Conference PaperPDF Available

ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ В REVIT ARCHITECTURE ЗА АВТОМАТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

Authors:

Abstract

An idea is proposed to use the programming capabilities of Revit Architecture for automatic assessment of student projects. The proposed application compares two Revit project files; one file is used as a pattern for comparison and the other is created by a student. The application outputs the number of coincidences found and the percentage of these coincidences is a measure for the completeness and precision of the student assignment. The objectives are: to achieve higher instructor productivity – instructor can check many student works in less time; to increase the rate of feedback – student receives more detailed information about all his/her work; achieve greater objectivity of assessment.
XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2015
15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015
ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ В REVIT
ARCHITECTURE ЗА АВТОМАТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ
ПРОЕКТИ
Ваньо Георгиев, доц. д-р, info@vanyog.com
Висше строително училище „Любен Каравелов“ - София
USAGE OF PROGRAMING CAPABILITIES OF REVIT ARCHITECTURE
FOR AUTOMATIC ASSESSMENT OF STUDENT PROJECTS
Vanyo Georgiev
University of Structural Engineering and Architecture “Lyuben Karavelov” - Sofia
Abstract: An idea is proposed to use the programming capabilities of Revit
Architecture for automatic assessment of student projects. The proposed application
compares two Revit project files; one file is used as a pattern for comparison and the
other is created by a student. The application outputs the number of coincidences
found and the percentage of these coincidences is a measure for the completeness
and precision of the student assignment. The objectives are: to achieve higher
instructor productivity instructor can check many student works in less time; to
increase the rate of feedback student receives more detailed information about all
his/her work; achieve greater objectivity of assessment.
Key words: Programming, Revit Architecture, C#, automatic assessment, student
projects, grading
1. Въведение
Оценяването до голяма степен може да се използва за повлияване върху
отношението на студентите към изучавания материал с цел повишаване качеството
на тяхната подготовка. Известно е, че голяма част от студентите са заинтересовани
от получаване на високи оценки и приспособяват начина си на учене към тази цел
учат само това, върху което ще им бъде поставена оценка. Предвид на това една
идеална система за проверка на знанията би трубвало да включва проверка на
усвоените знания по всички преподавани въпроси и проверка на всички поставени
като цел на обучението умения. Причина в практиката да не се прилага такава
детайлна проверка е, че тя изисква много време и преподавателски труд, така че
средства, които биха могли да автоматизират проверката на знанията, биха били от
голяма полза за увеличаване на количеството обратна информация за това как
студените изучават всеки един от преподаваните въпроси.
XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2015
15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015
При преподаването на компютърни технологии, в частност при преподаването
на софтуерни системи за информационно моделиране на сгради BIM (Building
Information Modelling) на студенти от специалност Архитектура, една от целите на
обучението е изграждане на практически умения за използване на такъв софтуер.
Оценяването на резултата от обучението се основава на проверка именно на
практическото умение на студентите да използват конкретен софтуер; във ВСУ
„Любен Каравелов“ това е програмата Revit Architecture. През семестъра, в който се
провежда обучението, студентите изработват няколко архитектурни проекта, целящи
демонстриране и усвояване използването на различни функционалности на
софтуера, както и курсов проект, върху изработването на който се поставя
окончателната текуща оценка по дисциплината. Само курсовият проект се проверява
от преподаватели и върху него се поставя оценка, докато останалите проекти не се
проверяват, нито се оценяват. Поради това се наблюдава, че студентите
съсредоточават усилията си в усвояването само на умения необходими им за
изработване на проект от типа на предлагания като курсова задача, което води до
неглижиране и неусвояване на голяма част от функционалностите на софтуера,
които се преподават и са важни за професионалната им подготовка. Вижда се
необходимост да се оценяват всички, изработвани през семестъра от студентите
проекти. Това би повишило мотивацията им да работят усърдно през целия семестър
върху всеки от възлаганите им проекти и би им предоставило обратна информация
за това какво пропускат и на какво да обърнат повече внимание. Реализирането на
подобна идея обаче без средства за автоматизация и съкращаване времето
необходимо за проверка на всяка работа е невъзможно.
Така възникна идеята за създаване на софтуер, който да оценява пълнотата и
точността на направени от студентите архитектурни проекти с програмата Revit.
2. Реализация
2.1. Възможности за програмиране в Revit
Софтуерният продукт за информационно моделиране на сгради Revit има
възможността да бъде допълван с функционалности чрез програмиране. Тези
възможности са: чрез саздаване на макроси и чрез добавки и външни приложения.
За създаване на макроси се използва работна среда за програмиране, която се
доставя заедно с Revit, а за създаване на добавки и външни приложения се използва
отделна от Revit среда за разработка – Microsoft Visual Studio.
И трите посочени възможности за програмиране се базират на технологията
.NET Framework и предоставяният от Revit, използващ тази технология програмен
интерфейс (API).
2.2. Описание на проекта
Започнат е софтуерен проект, допълващ функционалността на Revit с
възмождост да сравнява два архитектурни проекта. Единият се използва като еталон
за сравнението, а вторият е създаден по изискванията на дадено задание от студент
проект.
В текущия си вариант проектът представлява макрос на ниво приложение,
който при стартиране сравнява общите настройки на двата проекта, изисквани от
заданието, както и свойствата на елементите на изгледите и на сградата. За всяко
открито съвпадение се начислява бал. Същевременно се сумира и максимално
възможния бал, който би се получил ако всички сравнения са с максимален резултат.
Всички изпълнени сравнения и натрупването на оценъчния бал и неговия максимум
се виждат в показваното в края на изпълнението на макроса съобщение. Този
XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2015
15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015
резултат дава детайлна информация кои елементи от проекта са изпълнени точно и
кои са пропуснати или настроени неточно.
Проектът е с отворен код, с лиценз Creative Commons, публикуван на адрес:
https://github.com/vanyog/Compare_2_Revit_Files
3. Резултати
Разработката е в начален етап, при който:
Се уточняват кои архитектурни елементи представляват педагогически
интерес и следва да бъдат сравнявани.
Уточнява се кои от свойствата на всяка фамилия елементи и по какъв
критерий да се сравняват.
Уточняват се баловете, начислявани за всяко сравнение
Провеждат се първоначални тестове върху опростени архитектурни
проекти на всяка от идеите
Бъдещите планове за развитие на проекта включват:
Популяризиране на идеята и написания софтуер, с цел да бъде
използван и от други преподаватели при преподаване на програмата
Revit.
Събиране на обратна информация за необходими функционалности,
които да се реализират, с цел подобряване на практическата
използваемост на продукта.
Сравняване на автоматичното оценяване на студентски проекти с
такова, извършвано от преподавател.
Провеждане на изследвания за ефекта от използването на софтуер за
автоматично оценяване върху мотивацията и качеството на обучение.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Мрежа за разработчици на Microsoft:
https://msdn.microsoft.com
[2] Autodesk Revit Help
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ENU
[3] Autodesk Developer Network
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2484975
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.