humane and equitable management practice and look for a competitive advantage through strategies that enhance motivation, build capacity for organizational improvement, and produce better value-added performance. © Justine Mercer, Bernard Barker and Richard Bird. All rights reserved.
Chapter
Lithuania, as a country in transition, is undergoing ‘double-time changes’ in politics, economics and social life relating to the changes that replaced the centralised economy by the market economy. This has been paralleled by the continuous progress of science and technology that has resulted in permanent changes in labour market needs for vocational qualifications. These ‘doubletime changes’ create a sophisticated and ‘turbulent’ effect which is very complicated to manage. It also presents a new set of challenges for the entire Lithuanian VET system, as well as vocational teacher education. The systematic research on Lithuanian VET teacher education improvement has become very important. The answers to the questions ‘what is a good VET teacher?’ and ‘what makes a VET teacher a good one?’ also becomes very important. Research data on the current situation of Lithuanian VET teacher professional qualification show the great demand for acquiring pedagogical qualification.