BookPDF Available

PISA, pedagogik och politik i Finland

Authors:

Abstract and Figures

The international PISA-evaluations have had great impact on the public debate on schooling and education all around the world. Not least have the results placed Finland in the centre of the educational world-map which has led to an extensive interest for the Finnish educational and educational thinking. Sometimes the variations between the Finnish- and Swedish-speaking pupils in Finland are being overlooked. Why do pupils in the Swedish-speaking schools in Finland score lower? How to explain the variations within the Swedish-speaking schools in the country? However, the reason to why the PISA-project has been conceived of as problematic has other sources. The evaluations, carried out by OECD, are seen as a redirection of educational policymaking in that emphasis is moved from planning to evaluation thus supporting an evidence-based policy. Secondly, PISA is an exponent of how new models for interaction are developed between the national and transnational level limiting the impact of national policymaking. Third, the evaluations have not had the national curriculums as the point of departure. Also, theoretically, PISA has appeared as loosely founded project as well as methodologically problematic in that few explanations have been offered regarding observed differences in the results from participating countries. In this report the above questions and perspectives are highlighted by a number of Nordic scholars.
Content may be subject to copyright.
PISA, pedagogik och politik i Finland
Michael Uljens (red.)
Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nr 25
Vasa 2008
© Pedagogiska fakulteten, författarna
Vasa 2008
ISSN 1458-7785
ISBN 978-952-12-2160-6
Tryckt av Korsholms tryckeri, KTMP, Korsholm
Abstrakt
Få skol- och utbildningsrelaterade projekt de gångna decennierna har rönt lika
stor uppmärksamhet i den allmänna debatten som PISA. För bilden av Finland
har betydelsen av PISA resultaten varit enorm. Måhända har detta dämpat
intresset för de systematiska skillnaderna mellan elever i svenska och finska
skolor? Varför klarar sig elever i den finlandssvenska skolan sig sämre? Och hur
skall de stora variationerna inom Svenskfinland förklaras? Den största kritiken
gentemot PISA har ändå andra orsaker. Den av OECD genomförda PISA
evalueringen ses allmänt som uttryck för en ny utbildningspolicy som stärker en
flyttning av tyngdpunkten i styrningen från planering till evaluering. För det
andra innebär PISA evalueringen att nya samverkansformer har utvecklats
mellan den nationella och den transnationella nivån där det nationella inflytandet
har uppfattats minska. För det tredje har evalueringen inte haft de enskilda
ländernas läroplaner som utgångspunkt. PISA har även uppfattats som teoretiskt
svagt grundat och metodologiskt problematiskt eftersom projektet huvudsakligen
rangordnat länder utan att erbjuda egentliga förklaringar till variationer i de
deltagande ländernas resultat. I rapporten diskuterar ett antal nordiska forskare
PISA ur dessa perspektiv.
Abstract
The international PISA-evaluations have had great impact on the public debate
on schooling and education all around the world. Not least have the results
placed Finland in the centre of the educational world-map which has led to an
extensive interest for the Finnish educational and educational thinking.
Sometimes the variations between the Finnish- and Swedish-speaking pupils in
Finland are being overlooked. Why do pupils in the Swedish-speaking schools in
Finland score lower? How to explain the variations within the Swedish-speaking
schools in the country? However, the reason to why the PISA-project has been
conceived of as problematic has other sources. The evaluations, carried out by
OECD, are seen as a redirection of educational policymaking in that emphasis is
moved from planning to evaluation thus supporting an evidence-based policy.
Secondly, PISA is an exponent of how new models for interaction are developed
between the national and transnational level limiting the impact of national
policymaking. Third, the evaluations have not had the national curriculums as
the point of departure. Also, theoretically, PISA has appeared as loosely founded
project as well as methodologically problematic in that few explanations have
been offered regarding observed differences in the results from participating
countries. In this report the above questions and perspectives are highlighted by
a number of Nordic scholars.
5
Innehållsförteckning
Förord 7
1. Varför diskutera PISA – och hur? 9
Michael Uljens
2. PISA som uttryck för OECD:s utbildningspolitik 19
Michael Uljens
3. Internationella jämförande kunskapsmätningar i ett
utbildningspolitiskt perspektiv 29
Daniel Pettersson
4. 21 förklaringar till finländska ungdomars framgång
i PISA 53
Michael Uljens
5. En hemlighet bakom de finska PISA-framgångarna:
elevernas lust att läsa och lära 67
Viking Brunell
6. PISA – et svagt funderet projekt 79
Erik Jørgen Hansen
7. PISA resultaten i norsk perspektiv - reception
och tolkning 85
Anne Birgitte Fyhn
Bilaga 1: PISA seminarium 2005
Bilaga 2: Tidigare publikationer
7
Förord
Få skol- och utbildningsrelaterade projekt de gångna decennierna har fått lika
stor uppmärksamhet i den allmänna debatten som PISA. Oändliga
spaltkilometrar har rapporterat och beskrivit, undrat och förklarat. Också för
bilden av Finland har betydelsen av PISA-resultaten varit enorm. Antalet
utländska journalister och delegationer av olika slag som besökt landet har
räknats i tusental varje år.
Samtidigt är det slående i hur liten grad PISA-projektet som sådant har gjorts till
föremål för systematisk analys och forskning. PISA-forskning kan alltså också
bestå i att granska själva PISA-projektet som företeelse och därmed överskrida
rapporteringen av skolprestationerna. Exakt det är avsikten med föreliggande
publikation.
För att hantera bristen på fördjupad reflektion kring och analys av både PISA-
resultaten och av fenomenet PISA i sig, anordnades vid Pedagogiska fakulteten,
Åbo Akademi i Vasa, den 30-31 mars 2005 ett seminarium kallat ”Den
finlandssvenska skolan i ett globalt perspektiv”. De inbjudna föreläsarna belyste
i sina inlägg receptionen och betydelsen av resultaten så som de då framstod i
Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Italien. I tillägg hanterades
frågan om hur fenomenet PISA kan eller bör tolkas, vad det är för ett slags
fenomen vi har att göra med samt hur variation i skolprestationer kan förklaras.
Stommen i seminariet bestod således av både ett pedagogiskt-didaktiskt och ett
utbildningspolicyperspektiv. Efter seminariet ombads deltagarna bearbeta sina
föreläsningar till manuskript. De ingår nu i denna rapport.
Både seminariet och den föreliggande skriften utgör resultat av Pedagogiska
fakultetens forskarskola kallad Lärande och bildning i det senmoderna samhället
och som inledde sin verksamhet i januari 2005.
Då något år nu förflutit sedan konferensen noteras att debatten om PISA
naturligtvis gått vidare. För en god europeisk överblick hänvisas till en av Stefan
Hopmann m. fl. redigerad rapport från 2007: ”PISA according to PISA – Does
PISA keep what it promises?” (Hopmann, Brirek & Retzl, 2007).
Det lutande tornet i Pisa, som pryder pärmen, lämnar avsiktligt utrymme för
många tolkningar. Bilden kan ses som en symbolisk beskrivning av ett bestämt
bildningsideal i fall. Eller så att själva PISA-projektet snart efter sin start lutar
betänkligt.
Vasa på årsdagen för den 11 september,
Michael Uljens
9
1. Varför diskutera PISA – och hur?
Michael Uljens
Den internationella skolprestationsundersökningen PISA1 har varit föremål för
omfattande offentlig och utbildningspolitisk diskussion under de senaste åren.
Då den av OECD genomförda PISA undersökningen kan ses som ett exempel på
en pågående och tydlig utbildningspolitisk kursändring vars plogskär är djupt
inställt, finns särskilda skäl att granska fenomenet. Den pågående kursändringen
kan nämligen betraktas som det andra stora skiftet i både nationell, nordisk och
europeisk utbildningspolitik efter andra världskriget. Det första skiftet var 1960-
talets stora reformer som fokuserade på expansion, jämlikhet, tillgänglighet och
utbildning för medborgarsamhället. Under det gångna decenniet har retoriken
och siktet allt starkare fokuserats på konkurrens, excellens, koncentration,
individualism och marknadsrelevans.
Denna förändring har tagit sig varierande uttryck. Vi ser det genom det
decentraliserade läroplansarbetet för den nationella grundskolan och vi möter det
i en ny pedagogisk evalueringskultur. Enbart detta har försatt skolledare och
lärare i en utmanande situation. Samtidigt har skollagstiftningen uppluckrats.
Prestationsbaserade finansieringsmodeller har införts inom den högre
utbildningen och resultatbaserad lönesättning är idag allt vanligare. Privatskol-
tänkandet har vunnit gehör också i nordiska länder på ett alldeles nytt sätt.
Vidare ses kunnande och kompetens i allt högre grad som en handelsvara även
inom utbildningssektorn. Ett nytt marknadsrelaterat medborgarskapsbegrepp har
uppodlats. Vid sidan av eller i relation till detta kommer globaliseringen (se t.ex.
Beck, 1997, 2005) bl.a. till uttryck genom att transnationella organisationer i
likhet med OECD kommit att inverka styrande på nationell utbildningspolitik i
en utsträckning vi tidigare inte erfarit. Den pedagogiska scenen är alltså ny på
många och i vissa stycken även grundläggande sätt. Inte minst har frågan om
världsmedborgarskapet som nytt pedagogiskt ideal i ett postnationalistiskt
samhälle fått förnyad aktualitet (Kemp, 2005). På likartat sätt som andra
förändringar på global och nationell nivå under senare år, har en ny
utbildningsmässig praxis och realitet infunnit sig på ett smygande sätt.
Förändringarna har inte föregåtts av ett deciderat, offentligt och genomarbetat
nationellt utbildningspolitiskt ställningstagande. Globaliseringen har varit en
”tyst revolution”.
1 PISA = Programme for International Student Assessment. I PISA undersökningarna
mättes kunskaper i matematik och naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.
Bland 41 deltagande länder toppade Finland alla fyra delområden. Material kring hur
PISA lagts upp, genomförts, mm finns gott om både inom landet och utomlands, se ex:
Finland: http://www.jyu.fi/ktl/pisa/, Sverige: http://www.skolverket.se/sb/d/254, Norge:
http://www.pisa.no/ eller http://www.pisa.oecd.org
10
Framgång analyseras sällan – brist på framgång
desto oftare
Historiskt sett har Finlands skolsystem aldrig tidigare rönt ett så massivt globalt
intresse som nu kommit det till del, till följd av framgångarna i de internationella
skolprestationsundersökningar som går under beteckningen PISA. Inte ens den i
internationellt sett högtstående klasslärarutbildningen har väckt omvärldens
intresse så som PISA gjort de senaste åren. Både i PISA 2000 och 2003, som i
flera andra komparativa undersökningar har finländska skolbarn och –ungdomar
uppvisat ypperliga kunskapsresultat och knipit den första placeringen. Ur ett
nationellt perspektiv är detta både anmärkningsvärt och glädjande.
En norsk matematikdidaktiker, Anne Birgitte Fyhn från Trondheim som befann
sig under våren 2005 på en forskningsvistelse vid Åbo Akademi i Vasa undrade,
i en artikel i den lokala svenska dagstidningen: varför debatterar ni inte PISA i
Finland? Varför gläds ni inte över det oftare för era framgångar? I Norge är vi,
skrev hon, mycket oroade över avsaknaden på framgång och diskuterar det
mycket. Gör man en enkel informationssökning med hjälp av Google med ord-
kombinationerna PISA Sverige, PISA Norge, PISA Danmark och PISA Suomi
bekräftas bilden: sökningen resulterar i omkring 200.000 träffar för både Norges,
Sveriges och Danmarks del, medan dryga 100.000 träffar dyker upp i Finland.
Söker man däremot på kombinationen PISA och Finland får vi närmare 1,5
miljon träffar. Denna ytliga observation tyder på två saker: PISA diskuteras inte
lika livligt i Finland som i övriga nordiska länder. Däremot är Finland aktuell på
många andra håll.
Till frågan om bristen på diskussion i Finland kring PISA kunde sägas:
framgång analyseras sällan – brist på framgång desto oftare. Ofta noteras
rapporter om framgång enbart med nöjda miner och observationer av lågmäldare
art. Men om negativa resultat påverkar ett lands självbild på oväntat sätt och i
negativ riktning och om detta görs offentligt är krutladdningen såpass stark att
debatt i allmänhet är att vänta. PISA resultaten har utmanat många länders
självförståelse. T.ex. är detta tydligt i Tyskland. Birgit Schaffar, doktorand i
pedagogik i Vasa från Marburg, har uttryckt det på följande sätt: Goethe och
Humboldt föddes i Tyskland men har kanske nu flyttat till Finland.
Finlands nya roll
Förutom att framgång oftare leder till nöjda reaktioner än till upprörd debatt, kan
en annan orsak till den uteblivna diskussionen i Finland bero på är att man i
Finland av tradition varit mera van att följa utbildningsreformer genomförda
utomlands än att fungera som förebild för andra. Nu plötsligt står Finland i en
situation där man uppfattas som modell. Det tar ett tag att finna sig i den nya
rollen.
Till skillnad från flera andra länder har Finland inte deklarerat att målet är att
skapa ”världens bästa skola”. Om frånvaron av sådana deklarationer kan ses som
uttryck för den finländska blygsamheten, realism eller något annat är svårtolkat.
Däremot är bekant att om dylikt deklareras högröstat kan fallet bli stort. Likväl,
11
då PISA-resultaten visat sig positiva för Finlands del vet man inte riktigt heller
hur man skall tackla det. Omvärldens medier har dock med sina frekventa
reportageresor, där tolkningar och förklaringar efterhörts, starkare väckt landets
pedagoger och utbildningsmyndigheter än det faktiska resultatet.
Ur vilka perspektiv kan eller bör resultaten tolkas?
Hur skall variationen mellan olika länder då förklaras? Och framförallt – hur
skall Finlands framgångar förklaras? Och hur skall man förklara att finlands-
svenska 15-åringar klarar sig sämre än sina finskspråkiga jämnåriga? Innan vi
ger oss i kast med tolkningar av fallet Finland vill jag inledningsvis peka på två
typer av frågor eller perspektiv som vi bör ha i minnet då PISA diskuteras. Båda
dessa frågor belyses nedan.
Den första frågeställningen har att göra med uppläggningen, genomförandet och
den offentliga lanseringen av resultaten men också dess med vetenskaplighet och
dess relation till nationella läroplaner. Den andra frågeställningen har att göra
med det faktum att PISA genomförts i OECD:s regi d.v.s. en organisation som
vill gynna ekonomiskt samarbete och utveckling. De gångna årens två PISA
kartläggningar (OECD 2001 och 2004) kan tolkas som ett av uttrycken för att ett
nytt, nyliberalt och konkurrensorienterat, utbildningspolitiskt klimat infunnit sig
inte bara i Finland eller Norden, utan i ett globalt perspektiv. Intentionen bakom
och sättet på vilket internationella kartläggningar av elevkunskaper genomförs
kan således mycket väl, som i fallet PISA och som vi kommer att se, tolkas i ett
utbildningspolitiskt perspektiv. En av utgångspunkterna för denna rapport är inte
enbart idén att det är möjligt att granska PISA ur ett utbildningspolitiskt
perspektiv utan det att vi inte rätt förstår OECD:s PISA-evaluering utan ett
sådant perspektiv.
PISA erbjuder relativt få förklaringar
Det omfattande datamaterial som insamlats i samband med PISA ger möjlighet
att formulera slutsatser rörande relationen mellan prestationer och elevernas
hembakgrund, hur eleverna upplever skolans klimat och hur lärarna ser på
orsaker till framgång och mycket annat. Ändå har PISA rapporteringen inte
tillfredsställande lyckats peka på vad som förklarar framgång eller bakslag (se
t.ex. http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/1/63/34002454.pdf). I PISA rapporterna
analyseras oftast samband mellan enbart några få variabler, trots att vi vet hur
komplext bakgrundsvariablerna samverkar.
Det betyder inte att de erhållna resultaten skall underskattas, men likväl har ett
behov uppstått att förklara och tolka ländernas rangordning. Det upplevs inte
vara tillräckligt att i dessa sammanhang peka på att skolprestationerna varierar
med den sociokulturella hembakgrunden - variationer och skillnader inom och
mellan länder kvarstår ändå - eller att peka på att elever med god själv-
uppfattning klarar sig bättre. Resultaten pekar också på svårtolkbara samband.
T.ex. att framgång i PISA inte korrelerar positivt med klassernas storlek och att
skolframgång inte står i samband med hur dyrt landets skolsystem är. Av dessa
12
sambandsanalyser mellan enbart två variabler åt gången kunde man göra
konklusionen att klasstorleken utan problem kan ökas och att det samhälls-
ekonomiska bidraget skolan nu generellt kan minskas utan att detta skulle drabba
resultaten märkbart. Följdfrågorna hopar sig alltså.
Spelar huvudmannen någon roll?
Men är det ovan noterade ett misstag från ansvarigt håll? Jag tänker inte här på
alla de hundratals enskilda forskare i tiotals länder som gjort ett samvetsgrant
utredningsarbete utan mera på den bakomliggande organisationens, d.v.s
OECD:s, syn på varför, hur och för vilka syften just denna kartläggning har
genomförts. Det är dock inte egalt om huvudmannen är UNESCO eller OECD.
Det måste också noteras att information från jämförande undersökningar av
skolelevers matematik- och andra skolprestationer finns i stora mängder sedan
flera decennier tillbaka. PISA kartläggningen har alltså inte tacklat en uppenbar
informations- eller kunskapsbrist. Varför skulle nya mätningar genomföras?
Vilket var syftet med projektet? I flera av bokens bidrag belyses frågan om
OECD:s och de medverkande nationernas intressen samt syften med
kartläggningen.
Nu är det givetvis centralt att påminna att intressen i och bakom OECD inte
utgörs av någon främmande makt. Tvärtom består ledningen av kunniga
representanter från medlemsländerna. Gällande utformning och designen på
projektet har de nordiska rösterna varit tydliga. Detta reducerar emellertid inte
relevansen av de frågeställningar som pekats ut och som upptas i denna rapport.
Lanseringen av resultat
Det är inte heller egalt hur resultat av utredningar och kartläggningar lanseras i
offentligheten. Onekligen ter det sig som att syftet med lansering av forsknings-
resultaten i detta fall varit att skapa debatt och ”röra om”. Men man kunde också
föreställa sig att ett syfte med kommunikation av resultat från dylika
undersökningar hade varit att erbjuda förklaringar på identifierade problem. Ett
definitivt intryck är att PISA resultaten mera resulterat i det förra, d.v.s. skapat
debatt, oreda och osäkerhet. Det valda tillvägagångssättet visar att intentionen
inte kan ha varit att peka på förklaringar till varför ungdomar i olika länder
presterar olika i skolan – vilket man gärna väntat sig.
Ett argument som stöder tolkningen är att lanseringssättet av resultaten från
PISA är avsett att skapa debatt är t.ex. den rankinglista över länder som matats
ut i media. Rangordningen av länderna i enlighet med de uppnådda poängtalen
ger intrycket av att det de facto förekommer beaktansvärda skillnader mellan
deltagande länder. Alla länder har noggrant rangordnats från bättre till sämre
även om medelvärdesdifferensen består av ett par futtiga poäng som långtifrån är
signifikanta. Då man beaktar mellan vilka länder statistiskt signifikanta
skillnader förekommer visar det sig att de deltagande länderna kan grupperas i
ett antal grupper av länder. Differenserna länderna emellan har i offentligheten
13
kommit att framställas som betydligt större än de är. Frågan som uppstår är
varför lanseringen gjorts på detta sätt? Vilket var syftet? Vad var vunnet?
Vilken utvärderingstradition?
Ansatserna inom utvärdering och bedömning (evaluation and assessment) av
skolprestationer är många och variationen mycket stor. Vilken tradition eller
modell har följts? I rubriken PISA får vi läsa om att det handlar om ett program
för internationell ”student assessment” och inte t.ex. ”student evaluation”. Men
sedan? Det intryck en läsare av de officiella PISA rapporterna får är emellertid
att reflektionen kring denna problematik inte är utvecklad. Om den ändå är
utvecklad, har den likväl förblivit osynlig.
Om evalueringar nöjer sig med att huvudsakligen rangordna, som i fallet PISA,
utan att i dialog stå till buds med förklaringar eller rekommendationer, skapas
både osäkerhet men också ett utrymme för varje enskilt land, region och
uttolkare att argumentera för helt varierande typer av utbildningsmässiga
satsningar och prioriteringar. Det är ändå viktigt att påminna om att man inte kan
peka ut någon enskild faktor som huvudorsak till variationerna mellan länderna,
utan det handlar om ett konglomerat av samverkande faktorer. Men just därför
hade det varit så centralt att bidra med någon typ av förklaring som
orienteringsunderlag för politiker. Den aktuella utvärderingen är ett
paradexempel på att skolverksamhetens utgångspunkter och utvärdering lever
isolerade liv. ”Assesment” kan därför förstås som en kartläggning av kunskaper,
utan att ge löfte om att vara en utvärdering i relation till syften. En evaluering är
dock alltid en kartläggning i relation till syften och mål. Därför är PISA
projektet ingen evaluering.
Saknas: idé om vad komparativ forskning är
Senare kontextuellt orienterad inlärningspsykologisk forskning har också visat
att inlärning och kognitiva prestationer i hög grad är kontextuellt och kulturellt
relaterade. Därför finns anledning att uppmärksamma osäkerhetsmoment som
uppstår genom att ”samma” sak skall mätas i olika kulturer. PISA undersök-
ningarna är inte tystlåtna över de teoretiska utgångspunkterna för mätning av
prestationer (se t.ex. PISA 2003) men nog gällande hur man ser på komparativ
pedagogisk forskning, dess villkor och svårigheter. En allvarlig invändning
gällande tillförlitligheten i resultaten är alltså att mätningen inte förefaller bygga
på något begreppsligt koherent tankesystem eller synsätt gällande vad
jämförande pedagogisk forskning är och hur den bör bedrivas för att nå
någorlunda tillförlitliga resultat. Detta är onekligen överraskande för en
förbipasserande pedagog som kommit att stanna upp för en granskning av
projektet.
14
Teoretisk grund?
I de offentliga PISA rapporterna står att läsa att evalueringen görs på
vetenskaplig grund. Ändå får man intrycket att undersökningen inte bygger på
någon explicit teoretisk utgångspunkt rörande hur skolframgång skall förklaras
(se Keeves, 2004). Multivariata strukturekvationsanalyser hade, som de
involverade forskarna i projektet mycket väl vet, gett goda möjligheter att pröva
olika modellers giltighet i varierande kulturella och nationella kontexter. Redan
efter PISA 2000 var PISA forskare ytterst medvetna om detta (se ex. Baumert,
Blum & Neubrand, 2002). Baumert, Blum och Neubrand (2002) beskriver de
facto en utvecklad strukturell modell som dessvärre ändå inte verkar ha bildat
utgångspunkt i de komparativa analyserna. Inte heller har särskild uppmärk-
samhet fästs vid lärarens pedagogiska handlande eller dennes egenskaper som
medierar mellan en kontextuell systemnivå och den enskilda elevens
läroprocesser.
Det duger dessvärre inte med att hänvisa till att sådana analyser görs senare. Om
så sker, är det rimligtvis upp till vart och ett land att bedriva sådan förklarande
forskning. Om detta görs huvudsakligen inom respektive deltagande land
förfelas projektets komparativa idé.
Utgående från de dokument som finns tillgängliga gällande planeringen av PISA
2006 är det uppenbart att ingen bestämd modell för att förklara elevernas
kunskaper kommer att tillämpas i de kommande undersökningarna heller.
Argumentet är att för många faktorer, dimensioner och nivåer måste beaktas för
att det skall vara meningsfullt att konstruera en specifik PISA modell. Avsikten
för de kommande mätningarna är att insamla information på systemnivå,
skolnivå, interaktionsnivå och individuell nivå (Questionnaire framework for
PISA 2006).
Mätproblem
Utan att här gå in på enskilda exempel är det ett faktum att en del av de uppgifter
som använts i PISA för att mäta matematisk kompetens har varit oklara. Vid
flera frågor har flera svarsalternativ kunnat betraktas som rimliga, d.v.s. som
”rätta” svar, beroende på hur de mångtydiga uppgifterna tolkats av eleverna.
Orsaken till att mätinstrumenten inte publiceras är att man inte vill ge elever och
lärare möjlighet att förbereda sig men samtidigt är detta problematiskt ur
vetenskapligt perspektiv då vedertagen praxis är att offentliggöra de
mätinstrument som använts i undersökningar. Det bör dock noteras att rapporten
PISA 2003 ingående beskriver tänkandet bakom testkonstruktionen och ett
flertal exempel även har givits offentlighet. Likväl verkar det ändå som olika
typer av datamaterial insamlats i olika länder, vilket givetvis försvårar
meningsfull jämförande verksamhet.
15
Urval av population
I dessa mätningar har information från 15-åringar i olika länder insamlats. Som
bekant varierar utbildningssystemen mellan de deltagande länderna stort, vilket
innebär att 15-åringar har kommit olika långt i sin utbildning. Givetvis försvårar
detta jämförelser mellan länder. Problemet har uppmärksammats av forskare i
många länder.
Vad har man mätt – matematisk problemlösnings-
förmåga eller läsförståelse?
Ett specifikt drag vid PISA-testen är att de uttryckligen mäter ”mathematical
literacy” och inte kompetens att genomföra räkneoperationer. Mathematical
literacy kan översättas med praktisk matematisk problemlösningskompetens,
d.v.s. att lösa matematiska problem i vardagen. Mathematical literacy har
definierats på följande sätt:
“An individual's capacity to identify and understand the role that mathematics plays
in the world, to make well-founded judgments and to use and engage with mathemat-
ics in ways that meet the needs of that individual's life as a constructive, concerned
and reflective citizen.” (PISA 2003, s. 24f).
Matematiska problem i vardagen är ofta relativt enkla och kan beskrivas verbalt:
”Om en snickare skall bygga en låda med måtten XX och YY, hur många meter
virke behöver han då?” Detta innebär att en elevs språkliga läsförmåga eller
läsfärdighet kommer att ha konsekvenser för hennes möjlighet att lösa mate-
matiska problem. PISA resultaten visar de facto på extremt höga korrelativa
samband mellan just elevernas läsfärdighet och deras sk. matematiska förmåga.
Mot den bakgrunden kan frågas hur mycket man mätt läsfärdighet i stället för
räknefärdighet?
Brist på framgång skylls ofta på mätningarna
Det är rätt vanligt att brist på framgång förklaras med inadekvata mätmetoder.
Det är därför begripligt att kritik rörande PISA:s mätmetoder förekommer enbart
i liten utsträckning i Finland. Inom finlandssvenska pedagogikkretsar har
mätmetoderna ifrågasatts, kanske just beroende på att de svenskspråkiga 15-
åringarna i Finland klarade sig sämre än de finskspråkiga. Viss uppmärksamhet
har alltså på finlandssvenskt håll riktats på att bortförklara differenserna mellan
språkgrupperna, medan man gärna ändå upplever sig representera det fram-
gångsrika Finland. Om skillnaderna mellan språkgrupperna i Finland är enkelt
bortförklarade relativiseras samtidigt hela Finlands tätposition i internationellt
hänseende. Framgången kanske trots allt inte var så märkvärdig? Granskar man
gränsvärdena för statistiskt signifikanta differenser mellan länder framträder de
facto en bild där Finlands skolprestationer inte skiljer sig från de närmast
efterföljande ländernas framgångar. Variationen inom varje land spelar alltså ut
de blygsamma poängmässiga differenserna mellan länderna. Kvarstår dock det
faktum att finlandssvenskarna klarar sig sämre.
16
Praktisk pedagogisk relevans?
PISA resultaten är problematiska ur de enskilda läroplansmakarnas och alla
enskilda lärares perspektiv eftersom de är så knapphändiga gällande orsaker till
variationer. Mellan läraraktivitet och elevresultat, samt bortom dessa (ex.
hembakgrund) finns många mellanliggande variabler, vilket gör det svårt att
identifiera hur det pedagogiska handlandet och är kopplat till elevernas resultat.
Det finns också många omkringliggande faktorer som spelar in, som även tagits i
beaktande. Men PISA har inte eftersträvat att identifiera samband mellan lärares
pedagogiska verksamhet och resultaten. I en mätning som inte utgår från det
läraren syftar till är det ju inte heller intressant att granska förhållandet mellan
handlandet och resultaten.
Att evaluera det som inte eftersträvats?
Det mest överraskande och något som samtidigt är hela PISA mätningens
grundidé, samt något som profilerar hela projektet gentemot andra internat-
ionella mätningar, är att PISA är ett icke-läroplansbundet bedömningsprojekt.
PISA utgår alltså inte från vad lärarna eftersträvat i sin verksamhet som lärare.
Till skillnad från ett antal andra internationella undersökningar har PISA inte
utgått ifrån enskilda länders läroplaner, d.v.s. de dokument som styr lärarnas
pedagogiska arbete. Inte helt överraskande har länder vars läroplaner skiljer sig
från det som PISA mäter klarat sig dåligt PISA mätningarna.
Man måste fråga sig: med vilka motiv har en evaluering, som inte utgår från
läroplanerna, genomförts i denna skala? Och vidare, om en mätning av presta-
tioner genomförs utan att denna mätning relateras till exempelvis pedagogiska
intentioner, exakt vad är det man då utvärderat? Eller har man kanske inte
evaluerat någonting alls? Närmare till hands ligger att tänka sig att PISA
undersökningen inte egentligen är en pedagogisk evaluering i strikt mening utan
en enkel prestations-mätning vars syfte är ingen annan än att just rangordna de
deltagande länderna.
Referenser
Baumert, J., Blum, W. & Neubrand, M. (2002). Drawing the lessons from
PISA 2000 – Long-term research implications: Gaining a better understand-
ing of the relationship between system inputs and learning outcomes by as-
sessing instructional and learning processes as mediating factors. Sympo-
sium on Assessing Policy Lessons from PISA 18-20 November 2002, Berlin.
Se: www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/DrawingtheLessons.pdf
Beck, U. (1997). Was ist Globalisierung? Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck, U. (2005). Den kosmopolitiska blicken. Götebrog: Daidalos.
Hopmann, S., Brirek, S. & Retzl, M. (2007). PISA according to PISA - Does
PISA keep what it promises? Wienna: LIT Verlag
17
Keeves, J.P. (2004). Monitoring the Learning and Teaching of Science in a
Changing World. International Education Journal 5(3), 275-293.
http://iej.cjb.net 275
Kemp, P. (2005). Värsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21
århundradet. Göteborg: Daidalos.
OECD (2001). Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000. Paris:
OECD
OECD (2004). Learning for tomorrow’s world. First results from PISA 2003.
Paris: OECD
PISA (2003). Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and
Problem Solving Knowledge and Skills – OECD: Publications 2003.
Questionnaire framework for PISA 2006 Doc QEG(0408)0 Draft document.
Questionnaire expert group meeting. Melbourne, Australia, 3-5 August
(2004).
http://www.personal.utulsa.edu/~alexanderwisman/QEG_0408_3_1.pdf
19
2. PISA som uttryck för OECD:s
utbildningspolitik
Michael Uljens
PISA - utbildningspolitisk kursändring?
Innan vi går in för att på en mera konkret nivå peka på specifika förklaringar till
fenomenet PISA och särskilt Finlands framgång, är det skäl att uppehålla oss en
stund vid den utbildningspolitiska kursändringen vi för tillfället genomlever och
som PISA kan betraktas som uttryck för. Denna kursändring hör till den andra
stora utbildningspolitiska kursändringen efter andra världskriget i Europa och
har gällt såväl grundskolan, -yrkesutbildningen som universitetet. Den första var
1960-talets stora reformer som fokuserade på expansion, tillgänglighet,
solidaritet, jämlikhet, rättvisa. Stickord som betecknar den andra förändringen
är: marknadsanpassning, produktion av magistrar, effektivitet, profilering,
valfrihet, decentraliserat ansvar, flexibel organisation, prestationsbaserad löne-
sättning i offentliga sammanhang, mm., mm. Förändringarnas intensitet och
omfattning har dock varierat mellan olika länder. Men kursändringen har inte
varit otydligast i de nordiska länderna (se t.ex. Björklund, Edin, Fredriksson &
Krueger, 2004).
OECD:s strategi: Att provocera fram en inom- och
mellanstatlig utbildningspolitisk dialog genom att
utelämna förklaringar?
Det är inte ointressant att undersökningarna genomförs i regi av en internationell
organisation vars syfte är att utveckla ekonomiskt samarbete och utveckling
(Organisation for Economic Cooperation and Development)1
I en global kunskapsekonomi utgör skola och kunskapsproduktion viktiga
konkurrensfaktorer. I ett allt mera avreglerat samhälle med ökat individuellt
ansvar ligger det således i OECD:s intresse att fostra nationer till konkurrens
med varandra på skolans och utbildningens område. Och det ser ut att lyckas.
Jag noterade tidigare att PISA undersökningarna i blygsam utsträckning kunnat
peka på orsaker till variationen mellan länderna. Detta kan också tolkas som en
1 OECD grundades i Paris 1960 med syfte att stimulera och nå ekonomisk tillväxt, sys-
selsättning och högre levnadsstandard i medlemsländerna genom att upprätthålla eko-
nomisk stabilitet samt att bidra till att stöda expansionen av världshandel. OECD grun-
dades av 20 länder men utökades år 2000 till 30. Ett växande icke-OECD anslutna länder
har deltagit i PISA undersökningarna.
20
medveten OECD strategi: vi tvingas ju på detta sätt till dialog mellan länder,
vilket självklart skapar förutsättningar för en likriktning eller harmonisering av
utbildningssystemen. Själva mätningens syfte kan svårligen tolkas på något
annat sätt. Avsikten är bidra till att skapa en homogen utbildningsmarknad. Ett
harmoniserat utbildningssystem gynnar i sin tur den mobilitet på arbets-
marknaden som upplevs som central, d.v.s. att arbetskraften är beredd och har
förutsättningar att flytta på sig dit jobben finns. En rangordning av länderna utan
begreppsliga eller empiriska förklaringar skapar förvisso ett utbildningspolitiskt
handlingsutrymme i respektive land. Men utbildningspolitiken tilldelas här
samtidigt en begränsad instrumentell roll. Uppgiften blir att finna ut sådana
praktiska lösningar som kan gynna respektive lands placering på rankingskalan.
Politikens roll att peka ut möjliga framtidsscenarier uttunnas och den riskerar att
degraderas till administrativ sysselsättning.
Rädslans pedagogik
Det andra syftet OECD-strategin gynnar är uppenbarligen att skapa en ständigt
pågående konkurrens mellan olika regioner och länder. I en ständig konkurrens
kan ingen vara säker på sin goda placering – PISA ger fart åt ett utbildningens
ekorrhjul utan slutmål. Som vi vet skapar konkurrens osäkerhet, vilket in sin tur
blir en grogrund för prestationsökande och effektivitetssökande åtgärder. Detta
sker utifrån en ångestfylld tillvaro där känslan av otillräcklighet per definition
aldrig upphävs. Jag har kallat detta för en rädslans pedagogik. Det kan inte
förnekas att konstruktionen är sinnrik eftersom projektet lyckas förena
koherensorienterad kommunikation med en tävlingsorienterad mentalitet. I en
dylik utbildningspolitik tilldelas utbildningen syftet att effektivera den kulturella
reproduktionsprocessen. Men en sådan politik beaktar inte skolans uppgift att
skapa transformations- eller förändringskompetenta medborgare. I förlängningen
kan vi se att politiken och pedagogiken i detta tänkande blir underordnade det
ekonomiska livets intressen och utveckling.
Utbildningspolitisk kursändring även inom den
högre utbildningen
Det är av helt avgörande betydelse att inse att OECD:s PISA undersökning ingår
som ett led i en tydlig utbildningspolitisk kursändring som profilerats från början
av 90-talet. I likhet med andra länder har Finland under en mycket kort tid tagit
tydliga steg mot marknadsekonomisk eller nyliberalistisk utbildningspolitik där
bl.a. prestationsmätningar och decentralisering av läroplansarbete är känne-
tecknande element. Detta syns tydligt även inom universiteten i Finland både på
organisatorisk och innehållslig nivå (jfr Bologna processen). Den av valfrihet
präglade nya lärarutbildningen i Sverige är ett paradexempel på samma filosofi –
valfrihetsfilosofin blir den nya ”dolda” läroplanen för socialisering av blivande
lärare. Sverige har f.ö. genom sina nya privatskolor, med syfte att även vara
ekonomiskt vinstbringande (jfr Kunskapsskolan), intagit en särpräglad roll bland
de europeiska länderna (Björklund, Edin, Fredriksson & Krueger, 2004).
I en tid då immateriella kvaliteter, d.v.s. kunnande och kompetens, blir av-
görande framgångsfaktorer i en s.k. postindustriell kunskapsekonomi uppfattas
21
satsningar på högre utbildning avgörande. I denna postindustriella kunskaps-
ekonomi får universiteten och den högre utbildningen en ny och avgörande roll.
De europeiska länderna vars andel av den globala industriproduktionen minskat
från 1/3 till 1/10 de gångna fem decennierna, d.v.s. från efterkrigstiden tills idag,
medan motsvarande ökning skett i Asien, upplever därför att den högre
utbildningen och forskningen som en möjlighet att hantera situationen (Brunila,
2004).
Det här ställer universiteten inför tidigare okända uppgifter. Betoningen på den
tredje uppgiften, att samverka med närsamhället, vid sidan av sanningssökandet
och ett altruistiskt tjänande av fosterlandet och mänskligheten blir därför en
betydande styrfaktor. Inom kort kan 100% av universitetens finansiering i
Finland vara beroende av antalet utexaminerade magistrar, doktorer och
vetenskapliga publikationer. Redan nu styr examina 80% av budget-
tilldelningen. Från mitten av 1990-talet tills idag har antalet doktorer stigit från
300 till närmare 1400 per år - med obefintlig tilläggsresursering för handledning.
Och det förutsätts att kvaliteten på avhandlingarna skall bibehållas på samma
nivå. Det kan noteras att då Finland för 15 år sedan låg i topp gällande
investering i utbildning i förhållande till BNP, ligger vi idag under OECD:s
medeltal.
Den externa finansieringens betydelse har ökat dramatiskt. Detta kan komma att
innebära att grundforskning äventyras. Marknaden betalar för forskning som
leder till ekonomiskt nyttig eller funktionell forskning. Likväl bör i
sammanhanget noteras att den externa finansieringen till avgörande del består av
statliga eller andra offentliga medel. Rent företagsfinansierad forskning är av
mycket blygsam omfattning i Finland. Den ökande ”externa” finansieringen
(d.v.s. fördelningen av skattemedel) handlar därför framförallt hellre om att
mekanismerna för fördelningen av forskningsmedel nu ändras. Det att
forskningsmedel konkurrensutsätts kommer med intill visshet gränsande
sannolikhet att leda till att universiteten i Finland på sikt kommer att tydligare
indelas i forskningsuniversitet, som lyckas i konkurrensen om medlen, och i
undervisningsuniversitet som står för magisterutbildning, d.v.s. en typ av
yrkeshögskoleutbildning. Till samma fenomen hör den pågående klick-
bildningen inom högre utbildning, vilket innebär att europeiska ledande
universitet bildar självstärkande konglomerat. League of European Research
Universities (LERU, http://www.leru.org/), till vilket Helsingfors universitet
tillhör, är ett exempel på detta2.
En eldfängd fråga gällande extern finansiering handlar om möjligheten att
uppbära terminsavgifter av universitetsstuderanden. Den nuvarande lag-
stiftningen hindrar detta men både Rektorsrådet i Finland, och andra instanser,
har kraftigt drivit frågan om att dessa avgifter borde tillåtas (se ex. Brunila,
2004, s. 33). Intresset är förenat med de framväxande globala utbildnings-
marknaderna som Finland genom lagstiftningen nu är förhindrad att delta i.
Finland kan inte sälja högre utbildning. Det torde vara en tidsfråga när
lagstiftningen ändras, särskilt för utländska studerandes del.
2 På denna punkt har utvecklingen varit rask sedan mars 2005, då detta skrevs, tills idag.
22
Det är dock förvånande att universiteten oproblematiskt och överlag uppfattar
den externa finansieringen som tecken på ökad autonomi. De facto har
universiteten i västliga demokratier knappast någonsin varit så styrda som idag.
Inte minst genom allt större styrda forskningsprogram som lanseras. Den
nationella styrningen genom målsättningar och prestationskrav har också ökat
kraftigt medan de statliga anslagen har stampat på stället eller minskat. Ökad
extern finansiering och mindre grundanslag med krav på ökad examinations-
frekvens och snabbare studietider, leder självklart till att den av universiteten
själv kontrollerade, fria eller obundna, forskningen naggas i kanterna.
Under 90-talet ändrades även ”den osynliga kulturen” för hur professorernas
sociala status konstituerades. En ny mentalitet fann utbredning: den framstående
akademikern var nu den som varit framgångsrik i att uppbåda externa
forskningsmedel.
Medan de etablerade forskningsorienterade universiteten välkomnar
konkurrensbaserad finansiering som de gynnas av, har mindre och yngre
universitetsorter också visat sig anpassningsbara till den nya filosofin. Inga
”akademiska” bromsar har slagit på. Universitetens nya lagstadgade uppgift,
”den tredje uppgiften”, d.v.s. krav på ökad interaktion och samverkan med
omvärlden och som samtidigt lanserats i flera länder, välkomnas och uppfattas
ytterligt naturlig. Då regionerna uppfattar universiteten som regionens motor och
som stora arbetsgivare understöds gärna verksamheten med lokala skattemedel,
men med pragmatiska argument. Kriteriet för understöd är sällan framgång på
den internationella forskningsarenan. Förhoppningen rörande utbildningens
effekter är oftast mera näraliggande. De regionala nordiska universiteten
balanserar mellan dessa verkligheter – den pragmatiskt orienterade regionala
identiteten och den vetenskapligt orienterade globala identiteten.
Vidare tecken på denna nya utbildningspolitik, som OECD:s PISA är exempel
på, är att universitetsstyrelserna begåvas med externa medlemmar till följd av
den sk. tredje uppgiften. Dekanernas och rektors maktbefogenheter har utökats.
Kollegiala beslutsnivåer har i stället utraderats3.
Det nya lönesystem som år 2005 införs vid de finländska universiteten, och som
redan genomförts i flera andra europeiska länder, uttrycker även den en
prestationsbaserad utbildningsfilosofi. Bolognaprocessen gällande universitets-
examinas yttre harmonisering arbetar i samma riktning. Idén är givetvis att inom
ett harmoniserat system är mobiliteten enklare och framförallt framstår det
europeiska universitetssystemet som ett enhetligt system i förhållande till
omvärlden.
Utbildning som handelsvara och exportartikel
Den globala kunskapsekonomin har lett till att utbildningens och framförallt den
högre utbildningens och forskningens marknadsekonomiska betydelse har ökat
kraftigt under senare decennier. De europeiska länderna har således tagit upp
3 Med den under beredning varande nya universitetslagstiftningen (2008) följer fler änd-
ringar i den anda som har beskrivits.
23
kampen om den högre utbildningen på global nivå, men är långt ifrån ensamma
om detta. Den pågående diskussionen om terminsavgifter för inhemska och
utländska studeranden är ett gott exempel på det som följer då staten tar sin
skyddande hand från universitetet. Hur minoritetsuniversitet skall klara sig i en
sådan kamp är oviss. Konceptet om Masters-program är också uttryck för
samma fenomen – grundutbildningen kan alla ta hand om, konkurrensen gäller
magisterstuderandena som lockas till studier på program som marknadsanpassats
och där tråkiga studier i discipliner fått ge vika.
Satsningar på högre utbildning i Väst förväntas också betyda inkomster.
Australiens främsta exportprodukt är redan nu utbildning. Och en febril aktivitet
pågår i Europa på denna front. I Finland har t.ex. yrkeshögskolorna i flera år
trimmats in i ett system med utbildningsprogram på engelska så att de står
färdigt rustade när terminsavgifter införs. Det är uppenbart att den rådande
utbildningspolitiska intentionen är att de västliga universiteten i framtiden
kommer att konkurrera om att sälja utbildning. Konkurrensen om studenterna
blir global.
Nationella test som rangordnar skolor
I linje med denna nya utbildningspolitiska trend har Finland under senare år
genomfört återkommande nationella prov i olika skolstadier. Skolorna har sedan
rangordnats enligt prestationerna och dessa listor har upprepade gånger
publicerats i medierna. Variationerna mellan skolorna har varit stora. Idén är
enkel: man menar att konsumenterna d.v.s. föräldrarna skall få information om
vilken ”skolfabrik” som är den effektivaste förädlaren av råvaran. Skolans
verksamhetsidé uttrycks i den lokala läroplanen. Alltså var man skall investera
sin råvara (barnen) för effektiv förädling? Rektorn blir VD och lärarna
kunskapsarbetare. Den ekonomiska retoriken har redan länge dominerat skolan
(Uljens, 1998). Modellen är ändå fundamentalt problematisk då den antar ett
kausalt förhållande mellan pedagogiska handlingar och elevresultat, läraren
producerar dock inte elevresultat.
Så har föreställningen om behovet av nationella mätningar saluförts under en
annan täckmantel både av de finländska och utländska utbildnings-
myndigheterna. Argumentet var att man med de nationella testens hjälp ville
garantera en nationellt jämlik utbildning. Ett traditionellt jämställdhetsorienterat
utbildningspolitiskt argument kom därmed att användas för att legitimera en ny
konkurrensorienterad utbildningskultur.
Den offentliga rankingen av skolor på basen av elevprestationer och som
introducerades i Finland i medlet av 90-talet, var ett helt nytt inslag i vår
skolkultur. Rankingen upprörde lärarna, eftersom alla pedagoger vet att skolans
framgång i så hög grad även beror på faktorer utanför skolan. Kritiken mot
denna nya rankingpraxis blev relativt tydligt formulerad, men fortfarande får vi
med jämna mellanrum ta del av dylika rangordningar i dagspressen. De
nationella skolmyndigheterna, som introducerade listningen, insåg inte vilket
begärligt byte detta skulle bli för offentligheten genom pressen. När
skolmyndigheterna senare velat begränsa tillgången på denna typ av information
har det hela blivit rättssak (fallet Vanda) där medierna vann. Det är givetvis
24
motiverat att nationella utbildningsmyndigheter håller sig informerade om
variationen i landet men det är skäl att förhålla sig tveksamt till det sätt på vilket
resultaten givits offentlighet. Enskilda skolor stämplas alldeles i onödan.
Under senare år har särskilt rankingen av universitet vunnit i utbredning. Pressen
har varit mycket intresserad av denna utveckling. Särskilt har det varit fråga om
samhällsorienterade veckotidningar som själva låtit genomföra rangordrningar. I
Stor-Britannien har sådana genomförts av Guardian4, i Tyskland av Der Spiegel,
Focus och Stern. Även universitet och forskningscentra har specialiserat sig på
fenomenet både i USA5 och Kina. I Finland har Högskolornas utvär-deringsråd
(Korkeakoulujen arviointineuvosta), ett nygrundat nationellt organ med säte i
Jyväskylä och underlydande undervisningsministeriet, publicerat sig kring
högskolornas effektivitet (Neittaanmäki et al., 2005).
Vad som i detta sammanhang är av avgörande betydelse är att den finländska
skol- och universitetskulturen och dess framgångar inte historiskt sett är
framvuxen som ett resultat av nationella eller internationella test eller ranking-
procedurer. Det finns snarare tecken på att den kvalitativa nivån sänkts till
förmån för de höga kvantitativa intentionerna. Ett allmänt intryck tycks t.ex.
vara att variationsvidden på dr-avhandlingarnas nivå har ökat – de har nog blivit
flera men har de blivit bättre?
Global homogenisering underlättar ekonomiskt
samarbete
Då man rangordnar skolor och länder ligger det i sakens natur att bara en kan
vinna och resten måste förlora hur små eller obetydliga skillnaderna än är.
Internationella jämförelser av detta slag utgör alltså instrument i en internationell
likriktningsprocess (homogeniseringsprocess) avsedda att underlätta mobilitet
och kommunikation mellan nationer. En globaliserad ekonomi gynnas av
gemensamma standarder på olika områden och därför sker detta också i på
utbildningens område. Det är därför inte överraskande att OECD är intresserat
av att genomföra evalueringar av detta slag.
Och något nytt är ju detta förvisso inte. Redan 1600-talets Stormaktssverige
grundade universitetet i Åbo, Dorpat, Greifswald och Lund, i nämnd ordning, i
syfte att både utveckla men samtidigt kontrollera regionerna. Andra kulturella
homogeniseringsprocesser inom nationalstater är välbekanta: skolan, myntet,
flaggan, geografin, administrationen, förvaltningen, lagarna, domstolen och
ekonomiska avtal har utnyttjats i detta avseende. Mönstret fortsätter nu på en
mellanststatlig/internationell och global nivå. Logiken är den samma. I samtliga
skeden har lokala variationer fått lov att kapitulera.
4 http://education.guardian.co.uk/universityguide2004
5 http://thecenter.ufl.edu/
25
Transnationell rangordning av den allmänbildande
skolan innebär rangordning av nationalstaten
En fråga som inställer sig är hur den nationella särarten, det språkliga och
allmänkulturella, skall hanteras i denna likriktande, prestations- och konkurrens-
orienterade utbildningspolitik? Frågan har fått blygsam uppmärksamhet. Inte
heller har frågor om karaktärsbildning, personlighet, eller internationell
solidaritet beretts utrymme i PISA-mätningarna. Elevernas sätt att tolka 1900-
talets europeiska krigshistoria har man också nogsamt aktat sig för att mäta. Det
vore otvivelaktigt intressant att se hur man skulle rangordna elever i Europa med
hänsyn till hur de förklarar orsakerna till 1900-talets krig. Den skolboksstrid som
under våren 2005 pågick mellan Japan och Kina visar att historieskrivningens
innehåll är avgörande. Dessa länder strider inte om hur väl eleverna uppnått
målsättningarna utan om vilken konstruktion av det historiska förloppet som
skall dominera, d.v.s. vilken tolkning som skall delges eleverna som den
officiella. Detta är ett exempel på att frågan om allmänbildningen är en fråga för
hela samhället. Det är inte enbart skolläraren som har att besluta i dessa frågor
enligt eget förgottfinnande. Exemplet visar också att den allmänbildande skolans
uppgifter är andra och flera än att förbereda elever med nyttiga och för
arbetslivet relevanta kunskaper.
Ett historiskt perspektiv visar att 1800-talets nationalstatliga homogeniserings-
processer avsåg att förena idén om en personlig identitet med en nationell
identitet. Allmänbildningen som en allmän bildning, d.v.s. som en bildning
gemensam för alla, för allmänheten, skulle garantera nationell enighet i ett
föränderligt samhälle. Yrkes- eller professionsutbildningens valfrihet
garanterade för sin del ett utrymme för den individuella friheten. På så sätt tänks
allmänbildningen och yrkesutbildningen som en helhet i vår västerländska
bildningstradition.
Agendan har steg för steg förändrats så att den nu aktuella utbildningspolitikens
idé är att formulera skolans uppgift med marknaden som allt starkare och
tydligare referenspunkt. Det bör observeras att detta även gäller den allmänna
bildningen, som riktar sig till elever som lyder under läro- eller skolplikt. Även
denna utbildning skall nu bevisa sig marknadsrelevant såtillvida att den mäter
praktisk problemlösningsförmåga. Det är praxisrelevanta uppgifter som eleverna
i PISA mätningen skall klara av att räkna.
Detta tyder på en viss utbildningspolitisk förvirring: vi tycks nationellt sakna en
regulativ idé som håller samman den enskilda med det kollektiva. Poängen är att
den nationella skolans allmänbildande syften ju har traditionellt varit att leverera
”marknadsrelevant” kompetens men att inte begränsa sig till den uppgiften. Den
allmänbildande skolans syften har varit att stöda en generell, översiktlig,
bildning som utgör grund för fortsatta utbildningsval. Därför har läroplanen varit
konstruerad så att den dels ger eleven beredskap att fungera i sitt dagliga liv men
samtidigt ge henne möjlighet att fortsätta sin skolgång inom områden där
matematiken är central.
Skolans syften har i det moderna samhället även varit att utveckla personlighet,
social kompetens, respekt för andra åskådningar, ett konstruerande av nationell
eller kulturell identitet, mm. På grund av att den allmänbildande skolan har både
26
denna kulturreproducerande och –transformerande uppgift liksom uppgiften att
förbereda för det civila samhället, har dess innehåll varierat med det land eller
den kultur där den finns och verkar. Skolans innehåll och mål har därför
kulturellt sett reflekterat nationens hjärta. Då den nationella skolan haft denna
uppgift förstår man att en rangordning av skolan samtidigt uppfattas som en
rangordning av landet som helhet. Då skolans läroplan uttrycker kulturen och
landets intressen blir skolans verklighet och intentioner en symbol för kulturen
överlag. Att internationella mätningar griper tag i den allmänbildande skolans
innehåll och utvärderar denna med bestämda utbildningspolitiska målsättningar
utmanar således den nationalstat som upprätthåller den allmänbildande skolan.
Och detta sker alldeles oavsett om deltagandet varit frivilligt eller är
eftersträvansvärt i övrigt. Mekanismen som opererar är likväl den ovan
beskrivna.
Parallellt med denna OECD gynnade marknadsorienterade utbildningspolitik har
den nationalstatliga skolan att även förhålla sig till andra kulturella och politiska
aggregationsprocesser. För Finland gäller detta framförallt medverkan i
Europeiska Unionen. Det är därför värt att observera att de internationella
CIVIC undersökningarna som undersökte ungdomarnas medborgerliga insikter
och färdigheter, och där de nordiska ländernas ungdomar klarade sig utmärkt,
inte väckte egentligen någon offentlig debatt överhuvudtaget (Naylor, 2004). En
annan observation rörande t.ex. Finland är att finländska ungdomar visar sig vara
passiva i sina attityder till konkret samhälleligt engagemang även om
kunskaperna i medborgerliga frågor är goda (Suutarinen, 2002).
Medborgerlig kompetens är en färskvara
Enligt den europeiska bildningstraditionen är den institutionaliserade utbildning-
ens uppgift att utveckla eleverna på ett mångsidigt sätt, d.v.s. deras personlighet,
kulturella och språkliga identitet, medborgerliga färdigheter, kunskaper och in-
sikter i varierande ämnesområden etc. OECD:s utbildningspolitik stöder emeller-
tid huvudsakligen sådana färdigheter som kan upprätthålla landets ekonomiska
konkurrenskraft. Detta är tydligt i senare års policydokument, särskilt rörande
vuxenutbildningen. Den nordiska bildningstraditionen som lagt stor vikt vid den
fria bildningen har kontinuerligt fått stryka på foten till förmån för arbetslivsan-
passad yrkesutvecklande professionsutbildning. Det är självklart så att vi inte
skall utbilda för arbetslöshet, men vi rör oss med oroande fart mot en mycket
ensidig och nyttoorienterad syn på ungdomars och vuxnas bildningsbehov. Detta
är oroande mot bakgrund av att det politiska deltagandet, och överlag intresset
för gemensamma angelägenheter, sjunker snabbt. Den europeiska demokratitra-
ditionen utmanas av denna utveckling. I en komplex och osäker värld är behovet
av utbildning som hjälper medborgarna att fatta beslut av stor betydelse. Det
växande intresset för utbildning för demokrati och medborgarskap, som vi sett
de senaste åren, är därför välkomna. Som den polska sociologen Zygmunt Bau-
mann noterat är medborgerlig kompetens en färskvara som också den måste
inkluderas i konceptet för det livslånga lärandet. Den kompetensen måste eröv-
ras av varje ny generation (Baumann, 2005).
27
Det vore dock ett misstag att se allmänbildning och yrkesutbildning, eller
personlighetsdaning och inlärning av sakkunskap och varierande färdigheter,
som varandras motsatser, eller som varandra över- eller underordnade. Läs- och
skrivinlärning som den allmänbildande skolans uppgift motsvaras i yrkes- och
professionsutbildning av en specialiserad fördjupning av denna allmänna
kompetens. Personlighetsdaning och utvecklandet av den moraliska medveten-
heten och tänkandet i den allmänbildande skolan hanteras i professions-
utbildningen av yrkesetiska problemställningar. På det sättet bildar den allmän-
bildande fostran en grund för yrkesutbildningen, men skapar samtidigt en grund
för att i framtiden överskrida den valda professionen.
Konklusion
De ovanstående synpunkterna på den samtida utbildningspolitiken uppfattas som
en nödvändig bakgrundsteckning för att förstå att OECD:s intresse att mäta
skolprestationer och rangordna länder inte är ett lösryckt fenomen utan att det
bildar en pusselbit i ett betydligt större mönster. Denna bakgrundsteckning är
viktig då vi nu skall se på variation i Finland och sedan peka på möjliga orsaker
till landets tätposition.
Referenser
Bauman, Z. (2005). Learning to walk in quicksands. KeyNote at the NERA
Congress, University of Oslo, March 10-12, 2005.
Björklund, A., Edin, P-A., Fredriksson, P. & Krueger, A. (2004). The Market
Comes to Education in Sweden: An Evaluation of Sweden’s Surprising School
Reforms. 169 p. http://www.nek.uu.se/StaffPages/Publ/P374.pdf
Brunila, A. (2004). Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmanta-
loudessa - selvityksen loppuraportti (Rapport 19/2004). Helsingfors: Statsrå-
dets kansli.
Naylor, F. (2004). OECD: The Trojan horse within. Current Concern, No
1/2004. (www.currentconcerns.ch/archive/2004/01/20040119.php)
Suutarinen, S. (2002). Tietävillä nuorilla syrjäytyneiden asenteet. Suomalaisten
nuorten yhteiskunnallinen ajattelu ja toiminta kansainvälisessä vertailussa. I:
V. Brunell, & K. Törmäkangas (red.) Tulevaisuuden yhteiskunnan rabentajat.
(ss.11-60). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
Uljens, M. (1998). Läroplansdecentaliseringen och de nya skollagarna. I: M.
Uljens, (red.) Skoldidaktiska studier (ss. 183-186). Vasa: Åbo Akademi, Pe-
dagogiska rapporter, nr. 12.
29
3. Internationella jämförande
kunskapsmätningar i ett utbild-
ningspolitiskt perspektiv
Daniel Pettersson
Pedagogiska institutionen
Uppsala universitet
Inledning
Politikens internationalisering torde vara en av vår tids stora förändrings-
processer. Ibland kommer den till uttryck genom tydliga samarbets-
organisationer som till exempel bildandet av den Europeiska unionen 1993, eller
Världshandelsorganisationen WTO 1994, men oftast är det en process som sker i
små mikroexempel som sammantaget uppfattas som en utveckling på
makronivå. Internationaliseringen påverkar inte bara politikens möjligheter och
begränsningar utan det påverkar också andra aktörer än de rent politiska i deras
agerande. I denna artikel skall relationerna mellan den politiska arenan och
skolans aktörer på dess olika nivåer diskuteras utifrån en studerad
internationalisering. I denna text exemplifieras internationaliseringen på
skolområdet med bland annat IEA:s – International Association for the Eva-
luation of Educational Achivement - internationella jämförande kunskaps-
mätningar och den av OECD genomförda kunskapsmätningen PISA –
Programme for International Student Assessment (OECD 2001: 2004). Med ett
vetenskapligt sätt att uttrycka denna relation är det enligt Lindensjö & Lundgren
(2002) en studie av relationen mellan en formuleringsarena och en
realiseringsarena med den speciella vinklingen att denna relation hamnar i nya
konstellationer beroende på en alltmer upplevd eller reellt ökande
internationalisering. Dessa nya konstellationer mellan en formuleringsarena och
en realiseringsarena får olika uttryck beroende på hur de olika samarbets-
organisationerna är konstituerade och av vilka intressegemenskaper samarbets-
organisationerna drivs. Det har också en avgörande betydelse hur de olika
kunskapsmätningarna som genomförs av samarbetsorganisationerna är
konstruerade för hur samtalet om dessa kommer att gestalta sig. Beroende på
detta kommer texten därför också att ha en historisk dimension som försöker
exemplifiera utvecklingen inom skolområdets och kunskapsmätningarnas olika
samarbetsforum. Vidare är texten skriven utifrån synen att den samhälleliga
basen konstituerar den möjliga ideologin i det rådande samhället utan att för den
skull glömma bort att ideologin också påverkar den samhälleliga basen. I detta
konstateras det att den rådande samhälleliga basen i mångt och mycket
möjliggör en ideologi starkt fokuserad på ekonomiska principer. I detta är det av
vikt att komma ihåg Gramscis (1971, 1985) tankar om att det inte är den
30
ekonomiska strukturen i sig som styr handlandet – både politiskt och icke-
politiskt – utan att det främst är tolkningen av den samma. Texten är skriven
utan ambitionen att vara heltäckande utan den skall snarare ses som en kraftig
riktningsvisare.
En alltmera internationaliserad värld
Inom både den politiska och vetenskapliga traditionen finns det av gammal hävd
en djupt förankrad tradition i att skilja mellan inrikespolitik och internationell
politik. Det gängse har varit att se politik inom länder och politik mellan länder
som två skilda ting, två politiska system som fungerar olika, som kräver olika
slags teorier och som har olika normativa frågor i centrum. Detta synsätt att
separera nationell politik från den internationella har blivit alltmera diskuterad. I
en tid när inrikespolitiken och utrikespolitiken alltmer tenderar att glida samman
är det alltmer svårt att avgöra vart den ena börjar och den andra slutar. Därför
har det blivit alltmer ogörligt att försöka analysera internationell politik som om
det vore en verksamhet med egna, särpräglade spelregler och inom vilken
inrikespolitiken skymtar förbi som endast emellanåt inträffade störningar.
Internationaliseringen förändrar politikens innehåll och villkor, men hur och
med vilka konsekvenser är emellanåt långt ifrån självklart (se t.ex. Goldmann
1999). I denna text skall det försökas utrönas i vilken mån det internationella
perspektivet får en förändrad innebörd i svensk skola och hur det omformulerar
rollerna mellan de styrande aktörerna i det svenska skolsystemet, men också hur
det omformulerar rollerna mellan de styrande och de som förväntas styras – de
aktiva eller realiserarna i skolsystemet – lärare, skolledare och elever som de
vanligast framträdande aktörerna. Detta sker dock bara på ett mycket
övergripande plan. Även om texten främst handlar om det svenska skolsystemet
är den så pass generellt hållen att den torde kunna vara generaliserbar även för
andra nationella kontexter än den specifikt svenska.
Innan vi ger oss i kast med att se på utvecklingen av politikens
internationalisering och därigenom skolans internationalisering är det på sin
plats att studera de olika begreppen internationell, internationalisering och
internationalism lite mera ingående. Enligt Goldmann (1999) ligger det en
skillnad i dessa begrepp som består i att begreppet internationell är en egenskap
som en företeelse kan ha i varierande grad. Tex. kan det talas om internationella
frågor, internationella förhandlingar och internationella organisationer. Beg-
reppet internationalisering är till skillnad från internationell ett begrepp som
benämner en förändringsprocess av något i en mera internationell inriktning än
tidigare. Internationalism är i detta en tredje företeelse som betecknar en politisk
idé eller ett politiskt program med den innebörden att samarbete och kontakter
över de nationella gränserna bör öka och att de överstatliga internationella
organisationerna bör öka i antal och betydelse. Med dessa definitioner eller
språkbruk blir det enligt Goldmann (1999) klart att det föreligger skillnader
mellan en internationell politik, internationaliserad politik och internationalistisk
politik. De har inte något givet förhållande till varandra utan tvärtom är det
viktigt att skilja mellan den del av politiken som alltid varit internationell och
den del som förr var inomnationell men som nu internationaliserats. Enligt
Goldmann (1999) behöver de tre begreppen internationell – internationalisering
31
– internationalism relateras till minst två andra begrepp som kommit att bli
tämligen allmänt vedertagna: för det första det som sedan 1970-talet gått under
benämningen transnationella relationer och för det andra 1990-talets
modebegrepp globalisering.
Keohane & Nye (1977) introducerar begreppet transnationella relationer som
snabbt kommer att bli allmängods främst bland statsvetare. I detta begrepp
skiljer författarna mellan begreppen interstate relations, transgovernmental
relations och transnational relations. Interstate relations var de relationer som
förekom mellan tex. nationerna Sverige och Finland. Transgovernmental
relations var den term som avsåg relationerna mellan delar av statsapparaterna –
tex. mellan det finska och svenska utbildningsministerierna eller mellan det
svenska Skolverket och den finska Utbildningsstyrelsen. Transnational relations
var relationer över nationsgränserna där aktörerna var andra än regeringen och
statsförvaltningen. Tex. vänortssamarbetet mellan Kaskö och Hudiksvall eller
mellan vänner och släktingar som lever på olika sidor om nationsgränsen. I den
svenska diskussionen har, enligt Goldmann (1999), distinktionen mellan
interstate och transgovernmental fått liten betydelse. På svenska används termen
mellanstatliga för båda dessa relationer. Däremot har distinktionen mellan det
mellanstatliga och transnationella fått ett större genomslag. De transnationella
relationerna är enligt Goldmann (1999) en väsentlig aspekt av politikens
internationalisering. Alltså de små mikroprocesserna av kontakter över nations-
gränserna leder till en upplevelse av en makroprocess av internationalisering.
Begreppet globalisering blev under 1990-talet något av ett modeord som kom att
användas på ett flertal olika sätt och som också kom att fyllas med olika
innehåll. Goldmann (1999) menar att i en del av litteraturen syftar global-
iseringen på den senaste fasen av en kapitalistisk utveckling under vilken
företagens transnationella aktiviteter anses ha lett till att de nationella
ekonomierna blivit alltmer integrerade eller sammansmälta med varandra.
Orsaken till denna utveckling kan vara en politisk vilja lika mycket som en
ekonomisk kraft, men det som globaliseras är främst ekonomin. Beck (1998)
menar i denna diskussion att världsmarknaden – eller ekonomin - får till effekt
att den undantränger eller ersätter det politiska handlandet. I annan litteratur är
det främst utvecklingen inom den kulturella sfären som uppmärksammas. I
denna litteratur menas det att globaliseringen innebär en tendens att kulturer blir
alltmer lika varandra. Det är dock inte bara en ökande spridning av vissa
kulturyttringar som avses i detta utan även det faktum att det också blir en
spridning över världen vad det gäller rationalistiska och instrumentella sätt att
tänka och av vissa sätt att organisera samhällslivet. I ytterligare annan litteratur
framhålls det att globaliseringen är en bred process som står för en intensifiering
i global skala av förbindelser över nationsgränser vad det gäller ekonomiska,
kulturella och politiska förbindelser. Beck (1998) menar att det är möjligt att tala
om de stora förändringarna som att det skett en informationens-, ekologins-,
ekonomins samt kulturens globalisering. Samtidigt som det också skett en
arbetsorganisationens respektive produktionens globalisering samt en med-
borgarsamhällelig globalisering. Det finns också forskare som förlagt den stora
förändringen till en civilsamhällets globalisering (Kaldor 2004). Begreppet
globalisering är ett allt annat än enhetligt begrepp. Habermas (2000) menar att
världspolitikens gamla problem även de var globala, till exempel problemen med
32
att säkra freden, skillnaderna mellan den industrialiserade västvärlden och den
övriga världen eller hotet mot den ekologiska balansen. Idag kompletteras dessa
problem med ett nytt tillkommande problem som inverkar på alla de gamla
problemen – och det är en globalisering av kapitalismen som begränsar även de
ekonomiskt dominerande staternas handlingsutrymme. Habermas (2000) hävdar
vidare att den ekonomiska globaliseringen är den centrala utmaningen för den
politiska och sociala ordningen som växte fram i Europa efter andra världskriget.
Goldmann (1999) pekar på det faktum att det är möjligt att studera den
nationella politikens internationalisering utifrån tre olika hänseenden. Det är dels
hur internationaliseringen bidrar till en omdefinition av de politiska problemen,
det är dels hur internationaliseringen bidrar till en omvandling av det samhälle
som de politiska besluten avser och det är det internationellas påverkan varpå de
politiska besluten fattas. Castells (2000) har uttryckt detta som en värld där
makten överförs till det okontrollerade och underinstitutionaliserade globala
rummet medan politiken förblir lika lokal som förut. Utifrån detta går det alltså
att särskilja tre olika aspekter – probleminternationalisering, samhälls-
internationalisering och beslutsinternationalisering. Med problem-
internationalisering avses här det förhållandet att de nationella beslutsproblemen
i en ökande utsträckning kommer utifrån. Det kan till exempel vara
miljöproblem, organiserad brottslighet, valutaoro eller flyktingproblematiken.
En allt större del av den politiska dagordningen i en nation definieras av
utländska förhållanden – alltså en allt större del av det som i en nation uppfattas
som politiska problem har sina rötter i händelser som inträffat eller åtgärder som
vidtagits utanför nationens gränser. Begreppet samhällsinternationalisering är
avsedd som en benämning för de ökande förbindelserna av alla slag över
nationsgränserna. Alltså ett ökande utbyte av varor, tjänster och personer, men
också av information och idéer. Här är det oftast ekonomins internationalisering
som förs fram.
Hallenberg (1999) förlägger början av ekonomins internationalisering till ett
ekonomiskt toppmöte mellan politiker och ekonomer som hölls i Bretton Woods
i New Hampshire, USA 1944. De ekonomer och politiker som deltog i mötet
ville skapa ett system som skulle motverka risken för nya politisk-ekonomiska
konflikter som många deltagare på mötet menade var orsaken till det pågående
världskriget. Samtidigt skulle det nya systemet öka chanserna för en global
ekonomisk tillväxt. Centralt vid Bretton Woodsmötet var att samarbetet på olika
områden skulle regleras av särskilda internationella organisationer. Resultatet av
mötet blev skapandet av tre internationella organ som skulle reglera olika
aspekter av den internationella ekonomin. På handelsområdet blev resultatet
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade som trädde i kraft 1948. På
valutaområdet blev resultatet Internationella Valutafonden - IMF – International
Monetary Fund och slutligen skapades International Bank for Reconstruction
and Development – IBRD – i dagligt tal kallad Världsbanken. Efter dessa
resultat av Bretton Woodsmötet kan man därför säga att de grundläggande
incitamenten för ekonomins internationalisering var lagda. Det var möjligt att på
det ekonomiska området internationellt börja definiera de politiska problemen
och det fanns organisationer där de politiska besluten över ekonomin kunde
fattas. Internationaliseringen av de olika nationernas samhällen avseende
ekonomin kunde därmed börja.
33
Ett annat exempel på samhällets internationalisering är den utveckling som kan
skönjas inom masskommunikationsområdet som alltmer kommit att framstå som
det viktigaste området där utbyte av idéer och information sker (Robertson
1999). Kommunikationsmediernas utveckling kan nog inte i detta sammanhang
nog poängteras för att förstå de kulturella förändringar som är förbundna med
det moderna samhällets framväxt (Thompson 2001). Även en inter-
nationalisering av marknadens aktörer vad det gäller marknadslanseringar kan
vara värt att nämna som bland annat beskrivs av Klein i hennes bok No Logo
(2002). Vad det gäller beslutsinternationalisering är det ett begrepp som försöker
fånga det faktum att en allt större del av förhållandena inom ett land behandlas
och beslutas på en internationell nivå.
Goldmann (1999) karaktäriserar internationaliseringen som en självförstärkande
process som kännetecknas av att problem-, samhälls- och
beslutsinternationaliseringen driver varandra framåt. Ekonomins
internationalisering gör varje lands ekonomisk-politiska dagordning alltmer
bestämd utifrån vilket ökar intresset för ekonomiskt - politiskt beslutsfattande på
internationell nivå vilket i sin tur ytterligare befrämjar ekonomins inter-
nationalisering. Internationaliseringen av problem-, samhälls- och besluts-
arenorna blir på så sätt självgenererande. De ovan nämnda kriserna och
omformuleringarna finns att sökas i samhällets förändringar. Det är naturligtvis
svårt att veta vilket som har gett det ena eller det andra. Det blir som det gamla
välkända exemplet - vad var först hönan eller ägget? Låt oss bara konstatera att
samhället har förändrats och detta har lett till kriser och omstruktureringar vad
det gäller välfärdsstaten, styrningen, ideologierna samt inom vårt intresseområde
utbildningssystemen.
Politiken och de politiska problemens utveckling ut-
ifrån ett skandinaviskt perspektiv
Den nordiska välfärdsstatsmodellen skulle kunna sägas ha sin bas utifrån två
förhållanden. Det kanske viktigaste är ett harmoniskt förhållande mellan arbetet
och kapitalet. I Sverige brukar detta gå under benämningen Saltsjöbadsandan
(för en diskussion om hur detta var möjligt se Schüllerqvist 1992) och i Norge
brukar man mena att detta kommer till uttryck i perioden med Johan
Nygaardsvold som statsminister som grundade sig i ett politiskt avtal mellan de
norska Arbeiderpartiet och Bondepartiet från 1935 (Karlsen 2002). Utifrån en
socialistisk ståndpunkt har detta tolkats som ett avsteg från den ursprungliga
ideologin till att mera närma sig ett pragmatiskt synsätt vad det gäller makten.
Resultatet blev att socialdemokratin i de skandinaviska länderna kom att
politiskt stå för en blandekonomi som skulle kunna karaktäriseras som en
humankapitalism (Wille 1999). Utifrån de kapitalstarka aktörernas horisont
innebar denna styrningsideologi att de på ett mera tydligt sätt var tvungna att
inrätta sig under en viss planekonomisk och politisk styrning. Arbetstagarna fick
en förstärkt roll i styrningen och kontrakt mellan arbetstagare och arbetsgivare
kom att bli en viktig styrningsmekanism. Dessa kom främst att formaliserar
genom arbetstagarorganisationerna och deras nära samröre med de social-
demokratiska partierna. Arbetstagarorganisationerna kom i denna styrnings-
34
modell att bli alltmer självständiga och de blev alltmer självständiga aktörer på
den politiska arenan med ett stort inflytande. Denna korporativa pluralism hos
arbetstagarorganisationerna kom att innebära ett komplement till den valda
demokratin som synes vara ganska så speciell för de skandinaviska länderna.
(Karlsen 2002)
Den andra basen för den skandinaviska välfärdsmodellen är en jämn ekonomisk
tillväxt som ledde till en ganska hög tolerans för ett relativt sett högt skattetryck.
Tillväxten möjliggjorde för de skandinaviska staterna att de kunde genomdriva
en politik där man byggde ut den offentliga sektorn. Denna period har i den
norska diskussionen kommit att kallas den röda vågen i den nordiska välfärds-
utbyggnaden där man la vikt på den socialdemokratiska synen på solidaritet och
utjämning. (Olsen 1986)
Avtalet mellan arbetet och kapitalet knakade dock alltmer i fogarna och under
1970-talet börjar man se klara sprickor i avtalet. Detta kom att alltmer förstärkas
under 1980-talet. Under 70-talet var det främst den så kallade oljekrisen som
innebar ett allvarligt hot mot avtalet. Detta då det påverkade tillväxten negativt i
de skandinaviska länderna. Oljekrisen låg dock samtidigt i tiden med den stora
gröna rörelsen i västvärlden där ekologisk hänsyn blev ett allt mera vanligt
begrepp. Den gröna rörelsen kom att innebära det första hotet mot den
socialdemokratiska hegemonin och nästa stora hot kom under 80-talet där det
stora hotet kom att vara en högerrörelse. Dessa menade att problemet med den
vikande tillväxten berodde på att den stora offentliga sektorn låg som en
bromskloss. Den offentliga sektorn blev därför i detta starkt ifrågasatt och det
manades till effektiviseringar. Detta ifrågasättandet förstärktes när både USA
och England fick två konservativa ledare i Ronald Reagan och Margareth
Thatcher. I denna tid uppkom också åsikten att välfärdsstaten fungerade
ödeläggande både på individen och samhället och samhällsklimatet kom att
alltmer gå från ett fokus på samhällets bästa till att förflyttas till individens bästa.
(Karlsen 2002) Denna kritik som framkom från högern gentemot vilket innehåll
som välfärdssamhället fått i den röda definitionen fann styrka och kraft i viss
samhällsvetenskaplig forskning (tex Offe 1984).
Välfärdsstatens behov och problem under 70- och 80-talen bidrar till att sätta
styrningen på den politiska dagordningen. Detta då välfärdsstaten, av bland
annat Windinge (2001), skulle kunna beskrivas som en speciell förening och
balans mellan de tre stora sfärerna i samhällslivet nämligen den offentliga
sektorn, marknaden och det civila samhället. Utifrån detta balanstänkande är det
inte svårt att tänka sig en modell där maktandelarna förskjuts mellan dessa tre
sfärer så uppstår det ett spelrum, för de tre olika sfärerna, att åter tillskansa sig
maktandelar. Då välfärdsstaten bygger på denna balans mellan de tre sfärerna så
blir det också viktigt för välfärdsstatens försvarare att bibehålla balansen och
detta görs med hjälp av att styra utvecklingen inom de olika sfärerna och på så
sätt hamnar styrningen i fokus.
Under 1980-talet och 1990-talet genomgick hela det västerländska samhället
stora förändringar som vi delvis visat ovan. Vi gick från att vara en bipolär värld
där två supermakter var klart urskiljningsbara till att bli ett samhälle med flera
olika poler och med en större grad av nätverksstrukturer (Castells 2000). När
diktaturen i det före detta Sovjetunionen föll uppkom det en stor osäkerhet vart
35
världen var på väg och i denna rådvillighet uppkom på formuleringsarenan
uppfattningen att marknadsekonomin var den enda hållbara och verkligt seriösa
lösningen för hur ett samhälle skulle styras (tex. Fukuyama 1992). För att tala
med Gramsci (1971; 1985) så blir marknadsekonomin den hegemoni som kom
att råda. En del intellektuella gick till och med så långt att de hävdade att det
västerländska samhället nått slutmålet i den mänskliga historiska utvecklingen. I
denna diskussion hävdades det av Fukuyama (1992) att den fria marknads-
ekonomin och det liberala demokratiska samhället är överlägset alla andra
samhällssystem och på så sätt utgör slutmålet i vår historiska utveckling.
Alldeles oavsett hur det förhåller sig med diskussionen ovan kan vi i linje med
Lindensjö & Lundgren (2002) konstatera att samhällets olika institutioner
alltmer kom att styras utifrån en marknadens logik och våra styrningsprocesser
genomgick en omformuleringsperiod från att mera ensidigt varit inriktade på att
omfatta en juridisk, ekonomisk och ideologisk dimension på det nationella
planet till att alltmer flyttas utanför nationens gränser. Det fanns också dessa
tankar inom den mera ortodoxa marxistiska traditionen kring styrningen i ett
samhälle kanske främst representerat genom Althusser (1968, 1976). Det skulle
alltså kunna vara möjligt att tala om en överstatlig styrning utifrån marknadens
logik som påverkade både språkbruk och de uppfattade problemen. Denna
överstatliga styrningsprocess har på senare år alltmer börjat uppmärksammas
och i det brett anslagna projektet EGSIE (Lindblad & Popkewitz 2001) har man
studerat hur denna överstatliga styrning och anpassning till en marknadsekonomi
har gestaltat sig i olika nationella kontexter. I denna anpassning har man funnit
en process som kännetecknas av “...a transition from a system of steering from
behind towards a system of steering by means of goals and results” (Lindblad &
Popkewitz 2001 s.9). I denna internationella trend har man funnit att den
samverkar med två processer av vad man kallar “deregulation and
decentralisation” (Lindblad & Popkewitz 2001 s.9). Denna avreglering och
decentralisering skapar naturligtvis en vidgning av vilka aktörer som kan agera
på formuleringsarenan, men det skapar också en situation med oklara spelregler
där de olika aktörernas befogenheter inte ligger fast.
I denna avreglerade och decentraliserade styrningsmodellen som växte fram i
samband med att den västerländska marknadsekonomin alltmer kom att överta
rollen som den enda möjliga modellen har de överstatliga samarbetsorganen
alltmer kommit att tillskansa sig en central plats på formuleringsarenan. På
skolområdet har det historiskt främst varit IEA – International Association for
Evaluation of Educational Achievement - som haft en central roll, men denna
organisation har inte utvecklats i omställningen från att vara en inom-
vetenskaplig rörelse till att bli en marknadsanpassad organisation. Istället har
OECD och på senare tid också EU och UNESCO kommit att segla upp som de
stora internationella “formulerarna” på en internationell formuleringsarenan.
Dessa har haft den organisatoriska fördelen gentemot IEA att de redan från
början varit ekonomiska samarbetsorganisationer, undantaget är UNESCO som
är en ”mänsklighetens” samarbetsorganisation, som under resans gång alltmer
intresserat sig för skolan som en tillväxtbefrämjande åtgärd (Karlsen 2002, Eide
1995), men även som ett incitament för ett livslångt lärande som man också
menar har tillväxtbefrämjande följder (Belanger & Tuijnman 1997).
36
Den politiska ordningen i de skandinaviska länderna var mellan 1930 och 1980
enligt Esping-Andersen (1985) präglad av ett samförstånd mellan arbetet och
kapitalet. Detta innebar att det fanns en acceptans mellan marknadens
möjligheter, men samtidigt dess begränsningar. Under 80-talet, men särskilt
under 90-talet sker det en förskjutning inom denna sfär. Tron på
marknadsstyrning, ökad individualism och en ökad valfrihet kom att bli tankar
som sögs upp även inom den socialdemokratiska ideologin. Socialdemokratin
höll, enligt Karlsen (2002), fortsättningsvis fast vid sina tankar om en
välfärdsstat, men detta kom att ske i en moderniserad och förändrad form. Denna
nyorientering har Tony Blairs ”hovteoretiker” Anthony Giddens försökt
sammanfatta genom uttrycket - Inga rättigheter utan förpliktelser (Karlsen 2002
s.53 Min översättning. Hämtat från Giddens 1999). Genom denna korta passus
blir det tydligt att den nya ideologin lämnar tankarna om att rättigheterna är ett
krav. Istället vill man göra rättigheterna till en valfrihetsfråga.
Globaliseringens effekter på det sociala rummet
Samtidigt med denna ideologiska omsvängning gentemot ett mera individ-
ualistiskt perspektiv har det inträffat en stor förändring när det gäller vårt sociala
rum. Denna förändring går ibland lite slarvigt under benämningen global-
iseringen.
Som en utgångspunkt för hur vi skall se på globaliseringen kan vi precis som
Giddens (1990) konstatera att en utgångspunkt för vad som menas med
begreppet är en uppfattning om en pluralistisk, världsomspännande och
senmodern period efter industrialismen. Det som nu har uppkommit i och med
den nya lokaliserade epoken är att det har börjat uppkomma nya överstatliga
kontakter som då bildar nya värdegemenskaper oberoende av nationsgränser och
tidigare värdegemenskaper. Detta är ett påstående som skulle kräva ett större
problematiserande men vi får gå vidare och konstatera att globaliseringen, eller
rättare sagt, uppfattningen av globaliseringen knyts till en uppfattning om att det
är en konsekvens av vetenskaperna och då främst informationsteknologin.
Genom denna utveckling har ”världen krympt” , enligt Karlsen (2002), och det
har blivit lättare för information, kapital och människor att interagera över stora
avstånd.
I begreppet globalisering ligger det också enligt Bauman (2004) en motsättning
om att det dels är en rörelse som påverkar alla då det är ett begrepp som relateras
till det för oss på jordklotet gemensamma. Samtidigt med denna vida definition
finns det en mera kringskuren, pragmatisk, uppfattning om vad det handlar om. I
denna uppfattning ses globaliseringen mer som en ekonomiskt, politiskt,
kulturellt och socialt fenomen som bara indirekt gäller alla. Primärt är det istället
ett fenomen som alltmer påverkar en ganska liten grupp. Denna lilla grupp skulle
utifrån ett rättvise- och jämlikhetsbegrepp kunna tolkas som en elit som både
fungerar pådrivande och utnyttjande av de möjligheter som processen skapar.
Det råder, enligt tex. Karlsen (2002) och Beck (1998), en ganska stor konsensus
om att den drivande kraften i globaliseringen är marknadsekonomin genom sin
världsomspännande aktivitet. Marknadsekonomins världsomspännande akt-
iviteter har underlättats av de nya tekniska landvinningarna som tex. IT-
37
tekniken. Detta har skapat ett incitament för snabba penningförflyttningar på en
internationell marknad. De stora frihandelsmarknaderna som EU, NAFTA och
APEC har sett ett hot i denna utveckling och de har därför kommit att -
paradoxalt nog - fungera dämpande på en skenande utveckling. Trots att dessa
organisationer har fungerat dämpande på utvecklingen så ser vi ett utvecklande
av dessa sammanslutningar till att bli en sammanslutning för den nya
globaliserade världens eliter. Detta syns i det pregnanta faktum att nästan hela
Afrika och stora delar av Asien, Sydamerika och Östeuropa i praktiken står
utanför denna sammanslutning inom globaliseringen. Globaliseringen blir på så
sätt till för en liten elit.
Söker man efter orsakerna till globaliseringen är det inte helt otroligt att man
återför dessa till ekonomiska förklaringsgrunder. Den världsomspännande
ekonomiska krisen på 70- och 80-talet försöktes lösas genom dereguleringar och
en ekonomisk liberalisering där främst USA under Ronald Reagan och
Storbritannien under Margareth Thatcher framstår som de pådrivande. Denna
nyliberala ekonomiska politik blev institutionaliserad och globaliserad genom att
den implementerades i stora internationella samarbetsorganisationer där de
viktigaste var WTO, IMF, OECD, EU, NAFTA och APEC. Inom samtliga dessa
organisationer är det en ideologisk uppfattning om frihandel och deregulerad
pengamarknad som är den gemensamma basen. Globaliseringens starkaste
försvarare har i praktiken varit storbanker, multinationella industrigrupper samt
stora mediekonglomerat. På så sätt kan de stora internationella samarbets-
organisationerna uppfattas som kapitalets förlängda arm. En följd av detta har
blivit att de internationella samarbetsorganisationerna har kunnat utöva
påtryckningar på de nationer och regioner som stått utanför de elitistiska
sammanslutningarna. För att få stöd och hjälp har man därför kunnat ställa
motkrav om att nationerna och regionerna skall öppna upp sig för frihandel och
en friare pengamarknad. På så sätt skulle globaliseringen kunna ses som den
totala segern för den nyliberala ideologin. (Karlsen 2002)
Oavsett ifall globaliseringen är en ny era som sätter oss människor i en ny
situation eller inte så har diskussionerna om globaliseringen lett till att vi på
något sätt åtminstone måste förhålla oss till diskussionen. Habermas (2000) har i
en skrift hävdat att dagens politik är i avsaknad av visioner och detta leder till att
regeringar viljelöst följer och anpassar sig till en global marknadsekonomi.
Balansen mellan stat, kultur och marknad ter sig då enligt Karlsen (2002) rubbad
eller åtminstone förskjuten. Denna rubbade balans återfinner vi också när det
gäller det svenska skolsystemet där internationaliseringen och globaliseringen
främst gör sig gällande utifrån tre linjer. Det är dels en internationalisering av
skolsystemets undervisning. Samtidigt med detta är internationaliseringen av de
olika nationernas utbildningssystem en valfrihetsbefrämjande åtgärd som
innebär att utbildningsmarknaden för elever och studenter gått från att vara lokal
och i bästa fall nationell till att bli internationell. Samtidigt med dessa två
utvecklingslinjer förekommer det en överstatlig internationalisering av skolans
styrning som dock främst kommer att tas upp under en senare rubrik.
38
Den svenska skolans internationalisering utifrån de
olika utvecklingslinjerna
När det gäller undervisningens internationalisering är det ingalunda något nytt
perspektiv. I historisk tid var gesällvandringar och bildningsresor vanliga inslag
för den enskilde att bygga upp sin kunskap. Utifrån denna långa tradition av
utländska impulser pekar Abrahamsson m.fl. (1995) på att utbildningens
internationalisering ingalunda är något nytt för vår tid. Det nya är omfattningen
av internationaliseringen. Gesällvandringarna i historisk tid gick ofta till andra
länder och utifrån detta kan man säga att dagens strävanden efter att jämföra och
ibland försöka jämställa yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet i olika länder
har en lång historia i gesällvandringarnas och lärlingsutbildningarnas utförande.
När Johan Amos Comenius under 1600-talet skriver Didactica Magna nämner
han studieresor som ett inslag i den akademiska utbildningen. Gesällvandringens
motsvarighet för patricierna var den så kallade bildningsresan – även kallad
edukationsresan eller peregrinationen. Denna bildningsresa kom att utgöra den
avslutande delen i den unge adelsmannens utbildning.
I många historiska arbeten om pedagogikens historia ser man att pedagogiska
tankar tidigt kom att utgöra ett centralt element i det västerländska kulturutbytet.
Detta är något som genomsyrar bland annat Ödman (1998), Sjöstrand (1958,
1964) och Landquist (1965). Utifrån dessa beskrivningar är det därför fullt
möjligt att anta att pedagogiken och undervisningen under en lång historisk tid
ägnat sig åt kunskapsutbyten och därför alltid stått under en process som skulle
kunna betecknas som en undervisningens internationalisering. Denna
internationalisering har dock främst rört undervisningens utförande och inte lika
mycket dess innehåll. Detta är dock en sanning med modifikation då det bland
annat i Lundgren (1989) framkommer att läroplanerna i det svenska
utbildningssystemet har en historisk förankring i den klassiska uppdelningen i
trivium och qvadrivium vilket naturligtvis återspeglar sig i undervisningens
innehåll. Utbildningens internationalisering är således ur vissa aspekter ingen ny
företeelse, men när UKÄ:s (Universitetskanslerämbetet) internationaliserings-
utredning (1974) presenteras är det utifrån en samhällelig utveckling som är
större än informationsutbytet inom den västerländska utbildningshegemonin.
Utredningen menar att det pågår en internationaliseringsprocess som ökat
beroendet och samspelet mellan olika länder och folk. Detta härrör från en,
enligt utredningen, ökning vad det gäller ekonomins och politikens international-
isering samt ett ökande omfång och snabbhet vad det gäller informationsflödet.
Utifrån detta blev det viktigt för utredningen att studera vilka implikationer detta
får för utbildningen i Sverige.
1985 fattades ett riksdagsbeslut om att ett interkulturellt synsätt skulle vara
vägledande i undervisningen samt att ett handlingsprogram skulle tas fram av
SÖ inför regeringens budgetframställning för år 1989/90. I en rapport författad
av Malmström (1991) framhålls att utbildningens internationalisering under
olika årtionden haft fokus riktat mot olika håll. Under 1960-talet hade skolans
internationalisering en huvudsaklig inriktning gentemot nord-syd konflikten då
u-länderna på allvar började tränga in i det allmänna medvetandet. Under 1970-
talet innebar den kraftiga militära upprustningen och den växande spänningen
mellan de två supermakterna till att det mer var öst-väst konflikten som kom i
39
skolans internationella fokus. Under 1980-talet kom skolans internationalisering
alltmer att gälla de europeiska förhållandena och det globala miljöhotet. Detta
återspeglade sig genom att riksdagen beslutade om särskilda medel för skolans
freds- och miljöundervisning samt att SÖ 1985 gav ut ett servicematerial
gällande fredsundervisningen. Malmström (1991) gör också en förutsägelse om
att 1990-talets internationalisering av skolan i en ökande grad kommer att ägna
sig åt internationella och globala frågor. I detta får nog Malmström anses ha fått
rätt. Utan att alltför mycket gå in på detta område om skolans international-
isering kan vi dock konstatera att de internationella frågorna alltmer kommit att
bli en del av skolans undervisning.
När det gäller utbildningsmarknadens internationalisering är inte heller detta
någon ny företeelse. Det framkommer ovan att bildningsresor och
gesällvandringar historiskt varit vanligt förekommande. Detta att vissa studenter
rest utomlands för att få del av utbildning är alltså inget nytt – det nya är, som
redan på ett flertal ställen framkommit, omfattningen av detta fenomen. 1990-
talet kom, enligt Högskoleverket (2001), att präglas av en snabb international-
isering av högskolesystemen i olika delar av världen. Rörligheten bland lärare
och studenter ökade starkt inom Europa, men även när det gällde den övriga
världen. Diskussionerna som rått under 1970- och 1980-talen om högskole-
systemens dimensionering, struktur och utbyggnad kom att tillföras en
ytterligare dimension rörande jämförelser med andra länders förhållanden och
utvecklingsgrader. Naturligtvis kom detta också att påverka förhållandena i
Sverige där en tydlig startpunkt är 1990-talets början med den ökande graden av
decentralisering som högskolesystemets styrning genomgick. Styrningen av den
högre utbildningens innehåll och omfattning kom att istället för att utgöras av
centrala program och utbildningsplaner transformeras till nya förhållanden
gällande examensordningen som innebar att högskolor och universitet fick en
ökad frihet vad det gällde utbildningens uppläggning och genomförande.
Redan under 1980-talets slut hade emellertid förslag om en internationell
anpassning av examenssystemet framkommit. Dessa förslag aktualiserades
under 1992/93 då reformbeslut fattades gällande examensordningen. Ungefär
samtidigt med detta reformbeslut kom Sverige genom det så kallade EES-
beslutet med i det europeiska samarbetet för en gemensam arbetsmarknad.
Genom EES-avtalet kom Sverige att omfattas av bland annat de EG-direktiv
gällande erkännandet av olika utbildningars kompetenskrav. Under hösten 1992
kom Sverige också att gå in i de europeiska utbildningsprogrammen Erasmus,
Comett och Tempus som från en blygsam inledning kom att innebära något av
en revolution vad det gällde det internationella studentutbytet. Detta innebar
också att frågan om att kunna tillgodoräkna sig sina utbildningsprestationer vid
olika universitet och högskolor i andra länder blev akut och därigenom
aktualiserades en rad problem kring examenssystemens jämförbarhet.
(Högskoleverket 2001)
Under hela 1990-talet ökade de svenska studenternas utlandsstudier kraftigt och
efter den svenska studiemedelsreformen 1989 – som innebar att studiemedel
utbetalades oavsett studiernas hemmahörande nation – steg antalet utlands-
studerande svenskar från några hundra till att närma sig 25 000 årligen
(Högskoleverket 2001). Naturligtvis bidrog även detta till en aktualisering av
examensfrågan. Den svenska mobiliteten var samtidigt en spegling av en kraftig
40
ökning av den internationella rörligheten som i diskussionerna kom att gå under
benämningen – den internationella utbildningsmarknaden (Högskoleverket
2001).
I detta intåg av det internationella perspektivet i det svenska utbildningssystemet
gällande utbildningens innehåll och de internationella utbildningsalternativen
spelar naturligtvis de internationella kunskapsmätningarna en roll. Detta då de
kan anses vara en aspekt av en internationell utbildningshegemonis konsensus av
vilken typ av kunskap eleverna i de olika nationerna förväntas förvärva i de olika
nationella utbildningssystemen. Det får avgörande implikationer ifall denna
konsensus av kunskaper har att agera på en nationell arena eller om de skall
konkurrera på en internationell utbildningsmarknad. Ifall det förutsätts att de
skall agera på en internationell arena får resultaten helt andra implikationer vad
det gäller konkurrensförhållanden än om det endast avser att vara en
kvalitetssäkring av det egna nationella utbildningssystemet. I detta ligger en av
förklaringarna till att kunskapsmätningarna agerar som dels utvärderingar av ett
nationellt utbildningssystem men också som en viktig konkurrensfaktor i en
värld med en ökande grad av internationalisering och globalisering. Innan vi
mera utförligt går in på detta skall vi belysa de jämförande kunskaps-
mätningarnas historia som tar en del av sin början i den komparativa
pedagogiken för att därefter mer glida in på de två stora intressenterna vad det
gäller de internationella jämförande kunskapsmätningarna – IEA och OECD. I
och med detta går vi också in och behandlar den tredje utvecklingslinjen –
nämligen den överstatliga internationaliseringen av skolans styrning genom
överstatliga beslut, men främst genom jämförelser av utbildningssystem nationer
emellan.
Den jämförande/komparativa pedagogikens historia
Det råder ingen enighet kring hur gammal den komparativa pedagogiken
egentligen är. När professorn i pedagogik vid Uppsala universitet Wilhelm
Sjöstrand (1967) skriver fram den komparativa pedagogikens historia menar han
att jämförelser mellan olika skolsystem förekom redan under antiken. Dessa
jämförelser kom att sedan längre fram i den västerländska historien bli tämligen
vanligt förekommande. De mera specifikt pedagogiska jämförelserna är dock av
ett senare datum. Intressant är att alla tre epoker som Sjöstrand (1967) tar upp
har sin upprinnelse i omvälvande krigsupplevelser. Den första epoken är efter
Napoleonkrigen då Marc-Antoine Jullien i Frankrike framhöll vikten av att
inhämta uppslag i pedagogiska avseenden från andra länder. Metoden att göra
detta var dock främst deskreptiv och tämligen subjektiv. Jullien hade planer på
att upprätta ett dokumentationscenter i Schweiz för detta syfte. Julliens tankar
återfinns i många av 1800-talets pedagogiska tankar då det var vanligt
förekommande bland pedagoger att företa resor till andra länder och andra
skolsystem för att göra studier och jämförelser. I Abrahamsson m.fl. (1995)
framhålls Per Anders Siljeström, en svensk liberal skolreformator, som ett
exempel på dessa pedagogiska tänkare som företog studieresor. 1852 utkommer
hans Resa i Förenta Staterna i två band som bland annat kommer att påverka en
av folkskolans pionjärer och senare ecklesiastikminister Fridtjuv Berg. 1868
utkommer Olof Eneroths betraktelse Om folkundervisningen i Sverige som kom
41
att publiceras i det första numret av tidskriften Framtiden. Tidskrift för
fosterländsk odling. Eneroths text speglar en strävan i att göra en bedömning av i
vilken grad ett skolväsende uppfyller generella mål – i detta fall i vilken mån
skolan ger utrymme för frihetsanda och medborgerliga ideal. Texten kan enligt
Abrahamsson m.fl. (1995) ses som ett tidigt exempel på ett försök att göra en
bedömning av den svenska skolan i en internationell jämförelse. Att bedöma det
svenska utbildningsväsendet är således inget nytt för vår tid. Enligt Sjöstrand
(1967) kom dessa jämförande tendenser att återspegla sig på 1800-talets senare
del genom arbetet med skolkommissionerna. Tydligast blir dessa tendenser i de
förberedande kommissionerna för 1865 års seminariereglemente och 1882 års
läroverkskommitté.
Nästa steg i utvecklingen är, enligt Sjöstrand (1967), den utveckling som följde
på det första världskriget. Visserligen brukar Michael Sadlers framträdande vid
sekelskiftet anges som en vändpunkt då han pekade på att uppfostran har sina
rötter i själva samhället mycket mer än i skolan och att mycket som man finner i
jämförelser är så intimt förknippat med sociala och kulturella förhållanden att
det är ogörligt att direkt överföra det till ett annat samhälle eller kultur. Detta gav
upphov till mera objektiva granskningar och mera kritiska jämförelser mera
inriktat på att finna de historiska eller samtida betingelserna för de aktuella
förhållandena i olika delar av världen. Det var dock först efter det första
världskriget som dessa strävanden blev mera livaktiga. Nu tillkom bland annat
Bureau International d´Eduction i Genève med sin Bulletin från 1925,
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht i Berlin och Internationale
Zeitschrift für Erziehung från 1931. Det uppkom också speciella forsknings-
center inriktade på internationella jämförelser som The Yearbook of Education
från 1932 och Educational Yearbook från Teachers College vid Columbia
universitetet i New York från 1924. För svensk del är påverkan från detta enligt
Sjöstrand (1967) ganska så begränsad.
Den tredje fasen i den jämförande pedagogikens utveckling tar enligt Sjöstrand
(1967) sin början efter det andra världskriget. Det fanns en bred acceptans för att
sträva mot att åstadkomma en jämförande vetenskaplig disciplin, i en mera
modern bemärkelse, genom att utföra noggranna analyser av alla relevanta
faktorer med syfte att upptäcka grundläggande faktorer bakom olika skeenden
och förhållanden på utbildningsområdet. Inom den komparativa pedagogiken
sker efter andra världskriget en utveckling som leder till att speciella
vetenskapliga sammanslutningar bildas för den komparativa pedagogiken. Bland
annat börjar UNESCO från 1955 att ge ut dokumentation avseende nationers
olika skolsystem i den successivt förnyade publikationen World Survey. Under
1950-talet möttes också ett antal forskare inom utbildningsområdet för att
diskutera en rad gemensamma forskningsproblem. Vid dessa diskussioner
framkom det ett behov av att kunna jämföra skolsystemen och elev-
prestationerna i olika länder. Forskarna trodde att man genom att undersöka
skillnaderna mellan skolsystem och undervisningsstrategier skulle kunna finna
på vilka faktorer som hade betydelse för de olika elevprestationerna. För att man
skulle få svar på dessa frågor enades man om att det skulle skapas en
organisation som bestod av för ändamålet högt kvalificerade forskare.
Organisationen som skapades kom att kallas International Association for the
Evaluation of Educational Achievment (IEA) (Skolverket 2001:a). Det är dock
42
inte bara denna organisation som under senare tid har ägnat sig åt internationella
studier - även UNESCO kan nämnas igen (UNESCO 1997). Även organisationer
som EU förtjänar att uppmärksammas genom till exempel EGSIE-projektet
(Lindblad & Popkewitz 2001). Den organisation som dock fått störst medialt
genomslag på senare år är OECD. OECD har vid en jämförelse med de ovan
nämnda organisationerna haft den fördelen att den redan från början har drivits
som ett politiskt projekt och på så sätt har deras studier och språkbruk legat
närmare en politisk arena inom vilken mycket av de utbildningspolitiska
diskussionerna förs. Vidare är OECD i jämförelse med IEA en tydlig ekonomisk
samarbetsorganisation istället för att vara en samarbetsorganisation som är
verksam inom vetenskapssamhället och som då lider av handikappet att
resultaten skall omsättas till den politiska och ekonomiska arenan, men mer om
detta senare.
IEA:s och OECD:s jämförande kunskapsmätningar
1964 genomfördes den första matematikundersökningen i IEA:s regi som kom
att kallas för First International Matematics Study (FIMS). I denna studie som
omfattade 13-åringar och avgångsklasserna på gymnasiet kom 13 nationer att
deltaga. Resultatet av FIMS visade att svenska 13-åringar var bland de sämst
presterande medan avgångsklasserna på gymnasiet visade sig ha medelgoda
resultat. Studien kom att väcka debatt i Sverige – precis som i USA som
tillsammans med Sverige hade de sämsta resultaten. Grundskolereformen som
införts 1962 ansågs av kritikerna vara orsaken till det dåliga svenska resultatet.
Detta trots att reformen hade beslutats bara två år tidigare och trots att den
största delen av eleverna ännu inte hunnit genomgå försöksverksamhetens
läroplan, och i ändå mindre grad grundskolans (Skolverket 2004:a).
Under åren 1970-71 mättes under IEA:s regi första gången kunskaperna i fysik,
kemi, biologi och ett ämne som skulle kunna gå under benämningen
geovetenskap. Dessa fyra ämnen gick inom IEA under benämningen science
eller efter svenska förhållanden NO. Det är också detta som presenteras som
FISS – First International Science Study. Förutom insamlandet av elevernas
kunskaper i NO insamlade man resultat i läsförståelse, litteraturförståelse,
samhällskunskap, engelska som främmande språk samt franska som främmande
språk. Sammantaget samlades då elevernas kunskaper in i sex ämnen och därför
kom också insamlingsförfarandet att gå under benämningen sexämnes-
undersökningen. I denna undersökning deltog 19 länder där undersöknings-
gruppen var 10-åringar, 14-åringar och elever i gymnasiets avgångsklass. I FISS
uppvisade de svenska eleverna ett tämligen varierande resultat i de olika
åldersgrupperna vid en jämförelse med de andra deltagande länderna, men det
genomsnittliga resultatet låg i nivå med hela undersökningens medel. På
gymnasienivå hävdade de svenska eleverna sig mycket bra då de
medelvärdesmässigt kom att hamna på femte plats. Resultatet i FISS visade att
en lågdifferentierande gymnasieskola, som den svenska, kunde leda till lika goda
resultat som de högpresterande eleverna i en selektiv högdifferentierande
gymnasieskola. FISS visade också att ju större rekryteringsbredd en gymnasie-
skola hade ju större andel av åldersgruppen nådde hög eller medelgoda
kunskapsnivåer. (Skolverket 2004:a)
43
Den andra internationella matematikstudien som genomfördes av IEA – Second
International Mathematics Study (SIMS) – genomfördes 1980 med 17
deltagande länder. För att få en jämförelse av elevernas kunskaper över tid
ingick 41 uppgifter från 1964 års prov för 13-åringar i 1980 års undersökning.
Den genomsnittliga lösningsfrekvensen för dessa uppgifter kom att hamna på
samma nivå i de två olika mätningsomgångarna. Resultaten som kom att
presenteras 1984 visade att de svenska eleverna i år sju uppvisade en i stort sett
oförändrad resultatbild sedan 1964 – alltså en fortsatt låg prestationsnivå bland
13-14-åringar, men en god eller medelgod bland gymnasieeleverna. Av 1980 års
resultat för 13-14-åringar var de svenska eleverna mycket dåliga i jämförelse
med många andra industriländer. De svaga resultaten i SIMS kom att leda till
något av en krisdebatt i Sverige och i juni 1985 tillsattes en sakkunniggrupp
inom utbildningsdepartementet. Gruppen kom att avlägga ett antal synpunkter
till departementet under hösten 1985 och i budgetpropositionen under januari
1986 togs matematikproblemet upp och det föreslogs en rad åtgärder.
Sakkunniggruppens rapport publicerades i maj 1986 i DsU 1986:5. Den så
kallade matematikkrisen under mitten av 1980-talet kom att resultera i ett
intensivt och omfattande arbete med utveckling av fortbildningslitteratur och
aktiviteter i flera steg, bland annat det politiska åtgärdspaketet som innehöll ett
trettiotal omedelbara åtgärder och ett tiotal på längre sikt för att förbättra
matematikundervisningen i det svenska skolsystemet. Skolöverstyrelsen tillsatte
vidare en utvecklingsgrupp som skulle planera och genomföra utbildnings-
insatser inför en obligatorisk studiedag för alla lärare i matematik samt planera
och samordna olika typer av insatser som stöd till fortbildnings- och
utvecklingsarbete i ett längre perspektiv. Samtidigt fick också matematikämnet
en starkare ställning inom lärarutbildningen samtidigt som inträdeskraven i
matematik höjdes på lärarutbildningen. Den direkta inverkan som SIMS hade på
skolsystemets innehåll torde utifrån detta därför ha varit relativt omfattande.
(Skolverket 2004:a)
IEA genomförde 1983 och avrapporterade 1988 sin andra internationella studie i
naturvetenskap SISS – Second International Science Study. I denna kom 24
länder att delta där undersökningsgruppen kom att bestå av tre olika
huvudgrupper – kallade populationer av elever. Population 1 utgjordes av elever
i den årskurs i vilken de flesta 10-åringar går – för Sveriges del innebar det
elever i årskurs fyra. Population 2 bestod av elever i den årskurs i vilken de
flesta 14-åringar går – årskurs åtta för Sverige. Population 3 bestod av
gymnasieskolans avgångsklasser med inriktning på naturvetenskap eller teknik –
för Sveriges del innebar det elever i år tre på den naturvetenskapliga linjen eller i
år fyra på den tekniska linjen. Resultaten i SISS var för Sveriges del mycket
goda vad det gällde resultaten för grundskolans del och ganska goda –
medelgoda – vad det gällde gymnasiet (Riis 1988). Massmediaintresset för SISS
var dock inte alls lika intensivt som det varit för SIMS men rapporten framhöll
ett flertal intressanta fakta som att det mellan 1970 och 1983 i Sverige skett en
prestationshöjning över tid vad det gällde kunskaperna i naturvetenskap.
(Skolverket 2004:a)
Förutom de stora kunskapsmätningarna – FIMS, FISS, SIMS och SISS –
genomförde IEA två långt mindre uppmärksammade kunskapsmätningar – en i
uppsatsskrivning 1985 och en i läsförståelse 1991. Läsförståelsetestet från 1991
44
byggde vidare på data insamlade i sexämnesundersökningen från 1970. I denna
undersökning deltog 31 nationer och det var 9-åringar och 14-åringar som
testades. Resultaten visade för svenskt vidkommande att de svenska elevernas
prestationsnivå bestått eller förbättrats mellan 1970 och 1991. (Skolverket
2004:a)
När planerna för en tredje matematikundersökning och så småningom också en
tredje undersökning i naturvetenskap började ta form insåg IEA att dessa om
möjligt borde samordnas. En utlösande faktor i detta torde vara att den
dåvarande presidenten i USA:s – George Bush – beslut att vitalisera den
amerikanska industrin genom att hämta in det kunskapsförsprång som han
menade att bland annat Japan skaffat sig på USA:s bekostnad (Skolverket 2004).
Sverige kom att deltaga i denna undersökning kallad TIMSS – Third
International Mathematics and Science Study. Resultaten av TIMSS 1995 var
bättre än tidigare kunskapsmätningar där Sverige kom att bli ett genomsnittsland
där fördjupade analyser visade att det bland 13-åringarna i Sverige skett en klar
resultatförbättring jämfört med mätningarna 1980. De svenska 13-åringarna kom
att ligga över det internationella genomsnittet vad det gällde statistik och
sannolikhetslära, mätningar och taluppfattningar. Däremot presterade de svenska
eleverna under det internationella genomsnittet vad det gällde algebra och
geometri. De svenska elevernas prestationer i matematik visade sig dock vara
mera homogena än många andra länders resultat där också skillnaderna mellan
pojkar och flickor var relativt små. (Skolverket 2004:a)
I TIMSS beskrivs också Sverige som ett genomsnittsland vad det gällde
kunskaperna i naturvetenskap bland 13-åringarna. De svenska eleverna låg
alldeles över genomsnittet och kunde kunskapsmässigt jämföras med länder som
Norge, USA och Kanada. Vidare var det så att jämförelser mellan uppgifter som
förekommit i både SISS 1983 och TIMSS 1995 visade på att de svenska
eleverna gjort förbättringar över tid. Det fanns dock en del frågor som hade lägre
resultat i TIMSS 1995 än i SISS 1983 och det gemensamma för dem var att de
inte handlade om så kallade vardagskunskaper (Skolverket 2004:a).
Under åren 1999 och 2000 genomförde IEA sin andra studie av elevernas
kunskaper och uppfattningar vad det gäller demokrati- och samhällsfrågor. Den
första internationella studien inom detta ämnesområde hade genomförts av IEA
redan 1975 i en mindre studie. Undersökningen från 1999 och 2000 går under
benämningen Civicundersökningen. Civicundersökningens resultat har publi-
cerats i två internationella rapporter och i två svenska rapporter (Skolverket
2001:b, 2003).
IEA:s tredje internationella studie i läsförståelse kallad PIRLS – Progress in
International Reading Literacy Study – är en studie av läskompetensen bland 9-
och 10-åringar. Studiens fokus sattes på tre områden – läsförmåga, läsvanor samt
attityder och sammanhang för läsinlärning. Datainsamlingen gjordes 2001 i 35
deltagande nationer. De svenska eleverna i år fyra hade de bästa resultaten av
alla deltagande länder medan eleverna i år tre hamnade något lägre, dock över
studiens genomsnitt. En förklaring till detta resultat kan vara att alla elever i år
fyra var ett halvår äldre än genomsnittsåldern för undersökningen och eleverna i
år tre var ett halvår yngre än genomsnittet (Skolverket 2004). I en parallellstudie
med PIRLS kallad TREND jämfördes resultaten från IEA:s läsförståelsetest från
45
1991 med datainsamlandet från 2001. TREND-studien genomfördes i nio
nationer vid vilken det framkom att de svenska resultaten i läsförståelse 1991 var
det bästa bland de nio deltagande nationerna, men 2001 hade de svenska
resultaten glidit ner till plats nummer sex av nio. I TREND-studien framkom det
också att de svenska elevernas resultat var det enda resultat som var signifikant
försämrat mellan de två mätningarna. (Skolverket 2004:a)
Den senaste kunskapsmätningen genomförd av IEA är TIMSS 2003 – Trends in
International Mathematics and Science Study – i vilken 50 nationer deltog. I
Sverige deltog 160 skolor med en eller två klasser vardera vilket innebär att
4000 elever i år 8 deltog. TIMSS 2003 kan anses vara särskilt intressant då den
avser att mäta kunskapsnivån vid mättillfället, men också att göra en jämförelse
över tid från 1995 till 2003. För att förena dessa båda syften använder IEA sig av
ett antal äldre sekretessbelagda uppgifter från 1995 samt ett antal nykonstruerade
uppgifter med utgångspunkt i de läroplaner som gäller idag.
Precis som jag skriver inledningsvis är den komparativa pedagogiken eller de
internationella jämförelserna inte någon ny företeelse. Det nya ligger snarare i
omfattningen och betydelsen av fenomenet. Att skriva fram de internationella
jämförelsernas historia så intimt förknippad med utvecklandet av IEA är
naturligtvis också långt ifrån oomstritt. Anledningen att jag ändå gör det beror på
att det jag söker är de internationella jämförelsernas påverkan på skolans
styrning och samtalet om skolan. I detta spelar IEA en roll som en internationell
normativitetsskapande organisation. Vad det gäller den komparativa peda-
gogikens roll är detta vetenskapliga studium behäftat med ett antal påpekanden
som det kan vara av värde att föra fram till belysning och som också till stor
grad gäller påpekanden kring de internationella jämförelserna genomförda av
organisationer som IEA och OECD.
Sjöstrand (1967) uppmärksammar detta delvis när han skriver om den
komparativa pedagogikens metodproblem som synliggörs i den komparativa
pedagogikens arbetssätt. Sjöstrand tycks mena att vid all komparativ pedagogik
studeras ett visst geografiskt område samtidigt som forskaren genomför den
komparativa studien. Detta arbetssätt är enligt Sjöstrand tvådelat där det dels
krävs en deskription av det geografiska området där forskaren har att använda
alla tänkbara källor och dels en interpretation som anlägger synpunkter på
framlagda fakta såsom komponenter i ett visst givet samhälle eller samhälls-
system. I detta arbete menar Sjöstrand att en historisk analys inte är nog utan det
krävs av forskaren att ta hjälp av t ex sociologi, statskunskap, socialpsykologi
eller statistik. Det är först när forskaren beaktar både deskriptionen och
interpretationen som det är möjligt att genomföra en tertium comparationis
vilken sedan kan vara fruktbar för jämförelser med andra tertium comparationis.
Denna påpekan från Sjöstrand kring den komparativa pedagogiken liknar på
många sätt de invändningar som idag brukar riktas mot de internationella
studierna där det hävdas att studierna och mätningarna är behäftade med en
kulturell bias där en anglosaxisk skolkultur och metoder får en alltför stor tyngd
på bekostnad av andra kulturer (Skolverket 2004:a).
Det kommer alltmer att växa fram en kritik gentemot IEA:s kunskapsmätningar
då det skapas en allmän bild om att IEA:s studier så entydigt studerar
läroplanskunskaper och att det i mätningarna blir ett för ensidigt fokus på de
46
västerländska och då främst de anglo–saxiska läroplanerna. Det växer också
fram en kritik gentemot IEA att det som testas och de svar som ges i för liten
grad är policyrelevanta frågor för de på formuleringsarenan aktiva
intressenterna. I detta kommer OECD att växa fram som svaret på formulerarnas
förväntade undersökningar. Organisation for Economic Cooperation and
Development – OECD – är en global organisation med 32 medlemsländer där
syftet är att hjälpa medlemsländernas regeringar att undersöka ekonomiska och
sociala områden i syfte att hjälpa dessa att fatta optimala beslut. Inom OECD ses
utbildning som en viktig ekonomisk utvecklingsfaktor och därför har OECD
sedan tidigt 1990-tal arbetat med att finna på indikatorer som kan bidra till att
öka utbildningsprestationerna i medlemsländerna. Dessa indikatorer publiceras
på årlig basis i publikationen Education at a Glance (tex. OECD 2002) I dessa
publikationer presenteras olika jämförande mått och kvantitativa beskrivningar
av medlemsländernas utbildningssystem och deras olika satsningar på
utbildningen. Syftet med detta är att medlemsländerna genom publikationen
skall kunna upptäcka sina egna utbildningssystems styrkor och svagheter. Under
1990-talet förs det dock upp för diskussion att det har saknats regelbundna och
tillförlitliga mått på ländernas utbildningsprestationer. Utifrån denna kritik
väcktes det därför tankar om att organisationen skulle utveckla en internationell
jämförande kunskapsmätning – detta kom att utvecklas till PISA – Programme
for International Student Assessment. Det nya med denna undersökning var att
den hade som ambition att vara mer policyrelevant än de tidigare studierna i
IEA:s regi samt att det istället för att vara mätningar av läroplanskunskaper
istället skulle mäta kunskaper som ansågs vara av värde för det framtida
samhällslivet.
Den första av OECD:s undersökningar på utbildningsområdet var International
Adult Literacy Survey – IALS – som undersökte hur vuxna kunde använda sin
läsförmåga i sitt dagliga liv. Denna undersökning genomfördes i flera omgångar
under 1994-96. I Sverige kom 2 645 personer att deltaga i åldrarna 16-65 år.
Resultatet visade på att vuxna i Sverige hade den bästa läsförmågan av de 11
deltagande länderna. Denna studie ledde till att OECD också ville mäta vuxnas
problemlösningsförmåga, förmågan att samarbeta samt att använda information
och informationsteknologi. I denna studie kallad ALL deltar inte Sverige.
(Skolverket 2004.a)
Nästa studie som genomfördes av OECD var PISA 2000 som avrapporterades i
december 2001 (OECD 2001). PISA studierna har som mål att återkomma med
treårsintervall och där fokus skall skifta mellan läsförståelse, matematik och
naturvetenskap. PISA 2003 (OECD 2004) presenterades i december 2004 med
fokus på matematik men, i denna första fas av PISA låg fokus på läsförståelse,
men även kunskaper i matematik och naturvetenskap mättes till en mindre del.
Denna studie kom att väcka ett mycket stort medialt intresse. I
läsförståelseprovet hade de svenska 15-åringarna – som var den grupp som
studerades i testet – ett genomsnittligt resultat som låg över OECD-medel.
Endast Finland, Kanada och Nya Zeeland hade signifikant bättre resultat än
Sverige i kunskapstestet där 32 länder deltog. I alla de deltagande länderna
presterade flickor ett bättre resultat än pojkarna och för Sveriges del var denna
skillnad betydligt större än OECD-medel. I Sverige presterade flickor i
genomsnitt 37 poäng bättre än pojkar då OECD-medel låg på 29 poäng. Detta
47
vid testet där medelvärdet låg på 500 poäng med en standardavvikelse med 100
poäng. I och med detta kom Sverige att tillhöra den tredjedel av nationer där
skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat var bland de största.
I matematik hade de svenska eleverna ett resultat som låg strax över det för
OECD genomsnittliga och det kom att vara åtta nationer som hade signifikant
bättre resultat än de svenska eleverna. Även i naturvetenskap kom de svenska
eleverna att ligga strax över OECD:s medel. När det gällde resultaten i
matematik och naturvetenskap gick det inte i Sverige att uppmäta några
signifikanta skillnader mellan könen. (OECD 2001, Skolverket 2001:a, 2004:a) I
PISA 2003 (OECD 2004) hade de svenska resultaten försämrats vad det gällde
matematik, men resultaten låg fortfarande över OECD:s medel. Det positiva i
rapporten var att de svenska eleverna uppvisade en liten grad av ängslighet inför
matematikämnet samt skillnaderna inom skolorna var fortsatt större än de mellan
skolorna vilket visar på att det svenska skolsystemet fortfarande är relativt
likvärdigt.
Utöver resultaten på elevnivå visade dock PISA att det svenska skolsystemet
skulle kunna sägas hålla en hög grad av likvärdighet jämfört med många andra
länder. Sverige hade för det första en relativt liten variation i elevresultaten, för
det andra en liten variation mellan olika skolor och för det tredje hade elevernas
socioekonomiska bakgrund inte lika stor påverkan på resultaten som i många
andra av de deltagande länderna. (OECD 2001:a; Skolverket 2001, 2004) Den
socioekonomiska bakgrundens betydelse har dock blivit mera uppenbar i PISA
2003 för svensk del (OECD 2004; Skolverket 2004:b).
Internationella jämförande kunskapsmätningars
funktion i de nationella kontexterna
Texten ovan har haft som utgångspunkt att den samhälleliga och kontextuella
verklighet som människor lever i bidrar till hur de också agerar inom olika
arenor. Det som har varit av intresse för oss har varit de internationella
jämförande kunskapsmätningarnas i ett utbildningspolitiskt perspektiv. För att
försöka förklara varför de internationella jämförande kunskapsmätningarna
uppkommer och varför de får den reception och tolkning de får har en ganska så
bred bild målats upp av samhälleliga förändringar. Den första delen av texten har
laborerat med en föreställning om att det politiska, men också det icke-politiska,
medvetandet har internationaliserats. Människor idag tvingas på ett eller annat
sätt att förhålla sig till fenomen som ligger utanför den egna nationen. Efter detta
har det anlagts ett mera ensidigt skandinaviskt perspektiv där välfärdsstaten har
spelat en central roll. Välfärdsstaten hade möjlighet att uppkomma då det kunde
tillskapas en ”borgfred” mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Denna
”borgfred” bestod så länge det också rådde en ekonomisk tillväxt. När tillväxten
stagnerade visade sig välfärdsstaten ha vissa inneboende problem som ledde till
en revitalisering av nyliberala idéer eller som det också har kallats
ekonomismen. Texten visar också på att den så kallade globaliseringsprocessen
ledde till förändringar vad det gällde det globala rummet i den riktning att
människor har en upplevelse av att ”världen krympt”.
48
Efter detta går texten in och studerar hur den svenska skolan internationaliserats
utifrån främst tre olika nivåer. Det är dels att styrningen av den svenska skolan
har internationaliserats genom ett antal överrenskommelser och avtal på en
överstatlig nivå samt det aktiva deltagandet i internationella jämförande
kunskapsmätningar, det är dels en internationalisering av undervisningens
innehåll och det är dels en internationalisering av en gemensam utbildnings-
marknad. Alla dessa samhälleliga/kontextuella förändringar inverkar på att det
blir allt mera meningsfullt för formulerare, men också realiserare, att göra
internationella jämförelser vad det gäller den egna nationens skolsystem. Detta
är så att säga den grund som IEA:s och OECD:s kunskapsmätningar har att
bygga på. Texten visar på ett relativt tydligt sätt att IEA och OECD landar i en
internationell kontext där ”manegen redan är krattad” för dem. Parallellt med
denna samhälleliga process visar texten att jämförande pedagogik inte är någon
ny företeelse inom utbildningssystemens utveckling. Den har en lång tradition,
men det nya torde vara att den jämförande pedagogiken historiskt främst varit
kvalitativ till sin natur, men att den senare utvecklingen, med en mera nyliberal
och konkurrensbefrämjande samhällelig ideologi, alltmer tenderar att bli
kvantitativ.
Denna text leder oss till att vi kan uttala oss om de internationella jämförande
kunskapsmätningarna utifrån två olika förklaringsgrunder som båda delvis
förklarar varför ”suget” efter internationella jämförande kunskapsmätningar är
så starkt. Den ena delen har att göra med de internationella jämförande
kunskapsmätningarnas natur och den andra om användbarheten av de samma.
Alla länder som deltar i en internationell jämförande kunskapsmätning torde
göra detta då de vill ha svar på sin nations utbildningssystems svagheter och
styrkor. Det som efterfrågas i detta är alltså hur de olika nationerna skall kunna
optimera sina utbildningssystem. De vill helt enkelt effektivisera utbildnings-
systemen. Kunskapsinnehållet och utbildningens mål som skall förmedlas i de
olika nationernas skolsystem varierar nationer emellan, men det gemensamma är
att man vill optimera processen på vilket sätt detta skall förmedlas. I detta bidrar
de internationella jämförande kunskapsmätningarna på ett positivt sätt enligt
dem som fattar besluten om att deltaga. Detta leder mig till att hävda att de
internationella jämförande kunskapsmätningarna är en teknologisk/instrumentell
metod för att effektivisera reproduktionsprocessen. Vad som skall reproduceras
råder det dock ingen enighet nationerna emellan om. Häri ligger det närmast
geniala med de internationella jämförande kunskapsmätningarna – den är nära
nog applicerbar på alla nationella och regionala kontexter. En jämförelse där
själva jämförelsen hamnar i centrum istället för det som mäts har en närmast
universell tolkningsmöjlighet. Ett system av jämförelser går också väl ihop med
den nyliberala ideologin då jämförelser alltid kan fungera som konkurrens-
incitament. Det genererande i processen blir då de olika nationernas vilja att
kunna stoltsera med det mest effektiva skolsystemet och i detta glöms lätt
kunskapsinnehållet och utbildningssystemens nationella mål bort – eller det
kanske aldrig har varit det viktiga? Häri ligger också anledningen till att OECD:s
mätningar under senare år sprungit ifrån IEA:s i betydelse då IEA mäter
läroplanskunskaper medan OECD mäter kunskaper som av någon anses vara
viktiga i framtiden. Dessa någon som avses i meningen innan är de politiska
aktörerna som leder arbetet i OECD och då dessa är demokratiskt valda är det i
49
slutändan vi själva som har denna uppfattning och denna vår uppfattning står
under påverkan av de samhälleliga förändringar som jag inledningsvis skisserade
upp i texten. På så sätt skulle det kunna sägas att de samhälleliga förändringarna
leder till att det sker en förändring i det vi skulle kunna kalla en internationell
utbildningsideologi. I detta kan det vara av vikt att minnas Margaret Archers
ord:
” There is nothing more pointless than the debates which have now lasted for centu-
ries about the ideal nature of education. The only function they serve is in helping in-
dividuals and groups to clarify their educational goals, to recognize the implications
of their chosen aimes, and sometimes to get others to share them.” (Archer 1979 s.4)
Detta citat leder mig in på mitt nästa ställningstagande som berör de
internationella jämförande kunskapsmätningarnas funktion och användbarhet. I
de nationella kontexterna landar de internationella jämförande kunskaps-
mätningarna i olika politiska diskussioner där de tjänar ett syfte i att de fungerar
som att legitimera eller dislegitimera en förd skolpolitik. Detta då de
internationella jämförande kunskapsmätningarna besitter en konotation av
vetenskaplighet som också byggs upp av hårda kvantitativa data. De inter-
nationella jämförande kunskapsmätningarna tjänar i detta sitt syfte genom att de
för de olika aktörerna kan tjäna som ett bevis för något som de olika aktörerna
redan tror sig veta. De fakta som framkommer vid en internationell jämförande
kunskapsmätning ligger där som en ”sanning” och kan av de olika aktörerna
tolkas, ideologiseras och politiseras. Den andra funktionen som de inter-
nationella jämförande kunskapsmätningarna har när de landar i en nationell
kontext är att de för de olika skolaktörerna kan tjäna ett syfte som en relativt
högt fungerande nulägesbeskrivning, men de kan också fungera som en
legitimering av den vision de olika skolaktörerna har om framtidens skola.
Slutsatsen av denna text skulle därför kunna summeras som att den samhälleliga
förändring vi genomgått med en ökande internationalisering och en ökande grad
av ekonomism också spiller av sig på en verksamhet som utbildningssystemet. I
detta blir de internationella jämförande kunskapsmätningarna med sin
jämförande aspekt – och genom sin funktion som konkurrensincitament – en
fullständigt rationell utveckling som leder mig till att hävda att ifall vi inte redan
haft de internationella jämförande kunskapsmätningarna så hade vi varit tvungna
att uppfinna dem. Den stora frågan blir istället ifall vi anser det riktigt att
konkurrensutsätta utbildningen och ifall vi anser det rätt och riktigt att
utbildningssystem skall styras av ekonomismens principer – och vart finns
motståndsrörelsen mot konkurrensutsättande och ekonomism idag? Kanske
skulle denna motståndsrörelse istället för att kritisera aspekten av en ideologi –
de internationell jämförande kunskapsmätningarna – kritisera själva ideologin
som har effekten att den skapar en rationalitet i att jämföra olika
utbildningssystem.
Referenser
Abrahamsson, K., Fägerlind, I., Husén., T. & Ringborg, E. (1995). Europasko-
lan. Svensk utbildning och det nya Europa. Stockholm: Fritzes.
Althusser, L. (1968). För Marx. Lund: Cavefors.
50
Althusser, L. (1976). Filosofi från proletär klass-ståndpunkt. Lund: Cavefors.
Archer, M. (1979). Social Origins of Educational Systems. London: Sage.
Bauman, Z. (2004). Samhälle under belägring. Göteborg: Daidalos.
Beck, U. (1998). Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga
politiska svar. Göteborg: Daidalos.
Belanger, P. & Tuijnman, A. (eds.). (1997). New Patterns of Adult Learning: A
Six-Country Comparative Study. New York: Pergamon Press.
Castells, M. (2000). Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band I.
Nätverkssamhällets framväxt. Göteborg: Daidalos.
Eide, K. (1995). OECD og norsk utdanningspolitikk. En studie av internasjonalt
samspill. Oslo: Utredningsinstituttet for forskning og høyre utdanning.
Fukuyama, F. (1992). Historiens slut och Den sista människan. Stockholm: Nor-
stedts.
Giddens, A. (1999). Den tredje vei. Fornyelse av sosialdemokratiet. Oslo: Pax
Förlag.
Goldmann, K. (1999). Politikens internationalisering – introduktion. I Gold-
mann, K., Hallenberg, J., Mörth, U. & Robertson, A. (1999). Politikens inter-
nationalisering. Lund: Studentlitteratur.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Edited by Hoare, Q.
& Nowell-Smith, G. London: Lawrence and Wishart.
Gramsci, A. (1985). Selections from Cultural Writings. Edited by Forgacs, D. &
Nowell-Smith, G. London: Lawrence and Wishart.
Habermas, J. (2000). Den postnationella konstellationen. Göteborg: Daidalos.
Hallenberg, J. (1999). Internationell politisk ekonomi. I Goldmann, K., Hallen-
berg, J., Mörth, U. & Robertson, A. (1999). Politikens internationalisering.
Lund: Studentlitteratur.
Högskoleverket (2001). Internationell jämförbarhet & nationell styrning – aktu-
ella perspektiv på högskolans examensordning. Högskoleverkets rapportserie
2001:10R. Stockholm: Högskoleverket.
Kaldor, M. (2004). Det globala civilsamhället. Göteborg: Daidalos.
Karlsen, G. E. (2002). Utdanning, styring og marked. Norsk utdanningspolitikk i
et internasjonalt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.
Keohane, R. O. & Nye, J. S. Jr. (1977). Power and Interdependence: World
Politics in Transition. Boston: Little, Brown.
Klein, N. (2002). No Logo: Märkena, Marknaden, Motståndet. Stockholm: Ord-
front Förlag.
Landquist, J. (1965). Pedagogikens historia. Lund: Gleerups.
Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.). (2001). Education governance and social
integration and exclusion: Studies in the powers of reason and the reason of
power. A report from the EGSIE project.. Uppsala: Department of Education,
Uppsala university, Uppsala Reports of Education 39.
51
Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2002). Utbildningsreformer och politisk styr-
ning. Stockholm: HLS Förlag.
Lundgren, U. P. (1989). Att organisera omvärlden. En introduktion till lä-
roplansteori. Stockholm: Utbildningsförlaget.
Malmström, I. (1991). Internationaliseringen i skolans undervisning. Redovis-
ning av en enkätundersökning till landets skolledare och skolchefer. Rappor-
ter – planering, uppföljning, utvärdering. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
OECD (2001). Knowledge and Skills for Life. First Results from PISA 2000.
Education and Skills. Paris: OECD.
OECD (2002). Education at a Glance. OECD Indicators 2002. Paris: OECD.
OECD (2004). Learning for Tomorrow´s World. Paris: OECD.
Offe, C. (1984). Contradictions of the welfare state. Contemporary politics,
London: Hutchinson.
Olsen, J. P. (1986). Foran en ny, offentlig revolusjon. I Nytt norsk tidsskrift nr. 3.
Riis, U. (1988). Naturvetenskaplig undervisning i svensk skola. Vad säger forsk-
ningen? F88:1. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
Robertson, A. (1999). Medierna och internationaliseringen. I Goldmann, K.,
Hallenberg, J., Mörth, U. & Robertson, A. (1999). Politikens internationalise-
ring. Lund: Studentlitteratur.
Schüllerqvist, B. (1992). Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten.
Stockholm: Tiden.
Sjöstrand, W. (1958). Pedagigikens historia II. Sverige och de nordiska grann-
länderna till början av 1700-talet. Lund: Gleerups förlag.
Sjöstrand, W. (1964). Pedagogikens historia. Ifrån antiken till första världskri-
get. Lund: Gleerups förlag.
Sjöstrand, W. (1967). Inledning. I Sjöstedt, C. E. & Sjöstrand, W. (1967). Skola
och undervisning i Sverige och andra länder. Stockholm: Natur & Kultur.
Skolverket (2001:a). PISA 2000 – Svenska femtonåringars läsförmåga och kun-
nande i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stock-
holm: Liber.
Skolverket (2001:b). Ung i demokratin. En studie av ungdomars demokratiska
kompetens. Rapport 210. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2003). Ung i demokratin. Gymnasieelevers kunskaper och attityder i
demokrati- och samhällsfrågor. Rapport 232. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2004:a). Internationella studier under 40 år. Svenska resultat och
erfarenheter. Stockholm: Fritzes.
Skolverket (2004:b). PISA-2003 – svenska femtonåringars resultat från den
internationella studien PISA 2003. Stockholm: Skolverket.
Thompson, B. J. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos.
UNESCO (1997). 50 Years for Education. Paris: UNESCO.
52
Universitetskanslerämbetet (1974). Utbildningens internationalisering. Slutbe-
tänkande (betänkande V) från UKÄ:s internationaliseringsutredning. UKÄ-
rapport nr.21 1974. Stockholm: Universitetskanslerämbetet.
Wille, T. (1999). Kringsatt av fiender. Utdanningspolitikk i klemme mellom pe-
dagogiske idealer og naeringslivets intresser? Tromsö: Universitetet i
Tromsö.
Windinge, H. (2001). Skole og samfund under omstilling. Köpenhamn: Unge
Peadagoger.
Ödman, P. J. (1995). Kontrasternas spel: En svensk mentalitets- och pedagogik-
historia. Stockholm: Prisma.
53
4. 21 förklaringar till finländska
ungdomars framgång i PISA
Michael Uljens
Varför klarar sig finländska ungdomar så bra?
Utifrån den tidigare beskrivna utbildningspolitiska och kulturella kontext-
ualisering samt med nämnda reservationer i minnet pekar jag i det följande ut
möjliga förklaringar till den finländska skolans framgångar1.
Ett påpekande som förefaller som fullständigt överflödigt är att finländare i
allmänhet inte föreställer sig i intelligenshänseende vara begåvade med någon
särskild genuppsättning, inte heller att vi vore ett utvalt folk i något avseende.
Förklaringar till framgång måste naturligtvis sökas på annat håll. Men eftersom
statsminister Matti Vanhanens far, professor emeritus Tatu Vanhanen från
Tammerfors universitet, har kommit att figurera i den internationella pressen
p.g.a. sin bok IQ and the Wealth of Nations författad tillsammans med prof. em.
Richard Lynn från Irland, som förespråkare för ett slags sociobiologism, är det
skäl att sopa undan detta argument. I Vanhanens och Lynns bok förfäktas en syn
enligt vilken differenser i det nationalekonomiska tillståndet i olika länder kan
förklaras med variation i ländernas genomsnittliga IQ-nivå. Frågan är om detta
är ett tecken i tiden eller inte? En sådan förklaringsgrund uppfattas dock av intet
värde bland dem som i Finland försökt tolka PISA resultaten.
1. ”Pluggskola” vs praxisrelevant kunskap?
En första och ofta angiven orsak är att den finländska skolan är kunskaps-
scentrerad. Det har ofta tolkats i Finland så att vi har en ”pluggskola”. Men
PISA resultaten visar till finländarnas glädje och kanske lite överraskande att
kunskapscentreringen inte betyder att ungdomarna enbart behärskar indrillad
”bokkunskap” utan att ungdomarna faktiskt också kan lösa vardagliga problem
bättre än elever i andra länder. PISA-testen har ju inte utgått från de enskilda
ländernas läroplaner, inte heller testat mekaniska räknekompetens utan testat
”mathematical literacy”, d.v.s. praktisk, vardaglig matematisk problemlösnings-
kompetens.
1 Ett av motiven till det PISA seminarium som arrangerades vid Pedagogiska fakulteten
vid Åbo Akademi 30-31.3 2005 var det faktum att få pedagogiska undersökningsresultat
fått sådant genomslag som PISA-resultaten. Samtidigt är det symptomatiskt att universi-
tetspedagogerna varit så frånkopplade från både genomförande och analysen av resulta-
ten. Tolkningarna nedan är därför hypotetiska.
54
2. Den finländska läroplanens innehåll korrelerar med PISA-testen
Det är uppenbart att PISA testets sätt att formulera problem är mera typiskt i
vissa länders skolsystem, medan andra skolkulturer dominerar andra länder.
T.ex. har den finländska matematikundervisningen sedan början av 1980-talet
varit klart inriktad på problemlösning och på tillämpning av matematiska
färdigheter i autentiska vardagslivssituationer. Det betyder att PISA testets
uppbyggnad passar väl in i den läroplan för matematik som tillämpas i Finland
(Kupari, 2004). Det viktiga sambandet mellan läroplanens innehåll och test-
framgång bekräftas också av att finländska barns framgång i TIMMS 1999 för
eleverna i åk 7 var mycket sämre i geometri och algebra. Omkring hälften av
uppgifterna på dessa områden låg utanför läroplanen för eleverna i åk 7.
Ett talande exempel är även de ungerska barnens blygsamma framgång i PISA
jämfört med deras lysande framgång i IEA-undersökningarna för något år sedan.
Medan PISA mäter hur väl barnen kan lösa problem i vardagslivet har IEA
utgått från de enskilda ländernas läroplaner. IEA har alltså mätt hur väl eleverna
lärt sig det som lärarna försökt undervisa om. Då mätningen tar hänsyn till detta
klarar sig ungerska barn utmärkt. Därför kan man vänta sig att PISA
mätningarna, om de fortsätter, kommer att få konsekvenser för läroplanens
utformning i Ungern från en mera rent matematisk undervisning till en mera
praxisorienterad läroplan.
Det kan även parentetiskt noteras att finländska matematiker vid universiteten
inte i alla stycken är nöjda med utvecklingen av läroplanen i Finland mot en
mera problemlösningsorientering. Universitetsmatematikerna upplever att
elevernas kunskaper i matematik inte har stigit under senare år, tvärtom. Detta
trots internationella toppresultat.
3. Timantalet och skolprestationer?
Kan antalet timmar som en skolelev per år besöker skolan förklara framgången?
En rimlig hypotes vore att i de länder där eleverna går i skola många timmar per
dag skulle klara sig bättre än i länder där barnen besöker skolan under färre
timmar per dag. De facto förhåller det sig inte på det sättet. I stället är det rakt
motsatta är fallet: ju färre timmar eleverna går i skola desto bättre har de klarat
sig. I Finland har 7-8 åringarna ca 540 årstimmar i skolan, medan OECD
medeltalet ligger på ca 600 h/år (Lyytinen, 2003). I de flesta toppresterande
länderna går barnen i skola ungefär lika mycket (eller litet) som i Finland.
4. Läraryrkets popularitet och sociala status
Då PISA mätt högstadielevers kunskaper är det alltså ämneslärartraditionen som
är av betydelse i detta sammanhang. Det är ett faktum att läraryrket är relativt
populärt bland finländska ungdomar. I många länder är det yrkets sociala status
och lönenivå som skrämmer iväg aspiranter. Lärarutbildningarna gapar tomma
på månget håll, medan ungefär en av tre sökanden antas till klasslärar-
utbildningen hos oss. Inom ämneslärarutbildningen är situationen dock i Finland
likartad med många andra länder.
Studentmaterialet är således gott i den finska lärarutbildningen. I alla
utbildningssammanhang gäller att med gott elevmaterial kan man pedagogiskt
55
agera nästan hur som helst, slutresultatet är ändå bra. Begåvade elever överlever
alltid dålig pedagogik, men det gör inte svagare elever. Vill vi Europa i
framtiden ha goda PISA resultat får läraryrkets popularitet inte äventyras av
kortsiktiga lösningar. Det finns redan indikationer på att den vackra ytan börjat
krackelera. Det att nyutbildade lärare i minskande grad ger sig in i skolvärlden
efter grundutbildningen och att etablerade lärare i ökande grad söker sig till
andra uppgifter bådar inte gott. Det vore också skäl att stöda intresset att utbilda
sig till ämneslärare, särskilt inom det naturvetenskapliga området.
Utbudet på kompetenta och formellt behöriga ämneslärare i matematik har dock
varit tilläckligt stort för att täcka skolornas behov (över 90% av matematik-
lärarna är behöriga).
5. Lärarutbildningens omfattning och struktur - pedagogik- och äm-
nesstudier
Den finländska lärarutbildningen för de lägre skolåldrarna är omfattande i
internationell jämförelse. Klassläraren får som bekant en femårig
magisterexamen i bagaget. Förutom djupa pedagogikstudier (som omfattar ca
hälften av utbildningstiden, 140 poäng av 300) avlägger den blivande
klassläraren studier i skolämnenas didaktik.
Ämneslärarutbildningens pedagogiska del omfattar däremot ett års studier och är
strukturellt sett rätt traditionellt uppbyggd. Det specifika för finländsk ämnes-
lärarutbildning är däremot den välutvecklade ämnesdidaktiken och omfattningen
på ämnesstudierna. Ämneslärare undervisar i åk 7-9 och i gymnasiet.
Den universitetsexamen som krävs i Finland för lärarskapet är en minst femårig
magisterexamen i vilken en magisteravhandling ingår och inte t.ex. en fyraårig
svensk fil.kand. examen. Det är svårt att tänka sig att dessa tilläggsår inte hade
någon betydelse. För de högre årskursernas lärare (13-18 åringar) utgör
ämneskunnandet en viktig aspekt av lärarnas professionella identitet, liksom
djupt pedagogiskt kunnande gör det för klasslärarna.
I övriga Nordiska länder pågår också för tillfället en förstärkning av lärarnas
ämneskunnande för de lägre stadierna. T.ex. Sverige har gått hastigt och långt i
detta avseende, på kort tid dessutom. Tilltro sätts nu till ämneskunskaper för att
få upp de svenska skolornas resultat. En motsvarande utveckling är inte alls
nödvändig i Finland, det visar toppresultaten i kunskapshänseende mer än
tydligt. Den helhetssyn klasslärarskapet representerar är dessutom en utmärkt
bas för det yngre skolbarnets allsidiga utveckling (huvud, hjärta och hand).
Medan Norge och Danmark tillämpar ett klasslärarsystem till och med årskurs 9
tar ämneslärare vid i åk 7-9 i Finland. Det är alltså särskilt specialiserade lärare i
de olika ämnen som hanterar undervisningen i högstadiet. Till skillnad från
Sverige är verksamheten mellan åk 1-6 och 7-9 tydligt uppdelad.
Det kan också noteras att inträdesprovet för lärarutbildningen lägger särskild
vikt på vitsord i matematik. Kombinationen av klasslärarmodellen för åk 1-6 och
ämneslärarutbildning från åk 7 och framåt tycks fungera i landet.
56
6. Positiv lärarrespekt
För det andra finns vissa indikationer på att den finländska skolan är mera
lärarauktoritär. Positivt uttryckt innebär detta att den finländska läraren
fortfarande åtnjuter en naturlig respekt av sina elever vilket leder till ett lugnare
arbetsklimat i klassen med i sig positiva följder gällande inlärningsresultat. Men
kanske även med onödig återhållsamhet som följd.
Lugnet i den finska skolan kan således reflektera en passiverad elevroll. Men
oavsett hurudan pedagogiken är leder den till positiva resultat rörande
problemlösningskompetens! Likväl vet vi fortfarande rätt litet om samband
mellan pedagogiska arbetssätt och elevresultat. Intresset för processforskning i
klassrummet har för några år sedan återvänt efter en längre tids frånvaro i
pedagogisk forskning.
Empiriska undersökningar visar också att 75% av lärarna har gott
självförtroende gällande deras förmåga att planera och genomföra
matematikundervisning (Mullis m.fl. 2000).
7. Den decentraliserade läroplanen?
Under 80-och 90-t genomgick Finland en kraftig decentralisering av
läroplansarbete och nuförtiden uppgör varje skola en egen läroplan, som dock
faller inom ramarna för den nationella planen. Den finländska läraren har således
en jämförelsevis stor frihet att lägga upp undervisningen, välja läromedel och
besluta sig för hur evalueringen genomförs (Kupari 2004). På denna punkt torde
dock inte den finländska skola alls skilja sig från t.ex. övriga nordiska länders
skolor. Det har också visat sig att lärarna till stor utnyttjar likartade läroböcker i
sin undervisning vilket minskar betydelsen av regionala eller skolvisa läroplaner
för prestationer i ämnen som matematik och naturvetenskap.
8. Evaluering
I den finländska skolan används prov flitigt i alla ämnen under årets lopp. Varje
prov bedöms med siffror och skickas hem för underteckning av föräldrarna och
returneras till skolan. Dessa prestationer ligger till grund för de betyg som delas
ut i samband med terminsavslutningarna till jul- och sommarferien.
Prestationskraven är således tydligt formulerade. Betygsskalan är nyanserad och
tillämpas redan från åk 1 (5-gradig skala med plus och minus), ex. 3+ i
matematik, 4- i läsförståelse etc). Gammaldags – ja, men det antas gynnar
självreflektion. Ändå pekar empiriska resultat från Sverige att kunskapsnivån
allmänt taget inte sjunkit efter att sifferbetygen avskaffades för ca 10 år sedan.
Därför kan man anta att evalueringen mera markerar lärarens auktoritet än att de
hade en sporrande pedagogisk effekt.
Finländska barn tycks uppleva tydligt formulerade förväntningar på sig från
skolans sida vilket tycks resultera i ansträngningar från elevernas sida.
9. Specialpedagogiska satsningar
Ett särdrag för elevernas skolprestationer i Finland, så som de framkommit i
PISA 2003 och också tidigare, är den blygsamma spridningen, d.v.s. att
57
elevernas kompetensprofil är jämngod. Spridningen i elevresultaten hörde till de
minsta av alla deltagande länder. Det bör därför observeras att Finlands
framgång inte förklaras av ett stort antal toppelever som drar upp medeltalet. Det
är snarare så att i internationell jämförelse har Finland få svaga elever, som alltså
inte drar ner medeltalet. Redan i PISA 2000 framkom att de 10%
lägstpresterande eleverna i Finland hade omkring 100p högre resultat än OECD
genomsnittet (Välijärvi et al., 2003).
De specialpedagogiska åtgärderna varierar mellan länder. I Finland görs
betydande satsningar på svagpresterande elever medan högpresterande elever
ännu inte uppmärksammas i samma utsträckning. På denna punkt har dock det
specialpedagogiska tänkandet också utvecklats under senare år.
10. Skoltrivsel
Måhända är det dessa krav som gör att eleverna samtidigt trivs sämre i den
finländska skolan? Undersökningar har från och med 1990-t. visat på att
finländska skolbarn inte trivs i skolan lika bra som övriga nordiska barn gör (se
t.ex. Brunell m.fl., 1996). Av 30 länder ”toppar” Finland också den listan. Här
skiljer den finlandssvenska skolan där barnen uppvisar internationell medelnivå
gällande lärares intresse för elevernas framgång. Kanske är bristande skoltrivsel
priset Finland är beredd att betala för framgången? Men var går den lämpliga
gränsen? Hur mycket vantrivsel skall vi acceptera för att nå framgång? Detta kan
jämföras med arbetsmarknaden överlag där sjukskrivningarna varierar stort
mellan t.ex. Finland och Sverige.
Resultaten kan tolkas som variationer i var ansvaret för framgången läggs. I den
finska skolan är ansvaret elevens, i den skandinaviska skolan lärarens. En klen
tröst är att vi inte förfallit i den japanska piskande mentaliteten som tycks driva
skolungdomen mindre till skarpsinne och mera till vansinne med olyckliga
följder. Överdirektör Kirsi Lindroos har uttryckt sitt bekymmer på följande sätt:
Om en elev kommer hem från skolan och säger att det varit roligt så ringer
föräldrarna och frågar vad som är galet. Det är givetvis en medvetet provokativ
formulering. Det bör dock i samma andetag observeras att inte heller svenska
skolbarn säger sig trivas i skolan, men orsakerna till den frånvarande trivseln kan
vara av annan art än situationen i den finländska skolan. Däremot tycker danska
och norska barn om skolan. Danmark toppar PISA resultaten på denna punkt.
Norskt och danskt skolfolk tycks å andra sidan vara bekymrade över att
ungdomarna nog trivs i skolan men trots detta, eller p.g.a. detta, klarar sig
betydligt sämre. Det verkar som om beredskapen att tumma på skoltrivseln ökar
om det kan leda till större skolframgång.
11. Hemmets stöd
Forskningsresultat från flera årtionden tillbaka visar att föräldrarnas utbildning
och sociala yrkesstatus är mycket utslagsgivande för elevernas skolframgång. Ju
högre föräldrarnas utbildning och yrkesstatus är desto bättre har barnen generellt
klarat sig i skolan. Detta gäller även i Finland. Däremot, då man jämför
hembakgrundens betydelse i Finland jämfört med situationen andra länder
framkommer att hembakgrund ändå är minst inflytelserik i Finland (Välijärvi et
al., 2003).
58
Föräldrarna stöttar i hög grad lärarens arbete genom att:
- hjälpa barnen med hemläxorna
- lärarna gör upp veckoscheman där föräldrarna kan kontrollera vilka läx-
or barnen har under veckans lopp,
- om barnet inte gjort hemläxan blir hon påmind om detta i skolan,
- föräldrarna undergräver inte lärarens arbete genom att ifrågasätta de mål
som skolan arbetar mot, de krav som skolan ställer på eleverna och de
arbetssätt skolan tillämpar. Skollärarna får jobba i fred med rätt snälla
föräldrar.
- mellan 30-50% av barnen kan läsa innan de börjar i skolan, d.v.s. de har
knäckt koden i hemmets hägn (läskompetens mäts på olika sätt varför
procenttalen på detta varierar kontinuerligt).
Försvann ett sådant stöd från föräldrarna skulle skolans arbete hastigt ruineras.
Men det bör observeras att föräldrarna i Finland inte är ”krävande”. Tvärtom
visar komparativa studier att finländska skolungdomar internationellt sett och
enligt egen utsago, upplever mycket låga förväntningar på sig från föräldrarnas
sida.
Ytterligare kan noteras att det finska skolsystemet kännetecknas av ett
välutvecklat samarbete med hemmen genom Hem och skola föreningar samt
genom att föräldrarna är representerade i skolornas direktioner.
12. Historien – skolan som ett nations- och identitetskonstruerande
element
Om Finland nu uppvisar denna enorma tilltro till utbildningens möjligheter,
vilket alltså visat sig bli en framgångsfaktor i internationellt perspektiv, måste vi
fråga oss varifrån detta förhållningssätt härstammar.
Den inte alltför långsökta förklaringen är att Finland från begynnelsen byggdes
upp med bildningens hjälp. Detta skedde särskilt från och med 1800-tales förra
hälft, dvs efter att Finland kom att separeras från Sverige och bli ett
Storfurstendöme under Ryssland efter 1808-09 års krig. Finland har därmed
ingen militär ockupationshistoria. Bildningstänkandet från och med 1820-t går
hand i hand med nationskonstruerande åtgärder i Hegelsk anda. Detta
framkommer tydligt genom Lönnrots, Snellmans och Topelius insatser.
”Svenskar äro vi icke längre, ryssar kunna vi icke bli, låtom oss alltså vara
finnar” (A. I. Arfwidsson).
Hur man uppfattade att landet skulle byggas upp inifrån reflekteras bl.a. genom
att den första professuren i pedagogik i Finland inrättades redan år 1852, 60 år
före Sverige och 80 år före Norge och Danmark (Uljens, 2002). Samma tradition
ledde år 1974 till de pedagogiska fakulteternas grundande med egna professurer
för lärarutbildningen.
I den finländska kulturen har utbildningen således utgjort en integrerad del av
den finländska folksjälen och givetvis även ett väsentligt medel i ”klassresor”
från en generation till följande. Men det sistnämnda har även skett i de flesta
andra västeuropeiska länder. Poängen med den historiska observationen är att
respektive lands utbildningssystem har långvariga traditioner. Finland har sina
59
särdrag i detta avseende som måste beaktas för att förstå hur skolan utgör ett
uttryck för den kultur i vilken den förekommer. Det samma gäller för t.ex. den
nordiska demokratitraditionen och den offentliga administrationen ethos.
Ett särdrag för Finland har ju till våra dagar även varit att vi aktivt upprätthållit
synen på folket som demos och folket som etnos. Det nationella och politiska
medborgarskapet och den kulturella tillhörigheten har balanserats mot varandra i
de kontinuerliga diskussionerna om det svenska språkets roll i den finska skolan
och den finlandssvenska skolans uppgift.
Idag avslutar 99,5% av årskullen den 9-åriga läropliktsskolan och nästan 70% av
årskullen fortsätter i det vi kallar högre eller tertiär utbildning, d.v.s. universitet
och yrkeshögskolor.
13. Ritualitet som bekräftar utbilningspositiv kultur
Hela den finländska kulturen är utbildningspositiv. Finländaren tror på Gud och
Studentexamen. Den vita mössan som rektorn den 31 maj sätter på den nybakade
studentens huvud är en stor medial händelse. Och hela släkten samlas för att fira
denna maturitetsexamen (mogenhetsexamen). Ynglingen får sin första kostym
och halva Europas skörd av rosor går åt som gåvor.
Skolornas betygsutdelning är överlag alltid kopplad till en offentlighet i
samband med julfester och vårfester. Stipendier delas ut. Från unga år
socialiseras skolbarnet in i den betydelse och uppskattning utbildning och
kunnande tillmäts. Detta syns också i samband med de finska universitetens
inskriptioner, disputationsproceduren med frack och promotionshögtidligheter
med doktorshatt och värjor och mycket annat. Helsingfors universitet utmärker
sig med en 3 dagars promotionshögtidlighet vilket är ett unikum i hela Europa.
Dessa observationer kan tolkas som uttryck för en utbildningsoptimism och
positiv värdering av den formella utbildningen i Finland.
14. Kulturell homogenitet
Länder med högre invandrartäthet eller med barn av utländsk härkomst hänvisar
ofta till detta faktum som en förklarande faktor till lägre prestationer. Men det
finns empiriska undersökningar från Sverige som visar att elever från
invandrartäta skolor inte uppvisar ett lägre betygsgenomsnitt än barn från mindre
invandrartäta skolor, men resultaten är inte entydiga (se Johnsson, 2004). Det är
med andra ord inte alldeles klart att invandrare skulle dra ner på resultatet men
att hela skolkulturen eventuellt förändrats, och då inte enbart p.g.a. invandring.
Likväl tolkas ofta den blygsamma invandringen i Finland som en förklarande
faktor till skolframgången. I Sverige har frågan uppmärksammats i en särskild
rapport i anslutning till PISA 2000 (Reading literacy and students with a foreign
background, Skolverket, 2005). Resultaten visar att medan infödda elever
uppvisade ett medeltal på 524 p, låg medelvärdet för elever med utländsk
bakgrund och födda utomlands på 451 p, medan elever med utländsk bakgrund
men födda i Sverige hade ett medelvärde på 484 p. Då man jämför skillnaderna
dessa elevgruppers prestationer i olika länder visar det sig att skillnaderna
mellan infödda elever och elever med utländskt påbrå är små i länder som
Australien och Kanada, medan de är större i länder som Tyskland och Danmark.
60
Då Finland och Japan som toppat rankinglistorna har en invandrad befolkning på
omkring 0,1% äger jämförelser av detta inte samma tillförlitlighet.
15. Kulturell diversitet: skillnader mellan språkgrupper
På en punkt hittas dock en tydlig differens mellan elevgrupper. Den gäller
skillnaderna mellan finsk- och svenskspråkiga elevers prestationer. Det visar sig
nämligen:
a) att finlandssvenska ungdomar klarar sig sämre än sina finska kamrater,
b) att variationen bland finlandssvenska regioner är stora,
c) att österbottniska ungdomar återfinns i den lägre ändan då vi tittar på va-
riationen inom Svenskfinland (se fig nedan)
källa: http://ktl.jyu.fi/pisa/
Resultaten är utmanande för den finlandssvenska skolan. Hur skall variationen i
Svenskfinland förklaras? 15-åringarna i Nyland klarar sig bäst trots
”storstadsmiljö” med alla svårigheter som detta föreställs medföra, trots
lärarbrist i svenska skolor i Nylnad, trots större skolmiljöer med antagen oro,
och trots en stor andel tvåspråkiga elever som erbjuder utmaningar för lärarna.
Uttryckt på annat sätt klarar sig österbottniska elever något sämre (åtminstone
inte bättre) även om man har en tradition med små och trygga skolor, även om
man bor i landets lyckligaste del, även om man kan välja och vraka mellan
kompetenta lärare till skolorna och även om man fungerar i tydligare enspråkigt
svensk omgivning. Detta är otvetydigt ett ben som erbjuder ett visst
tuggmotstånd för den finlandssvenska skolvärlden.
Och man inte kan ens utropa Heureka med hänvisning till skillnaderna mellan
nyländska och österbottniska föräldrars utbildningsnivå. När dr Viking Brunell,
som analyserat särskilt de finlandssvenska resultaten i PISA undersökningen,
kontrollerade för sociokulturell bakgrund, d.v.s. eliminerade denna betydande
61
bakgrundseffekt, så kvarstår faktum att österbottniska elever klarar sig något
sämre än de nyländska. Dock är denna skillnad inte längre stor och inte heller
signifikant. Men när eleverna söker sig vidare i livet tas i allmänhet ingen
hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå utan enbart till ungdomarnas kompetens
så som den ser ut för tillfället. Och då är de österbottniska ungdomarnas startläge
sämre.
16. Vilken roll spelar lärarutbildningen egentligen?
Trots tillgång på utbildade lärare, trots homogen språkmiljö, trots en uppväxt i
trygga miljöer och små skolor, och allt detta i det lyckligaste av landets landskap
med relativt sett låg arbetslöshet, landets lägsta alkoholkonsumtion och överlag
färre sociala problem går det alltså något sämre i Österbotten än på annat håll i
Svenskfinland (förutom Åland). Hur skall detta förklaras?
Detta tyder ju på att t.ex. tillgång på välutbildade lärare inte förmår förklara
framgång eftersom det motsatta, den stora lärarbristen i svenska skolor i södra
Finland, inte korrelerar med låga skolprestationer. De är tvärtom högre trots
lärarbristen. Det är uppenbart andra faktorer som skall användas för att förklara
framgången.
En kvarstående förklaring är att förhållningssättet till och ambitionsnivån
gällande kunskap i Österbotten generellt är annorlunda än i övriga delar av det
svenska Finland. Vi talar om ett av tradition ruralt område med låg
utbildningsnivå. Detta förstärks av att andelen arbetsplatser med krav på högre
akademisk utbildning är lägre i Österbotten än t.ex. i Nyland. Går det alltså an
med ett lättare koncept? Variationen i de regionala bildningstraditionerna i
Svenskfinland som bl.a. även slår ut som variation i gymnasiebenägenhet
kommer även här till synes. Det att antalet studieplatser vid universitet och
högskolor per invånare i Österbotten representerar god nationell medelnivå
förklarar i sammanhanget inte mycket.
Det finns skäl att fästa uppmärksamhet vid detta eftersom resultaten har
återverkningar på ungdomarnas möjlighet att konkurrera om utbildningsplatser
vid universiteten. Å andra sidan, i samma takt som ungdomarna både i Nyland
och i Österbotten i allt högre grad söker sig till sina regionala universitet märks
detta inte längre lika tydligt. Att andelen nybörjarplatser vid universiteten är
högre för svenskspråkiga gymnasister kan eventuellt bidra till att det går an med
lite lägre ambitionsnivå. Även med sämre betyg erhålls en studieplatrs vid
universitet. Parentetiskt kan noteras att Helsingfors universitet under senare år
också utvecklats till ett regionalt universitet med avseende på studentrekrytering.
Idag kommer ca 80% av HU:s studeranden från närregionerna.
Oavsett det ovanstående bör ändå märkas att differenserna mellan de nordiska
länderna poängmässigt är relativt små – alla befinner sig tryggt över medelnivån
i statistiken. Ändå finns överraskande skillnader som även är signifikanta. Men
ju mer vi tonar ner differenserna, desto omärkligare blir ju samtidigt den
finländska skolans framgång! Det är svårt att äta kakan och ha den kvar.
62
17. Mat och frisk luft
Väldigt konkreta och för den finländska skolan självklara saker har också
betydelse. Det är långtifrån vanligt att barnen runt om i världen får ett ordenligt
mål mat i skolan. Tomma magar leder till trötta huvuden och sådana lär sig inte.
Finländska barn är också duktiga på att gå ut på 15 minuter långa raster eller
pauser mellan varje lektion och få frisk luft mellan arbetspassen oavsett väder
och vind: -15 grader är en vanlig köldgräns. Under rasterna står i varje fall
klassrummen tomma vilket för sin del markerar differens mellan avkoppling och
arbete. Barnen har också egna pulpeter i skolan samt egna klasslärare och
klassansvariga, inte heller det en självklarhet överallt.
18. Finland – ett läsande land
Skolframgång är i hög grad beroende av läsförmåga eller textförståelse.
Läsförståelse och tolkning av text är i sin tur det ett ytterst komplext fenomen
som teoretiskt och filosofiskt kan greppas och förklaras på många olika sätt.
Textförståelse har också hanterats av flera discipliner och utgående från ett stort
antal teorier (t.ex. den omfattande hermeneutiska traditionen och olika typer av
psykologiska teorier). I detta sammanhang belyses inte den frågan. I stället kan
man utifrån ett sociologiskt perspektiv anta att läsförståelse och dess empiriska
utveckling gynnas av om kulturen ifråga är en läsande kultur.
Finland är ett läsande land. Förutsättningarna för det framkommer genom två
enkla indikatorer. Antalet bibliotek i form av allmänna bibliotek och
skolbibliotek är högt och biblioteksnätet är dessutom tätt, vilket givetvis
förklarar varför finska barn oftare än många andra besöker och lånar vid
bibliotek. Men inte heller denna punkt kan man stirra sig blind på: danska
ungdomar, som ju uppvisat mycket sämre framgång i PISA:s läsförståelsetest, är
lika flitiga biblioteksbesökare som de finländska ungdomarna. Länderna liknar
varandra också i det att enbart en fjärdedel av eleverna uppger att de aldrig läser
för nöjes skull. Andelen dylika icke-läsande barn är nästan dubbelt högre i
länder som Tyskland och Japan. (Välijärvi et al., 2003).
Däremot gynnas inte bokutgivning i Finland av någon särskilt fördelaktig
beskattningspolitik. För det andra är antalet i landet utgivna dagstidningar
jämförelsevis högt liksom även antalet dagstidningar som prenumrerats till
hemmen.
Men det är inte enbart förutsättningarna för läsande som är gynnsamma. Ett
flertal undersökningar har visat att eleverna faktiskt också är flitigare läsare i
Finland än i många andra länder och att eleverna, särskilt flickorna, finner nöje i
det. Ändå måste noteras i sammanhanget att finländska barns föreställningar om
sig som goda läsare inte alls är utbredd. Tvärtom, finländska elevers
självuppfattning i läsning ligger nära eller under OECD medeltalet! (Välijärvi et
al., 2003).
19. Klassens storlek spelar ingen roll
Redan PISA 2000 visade att Japan och Korea som uppvisade topprestationer
håller sig med genomsnittliga klasstorlekar på långt över 30 elever (OECD
2001). Antalet elever per klass förklarar alltså i sig ingenting – få elever per
63
klass leder inte med någon automatik till bättre resultat. De finska skolklasserna
är också större än i Sverige, Norge och Danmark.
20. Skolframgång kan bara delvis köpas för pengar
Även om utbildning ofta och utbrett betraktas som en ekonomisk
konkurrensfaktor, vilket det tveklöst är i en västlig, postindustriell
kunskapsekonomi, är kopplingen mellan utbildning och ekonomi är en komplex
fråga. Om vi t.ex. frågar om ekonomiska satsningar på utbildning haft önskad
pedagogisk effekt är svaret nej. PISA resultaten visar att sambandet mellan
investerat kapital i skolsystemet och ländernas skolframgång är svagt. Och till
den del ett samband kan identifieras är det snarast negativt, d.v.s. ju dyrare ett
lands skolsystem är, desto sämre har eleverna klarat sig. Resultatet visar att t.ex.
Danmarks skolsystem är omkring dubbelt dyrare än det finländska. Ändå finns
en avsevärd differens mellan ländernas prestationer. Tysklands skolsystem är
däremot ungefär lika dyrt som det finländska men prestationerna ännu lägre än
Danmarks.
PISA resultaten visar alltså inte på entydiga samband mellan investerat kapital
och avkastning i form av excellens, d.v.s. att investerat kapital i
utbildningssektorn skulle leda till bättre skolprestationer. Finlands satsningar i
utbildningen är de facto högst medelmåttiga jämfört med OECD:länderna, men
prestationerna utomordentliga. Det samma gäller utfallet gällande den högre
utbildningen. Det handlar här om ytterst effektivt använda ekonomiska resurser.
Hur ser det då ut om man betraktar relationen mellan utbildning och nationell
konkurrenskraft? Ur nationalekonomsikt perspektiv kan noteras att USA:s
konkurrenskraft är hög trots att skolprestationerna är låga: hög konkurrenskraft
förklaras alltså inte entydigt med goda skolprestationer. I Finland är dock både
utbildningsnivån och konkurrenskraften hög (Lyytinen, 2003). Man kan dock väl
tänka sig att hög kunskapsmässig kompetens borgar för framtida framgång
såtillvida att ett välutbildat folk äger förändringskapacitet och innovations-
förmåga, d.v.s. kan anpassa sig enligt nya förhållanden och utveckla nya
praktiker och produkter. Utbildning i en kan därför ses som en kulturell
överlevnadsmekanism.
Även på individnivå är relationen mellan skolframgång och framgång i livet en
komplex fråga. Flickorna är bäst i skolan och utgör idag majoritet vid
universiteten men erfar ändå ingen självklar och motsvarande framgång på
arbetsmarknaden. I kraft av sina prestationer borde de placera sig bättre än
gossarna. Det sker inte.
21. Enhetsskolesystemet och variationen mellan skolorna
PISA resultaten, och däribland Finlands framgång, har tolkats så att det
enhetsskolsystem vi har inte utgör något hinder för att a) nå höga prestationer
och b) hålla en jämngod nivå. Tvärtom tycks enhetsskolsystemet gynna hög
kvalitet. Sålunda har nu enhetsskolsystemets förespråkare ökat i länder som
Tyskland och England till följd av PISA resultaten.
Resultatet att länder med ett enhetsskolsystem klarar sig så bra är provocerande
under den utbildningspolitiska era i väst som vi genomlever för tillfället. Detta
64
därför att den rådande nyliberalistiskt orienterade utbildningspolitiken hyllat
principer om differentiering, decentralisering och privatisering av utbildning
(bl.a. i form av ökad föräldramakt i val av lämplig skola för barnen, etablerandet
av privatskolor, att parallellskolsystemet infördes i det gamla Öst-Tyskland efter
föreningen, etc.). Nu visar PISA resultaten att länder som har differentierade och
starkare socialt segregerande skolsystem klarar sig medelmåttigt eller sämre än
medeltalet. Det är detta som upplevs så upprörande i t.ex. Tyskland som aldrig
frångått parallellskolsystemet och som dessutom för tillfället snarare gått i
riktning mot ökad differentiering, i likhet med flera andra länder. PISA
resultaten blir därför något överraskande ett argument för ett för alla barn
enhetligt och offentligt finansierat skolsystem.
Hur idén om enhetsskolesystemet förverkligats i Finland visas också av att
differenserna mellan de enskilda skolornas prestationer var jämförelsevis små.
På denna punkt liknar de nordiska länderna varandra. Det är i och för sig inte
överraskande att länder med parallellskolsystem uppvisar större variation mellan
skolorna. Ändå har tidigare framkommit att det i Finland finns tydliga skillnader
mellan de 10% bästa och 10% sämsta skolorna: skillnaden är närmare 100p,
vilket inte är en någon låg poängsumma. Dock mycket lägre än i OECD
länderna i medeltal (Välijärvi et al., 2003).
Har PISA uppnått eftersträvade målsättningar?
Resultaten från PISA kan också tolkas så att västeuropeiska länder
fortsättningsvis måste vara beredda att betala för en skola med hög kvalitet.
Kanske OECD:s tilltag paradoxalt blir en räddande ängel i nedskärningarnas och
skolinbesparingarnas tidevarv? Insikten om skolans stora betydelse har snarare
ökat än minskat. Samtidigt har vi sett att goda prestationer i hög grad handlar om
attityder och förhållningssätt och inte bara om pengar.
På vilket allvar skall vi ta dessa resultat? Att förhålla sig naivt allvarlig innebär
att gå med i den hetsjakt på nyttoorienterad kunskap som OECD:s utbildnings-
politik vill gynna. Skall vi verkligen det? Det är fråga om en utbildningspolitisk
linjedragning där vi tydligare skolar in ett antal miljoner barn och unga i ett
prestations- och konkurrensorienterat tänkesätt.
Avslutningsvis granskar jag de målsättningar som PISA utgått ifrån rörande
bedömningen och noterar därvid följande (PISA:s egna målsättningar i kursiv).
Kommentarerna rörande målsättningarna bildar samtidigt en konklusion för
artikeln.
Utvärderingen skall vara internationellt jämförbar
Det är den inte - skolor och skolsystemen, inte heller traditioner har beaktats. I
PISA rapporterna får vi inget veta om villkoren som gäller vid jämförelse av
undersökningsresultat mellan kulturer. Ingen medvetenhet om den komparativa
pedagogikens insikter kan identifieras.
65
Utvärderingen skall vara oberoende av nationella läroplaner
Som ovan noterats är detta uttryckligen fallet. Utvärderingen har faktiskt
genomförts utan att beakta vad enskilda länder eftersträvat med sin skola. Jag
uppfattar detta som ytterst problematiskt. Att utvärdera enligt andra kriterier än
de som varit styrande för verksamheten är inte enbart förvånande utan direkt
upprörande, särskilt eftersom det drar undan mattan för alla de tusentals lärares
arbete i skolorna. Särskilt nedslående måste det hela upplevas i kulturer där
läroplanens mål inte korrelerar med mätningen.
Utvärderingen skall värdera elevernas kunnande i förhållande till krav i det
verkliga livet
Denna intention förstärker skolans socialiserande uppgift och uttrycker, då den
dominerar, en konservativ utbildningspolitik. Det är dessutom anmärkningsvärt
att denna evaluering tar sig före att bedöma vilka matematikkunskaper som antas
vara behövliga. Evalueringen påtar sig därmed en läroplansformulerande uppgift
och ställer sig därmed över varje enskilt lands läroplansmakare. PISA:s
intentioner att ”värdera elevernas kunnande i förhållande till krav i det verkliga
livet” är insinuant då det kan förstås som att de nationella skolorna skulle haft
andra syften än att förbereda eleverna för krav som ”det verkliga livet” ställer.
Syftet är en klen ursäkt för att evalueringen inte utgår från lärarnas arbete.
Utvärderingen skall vara vetenskapligt grundad
Det har ovan påvisats att mätningen är teorilös beträffande orsaker till kulturella
differenser i skolframgång. Att hävda att en utvärdering är teorilös innebär att
den i strikt mening är ovetenskaplig. Det bör dock observeras att evalueringar
och kartläggningar av detta slag snarare betjänar utbildningspolitiska och -
administrativa syften genom att presentera underlag för, i och för sig mycket
viktiga, beslut. Därmed är dessa kartläggningar av stor praktisk och samhällelig
betydelse. Kartläggningens huvudsakliga syfte har alltså inte varit att lämna
bidrag till fördjupad principiell eller begreppslig förståelse av det kartlagda
fenomenet, d.v.s. orsaker till variation i skolframgång mellan olika länder.
Detta förklarar kanske också varför PISA-undersökningarna lyser med sin
frånvaro på vetenskapliga kongresser. På t.ex. den nordiska pedagogik-
kongressen NFPF 2005 i Reykjavik som samlade över 700 forskare utgjorde
PISA temat för ett eller två inlägg. Motsvarande tal gällde den Europeiska
kongressen (ECER) i Dublin i september 2005 med över 1000 forskare
närvarande.
Utvärderingen skall vara användbar i utbildningspolitiskt syfte
Att utvärderingen skall vara användbar i utbildningspolitiskt syfte har verkligen
visat sig vara fallet. Genom att utelämna vetenskapligt grundade förklaringar har
PISA utvärderingen skapat ett utbildningspolitiskt handlingsutrymme som
utnyttjats för att legitimera motstridiga utvecklingsåtgärder i olika länder.
Tidigare i artikeln har också påvisats att evalueringen i sig är uttryck för ett
bestämt utbildningspolitiskt förhållningssätt.
66
Referenser
Brunell, V., Kannas, L., Levälahti, E., Tynjälä J. & Välimaa, R. (1996). Livskva-
litet i skolan. Elevuppfattningar i Finland och utomlands om grundskolan som
psykosocial miljö. WHO:s skolelevsstudie 1994. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto, Terveystieteiden laitoksen julkaisusarja 5/1996.
Johnsson, M. (2004). Kontrasternas rum – ett relationistiskt perspektiv på val-
frihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola (Nr 72).
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
Kupari, P. (2004). Recent developments in Finnish mathematics education. Ma-
nuscript.
Lynn, R. & Vanhanen, T. (2002). IQ and the wealth of nations. Westport, Con-
necticut: Praeger.
Lyytinen, H. (2003). Suomalaisen koulutuksen arviointi. Kansaivälinen näkö-
kulma. I: U. Gabrielsson (red.) Suomalaisen koulujärjestelmän haasteet 2010
– uho vai tuho? Seminarierapport. Helsingfors: TUTKAS (Tutkijoiden ja kan-
sanedustajien Seura).
Neittaanmäki, P., Neittaanmäki, R. & Tiihonen, T. (2005). Yliopistojen tutkinto-
koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000-2004. Jyväsky-
lä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
OECD (2001). Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000. Paris:
OECD.
Skolverket (2005). Reading literacy and students with a foreign background.
Stockhom: Skolverket, English summary of report nr 227.
Uljens, M. (2002). Pedagogiken i Finland 150 år. Helsingfors: Helsingfors uni-
versitet, Pedagogiska fakulteten.
Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P. & Arffman, I. (2003). De
finländska framgångarna i PISA – Några orsaker. PISA 2000. Jyväskylä: Pe-
dagogiska forskningsinstitutet.
67
5. En hemlighet bakom de finländska
PISA-framgångarna:
elevernas lust att läsa och lära
Viking Brunell
De finländska framgångarna i PISA väcker frågor
Finlands framgångar i PISA 2000 och 2003 har ställt landets skola och
utbildning i fokus för ett stort internationellt intresse. Den primära frågan har
varit: Varför är den finländska grundskolan så bra? Vad är hemligheten bakom
framgångarna?
Samma frågor är också av internt intresse i Finland. På det hela taget är det av
betydelse för landets forskare, utbildningspolitiker och utbildare att ha klart för
sig, vilka starka och svaga sidor den finländska grundutbildningen har i
jämförelse med andra nationer. Vet man det, är det lättare att också framgent
värna om de värden, ideal och särdrag i landets utbildning som uppfattas som
hållbara eller eftersträvansvärda.
En annan aspekt av det internt finländska intresset är resultatskillnaderna mellan
den finskspråkiga och finlandssvenska grundskolan. Det finskspråkiga Finland
visade som bekant upp en högre nivå än Svenskfinland både år 2000 och 2003 i
samtliga undersökta ämnen. Varför? Vilka eventuella brister eller svagheter är
den svenskspråkiga grundskolan eller de finlandssvenska 15-åringarna alltså
behäftade med? Vilka åtgärder borde med andra ord vidtas i eller utanför skolan
för att minska eller utjämna resultatskillnaderna mellan språkgrupperna?
I detta kapitel söks svar på dessa frågor om orsakerna till den lägre resultatnivån
i Svenskfinland i första hand. I andra hand undersöks i begränsad utsträckning
skillnaderna mellan det finska Finland och det övriga Norden. Detta görs delvis
med samma bakgrundsvariabler som är av betydelse för resultatskillnaderna
mellan språkgrupperna i Finland. I viss mån kan det visa sig, att inte bara språket
utan också andra centrala element i den finlandssvenska skol- och allmän-
kulturen är mer av nordisk än finsk karaktär. Orsakerna till den lägre
resultatnivån i Norden än i det finska Finland kan alltså vara delvis desamma
som i Svenskfinland.
Orsaker till de finska framgångarna
Om de finska skolornas och elevernas höga läsförståelsenivå i PISA 2000 har
tidigare konstaterats, att den inte kan föras tillbaka på någon enskild faktor.
68
Snarare är det en mängd samverkande omständigheter som ligger till grund för
framgången: utbildningssystemets struktur, lärarutbildningen, kulturarvet och
inlärningsmöjligheterna i och utanför skolan. (Se t.ex. Välijärvi m.fl. 2002;
Brunell 2004a.) Detta äger giltighet även på andra ämnesområden.
Här skall endast elevernas hembakgrund, läsintresse och inställning till skola och
utbildning undersökas som eventuella förklaringar till resultatskillnaderna i olika
ämnen mellan språkgrupperna i Finland och inom Norden.
Elevernas hembakgrund av stor betydelse
Analyser angående elevernas hembakgrund har företagits med hjälp av den
omfattande elevenkät som ingick i PISA 2003. Enkäten innehöll drygt 200
frågor om eleverna och deras sociala, ekonomiska och kulturella familje-
bakgrund, elevernas utbildning och ambitioner, skola och lärare, inställning till
matematik, om undervisningen i matematik, om elevernas läsintressen samt
frågor om elevernas bruk av datorer och informationsteknologi.
De sistnämnda frågorna om datorer och IT har inte utnyttjats i detta
sammanhang. Elevernas läsintresse har undersökts med en del av de frågor som
ingick i den internationella elevenkäten i PISA 2000. Dessa frågor togs med i
den finländska elevenkäten i PISA 2003, men ingick inte denna gång i den
internationella elevenkäten, varför jämförelser med exempelvis det övriga
Norden inte kan företas till denna del.
I tidigare undersökningar av skillnader mellan de nordiska länderna i fråga om
elevernas hembakgrund och uppväxtmiljö har några centrala omständigheter av
betydelse för elevernas läsförståelse påtalats. Finnarna har genomgående
konstaterats läsa mycket och låna mer böcker från bibliotek än vad man gör i det
övriga Norden. Enligt PISA 2000 läste 78 procent av de finländska eleverna
varje dag för nöjes skull. Detta var mer än i till exempel Sverige och Norge, där
den motsvarande andelen var 65 procent. Allmänt taget var de finländska
elevernas inställning till läsning positivare än i något annat nordiskt land. Detta
syns också i frekvensen boklån från bibliotek bland 15-åringarna i PISA 2000.
(Brunell 2004a; Linnakylä 2002.)
I en separat, tidigare analys av orsakerna till de finlandssvenska elevernas lägre
mått av läsförståelse i PISA 2000 i jämförelse med eleverna i de finskspråkiga
skolorna har några centrala omständigheter påtalats: Finlands 15-åriga svenskar
läste mindre, talade mindre med sina föräldrar och ansträngde sig mindre i
skolan (Brunell 2004b). Det finlandssvenska elevmaterialet i PISA 2000
begränsade sig emellertid till endast åtta skolor. De ovannämnda resultaten ger
alltså inte en fullt trovärdig bild av situationen i hela Svenskfinland.
I det följande undersöks orsakerna till resultatskillnaderna i olika ämnen mellan
språkgrupperna i Finland i första hand. I andra hand undersöks i mån av
möjlighet eventuella effekter av samma förklarande variabler på resultat-
skillnaderna mellan det finska Finland och de övriga nordiska länderna.
Några få omständigheter låter sig utkristalliseras som goda förklaringar till
resultatskillnaderna mellan språkgrupperna i Finland. Dessa omständigheter står
för hemmets pedagogiska resurser och utbud av ”klassisk” kultur, elevernas
69
läsning av facklitteratur, läsintresse samt tävlingslust eller vilja att anstränga sig
i matematik.
I figur 1 redovisas resultatskillnaderna mellan de båda språkgrupperna före och
efter likställning av elevernas hembakgrund i ovannämnda avseenden.
Resultaten visar, att poängdifferensen i matematik inom Finland efter
likställandet har vänts till de svenskspråkiga elevernas fördel. Också i de tre
ämnena i övrigt minskade skillnaderna avsevärt. Endast i de naturorienterande
ämnena var den kvarvarande skillnaden statistiskt säkerställd.
Vad innebär dessa resultat i praktiken? Vad måste med andra ord göras för att
skillnadsreduktionen i figur 1 skall bli verklighet och för att Svenskfinland på så
vis skall nå samma nivå eller nästintill samma nivå som det finska Finland? En
detaljgranskning av de skillnadsreducerande variablerna för elevernas bakgrund
belyser detta.
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
Matematik Läsning Naturvetenskap Problemlösning
Poängskillnad
Figur 1. Resultatskillnader i PISA 2003 mellan
finlandssvenska och finskspråkiga skolor före och
efter kontroll av elevernas bakgrund
före kontroll efter kontroll
Hemmets pedagogiska resurser är en faktor som i det internationella materialet
omfattade fem observerade variabler. I detta sammanhang har antalet variabler
reducerats till tre frågor om hemmet som studiemiljö: förekomsten av 1) ett
skrivbord för studier, 2) en lugn plats för studier och 3) en kalkylator. Endast
dessa tre variabler var av betydelse för poängskillnaderna mellan språkgrupperna
i Finland.
I samtliga tre avseenden hade eleverna i de finskspråkiga skolorna bättre rustade
hem. Det skulle alltså gälla för de finlandssvenska föräldrarna att satsa på
hemmet som studiemiljö och förse eleverna med allt eller något av de
pedagogiska resurser som de saknar och som är av betydelse för
studieframgången i olika ämnen. I PISA 2003 hade en tiondel av de
finlandssvenska eleverna inte något skrivbord för studier. En femtedel var i
avsaknad av en lugn plats för studier och cirka 5 procent hade inte tillgång till
kalkylator. Förbättringar av studiemiljön i hemmet skulle kunna ge bättre
resultat inte bara i matematik, utan också i andra ämnen.
70
Hemmets utbud av ”klassisk” kultur omfattade andligt kapital av två slag:
klassisk litteratur (t.ex. Strindberg) och poesiböcker. Detta utbud – underförstått
elevernas läsning av tankeväckande och språkutvecklande klassisk litteratur och
poesi – var till och med av något större betydelse än hemmets pedagogiska
resurser för elevernas resultat i olika ämnen.
Inemot hälften av eleverna i de finskspråkiga skolorna i PISA 2003 uppgav, att
det fanns klassisk litteratur och poesiböcker i hemmet. På svenskspråkigt håll
var andelarna avsevärt lägre: 38 respektive 30 procent. – Vardera språkgruppen
har alltså mycket att vinna på ansiktslyftningar till denna del i de hem där den
klassiska kulturen nu lyser med sin frånvaro eller inte utnyttjas. Men allra mest
kan det betyda för den andliga nivån i Svenskfinland, att den svenskspråkiga
befolkningen gräver fram sina kulturskatter eller investerar i såväl klassisk som
modern litteratur och dikt och att man dessutom lär sig uppskatta och utnyttja
detta. Svenskfinland ligger betänkligt mycket efter det övriga Norden åtminstone
i fråga om hur väl hemmen är försedda med klassisk litteratur och dikt.
Ytterligare två enskilda omständigheter understryker vikten av att ha en välvillig
inställning till läsning: elevernas läslust och läsning av facklitteratur. Vardera
omständigheten var av betydelse för resultatnivån i olika ämnen.
I fråga om både läslusten och facklitteraturläsningen uppvisade eleverna i de
finlandssvenska skolorna en negativare bild av sig själva än jämnåriga på
finskspråkigt håll. Till 37 procent uppgav de svenskspråkiga eleverna i PISA
2003, att de läste bara om de måste. Den motsvarande andelen på finskspråkigt
håll var 28 procent. Ännu större var skillnaden mellan språkgrupperna på
området för läsning av facklitteratur. I Svenskfinland var andelen elever som
aldrig eller nästan aldrig läste facklitteratur av fri vilja nästan dubbelt så stor som
bland eleverna i de finskspråkiga skolorna: 41 mot 23 procent.
En stor del av elevernas ansträngningar i skolan handlar om att läsa och
tillgodogöra sig facklitteratur i olika ämnen. Måttet av ansträngning är därför i
likhet med läslusten och läsandet av facklitteratur av betydelse för resultaten i
skolan.
I PISA 2003 skulle eleverna mer eller mindre fullt instämma i eller opponera sig
mot en rad påståenden om sitt förhållningssätt till matematiken i skolan. Ett av
påståendena lydde: ”Jag anstränger mig verkligen i matematik, för jag vill vara
en av de bästa.”
Denna variabel kan inte i sin nuvarande form tolkas som ett entydigt mått på
elevernas vilja att anstränga sig. Formuleringen ”för jag vill vara en av de bästa”
kan i viss mån tänkas orsaka en kategorisering av eleverna i två huvudgrupper:
svaga elever och elever med minst genomsnittliga förutsättningar. Svaga elever
som verkligen anstränger sig i matematik kan knappast instämma i påståendet,
för realistiskt sett har de trots ansträngningarna inte så mycket hopp om att
kunna inräknas bland de bästa. Genomsnittseleverna däremot kan genom hårt
arbete och ansträngning hoppas på en förbättrad nivå i matematik som närmar
sig de bästa elevernas nivå. I så fall skulle i gynnsammaste fall drygt hälften av
alla elever kunna instämma i påståendet på något så när realistiska grunder.
71
Det visade sig, att hälften av eleverna i den finskspråkiga skolan mot endast
drygt var tredje elev i den svenskspråkiga skolan var villiga att anstränga sig för
att vara bland de bästa i matematik.
Detta mått på vilja till ansträngning eller tävlingsanda var – delvis på
ovanantydda grunder – tämligen starkt relaterat till resultatnivån i matematik (se
figur 2) och även till provresultaten i alla andra undersökta ämnen. Men också
allmänt taget gäller, att arbete ger resultat. Vill man alltså höja kunskaps- och
färdighetsnivån i den finländska grundskolan ytterligare, borde man stimulera
alla elevers lust att lära och deras vilja att göra sitt bästa för att tillgodogöra sig
det kunskapsstoff vid av sidan av andra viktiga livskvaliteter som skolan
erbjuder.
Skolan och eleverna i Svenskfinland ser ut att betona andra än kunskapsmässiga
kvaliteter i högre grad än vad man gör på finskspråkigt håll. Granskningen av
skolan som inlärningsmiljö – variabler som visserligen visade sig vara utan
reducerande betydelse för resultatskillnaderna mellan de båda språkgrupperna i
Finland – antyder, att de finlandssvenska eleverna med sin till synes lägre
kunskapsinriktning var mer skolvänliga i andra avseenden. De hade till exempel
en större känsla av att vara ett med skolan. De bedömde det disciplinära klimatet
som bättre, visade trots den något lägre resultatnivån ett större intresse för
matematik, bedömde sitt förhållande till lärarna mer positivt och var mindre
ängsliga för arbetet i matematik. Detta är omständigheter som den
finlandssvenska – och ännu mer den finskspråkiga – skolan borde arbeta för
också i fortsättningen. De finländska eleverna var visserligen genomsnittligt sett
mindre ängsliga för matematik än jämnåriga i flertalet andra länder, men de
finskspråkiga elevernas intresse för ämnet höll en låg nivå i jämförelse med
OECD och Norden (se Kupari m.fl. 2004).
Om positiva attityder till skolan kan kombineras med en höjd kunskapsmässig
ambitionsnivå, är möjligheterna till resultatförbättringar inom vardera
språkgruppen i Finland goda.
I figur 2 sammanfattas de i det föregående redovisade resultaten angående
elevernas bakgrund och resultat i matematik i form av en strukturell ekvations-
modell. Avsikten med modellen var i detta sammanhang att finna variabler som
minimerar sambandet mellan språkgrupperna i Finland och resultaten i olika
ämnen. Som påpekats i det föregående, lyckades denna minimering väl, vilket
framgår av den i praktiken obefintliga relationen (β = 0,01) mellan skolspråk och
resultat i matematik i figur 2. Skillnaderna mellan språkgrupperna reducerades
alltså till statistisk obefintlighet i matematik genom kontroll av de variabler över
elevernas bakgrund som ingår i modellen. Detta berodde framför allt på de
ovanbeskrivna olika svarsfördelningarna för de båda språkgrupperna. En
samtidig förutsättning var, att de förklarande variablerna i fråga hade ett
samband – stort eller litet – med resultaten i de undersökta ämnena.
Modellen i figur 2 förklarade 15 procent av elevernas resultatvarians i
matematik. Av alla variabler som ingår i modellen betydde elevernas lust att lära
sig eller vilja att anstränga sig mest för resultaten i matematik. Den negativa
standardiserade regressionskoefficienten (β = -0,21) beror på att variabeln i fråga
inte hade konverterats. I praktiken innebär sambandet att resultatnivån var högre,
ju större lust att anstränga sig eleverna utvecklade. Också läsintresset och
72
elevernas läsning av facklitteratur gav positiva utslag. Trots de negativa
förtecknen i figur 2 var även hemmets utbud av pedagogiska resurser och
klassisk kultur gynnsamt. ”Åt den som har (i hemmet), åt honom skall det ges
mera” (i skolan).
Figur 2. Strukturell ekvationsmodell (förenklad) över sambanden mellan
elevernas bakgrund och provresultaten i matematik. (Modellen har konstruerats i
syfte att reducera språkgruppsskillnaderna i matematik inom Finland.)
Figur 2 visar också, att förekomsten av klassisk litteratur och poesi i hemmet kan
stimulera även till läsning av facklitteratur. En pedagogiskt välordnad hemmiljö
är i sin tur fördelaktig för läsintresset.
Samma modell som i figur 2 fungerade väl även för alla andra ämnen som
undersöktes i PISA 2003 och förklarade 17 - 21 procent av variansen i
läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. Modellens funktionsduglighet
i alla ämnen beror på de höga korrelativa sambanden mellan de olika ämnena.
Korrelationen mellan provresultaten i matematik och läsförståelse var cirka 0,80
i alla nordiska länder som helhet. Sambandet mellan matematik och de
naturvetenskapliga ämnena var 0,87 och mellan matematik och problemlösning
0,92. De höga sambanden tyder på att det var ungefär en och samma praktiska
förmåga som låg till grund för eller mättes i de olika ämnena.
,01 matematik
A
n
st
r
ä
n
ga
s
i
g
i m
ate
m.
-
,09
,06
Resultat i
,15
-
,
1
6
-
,
21
,
1
9
-
,
1
3
Läsnin
g
av
facklitt.
,06
-
,
2
5
Skolspråk
Hemmets
ped.res.
Klassisk
kultur
S
kriv
bo
r
d
Lugn
plats Kalky-
lator
Klassisk
litteratur Poesi
,3
2
Läs-
intresse
,0
2
73
Det bör ännu understrykas, att avsikten med de strukturella ekvationsmodellerna
som i figur 2 inte i detta fall var att förklara en så stor andel som möjligt av
elevernas eller skolornas resultatvarians. Detta sistnämnda syfte skulle ha gett en
åtminstone delvis annorlunda modell, sannolikt med många fler variabler av
betydelse för de individuella resultaten och av betydelse även för möjliga
åtgärder på individnivå.
Bättre studiemiljö i hemmen och mera läsning kan höja resultatnivån
också i andra nordiska länder
Till den del olikheter i hemmiljö och elevbakgrund förekommer mellan det
finska Finland och det övriga Norden och i den mån dessa olikheter är av samma
slag som skillnaderna mellan språkgrupperna i Finland, bör de nationella
resultatskillnaderna till det finska Finlands fördel kunna reduceras i teoretisk
mening också inom Norden. I vilken mån förekom sådana skillnadsreducerande
olikheter? Detta skall för enkelhetens skull i mån av möjlighet undersökas i
första hand med samma modell som i figur 2 som utgångspunkt. Utöver detta
undersöks också effekterna av elevernas olika invandrarbakgrund i de nordiska
länderna.
Vid sidan av dessa bakgrundsfaktorer skulle det sannolikt finnas många fler
omständigheter av kanske ännu större betydelse för resultatskillnaderna på
nationsnivå. Det har likväl inte varit möjligt i detta sammanhang att företa mera
omfattande analyser.
Elevernas läslust och läsning av facklitteratur efterfrågades endast i Finland och
kan inte beaktas i de nordiska jämförelserna. Av de variabler som kan jämföras
var ”hemmets pedagogiska resurser” i allmänhet rikligare tilltagna i Norden än i
det finska Finland. Endast Sverige uppvisade till alla undersökta delar en mindre
gynnsam hempedagogisk situation, jämförbar med den i Svenskfinland. I
Sverige var hemmen också sämre försedda med poesi – men inte med klassisk
litteratur – än de finskspråkiga hemmen i Finland.
Andelen elever med invandrarbakgrund var lägst i det finska Finland, där endast
3 procent av eleverna uppgav att de var födda utomlands. Lika stora var
andelarna mammor respektive pappor med utländskt påbrå. Endast aningen
större var de motsvarande andelarna i Svenskfinland och på Island. Sverige hade
mest invandrare. Där var andelen utomlands födda elever 8 procent, medan 16
procent av mammorna respektive papporna var invandrare. I Norge och
Danmark var dessa andelar cirka 5 respektive 10 procent.
När Sverige och det finska Finland likställdes med avseende på hemmens
pedagogiska och kulturella situation som ovan, reducerades resultatskillnaden i
matematik mellan de båda länderna från 37 poäng till 29 poäng. När de båda
länderna dessutom jämställdes med avseende på elevernas invandrarbakgrund,
minskade skillnaden ytterligare till 21 poäng. Ungefär lika omfattande var
reduktionen också i de tre ämnen i övrigt som undersöktes i PISA 2003.
Också i Danmark var eleverna mindre gynnsamt lottade än i Finland med
avseende på hemmets pedagogiska situation i två avseenden: tillgången till
skrivbord och en lugn plats för studier. I det sistnämnda avseendet var skillnaden
i förhållande till det finska Finland särskilt stor. Endast drygt hälften av de
74
danska eleverna mot drygt 90 procent i Finland uppgav sig ha en sådan lugn
plats. Poetisk litteratur ser inte heller ut att stå högt i kurs i Danmark. Endast
drygt 30 procent av de danska eleverna mot 48 procent i det finska Finland
uppgav, att det fanns poesiböcker i hemmet.
Efter likställning av de danska och finska eleverna i dessa avseenden
reducerades resultatskillnaderna i vart och ett ämne med 13 - 15 poäng. Med
även elevernas invandrarbakgrund under kontroll reducerades skillnaderna med
sammanlagt 16 – 20 poäng. Detta innebär en reduktion på minst 30 och högst 58
procent av de ursprungliga skillnaderna mellan det finska Finland och Danmark i
olika ämnen.
Dessa resultat tyder på att Sverige och Danmark skulle kunna höja sin
resultatnivå i någon mån genom satsningar av en art som ger eleverna en bättre
studiemiljö och mera litterär stimulans i hemmet. Invandrarpolitiken däremot
kan vara svårare att greppa. Å andra sidan är det inte orimligt att tänka sig, att
den kulturblandning som på kort sikt ger ett invandrarvänligt land en lägre
resultatnivå i skolan vänds till en positiv sak på lång sikt.
I Norge och på Island var elevernas hembakgrund i pedagogiskt och kulturellt
avseende gynnsammare än för eleverna i det finska Finland. Detta innebär, att
resultatskillnaderna i förhållande till det finska Finland skulle växa sig ännu
större, ifall eleverna i de olika länderna hade en mer likartad bakgrund i de
aktuella avseendena.
Om man för Norges del beaktar elevernas invandrarbakgrund, skulle
resultatskillnaden i matematik efter likställning med det finska Finland minska
med endast några få poängenheter från 50 till 47 poäng. Också i de övriga
ämnena är skillnadsreduktionen maximalt 5 poäng, det vill säga endast cirka 10
procent av de ursprungliga skillnaderna.
På Island var resultatskillnaderna mellan de isländska eleverna och eleverna med
utländsk bakgrund vanligen högst obetydliga. I vissa fall uppvisade
invandrareleverna till och med en högre nivå.
För Norges del skall tilläggas, att landet avvek drastiskt från de övriga nordiska
länderna i några avseenden. Dessa omständigheter behandlas inte i detalj här på
grund av att de inte bidrog till att reducera resultatskillnaderna inom Finland
eller mellan det finska Finland och de övriga nordiska länderna. Men de norska
skolmyndigheterna kan ha anledning att fråga sig, varför eleverna i Norge
bedömde sin situation i skolan mycket mer negativt än vad man gjorde i något
annat nordiskt land. De norska elevernas allmänna attityd till skolan var
ogynnsammare. Det disciplinära klimatet på lektionerna i matematik uppfattades
som mindre gott, likaså lärarstödet och förhållandet mellan lärarna och eleverna
i skolan. Elevernas självkänsla i matematik var låg och rädslan för arbetet i
matematik större än på annat håll i Norden.
Gemensamt ansvar ger goda resultat
De föregående resultaten och observationerna kan sammanfattas i några
slutanmärkningar om vad som kan göras i Svenskfinland och i viss mån också på
75
annat håll i Norden i avsikt att förbättra resultaten till en nivå som närmar sig
den finska resultatnivån och den absoluta världstoppen i olika ämnen. Samma
åtgärdsbehov är aktuellt också för det finska Finlands del i den mån det finns
enskilda elever med behov som kunde tillgodoses bättre än tidigare.
De behövliga åtgärderna understryker behovet av ett delat, gemensamt ansvar
för grundskolans och elevernas resultat. Fyra huvudparter måste var och en bära
sin del av ansvaret: samhället, skolan, hemmen, och eleverna själva.
Samhället har genom utbildningspolitikerna och beslutsfattarna på pedagogikens
område gjort jämlikhet och rättvisa till en ledande utbildningsprincip. I
överensstämmelse med denna princip har den finländska grundskolan vinnlagt
sig om att ta särskilt väl hand om de svaga eleverna. Satsningen på de svaga
eleverna ser ut att ha utfallit väl och kan till och med uppfattas som en mycket
betydelsefull orsak till den höga allmänna resultatnivån och kvaliteten i den
finländska grundskolan (se Brunell 2005).
Vill man bevara den höga nivån, bör man också i fortsättningen tillhandahålla
special- och stödundervisning. Detta ser ut att vara något att tänka på ännu mer i
det övriga Norden än i Finland. Begränsade satsningar på de svaga eleverna
betyder på sikt ett ökat antal elever med svårigheter och en lägre allmän kvalitet
på grundskolan. Sådana begränsningar innebär samtidigt ett avkall på jämlik-
hetsidealet, sådant det hittills har definierats i den finländska och nordiska
utbildningspolitiken.
Utöver fortsatt satsning på de svaga eleverna har det finländska och särskilt det
finlandssvenska samhället och skolan också anledning att söka finna resurser för
ett bättre omhändertagande av de begåvade eleverna. Enligt PISA-resultaten
höjer sig dessa elever inte över mängden i Finland på samma sätt som i många
andra länder.
PISA-resultaten pekar också på samhällets betydelse som stimulansfaktor på
läsningens och litteraturens område. Finländarna söker i högre grad än många
andra nationaliteter litterär stimulans i bibliotekens, böckernas och tidningarnas
värld. Denna intresseinriktning är värd allt understöd, eftersom mångsidig
läsning är av stor betydelse för individens personliga utveckling.
För skolans del har PISA likt många andra undersökningar visat, att det är svårt
att peka på omständigheter inom undervisningen som ger upphov till resultat-
skillnader mellan skolorna och eleverna. Detta betyder ingalunda, att skolan är
av endast liten betydelse för elevernas resultat. Tvärtom bär skolan
huvudansvaret för elevernas kunskapsutveckling på flertalet – om inte alla –
ämnesområden som ingår i skolans utbildningsprogram. Trots elevernas olikhet
och mångskiftande erfarenheter utanför skolan lyckas grundskolan synnerligen
väl med denna uppgift. Upp genom skolåren ger skolan alla elever ett stort
tillskott av kunskaper och färdigheter. Detta sker visserligen med mångskiftande
metoder och arbetssätt. Men flertalet elever ser ut lära sig ”trots metoderna”.
Eleverna är med andra ord inte i normala fall så beroende av vilka metoder eller
arbetssätt som används. Ett undantag är de svaga eleverna, som ser ut att vara
mera beroende av individuella specialåtgärder.
Under alla omständigheter är det viktigt för skolan att försöka motivera eleverna
att sköta sina studier på bästa möjliga sätt. Motiverade elever med en stark lust
76
att lära kan utveckla en stark vilja att anstränga sig i skolan. Måttet av
ansträngning och hårt arbete är i sin tur av stor betydelse för resultaten i olika
kunskapsbetonade ämnen.
Det kan visserligen råda delade meningar om hur mycket skolan skall satsa på
elevernas kunskapsutveckling. Någon kan tycka att elevernas glädje och trivsel i
skolan blir lidande av mycket kunskapsinriktat arbete. Andra vill lägga större
tonvikt på till exempel värdefostran och elevernas sociala färdigheter än på
kunskaperna.
Idealet vore, att allt detta kunde förenas och bakas samman i meningsfulla
uppgifter, som eleverna är beredda att arbeta hårt för. Själva arbetet och
anskaffandet av kunskap känns kanske mer ansträngande än trivsamt eller roligt
så länge kraftansträngningarna pågår. Men det måste ingalunda alltid vara roligt
i skolan. Hårt arbete i det praktiska livet är ofta uppblandat med både svett och
tårar. Men ett gott och tillfredsställande slutresultat motiverar alla tidigare
påfrestningar och kan efteråt till och med ge en känsla av att det var som bäst,
när arbetet var som hårdast.
I skolan kan det vara likadant. Det goda slutresultat som det där är värt att arbeta
för och hålla för ögonen kan på lång sikt vara exempelvis goda kunskaper i ett
främmande språk som man behöver. På kortare sikt kan behållningen vara vilket
vetande som helst, som eleven kan omsätta i praktiken på ett för eleven nyttigt
sätt.
Elevernas vilja till ansträngning och hårt arbete i skolan är nära förbunden med
deras lust att lära. Påfrestningarna i skolan är därför förenliga med positiva
attityder, god självkänsla, fungerande relationer mellan eleverna och lärarna och
ett gott disciplinärt klimat i skolan. För skolan gäller det att befrämja allt detta
för alla elevers del.
I undersökning efter undersökning, där orsakerna till elevernas olika resultat i
skolan har undersökts, lyfts inte minst hemmet i blickfånget. Också denna
redogörelse om resultatskillnaderna mellan i första hand Svenskfinland och det
finska Finland har pekat på hemmets betydelse. Elevernas resultat i skolan är
uttryck för deras totala sociala, ekonomiska och kulturella situation i hemmet.
Betyder detta, att inte så mycket kan göras för att utjämna resultatskillnaderna
mellan elever med olika sociokulturell bakgrund? Åtminstone de ekonomiska
omständigheterna och föräldrarnas utbildningsnivå är, om inte en gång för alla
givna, så svåra att ändra på. – Till detta skall sägas, att bankkontots storlek eller
föräldrarnas utbildningsnivå som sådana ingalunda är avgörande. Mer betyder
det, hur hemmet omsätter sina resurser och möjligheter i praktiken. Mycket kan
göras även i hem med sämre ekonomiska, materiella och kulturella möjligheter.
Sagoberättande, högläsning, vänligt prat, utvecklande samtal och engagerad
samverkan kostar inget, men kan göra barn och unga nyfikna, öppna, sökande,
läsande, skolningsbara. Också biblioteken ställer gratis böcker, läsning och
kultur till hemmens förfogande.
Föräldrarna bör alltså inse och bära sitt ansvar för barnen – inte minst under
uppväxtåren före skolstarten. I anslutning till själva skolarbetet behöver
föräldraansvaret inte betyda mycket mer än att man visar intresse för barnens
skolgång och låter barnen förstå, att de väntas göra sitt bästa i skolan. En
77
välvillig inställning bland föräldrarna till skolan gör det lättare också för barnen
att komma tillrätta med lärarna och skolarbetet och att också trivas i skolan.
För eleven återstår att göra det bästa möjliga av sin situation i skolan, att arbeta
så målmedvetet, uthålligt och kreativt som möjligt i överensstämmelse med de
personliga förutsättningarna och skolans krav.
Mycket av det ovansagda om samhällets, skolans, hemmens och elevernas
ansvar är mycket lättare att sätta till pappers än att omsätta i praktiken. Ännu
mer är det som är osagt om detta gemensamma ansvar och om vad som kunde
göras ytterligare på olika håll. Men ett står klart: Skolans resultat är ett uttryck
för elevernas totala sociala, ekonomiska, kulturella och emotionella situation i
och utanför skolan. I försöken att upprätthålla en hög resultatnivå bör ansvaret
därför delas av alla berörda parter. Delat ansvar bör ge fyrdubbel glädje.
Referenser
Brunell, V. (2004a). Orsaker till de finländska framgångarna i internationella
läsundersökningar. Dyslexi 9 (4), 15 - 20.
Brunell, V. (2004b). Finlands svenskar läser mindre. Hufvudstadsbladet
9.2.2004.
Brunell, V. (2005). Goda möjligheter till ännu bättre resultat i den finlands-
svenska och nordiska grundskolan. I: P. Kupari & J. Välijärvi (red.) Osaami-
nen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Jyväskylä universitet: Pedago-
giska forskningsinstitutet.
Kupari, P., Välijärvi, J., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Brunell, V., Leino, K.,
Sulkunen, S., Törnroos, J., Malin, A. & Puhakka, E. (2004). Nuoret osaajat.
PISA 2003 -tutkimuksen ensituloksia. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, Peda-
gogiska forskningsinstitutet.
Linnakylä, P. (2002). Nuorten lukemisaktiivisuus ja lukuharrastus. I:J. Välijärvi
& P. Linnakylä (red.) Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 Suomessa.
Jyväskylä universitet: Pedagogiska forskningsinstitutet, 141 - 166.
Taube, K. & Mejding, J. (1997). A nine-country study: What where the differ-
ences between the low and high performing students in the IEA Reading Lit-
eracy Study? I: M. Binkley, K. Rust & T. Williams (Red.) Reading literacy in
the international perspectives (ss. 63 – 100). Washington DC: US Department
of Education, National Center for Education Statistics.
Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., Arffman, I. (2002). The
Finnish success in PISA – and some reasons behind it. PISA 2000. Jyväskylä:
Jyväskylän universitet: Pedagogiska forskningsinstitutet.
Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P., Malin A. & Puhakka, E.
(2001). Suomen tulevaisuuden osaajat. Jyväskylä: Jyväskylä universitet, Pe-
dagogiska forskningsinstitutet.
79
6. PISA – et svagt funderet projekt
Erik Jørgen Hansen
DPU, Köpenhamn
PISA- undersøgelserne er markedsført i et sådant omfang, at alle med interesse
for skole - og uddannelsespolitik ved, at det er OECD initierede undersøgelser i
en lang række lande af 15-årige skoleelevers færdigheder i læsning, matematik
og naturfag. Hvad er formålet med disse undersøgelser? I den danske rapport fra
den anden runde af undersøgelserne fremhæves, at formålet er at gøre det muligt
for ”myndighederne” at bedømme uddannelsessystemets resultater. I Danmark
gennemføres undersøgelserne af et ”konsortium” bestående af Amternes og
Kommunernes Forskningsinstitut, Danmarks Pædagogiske Universitet og
Socialforskningsinstituttet. Offentliggørelsen af den seneste rapport ”PISA 2003
– Danske unge i en international sammenligning” (Mejding, 2004) skete primo
december 2004 på et pressemøde med undervisningsministeren, formanden for
ovennævnte konsortiums bestyrelse og en af PISA forskerne.
Hvad er der i vejen med PISA?
I umiddelbar forlængelse af pressemødet fremlagde undervisningsministeren
forslag til ændringer på folkeskoleområdet, herunder indførelse af obligatoriske
test. Ingen af forslagene kan udledes fra resultaterne i PISA- undersøgelserne.
Alligevel har PISA– konsortiets rolle i praksis været en legitimering af
Regeringens skolepolitik. Enkelte kritiske røster har ganske vist peget på, at det
er politikerne og medierne, som har misbrugt undersøgelsen. Denne opfattelse er
næppe holdbar. Rapporterne fra PISA- undersøgelserne lægger nemlig op til
netop de tolkninger af resultaterne, som er lanceret af politikere og i medierne.
Det skyldes ikke mindst rapporternes rangordning af de deltagende lande og den
manglende stringens og refleksion i behandlingen af resultaterne.
Hermed kan vi vel afvise undersøgelserne som det, man for ikke så mange år
siden kaldte partsforskning? I dette tilfælde et ”konsortiums” udredninger for
”myndighederne”, hvor der ikke er nogen garanti for, at man hermed nærmer sig
den virkelighed, som er skoleelevernes og skolelærernes. Så let kan undersøg-
elserne dog ikke afvises. I PISA- rapporterne peges nemlig på ”videnskab-
elighed” som et af de særlige kendetegn ved undersøgelserne. Det må betyde, at
man anvender den teori, formulerer de hypoteser og bruger de metoder, hvis
anvendelse er forudsætningen for at drage holdbare konklusioner om det, som
man studerer. I dette tilfælde de forskellige uddannelsessystemers evne til at
give den skolesøgende ungdom de nødvendige kvalifikationer. PISA- undersøg-
elserne må selvsagt vurderes ud fra sådanne kriterier, men undersøgelserne
består ikke denne prøve. De er nemlig, som det vil fremgå af det følgende,
præget af manglende brugbarhed i uddannelsespolitikken, katastrofale huller i
det teoretiske grundlag og såvel manglende pålidelighed som manglende omhu i
den metodemæssige fremgangsmåde.
80
Et uddannelsespolitisk skud i tågen
Undersøgelsernes manglende brugbarhed i uddannelsespolitikken er et direkte
resultat af den isoleret set rigtige beslutning ”at måle færdigheder for livet i
stedet for blot at se på færdigheder for skolen.” Derfor understreger rapporterne
gang på gang, at man ikke vurderer de unges kompetencer ud fra læseplanernes
indhold. Når undersøgelserne herefter når frem til forskelle mellem landene i de
15-årige skoleelevers færdigheder, er man ude af stand til at pege på årsagerne.
Man har nemlig undladt at analysere forskellene mellem skolesystemerne. Disse
systemer er jo (endnu?) ikke indrettet på, at eleverne skal kunne klare testene i
PISA, men samtidig ligger læseplanerne i nogle lande formentlig tættere på
PISA- testene end læseplanerne i andre lande? Måske vægter man i nogle lande
andre mål højere end hvad ”internationale ekspertgrupper har ment afspejler
vigtige kvalifikationer i morgendagens samfund”? Undersøgelsesrapporterne gør
intet for at understrege, at det antal point for færdigheder, som de unge opnår,
ikke må forveksles med deres præstationer i de færdigheder, som det enkelte
land måtte lægge særlig vægt på. Samtidig betoner man ikke, at der er forskelle
mellem landene, når det kommer til de alderstrin, hvor det forudsættes, at
bestemte mål skal være nået. Ej heller at nogle af færdighederne måske i nogle
lande forventes nået senere, nemlig i løbet af voksenlivet.
PISA´s mangel på grundige beskrivelser og analyser af forskellene mellem
skolesystemerne har banet vejen for, at politikerne kan pege på hvad som helst
som kuren mod en middelmådig placering af deres land på PISA- ranglisten. Her
har den manglende stringens i rapporternes sprogbrug yderligere medvirket til
hysteri omkring resultaterne. Man skriver, som i sætningen ovenfor, netop om
”landets” placering. Eksempelvis om ”idéområdet størrelser” i matematik-
testene: ”Sverige, Island og Tyskland præsterede på niveau med Danmark.
Finland var det højest præsterende land”. Hermed siger man, at landenes
skolesystemer kan rangordnes på grundlag af PISA, selvom man overhovedet
ikke har undersøgt disse systemer, men alene konstrueret færdighedsprøver, der
er udtryk for, hvad ”internationale eksperter”, men ikke politikere eller skolefolk
i hvert land, mener, er nødvendige færdigheder. PISA- rapporterne er i det hele
taget gennemsyret af en paternalistisk holdning. Også understreget af, at testene
ikke må ses af andre end PISA medarbejderne. Begrundet med, at man vil
genbruge de samme test, selvom det er indlysende, at man i gentagne
undersøgelser hver gang kan konstruere nye test, der fuldt ud ækvivalerer de
tidligere brugte.
Et vaklende teoretisk grundlag
Selv om testene i deres helhed holdes hemmelige, er der næppe tvivl om, at
testkonstruktørerne arbejder på et teoretisk grundlag, der har gyldighed inden for
testenes snævre områder. En dybere argumentation for og refleksion over, hvad
der er ”færdigheder for livet” leder man dog forgæves efter. Hvad angår designet
af stikprøverne, må det også henregnes til den teoribaserede del af PISA, men
hermed er det slut! PISA- undersøgelserne ser nemlig ud til at ville spise os af
med, at et uddannelsessystems kendetegn kan forstås ved hjælp af en række
enkeltstående indikatorer på 15-årige unges færdigheder i at svare rigtigt på
81
OECD testene, og at uddannelsessystemerne kan rangordnes på dette grundlag.
PISA negligerer, at hvert uddannelsessystem er en helhed, der kun kan forstås
som resultatet af en kulturel og national formning gennem århundreder. (Se fx
kapitel 3: ”Hvordan er uddannelsessystemer forskellige? i Hansen 2003). Oven i
købet en helhed, der er mere end summen af sine enkeltdele. Karakteristika ved
sådanne systemer lader sig ikke indfange ved simple kvantitative metoder. Her
kræves mere kvalitativt orienterede metoder. Allerbedst nok den komparative
metode, som den er videreudviklet af Charles C. Ragin (Se herom kapitel 10:
”Tværnationale sammenligninger” i Hansen og Hjorth Andersen 2000).
Uden teori om systemerne har man i PISA heller ikke på forhånd kunnet opstille
hypoteser om, hvilke forskelle mellem landene man kunne forvente, når man
studerer færdigheder blandt 15-årige. Da resultaterne forelå, har man stået
tilbage med det ubesvarede spørgsmål: Hvad er mon årsagen? Forskere og
politikere har hermed kunnet fremsætte den ene løsagtige forklaring efter den
anden. Tilsvarende er det bemærkelsesværdigt, at man uden teoretisk fundering
mener at kunne vide, hvad morgendagens samfund kræver, og at landene kan
rangordnes efter andelen af 15-årige, der har ”kernekompetencer for liv og
arbejde i verden af i morgen”. I denne eksercits nås højdepunktet i en helsides
graf, der viser ”Procentandel af elever forberedt til det 22ende århundredes
arbejdsmarked” med Finland i top og Tunesien i bund. (Figur 4.8 i Mejding
(red.) 2004). ”22ende århundrede” er naturligvis en korrekturfejl, som kan
ramme alle forfattere. I selve teksten står da også ”21. århundrede”. Alligevel er
det svært at slippe den ironiske tanke, at når vi er i gang med mere eller mindre
fantasifulde bud på, hvad fremtidens arbejdsmarked har brug for, kan et
århundrede fra eller til vel ikke være afgørende? Ikke uventet er rapporten
støvsuget for kritiske refleksioner om soliditeten af prognoser om fremtiden.
Negligering af de metodemæssige problemer
I den første PISA- undersøgelse (Andersen et al. 2001) fik de danske resultater
stor bevågenhed blandt skolefolk, politikere og offentligheden i almindelighed,
fordi man gang på gang fremførte, at den ”sociale arv” i uddannelserne var
stærkere i Danmark end i de lande, som vi plejede at sammenligne os med. Det
blev et resultat, som også andre samfundsforskere henviste til. Det var dog
påfaldende, at man i rapporten ikke diskuterede anvendelsen af det mangetydige
begreb ”social arv” og heller ikke funderede over, at dette resultat ikke stemte
med andre undersøgelser af ”social arv” i uddannelserne i Norden. Manglen på
stringens i sprogbrugen var iøjnefaldende. Hvad man påviste var hverken mere
eller mindre end, at der i præstationerne på de anvendte OECD test var større
afstand i Danmark end i Finland mellem børn af på den ene side mødre, der
”kun” havde grundskoleuddannelse, og på den anden side børn af mødre, der
havde videregående uddannelse af mere end to års varighed.
Den største overraskelse kom dog, når man så på den tabel, som denne
konklusion byggede på. Her var der himmelråbende fejl, især når det drejede sig
om andelen af mødre, til de 15-årige, med grundskoleuddannelse i Finland (alt
for stor en andel) sammenholdt med den tilsvarende andel af mødre, ligeledes til
de 15-årige, i Danmark. Dette kunne forskerne have fundet ud af ved et simpelt
82
opslag i andre OECD udgivelser. Oplysningerne om forældrene var hentet fra de
15-åriges besvarelser. Man må undre sig over, dels at man i rapporten ikke
diskuterede pålideligheden af de 15-åriges svar på spørgsmålet om deres mødres
og fædres uddannelse og stillingsniveau, dels at man heller ikke oplyste, hvor
stor en procentdel, som ganske vist havde udfyldt testene, men ikke kunne give
de pågældende oplysninger om deres forældre. Endvidere, men ikke mindst,
tydede intet på, at den internationale ledelse af PISA efterfølgende havde
kontrolleret, om disse baggrundsoplysninger rent faktisk var blevet klassificeret
på samme måde i alle landene.
Ser vi herefter på 2003 undersøgelsen, nævnes det nu, at det kan ”være svært for
eleverne at vide, hvilken uddannelse deres forældre har, og man skal være
opmærksom på dette i analyserne af resultaterne”. I rapportens afsnit om metode
og datakvalitet står endvidere, at der er ”større usikkerhed forbundet med disse
baggrundsoplysninger end resultaterne af de faglige tests.” Disse besværgelser er
dog betydningsløse, når man ikke tager højde herfor i gennemgangen af
resultaterne, og når læseren ikke får at vide, hvilke procedurer – om nogen –
man har anvendt til efterfølgende kontrol af, om disse data er sammenlignelige
mellem deltagerlandene. Intet steds finder vi tegn på, at PISA forskerne er
opmærksomme på, hvor afgørende valget af klassifikationer af baggrunds-
oplysninger er. Man giver ingen præcise oplysninger om, hvordan ”skalaerne” er
konstruerede. Eksempelvis skriver man, at med hensyn til elevernes sociale
baggrund indgår ”en variabel, der angiver højeste erhvervsmæssige status for
forældrene, som har skalaværdier fra 0 til 100”. Vi sidder tilbage med
spørgsmålet: Hvordan er denne skala konstrueret, og hvad er teorien bag den?
Kendskab til problematikken omkring klassifikationer er ellers let tilgængelig
(se fx kapitel 4: ”Sociale klassifikationer” i Hansen og Hjorth Andersen 2000).
Efterskrift
Alt tyder på, at Danmark vil deltage mindst en gang mere i PISA. Endnu en
flodbølge af ufortolkede talrækker vil ramme os. Vi står over for det fænomen,
som Wright Mills i sin klassiker ”The Sociological Imagination” benævner
abstrakt empirisme og karakteriserer således: ”as a style of social sciences,
abstracted empirism is not characterized by any substantive propositions or
theories.” (Mills 1959).
(Artiklen er tillige offentliggjort i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, 2005)
Referencer
Andersen, A. M. et al. (2001). Forventninger og færdigheder – danske unge i en
international sammenligning. København: AKF, SFI og DPU
Hansen, E. J. (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Køben-
havn: Hans Reitzels Forlag
Hansen, E. J. (2004). PISA – en skævert. Politikens kronik 26. oktober
Hansen, E. J. & Hjorth Andersen, B. (2000). Et sociologisk værktøj – Introduk-
tion til den kvantitative metode. København: Hans Reitzels Forlag
83
Meiding, J. (red.). (2004). PISA 2003 – Danske unge i en international sammen-
ligning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag
Mills, C. W. (1959). The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University
Press
85
7. PISA resultaten i norsk perspektiv
- reception och tolkning
Anne Birgitte Fyhn
Universitetet i Tromsø
Finländska 15-åringar uppvisade internationella topprestationer i centrala
kunskapsområden i de senaste PISA undersökningarna. Men hur ser man på
resultaten i andra länder?
Jeg var invitert for å si noe om hvordan PISA-resultatene ble mottatt i Norge.
Norske elever lykkes dessverre dårlig i både matematikk og naturfag, og dette
problemet blir tatt alvorlig i Norge. Resultatene fra PISA kom omtrent samtidig
med resultatene fra en annen internasjonal undersøkelse, TIMSS. Norske elever
lyktes dårlig på begge disse testene. Norge har deltatt i internasjonale tester i
realfag tidligere, men først nå har resultatene fått bred mediedekning. Finske
elever gjorde det veldig bra på PISA testen. Mange nordmenn hadde vansker
med å akseptere at finnene var bedre enn oss på dette området, folk flest tvilte på
at den finske skolen skulle være bedre enn den norske.
Kommentarer fra norskerere
Jeg hørte flere norske lærere kommentere PISA resultatene den første tiden etter
at resultatene forelå. Kommentarene hadde det til felles at de pekte på at
finlenderne ikke var bedre enn oss allikevel, ”vår skole måtte jo være bedre enn
den finske”.
- ”Finnene har sikkert jukset”
- ”Det er nesten ingen innvandrere og flyktninger i Finland. Det er denne
gruppen som trekker oss ned”
- ”De landene som lykkes godt i disse testene driver med teaching-for-
testing”
- ”Norske skoler er av de beste i verden”
- ”Norske elever har tilhørighet til skolen sin. Trivsel er veldig viktig.”
Slike reaksjoner fra norske lærere velger jeg å tolke som yrkesstolthet, norske
lærere vet at de gjør en god jobb.
86
Medias reaksjoner
Den brede medieomtalen førte til diskusjoner rundt resultatene fra PISA og
TIMSS og resultatene ble etter hvert godtatt av stadig flere. Norske aviser har
regelmessig hatt mange og store oppslag om matematikkundervisning i
kjølvannet av PISA. For eksempel hadde den finske forskeren Lisen Häggblom
fått hele tredjesiden i Nord-Norges største avis ”Nordlys”, den 30.mars.
Matematisk kompetanse hos norske lærere
Resultatene fra PISA og TIMSS viser at norske lærere har lavere kompetanse i
matematikk og i matematikkdidaktikk enn lærerne i de fleste andre land.
En allmennlærer i Norge er kvalifisert for å undervise i barneskolen (tilsvarer
finsk lågstadiet) i alle fag. For å komme inn på allmennlærerutdanningen i Norge
må du ha fullført et år med matematikk i videregående skole (tilsvarer den finske
gymnasieskolan). I starten av -90 tallet ble det innført obligatorisk matematikk i
allmennlærerutdanningen, men denne matematikken bygde på at studentene kun
hadde et år matematikk i videregående skole. I praksis har det vært slik i
barneskolen at klassestyrer eller en fra klassens team underviste i både
matematikk og norsk selv om vedkommende ikke hadde matematikk som fag i
lærerutdanningen. Dette ser heldigvis ut til å gå mot slutten.
Nå er det 30 studiepoeng / 10 vekttall / ½ studieår obligatorisk matematikk og
matematikkdidaktikk i allmennlærerutdanningen. Fra høsten 2005 er det et krav
om minimum karakteren 3 fra videregående skole. (Karakterskalaen går fra 0 –
6, der 2 er laveste ståkarakter). Det er dessuten snakk om å innføre 2 år med
obligatorisk matematikk i videregående skole.
For å bli matematikklærer på ungdomsskole og videregående skole (tilsvarer
høgstadiet og gymnasieskolan i Finnland) har man i Norge en ettårig utdanning
etter at studentene har lest fag ved universitetet. Denne ettårige utdanningen
inneholder to praksisperioder i tillegg til teori. Hos oss har studentene totalt 50
timer fagdidaktikk (emnesdidaktik) i sin lærerutdanning. I tillegg har de timer i
basisgrupper der en fagdidaktiker er gruppeveileder. Arbeidet i disse basis-
gruppene skal bygge på tema som er tatt opp i fellesforelesninger i forkant.
I Finlands lærerutdanning har fagdidaktikken en sterkere plass: ”den ledda
undervisningen varierar mellan 98 och 110 h beroende på auskulteringsämnen”
(Åbo Akademi, 2003: 205)
De nedslående resultatene fra PISA og TIMSS har vært med på å understreke
behovet for en bedre realfagskolering av lærerne i barneskolen. Figur 1 (Grønmo
m fl, 2004, s 54) viser at mer enn halvdelen av norske elever i 8.klasse skårer
svært lavt på TIMSS testen, og nærmere 20 % av norske 8.klassinger skårer så
lavt at de kommer i kategorien under nivå 1, det vil si elever som ikke har
grunnleggende og elementære kunnskaper i matematikk. Bildet er i store trekk
det samme for våre fjerdeklassinger. Både i fjerde og i åttende klasse er det kun
10 % av de norske elevene som når opp til de to øverste nivåene.
87
Figur 1. Fordeling av elever på nivåer av matematikk i 8.klasse
Hva mener de norske elevene?
De norske elevene har en sterk følelse av tilhørighet på skolen. Dette er gledelig.
Det fremgår av figur 2 (Kjærnsli m fl, 2004, s 219) at på dette området ligger
Norge og Sverige på topp i Skandinavia.
Det er skremmende at de norske elevene ikke forventer at de skal lære noe
matematikk på skolen, og at de melder fra om et elendig arbeidsmiljø. Norske
elever opplever altså at de hører til på skolen, de hører til et sted der de ikke skal
lære noe og der det er dårlig arbeidsmiljø. Jeg har vanskelig for å tro at norske
femtenåringer har godt av å tilbringe dagene på et slikt sted.
88
Figur 2. Gjennomsnittsverdier for konstrukter fra elevspørreskjemaet for Norge
og andre nordiske land. Gjennomsnittet i OECD er 0, mens standardavviket er
1,00.
Konsekvensene av en slik skolegang blir at kun de elevene som har foreldre med
god økonomi får lært seg matematikk. Når elevene ikke lærer matematikk på
skolen, så må de lære det annet steds, enten hjemme eller via privatundervisning.
Og da har vi fjernet oss langt fra hensikten med den norske enhetsskolen.
Jeg kjenner ikke til noen forskningsrapporter som melder at det er utviklende for
barn og ungdom at omgivelsene ikke har forventninger til dem. Resultatene fra
TIMSS og PISA kan tyde på at vi i Norge har vært redde for å skape tapere ved
å stille for strenge krav til elevene. Og resultatet er blitt en skole der vi ikke
forventer noe som helst av elevene. Resultatet er at vi skaper mange tapere.
I kjølvannet av PISA og TIMSS
Heldigvis har blant annet PISA og TIMSS undersøkelsene vist oss hvordan
situasjonen er og vi har hatt muligheter til å gjøre noe med saken. Per i dag har
mye skjedd i