Conference PaperPDF Available

KAUNSELING KELOMPOK TERAPI KOGNITIF DALAM PENGURUSAN STRES DALAM KALANGAN POLIS

Authors:

Abstract

Artikel ini ditulis adalah untuk membincangkan tentang kaedah penggunaan kaunseling kelompok terapi kognitif dalam intervensi mengurangkan tekanan dalam kalangan anggota polis di Malaysia. Ia juga membincangkan apakah senario tekanan anggota polis, punca-punca tekanan, kesan tekanan yang dialami oleh anggota polis dalam menjalani kerja dan gaya hidup mereka, dan bagaimana program-program sedia ada yang telah dilakukan untuk mengurangkan tekanan polis. Hasil tulisan ini boleh memberi idea dan cadangan kepada pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) untuk melakukan intervensi kaunseling kelompok terapi kognitif sebagai suatu kaedah yang boleh diaplikasikan terhadap anggota polis yang mengalami tekanan yang tinggi khususnya dan yang mengalami tekanan sederhana amnya. Kata Kunci : Tekanan, polis, kaunseling kelompok terapi kognitif
KAUNSELING KELOMPOK TERAPI KOGNITIF DALAM PENGURUSAN STRES
DALAM KALANGAN POLIS
Wan Anor Wan Sulaiman, Mohd Dahlan Hj. A. Malek & Wan Nurfatini Wan Anor
Universiti Malaysia Sabah
e-mail : wananor@ums.edu.my
Abstrak
Artikel ini ditulis adalah untuk membincangkan tentang kaedah penggunaan kaunseling
kelompok terapi kognitif dalam intervensi mengurangkan tekanan dalam kalangan anggota polis
di Malaysia. Ia juga membincangkan apakah senario tekanan anggota polis, punca-punca
tekanan, kesan tekanan yang dialami oleh anggota polis dalam menjalani kerja dan gaya hidup
mereka, dan bagaimana program-program sedia ada yang telah dilakukan untuk mengurangkan
tekanan polis. Hasil tulisan ini boleh memberi idea dan cadangan kepada pihak Polis DiRaja
Malaysia (PDRM) untuk melakukan intervensi kaunseling kelompok terapi kognitif sebagai
suatu kaedah yang boleh diaplikasikan terhadap anggota polis yang mengalami tekanan yang
tinggi khususnya dan yang mengalami tekanan sederhana amnya.
Kata Kunci : Tekanan, polis, kaunseling kelompok terapi kognitif
PENGENALAN
Dalam mencapai wawasan 2020, Malaysia menuju negara menuju negara industri memerlukan
tenaga pekerja yang berdaya usaha tinggi, cekap dan cergas. Masalah yang cukup besar
pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan itu adalah tekanan di kalangan pekerja merupakan satu
halangan kepada produktiviti kerja yang baik. Permasalahan seperti pusing ganti pekerja,
ketidakhadiran dan ketidakpuasan kerja adalah antara masalah yang biasa berlaku dalam
organisasi masa kini (Donald, et al. 2005). Kesemua masalah ini mempunyai perkaitan dengan
stres di tempat kerja (Landy, 1989). Pekerjaan polis sudah pasti ada kaitan dengan tekanan kerja
yang dialami mereka.
Tekanan dalam dunia pekerjaan bukan sesuatu yang baru diperkatakan. Banyak kajian
yang telah dijalankan untuk mengkaji hubungan tekanan dengan profesion sama ada dalam
bidang profesional atau separa profesional. Tekanan boleh mendatangkan kesan negatif kepada
kesihatan mental individu (Ursin & Eriksen, 2004). Tekanan dalam kalangan pekerja boleh
mengundang pelbagai risiko sama ada kepada diri dan juga organisasi. Golongan penguasa
seperti polis merupakan salah satu profesion yang bertujuan menjaga keselamatan dan
keamanan negara dan profesion ini sememangnya memberi impak kepada kepada pelbagai
tekanan terhadap mereka.
Memandangkan kajian terdahulu menunjukkan bahawa tekanan dalam bidang
kepolisan adalah sangat serius dan memerlukan pelbagai strategi bagi mengatasi masalah
tekanan ini berterusan di alami oleh polis. Kajian yang dibuat oleh Wu et al. (2010) juga
menunjukkan bahawa polis merupakan suatu pekerjaan yang mempunyai tinggi tekanan, dan
dipercayai memberi kesan kepada fizikal dan kesihatan mental polis, dan juga tekanan kerja
dalam kalangan polis adalah hasil pendedahan kombinasi antara persekitaran kerja dan faktor
personal.
Kajian yang dibuat oleh Che Azimah (2008) mengenai tekanan kerja dalam kalangan
anggota polis di Kelantan, Malaysia. Seramai 60 orang anggota polis telah terlibat kajian
tersebut. Dapatan kajian menununjukkan bahawa terdapat perbezaan tekanan kerja disebabkan
oleh faktor demografik, iaitu umur, taraf akademik, masa bekerja dan status. Morash, Kwak,
Hoffman, Lee, Cho & Moon (2008) membuat kajian terhadap 686 pegawai polis di Korea
Selatan mendapati lima faktor iaitu tempat kerja yang menyumbang kepada stres adalah
gangguan seksual, gangguan emosi yang dianggap seperti tidak wujud, gangguan bahasa
diskriminasi jantina, cemuhan dan gangguan rakan sekerja. Myendeki (2008) telah menjalankan
kajian mengenai stres pegawai polis di Afrika Selatan. Hasil kajian mendapati stres pekerjaan
menyebabkan seseorang mengalami burnout.
Polis menyediakan beberapa perkhidmatan yang pelbagai yang berpotensi kehilangan
nyawa. Walau bagaimanapun, di samping menyediakan perkhidmatan ini polis sering di bawah
mikroskop oleh media sosial, kumpulan peguam bela, dan masyarakat (Roberg, Novak, &
Cordner, 2005). Akibatnya, tekanan boleh memuncak pada seseorang yang aktif bekerja di
persekitaran pegawai polis. Selain berurusan dengan tekanan yang berkaitan dengan kerja seperti
duti berbahaya dan tidak menyenangkan yang berakar umbi dalam tugas rutin harian pegawai
polis, mereka juga berhadapan dengan tekanan organisasi seperti penderaan di tempat kerja
(Hart, Memakai, & Headey, 1995).
Dalam persekitaran kerja mereka, anggota polis terdedah kepada mengawal ganas
individu dan keadaan (Perrot & Kelloway, 2006). Persekitaran kerja penguatkuasaan undang-
undang ini diwarisi dan dibebani (Ivie & Garland, 2011). Terdapat faktor-faktor tertentu yang
terdapat dalam persekitaran kerja polis termasuk pendedahan negatif untuk menilai kesungguhan
yang berkaitan dengan kerja-kerja polis (mis membuat tangkapan ganas atau bertindak balas
kepada kejadian berdarah), keakraban untuk menilai keyakinan dan kepercayaan di kalangan
pegawai polis rakan-rakan (mis amanah kalangan rakan polis), dan ketidakadilan untuk menilai
sikap pegawai polis individu terhadap yang menjadi pegawai polis dalam organisasi polis (Zhao,
& Archbold, 2002). Kajian menunjukkan pegawai polis lelaki menunjukkan bahawa pendedahan
negatif kepada kerja-kerja polis dan keakraban mempunyai hubungan statistik yang signifikan
pada tahap peramalan tekanan (Dia et al., 2002). Sebaliknya, pegawai polis wanita tidak terjejas
dengan isu-isu ini (Dia et al., 2002).
DEFINISI TEKANAN
Dalam membuat definisi tekanan setiap orang menunjukkan perbezaan antara satu sama lain.
Tekanan adalah berbeza untuk semua orang. Sepuluh orang bermasalah dalam memdefinisikan
tekanan dan kesemuanya akan wujud perbezaan (Richard Blonna, 2005). Tekanan merupakan
urusan secara menyeluruh antara individu dan yang mendorong tekanan hasil daripada mobaliti
badan akibat tindakbalas tekanan. Kajian ini melihat tekanan bersandarkan teori yang
dikemukakan oleh Cooper, Sloan dan Williams (1988). Hans Seyle (1976) telah mendefinisikan
‘tekanan’ sebagai gerak balas fizikal badan terhadap permintaan sama ada permintaan positif atau
negatif. Apabila terdapat permintaan, maka terdapat reaksi daripada badan manusia. Raja Maria
Diana (2011) pula mengatakan bahawa tekanan juga boleh bermaksud sebagai tindak balas
emosi yang tidak spesifik terhadap desakan sama ada yang sebenar atau yang diimaginasikan. Ia
merupakan satu fenomena semula jadi yang tidak boleh dielakkan sekiranya seseorang itu
membuat kerja-kerja profesional. Tekanan merupakan perkara yang normal dalam kehidupan
yang sentiasa dipenuhi dengan rasa tidak selesa. Setiap orang akan mengalami tekanan dalam
kehidupan seharian mereka. Tekanan yang berterusan dan keterlaluan boleh mengganggu
kesihatan mental mahupun kesihatan fizikal seseorang.
Cooper, et al. (1988) berpendapat tekanan bukan semata-mata disebabkan oleh satu
punca malah rangkaian faktor menyebabkan berlakunya tekanan. Namun terdapat kemungkinan
bahawa suatu punca tekanan itu memainkan peranan yang lebih dominan daripada punca-punca
lain dalam sesuatu situasi pekerjaan. Mereka seterusnya mengemukakan 6 sumber tekanan iaitu
faktor intrinsik kerja, peranan pengurusan, hubungan dengan orang lain, kerjaya dan pencapaian,
struktur dan iklim organisasi dan halangan kerja atau di rumah.
TEKANAN KERJA DALAM KALANGAN POLIS
Tekanan kerja merupakan satu manifestasi negatif dalam persekitaran kerja pada masa kini dan
menjadi isu utama serta fenomena meningkatnya tahap tekanan dalam kalangan pekerja
disebabkan bebanan kerja, isu keselamatan di tempat kerja dan peningkatan taraf hidup (Yozgat
et. al., 2013). Dalam konteks organisasi kepolisan, isu yang tidak dapat dielakkan adalah masalah
tekanan kerja dalam kalangan Pegawai Polis yang pada masa kini merupakan isu yang kian
meruncing dan membimbangkan (Masilamani et. al., 2013). Di Malaysia organisasi yang
merupakan badan penguatkuasa utama negara adalah jabatan Polis Diraja Malaysia (PDRM)
(Mohamed Sazif, 2011). PDRM juga merupakan satu badan bertanggungjawab mempertahankan
keamanan dan ketenteraman awam yang tidak terhad kepada ketenteraman yang berkaitan
manusia malah bersangkutan dengan bencana alam yang menjadikan PDRM sebagai agensi yang
pertama dikehendaki bertindakbalas sekiranya sesuatu ancaman dari dalam negara berlaku
(Salmah, 2009).
Kerjaya kepolisan merupakan suatu bidang kerjaya yang penuh dengan tekanan
( Mohamed Sazif, 2011), cabaran ( Kaur et. al., 2013) serta berisiko tinggi ( Hammad et. al.,
2013) organisasi kepolisan dalam konteks kajian ini iaitu PDRM, kini berhadapan dengan
permasalahan psikologi yang meruncing di kalangan pegawainya di mana terdapat pelbagai kes-
kes pembunuhan, mencederakan orang awam, membunuh diri dan masalah mental di dalam
negara yang telah dilaporkan melibatkan Pegawai Polis yang gagal mengawal emosi diri akibat
daripada tekanan dalam diri (Sinar Harian, 14 September 2013)
Fakta ini dikukuhkan lagi dengan bukti-bukti kajian yang telah dibuat dalam kalangan
Pegawai Polis PDRM adalah berada di tahap tekanan kerja yang tinggi seperti hasil kajian-kajian
lepas yang telah dijalankan oleh Masilamani et. al., (2013). Namun, hanya sedikit sahaja kajian
yang dijalankan dapat menunjukkan tahap tekanan di kalangan Pegawai Polis di dalam pasukan
PDRM berada di tahap sederhana (Iran & Mohamed Fadzil, 2010; Salmah, 2009). Kajian yang
telah dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Masyarakat Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan
Malaysia (PPUKM) mendapati profesion sebagai pegawai polis berada di tangga teratas dalam
mengalami tekanan kerja berbanding penjawat awam yang lain di mana peratusan kadar tekanan
bagi Pegawai Polis adalah sebanyak 53.7% berbanding dengan profesion lain iaitu Pegawai
Penjara (48.8%), Anggota Bomba (47.3%), Guru (45.8%), Jururawat (42.3%), Doktor (40.7%)
dan Pembantu Farmasi (35.2%) (Hasmizal, 2007). Malah menurut Masilamani et. al., (2013)
Pegawai Polis di Malaysia berpangkat Inspektor lebih mengalami tekanan kerja yang tinggi
berbanding dengan Pegawai Polis lain kerana faktor tanggungjawabnya yang berat dalam sudut
penyiasatan kes, tugas khas, jenayah komersil, operasi khas (memerangi keganasan) dan jenayah
narkotik.
Walaubagaimanapun kajian berkaitan tekanan kerja dalam kalangan Pegawai Polis
khususnya di Malaysia dan di Asia Tenggara amnya masih lagi kurang diberi perhatian
(Masilamani et. al., 2013). Menurut Wong (2003), kekurangan kajian di dalam organisasi
kepolisan di Asia Tenggara adalah kerana terdapat kekangan dari segi faktor politik, perbezaan
dari segi amalan dan teori kepolisan, organisasi kepolisan Asia yang lebih bersifat konservatif
dan keperluan melindungi maklumat sulit. Manakala kajian-kajian lepas dari luar negara juga
mendapati profesion kepolisan merupakan kerjaya yang mempunyai tahap tekanan atau stres
kerja yang tinggi (De La Fuente Solana et. al., 2013). Kajian dari negara-negara Barat seiringan
dengan hasil kajian tempatan yang mendapati tekanan kerja berlaku apabila keperluan kerja tidak
seiring dengan sumber, kebolehan dan kehendak pekerja itu sendiri hingga menyebabkan kesan
yang ketara terhadap psikologi dan fisiologi pekerja (Jiang, 2008). Seterusnya akan memberi
kesan yang ketara kepada kesejahteraan psikologi seseorang individu itu dari segi tingkah laku,
kognitif dan fizikal (Mohd Awang et. al., 2010)
PUNCA TEKANAN KERJA POLIS
Patterson (2001; 2009) menyenaraikan lima kategori punca utama tekanan kerja yang boleh
berlaku dalam kalangan Pegawai Polis berdasarkan kajian oleh Finn & Tomz (1997) yang sering
digunakan oleh para pengkaji. Punca pertama berlakunya tekanan kerja di kalangan Pegawai
Polis adalah daripada faktor organisasi itu sendiri yang lebih berstruktur birokrasi dan bersifat
separa tentera di dalam tugasan penguatkuasaan undang-undang (Patterson, 2009). Lazimya
faktor organisasi (seperti pentadbiran, jabatan dan lain-lain) dan operasi adalah merupakan faktor
yang sering kali menyumbang kepada tekanan kerja yang tinggi kepada Pegawai Polis (Shane,
2010). Selain itu masalah peralatan logistik seperti kelengkapan yang tidak mencukupi dalam
menjalankan tugas, gaji yang rendah, waktu kerja shif, penyeliaan dan latihan yang tidak
mencukupi merupakan faktor kepada berlakunya tekanan kerja di kalangan Pegawai Polis
(Liberman et. al., 2002).
Penyertaan pegawai yang bertanggungjawab membuat sesuatu keputusan dalam
organisasi juga menyumbang kepada faktor yang memberi tekanan kerja berbanding dengan
Pegawai Polis yang tidak diamanahkan untuk membuat sesuatu keputusan (Slate et. al., 2007).
Punca kedua pula adalah faktor tugas kepolisan itu sendiri yang secara langsung dan kerap
berhubungan terhadap masalah masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawap melindungi
orang lain, tugas berisiko tinggi dan lasak yang melibatkan kekerasan dan mengancam nyawa
merupakan faktor kepada punca tekanan di kalangan Pegawai Polis. Selain itu faktor lain yang
memberi kesan kepada tekanan seperti beban kerja, kerja tidak teratur, kerja lebih masa di luar
waktu pejabat serta perlu bekerja tanpa ketentuan masa iaitu perlu bersedia dipanggil bertugas
pada bila-bila masa walaupun waktu bercuti, cuti tidak mencukupi, kurang masa bersama
keluarga, tekanan politik, kurang sokongan organisasi, kerap berpindah tempat kerja, imej
negatif daripada masyarakat, risiko kepada bahaya dan keganasan juga menyumbang kepada
tekanan kerja di kalangan Pegawai polis (Kaur et. al., 2013). Punca ketiga adalah daripada
persepsi masyarakat, media dan pengamal undang-undang terhadap sistem kehakiman yang lebih
bersifat kemasyarakatan menyebabkan keputusan sistem kehakiman lebih memihak kepada
pesalah dan berlaku ketegasan pula dalam proses penguatkuasaan polis melalui beban bukti dan
penyiasatan yang terlalu teliti hingga menyebabkan masyarakat dan media memandang negatif
terhadap tindakan penguatkuasaan polis. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap Pegawai Polis di
dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang (Patterson, 2009). Punca keempat
berlakunya tekanan di kalangan Pegawai Polis adalah daripada masalah peribadi seperti masalah
keluarga, masalah kewangan, dan sebagainya yang dapat menyumbang kepada peningkatan
tekanan terhadap diri seseorang Pegawai Polis (Patterson, 2009). Punca kelima adalah daripada
tuntutan tugas Pegawai Polis itu sendiri yang sering berhadapan dengan peristiwa-peristiwa
trauma semasa membantu mangsa yang secara tidak langsung menyebabkan risiko gangguan
tekanan akut dan gangguan tekanan selepas trauma (Patterson, 2009). Di dalam kajian yang telah
dilakukan oleh Anderson et. al., (2002) mendapati Pegawai Polis yang pernah mengalami
tekanan tinggi adalah mereka yang sering berhadapan dengan situasi tugas yang traumatik dan
mereka akan merasai perasaan trauma walaupun selepas tamat tugas. Menurut Collins & Long
(2003), pegawai penyiasat polis yang terlibat dengan persekitaran kerja dan mangsa-mangsa
yang traumatik boleh mengalami imaginasi trauma, tekanan trauma sederhana, traumatic
countertransference, burnout dan melemahkan perasaan belas kasihan.
KESAN TEKANAN KERJA POLIS
Apabila sesuatu tindakbalas tekanan gagal dikawal dengan berkesan ianya boleh mengakibatkan
kemurungan berlaku dalam diri seseorang ( McEwen & Lasley, 2009). Terdapat bukti kajian
lepas yang menunjukkan tekanan kerja dapat memberi kesan kepada kesejahteraan hidup
Pegawai Polis dan prestasi organisasi (Bakker & Heuven, 2006). Anshel (2000), menyenaraikan
tiga kesan utama akibat daripada belakunya tekanan di kalangan Pegawai Polis iaitu kesan
pertama adalah akibat ancaman yang melampau daripada dari pihak luar akan menyebabkan
perubahan yang ketara dari segi psikologi, tindak balas fisiologi dan tingkahlaku (Violanti, et. al.,
1998). Menurut Yun et. al., (2013), tekanan kerja dalam kalangan Pegawai Polis boleh memberi
kesan negatif kepada hubungan dengan rakan sekerja, ahli keluarga, penceraian dan keganasan
rumahtangga.
Menurut Anshel (2000) lagi, kesan yang kedua akibat daripada kegagalan menangani
secara berkesan tekanan jangka pendek akan menyebabkan tekanan berlanjutan ke fasa tekanan
kronik yang boleh menyebabkan gangguan kepada sistem imunisasi badan dan akhirnya
membawa kepada masalah kesihatan. Kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa kesan
daripada tekanan dalam diri boleh mengundang kepada pelbagai masalah negatif yang lain
seperti kemurungan, tekanan mental, menjejaskan kualiti tidur dan masalah kesihatan (Burke &
Mikkelsen, 2006). Selain itu, apabila berlakunya peningkatan risiko terhadap tekanan dan
kemurungan dalam kalangan Pegawai Polis juga boleh menyebabkan risiko yang tinggi terhadap
masalah mental dan fizikal termasuk penyakit kardiovaskular iaitu penyakit jantung, tekanan
darah tinggi, hypercholesterolemia, gangguan perut, kebimbangan, kemurungan dan gangguan
tekanan posttraumatic (Van Hasselt et. al., 2008).
Kajian oleh Joseph et. al., (2009) pula mendapati berlakunya peningkatan tahap
atherosclerosis (iaitu pengerasan pembuluh darah akibat mendapan lemak) yang berpotensi
meningkatkan penyakit kardiovaskular di kalangan Pegawai Polis berbanding dengan orang
awam. Menurut Stinchcomb (2004), tekanan dalam kalangan Pegawai Polis mempunyai
hubungan dengan simtom fisiologikal (sakit kepala, sakit perut, sakit belakang, ulser dan
serangan jantung). Hal ini kerana apabila seseorang Pegawai Polis mengalami situasi tertekan
mereka sering mengabaikan gaya hidup sihat hingga menyebabkan berlakunya masalah
kesihatan (Violanti et. al., 2013). Manakala individu yang mengalami tekanan kerja lazimnya
lebih tinggi kuantiti menghisap rokok berbanding dengan mereka yang tidak mengalami tekanan
kerja (Mendelsohn, 2012) di mana risiko yang tinggi berlakunya penyakit kardivaskular adalah
daripada amalan merokok (Ambrose & Barua, 2004) terutamanya di kalangan Pegawai Polis
(Violanti et. al., 2013). Kesan terakhir akibat daripada tekanan kerja dalam tempoh jangka masa
yang panjang akan menyebabkan kesan kepada tahap motivasi dan menjejaskan prestasi kerja
(Anshel, 2000). Tekanan kerja yang tinggi akan memberi kesan kepada tahap penurunan
kepuasan kerja dan prestasi kerja di kalangan Pegawai Polis (Mohamad Sazif, 2011). Bukti ini
menyokong pendapat bahawa tekanan dalam organisasi dapat memberi kesan negatif kepada
tahap kepuasan kerja seperti kadar pusing ganti kerja yang tinggi, ketidakhadiran, masalah moral
dan mengurangkan produktiviti (Norvell et. al., 1998) burnout (Brown et. al., 1996) dan bersara
awal (Becker et. al., 2009).
Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyumbang utama penyakit jantung dan
stroke. Tekanan darah tinggi menyumbang kepada kematian hampir 9,4 juta orang/tahun akibat
penyakit jantung dan stroke, dan jika digabungkan, kedua penyakit ini merupakan penyebab
kematian nomor satu di dunia. Hipertensi juga meningkatkan risiko gagal ginjal, kebutaan, dan
beberapa kondisi lain. Hipertensi kerap terjadi bersamaan dengan faktor-faktor risiko lain seperti
obesitas, diabetes, dan kolesterol tinggi yang meningkatkan risiko kesehatan (Schlein, 2013)
INTERVENSI KAUNSELING KELOMPOK TERAPI KOGNITIF DALAM
MENGURANGKAN TEKANAN POLIS
Organisasi kepolisan khususnya di peringkat pengurusan kepolisan seharusnya peka dan
mengetahui tahap tekanan kerja yang dialami di kalangan Pegawai Polis bagi memastikan
langkah-langkah pemulihan atau pun pencegahan dapat dilaksanakan. Collins & Gibbs (2003)
menyarankan pendekatan pengurusan stres oleh pihak pengurusan kepolisan dengan mengubah
terlebih dahulu persekitaran kerja yang agar suasana kerja tidak tertekan, mengurangkan bebanan
kerja dan mengurus persekitaran organisasi berbanding dengan hanya memberi latihan
pengurusan stres kepada setiap individu.
Pendekatan latihan pengurusan tekanan di tempat kerja adalah bertujuan untuk
mengurangkan kesan negatif terhadap kesihatan mental di kalangan Pegawai Polis dan ianya
membantu pegawai meningkatkan kemahiran menangani tekanan dalam diri mereka (Patterson,
2009). Berdasarkan kajian empirikal yang diketengahkan telah membuktikan bahawa isu
berkenaan tekanan kerja di dalam organisasi kepolisan tidak seharusnya dipandang remeh oleh
semua pihak. Kesan-kesan tekanan kerja bukan sahaja boleh berlaku terhadap psikologi dan
fisiologi diri Pegawai Polis itu sendiri malah lebih memburukkan lagi ianya boleh memberi
kesan negatif terhadap organisasi kepolisan dari segi imej dan kualiti penyampaian perkhidmatan
kepada masyarakat. Hal ini disebabkan daripada kemerosotan kualiti dan prestasi perkhidmatan
akibat kegagalan mengawal tahap tekanan kerja yang dialami Pegawai Polis.
Pihak yang berkaitan khususnya pengurusan PDRM seharusnya peka dengan situasi
tekanan yang dialami pegawainya dan mencari pendekatan yang berkesan untuk menangani
masalah ini bagi memelihara kredibiliti dan integriti organisasi. Pendekatan teknik psikologi
yang berkesan dan persekitaran kerja yang kurang tekanan adalah salah satu faktor yang perlu
dititik beratkan dalam usaha membendung isu ini daripada terus membelenggu organisasi
kepolisan. Antara pendekatan psikologi yang hendak dihuraikan dalam artikel ini ialah
kaunseling kelompok terapi kognitif.
Kaunseling kelompok didefiniskan secara konsep adalah satu proses interpersonal
dinamik yang memberi tumpuan kepada pemikiran dan tingkah laku sedar. Ia juga turut
melibatkan fungsi terapi, realiti, katarsis, saling percaya mempercayai, menyayangi, penerimaan
dan sokong menyokong (Gazda et al, 2001). Rudestam (1982) melengkapkan definisi ini dengan
memasukkan elemen perasaan di mana setiap ahli kelompok akan mengalami perasaan
kepunyaan yang merupakan satu keperluan asas manusia (Maslow 1968). Gladding (2008)
menyatakan kaunseling kelompok sebagai bersifat pencegahan, perkembangan dan penyembuhan
serta mempunyai kesan rawatan yang efektif. Kaunseling kelompok bukan sahaja mempunyai
kuasa, perkembangan dan pencegahan tetapi juga berupaya meningkatkan sokongan berbentuk
interpersonal dan penyelesaian masalah secara berkelompok. Kaunseling kelompok merupakan
perkhidmatan menolong yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk membantu
individu yang mempunyai masalah yang sama, berinteraksi, menjaling perhubungan secara
psikologi, pencegahan, perkembangan, pengubatan dan membina perubahan tingkah laku dalam
kehidupan seseorang (Wan Anor Wan Sulaiman, 2015)
Corey (2003) berpendapat bahawa intervensi dalam bentuk kelompok adalah
lebih berkesan jika dibandingkan dengan intervensi yang berbentuk individu. Beliau
mengatakan kaunseling kelompok adalah lebih berkesan dari kaunseling individu disebabkan
oleh tindak balas yang diterima oleh ahli-ahli lain dalam kelompok dan lebih bertahan lama
terutama dari sudut kesejahteraan dan psikologikal. Kebaikan kaunseling kelompok bukan sahaja
boleh digunakan untuk mengurangkan tahap tekanan tetapi juga telah dimanfaatkan oleh
pengkaji tempatan dalam merawat permasalahan lain seperti kebimbangan sosial (Wan Abdul
Kader 1994), persediaan ke arah persaraan (Ismail 2001), membina kemahiran asertif dan
tingkah laku langsang buli (Abdul Malek 2004). Beck (1995), telah menyatakan terapi kognitif
secara ringkas bahawa model kognitif mencadangkan bahawa pemikiran
yang diputarbelitkan atau tidak berfungsi (yang mempengaruhi mood dan tingkah
laku pesakit) adalah perkara biasa kepada semua gangguan psikologikal. Matlamat pendekatan
kognitif ialah mengajar seseorang mengenal pasti, menilai dan mengubah pemikiran yang tidak
berfungsi dan kepercayaan mereka sendiri (Linda Seligman & Lourie W. Reichenberg, 2010).
Dalam pendekatan ini, kaunselor memainkan peranan yang sangat penting dan aktif
dengan mencabar pemikiran ahli-ahli kelompok yang tidak rasional dan logik. Kaunselor juga
memainkan peranan utama dengan mengajar pelbagai kemahiran dan membina kerangka kognitif
yang positif yang akan membantu ke arah perubahan tingkah laku. Selain dari itu, ahli-ahli
kelompok juga digalakkan supaya berusaha sekuat mungkin mencabar pemikiran yang
merosakkan diri sendiri dengan mempraktikan kaedah pendekatan yang dipelajari dalam
kehidupan mereka. (Wan Anor Wan Sulaiman, 2014).
Kaunselor akan membimbing ahli kelompok mengenali saling hubungan alasan, emosi,
dan tingkah laku bagi memupuk tanggungjawab ahli kelompok untuk mengakui dan menilai
semua sistem kepercayaan yang telah disebatikan dalam dirinya. Kaunselor bukan sahaja
mengeluarkan misteri daripada proses terapeutik, tetapi mengajar ahli kelompok mengenai
hipotesis kognitif gangguan dan menunjukkan bagaimana kepercayaan yang tidak rasional
membawa kepada konsekuen negatif. Celik akal sahaja biasanya tidak membawa kepada
perubahan personaliti, tetapi ia menolong ahli kelompok melihat bagaimana mereka terus
mengkhianati diri dan apa yang boleh mereka lakukan untuk mengubahnya (Corey, 2009).
Terapi kognitif telah dibangunkan oleh Aaron Beck (2011), beliau menekankan
kepentingan sistem kepercayaan dan pemikiran dalam menentukan tingkahlaku dan perasaan.
Fokus terapi kognitif ialah memahami kepercayaan yang diputarbelitkan dan menggunakan
teknik untuk menukar pemikiran maladaptif sementera menggabungkan secara efektif dan
kaedah-kaedah tingkahlaku (Sharf, 2008). Terapi kognitif merupakan suatu jalan kita bercakap
tentang hubungan antara bagiamana kita berfikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita
berkelakuan baik. Terutamanya memberi perhatian kepada idea-idea yang tidak realistik. Terapi
kognitif membantu seseorang melihat peranan dalam kehidupannya (Wan Anor Wan Sulaiman,
2014). Kajian Meichenbaum (1977) mendapati teknik pengurusan stres dan penstukturan
kognitif berkesan dalam pengurangan stres. Kajian beliau mendapati berlakunya pengurangan
anxieti, deprasi, kemarahan setelah subjek menjalani pengurusan stres melalui kaedah kognitif.
Kajian beliau juga selari dengan kajian Reynolds & Coats (1986) yang juga mendapati intervensi
kognitif berjaya mengurangkan deprasi, mempunyai kemahiran berdaya tindak dan boleh
meningkatkan rasa self-efficacy untuk berhadapan dengan situasi yang boleh menghasilkan stres.
Terapi kognitif juga melihat bahawa tekanan yang dialami oleh seseorang ialah berkaitan
bagaimana mereka menggunakan kognitif mereka untuk menilai situasi yang mereka alami.
Sekiranya seseorang menilai secara negatif maka mereka akan mengalami tekanan begitulah
sebaliknya.
Terapis kognitif percaya bahawa kebanyakan faktor yang menyumbang kepada
perkembangan ketidakfungsian kognitif, termasuklah biologi manusia dan kecenderungan
genetik, pengalaman hidup, pengumpulan ilmu dan pembelajaran. Pengherotan kognitif bermula
dalam pembentukan masa kanak-kanak dan mencerminkan kepercayaan asas seseorang;
menjadikan seseorang mudah terdedah dengan masalah yang meninggalkan kesan ke atas
kelemahan kognitifnya (Beck, 1995).
KESIMPULAN
Secara rumusannya, tekanan dalam kalangan polis semakin meningkat dan memberi
impak yang besar kepada pegawai polis yang sering melakukan kerja setiap masa. Pihak
pengurusan tertinggi Polis DiRaja Malaysia (PDRM) semestinya memandang serius perkara ini
dan cuba mencari pelbagai alternatif berbentuk program yang sesuai dan berkesan bagi
membantu pegawai polis dapat menggunakan pendekatan tertentu untuk berhadapan dengan
situasi tekanan. Antara pendekatan yang agak sesuai boleh digunakan ialah intervensi kaunseling
kelompok terapi kognitif yang boleh diberi latihan kepada pegawai polisbagi mengurangkan
tahap tekanan dialami secara sederhana dan tinggi.
Rujukan :
Abdul Malek Abdul Rahman. 2004. Kesan kaunseling kelompok tingkah laku kognitif dalam
merawat tingkah laku langsang buli di kalangan pelajar sekolah menengah: UPSI
Ambrose, J. A., & Barua, R. S. 2004. The pathophysiology of cigarette smoking and
cardiovascular disease an update. Journal of the American College of Cardiology,
43(10), 17311737.
Anderson, G. S., Litzenberger, R., & Plecas, D. 2002. Physical evidence of police officer stress.
Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 25: 399–420.
Anshel M.H. 2000. A conceptual model and implications for coping with stressful events in
police
work. Criminal Justice Behavior Journal. 27(3):375– 400.
Beck. J. S. 1995. Cognitive Therapy: Basics and Beyond. Guilford Press.
Beck, A.T., Dozois, D.J.A. 2011. Cognitive therapy: Current status and future
directions. Annual Review of Medicine, 62, 397-409
Bakker, A.B. & Heuven, E. 2006. Emotional dissonance, burnout, and in-role performance
among
nurses and police officers. International Journal of Stress Management, Vol. 13 No. 4, pp.
423-440.
Brown, J., Cooper C.L., & Kirkcaldy B. 1996. Occupational stress among senior police officers.
British Journal of Psychology 87:31–45
Cooper, C.l., Sloan, S.J., & Williams, J. 1988. Occupational Stress Indicator Management
Guide. Windsor: SAE Division, NFER, Nelson.
Collins, R. A., & Gibbs, A. C. C. 2003. Stress in police officers: a study of the origins,
prevalence
and severity of stress-related symptoms within a county police force. Occupational
Medicine, 53: 256–264.
Corey, G. 2003. Theory and Practice of Group Counseling. 6th. Sage Publication.
De la Fuente Solana, E. I., Extremera, R. A., Pecino, C. V., & Cañadas de la Fuente, G. R. 2013.
Prevalence and risk factors of burnout syndrome among spanish police officers.
Psicothema, 25(4), 488-493.
Donald I, Taylor P, Johnson S, Cooper C, Cartwright S dan Robertson S. 2005. Work
environments, stress and productivity: an examination using asset. International Journal
of Stress Management 12(4), 409- 423
Wan Anor Wan Sulaiman. (2014). Effectiveness of cognitive therapy and behavior therapy
treatment modules intervention in group counseling among of stress. International
Multidisciplinary conference. Asean Economic community: Transformation, policy,
partnership and action toward regional prosperity. Jakarta.
Finn, P., & Tomz, J. E. 1997. Developing A Law Enforcement Stress Program For Officers And
Their Families. Washington, DC: U.S. Department of Justice
Gazda, G., Ginter, F., & Horne, A. 2001. Group counseling and group psychotherapy:
Theory and application. Boston: Allyn & Bacon.
Glading, S. T. 2008. Group : A counseling specialty 5th ed. Upper Saddle River. NJ:
Pearson Education.
Hammad, M., Awan, S. H., Akhtar, C., & Imdadullah, M. (2013). Investigating stress and
employee performance in traffic police. International Proceedings of Economics
Development & Research, Vol. 55(28), pp. 141-144.
Ismail Alias. 2001. Keberkesanan program persediaan sebelum bersara jabatan
perkhidmatan awam Malaysia. Jurnal Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1International
`Council of Nurses (ICN). 1899-2010.
Kaur, R., Chodagiri, V. K., & Reddi, N. K. 2013. A psychological study of stress, personality and
coping in police personnel. Indian Journal of Psychological Medicine, 35(2), 141147. doi:
10.4103/0253-7176.116240
Liberman, A. M., Best, S. R., Metzler, T. J., Fagan, J. A., Weiss, D. S., & Marmar, C. R. 2002.
Routine occupational stress and psychological distress in police. Policing: An
International Journal of Police Strategies and Management, 25: 421–439.
Maslow, H. A. 1968. Toward a Psychology of Being. Van Nostrand
Masilamani, R., Bulgiba, A., Chinna, K., Darus, A., Isahak, M., Kandiben, S., & Koh, D. 2013.
Prevalence and associated factors of stress in the Malaysian police force. ScienceDirect -
Preventive Medicine, 57, S57-S59.
Mohamed Sazif Mohamed Subri. 2011. The Stress Effect Towards PDRM Personnel: A Case
Study on Health Problems and Job Satisfaction in Kedah. Masters Diss., Universiti Utara
Malaysia, Sintok, Kedah.
Mohd Awang Idris, Dollard, M., F. & Winefield, A., H. 2010. Lay theory explanations of
occupational stress : the malaysian contex. Cross Culture Management : An International
Journal, 17 (2), 135-153.
Myendeki, A. N,. (2008). Job Stress, Burnout and coping strategies of south African Police
Officers.
Norvell, N., Belles, D., & Hills, H. 1998. Perceived stress levels and physical symptoms in
supervisory law enforcement personnel. Journal of Police Science & Administration, Vol. 16,
75–79
Patterson, G. T. 2009. Mental stress and workers' compensation claims among police officers.
Journal of Workplace Rights, 14(4), 441-455.
Raja Maria Diana Raja Ali, (2011) Faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja
(stres) dikalangan guru-guru sekolah menengah di daerah Pasir Puteh. Masters thesis,
Open University Malaysia.
Rudestam, K.E. 1982. Experiential groups in theory and practice. Monterey, CA: Brooks/Cole
Salmah Binti Othman. (2009). Kecerdasan emosi dan tekanan kerja serta hubungannya dengan
komitmen kerja dalam kalangan anggota polis diraja Malaysia. Tesis Sarjana UUM.
Selye H. 1976. Stress in health and disease Butterworth’s, Inc. Boston, MA
Sinar Harian, 12 Disember 2009. Anggota polis bunuh diri. Sinar Karangkraf Sdn. Bhd.,
Selangor,
Malaysia.
Stinchcomb, J. B. 2004. Searching for stress in all the wrong places: combating chronic
organizational stressors in policing. Police Practice and Research, 5: 259–277.
Van Hasselt, V.B., Sheehan, D.C., Malcolm, A.S., Sellers, A.H., Baker, M.T., & Couwels, J.
2008.
The law enforcement oycer stress survey (leoss), evaluation of psychometric properties.
Behavior Modification 32(1):133–151.
Violanti, J.M., Vena, J.E., & Petralia, S., 1998. Mortality of a police cohort: 1950-1990.
American
Journal of Industrial Medicine, 33(4), 366-373.
Wan Abdul Kader Wan Ahmad. 1994. Kaunseling Kelompok. Pengurangan kebimbangan Sosial.
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Wu H, Chi TS, Chen L, Wang L, Jin YP. 2010 Occupational stress among hospital
nurses: cross-sectional survey. Journal Adv Nurs. ;66(3):627-34.