Technical Report

Nukleární energetika a zdraví Nuclear Energetics and Health (Czech)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Contents 1. Introduction 2. Ionizing radiation (IR) and health 2.1 Radioactivity and IR 2.1.1. Types of IR 2.1.2 External and internal irradiation 2.1.3 Terms and units 2.2 Impacts of IR on living matter 2.2.1 Biological effects 2.2.2 Effects on health 2.3. Doses of radiation 2.3.1 Characteristics of low doses 2.3.2 Dose/effect relation, irradiation limits 3.Radiological protection 3.1.Pinciples of radiological protection 3.2. Radiological security 3.3 Quantification of stochastic health effects of IR 4. Ionizing radiation in the environment 4.1 Natural radiation 4.2 Artificial radiation 4.3 Radioactive fallout 4.4 Industrial sources 4.4.1 Nuclear reactors 4.5 Exposure of an average inhabitant from natural and artificial sources 4.6 Local and temporary increases of exposure in the past 4.6.1 Hiroshima and Nagasaki 4.6.2 Tests if nuclear weapons 4.6.3 Radon 4.6.4 Nuclear disasters 5. Health of populations in the vicinity of nuclear appliaces 5.1 Research results 5.1.1 Descriptive studies 5.1.2 Analytical studies 5.1.3 Hypotheses concerning child leukemia clusters 5.1.4 Conclusions 5.2 Nuclear power plants in the Czech Rapiublic 5.2.1 Dukovany 5.2.2 Temelin 6. Summary Glossary References Legal measures Obsah 1 Úvod 5 2 Ionizující záření (IZ) a zdraví 6 2.1 Radioaktivita a IZ 6 2.1.1 Druhy ionizujícího záření 7 2.1.2 Ozáření zevní a vnitřní 9 2.1.3 Pojmy, veličiny a jednotky 10 2.2 Účinky IZ na živou hmotu 11 2.2.1 Účinky biologické 11 2.2.2 Účinky zdravotní 12 2.3 Dávky záření 13 2.3.1 Charakteristika a zvláštnosti malých dávek 13 2.3.2 Vztah dávky a účinku IZ, limity ozáření 14 3 Radiační ochrana 17 3.1 Principy radiační ochrany 17 3.2 Radiační bezpečnost 17 3.3 Kvantifikace stochastických zdravotních účinků IZ 18 4 Ionizující záření v životním prostředí 20 4.1 Záření přírodní 20 4.2 Záření umělé 21 4.3 Radioaktivní spad 21 4.4 Průmyslové zdroje 22 4.4.1 Jaderné reaktory 22 4.5 Expozice průměrného obyvatele z přírodních a umělých zdrojů 24 4.6 Lokální a dočasná zvýšení expozic v minulosti 25 4.6.1 Hirošima a Nagasaki 25 4.6.2 Testy nukleárních zbraní 26 4.6.3 Radon 27 4.6.4 Havárie jaderných zařízení 28 5 Zdraví obyvatelstva v okolí jaderných zařízení 36 5.1 Výsledky zdravotních šetření v okolí nukleárních zařízení 36 5.1.1 Deskriptivní studie 40 5.1.2 Analytické studie 46 5.1.3 Vysvětlující hypotézy ke shlukům dětských leukémií 50 5.1.4 Závěry k vlivu jaderných elektráren na zdraví 53 5.2 Jaderné elektrárny v ČR 54 5.2.1 Dukovany 54 5.2.2 Temelín 56 6 Souhrn 63 Seznam zkratek a termínů 66 Literatura 68 Relevantní legislativa 77 Seznam tabulek Tab. 1 Nominální rizikové koeficienty (10-2.Sv-1) zdravotní újmy pro stochastické účinky po expozici nízkým dávkám záření 15 Tab. 2 Zdroje a dávky přírodního ionizujícího záření celosvětově (dle Fushiki 2013) 21 Tab. 3 Rozdělení dávek ionizujícího záření pro obyvatele ČR 24 Tab. 4 Zdroje, které přispěly k roční průměrné dávce IZ pro amerického občana (6,2 mSv; NCRP 2009) 24 Tab. 5 Přehled radionuklidů uvolněných během zkoušek jaderných zbraní v atmosféře 26 Tab. 6 Roční efektivní dávky (mSv) na 1 obyvatele v roce 2000 z přírodních a umělých zdrojů 47 Tab. 7 Roční efektivní dávky ze zevního ozáření a úvazky efektivních dávek z ročního příjmu v 20. roce provozu (r. 2020) vypočtené z provozních hodnot výpustí ze 2 bloků JE Temelín 59 Tab. 8 Celoživotní riziko zdravotní újmy z plynových výpustí ETE k roku 2020 60 Tab. 9 Srovnání ročního rizika z radiačního pozadí a z posuzovaných zdrojů (rok 2020) 61 Tab. 10 Celoživotní součty efektivních dávek a úvazků efektivních dávek a z nich odvozené riziko zdravotní újmy z kapalných výpustí ETE 61

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.