ArticlePDF Available
Marek Muszyński
Bartosz Kondratek
Agata Gajewska-Dyszkiewicz
Katarzyna Paczuska
Magdalena Szpotowicz
Właściwości
psychometryczne
egzaminu maturalnego
2015 - język angielski,
poziom podstawowy.
Warszawa 2016
Analizy IBE/02/2016
Autorzy:
Marek Muszyński
Bartosz Kondratek
Agata Gajewska-Dyszkiewicz
Katarzyna Paczuska
Magdalena Szpotowicz
Recenzja:
dr Dorota Campfield
Wzór cytowania:
Muszyński, M., Kondratek, B., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K., Szpotowicz, M., (2016). Właściwości psychometryczne
egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy. Analizy IBE, 2. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8
01-180 Warszawa
tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl
© Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015
Egzemplarz bezpłatny
3
Spis treści
Streszczenie ..........................................................................................4
Wprowadzenie ......................................................................................5
1. Rzetelność pozycji testowych iich dopasowanie do mierzonego konstruktu ...............6
2. Analiza zadań wykazujących niskie korelacje zwynikiem wteście .......................... 10
3. Wewnętrzna struktura testu ....................................................................... 16
4. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej ............................................... 19
5. Wielkość warunkowego błędu pomiaru ......................................................... 20
6. Podsumowanie iwnioski ............................................................................ 22
Literatura cytowana ..................................................................................... 24
4
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przebadanie własności psychometrycznych egzaminu matu-
ralnego zjęzyka angielskiego na poziomie podstawowym z2015 roku, ocenienie przydatno-
ści danych egzaminacyjnych zCentralnej Komisji Egzaminacyjnej do badań naukowych oraz
wskazanie możliwych przyczyn ewentualnych problemów poszczególnych pozycji testowych.
Przeprowadzono, tak jak było to możliwe przy użyciu zastanych danych, badanie rzetelności te-
stu, jego wymiarowości, powiązania pozycji testowych zwynikiem ogólnym, wielkości względ-
nego, standardowego błędu pomiaru oraz zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testowych
ze względu na cechy respondenta (płeć, dysleksja, lokalizacja szkoły, typ szkoły). Wyniki ana-
liz wskazują, że jakość zebranych danych jest wysoka, awłasności psychometryczne testu są
dobre. Test jest rzetelny, ajego wymiarowość zadowalająca. Nie wykryto również zbyt wielu
pozycji testowych, miałyby różne charakterystyki, wróżnych grupach zdających. Zidentykowa-
no problematyczne pozycje testowe iskomentowano możliwe przyczyny problemów. Sporym
problemem analizowanego testu wydaje się duże natężenie zgadywania poprawnych odpo-
wiedzi przez uczniów. Wydaje się, że odpowiadają za to formaty poszczególnych zadań, szcze-
gólnie format prawda/fałsz.
5
Wprowadzenie
Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje sprawozdania zegzaminów, które przeprowadza.
Dokumenty te zawierają informacje, dotyczące np. liczby uczniów, którzy podeszli do egzami-
nu oraz statystyki opisowe testów izadań. Dane dotyczące konstruowania ipilotowania zadań,
atakże własności psychometrycznych testów egzaminacyjnych nie są publikowane. Informacje
te są potencjalnie istotne dla środowisk edukacyjnych, wtym nauczycieli, badaczy edukacyj-
nych idecydentów, którzy na podstawie wyników egzaminacyjnych iinformacji owykonaniu
poszczególnych zadań testowych wnioskują opoziomie umiejętności oraz słabych imocnych
stronach umiejętności uczniów. Dostarczenie powyższej wiedzy jest głównym celem artykułu.
Analizą objęto egzamin podstawowy zjęzyka angielskiego, ze względu na jego popularność
wśród uczniów.
Jakikolwiek test, by był czymś więcej niż tylko „zbiorem pytań lub zadań” musi spełniać określo-
ne warunki: być obiektywny, wystandaryzowany, trafny, rzetelny iznormalizowany (Hornow-
ska, 2007). Międzynarodowe normy stawiane testom mówią jeszcze obezstronności narzędzi,
atakże stawiają wiele wymagań dotyczących m.in. procedury konstruowania pytań, testowania,
oceniania idokumentowania wyników, jak również praw iobowiązków osób zaangażowanych
wcały proces testowania (AERA, APA iNCME, 2001). Szczególnie surowe wymagania powinny
być stawiane testom, których konsekwencje mogą być dla testowanych długotrwałe idoniosłe.
Niewątpliwie takim testem „wysokiej stawki” (high stake) jest wPolsce egzamin maturalny.
Wartykule przedstawiamy wynik analizy iomówienie najważniejszych własności psychome-
trycznych testu maturalnego zjęzyka angielskiego. Sprawdzone zostaną między innymi:
rzetelność pozycji testowych iich dopasowanie do mierzonego konstruktu (wtym wypad-
ku poziomu umiejętności wjęzyku angielskim),
możliwy wpływ czynników behawioralnych (np. zgadywania) na wyniki uczniów,
ewentualne zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych ze względu na dane ce-
chy uczniów (płeć, orzeczenie o dysleksji, lokalizację szkoły (miasto-wieś), rodzaj szkoły
(publiczna-niepubliczna)),
związane znimi czynniki niepowiązane zmierzonym konstruktem
wielkość względnego, standardowego błędu pomiaru.
Analizie poddana zostanie również wewnętrzna (latentna) struktura testu. Wtakim zakresie jak
to było możliwe na podstawie posiadanych danych, ocenie poddane zostaną właściwości eg-
zaminu maturalnego, do których odnoszą się międzynarodowe Standardy: 1) trafność, 2) rzetel-
ność, 3) skale inormy oraz 7) bezstronność (AERA iin., 2001).
Wybrany został egzamin zjęzyka angielskiego na poziomie podstawowym ze względu na jego
popularność wśród zdających -ponad 90% wybiera angielski jako obowiązkowy język obcy.
Drugim powodem był fakt wprowadzenia nowego arkusza egzaminacyjnego. Egzamin matural-
ny z2015 roku był pierwszym, do którego przystępowali uczniowie realizujący program według
„nowej” podstawy programowej z2008 roku (MEN, 2008). Wprzypadku egzaminu z języków
Wprowadzenie
6
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
obcych wiązało się zto ze zmianami arkuszy maturalnych (Smolik, 2012). Analizie poddano całą
część pisemną egzaminu, czyli zadania sprawdzające sprawności rozumienia ze słuchu, rozu-
mienia tekstu czytanego, znajomości struktur gramatycznych isłownictwa oraz tworzenia wy-
powiedzi pisemnej.
Wartykule przyjęto nazywać pojedynczą pozycję testową pytaniem, pozycją testową lub ite-
mem (kalka zangielskiego), natomiast grupę (wiązkę) pozycji testowych określa się jako zada-
nie. Wliteraturze anglojęzycznej stosuje się najczęściej pojęcia odpowiednio: item oraz testlet.
1. Rzetelność pozycji testowych iich dopasowanie do mierzonego
konstruktu
Analizę rozpoczęto od policzenia rzetelności całego testu, jak iposzczególnych jego zadań
metodą alfy Cronbacha (Cronbach, 1951). Zgodność poszczególnych pozycji testowych zmie-
rzonym przez cały test konstruktem policzono za pomocą korelacji pozycji testowej zogólnym
wynikiem całego testu (item-test correlation, Rit) oraz korelacji pozycji testowej zogólnym wy-
nikiem całego testu pomniejszonym otę pozycję (item-rest correlation, Rir; Nunnally iBernstein,
1994).
Wyniki dla całego testu iposzczególnych zadań wskazują, że matura zjęzyka angielskiego zroku
2015 na poziomie podstawowym jest testem obardzo wysokiej rzetelności, którego znaczna
większość zadań mierzy ten sam lub zbliżony konstrukt ( Tabela 1).
Tabela 1. Rzetelność ikorelacje zadań testu.
Zadanie Średnia Max Łatwość Rit Rir Alfa testu bez
zadania
1 3,75 5,00 0,75 0,63 0,55 0,90
2 3,21 4,00 0,80 0,76 0,71 0,89
3 4,13 6,00 0,69 0,83 0,77 0,89
4 3,35 4,00 0,84 0,80 0,76 0,89
5 2,34 3,00 0,78 0,76 0,72 0,90
6 4,17 5,00 0,83 0,84 0,80 0,89
7 2,33 3,00 0,78 0,79 0,75 0,89
8 3,04 5,00 0,61 0,66 0,59 0,90
9 4,16 5,00 0,83 0,79 0,75 0,89
10 7,86 10,00 0,79 0,86 0,75 0,91
Test 38,35 50 0,77 - - 0,90
Wyniki przedstawione wTabeli 1 pokazują także, że Zadanie 1 iZadanie 8 zdecydowanie naj-
niżej korelują zwynikiem całego testu (kolumny „Rit” i„Rir”). Może to oznaczać, że zadania te
7
1. Rzetelność pozycji testowych i ich dopasowanie do mierzonego konstruktu
mierzą inny konstrukt niż pozostałe lub też, że na ich wynik mają wpływ inne, zewnętrzne wo-
bec testu zmienne, które nie mają takiego wpływu na pozostałe zadania.
Wcelu przyjrzenia się bliżej temu zjawisku przestudiowano analogiczne wskaźniki dla całe-
go egzaminu wrozbiciu na pojedyncze pozycje testowe, anie zsumowane zadania (Tabela 2).
Wyższa rzetelność testu obliczona wprzypadku analizy pojedynczych pozycji testowych wpo-
równaniu do zsumowanych zadań, to nie tylko logiczna konsekwencja zwiększenia się „liczby”
pozycji testowych (z10 do 44), ale też wzięcie pod uwagę wysokich wzajemnych korelacji (in-
terkorelacji) pozycji testowych wobrębie danego zadania. Wtym przypadku rzetelność całego
testu wynosi 0,9437 izbliża się do ideału, tj. 0,95, wymaganego od testów, które mają nieść
informacje opoziomie umiejętności indywidualnych uczniów (Nunnally iBernstein, 1994).
Tabela 2. Rzetelność ikorelacje pozycji testowych.
Pozycja
testowa Średnia Max Łatwość Rit Rir Alfa testu bez
itemu
1_1 0,72 1,00 0,72 0,44 0,40 0,94
1_2 0,77 1,00 0,77 0,34 0,30 0,94
1_3 0,79 1,00 0,79 0,39 0,36 0,94
1_4 0,81 1,00 0,81 0,30 0,27 0,94
1_5 0,66 1,00 0,66 0,39 0,35 0,94
2_1 0,78 1,00 0,78 0,67 0,65 0,94
2_2 0,80 1,00 0,80 0,61 0,58 0,94
2_3 0,74 1,00 0,74 0,63 0,61 0,94
2_4 0,89 1,00 0,89 0,41 0,39 0,94
3_1 0,58 1,00 0,58 0,52 0,49 0,94
3_2 0,65 1,00 0,65 0,58 0,55 0,94
3_3 0,62 1,00 0,62 0,48 0,44 0,94
3_4 0,86 1,00 0,86 0,52 0,50 0,94
3_5 0,72 1,00 0,72 0,65 0,63 0,94
3_6 0,71 1,00 0,71 0,64 0,61 0,94
4_1 0,79 1,00 0,79 0,67 0,65 0,94
4_2 0,88 1,00 0,88 0,60 0,58 0,94
4_3 0,81 1,00 0,81 0,63 0,60 0,94
4_4 0,87 1,00 0,87 0,59 0,57 0,94
5_1 0,89 1,00 0,89 0,64 0,62 0,94
5_2 0,85 1,00 0,85 0,50 0,47 0,94
5_3 0,60 1,00 0,60 0,57 0,54 0,94
6_1 0,92 1,00 0,92 0,54 0,52 0,94
8
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
6_2 0,72 1,00 0,72 0,65 0,63 0,94
6_3 0,77 1,00 0,77 0,62 0,59 0,94
6_4 0,91 1,00 0,91 0,47 0,45 0,94
6_5 0,85 1,00 0,85 0,67 0,65 0,94
7_1 0,78 1,00 0,78 0,63 0,60 0,94
7_2 0,71 1,00 0,71 0,68 0,66 0,94
7_3 0,85 1,00 0,85 0,60 0,58 0,94
8_1 0,78 1,00 0,78 0,44 0,41 0,94
8_2 0,65 1,00 0,65 0,41 0,37 0,94
8_3 0,59 1,00 0,59 0,42 0,38 0,94
8_4 0,81 1,00 0,81 0,56 0,54 0,94
8_5 0,22 1,00 0,22 0,09 0,05 0,95
9_1 0,76 1,00 0,76 0,50 0,47 0,94
9_2 0,70 1,00 0,70 0,58 0,55 0,94
9_3 0,87 1,00 0,87 0,47 0,44 0,94
9_4 0,92 1,00 0,92 0,48 0,46 0,94
9_5 0,91 1,00 0,91 0,54 0,52 0,94
10_t 3,33 4,00 0,83 0,77 0,73 0,94
10_s 1,65 2,00 0,82 0,76 0,73 0,94
10_z 1,52 2,00 0,76 0,78 0,76 0,94
10_p 1,37 2,00 0,68 0,78 0,75 0,94
Test 38,35 50 0,77 - - 0,94
Niskie umiejętności rozumienia tekstu irozumowania matematycznego często współwystępują
– niemal 15% osób to takie, które wbadaniu osiągnęły co najwyżej 1. poziom zarówno wobsza-
rze rozumienia tekstu, jak irozumowania matematycznego.
Analiza korelacji poszczególnych pozycji testowych zwynikiem wcałym teście pozwala ujaw-
nić skąd wynikały wyraźnie niższe związki Zadania 1 iZadania 8 zcałym testem. WZadaniu 1
jego poszczególne pozycje testowe nisko lub bardzo nisko korelują zwynikiem matury (po wy-
kluczeniu analizowanej pozycji testowej), dwie znich osiągają lub nawet są poniżej progu 0,3,
który jest zalecanym najniższym poziomem wskaźnika Rit/Rir (Jakubowski iPokropek, 2009).
Kline (2005) uważa nawet, że powinno się unikać pozycji testowych zwartością Rit/Rir niższą
niż 0,5. Pozostałe pozycje Zadania 1 oraz pytania 2_4, 8_2 i8_3 również wykazują dość niskie
związki zwynikiem całego testu. Najpoważniejszym problemem wydaje się jednak niezwykle
niska kompatybilność pozycji 8_5 zinnymi. To pytanie wydaje się mierzyć coś zdecydowanie
innego (inny konstrukt), niż reszta testu.
Ocena na podstawie współczynników Rit i Rir dotyczy konkretnej grupy uczniów rozwiązu-
jących test ikonkretnego testu, wzwiązku z czym jest zawsze względna. Ewentualna nieod-
powiedniość pozycji testowych może być wnioskowana jedynie wodniesieniu do tych dwóch
kryteriów. Pozycje testowe wykazujące niską korelację zwynikiem całego testu mogą wyka-
zywać wysoką korelację, jeśli będą zastosowane dla innej grupy osób i/lub jeśli zostaną użyte
9
1. Rzetelność pozycji testowych i ich dopasowanie do mierzonego konstruktu
wteście złożonym zinnych pozycji testowych. Jednak wwypadku analizowanego testu, wobec
wszystkich pytań zZadania 1 (1_2 i1_4 wszczególności), pytania 2_4, pytań zZadania 8 (oprócz
8_4) można przypuszczać, że wtrakcie ich rozwiązywania przez uczniów miały znaczenie inne
zewnętrzne czynniki związane zcharakterystyką uczniów lub samych zadań. Wprzypadku po-
zycji testowej 8_5 można mieć pewność, że zadanie to nie pasuje do tego konkretnego testu
itych konkretnych uczniów.
Wyniki zaprezentowane wTabeli 2 pozwalają zauważyć, że test składa się głównie złatwych
pozycji testowych. Kilka znich wykracza poza przyjętą granicę, zgodnie zktórą żadne pytanie
nie powinno przekraczać 85-90% poprawnych odpowiedzi. Wanalizowanym egzaminie matu-
ralnym aż 10 pozycji testowych ma łatwość większą niż 0,85, akilka kolejnych zbliża się do tej
granicy. Może to mieć związek zsystematycznie rosnącymi umiejętnościami uczniów wzakre-
sie języka angielskiego (Szaleniec iin., 2015), które być może już teraz przekraczają przewidzia-
ny przez podstawę programową poziom na tym etapie edukacyjnym. Kilka pozycji testowych
wydaje się być zbyt łatwa wstosunku do poziomu uczniów, jednak trzeba pamiętać, że trudność
testu musi być zgodna zobowiązującymi wymaganiami nakładanymi przez podstawę progra-
mową. Powodem niskiej trudności kilku pytań może być również to, że do matury 2015 wnowej
formule podeszli wtym roku tylko uczniowie liceum (CKE, 2015). Należałoby więc przeprowa-
dzić analogiczne analizy wroku przyszłym oraz dalej monitorować wzrost poziomu umiejętno-
ści uczniów za pomocą porównywalnych wyników egzaminów, by móc zdecydować oewentu-
alnym zwiększeniu wymagań na egzaminie podstawowym zjęzyka angielskiego.
Jedna pozycja testowa ma zkolei łatwość poniżej zalecanego minimum 25-30% poprawnych
odpowiedzi, co oznacza, że item ten może zawierać błędy, które uniemożliwiają jego wykonanie
lub jest zbyt trudny dla danej populacji uczniów, np. wykracza poza materiał dla matury podsta-
wowej (sugerowane przedziały dla współczynnika łatwości: np. Matlock-Hetzel, 1997; Schuwirth
iPearce, 2014). Wydaje się, że problemy zpozycją 8_5 są spowodowane właśnie jego wykrocze-
niem poza wymagania egzaminacyjne.
Zadania/pozycje testowe oniskiej korelacji zinnymi obniżają rzetelność testu imogą być rów-
nież zagrożeniem dla źródeł jego trafności. Podobne efekty mogą dać zadania/pozycje testowe
zbyt łatwe lub zbyt trudne dla danej populacji uczniów. Niska korelacja zinnymi itemami suge-
rować może np. nieodpowiedniość pozycji testowej dla danej grupy uczniów (wynikająca znie-
zgodności zprogramem nauczania), niezgodność zbadanym konstruktem (pozycja mierzy inne
umiejętności, niż reszta testu) lub odpowiadanie przez uczniów winny sposób niż na inne pyta-
nia (np. losowy wybór odpowiedzi; random-guessing). Wszystkie te czynniki stanowią zagroże-
nie dla trafności testu (Sireci, 2009), awrezultacie mogą nawet uniemożliwić zastosowanie testu
zgodnie zjego zakładanym przeznaczeniem. Wtym wypadku jest nim sprawdzenie umiejętno-
ści wzakresie języka angielskiego wodniesieniu do zapisów podstawy programowej IV.1, adla
kontynuujących naukę, wzakresie podstawowym. Wprzypadku matury 2015 tylko kilka pozycji
testowych wykazuje pewne możliwe problemy, więc zagrożenie dla trafności irzetelności te-
stu wydaje się nieznaczne. Bardziej szczegółowa analiza wyróżnionych pytań, przeprowadzona
wdalszej części artykułu, pozwoli zrozumieć, jakie są możliwe przyczyny tego zagrożenia.
10
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
2. Analiza zadań wykazujących niskie korelacje zwynikiem wteście
Analizę tę rozpoczęto od przyjrzenia się tzw. krzywym charakterystycznym pozycji testowej
(item characteristic curve; ICC). Uzyskano je poprzez dopasowanie trójparametrycznego mode-
lu logistycznego (3PLM) zrodziny modeli teorii odpowiedzi na pozycje testowe (item response
theory, IRT; patrz np.: Hambleton, Swaminathan iRogers, 1991). Krzywe te informują owłasno-
ściach psychometrycznych poszczególnych pytań wsposób graczny. Analizując je można ła-
two dokonać interpretacji właściwości poszczególnych itemów iwychwycić pytania proble-
matyczne. Krzywe niosą informacje oszacowanej trudności zadań (im bardziej środek krzywej
przesunięty wlewo, tym pytanie łatwiejsze), ich mocy dyskryminacyjnej (im krzywa bardziej
stroma tym pytanie lepiej odróżnia uczniów oróżnym poziomie umiejętności) oraz wartości pa-
rametru pseudozgadywania (pseudoguessing), który jest parametrem korygującym możliwość
zgadywania przez uczniów poprawnych odpowiedzi (Jakubowski iPokropek, 2009), aktórego
interpretacja nastręcza dość poważnych trudności (Han, 2012).
Krzywe niosą informacje oszacowanej trudności zadań, ich mocy dyskryminacyjnej oraz war-
tości parametru pseudozgadywania (pseudoguessing), który jest parametrem korygującym
możliwość zgadywania przez uczniów poprawnych odpowiedzi (Jakubowski iPokropek, 2009),
aktórego interpretacja nastręcza dość poważnych trudności (Han, 2012). Im bardziej środek
krzywej przesunięty jest wlewo, tym pytanie jest łatwiejsze. Bardziej stroma krzywa oznacza, że
dane pytanie lepiej odróżnia uczniów oróżnym poziomie umiejętności/lepiej różnicuje pomię-
dzy uczniami oróżnym poziomie umiejętności.
Niemniej jednak, im wyżej uniesiony jest lewy koniec krzywej, tym wyższa wartość parametru pseu-
dozgadywania, co może oznaczać, że uczniowie zgadują lub dedukują odpowiedzi (Rysunek. 1).
Rysunek 1. Krzywe charakterystyczne wybranych pytań zZadania 11 .
1 Na osi pionowej rysunków oznaczone jest szacowane prawdopodobieństwo poprawnego rozwiązania danego zadania
przez ucznia o określonym poziomie umiejętności. Szacowany poziom umiejętności ucznia jest oznaczony na osi poziomej,
na standaryzowanej skali o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1.
11
1. Analiza zadań wykazujących niskie korelacje z wynikiem w teście
12
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
Przyjrzenie się trzem spośród pięciu pozycji testowych Zadania 1 pozwala na zauważenie pew-
nego istotnego problemu - uczniowie oniskim szacowanym poziomie umiejętności (lewa stro-
na wykresu) mają wysokie szacowane prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi
na te pytania. Jeśli założyć, że uczniowie oniższych umiejętnościach zgadywali losowo (random
guessing), to prawdopodobieństwo udzielenia przez nich poprawnej odpowiedzi powinno wynosić
wtym wypadku 0,5 (50%), gdyż zadanie miało dwie opcje do wyboru. Wprezentowanych powy-
żej przykładach widać, że to prawdopodobieństwo jest wyższe niż 0,5, wprzypadku itemu 1_4 jest
znacząco wyższe.. Taki wygląd krzywych charakterystycznych może sugerować, że uczniowie
byli wstanie odgadnąć poprawną odpowiedź na podstawie danych charakterystyk pytania lub
nawet całego zadania. Analiza treści poszczególnych pytań nie wskazuje niczego, co mogłoby
uczniom pomóc wodgadnięciu poprawnej odpowiedzi. Być może więc uczniowie kierowali się
odpowiedziami na inne pytania. Badania wskazują, że uczniowie kierują się niekiedy różnorod-
nymi strategiami, np. unikają dawania kilku odpowiedzi jednego typu (np. „A”) pod rząd (Ko-
niewski, Majkut iSkórska, 2014) lub starają się „odgadnąć” wzór, wjaki układają się odpowiedzi.
Wprzypadku Zadania 1 być może uczniowie wykorzystali tę strategię, gdyż wzór poprawnych
odpowiedzi na to pozwalał, układając się wnaprzemienną sekwencję (dla arkusza A-fałsz, praw-
da, fałsz, prawda, fałsz).
Dodatkowo, warto zauważyć, że dla pozycji testowych 1_3 i1_4 uczniowie najsłabsi mają wyż-
sze szacowane prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi, niż uczniowie ośred-
nim poziomie umiejętności (krzywa obrazująca rzeczywiste obserwacje układa się w„U”). Taki
wygląd krzywej jest niepożądany, znamionuje on problemy zniską rzetelnością pytania ijest
zagrożeniem dla trafności testu (Jakubowski iPokropek, 2009). Sytuację taką może powodować
wiele czynników: niedopasowanie pytania do poziomu uczniów, jego błędna konstrukcja, czy
zawartość wskazówek, które pozwalają uczniom odgadnąć poprawną odpowiedź.
Wprzypadku omawianych pytań zZadania 1 nic nie wskazuje, by zawierały one błędy mery-
toryczne lub metodologiczne. Być może są one dla uczniów trudne, gdyż udzielenie popraw-
nej odpowiedzi na nie wymaga połączenia kilku informacji, (np. pytanie 1_3: Cindy studied for
10 hours at the weekend just before the competition”- wymaga zrozumienia izapamiętania liczby
godzin nauki, pory tygodnia kiedy to zdarzenie miało miejsce oraz dodatkowego umieszczenia go
wczasie, awięc aż trzech informacji). Uczniowie mogli więc uciec się do zgadywania, gdyż pytanie
okazało się dla nich zbyt trudne, lub gdyż jego format zachęcał do tego. Pytania typu prawda/
fałsz od dawna są przedmiotem krytyki psychometryków (Storey, 1966), którzy wskazywali na
ich niższą rzetelność imoc różnicującą niż pytania zwiększą liczbą opcji odpowiedzi (dystrak-
torów) do wyboru (Ebel, 1971; Frisbie, 1973; Hancock, Thiede, Sax iMichael, 1993). Co prawda
cześć badaczy próbowała wykazać, że wpewnych określonych warunkach pytania typu praw-
da/fałsz działają równie dobrze jak pytania wielokrotnego wyboru (Ebel, 1972; Dudley, 2006),
jednak nagromadzona przez lata wiedza wskazuje, że tego rodzaju pytania są trudne do po-
prawnego skonstruowania, są często mylące dla uczniów, charakteryzują się również gorszy-
mi własnościami psychometrycznymi oraz dość łatwo jest na nie uczniom udzielić poprawnej
odpowiedzi poprzez zgadywanie (Haladyna iDowning, 1989; Rodriguez, 2005). Ze względu na
to, być może warto pomyśleć oodejściu od stosowania tego formatu wpolskim systemie egza-
minów zewnętrznych lub też zmianie sposobu punktowania tego typu zadań.
Kolejne pytanie wykazujące niską korelację z innymi (a więc zmniejszające rzetelność i,
prawdopodobnie, trafność testu) to pozycja testowa 2_4.
13
1. Analiza zadań wykazujących niskie korelacje z wynikiem w teście
Rysunek 2. Krzywa charakterystyczna pytania 2_4.
Podobnie jak wprzypadków pytań zZadania 1 krzywa charakterystyczna informuje , że sza-
cowana wartość parametru pseudozgadywania jest bardzo wysoka. Analiza treści tego itemu
wskazuje na występowanie wodpowiednim fragmencie nagrania wielu polsko-angielskich in-
ternacjonalizmów, które rozpoznają na pewno także uczniowie oniższym poziomie znajomości
angielskiego (pogrubione wtranskrypcji poniżej):
„Can you imagine trying to relax with planes ying low over your head day and night? This hap-
pened to me when we were away. The hotel we stayed in was ne, but when booking the trip we
didn’t know we would have to stay so close to the airport. Believe it or not, we had to stop talking
when aplane was landing or taking o. Even car alarms sometimes went o when a747 jumbo jet
went over. We went there to relax and there was no chance!”
(Fragment zaadoptowany przez CKE ztripadvisor.com).
Wskazane we fragmencie powyżej słowa mogły aktywować kontekst wypoczynku ipodróży.
Tylko jeden dystraktor traktował owakacjach, odpowiedź poprawna wydawała się więc oczywi-
sta. Być może uczniowie dedukowali odpowiedź na bazie tylko kilku zasłyszanych słów, które
występują również wjęzyku polskim i na bazie eliminacji nie pasujących opcji. Niewykluczone
też, że na kształt krzywej miał wpływ ponownie format zadania. Wtym zadaniu uczniowie mieli
odpowiedzieć na cztery pytania, wybierając jedną zpięciu podanych opcji. Tak więc odpowia-
dając poprawnie na kolejne pytania, uczniowie zwiększali prawdopodobieństwo na kolejną
poprawną odpowiedź, wmiarę jak malał zbiór niewykorzystanych dystraktorów. Prawdopodo-
bieństwo losowego zgadnięcia poprawnej odpowiedzi wpierwszym pytaniu wynosi 0,20, ale,
wprzypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, rośnie, gdyż kolejna odpowiedź wybierana jest
już zmniejszej puli dystraktorów. Fakt, że pytanie 2_4 było ostatnie skłania do przypuszczania,
że odpowiedź na nie mogła zostać po prostu wydedukowana na podstawie odrzucenia innych
dystraktorów wcześniej. Być może więc, należałoby wprzyszłości zadbać owiększą proporcję
opcji do wyboru do pytań wzadaniach tego formatu, tak jak jest np. wZadaniu 4 ztego samego
egzaminu, gdzie na 4 pytania przypada już 6 dystraktorów iwzgromadzonych danych brak
14
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
wskaźników sugerujących problemy z nadmiernie łatwym zgadywaniem odpowiedzi przez
uczniów.
Kolejne problemy zpsychometrycznymi właściwościami dotyczą pytań zZadania 8- 8_2, 8_3
izwłaszcza 8_5. Ponownie, spojrzenie na ich krzywe charakterystyczne może pomóc wodnale-
zieniu źródła problemów (Rysunek 3).
Rysunek 3. Krzywe charakterystyczne wybranych pytań zZadania 8.
15
1. Analiza zadań wykazujących niskie korelacje z wynikiem w teście
Krzywa dla pytania 8_2 wskazuje, że zgadywanie przez uczniów poprawnych odpowiedzi może
mieć wpływ na obniżenie korelacji pytania ztestem, jednak wprzypadku pozycji testowej 8_3
takie problemy wydają się nie występować. Analiza treści obu pytań nie pozwala rozstrzygnąć,
co może powodować obserwowane niskie korelacje. Krzywa dla pytania 8_5 wskazuje na bar-
dzo poważne zaburzenie dyskryminacji przez to pytanie. Uczniowie słabsi mają tutaj większe
prawdopodobieństwo poprawnego odpowiedzenia na to pytanie niż uczniowie ośrednim po-
ziomie umiejętności (pytanie ma lokalnie ujemną dyskryminację). Jest to oczywiście sytuacja
wysoce niepożądana, która nie powinna mieć miejsca. Pytania takie należy wykrywać ipod-
dawać drobiazgowej analizie ze względu na np. treść, możliwe błędy wkluczu, niezgodność
zwymaganiami lub błędy wkonstrukcji zadania, jako stanowiące poważne zagrożenie dla rze-
telności iprawdopodobnie trafności pomiaru (Jakubowski iPokropek, 2009).
Pozycja testowa 8_5 wydaje się po prostu niedopasowana do wymaganego na poziomie ma-
tury podstawowej stopnia znajomości języka. Analiza wybierania dystraktorów wskazuje, że
uczniowie wybierali głównie odpowiedź B (broke up), jako zapewne jedyny znany im spośród dys-
traktorów czasownik złożony. Znajomość poprawnej odpowiedzi (went o) wykracza poza spraw-
dzany na maturze podstawowej poziom B1 (za: English Prole, 2015; Rada Europy, 2001), aużycie
zbyt trudnego dla uczniów pytania jest zagrożeniem dla trafności treściowej testu (Martone iSireci,
2009). Więcej informacji na temat tego pytania można też przeczytać wpodrozdziale 2.4 publikacji:
Szpotowicz, Muszyński, Gajewska-Dyszkiewicz, Paczuska iKondratek, 2016.
Psychometryczne zastrzeżenia do pytań zmatury 2015 dotyczą tylko kilku pozycji testowych,
azaledwie wjednym wypadku są to zastrzeżenia, które powinny doprowadzić do wymiany py-
tania wteście (8_5). Problemy pozycji testowych zZadania 1 oraz pytania 2_4 są zapewne skut-
kiem użycia formatu zadania, które sprzyja pozamerytorycznym strategiom ich rozwiązywania.
Natomiast pytanie 8_5 (itylko ono) wykracza poza wymagania egzaminacyjne inie powinno się
prawdopodobnie znaleźć wtym teście.
16
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
3. Wewnętrzna struktura testu
Jednym ze źródeł trafności testu jest również wiedza ojego wewnętrznej strukturze (Sireci,
2009), to znaczy orelacjach pozycji testowych względem siebie oraz wobec postulowanej ce-
chy ukrytej (latentnej), która leży upodstaw obserwowalnej wariancji pytań (patrz np. Konarski,
2004). Wtestach edukacyjnych, których zsumowany wynik wszystkich pytań ma informować
opoziomie umiejętności uczniów oczekuje się jednowymiarowości testu (Gerbing iAnderson,
1988). Oznacza to, że upodłoża obserwowanych umiejętności uczniów będzie leżeć tylko jeden
ukryty czynnik. Wprzypadku matury zjęzyka angielskiego oczekuje się więc, że oobserwowa-
nych wynikach uczniów będzie decydować tylko umiejętność posługiwania się językiem angiel-
skim, ainne wpływy będą marginalne. Pewne pojęcie ostrukturze testu daje Tabela 2. Zaleca się
jednak przeprowadzenie analizy wymiarowości testu większą liczbą metod niż tylko obliczenie
miar Rit iRir (Gerbing iAnderson, 1988).
Wtym przypadku zdecydowano oprzeprowadzeniu analizy latentnej struktury testu metodą
eksploracyjnej analizy czynnikowej. Jako punkt wyjścia analizy użyto obliczonej wcześniej ma-
cierzy korelacji polichorycznych, dających znacznie lepsze oszacowanie korelacji między zmien-
nymi zero-jedynkowymi i porządkowymi (Holgado–Tello, Chacón–Moscoso, Barbero–García,
iVila–Abad (2010).). Analiza wskazała, iż należy wyodrębnić dwa czynniki (na podstawie war-
tości własnej >1; Preacher iMacCallum, 2003), zktórych jeden jest czynnikiem zdecydowanie
dominującym, odpowiadającym za ponad 89% wariancji wspólnej pozycji testowych (Tabela 3).
Tabela 3. Wartości własne iwariancja wyjaśniona czynników.2
Czynnik Wartość własna Wariancja wyjaśniona Skumulowana wariancja
wyjaśniona
1 22,54 0,89 0,89
2 1,89 0,07 0,97
3 0,85 0,03 1,00
Większość pozycji testowych ma zadowalająco wysokie ładunki czynnikowe na pierwszym
czynniku, jedynie pozycje 1_4 i8_5 mają je poniżej często przyjmowanego progu 0,4 (Tabach-
nick iFidell, 2007). Jedynie kilka pozycji testowych posiada dość wysokie ładunki na czynniku
2 (głównie zZadania 1 i pozycja 8_5). Wartości wariancji wyjątkowej są najwyższe dla pozycji
testowych zZadania 1 iZadania 8 (Tabela 4).
Tabela 4. Ładunki czynnikowe iproporcja wariancji wspólnej.
Zadanie Czynnik1 Czynnik2 Czynnik3 Wariancja wspólna
1_1 0,54 0,09 0,01 0,30
1_2 0,42 0,16 0,00 0,20
1_3 0,50 0,33 0,01 0,35
1_4 0,37 0,51 0,14 0,42
2 Rozwiązanie uzyskane za pomocą metody iteracyjnego cz ynnika głównego (iterated principal factor) z rotacją Varimax.
17
1. Wewnętrzna struktura testu
1_5 0,46 0,36 0,14 0,36
2_1 0,84 0,03 0,18 0,73
2_2 0,77 0,12 0,18 0,64
2_3 0,78 0,22 0,23 0,71
2_4 0,60 0,08 0,13 0,38
3_1 0,64 0,28 0,02 0,49
3_2 0,71 0,30 0,13 0,61
3_3 0,59 0,17 0,01 0,38
3_4 0,72 -0,02 0,16 0,54
3_5 0,81 0,10 0,09 0,67
3_6 0,79 0,14 0,10 0,65
4_1 0,84 -0,12 0,09 0,73
4_2 0,81 -0,23 0,06 0,72
4_3 0,80 -0,05 0,08 0,65
4_4 0,80 -0,20 0,09 0,69
5_1 0,87 -0,31 0,03 0,86
5_2 0,68 -0,09 0,01 0,47
5_3 0,70 0,19 0,10 0,54
6_1 0,80 -0,31 0,03 0,73
6_2 0,81 -0,03 0,08 0,66
6_3 0,77 -0,02 0,03 0,60
6_4 0,71 -0,17 0,04 0,54
6_5 0,87 -0,21 0,05 0,81
7_1 0,78 0,05 0,05 0,62
7_2 0,84 0,10 0,06 0,71
7_3 0,80 -0,07 0,08 0,65
8_1 0,56 0,06 0,05 0,32
8_2 0,49 0,28 0,10 0,33
8_3 0,51 0,18 0,09 0,30
8_4 0,72 0,03 0,03 0,52
8_5 0,06 0,45 0,26 0,27
9_1 0,63 0,20 0,03 0,44
9_2 0,72 0,16 0,02 0,54
9_3 0,65 -0,06 0,05 0,43
9_4 0,74 -0,19 0,01 0,58
9_5 0,79 -0,25 0,01 0,68
10_t 0,83 -0,25 0,31 0,84
18
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
10_s 0,85 -0,24 0,32 0,88
10_z 0,86 -0,14 0,36 0,89
10_p 0,86 -0,09 0,37 0,88
Rysunek 4. Wykres ładunków czynnikowych
Rysunek 4 obrazuje gracznie strukturę latentną testu. Czynnik 1 można interpretować jako
umiejętność posługiwania się językiem angielskim, Czynnik 2 natomiast jako zmienną niepo-
wiązaną zmierzonym przez ogół zadań konstruktem, która wyjaśnia najwięcej wariancji pozo-
stałej po wyodrębnieniu Czynnika 1. Wykres informuje, że Czynnik 2 jest najsilniej związany
z pytaniami, które wykazywały szereg problemów we wcześniejszych analizach. Ponownie
widać, iż pozycja 8_5 oraz pozycje zZadania 1 mają najmniej wspólnego zpozostałymi pyta-
niami inajsłabiej ładują mierzony konstrukt.
Należy więc stwierdzić, że test spełnia założenie jednoczynnikowości wzadowalającym stopniu,
choć oczywiście kilka pozycji testowych może wymagać pewnej korekty.
19
1. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej
4. Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej
O zróżnicowanym funkcjonowaniu pozycji testowej (dierential item functioning, DIF) mówi-
my, gdy osoby otym samym szacowanym poziomie umiejętności mierzonej przez test mają różne
prawdopodobieństwa udzielenia poprawnej odpowiedzi na tę pozycję. Aby stwierdzić DIF należy
więc znaleźć warunkowe względem mierzonej umiejętności różnice międzygrupowe wodpo-
wiadaniu na to pytanie (Kondratek, Skórska iŚwist, 2015). Uzyskanie istotnego DIF najczęściej
świadczy otym, że odpowiedzi na dany item zależą od jakiegoś zewnętrznego, niezwiązanego
zmierzoną umiejętnością czynnika, którego wartość jest zróżnicowana między badanymi gru-
pami (Kondratek iin., 2015). Na skutek dalszej oceny pytania, np. jego treści lub jej zgodności
zwymaganiami testu, identykacja DIF może prowadzić do uznania danej pozycji testowej za
stronniczą wobec pewnej grupy inawet do jej eliminacji zpuli pytań egzaminacyjnych (Hu iDo-
rans, 1989). Zawarcie stronniczych pytań wteście stanowi zagrożenie dla trafnego odnoszenia
jego wyników do danej grupy ipowinno być wychwycone iwyeliminowane na etapie pilotowa-
nia pozycji testowych.
W tej części przeanalizowane zostało ewentualne występowanie DIF ze względu na płeć
uczniów, stwierdzoną dysleksję rozwojową, lokalizację oraz typ szkoły. Tabela 5 obrazuje, jaki
procent pozycji testowych wykazuje DIF ze względu na daną cechę. Ze względu na wielkość
próby zrezygnowano zkierowania się miarą istotności statystycznej przy stwierdzaniu DIF iwy-
korzystywano wtym celu tylko wielkość efektu zróżnicowanego funkcjonowania pozycji testo-
wej. WTabeli 5 iwdalszych analizach uwzględniono tylko pytania dla których wybrana miara
wielkości efektu DIF (tzw. P-DIF) przekroczyła 0,05 („średni DIF) lub 0.1 („silny DIF”; porównaj:
Monahan, McHorney, Stump iPerkins, 2007). Do obliczenia zróżnicowanego funkcjonowania
pozycji testowej wybrano test ilorazu wiarygodności wmodelowaniu IRT (IRT-LR; Thissen, Ste-
inberg iWainer, 1993).
Tabela 5. Liczba pozycji testowych wykazujących DIF3.
Kryterium Liczba pozycji testowych
DIF średni (P-DIF<0.1 i>0.05 DIF silny (P=DIF>0.1)
płeć 2 0
dysleksja 1 0
lokalizacja szkoły 0 0
typ szkoły (publiczna vs. niepubliczna) 10 1
Tylko znikomy procent pozycji testowych zanalizowanego testu wykazuje DIF ze względu na
płeć lub stwierdzenie dysleksji rozwojowej, ażadna - ze względu na lokalizację szkoły. Nato-
miast aż 11 pozycji testowych (jedna czwarta testu) wykazało DIF ze względu na typ szkoły.
Analiza treści wskazanych pytań ujawniła, że wjednym przypadku - pozycji 3_2 wydaje się, że to
właśnie treść mogła być przyczyną wykrycia DIF ze względu na płeć idysleksję. Pozycja ta mierzy
rozumienie tekstu słuchanego wnagraniu, które dotyczy udzielania wskazówek topogracznych
3 Obliczenie DIF dla pozycji testowej 8_5 okazało się być niemożliwe. Może to mieć związek z bardzo niskim dopasowa-
niem modelu 3PLM do tej pozycji.
20
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
iorientacji wterenie. Badania wskazują, że zadania na orientację wterenie iwykorzystywanie
wskazówek do poruszania się wnim są trudniejsze dla kobiet (Kelly, McNamara, Bodenheimer,
Carr i Riese, 2009). Co więcej, dyslektycy również mają problemy zorientacją w przestrzeni,
szczególnie zrelacją lewo-prawo (Quercia, Feiss iMichel, 2013). Wydaje się więc, że konieczność
orientowania się wwydawanych wskazówkach powoduje niezwiązaną zmierzonym konstruk-
tem wariancję międzygrupową, która prowadzi do identykacji DIF. Można oczywiście rozważyć
unikanie umieszczanie tego typu pytań na egzaminach, zdrugiej jednak strony uzyskiwanie
irozumienie wskazówek przestrzennych jest bardzo ważną umiejętnością, tak wjęzyku rodzi-
mym, jak iobcym (porównaj: Zieky, 2003).
Wyjaśnienie DIF między uczniami szkół publicznych iniepublicznych nastręcza większych trud-
ności. Wydaje się, że identykacja tak dużej liczby różnie funkcjonujących pytań może wynikać
zdwóch przyczyn: dużej różnicy wpoziomie umiejętności między badanymi grupami (DeMars
iWise, 2010) lub też różnicy wzgadywaniu poprawnych odpowiedzi (Finch iFrench, 2014). Wy-
daje się, że zpowodu wyraźnie niższego poziomu umiejętności uczniów szkół niepublicznych
mogą oni częściej uciekać się do zgadywania odpowiedzi, także wsposób losowy, co może pro-
wadzić do międzygrupowych różnic wwartości parametru pseudozgadywania. To zkolei pro-
wadzi do specycznej formy DIF (tzw. c-DIF, Finch iFrench, 2014). Warto jednak podkreślić, że
większość cytowanych badań opiera się na wynikach egzaminów oniskiej stawce.
Odrębnym wyjaśnieniem może być wzięcie pod uwagę specyki szkół niepublicznych, wktó-
rych prawie połowa uczniów to osoby dorosłe. Być może więc duża liczba pozycji testowych
wykazujących DIF jest związana ze specyką tej grupy zdających egzamin. Oprócz wyraźnie niż-
szego poziomu umiejętności, wpływ może mieć także inny poziom motywacji, doświadczenia
życiowe inne niż młodzieży licealnej lub różnice wmateriale, który nauczyciele są wstanie zre-
alizować w szkołach tego typu.
5. Wielkość warunkowego błędu pomiaru
Kolejnym cennym źródłem wiedzy oteście jest warunkowy standardowy błąd pomiaru (condi-
tional standard error of measurement; CSEM) (Kolen, Zeng iHanson, 1996). Mówi on oprecyzji
pomiaru umiejętności uczniów wzależności od poziomu umiejętności uczniów - im większy
błąd, tym precyzja mniejsza. Przy stosowaniu podejścia teorii odpowiedzi na pozycje testowe
(IRT) warunkowa precyzja pomiaru jest wyrażona na skali wyników przeskalowanych (scale sco-
res). Precyzja pomiaru umiejętności wdanym punkcie umiejętności (skala theta na osi x, Rysunek 5)
zależy od tego, na ile zadania testu potraą dobrze różnicować uczniów wtym punkcie, co jest
silnie związane ze stromością krzywych charakterystycznych zadań wtym punkcie. Na przykład,
CSEM jest wysoki dla uczniów opoziomie umiejętności 2 iwięcej na skali theta, jest jednak niski
dla uczniów wokolicach 0 na tej skali. Wtestach składających się wznacznej mierze zzadań za-
mkniętych zwyborem, często obserwuje się spadek precyzji pomiaru dla uczniów onajniższym
poziomie umiejętności. Jest to związane zwystępowaniem zjawiska zgadywania, powodują-
cym, że dla najniższego poziomu umiejętności krzywe charakterystyczne zadań są wypłaszczo-
ne, wskazując na jednostajne prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi poprawnej równe
parametrowi pseudozgadywania c. Precyzja pomiaru testem zależy więc jednocześnie od para-
metrów poszczególnych pozycji testowych wzestawieniu zrozkładem umiejętności uczniów.
21
1. Wielkość warunkowego błędu pomiaru
Rysunek 5 pokazuje, że dla znacznej większości uczniów precyzja pomiaru jest zadowalają-
ca (SE < 0,4; Thompson, 2008). Wartość błędu pomiaru dla testów przesiewowych, wktórych
chodzi owykrycie uczniów, którzy nie osiągnęli pewnego minimalnego poziomu umiejętności
(atakim jest matura podstawowa zjęzyka angielskiego) powinna być najniższa wrejonie progu
zdawalności testu (cut score). Wprzypadku analizowanego egzaminu próg odcięcia wynosił 15
punktów, co odpowiada wartości około –1,90 na skali wyników standardowych. Jest to rejon,
wktórym precyzja oszacowania umiejętności spada, zapewne wskutek wysokiej wartości para-
metru c dla wielu pozycji testowych. Wprzyszłości można by zadbać ozmniejszenie możliwo-
ści zgadywania, co wpłynęłoby pozytywnie na precyzję pomiaru umiejętności uczniów wokół
liczby punktów oznaczającej zdanie testu. Test ma dość słabą precyzję jeśli chodzi oszacowanie
umiejętności uczniów osiągających wysokie wyniki. Nie jest to jednak powód do zmartwień,
gdyż egzamin maturalny na poziomie podstawowym nie służy do różnicowania wśród uczniów
dobrych.
Rysunek 5. Wielkość warunkowego błędu pomiaru
22
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
6. Podsumowanie iwnioski
Wyniki uczniów wzakresie wszystkich czterech obszarów – rozumienia ze słuchu, rozumienia
wypowiedzi pisemnych, znajomości środków językowych itworzenia wypowiedzi pisemnych
- badanych na egzaminie maturalnym zjęzyka angielskiego na poziomie podstawowym są wy-
sokie (więcej informacji- Szpotowicz iin., 2016). Sutowy efekt, charakterystyczny dla egzami-
nu wstarej formule, uwidacznia się także wegzaminie przeprowadzonym w2015 roku, choć
wdużej mierze może być związany zprzystąpieniem do niego tylko części absolwentów liceów
ogólnokształcących. Do rozważań na temat poziomu trudności egzaminu należy zatem powró-
cić wprzyszłym roku, gdy przystąpią do niego także absolwenci innych typów szkół.
Właściwości psychometryczne testu są dobre, jedynie kilka pytań wykazuje problematyczne
charakterystyki, awłaściwie tylko jedno powinno zostać wymienione, ze względu na uzasad-
nione podejrzenie, że jest ono dla uczniów zbyt trudne Jedynie kilka pozycji testowych wyka-
zuje zróżnicowane funkcjonowanie ze względu na dane różnice międzygrupowe. Oznacza to,
że DIF jest znikomym zagrożeniem dla trafności analizowanego testu iże jego autorzy dobrze
poradzili sobie zodltrowaniem treści potencjalnie stronniczych wobec pewnej grupy uczniów.
Wkolejnych odsłonach egzaminu należy utrzymać jego wysoki standard, można jednak rozwa-
żyć rezygnację lub zmianę pewnych formatów zadań, które premiują zgadywanie (np. Zadanie
1 iZadanie 2) oraz lepsze monitorowanie treści pytań, tak by nie zawierały one słownictwa lub
struktur wykraczającego poza wymagany na egzaminie poziom. Pozycja testowa 8_5 jest do-
brym przykładem problemów, które powodują pozycje testowe wykraczające poza wymagania
testowe. Test ma dobrą precyzję pomiaru, można jedynie zalecić ograniczenie możliwości zga-
dywania. Powinno to spowodować spadek błędu pomiaru wokolicy progu zdawalności matury
(15 punktów).
Przeprowadzone analizy dostarczyły informacji na temat wysokich własności psychometrycz-
nych jednego znajpowszechniej zdawanych egzaminów maturalnych wPolsce. Wyniki po-
kazują również potencjał badawczy, jaki leży wwynikach zbieranych iudostępnianych przez
CKE. Mogą one posłużyć do badania np. wpływu formatu zadania na jego własności psycho-
metryczne, wpływu danych czynników na pojawianie się c-DIFu, czy też psychometrycznych
konsekwencji stosowania zadań niedostosowanych poziomem trudności do uczniów. Wysoka
jakość zebranych danych, będąca między innymi wynikiem zastosowania ścisłych procedury
zbierania wyników i wielkości próby powinna zachęcić badaczy do ich wykorzystywania wce-
lach naukowych. Podsumowując:
własności psychometryczne testu są dobre
jakość zebranych danych jest wysoka
test jest narzędziem rzetelnym, choć niewątpliwie jego rzetelność jest podwyższona przez
stosowanie wiązek pozycji testowych
wymiarowość testu jest zadowalająca, większość pozycji testowych dobrze mierzy umiejęt-
ności uczniów wzakresie języka angielskiego
zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowej (DIF) nie stanowi zagrożenia dla analizowa-
nego testu
23
1. Podsumowanie i wnioski
zidentykowano kilka pozycji testowych, których własności psychometryczne są słabe,
wwiększości jednak przypadków odpowiada za to format pytań
udział zgadywania jest dość duży, powodem są najprawdopodobniej ponownie forma-
ty pytań wrodzaju prawda/fałsz, czy łączenie odpowiedzi ze sobą, gdzie występuje mała
liczba dystraktorów
powyższe przyczyny wpływają na to, że warunkowy, standardowy błąd pomiaru (CSEM) jest
nieco zbyt wysoki wrejonie progu zdawalności matury
24
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
Literatura cytowana
AERA, APA iNCME (2001). Standardy dla testów stosowanych wpsychologii ipedagogice. Gdańsk:
GWP.
Centralna Komisja Egzaminacyjna [CKE] (2015). Sprawozdanie Ogólne zegzaminu maturalnego.
Warszawa: CKE.
Cronbach, L. J. (1951). Coecient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, s.
297–334.
DeMars, C. E., iWise, S. L. (2010). Can dierential rapid-guessing behavior lead to dierential
item functioning?.International Journal of Testing,10(3), 207-229.
Dudley, A. (2006). Multiple dichotomous-scored items in second language testing: Investigating
the multiple true-false item type under norm-referenced conditions.Language Testing,23(2),
198-228.
Ebel, R. L. (1971). The Comparative Eectiveness of True-False and Multiple Choice Achievement Test
Items. Paper presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association,
New York, USA.
Ebel, R. L. (1972). Essentials of educational measurement. Oxford: Prentice-Hall.
EnglishProle (2015). English Vocabulary Prole. Dostępny na: www.englishprole.org/wordlists
(dostęp z: 30 października 2015).
Finch, W. H., iFrench, B. F. (2014). The impact of group pseudo-guessing parameter dierenc-
es on the detection of uniform and nonuniform DIF. Psychological Test and Assessment Model-
ing,56, 25-44.
Frisbie, D. A. (1973). Multiple choice versus true-false: Acomparison of reliabilities and concur-
rent validities.Journal of Educational Measurement,10(4), 297-304.
Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporat-
ing unidimensionality and its assessment.Journal of marketing research, 186-192.
Haladyna, T. M., iDowning, S. M. (1989). Ataxonomy of multiple-choice item-writing rules.Ap-
plied measurement in education,2(1), 37-50.
Hambleton, R. K., Swaminathan, H., iRogers, J. H. (1991). Fundamentals of Item Response Theory
(Measurement Methods for the Social Science). Sage Publications.
Han, K.T. (2012). Fixing the c Parameter in the Three-Parameter Logistic Model. Practical Assess-
ment, Research and Evaluation,17(1), s. 1-24.
25
1. Podsumowanie i wnioski
Hancock, G. R., Thiede, K. W., Sax, G., & Michael, W. B. (1993). Reliability of Comparably Wriften
Two-Option Multiple-Choice and True-False Test Items.Educational and Psychological Measure-
ment,53(3), 651-660.
Holgado–Tello, F. P., Chacón–Moscoso, S., Barbero–García, I., iVila–Abad, E. (2010). Polychoric
versus Pearson correlations in exploratory and conrmatory factor analysis of ordinal vari-
ables.Quality & Quantity,44(1), 153-166.
Hornowska, E. (2007). Testy psychologiczne. Teoria ipraktyka.Warszawa: Scholar.
Hu, P. G., iDorans, N. J. (1989). The eects of deleting items with extreme dierential item func-
tioning on equating functions and reported score distributions. Referat wygłoszony na: Thean-
nual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
Jakubowski, M. iPokropek, A. (2009). Badając egzaminy. Podejście jakościowe wbadaniach edu-
kacyjnych. Warszawa: CKE.
Kelly, J. W., McNamara, T. P., Bodenheimer, B., Carr, T. H., iRieser, J. J. (2009). Individual dierences
in using geometric and featural cues to maintain spatial orientation: Cue quantity and cue am-
biguity are more important than cue type.Psychonomic bulletin & review,16(1), 176-181.
Kline, T.J. B. (2005). Psychological Testing: APractical Approach to Design and Evaluation. Sage
Publications.
Kolen, M. J., Zeng, L., & Hanson, B. A. (1996). Conditional standard errors of measurement for
scale scores using IRT. Journal of Educational Measurement,33(2), 129-140.
Konarski, R. (2004). Model cechy latentnej wanalizie psychometrycznej testów ipozycji testo-
wych [w:] B. Niemiecko iH. Szaleniec (red.) Standardy wymagań inormy testowe wdiagnostyce
edukacyjnej. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjne.
Kondratek, B., Skórska, P. iŚwist, K. (2015). Wprowadzenie do zróżnicowanego funkcjonowania
pozycji testowej. [w:] A. Pokropek (red.) Modele cech ukrytych wbadaniach edukacyjnych, psycho-
logii isocjologii. Teoria izastosowania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Koniewski, M., Majkut, P., iSkórska, P. (2014) Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze
względu na wersję testu.Edukacja, 1(126),68-83.
Martone, A., & Sireci, S. G. (2009). Evaluating alignment between curriculum, assessment, and
instruction.Review of Educational Research,79(4), 1332-1361.
Matlock-Hetzel, S. (1997). Basic Concepts in Item and Test Analysis. Referat wygłoszony na: The
Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association.
MEN [Ministerstwo Edukacji Narodowej] (2008). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zdnia 23 grudnia 2008 r. wsprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 zdn. 15 stycznia 2009). Warsza-
wa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
26
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
Monahan, P. O., McHorney, C. A., Stump, T. E., iPerkins, A. J. (2007). Odds ratio, delta, ETS classi-
cation, and standardization measures of DIF magnitude for binary logistic regression.Journal of
Educational and Behavioral Statistics, 32(1), 92-109.
Nunnally, J. C., iI. H. Bernstein. (1994). Psychometric Theory. 3rd ed. New York: McGraw–Hill.
Preacher, K.J., MacCallum, R.C. (2003). Repairing Tom Swifts electric factor analysis machine. Un-
derstanding Statistics, 2(1), 13-43.
Quercia, P., Feiss, L., iMichel, C. (2013). Developmental dyslexia and vision. Clinical ophthalmol-
ogy (Auckland, NZ),7, 869.
Rada Europy (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teach-
ing and Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
Rodriguez, M. C. (2005). Three options are optimal for multiple-choice items: Ameta-analysis of
80 years of research.Educational Measurement: Issues and Practice,24(2), 3-13.
Schuwirth, L. i Pearce, J. (2014), Determining the Quality of Assessment Items in Collaborations:
Aspects to Discuss to Reach Agreement Developed by the Australian Medical Assessment Collabora-
tion. AMAC.
Sireci, S. G. (2009). Packing and unpacking sources of validity evidence. [w:] Robert W. Lissitz
(red.),The concept of validity: Revisions, new directions and applications (s.19-37). Charlotte: IAP.
Smolik, M. (2012), Języki obce na egzaminach zewnętrznych: innowacje wlatach 2012-2015.
Języki Obce wSzkole: 1/2012.
Storey, A. G. (1966). AReview of Evidence or the Case Against the True-False Item.The Journal of
Educational Research,59(6), 282-285.
Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., Wołodźko, T. iŻółtak, M.
(2015).Porównywalne wyniki egzaminacyjne.Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Szpotowicz, M., Muszyński, M., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K. iKondratek, B. (2016).
Umiejętności maturzystów 2015. Obowiązkowy egzamin maturalny zjęzyka angielskiego w 2015
roku. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Tabachnik, B. G. iFidell, L. S. (2007). Principal Components and Factor Aalysis. [W:] B. G. Tabachnik
and L. S. Fidell. Using Multivariate Statistics (5th Ed.), Ch. 13. New York: Pearson Education Inc.
Thissen, D., Steinberg, L., iWainer, H. (1993). Detection of dierential item functioning using the
parameters of item response models. [w:] P.W. Holland iH.Wainer (red.), Dierential item func-
tioning (s. 67-115). Hillsdale: Lawrence-Earlbaum.
Thompson, T. D. (2008). Growth, precision, and CAT: An examination of gain score conditional
SEM. [w:] Annual meeting of the National Council on Measurement in Education, New York, (s. 1-31).
Zieky, M. (2003). ADIF primer.Princeton: Educational Testing Service.
27
1. Podsumowanie i wnioski
Załącznik 1.Macierz korelacji polichorycznych pozycji testowych.
pz_1_1 pz_1_2 pz_1_3 pz_1_4 pz_1_5 pz_2_1 pz_2_2 pz_2_3 pz_2_4
pz_1_1 1
pz_1_2 .53668407 1
pz_1_3 .2385 .49584417 1
pz_1_4 .2662323 .02601295 .47407275 1
pz_1_5 .18511114 .29305415 .11066831 .61707441 1
pz_2_1 .44182309 .33978135 .4268422 .29767408 .3738719 1
pz_2_2 .39804482 .30368006 .40492747 .31405734 .36140443 .67364423 1
pz_2_3 .4149294 .32913541 .44974175 .37302266 .40429891 .78023795 .89213787 1
pz_2_4 .29167307 .21354186 .29397349 .24298768 .28438677 .60708909 .575408 .73224058 1
pz_3_1 .40036813 .30862335 .40684939 .35714413 .40474059 .53467844 .51225152 .54114738 .3962225
pz_3_2 .41239141 .34736754 .46303883 .38356408 .40958995 .62682365 .58328354 .61704747 .4271943
pz_3_3 .34427878 .26887741 .35156239 .27908715 .34216888 .49254967 .45385338 .47157052 .35276066
pz_3_4 .38423059 .28271168 .33269953 .2370476 .31943305 .63869721 .55906824 .55912469 .4324847
pz_3_5 .44153981 .34928629 .44928134 .34146385 .40386693 .68668443 .61951834 .63520279 .4826784
pz_3_6 .43325768 .35077806 .45556433 .35266254 .40117426 .67646094 .62112534 .63763466 .47322294
pz_4_1 .45114735 .32696049 .39099569 .26088826 .34772571 .70431156 .63236288 .62214092 .47131637
pz_4_2 .43250876 .30861443 .32015874 .17667599 .29383338 .66914999 .59012258 .57069331 .45694175
pz_4_3 .4243432 .31888656 .38908009 .26519338 .34038771 .67094272 .60798676 .61027207 .44892113
pz_4_4 .41622039 .31327869 .32167498 .1833911 .30557221 .67118185 .59309663 .581339 .45747515
pz_5_1 .46641322 .33501746 .32101093 .12626768 .30019668 .73193361 .62819101 .59672863 .47924539
pz_5_2 .36368949 .27231201 .3019785 .20104571 .28865552 .55179847 .50074256 .49145101 .38968201
pz_5_3 .40375637 .30970316 .40676459 .34522817 .40901173 .56651298 .53742625 .55273001 .4082176
pz_6_1 .41324154 .29831739 .27502893 .12802685 .28022463 .65528406 .5749671 .54251583 .45728413
pz_6_2 .44480501 .32281239 .4080633 .2817845 .37306359 .68072452 .61335773 .61159755 .45732297
pz_6_3 .42477263 .3012622 .39092799 .2764836 .35831874 .64153571 .57839238 .58101187 .44652106
pz_6_4 .36216571 .25707779 .27123674 .18628978 .27999666 .5841767 .51784551 .50930458 .44214505
pz_6_5 .46179768 .33048987 .3705115 .1916629 .31904788 .73146794 .64301444 .62528159 .47711945
pz_7_1 .4107189 .30726804 .41500211 .32123463 .36955827 .65141444 .61192203 .61823777 .46319575
pz_7_2 .44424494 .351965 .47098539 .36999884 .41653693 .69554909 .6493808 .66368617 .492292
pz_7_3 .41190472 .30350543 .37340808 .25289136 .3220982 .67020943 .59976233 .59518036 .45677071
pz_8_1 .29629703 .23432495 .28612426 .22704949 .27992693 .46541088 .41527558 .41965112 .32516759
pz_8_2 .29418868 .26001091 .31165884 .27967703 .32116198 .37262858 .36719517 .39498667 .28927669
pz_8_3 .29470664 .23482021 .28834019 .24519005 .28812147 .40257825 .38198268 .39366777 .291829
pz_8_4 .3712913 .28248073 .35964615 .26096555 .33027757 .60021933 .54284194 .55350569 .41323173
28
Właściwości psychometryczne egzaminu maturalnego 2015 - język angielski, poziom podstawowy.
pz_8_5 .10526755 .12132535 .1299163 .17158656 .19188798 -.00418008 .03236568 .0884853 .04285783
pz_9_1 .34304535 .28847509 .37598338 .31807009 .3393623 .52873579 .49808506 .51745941 .36852728
pz_9_2 .39109767 .32226084 .41126814 .33551149 .37823631 .59909965 .56301211 .57667023 .41444058
pz_9_3 .34428875 .2502266 .29732339 .22636261 .29221073 .53316297 .48891474 .48460979 .39243535
pz_9_4 .36765143 .2637671 .2913096 .17581823 .28152043 .60753003 .53536655 .51884222 .42714796
pz_9_5 .40987893 .29336742 .29339716 .15492189 .28220438 .65036433 .57049675 .55268663 .44126221
pz_10_t .42228341 .29778163 .34508393 .23643608 .33241969 .65277768 .58176327 .55803627 .47132402
pz_10_s .43598653 .31203726 .35944651 .24576331 .34575757 .67258558 .59758939 .57679554 .48274702
pz_10_z .43779892 .32665905 .39887175 .30894352 .38629989 .67177085 .61705937 .6007927 .49207749
pz_10_p .43990958 .33123928 .41058041 .32554646 .39616777 .66599538 .61282881 .6014502 .49516755
pz_3_1 pz_3_2 pz_3_3 pz_3_4 pz_3_5 pz_3_6 pz_4_1 pz_4_2 pz_4_3
pz_3_1 1
pz_3_2 .5735811 1
pz_3_3 .40511677 .55354459 1
pz_3_4 .46699577 .57014995 .42966753 1
pz_3_5 .53692382 .64460866 .50719546 .65850525 1
pz_3_6 .55248676 .6181354 .50386954 .6417478 .71041298 1
pz_4_1 .51536235 .57065462 .47127799 .60701527 .6638537 .64597311 1
pz_4_2 .47026233 .51064171 .44519401 .59514015 .63515041 .61166943 .82393992 1
pz_4_3 .51059628 .56509041 .45046677 .56949202 .63681582 .62635226 .76301121 .67352676 1
pz_4_4 .45916809 .52114467 .44162494 .61763893 .63143015 .62087619 .72407831 .75601845 .72890351
pz_5_1 .48185324 .52739465 .48733591 .64844398 .70036145 .65755434 .77025582 .766058 .70572743
pz_5_2 .41644146 .44882535 .38221032 .47981797 .52909044 .50737554 .57025631 .56665931 .53775537
pz_5_3 .51773942 .51539353 .43557398 .46068204 .56031757 .55517447 .57274701 .53688723 .56311148
pz_6_1 .43131138 .46027322 .42407912 .58679608 .6302761 .59033228 .69871026 .70973457 .64159887
pz_6_2 .52143857 .5754891 .46452193 .59756527 .64141919 .62594009 .69493418 .6766417 .66667653
pz_6_3 .49533988 .54375295 .46292912 .55209707 .61951167 .59978077 .6588609 .63400204 .61891947
pz_6_4 .40632222 .43886561 .39144049 .52097672 .55832837 .53732225 .60755287 .61931117 .56289394
pz_6_5 .50029092 .57024609 .4917495 .62913947 .69186638 .65999385 .76467085 .74996447 .71311425
pz_7_1 .51609456 .56168326 .45284666 .53830429 .62626685 .6172923 .65867079 .61860757 .63477428
pz_7_2 .5527454 .62605499 .49528914 .5876477 .67404108 .66708885 .69246835 .65631625 .66870479
pz_7_3 .47989396 .55726553 .44318225 .57265817 .63332359 .62358215 .68497186 .65833134 .65056984
pz_8_1 .37214301 .38760333 .33093815 .40234286 .43902743 .44211869 .45430712 .44772229 .44227609
pz_8_2 .40988421 .40298979 .33963284 .32678419 .40997171 .40604973 .36173864 .32958439 .36345909
pz_8_3 .37407441 .37935422 .31432836 .34067282 .41651566 .40539386 .4045636 .38005194 .3992385
pz_8_4 .45998407 .50896772 .42947899 .49814002 .58120727 .56418346 .61039787 .5714356 .58111152
pz_8_5 .19469953 .13520377 .14475715 -.02982143 .0667625 .08535207 -.01214606 -.06975723 -.00121086
29
1. Podsumowanie i wnioski
pz_9_1 .43701662 .49860588 .38892252 .41828729 .52070686 .52285117 .50617049 .44749268 .49576277
pz_9_2 .49893119 .55956574 .43989027 .51645728 .5967706 .58832621 .58524279 .55178819 .57387009
pz_9_3 .41384189 .42776092 .36182615 .43566749 .50677917 .49032217 .55212058 .52699461 .52464417
pz_9_4 .41604811 .44606632 .40427973 .51960496 .56276432 .54594703 .63849972 .63100816 .58396706
pz_9_5 .43634601 .47770618 .41489957 .56583909 .61729933 .59216233 .68898317 .68330878 .63696635
pz_10_t .46144983 .47524785 .43907104 .55588284 .61245437 .58264621 .68475392 .69951163 .63668128
pz_10_s .48251754 .50702971 .45710064 .57539529 .63825415 .60629932 .69998744 .71192244 .64927968
pz_10_z .51400236 .52229162 .46878586 .56803133 .64132975 .61661845 .69807815 .7056165 .66127777
pz_10_p .52236766 .53226444 .46887413 .56706714 .64082616 .61693195 .68819431 .69755179 .65540688
pz_4_4 pz_5_1 pz_5_2 pz_5_3 pz_6_1 pz_6_2 pz_6_3 pz_6_4 pz_6_5
pz_4_4 1
pz_5_1 .75193812 1
pz_5_2 .56795638 .70130695 1
pz_5_3 .51803311 .58100585 .52716853 1
pz_6_1 .70120902 .78609244 .5786478 .49740577 1
pz_6_2 .66628079 .74095777 .5582561 .56785234 .71951114 1
pz_6_3 .61568733 .69159168 .53050502 .54428436 .63731616 .63635945 1
pz_6_4 .61135288 .66613362 .50831736 .46002175 .6586561 .59672091 .60171844 1
pz_6_5 .72940063 .82921996 .61548212 .58203621 .76193418 .75624828 .71568712 .63976065 1
pz_7_1 .60712987 .65951272 .52234346 .56246954 .60537624 .64294169 .61696468 .55503162 .6723349
pz_7_2 .64793394 .69633682 .5477202 .59655666 .63213698 .67097429 .65122969 .58278647 .71071521
pz_7_3 .65885389 .70545029 .53499213 .53551884 .65321231 .661014 .6215821 .59452703 .71031257
pz_8_1 .44734607 .48542366 .37303793 .39872936 .4525929 .43723544 .4216431 .409921 .48187212
pz_8_2 .33440893 .33501348 .31152456 .43062046 .31282134 .38801128 .36925 .31069668 .34586409
pz_8_3 .37827566 .40013689 .32457172 .40390112 .35823385 .40531929 .39015312 .32692741 .41881403
pz_8_4 .57405979 .6241129 .48323034 .50811653 .56489941 .58132122 .56384095 .50538065 .63334002
pz_8_5 -.07280545 -.1182949 .00842833 .20430379 -.11425567 .05682324 .03182437 -.05949806 -.08594361
pz_9_1 .44685049 .45653521 .3961573 .48927396 .41126014 .49515644 .48368588 .39960759 .49880625
pz_9_2 .55752993 .58541058 .47457456 .53040885 .52899413 .56955821 .55746107 .48111091 .60342866
pz_9_3 .515849 .56957067 .43971582 .47427392 .52594956 .52570434 .50346463 .47629988 .57547611
pz_9_4 .61580652 .68979242 .52265065 .49712263 .63670422 .60200166 .57345471 .55119324 .67124455
pz_9_5 .66901713 .74452405 .5484007 .49895864 .68957475 .65437862 .61230543 .59847178 .73642204
pz_10_t .67660236 .78418905 .55984768 .54253205 .7206337 .62715953 .61850603 .60522545 .75410657
pz_10_s .69284471 .78815719 .57703567 .55944512 .72619993 .65046964 .63637784 .6195795 .76545002
pz_10_z .68560659 .78729187 .57408474 .59210169 .71764551 .64546495 .64318496 .62057137 .76493054
pz_10_p .67671872 .77191047 .56793092 .60043926 .70600622 .63784795 .63744559 .61104979 .75395391
30
pz_7_1 pz_7_2 pz_7_3 pz_8_1 pz_8_2 pz_8_3 pz_8_4 pz_8_5 pz_9_1
pz_7_1 1
pz_7_2 .74195684 1
pz_7_3 .69498688 .75875804 1
pz_8_1 .43069022 .46100124 .44417108 1
pz_8_2 .38431862 .42399395 .35503403 .45437386 1
pz_8_3 .39808205 .43444499 .38627233 .2622988 .42335248 1
pz_8_4 .57784876 .61503818 .58194357 .39877199 .38264732 .43478524 1
pz_8_5 .03684079 .06852195 -.03213792 .09809652 .17861975 .20334055 .09729375 1
pz_9_1 .50925454 .55667218 .48577995 .36180942 .36174597 .35060772 .45687461 .12977484 1
pz_9_2 .57119834 .62269298 .56428876 .39665176 .39910734 .38456209 .52816689 .10302809 .60436551
pz_9_3 .51574662 .55410924 .52910382 .3787665 .29928813 .33412224 .4753416 .02675383 .49348376
pz_9_4 .56409818 .58716016 .59438407 .41378224 .29078503 .34457082 .52375625 -.07288583 .46002058
pz_9_5 .60121991 .63632512 .64595915 .44582521 .31411358 .36806172 .56703807 -.09611412 .44151891
pz_10_t .61222611 .63414823 .64444165 .44576774 .33099068 .37878574 .58793312 -.00267608 .46519403
pz_10_s .62720733 .6584093 .65791422 .46301263 .35008185 .39680039 .60424437 -.01835309 .4778531
pz_10_z .64780194 .67126178 .66274257 .47016627 .4004343 .42133 .61487036 .08686463 .52224304
pz_10_p .64579704 .67356434 .6619738 .47275804 .41673165 .4235329 .61535867 .13335248 .53468371
pz_9_2 pz_9_3 pz_9_4 pz_9_5 pz_10_t pz_10_s pz_10_z pz_10_p
pz_9_2 1
pz_9_3 .3632891 1
pz_9_4 .53715641 .57873645 1
pz_9_5 .55823741 .59384338 .64464005 1
pz_10_t .53708778 .55171713 .64838227 .69856392 1
pz_10_s .55788483 .5609697 .65713899 .71051452 .91269317 1
pz_10_z .58619791 .57566096 .65541946 .70310679 .8937235 .90613522 1
pz_10_p .58991191 .57863478 .6506232 .69529214 .84766203 .90448801 .89622743 1
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
Full-text available
W socjologii, psychologii czy badaniach edukacyjnych zmierzamy do tego, aby dowiedzieć się czegoś, co nie jest bezpośrednio obserwowalne, badamy postawy, właściwości psychiczne i umiejętności. O ile eksploracyjna analiza czynnikowa jest narzędziem powszechnie stosowanym, o tyle konfirmacyjna analiza czynnikowa, modelowanie IRT czy modele klas ukrytych w polskich badaniach spotykane są sporadycznie, a pomiarowe modele mieszanek, modele wyjaśniające czy modele diagnostyczne – prawie wcale. Niewiele jest książek lub podręczników mogących przedstawić polskiemu czytelnikowi, badaczowi czy studentowi możliwości, jakie dają nowoczesne analizy zmiennych ukrytych. Co prawda w ostatnich latach powstało kilka prac podejmujących próbę wprowadzenia elementów modelowania cech ukrytych do polskiego obiegu (Banaszak, 2009; Brzeziński, 2004; Jakubowski i Pokropek, 2009; Konarski 2009), lecz mimo to podjęte próby modelowania i pomiaru cech ukrytych, były niepełne. Dlatego zdecydowaliśmy się napisać podręcznik, w którym zebraliśmy i w przystępny sposób przedstawiliśmy polskiemu Czytelnikowi najnowszy dorobek modelowania cech ukrytych. Liczymy, że nasza publikacja przyda się studentom, chcącym nauczyć się nowych umiejętności, nieomawianych w podstawowych podręcznikach statystyki, pomiaru psychologicznego i edukacyjnego, ale i wykładowcom, którzy chcieliby się nauczyć modelowania oraz badaczom, pragnącym uzupełnić stan swojej wiedzy
Article
Full-text available
Analizowano zróżnicowane funkcjonowanie zadań (DIF) ze względu na wersję arkusza testowego. Zadania wielokrotnego wyboru różniły się między arkuszami kolejnością odpowiedzi. Analizowano zadania z wersji A i B arkusza egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie z 2013 r. Dane pochodziły od uczniów z województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego (n = 81 545). W celu detekcji DIF wykorzystano test Mantela–Haenshela, regresję logistyczną oraz standaryzację. Przedstawiono graficzne metody prezentacji DIF. Wyniki analiz wskazują na istotne różnice w funkcjonowaniu zadań między wer-sjami A i B testu w sytuacji, gdy w jednej wiązce zadań prawidłowa odpowiedź jest oznaczona zawsze tym samym symbolem, np. A, A, A. Taki wzór odpowiedzi nazwano antywzorcem, ponieważ może być uzna-wany przez uczniów za mało prawdopodobny i w konsekwencji prowadzić do udzielania błędnych odpo-wiedzi. Sformułowano rekomendacje ważne dla twórców testów. Słowa kluczowe: psychometria, zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych, DIF, standaryzacja, test Mantela–Haenszela, regresja logistyczna. Artykuł jest rozbudowaną wersją wystąpienia pt. " Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjo-nowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego " , wygłoszonego przez autorów podczas XIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w Gnieźnie, 26–28 września 2013 r. Wystąpienie ukazało się drukiem w publikacji pokonfe-rencyjnej: Niemierko, B. i Szmigiel, M. K. (red.). (2013). Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych (s. 212–224). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
Article
Full-text available
For several decades, the three-parameter logistic model (3PLM) has been the dominant choice for practitioners in the field of educational measurement for modeling examinees' response data from multiple-choice (MC) items. Past studies, however, have pointed out that the c-parameter of 3PLM should not be interpreted as a guessing parameter. This study found logical, empirical evidence showing that neither the a-, b-, or cparameters of 3PLM can accurately reflect the discrimination, difficulty, and guessing properties of an item, respectively. This study reconceptualized the problem-solving and guessing processes with a modification of the 3PLM that eliminates ambiguity in modeling the guessing process. A series of studies using various real and simulated data demonstrated that the suggested model, in which the c-parameters were fixed at a computed probability for successful random guessing (i.e., c = 1 / k with k being the number of options), could provide a more feasible, stable, and accurate item estimation solution without sacrificing the model fit compared with a typical 3PLM.
Article
Full-text available
Abstract Monitoring the growth of student learning is a critically important component,of modern education. Such growth is typically monitored using gain scores representing differences between two testing occasions, such as prior to and following a year of instruction. The current paper examines the precision of gain scores, and hence their potential meaningfulness, within an item response theory (IRT) framework. The conditional standard error of measurement (CSEM) of the gain score, calculated as a simple function of the component scores from which the gain score is derived, is used to evaluate gain score precision under two different conditions. In the first condition, an example vertical scale is developed using state testing program data to demonstrate that large variation in measurement precision is to be expected when reporting gain scores. Several graphing techniques are utilized todepict visually how measurement,precision varies across the distribution of proficiency.In the second condition, adaptive testing is demonstrated,to substantiallyimprove,the measurement precision of gain scores in comparison to traditional, fixed testing. The potential benefits of adaptive testing for gain scores are discussed, as are the real-world limitations. Acknowledgements A version of this manuscript was presented at the 2008 Annual Meeting ofthe National Council on Measurement in Education in New York. Th e author wishes to thank Denny Way and Ye Tong for their helpful comments,on an earlier version of this paper. The author also expresses thanks to Bob Dolan, who made a number of suggestions that substantially improved the paper. ,Growth, Precision, and CAT 3 Growth, Precision, and CAT: An Examination of Gain Score Conditional SEM
Book
Ronald K. Hambleton; H. Swaminathan; H. Jane Rogers., The following values have no corresponding Zotero field: Label: B496 ID - 337