ArticlePDF Available

Kwantumberekening

Authors:

Abstract

Daar is geen gebrek aan dekking in die laaste paar jaar in wetenskaplike joernale van die onderwerp van kwantumberekening nie. Tereg ook, want dit is ’n nuwe idee met—tot sover—minstens ´ e´ en baie belangrike praktiese toepassing (ontbinding in priemfaktore) sodra die tegnologie redelik omvattende berekenings kan hanteer. Die belangstelling in kwantumverwerking is aangevuur deur beide die besef dat die toenemende miniaturisering noodwendig rekenaarwetenskaplikes met kwantumverskynsels sal konfronteer, en deur die begryp van die potensiaal van massief parallelle verwerking deur die gebruik maak van die Hilbert-ruimtevoorstelling van kwantumstelsels en die spesiale eienskappe van kwantumverstrengeling. Die onderwerp lˆ e by die sameloop van fisika, rekenaarwetenskap en wiskunde en hierdie bydrae verken die idees van di´ e drie gebiede wat die belangrikste rol in kwantumberekening speel en besin oor die definisies van en die waarskynlike gebruik vir kwantumverwerking asook sy verhouding tot die klassieke berekeningskompleksiteit. Ten slotte word ’n uitgebreide geannoteerde bibliografie verskaf as gids vir die ge¨ ınteresseerde leser tot die literatuur in di´ e onderwerp.AbstractQuantum computing There has been no lack of coverage in the past few years in scientific journals of the topic of quantum computation. Rightly so, as this is a novel idea with—so far—at least one very important practical application (prime factorisation) as soon as the technology can accommodate reasonably sized computations. Interest in quantum computing has been sparked by both the realization that increasing miniaturisation will eventually bring computer scientists face-to-face with quantum effects, and by the grasping of the potential for massive parallelism inherent in the Hilbert space representation of quantum systems and in the special effects of quantum entanglement. The topic lies at the confluence of physics, computer science and mathematics and this contribution reviews the ideas from these three fields that play the most important role in quantum computation and reflects on the definitions of and prospective use for quantum computing as well as its relation to classical computational complexity. Finally, an extended annotated bibliography is provided as a guide for the interested reader to the literature in the subject.
60 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Kwantumberekening
J Heidema
Departement Wiskundige Wetenskappe
PH Potgieter
en WL Fouch´
e
Departement Kwantitatiewe Bestuur, Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, Unisa 0003
E-pos: potgiph@unisa.ac.za
UITTREKSEL
Daar is geen gebrek aan dekking in die laaste paar jaar in wetenskaplike joernale van die onderwerp van kwantumberekening nie. Tereg
ook, want dit is ’n nuwe idee met—tot sover—minstens ´en baie belangrike praktiese toepassing (ontbinding in priemfaktore) sodra die
tegnologie redelik omvattende berekenings kan hanteer. Die belangstelling in kwantumverwerking is aangevuur deur beide die besef
dat die toenemende miniaturisering noodwendig rekenaarwetenskaplikes met kwantumverskynsels sal konfronteer, en deur die begryp
van die potensiaal van massief parallelle verwerking deur die gebruik maak van die Hilbert-ruimtevoorstelling van kwantumstelsels en
die spesiale eienskappe van kwantumverstrengeling. Die onderwerp lˆe by die sameloop van fisika, rekenaarwetenskap en wiskunde en
hierdie bydrae verken die idees van di´e drie gebiede wat die belangrikste rol in kwantumberekening speel en besin oor die definisies
van en die waarskynlike gebruik vir kwantumverwerking asook sy verhouding tot die klassieke berekeningskompleksiteit. Ten slotte
word ’n uitgebreide geannoteerde bibliografie verskaf as gids vir die ge¨ınteresseerde leser tot die literatuur in di´e onderwerp.
ABSTRACT
Quantum computing
There has been no lack of coverage in the past few years in scientific journals of the topic of quantum computation. Rightly so, as
this is a novel idea with—so far—at least one very important practical application (prime factorisation) as soon as the technology can
accommodate reasonably sized computations. Interest in quantum computing has been sparked by both the realization that increasing
miniaturisation will eventually bring computer scientists face-to-face with quantum effects, and by the grasping of the potential for
massive parallelism inherent in the Hilbert space representation of quantum systems and in the special effects of quantum entanglement.
The topic lies at the confluence of physics, computer science and mathematics and this contribution reviews the ideas from these three
fields that play the most important role in quantum computation and reflects on the definitions of and prospective use for quantum
computing as well as its relation to classical computational complexity. Finally, an extended annotated bibliography is provided as a
guide for the interested reader to the literature in the subject.
1 INLEIDING
Let ’n mens op publikasies in die kwantumfisika, dan val dit op dat daar nou ’n vloedgolf van artikels verskyn oor kwantumberekening
en -rekenaars, asook oor verwante sake soos kwantuminligting, -kommunikasie, -kriptografie en -verplasing (teleportasie’). In hierdie
artikel word die grondbeginsels van kwantumberekening uiteengesit en eenvoudig ge¨ıllustreer. Om alles in besonderhede te volg, is
soveel kennis van die lineˆere algebra (vektore en matrikse) nodig as wat gewoonlik in twee jaar se wiskunde op universiteit geleer word.
Kwantumberekening behels m´er as net die feit dat komponente van rekenaars so klein gemaak word dat kwantumeffekte ’n rol
begin speel. Dit benut op ’n wesenlike wyse di´e kenmerkende eienskap van ’n saamgestelde kwantumstelsel, naamlik die moontlikheid
van verstrengelde toestande van die geheel, wat gelyktydig ’n groot aantal verskillende konfigurasies van toestande van komponente
interfererend laat ontwikkel—en ’n uitkoms kan laat bereken, as die stelsel reg ontwerp en gebruik word. Daar is, teoreties gesproke,
groot belofte in kwantumberekening, maar ook, prakties gesproke, groot probleme vir die kwantumingenieur.
2 KLASSIEKE BEREKENING
Wat is, in die algemeen, ’n berekening? Ons het op skool sommige soorte van berekening bemeester, soos die algoritmes vir verme-
nigvuldiging en langdeling van getalle. Allerlei hulpmiddels vergemaklik berekening: pen en papier, ’n abakus, ’n rekenaar. Maar elke
berekening, hoe dit ook al uitgevoer word, is ’n proses waarin ’n eindige string (woord’, rytjie) simbole omskep word in ’n soortgelyke
string. Nou praat ons van klassieke’ berekening, wat nie die kwantumteorie betrek nie. ’n String is dan ’n eindige ry van simbole uit
’n eindige alfabet, terwyl mens, om oop ruimte te skep vir die bewerking van die string, mag aanneem dat enige aantal blanko simbole
(m.a.w. niks’, oop plekke) voor en agter aan die string gelas mag word:
··· 1 1 0 1 ···
Hierdie string kan ons kortweg skryf as (1; 1; 0; 1),of sommer 1101.
Die string waarmee ’n berekening begin, noem ons soms die invoer, of gegewene, premisse, probleem, data, ens., afhangende van
die aard van die berekening wat daarop toegepas moet word. Die string waarmee die berekeningsproses eindig, noem ons die afvoer,
resultaat, konklusie, antwoord, beslissing, ens., terwyl tussenstappe in die berekening deurvoere lewer. Die berekeningsproses self,
wat die invoer (gewoonlik met tussenstappe) transformeer tot die afvoer, noem ons soms ’n prosedure, algoritme, of program, waarby
onderskei moet word tussen ’n beskrywing of spesifikasie van die prosedure (gewoonlik vir verskillende moontlike invoere) en ’n
uitvoering van die prosedure (vir een besondere invoer).
Outeur aan wie korrespondensie gerig kan word.
61
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Die uitvoering van ’n prosedure (program, sagteware’, selfs Turing-masjien’, op ’n spesifieke invoer) in die fisiese werklikheid
verg ’n fisiese stelsel, ’n rekenaar, mens of masjien, asook die volgende verbande: die invoer word gerepresenteer deur ’n fisiese
toestand van (’n deel van) die rekenaar; ooreenkomstig die prosedure verander die toestand van die rekenaar, gewoonlik stap vir stap,
om die opeenvolgende deurvoere te representeer soos hulle deur die stroombaan’ van die rekenaar vloei; en die rekenaar bereik ’n
eindtoestand wat (met ’n deel daarvan) die afvoer fisies representeer. Die program self word gewoonlik ook fisies in die rekenaar
gerepresenteer as deel van die rekenaar se toestand en lei die hele prosedure van begintoestand tot eindtoestand. ’n Meerdoelige’ of
universele’ rekenaar kan verskillende programme uitvoer, terwyl ’n eendoelige’ rekenaar (dalk ’n module’ binne-in ’n universele
rekenaar) een program uitvoer, wat in sy stroombaan vasgelˆe(
hardwired’) is.
Ons gee twee eenvoudige voorbeelde van berekening. ’n Voorbeeld uit die elementˆere rekenkunde:
137 ×291 = 39867.
Die invoer hier is die string 137; 291. Die simbole ×en =dui op die transformasieprosedure vermenigvuldiging’. Die afvoer is
die string 39867.
’n Voorbeeld uit die proposisielogika:
p
pq
q
Die invoer is die string p;pq, genoem die premisse; die afvoer is q, genoem die konklusie; en die horisontale streep en die
simbool dui op die transformasieprosedure logiese afleiding’, wat sˆe dat as ons die bewering p’ weet of aanneem, asook as p,
dan q’, dan mag ons die gevolgtrekking q’ maak. Ons het hier voorbeelde van berekeningsprosesse wat op verskillende invoere van
toepassing is: as ons weet hoe om te vermenigvuldig (waarvoor ons die tussenstappe nie hierbo uitstippel nie!), dan kan ons enige twee
getalle vermenigvuldig; en as ons bostaande logiese deduksiere¨el (wat logici modus ponens noem, sonder tussenstappe) ken, dan kan
ons dit op enige twee bewerings pen qtoepas.
Ons merk op dat die alfabet van simbole beperk mag word tot {0; 1}(of {0; 1; b}, as die blanko simbool ’n naampie verdien). Enige
eindige string oor enige eindige alfabet kan gekodeer word as ’n eindige string van nulle en ene — soos dit trouens fisies gerepresenteer
word in ons gewone rekenaars.
Die wiskundige Alan Turing het in 1936 ’n skerpsinnige konseptuele ontleding gemaak van berekening, d.w.s. die transformasie-
prosedure van ’n invoerstring na ’n afvoerstring, wat aanneemlik maak dat enige berekening op die simboliese vlak uitgevoer kan word
deur ’n eenvoudige soort abstrakte rekenaar’, bekend as ’n Turing-masjien (kortweg TM), wat opeenvolgende elementˆere stappe in die
transformasie van die string uitvoer en dan halt roep as die afvoerstring bereik is. Intu¨ıtief kan ons aan ’n TM en sy funksionering soos
volg dink: Die eindige (invoer-, deurvoer-, en afvoer-) stringe van nulle en ene kom voor op ’n lineˆere band, potensieel oneindig lank
na links en na regs, verdeel in selle (hokkies) wat elkeen een simbool bevat of blanko is. Die TM het ’n eindige aantal toestande of
interne konfigurasies, en ’n kop’, wat tydens elke stap van die berekening na net een van die selle op die band kyk’ en daardie sel se
simbool (0,1of b)lees. Die TM het ook ’n eindige lys instruksies of oorgangsre¨els, ’n program, wat vir elke moontlike toestand q
i
en
vir elk van die simbole wat die kop kan sien, sˆe S
j
of geen instruksie bevat nie—in welke geval die TM dadelik halt wanneer dit in
toestand q
i
simbool S
j
sien—´of ’n instruksie bevat van presies een van die volgende drie vorme:
(1) q
i
S
j
S
k
q
: vervang simbool S
j
in die sel waarna jy kyk met simbool S
k
en gaan dan oor in toestand q
,terwyl
jy na dieselfde sel bly kyk;
(2) q
i
S
j
Rq
: los simbool S
j
waar dit is, beweeg die kop een sel na regs en gaan oor in toestand q
;
(3) q
i
S
j
Lq
: soortgelyk, maar nou een sel na links.
So bv. beteken die instruksie q
1
b1q
2
: as jy in toestand q
1
is en jou kop kyk na ’n blanko sel, skryf ’n 1in daardie sel, hou aan om na
daardie sel te kyk, en gaan oor in toestand q
2
.
’n Berekening van die TM begin, bv., met die kop oor die eerste nie-blanko sel van links in die invoerstring en die masjien in toestand
q
0
. Hy sien in daardie sel bv. ’n 0. In sy program vind hy die opdrag q
0
01q
2
. Hy verander die 0na 1en gaan in toestand q
2
. Nou is hy
in toestand q
2
, sien ’n 1, en moet die volgende stap in die berekening uitvoer. Hy soek ’n opdrag q
2
1··in sy program. As hy dit vind,
voer hy dit uit; ensovoorts. As die TM in toestand q
i
die simbool S
j
in die betrokke sel sien en geen opdrag q
i
S
j
··in sy program vind
nie, dan halt hy. Die string op die band as die TM halt, is die afvoerstring, waarna die berekening eindig vir die invoerstring waarmee
begin is. (’n Swak’ program kan natuurlik ’n TM in ’n oneindige lus laat beland wat nooit halt nie!)
Om saam te vat: ’n berekening deur ’n TM, as transformasie van ’n invoerstring tot ’n afvoerstring, vind in ’n eindige opeenvolging van
tussenstappe plaas, elk waarvan net een simbool betrek en bepaal worddeur een instruksie in die TM se program, waarna in die volgende
stap dieselfde sel of die een net links of net regs daarvan aan die beurt kom. Daar bestaan goeie redes om te aanvaar dat enige prosedure
wat ons ’n (klassieke) berekening sou noem, deur so ’n TM-berekening gesimuleer kan word. ’n Mens kan selfs op ’n konstruktiewe
wyse bewys dat daar ’n universele TM bestaan, een Turing-masjien, sˆe T, wat die berekeningsgedrag van enige Turing-masjien Xop
die volgende wyse kan simuleer: ’n invoerstring vir Tbestaan uit twee deelstringe, nl. die invoerstring Ywaarop die berekening (soos
deur X) gedoen moet word, en ’n deelstring wat Xbeskryf. Tdoen dan met Ywat (die program’) Xdaarmee sou doen en produseer
di´e afvoerstring wat Xsou lewer. Ons gewone tafelrekenaar is dan vir berekeningsdoeleindes ekwivalent aan ’n universele TM —
behalwe dat eersgenoemde net ’n eindige band’ (geheue en werkruimte) het, teenoor die TM se potensieel onbeperkte aantal selle op
sy band.
Bostaande uitleg van klassieke berekening as berekening deur ’n (universele) Turing-masjien is eenvoudig en fundamenteel en
spreek sterk tot ons intu¨ısie oor wat berekening is. Daar bestaan ook ander, ekwivalente, formele rekonstruksies van die informele
begrip berekenbaarheid. Op sommige daarvan, soos algemene rekursiwiteit of λ-definieerbaarheid, wil ons nie hier ingaan nie. Maar
ons wil ’n ander, ook ekwivalente, wiskundige beskrywing van berekening gee, wat aan die een kant sterk aansluit by Turing se
benadering (manipulasie van stringe simbole), maar, aan die ander kant, klassieke berekening beskryf met presies di´e soort wiskundige
parafernalia wat noodsaaklik is vir die beskrywing van kwantumberekening.
62 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
3 KLASSIEKE BEREKENING MET VEKTORE
’n Berekening kan ook ontleed word as bestaande uit meer algemene stappe as di´e van ’n TM, stappe waarby die hele string in elke
stap getransformeer word en nie net hoogstens een simbool per stap nie. Aan die ander kant gaan ons ontleding nou meer beperkend
raak as di´e met ’n TM, want die stringe gaan as vektore in ’n vektorruimte gesien word wat slegs lineˆere transformasies ondergaan. Dit
beteken dat in elke berekeningstap die nuwe string op ’n heel spesifieke algebra¨ıese wyse uit die oue gekonstrueer word — en nie deur
sommer enige eensellige verandering, soos deur ’n TM toegelaat nie. Om meer presies te wees: daar kan bewys word dat enige formele
(bv. TM-) berekening soos volg logies gerekonstrueer kan word:
die invoer-, deurvoer- en afvoerstringe is vektore in ’n sekere vektorruimte;
die berekening, invoer → afvoer, word uitgevoer deur die invoervektore deur ’n logiese stroombaan’ (met seri¨ele en parallelle
skakeling) te stuur;
elke node in die stroombaan (gesien as ’n gerigte grafiek) is ’n omkeerbare logiese hek;
’n omkeerbare logiese hek moet, in hierdie konteks, ’n nie-singuliere lineˆere transformasie wees, voorgestel deur ’n inverteerbare
matriks.
Dit alles sal ons nou in meer besonderhede verduidelik.
Aan die versameling van alle eindige stringe (van enige eindige lengte) van nulle en ene, kan ons dink as ’n vektorruimte, formeel die
tensorsom van alle eindigdimensionele vektorruimtes oor die liggaam van skalare Z
2
={0; 1}.Z
2
het die volgende rekenkunde:
0+0=0
0+1=1 = 1+0
1+1=0
a=a
0×a=0 = a×0
1×a=a=a×1
Die twee simbole 0en 1staan bekend as bisse (vir binˆere syfers’, in Engels bits’ vir binary digits’).
Om die verduideliking eenvoudig, maar darem nie heeltemal triviaal nie, te hou, kies ons hoofsaaklik voorbeelde uit en definieer
begrippe vir die eksemplariese deelruimte V
2
={(0; 0); (0; 1); (1; 0); (1; 1)}van die vier tweedimensionele vektore (stringe van bisse)
oor Z
2
;V
2
={(x;y)|x, y Z
2
}.
’n Algemene logiese hek of Boole-funksie is enige funksie h:V
m
V
n
. Daar is 4
4
= 256 logiese hekke h:V
2
V
2
(vir
stringe van lengte twee), want elk van die vier vektore kan op enigeen van hulle afbeeld. ’n Omkeerbare logiese hek is een waarvan
die inverse ook ’n logiese hek is, d.w.s. ’n bijeksie (injektiewe en surjektiewe funksie) h:V
2
V
2
. Van die 256 hekke is net
4! = 4×3×2×1=24omkeerbaar, (want geen twee verskillende stringe mag op dieselfde een afbeeld nie, sodat die invoer eenduidig
vanuit die afvoer herwin kan word). ’n Logiese hek wat nie omkeerbaar is nie, verloor inligting wanneer ’n string deur hom gaan,
omdat sy invoer nie (altyd, volledig) vanuit sy afvoer gerekonstrueer kan word nie. ’n Fisiese stelsel wat ’n nie-omkeerbare logiese hek
se invoer-afvoer-gedrag realiseer, bring ook noodwendig volgens sommige kenners hitte voort, d.w.s. verkwiste energie wat ’n oorlas
word. In die 1950’s, byvoorbeeld, het John von Neumann geskryf dat elke logiese bewerking deur ’n rekenaar by konstante temperatuur
’n vaste minimum-hoeveelheid energie moet verstrooi. Dat dit egter ni´e so is nie, is al in 1961 deur Rolf Landauer uitgewys. Volgens
Landauer was dit nie berekening op sigself nie, maar die uitwis van inligting wat die hitte sou genereer. Charles Bennett toon in 1973 aan
dat alle Turing-masjienberekening deur omkeerbare Turing-masjiene gedoen kan word, sonder hitteverstrooiing. Kwantumberekening
is uit die aard van die saak (sien later) omkeerbaar en vermy in beginsel die hitteverstrooiing wat met gewone berekening gepaardgaan.
Ons kan die stringetjie simbole xy voorstel deur die ryvektor (x;y), maar wanneer ons die vektore van links met matrikse verme-
nigvuldig moet ons die, getransponeerde, kolomvektor gebruik:
(x;y)
T
=x
y«.
’n Lineˆere logiese hek is ’n lineˆere transformasie a:V
2
V
2
,(x;y)
T
→ (x
;y
)
T
, wat voorgestel kan word as vermenigvuldiging
van die kolomvektor van links met ’n matriks A;A(x;y)
T
=(x
;y
)
T
,of
Ax
y«=a
11
a
12
a
21
a
22
«„x
y«=a
11
x+a
12
y
a
21
x+a
22
y«=x
y
«.
Van die 256 logiese hekke is 16 lineˆer, want daar is 16 matrikse met vier inskrywings a
ij
uit Z
2
. Van hierdie 16 lineˆere hekke is 10
singulier, ofte wel nie omkeerbaar nie. Dit gebeur as det(A)=0, wat die geval is as Avier of drie nulle het, of twee nulle in dieselfde
ry of kolom, of geen nulle nie. Die 6omkeerbare lineˆere logiese hekke het nie-singuliere (inverteerbare) matrikse met determinant 1.
Ons noem di´e 6matrikse I , J, K, L, M, N en vertel hoe hulle ’n string (x;y)
T
(enigeen van die vier) verwerk tot (x
;y
)
T
:
63
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Ix
y«=10
01
«„x
y«=x
y«;
Jx
y«=01
10
«„x
y«=y
x«;
Kx
y«=11
10
«„x
y«=x+y
x«;
Lx
y«=01
11
«„x
y«=y
x+y«;
Mx
y«=11
01
«„x
y«=x+y
y«;
Nx
y«=10
11
«„x
y«=x
x+y«.
Hierdie ses matrikse vorm ’n groep onder matriksvermenigvuldiging, wat weer die seri¨ele skakeling van hekke voorstel:
(BA)x
y«=B»Ax
y«–;
eers word (x;y)Tdeur hek Agejaag en die resultaat daarna deur hek B. Maar elke produk van enige aantal van die ses hekke is weer
een van hulle, bv. K(LM )=KJ =M. Elke direk opeenvolgende skakeling van enige aantal in enige seri¨ele orde is dus ekwivalent
met ’n enkele hek. Verder is I,J,M en Nelkeen sy eie inverse, terwyl Ken Lmekaar se inverses is. Verskeie ondergroepe met twee
of drie (die delers van ses) elemente bestaan.
Die hek N:(x;y)T→ (x;x+y)Theet die beheerde-nie-hek’ (BNIE, in Engels CNOT of controlled not-gate’) en kan skematies
in ’n stroombaan soos volg voorgestel word:
x
yNx
x+y
Omdat 0en 1in die logika onwaar’ en waar’ voorstel, kan ons die hek Nook definieer deur die volgende waarheidstabel’:
x y xy
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 1
1 1 1 0
Let op dat
x=xonveranderd deur die hek gaan;
y=x+y, waar +optelling modulo 2in Z2is, maar ook as die logiese bewerking eksklusiewe disjunksie’ (in Engels XOR)
gesien kan word, m.a.w. xof y, maar nie beide nie’;
x=0y=yen x=1y=y, sodat xse waarde dus beheer’ of die teiken’ ydieselfde moet bly of in nie-ymoet
verander.
’n Ander eienskap wat ’n omkeerbare lineˆere logiese hek (nie-singuliere matriks) kan hˆe, is unitariteit. By kwantumberekening word
hierdie begrip essensieel. Daar word dit wel anders gedefinieer (omdat ons daar met vektorruimtes oor die komplekse getalle Csal
werk), maar in ons eenvoudige klassieke konteks is matriks Aunitˆer as A1=AT, m.a.w. Ase inverse is sy getransponeerde, daardie
matriks waarvan, vir elke i,syi-de kolom die i-de ry van Ais. Onder ons ses betrokke matrikse is net twee unit ˆer, nl. Ien J. ’n Unit ˆere
matriks behou die norm (lengte) van elke vektor waarop hy inwerk.
’n Logiese stroombaan hoef hekke nie net serieel te skakel nie, maar die baan kan splits (vertak, uitwaaier) in parallelle takke,
waarby dieselfde string parallel na twee of meer hekke gestuur word. Dit kan sommer gedoen word deur die regte konfigurasie van
drade’ vir die stroombaan. Maar as mens dit tog wiskundig wil voorstel, is vermenigvuldiging met ’n ander soort matriks gepas, bv.
I
I«„x
y«=0
B
B
@
10
01
10
01
1
C
C
Ax
y«=0
B
B
@
x
y
x
y
1
C
C
A
.
64 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
x
yI
I«
x
y
x
y
Om die twee (of meer) parallelle drade weer saam te voeg, voer ons hulle eenvoudig in dieselfde hek in (waarby ons dan natuurlik ook
weer na groter matrikse as 2×2moet gaan om daardie hek voor te stel).
Nou moet ons dadelik daarop wys dat die klassieke verdubbeling van ’n string bisse om ’n stroombaan in parallelle takke te splits,
in kwantumberekening nie moontlik is nie. Dit volg uit die sogenaamde Kloonverbod-stelling wat sˆe dat dit fisies onmoontlik is om
’n bestaande onbekende kwantumbis te kopieer (7.4). Gevolglik moet mens in kwantumberekening van die begin af ’n invoerregister
skep wat lank genoeg is om alle nodige kopie¨e van bisse in een vektor saam te dra deur die seri¨ele proses (onvertakte stroombaan) van
kwantumberekening.
As ons men nal hul moontlike waardes laat aanneem, dan is daar oneindig veel logiese hekke h:V
m
V
n
. In die logika is dit
lankal bekend dat ’n mens enige logiese hek kan verkry deur samestellings van ’n paar eenvoudige hekke, bv. van nie (ontkenning),
¬:V
1
V
1
,enen (konjunksie), :V
2
V
1
, met waarheidstabelle
x¬x
0 1
1 0
en
x y x y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
.
Die hek of (inklusiewe disjunksie), :V
2
V
1
, het bv. presies dieselfde waarheidstabel as ’n hek opgebou uit ¬en : as hekke
gesien, het ons xy=¬(¬x∧¬y). ’n Mens kan selfs bewys dat daar twee hekke bestaan, |,:V
2
V
1
, respektiewelik bekend as
die Sheffer-haal of NEN (Sheffer stroke of NAND in Engels) en die dolk of NOF (dagger of NOR), met waarheidstabelle
x y x |y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
en
x y x y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0
,
wat elkeen op sigself enige hek kan voortbring; bv. ¬x=x|x=xx;xy=(x|y)|(x|y)=(xx)(yy). (Soos so
dikwels met vernoemings gebeur, was professor H.M. Sheffer ni´e die eerste persoon om die haal te gebruik nie, maar wel die filosoof
C.S. Peirce.)
Maar natuurlik is nie een van ,|of ’n omkeerbare logiese hek nie. Die vraag ontstaan dus of daar ’n eindige versameling van
omkeerbare logiese hekke, miskien selfs ’n enkele een, bestaan wat alle omkeerbare logiese hekke deur samestelling kan voortbring.
Die antwoord is ja, daar is omkeerbare hekke wat op hul eie enige omkeerbare hek kan lewer, maar geen tweebis-hek kan dit doen
nie. Mens moet na ten minste drie bisse gaan. So is daar die Fredkin-hek en die beheerde-beheerde-nie-hek BBNIE (sien later oor sy
lineariteit en unitariteit), ook bekend as die Toffoli-hek T:V
3
V
3
(1981), wat s´o werk:
x
y
z
Tx
y
z+xy
Let ook op dat as ons, in die invoerdrietal van die Toffoli-hek, zvaspen op z=1, dan is z
=1+xy =x|y=xNEN y. Dit beteken
dat enige klassieke logiese hek, selfs die onomkeerbares, nageboots kan word deur ’n stroombaan met slegs klassieke Toffoli-hekke
waarvan op die z-draad altyd net 1 ingevoer word.
Wanneer ons deur die bril van die kwantumfisika na berekening kyk as ’n prosedure wat deur ’n fisiese stelsel uitgevoer moet word,
dan besef ons dat nie net stringe van bisse nie, maar selfs die enkel bisse, 0en 1,beide deur nie-nul vektore voorgestel moet word.
Dit sal dus nie deug om hulle in kwantumberekening as die twee vektore in V
1
te sien nie. Die rede hiervoor is die volgende: ’n bis,
klassiek wiskundig voorgestel deur 0of 1,word klassiek fisies gerealiseer deur (’n deel van) ’n fisiese stelsel wat ondubbelsinnig in
een van twee duidelik onderskeibare makrotoestande verkeer: die simbool wat ek op die papier lees of skryf is ´of 0of 1; die lig brand
´of nie, ´of wel; die skakelaar is ´of af, ´of aan; daar is ´of nie, ´of wel ’n ponsgaatjie; die transistor gelei ´of nie, ´of wel; ens. Ons het dus ’n
bi-stabiele komponent wat in een van twee maklik lees- of meetbare toestande is.
Nou is dit so dat in die kwantumteorie elke fisiese stelsel wiskundig voorgestel word deur ’n sekere paslike vektorruimte, en dat
elke toestand van die stelsel, of van ’n komponent daarvan, met ’n nie-nul vektor geassosieer word. Die nulvektor verteenwoordig
onmoontlikheid’, iets wat nie fisies of wiskundig met die stelsel kan gebeur nie. Wat meer is, die twee fisiese toestande wat 0en 1,
nee’ en ja’, onwaar’ en waar’ realiseer, word wiskundig voorgestel deur twee ortogonale vektore loodreg’ op mekaar. Om dus die
twee klassieke bisse wiskundig voor te stel op die wyse wat netnou in die kwantumberekening nodig word, gaan ons hulle
nuwe name gee, naamlik |0en |1,om aan te dui dat hulle nou vektore is (met Dirac se ket-notasie); en
soos volg definieer as twee ortogonale vektore in V
2
van norm (lengte’) een, ’n ortonormale basis, as u wil:
|0:= 1
0«en |1:= 0
1«.
65
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
0
1
Ons moet hierby egter net onthou dat optelling van bisse soos tevore plaasvind en nie ooreenkom met komponentsgewyse optelling
in V
2
nie, bv.
|0+|1=|1,d.w.s.
1
0«+0
1«=0
1«—enni´e1
1«nie!
Trouens, die optelling van die twee vektorbisse werk s´o:
a
b«+c
d«=a+d
a+c«.
Maar kan die voorstelling van omkeerbare lineˆere logiese hekke deur nie-singuliere matrikse nog deurgevoer word met die nuwe
vektorvoorstelling van bisse? Die antwoord is ja’ — trouens ons is nog beter daaraan toe, want die NIE-hek, byvoorbeeld, wat tevore
nie deur ’n matriks voorgestel kon word nie, kom nou ooreen met ons vroe¨ere unitˆere matriks J, wat |0en |1in mekaar omsit:
Jx
y«=01
10
«„x
y«=y
x«.
En die beheerde-nie-hek, wat ons tevore deur die matriks Nvoorgestel het? As ons enigeen van |0en |1skryf as, bv., |xof
(a;b)
T
(een van (1; 0)
T
of (0; 1)
T
), dan kan ons die hek
|x
|y«−→ |x
|x+|y«
voorstel deur ’n 4×4matriks, aangedui met BN (wat sy eie inverse is):
BN |x
|y«=0
B
B
@
1000
0100
1001
1010
1
C
C
A
0
B
B
@
a
b
c
d
1
C
C
A
=0
B
B
@
a
b
a+d
a+c
1
C
C
A
=|x
|x+|y«.
Maar nog is het einde niet! Op die pad na kwantumberekening moet ons die wyse waarop ons die beheerde-nie-hek voorstel nog een
stap verder voer. Eers was ons bisse die twee elemente 0 en 1 van Z
2
en het ons BNIE voorgestel deur die 2×2omkeerbare matriks
N. Toe besef ons dat die bisse fisies deur toestande (komponente) van ’n rekenaar gerealiseer moet word. In die kwantumteorie word
toestande van ’n fisiese stelsel geassosieer met vektore, sodat ons die twee bisse toe sien as vektore |0en |1en BNIE voorstel deur die
omkeerbare 4×4matriks BN. Deurgang van ’n stringetjie van twee bisse deur die beheerde-nie-hek moet fisies gerealiseer word as
’n geldige oorgang van een toestand van die fisiese stelsel na ’n volgende toestand. Sulke geldige ontwikkelinge van toestande word in
die kwantumteorie wiskundig voorgestel deur die toepassing van unitˆere lineˆere transformasies op die vektor wat met die begintoestand
geassosieer is. Unitˆer beteken meer as net omkeerbaar. En n´og Nog BN is unitˆer! Wat nou?
Om die hek BNIE wiskundig deur ’n unitˆere 4×4matriks voor te stel, doen die kwantumteorie aan die hand dat ons die vek-
torvoorstelling van die vier pare bisse wat ons deur die hek wil jaag, anders benader. Di´e vier pare, met ’n eenvoudige skryfwyse,
is: |0
|0«=|00,en soortgelyk |01,|10en |11.
Sien nou di´e vier vektore as ’n abstrakte ortonormale basis vir ’n vierdimensionele vektorruimte, voorlopig oor Z
2
, maar later vir
kwantumberekening oor die komplekse getalle C. Ons sou die basisvektore, respektiewelik, netsowel |s,|t,|uen |vkon noem,
waarby ons dan vir die huidige vergeet dat hulle eintlik uit twee komponentvektore saamgestel is. Hierin bemerk ons, met ’n bietjie
goeie wil, reeds ’n aanduiding van miskien di´e karakteristieke eienskap van die kwantumfisika: die verstrengeling van toestande, nl.
die feit dat die toestand van ’n komplekse fisiese stelsel nie noodwendig eenduidig ooreenkom met ’n konfigurasie van toestande van
sy samestellende komponente nie. Verstrengeling is miskien die mees presiese illustrasie van die uitdrukking die geheel is m´er as die
66 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
som’ van sy dele”.
Wat die beheerde-nie-hek verrig (kyk maar weer na sy waarheidstabel) is die volgende permutasie van die vier basisvektore:
|00 →|00,|01 →|01,|10 →|11,|11 →|10,of
|s →|s,|t →|t,|u →|v,|v →|u,
m.a.w. die laaste twee word net omgeruil. Dieselfde inligting word vervat in die volgende tabel of matriks:
|s|t|u|v
|s100 0
|t010 0
|u000 1
|v001 0
,
waar elke 1 aandui dat die basisvektor(e) in die betrokke ry en kolom deur die transformasie BNIE in mekaar oorgevoer word. Dit lewer
nou vir ons uiteindelik ’n unitˆere 4×4matriks BNIE wat die beheerde-nie-hek voorstel as ’n basistransformasie van ’n vierdimensionele
vektorruimte: Vir enige vektor
|φ=α|s+β|t+γ|u+δ|v
word sy ko¨ordinaatvektor soos volg getransformeer van die ou na die nuwe basis:
BNIE(α;β;γ;δ)
T
=0
B
B
@
1000
0100
0001
0010
1
C
C
A
0
B
B
@
α
β
γ
δ
1
C
C
A
=0
B
B
@
α
β
δ
γ
1
C
C
A
=(αβ;δ;γ)
T
.
T.o.v. die ou basis het die ou basisvektore natuurlik die volgende ko¨ordinaatvektore:
|s: (1; 0; 0; 0)
T
|t: (0; 1; 0; 0)
T
|u: (0; 0; 1; 0)
T
|v: (0; 0; 0; 1)
T
Uit die lineˆere algebra weet ons dat ons die matriks BNIE ook soos volg kan kry: Alle ko¨ordinaatvektore word t.o.v. die ou basis
geneem; dan word die beelde (onder die permutasie) van die vier ou basisvektore (in volgorde) se ko¨ordinaatvektore in die vier
kolomme van BNIE
1
=BNIE geplaas. BNIE se vier kolomme is dus die ko¨ordinaatvektore (t.o.v. die ou basis) van |s,|t,|v,
|u, in daardie volgorde.
Om verder vertroud te raak met bostaande gedagtegang, skets ons hoe ’n unitˆere 8×8matriks verkry kan word om die Toffoli- of
beheerde-beheerde-nie-hek, BBNIE (CCNOT in Engels), wiskundig voor te stel. Di´e hek transformeer drietalle bisse,
x
y
z
Tx
y
z
volgens die volgende waarheidstabel.
xyz x
y
z
000 0 0 0
001 0 0 1
010 0 1 0
011 0 1 1
100 1 0 0
101 1 0 0
110 1 1 1
111 1 1 0
Ons merk op dat ons hier twee beheerdrade’ het, met xen y, wat onveranderd deur die hek gaan, terwyl die teiken’ z, wat deur die
derde draad gaan, in z
=nie-zverander wanneer beide beheerdrade geaktiveer is, x=1en y=1; andersins geld z
=z. (Altyd geld
z
=z+xy. ) Kom ons sien nou hoe lyk die agt drietalle van bisse as ortonormale basisvektore vir ’n agtdimensionele vektorruimte
en benoem hulle soos volg:
|p=|000;|q=|001;|r=|010;|s=|011;
|t=|100;|u=|101;|v=|110;|w=|111.
Dan voer BBNIE die volgende permutasie uit:
|p →|p;|q →|q;|r →|r;|s →|s;
|t →|t;|u →|u;|v →|w;|w →|v;
67
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
m.a.w. |ven |wruil net om, terwyl al ses die ander basisvektore op hulself afbeeld. Dit is duidelik dat die transformasie voorgestel
kan word deur die unitˆere
BBNIE =
0
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
@
10000000
01000000
00100000
00010000
00001000
00000100
00000001
00000010
1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
.
Die bespreking en voorbeelde in hierdie afdeling, ietwat ongewoon in die konteks van klassieke berekening, het ten doel om aanvoeling
en begrip te wek vir die volgende gedagtegang, wat eers in kwantumberekening ten volle vergestalt kan word:
Die bisse en stringe van bisse, wat die invoere, deurvoere en afvoere van berekening is, word wiskundig voorgestel deur vektore
in ’n gepaste vektorruimte. Hulle word deur ’n logiese stroombaan gestuur met seri¨ele en parallelle skakeling, van die invoernode
af tot by die afvoernode.
Die nodes in die stroombaan word wiskundig voorgestel deur omkeerbare lineˆere transformasies, nie-singuliere matrikse, wat op
die vektore toegepas word. In kwantumberekening moet die matrikse unitˆer wees en die stroombaan serieel.
Enige berekening kan deur ’n gepaste sodanige stroombaan uitgevoer word.
Dit is moontlik om fisiese komponente te bou waarvan die toestande die vektore (bisse en stringe) en hul transformasies realiseer,
m.a.w. die stroombaan vir ’n berekening kan in beginsel deur ’n fisiese stelsel met ’n eindige aantal standaardkomponente
verwerklik word.
En dan kom die kwantumteorie met ’n verstommende verrassing: ’n enkele seri¨ele stroombaan kan gelyktydig ’n groot aantal
(eksponensieel in die aantal bisse) berekenings uitvoer, sonder enige fisiese parallelskakeling van soveel kopie¨e van die stroom-
baan. So skynbaar vreemd is di´e verskynsel, dat sommige kenners in alle erns beweer dat die berekenings in ’n groot aantal
parallelle heelalle moet afspeel!
4 TEORETIESE AGTERGROND
Kwantumteorie is ’n wiskundige model van stelsels in die fisiese wˆereld wat begrippe soos toestande, waarneembares, metings en die
dinamika van ’n fisiese stelsel wiskundig kan voorstel. In kwantumteorie word ’n fisiese stelsel deur ’n Hilbert-ruimte Hvoorgestel,
terwyl die toestande van die fisiese stelsel deur vektore in Hbeskryf word. ’n Waarneembare word deur ’n selftoegevoegde operator op
Hvoorgestel, terwyl die dinamika van die stelsel deur ’n kontinue familie U(t)van unitˆere operatore beskryf word. Hieronder volg ’n
bondige uiteensetting van die basiese wiskundige konstruksies in die kwantumteorie. Ons verskaf ook die tipiese fisiese en statistiese
vertolkings van die wiskundige definisies.
Toestande
’n Toestand is ’n volledige beskrywing van ’n fisiese stelsel op ’n gegewe tydstip. In kwantummeganika is ’n toestand ’n straal in die
Hilbert-ruimte wat die fisiese stelsel verteenwoordig. Wat is ’n Hilbert-ruimte?
1. Dit is ’n vektorruimte oor die komplekse getalle. Vektore word aangedui met |ψ(Dirac se ket-notasie).
2. Dit besit ’n inproduk, .|., wat elke geordende paar |φ,|ψvan vektore na ’n komplekse getal φ|ψafbeeld, onderworpe aan
die volgende voorwaardes:
•φ|φ≥0, vir alle vektore |φen gelykheid geld as en slegs as |φdie nul-vektor is;
•φ|(a|ψ
1
+b|ψ
2
)=aφ|ψ
1
+bφ|ψ
2
vir alle komplekse getalle aen b;
•ψ|φ=φ|ψ
, waar φ|ψ
die komplekse toegevoegde van φ|ψaandui.
3. Dit is volledig met betrekking tot die norm ||ψ|| =ψ|ψ
1
2
.
Volledigheid is ’n belangrike vereiste in oneindigdimensionele Hilbert-ruimtes. Ons gaan egter meestal slegs eindigdimensionele
inproduk-ruimtes bespreek, wat in ieder geval volledig is. Dus hoef die leser nie te bekommerd te wees oor die presiese definisie van
volledigheid nie!
’n Straal (Engels: ray’) is ’n ekwivalensieklas van vektore, waar twee vektore as ekwivalent beskou word as die een van die ander
met behulp van vermenigvuldiging met ’n nie-nul komplekse getal verkry kan word. Dus is |φ
1
en |φ
2
in dieselfde straal as daar ’n
nie-nul komplekse getal λbestaan sodanig dat
|φ
1
=λ|φ
2
.
Die fisiese betekenis hiervan is dat |φ
1
en |φ
2
dieselfde kwantumtoestand voorstel. Ons kan altyd ’n verteenwoordiger |φvan ’n
straal (van nie-nul vektore) kies om ’n norm een te hˆe, dit wil s ˆe sodanig dat
φ|φ=1.
In hierdie geval sˆe ons dat |φgenormaliseer is.
68 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Twee vektore |φen |ψin Hword ortogonaal genoem, indien φ|ψ=0. Gestel His ’n n-dimensionele Hilbert-ruimte. ’n
Basis (|φ1,...,|φn)van Hword ’n ortonormale basis genoem indien al die elemente van die basis genormaliseer is en indien hulle
paarsgewys ortogonaal is, dit wil sˆe, indien φi|φj=0vir alle i=j.
Ons sal dikwels na ’n nie-nul vektor |φas ’n toestand verwys. Gegee twee toestande |φen |ψ, dan kan ons ook die toestand
α|φ+β|ψbeskou, waar αen βenige twee komplekse getalle (nie beide nul nie) is. Di´e lineˆere kombinasie stel ’n superposisie van
toestande voor. Slegs die relatiewe fase in hierdie superposisie is fisies betekenisvol, dit wil sˆe slegs die straal voortgebring deur die
(nie-nul) superposisie.
Voorbeeld: Kwabisse
’n Kwantumbis, oftewel ’n kwabis (qubit in Engels), is ’n kwantumstelsel met twee basistoestande, waarvan die toestand op enige
tydstip (met onskadelike dubbelsinnigheid ook kwabis’ genoem) ’n genormaliseerde superposisie van die twee basistoestande is. ’n
Voorbeeld hiervan word gegee deur die kwantumbeskrywing van die energievlakke van die elektron in ’n waterstofatoom. Die elektron
het ,waarskynlikheidsamplitudes’ αen βom respektiewelik in of die grondtoestand of ’n opgewekte toestand te wees. Die getalle α
and βis komplekse getalle.’n Nuttige manier om hieraan te dink is dat die elektron gedeeltelik in beide energietoestande bestaan, met
waarskynlikheid |α|2in die grondtoestand en met waarskynlikheid |β|2in ’n opgewekte toestand. (Hierdie is bloot ’n metafoor en
moet nie te ernstig opgeneem word nie!) Die elektron bestaan beslis en dus moet die totale waarskynlikheid een wees, wat beteken dat
|α|2+|β|2=1.
Die gesuperponeerde energietoestand van hierdie tweebasistoestand-stelsel word voorgestel deur
|ψ=α|0+β|1,
waar basistoestand |0, respektiewelik |1, aandui dat die elektron in die grondtoestand, respektiewelik ’n opgewekte toestand, is.
Die toestand leef in ’n twee-dimensionele vektorruimte oor die komplekse getalle. Ons kan aan die twee toestande |0en |1as die
eenheidsvektore (1; 0)Ten (0; 1)Tdink en dus dat |ψmet (α;β)Tooreenstem.
Indien |ψ1=α1|0+β1|1en |ψ2=α2|0+β2|1twee kwabisse is, dan word die inproduk gedefinieer deur:
ψ1|ψ2=α
1α2+β
1β2.
Dit kan maklik aangetoon word dat ’n kwabis geskryf kan word as
|ψ= cos θ|0+esin θ|1.
Ons kan aan θen φas die sferiese ko¨ordinate van ’n punt op die eenheidsfeer in die driedimensionele re¨ele ruimte dink. Op hierdie
manier kan (genormaliseerde) kwabisse deur die punte van die eenheidsfeer geparametriseer word.
Dit wil dus voorkom of ’n kwabis ’n oneindige hoeveelheid inligting bevat, aangesien sy toestand deur twee kontinue grade van
vryheid voorgestel word. Dit is egter, ten minste van ’n fisiese oogpunt, glad nie die geval nie, as gevolg van die volgende uiters
belangrike aspek van kwantumstelsels.
Wanneer ’n kwabis gemeet word, word slegs ´en van twee resultate verkry;die eiewaarde λ0wat met |0ooreenkom of die eiewaarde
λ1wat met |1ooreenkom. Dit werk soos volg: ’n meting van |ψ=α|0+β|1lei tot resultaat λ0met waarskynlikheid |α|2,en
die toestand word |0,ofλ1word gemeet met waarskynlikheid |β|2, waarna die toestand |1is. Vir ons voorbeeld, die waterstofatoom,
meet ons dus die energievlak van die elektron. Met waarskynlikheid |α|2sal ons die grondvlak kry, en met waarskynlikheid |β|2’n
opgewekte vlak. N´a die meting sal, respektiewelik vir hierdie twee moontlikhede, die elektron ondubbelsinnig ´of in die grondvlak, ´of
in ’n opgewekte vlak wees.
Dus lei ’n enkele meting tot slegs een bissie inligting omtrent αof β. Dit verg oneindig veel identies voorbereide kwabismetings
om |α|en |β|te bepaal. Dit kom daarop neer dat oneindig veel metings benodig word om die relatiewe frekwensies van die uitkoms-
toestande |0of |1te bepaal n´a ’n (potensieel) oneindige aantal identiese voorbereidings van die fisiese stelsel met die twee klassieke
makro-(uitkoms-) toestande |0en |1gemaak is. In ’n mate is daar wel ’n klomp verskuilde inligting in ’n kwabis en soos ons later
sal sien, lˆe die potensi¨ele krag van kwantumberekening presies hierin, alhoewel dit baie vaardigheid vereis om toegang tot hierdie
verskuilde inligting te verkry.
Voorbeeld: Multi-kwabisse
Beskou twee kwabisse, gerealiseer deur komponente van een fisiese stelsel. Indien dit deur die twee energietoestande van elektrone
in twee waterstofatome voorgestel word, dan, klassiek gesproke, is daar vier moontlike toestande, naamlik 00,01,10 en 11 vir die
twee elektrone. Die kwantumtoestand assosieer ’n waarskynlikheidsamplitude met elk van hierdie vier toestande, sodanig dat die
genormaliseerde toestandvektor vir die twee atome gegee word deur:
|ψ=α00|00+α01 |01+α10|10+α11|11,
waar
|α00|2+|α01 |2+|α10|2+|α11 |2=1.
’n Metingsresultaat xmet x∈{00; 01; 10; 11}kom voor met waarskynlikheid |αx|2, waarna die stelsel oorgaan na die toestand |x.
Indien ons net die eerste bis meet, dan kry ons nul met waarskynlikheid |α00|2+|α01|2en die toestand gaan oor na
|ψ=α00|00+α01 |01
p|α00|2+|α01 |2.
Let op dat |ψgenormaliseer word om ’n vektor van lengte (norm) een te wees.
69
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Beskou nou die algemene geval met Nkwabisse. Dink aan ’n fisiese stelsel Smet Nkomponente, elk waarvan ’n kwabis realiseer,
dit wil sˆe, elk waarvan by meting nul of een sal lewer. Die kwantumtoestand van die hele Sword gespesifiseer deur 2Nkomplekse
getalle (die waarskynlikheidsamplitudes), een vir elke rytjie (basisvektor) van Nnulle en ene. Vir N= 200 is 2Nalreeds meer as
die beraamde aantal atome in die heelal! Berekenings met soveel data is byna onvoorstelbaar, maar, in beginsel, laat die natuur dit toe
met slegs 200 atome. Ons kan byvoorbeeld na die energietoestand van die elektrone van 200 waterstofatome kyk. Hierdie geweldige
berekeningspotensiaal kan benut word om berekeningsprosesse te ontwerp, wat uitgevoer word deur gebruik te maak van wat deur die
natuur toegelaat word, in die besonder soos dit in kwantummeganika weerspie¨el word.
Waarneembares en Meting
’n Waarneembare is ’n eienskap van ’n fisiese stelsel wat, al is dit bloot in beginsel, gemeet kan word. Die energievlak van die elektron
in ’n waterstofatoom is ’n voorbeeld wat ons reeds genoem het. In kwantumteorie word ’n waarneembare as ’n selftoegevoegde operator
voorgestel. Die wiskunde van hierdie gedagte is soos volg:
’n Operator Ais ’n lineˆere transformasie op ’n Hilbert-ruimte. Dit beeld vektore af op vektore en is lineˆer. Dus, as dit |φop |φ
en |ψop |ψafbeeld, dan word die gesuperponeerde toestand a|φ+b|ψdeur Aop a|φ+b|ψafgebeeld.
Die toegevoegde Avan ’n operator Aword eenduidig bepaal deur die volgende voorwaarde:
Aφ|ψ=φ|.
Di´e gemeenskaplike waarde word aangedui met
φ|A|ψ.
Die toegevoegde sal altyd bestaan as die Hilbert-ruimte eindigdimensioneel is. Dit kan soos volg bereken word: Indien Avoorgestel
word deur die n×nmatriks (cij ), dan word die toegevoegde voorgestel deur die matriks (c
ji). Hier gebruik ons die konvensie, soos
in algemene gebruik deur fisici, om die komplekse toegevoegde van ’n komplekse getal z=x+iy, x, y re¨ele getalle, met z, d.w.s.
z=xiy, aan te dui.
Byvoorbeeld, indien
A=0i
21
«,
dan sal
A=02
i1«.
’n Operator word selftoegevoeg genoem indien A=A. In hierdie geval word φ|A|φdie verwagte waarde van die waarneembare
Agenoem wanneer die kwantumstelsel in die toestand |φis, op voorwaarde dat die toestand genormaliseer is, dit wil sˆeasφ|φ=1.
Ons sal later sien dat dit die statistiese verwagting van ’n eksperimentele meting is.
’n Toestand |φword ’n eietoestand van ’n waarneembare Agenoem indien daar ’n komplekse getal λbestaan sodanig dat
A|φ=λ|φ.
In hierdie geval word λdie eiewaarde van Awat met die eietoestand |φgeassosieer word, genoem. Dit kan aangetoon word (en
dit is baie maklik om te doen) dat die eiewaardes van ’n waarneembare re¨ele getalle is. Ons sal altyd aanneem dat die eietoestande
genormaliseer is.
Twee toestande |φ,|ψis ortogonaal indien φ|ψ=0. Dit kan aangetoon word dat twee eietoestande van ’n waarneembare A
wat met twee verskillende eiewaardes van Aooreenstem, altyd ortogonaal is.
Die volgende kom redelik algemeen in kwantumteorie voor: Ons het ’n waarneembare Aop ’n n-dimensionele Hilbert-ruimte met
nverskillende eiewaardes λ1,...,λ
nen ooreenstemmende eietoestande |φ1,...,|φn. ’n Tipiese toestand in hierdie n-dimensionele
ruimte kan geskryf word as
|φ=a1|φ1+···+an|φn,
waar die ajalmal komplekse getalle is. Die |φjis die eietoestande wat met die waarneembare Ageassosieer is en hulle is dus ’n
ortonormale basis vir die Hilbert-ruimte. Die fisiese betekenis hiervan is dat die meting van Aneerkom op die verval van die toestand
|φna een van die eietoestande |φj. Die eiewaardes van Ais die moontlike waardes van die meting van die waarneembare Aterwyl
die stelsel in toestand |φis. Die waarskynlikheid om die waarde λjte meet word gegee deur |aj|2. Die komplekse ko¨effisi¨ente aj
word daarom waarskynlikheidsamplitudes genoem. Let op dat
A|φ=
n
X
j=1
λjaj|φj.
Voorts word die verwagte uitkoms van die meting gegee deur die re¨ele getal
φ|A|φ=
n
X
j=i
λj|aj|2.
Dit is die klassieke statistiese verwagting van die uitkoms, gegee uitkomste λjmet waarskynlikhede |aj|2.
Voorbeeld
Beskou die operator Aop die kwabisruimte, dit wil sˆe, die ruimte wat deur die vektore |0,|1onderspan word, waar Avir |0op
sigself en vir |1op 2|1afbeeld. Die eiewaardes is 1en 2met ooreenstemmende eietoestande |0en |1, respektiewelik. Vir ’n
70 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
algemene kwabis
|φ=a|0+b|1,
sal die meting van die waarneembare Adie waarde 1lewer met waarskynlikheid |a|
2
en die waarde 2sal gemeet word met waarskyn-
likheid |b|
2
. Die verwagte waarde van die meting word gegee deur |a|
2
+2|b|
2
, wat dieselfde is as φ|A|φ.
Toestand-dinamika
In die voorafgaande voorbeeld, het die meting in die |0,|1-basis plaasgevind. Ons kan egter enige ortonormale basis |v,|v
kies
en die kwabis daarin meet. Om dit te doen, skryf die toestand in die nuwe basis as
|φ=a
|v+b
|v
,
wat beteken dat die uitkoms-toestand |vsal wees met ’n waarskynlikheid |a
|
2
, of die uitkoms-toestand is |v
met ’n waarskynlikheid
|b
|
2
.
Die lineˆere afbeelding wat |0op |ven |1op |v
afbeeld, is ’n voorbeeld van ’n unitˆere operator. Enige lineˆere operator Uwat
’n ortonormale basis op ’n soortgelyke basis afbeeld, word ’n unitˆere operator genoem. ’n Spesiale geval hiervan is ’n permutasie van
’n ortonormale basis. Dit kan aangetoon word dat ’n operator Uunitˆer is as en slegs as
U
=U
1
,
waar U
1
die inverse van Uis. ’n Mens kan ’n unitˆere operator gebruik om die metingsbasis te verander. Ons kan ook di´e operatore
beskou om die verandering van toestande van ’n kwabis voor te stel.
Dit is ’n fundamentele postulaat in kwantumteorie dat die tydsdinamika van toestande deur unitˆere operatore voorgestel moet word.
Dit beteken dat, indien die toestand op tydstip tgegee word deur |ψ(t)en die toestand verander oor tyd as gevolg van eksterne fisiese
kragte, dan is daar ’n familie van unitˆere operatore U(t)sodanig dat, vir alle t, geld:
|ψ(t)=U(t)|ψ(0),
waar die familie van unitˆere operatore U(t)kontinu van tafhang. Voorts word vereis dat aan die volgende vergelyking voldoen word:
U(t)U(s)=U(t+s),
vir alle re¨ele ten s. Hierdie postulaat hou nou verband met die vereiste dat die metings-statistiek van ’n kwantumstelsel onafhanklik is
van die ko¨ordinaatstelsels met betrekking waartoe die metings gemaak word. ’n Kwantumberekening kan gesien word as ’n samestelling
van ’n eindige aantal unitˆere operatore wat op ’n multi-kwabisruimte inwerk. Ten einde die berekening fisies te implementeer, moet
’n kontinue familie van unitˆere operatore gevind word wat op diskrete tydstippe die waardes van die eindige aantal unit ˆere operatore
(by die nodes van die berekening se ,stroombaan’) aanneem. ’n Sodanige kontinue familie van unitˆere operatore word gevind deur ’n
gepaste Hamiltoniaan (of een of ander geskikte fisiese veld) te bewerkstellig. Dit uitvoering hiervan bly ’n baie groot uitdaging vir die
fisika en die tegnologie.
Saamgestelde stelsels
’n Enkele kwabis is ’n eenheidsvektor in ’n 2-dimensionele Hilbert-ruimte. Veronderstel ons het twee kwabisse wat van mekaar
,onafhanklik’ is, maar tog gerealiseer word deur twee komponente van een fisiese kwantumstelsel. Hoe word die saamgestelde toestande
voorgestel? Dit word gedoen deur van die sogenaamde tensorprodukte van vektorruimtes gebruik te maak. Ten einde tensorprodukte te
beskryf, sal ons voorlopig ons lineˆere algebra doen sonder om van Dirac se notasie gebruik te maak. As Ven Wvektorruimtes oor die
komplekse getalle is met basisse v
1
,...,v
n
en w
1
,...,w
m
, dan is die tensorproduk VWvan Ven W’n nm-dimensionele ruimte
wat onderspan word deur elemente van die vorm vw, met vVen wW, die sogenaamde elementˆere tensore. Die elementˆere
tensore gedra hulself bilineˆer, dit wil sˆe, hulle voldoen aan die identiteite
α(vw)=αv w=vαw;
en
uv+wv=(u+w)v;uv+uw=u(v+w).
’n Basis vir die tensorproduk VWbestaan uit die mn vektore v
i
w
j
;1in, 1jm. Dit het die gevolg dat ’n
willekeurige element van VWop ’n eenduidige manier geskryf kan word as
X
i,j
α
ij
v
i
w
j
.
Die definisie kan op ’n soortgelyke manier na die tensorprodukte van meer as twee vektorruimtes uitgebrei kan word. ’n Vektor van die
vorm vwword ook die tensorproduk’ van ven wgenoem. Dit is baie belangrik om op te merk dat nie alle vektore in VWvan
hierdie vorm is nie, byvoorbeeld v
1
w
1
+v
2
w
2
met die v
i
en die w
i
onafhanklik. Baie interessante fisiese verskynsels, waarvan
verstrengeling’ (entanglement’) ’n voorbeeld is, spruit vanuit hierdie eienskap van tensorprodukte.
As Ven WHilbert-ruimtes is, en die inproduk(te) word aangedui met (., .), dan is die tensorproduk ook ’n Hilbert-ruimte met die
ge¨erfde inproduk:
(vw, v
w
)=(v, v
)(w, w
).
Ons keer nou terug na Dirac se notasie en skryf ’n basis van C
2
C
2
as
|0⊗|0,|0⊗|1,|1⊗|0,|1⊗|1.
71
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Ons skryf dikwels |0⊗|0as |0|0of selfs |00en soortgelyk vir die ander elemente van die basis.
In die algemeen word ’n n-deeltjie-stelsel deur die tensorproduk van nkopie¨evanC
2
voorgestel. Let op dat dit ’n 2
n
-dimensionele
Hilbert-ruimte oor die komplekse getalle is. ’n Tipiese toestand van ’n n-kwabisstelsel kan geskryf word as
|ψ=X
x∈{0;1}
n
α
x
|x.
Hier dui {0; 1}
n
die versameling van alle binˆere woorde van lengte naan. Die versameling het 2
n
elemente. Dit het die implikasie dat
die toestand van nonafhanklike kwabisse in ’n kwantumstelsel in ’n 2
n
-dimensionele ruimte voorgestel word.
Spin
In die fisika is spin ’n ,intrinsieke hoekmomentum’ wat met mikroskopiese deeltjies geassosieer word. Byvoorbeeld, die spinhoekmo-
mentum van ’n elektron, langs enige rigting ˆugemeet, kan slegs een van twee waardes aanneem, naamlik
1
2
of
1
2
. Hier is ˆuenige
eenheidsvektor in R
3
. Ons aanvaar dat fisiese eenhede sodanig gekies is, dat die Planckkonstante dieselfde as 2πis. Die ooreenstem-
mende eietoestande word met |↑
u
, respektiewelik |↓
u
, aangedui. Hierdie toestande word spin-op, respektiewelik spin-af, in die
ˆu-rigting genoem. Dus, vir ’n gegewe rigting ˆu, is daar ’n waarneembare, σ
u
, sodanig dat σ
u
|↑
u
=
1
2
|↑
u
en σ
u
|↓
u
=
1
2
|↓
u
.
Elektrone word spin-
1
2
deeltjies genoem, omdat die grootte van enige elektron se spin ’n half is. Nog voorbeelde van spin-
1
2
deeltjies
word gegee deur neutrinos, protone en neutrone. Deeltjies met spin besit ’n magnetiese moment, wat eksperimenteel waargeneem kan
word as die defleksie van die deeltjies in ’n nie-homogene magnetiese veld (soos by die bekende Stern-Gerlach-eksperiment) of deur
die magnetiese velde wat deur die deeltjies self voortgebring word.
Die verband tussen die spin in die ˆz-rigting en die ˆx-rigting is soos volg:
|↑
x
=1
2(|↑
z
+|↓
z
),(1)
terwyl die ortogonale toestand gegee word deur
|↓
x
=1
2(|↑
z
−|↓
z
).(2)
Vir elk van die twee basiese spin-eietoestande in die ˆx-rigting, sal ’n meting langs die z-as die resultaat spin-op of spin-af lewer, elk
met waarskynlikheid
1
2
.
Beskou nou die samestelling
1
2(|↑
x
+|↓
x
).(3)
Hierdie toestand het die eienskap dat, as ons die spin langs die x-as meet, dan verkry ons |↑
x
of |↓
x
, elk met waarskynlikheid
1
2
.
Ons mag nou vra: Wat gebeur as ons die toestand in (3) langs die z-as meet?
Indien ons met klassieke bisse te doene sou hˆe, was die antwoord vanselfsprekend. Die toestand in (3) gaan by meting in een van
twee toestande, en in elk met waarskynlikheid
1
2
.Virelk van die twee toestande, is die waarskynlikheid
1
2
om rondom die positiewe of
die negatiewe rigting langs die z-as te spin. Dus vind ons spin-op met waarskynlikheid
1
2
langs die z-as.
Dit is egter nie die geval nie! Deur (1) en (2) bymekaar te tel, vind ons dat die toestand in (3) niks anders as die toestand |↑
z
is
nie. Dus sal die meting altyd |↑
z
gee. Hier sien ons hoe by kwabisse, in teenstelling met klassieke probabilistiese bisse, waarskyn-
likheidsamplitudes, en nie waarskynlikhede nie, op onverwagse maniere bymekaar getel kan word. Ons sien hier, in sy eenvoudigste
vorm, die verskynsel ,kwantuminterferensie’ in werking.
Verstrengeling
Beskou twee verskillende spin-
1
2
deeltjies Aen Bwat in die volgende saamgestelde toestand is:
|Φ
AB
=1
2(|↑
A
|↓
B
−|↓
A
|↑
B
).
In hierdie uitdrukking stel |↑
A
,|↓
A
en |↑
B
,|↓
B
die basiese spin-eietoestande van die deeltjies Aen Blangs die z-as voor.
Beskou nou metings van die spin van elk van die deeltjies langs die z-as. Kwantumteorie maak die volgende voorspellings:
Die uitkomste |↑
A
en |↓
A
is ewe waarskynlik en die metings |↑
B
en |↓
B
is ook ewe waarskynlik;
die gemete z-komponente van die spin van Aen Bis perfek gekorreleerd, onafhanklik van die ruimtelike skeiding tussen Aen
B. Byvoorbeeld, as die gemete spin van Aspin-op is, dan sal ’n meting van Baltyd spin-af wees.
In hierdie geval is die toestande van die deeltjies Aen Bverstrengel (entangled’), want die saamgestelde toestand |Φ
AB
kan nie as
|φ
A
|ψ
B
gefaktoriseer word nie, want andersins, sou die spin van Aen Bdefinitiewe toestande gehad het wat onafhanklik van mekaar
is. Daar is dus ’n bepaalde verstrengeling tussen hulle: nie een van die twee het ’n toestand van sy eie nie—totdat die spintoestand op
enigeen van die twee gemeet word.
Dit is belangrik om daarop te let dat verstrengeling tussen Aen Bnie op ’n lokale wyse geskep kan word nie. Die enigste manier
wat Amet Bverstrengel kan word, is deur ’n direkte fisiese interaksie tussen die twee substelsels te bewerkstellig. In teenstelling kan
ons die toestand
|↑
A
|↑
B
(4)
voorberei sonder om Aen Bin kontak met mekaar te bring. Ons hoef slegs ’n (klassieke!) boodskap na twee eksperimenteerders te
stuur met die versoek om elk ’n spin in die z-rigting voor te berei. Die enigste manier om ’n verstrengelde toestand soos |Φ
AB
vanuit
die toestand (4) te verkry is om ’n kollektiewe unitˆere transformasie op (4) toe te pas. Ons kan dit nie verkry deur onafhanklike unitˆere
72 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
bewerkings op Aen Bonderskeidelik toe te pas nie. Ten einde die spintoestande van Aen Bte verstrengel moet ons hulle bymekaar
bring en toelaat om wedersyds op mekaar in te werk.
Een van die belangrikste dryfvere agter kwantumteoretiese inligtingsverwerking is om verstrengeling van kwantumtoestande te
bewerkstellig en te benut, want verstrengeling maak die ontwerp van merkwaardige algoritmes en bewysbaar-veilige kriptografiese
stelsels moontlik. Verstrengeling het ook sy nadele. Inderdaad, verstrengeling van ’n kwantumtoestand met die makroskopiese omge-
wing kan tot ’n onderdrukking van superposisies van kwantumtoestande (dekoherensie) lei en dis juis sodanige superposisies wat vir
die verwagte sukses van die kwantumalgoritmes verantwoordelik is. Hierdie probleem word aangepak deur van geskikte foutkorrek-
sietegnieke gebruik te maak (7.4).
5 ’N MODEL VIR KWANTUMBEREKENING
Die basiese berekeningseenhede van kwantumberekening is die multi-kwabisse. ’n Binˆere woord q
0
...q
k
van klassieke berekening
word vervang deur die multi-kwabis
|q
0
...q
k
=|q
0
⊗···⊗|q
k
.
Ons sal dikwels ’n natuurlike getal met sy binˆere voorstelling identifiseer. Ons identifiseer byvoorbeeld 6=1.2
2
+1.2+0met die
woord 110 en op ’n soortgelyke manier word die toestand |6deur die multi-kwabis |110voorgestel, wat op sy beurt dieselfde is as
die tensorproduk |1⊗|1⊗|0.
Die vloei van ’n kwantumberekening word bepaal deur ’n eindige ry van unit ˆere transformasies U(t
i
)(uit ’n familie U(t)wat
kontinu van tafhang) op kwabisse of multi-kwabisse. ’n Unitˆere transformasie op ’n ruimte van multi-kwabisse word ’n kwantumhek
genoem, dit wil sˆe, ’n kwantumhek is ’n unitˆere transformasie op die tensorproduk van ’n gegewe maar eindige aantal 2-dimensionele
Hilbert-ruimtes oor die komplekse getalle.
’n Kwantumberekening kan soos volg gevisualiseer word: ’n multi-kwabistoestand word voorberei wat deur ’n unitˆere operator
getransformeer word, naamlik die produk van die eindige ry unitˆere transformasies waaraan die toestand onderwerp word. (Die produk,
d.w.s. seri¨ele samestelling, van unitˆere transformasies is weer unitˆer.) Die afvoer word verkry deur ’n gepaste waarneembare in
die getransformeerde toestand te meet. Die moeilike kuns van kwantumprogrammering bestaan daarin dat die regte ry van unitˆere
transformasies ontwerp moet word, sodat hulle fisies realiseerbaar is, en sodat deur meting van ’n gepaste waarneembare by die
afvoernode die korrekte uitkoms van die berekening (eiewaarde of eietoestand van die waarneembare) met sekerheid, of ten minste met
’n aanvaarbaar ho¨e waarskynlikheid, gevind sal word. Di´e waarskynlikheid hoef nie eens so hoog te wees nie, mits daar ’n vinnige
algoritme is om die korrektheid van die afvoer te toets (8).
As ’n illustrasie, beskou die unitˆere transformasie op die enkel-kwabisruimte C
2
U:|0 → 1
2(|0+|1),
U:|1 → 1
2(−|0+|1).
Hierdie afbeelding is unitˆer, want die vektore U|0,U|1vorm ’n ortonormale basis van die tweedimensionele Hilbert-ruimte, wat
beteken dat Udie standaard ortonormale basis op ’n tweede ortonormale basis afbeeld. Laat Sdie waarneembare wees s´o dat S|0=
1
2
|0en S|1=
1
2
|1. Indien ons begin met die kwabis |0en daarna Udaarop toepas, dan word die toestand U|0=|ψ
0
=
1
2
(|0+|1). Gestel die waarneembare Sword vervolgens in die toestand |ψ
0
met betrekking tot die |0,|1-basis (die standaard-
basis) gemeet, dan word die uitkomste 1/2of 1/2verkry, elk met waarskynlikheid 1/2, en die kwabis is daarna in, respektiewelik en
slegs oombliklik, |0of |1. Soortgelyk, indien ons met |1begin, dan word dit deur Ugetransformeer na |ψ
1
=
1
2
(−|0+|1)en
as ons Sin hierdie toestand meet, dan verkry ons dieselfde metingstatistiek en eindtoestande.
Let op dat die aksie van Uomkeerbaar is. Ons kan die aksie van Uomkeer deur van die unit ˆere transformasie U
gebruik te
maak. Die meting is egter ’n onomkeerbare proses. Beide |0en |1lei tot dieselfde metingstatistiek. Hierdie is alreeds ’n interessante
kwantumberekening. Dit simuleer ’n ewekansige muntstuk-gooi-eksperiment. In hierdie voorbeeld het die unitˆere transformasie ’n
aktiewe rol gespeel. Dit beskryf die toestandverandering wat deur ’n eksterne opwekking teweeggebring is. ’n Mens kan ook unitˆere
transformasies op ’n passiewe manier benut deur die basis waarin die meting gemaak word, te verander.
Ter illustrasie, laat S
1
=USU
. Dit is ook ’n waarneembare met dieselfde eietoestande |ψ
j
,j=0,1, en eiewaardes ±1/2.
Indien ons S
1
in die toestand |0met betrekking tot die |ψ
0
,|ψ
1
-basis meet het ons weereens uitkoms ±1/2elk met waarskynlikheid
1/2en die kwabis in toestand |ψ
0
of |ψ
1
a die meting. Dit volg vanuit die identiteite
|0=1
2(|ψ
0
−|ψ
1
)
|1=1
2(|ψ
0
+|ψ
1
).
Dit is ’n voorbeeld van inligtingsverwerking verkry vanuit die meting van ’n waarneembare in ’n geskikte raamwerk van basis-
eievektore.
Een van die belangrikste hekke vir kwantumberekening is die sogenaamde Hadamard-kwantumhek H. Dit werking van His soos
volg:
|0 → 1
2(|0+|1),
en
|1 → 1
2(|0−|1).
73
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Die matriksvoorstelling van Hmet betrekking tot die standaard-basis |0,|1word gegee deur
H=1
211
11«.
Die operator His unit ˆer, want dit beeld die standaard ortonormale |0,|1-basis op die ortonormale basis
1
2
(|0+|1),
1
2
(|0−|1)
af.
Die twee unit ˆere transformasies U, H :C
2
C
2
wat ons sopas bespreek het, is enkel-kwabishekke wat werk op die standaardbasis
|0,|1van C
2
. ’n Mens kan aantoon dat daar ooraftelbaar veel sulke hekke is en dat enigeen van hulle, gesien as unitˆere 2×2matriks
oor C, die vorm
e
ia
cos bisin b
isin bcos b«„ cos csin c
sin ccos c«„ e
id
0
0e
id
«
het, met a, b, c, d enige keuse van vier re¨ele getalle. Vir
U=1
211
11
«
het ons a=b=d=0 en c=
π
4
; terwyl vir die Hadamardhek a=d=
π
2
,b=0,enc=
π
4
.
Nog ’n belangrike hek is die sogenaamde fasehek S. Die matriksvoorstelling van Smet betrekking tot die standaardbasis word
gegee deur
S=10
0i«,a=d=π
4,b=c=0.
Dit laat die kwabis |0onveranderd en beeld |1af op i|1. In die algemeen, geld
S:α|0+β|1 → α|0+|1.
Die T-hek is die operator met matriksvoorstelling
T=10
0e
iπ/4
«,a=d=π
8,b=c=0,
met betrekking tot die standaardbasis.
Die prototipiese multi-kwabiskwantumhek is die beheerde-nie- of BNIE-hek. Hierdie hek het twee invoer-kwabisse; die eerste word
die beheer-kwabis en die tweede word die teiken-kwabis genoem. Die werking van hierdie hek kan soos volg beskryf word: Indien die
beheer-kwabis nul is, dan bly die teiken-kwabis onveranderd. Indien die beheer-kwabis een is, dan word die teiken-kwabis omgeruil,
met ander woorde:
BNIE :|00 →|00;|01 →|01;|10 →|11;|11 →|10.
Dit is ’n unitˆere transformasie aangesien dit die ortonormale basis (|00,|01,|10,|11)van C
2
C
2
permuteer. Die matriks van
BNIE met betrekkking tot hierdie basis word (soos in die klassieke geval) gegee deur
BNIE =0
B
B
@
1000
0100
0001
0010
1
C
C
A
.
Elke unitˆere transformasie op die multi-kwabisse is ’n lineˆere afbeelding
U:
n
O
j=1
H
j
n
O
j=1
H
j
waar elke H
i
’n kopie van die toestandruimte C
2
van ’n enkele kwabis is. Dit is merkwaardig, maar kan bewys word, dat enige sodanige
unitˆere transformasie as ’n eindige tensorproduk van unitˆere operatore geskryf kan word, elk waarvan ´of op ’n enkele kwabis inwerk ´of
die BNIE-hek is. Dit beteken dat die enkel-kwabishekke en die BNIE-hek as voortbringers van al die kwantumhekke op multi-kwabisse
beskou kan word. Let op dat die enkel-kwabishekke ’n kontinuum vorm, terwyl, ten einde kwantumrekenaars te bou, dit nodig is
om met ’n diskrete versameling van hekke te werk. Dit kan aangetoon word dat enige enkel-kwabishek benader kan word tot en met
willekeurige akkuraatheid deur samestellings van ’n vaste eindige versameling hekke. ’n Voorbeeld van so ’n eindige versameling is
{H;S;T}.
6 VOORBEELD: DIE DEUTSCH-JOZSA-ALGORITME
In 1992 het David Deutsch en Richard Jozsa die eerste nie-triviale algoritme vir kwantumberekening gepubliseer. Die doel van di´e
algoritme is om te bepaal of ’n funksie wat slegs die waardes 0 of 1 kan aanneem op ’n eindige definisieversameling gebalanseerd ´of
identies nul is. Met gebalanseerd bedoel ons dat die funksie ewe veel keer die waarde 0 aanneem as 1. Die probleem veronderstel dat
ons kan aanvaar dat die betrokke funksie niks anders as identies nul of gebalanseerd kan wees nie.
Sonder verlies aan algemeenheid neem ons aan dat die definisieversameling van die funksies wat ons beskou {0; 1}
n
is, m.a.w. dat
dit bestaan uit alle woorde van lengte n(daar is natuurlik 2
n
sulke woorde) oor die binˆere alfabet. In die klassieke geval kan dit gebeur
dat ons die funksiewaarde by die helfte plus een, oftewel 2
n1
+1 van hierdie 2
n
woorde moet ondersoek alvorens ons ’n beslissing kan
maak. Kwantumberekening maak dit egter moontlik om—selfs in die ergste geval—die funksie vir gebalanseerdheid te ondersoek in ’n
74 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
aantal stappe wat slegs lineˆer groei in ni.p.v. eksponensieel soos in die klassieke geval. Ons neem aan dat daar ’n orakel
1
beskikbaar
is vir die berekening van die funksiewaardes van f, sonder koste aan tyd of ruimte. So ’n orakel kan dan gebruik word om te beslis of
fgebalanseerd of identies nul is, maar ten koste daarvan om minstens 2
n1
+1funksiewaardes te ondersoek. Deutsch en Jozsa wou
’n voorbeeld gee van ’n egte kwantumalgoritme wat parallelisme benut en di´e algoritme is miskien eerder leersaam as nuttig.
Met register hier onder sinspeel ons op ’n geheueregister in ’n digitale rekenaar, d.w.s. ’n klein geheue-element waartoe die
verwerker vinnige lees- en skryftoegang het. In die geval van ’n kwantumberekening is dit ’n manier om die kwabisse in ons berekening
te organiseer in die beskrywing van die algoritme. Die algoritme om te bepaal of f:{0; 1}
n
→{0; 1}identies 0 is of gebalanseerd,
maak gebruik van ’n tweeregister-kwantumtoestel. Die eerste register het nkwabisse, almal aanvanklik in die basistoestand |0, en die
tweede register ’n enkele kwabis, ook in |0. Die eerste stap bestaan daaruit dat die Walsh-Hadamard-hek toegepas word op die eerste
register sodat die masjien in die toestand
H|0
n
=1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
|x|0
geplaas word. Nou word die (kwantum-)funksiewaarde bereken deur die kwantumweergawe van die orakel en in die tweede register
geplaas, sodat ons die toestand
1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
|x|f(x)
verkry. Di´e stap is die kwantumekwivalent van die berekening van f(x)en skryf na die tweede register wanneer xin die eerste
register is. Die beginsel is hier ingeroep dat ons met die kwantum-orakel die funksiewaardes oor ’n gemengde toestand kan be-
paal en in die tweede register plaas. Eintlik is hierdie bewerking niks anders as die basiese toepassing van die kwantum-orakel
nie. Hoekom? In die kwantumwˆereld is berekenings omkeerbaar en dus moet ons eers dink hoe ’n klassieke omkeerbare orakel
vir n-bis-invoere sou werk. Di´e orakel sou byvoorbeeld n+1bisse (z
1
,z
2
,...,z
n
,z
n+1
)
T
as invoer neem en d´ıt transformeer na
(z
1
,z
2
,...z
n
,f(z
1
,...,z
n
)z
n+1
)
T
. (Hier dui op optelling modulo 2.) Die kwantum-orakel transformeer eenvoudig |x|yna
|x|f(x)y, wat is wat ons hierbo wou hˆe! Vervolgens word die transformasie wat deur die unitˆere matriks
10
01«
voorgestel word op die tweede register toegepas.
|f(x)=|0,f(x)=0 : 10
01«|0=10
01«„1
0«=1
0«=(1)
f(x)
|f(x);
|f(x)=|1,f(x)=1 : 10
01«|1=10
01«„0
1«=0
1«=(1)
f(x)
|f(x).
Die toestand van die masjien is nou
1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
(1)
f(x)
|x|f(x).
Nou herbereken die masjien f(x)met behulp van die orakel, en plaas |f(x)f(x)in die tweede register. Tegnies gesproke was
hierdie nou net weer ’n toepassing van die kwantum-orakel soos hierbo beskryf. Hoewel ons eintlik nou net die tweede register uitgevee
het (|0gemaak het) is dit nodig om dit op di´e manier te doen, omdat die tweede register tydens die berekening verstrengel is met die
eerste register en ons die inbring van die faktor (1)
f(x)
nie so direk apart kan hanteer nie. Die stelsel is nou in die toestand
1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
(1)
f(x)
|x|0
en hierdie toestand gaan gebruik word om die afvoer te bepaal deur die Walsh-Hadamard-hek weer ’n keer op die eerste register toe te
pas. Nou, die Walsh-Hadamard-hek is sy eie inverse, so indien f(x)=0vir alle xdan verkry ons in die eerste register eenvoudig |0
n
.
Indien fgebalanseerd is, dan gebruik ons die feit dat die voorlaaste toestand van die eerste register,
1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
(1)
f(x)
|x
loodreg is (in die toestandruimte) op H|0
n
en derhalwe is
H0
@
1
2
n/2
X
x∈{0;1}
n
(1)
f(x)
|x1
Aloodreg op H(H|0
n
)=|0
n
.
Die slotgevolgtrekking is dat indien fgebalanseerd is, sal ons nooit 0
n
aflees in die eerste register nie, maar indien fidenties nul is sal
ons altyd 0
n
aflees in die eerste register aan die einde van die berekening.
Let op dat die Deutsch-Jozsa-algoritme geen probabilistiese aspek het nie—dit gee deterministiesdie korrekte antwoord na ’n aantal
stappe. Maar hoeveel berekeningstappe dan? Wel, soos vir die klassieke algoritme neem ons aan dat daar ’n (kwantum-)orakel vir f
is. Di´e algoritme vereis ’n vaste aantal toepassings van die Walsh-Hadamard-hek, twee evaluerings van fdeur die kwantumorakel op
die kwantumstelsel en ten slotte die klassieke kontrole van nbisse in die eerste register. Die gewenste resultaat word dus verkry in ’n
aantal stappe asimptoties eweredig aan n. Hierdie algoritme toon duidelik aan dat ’n probleem waarvan die tydkompleksiteit klassiek
1
In die rekenaarwetenskap is ’n orakel ’n tipe van toorkissie (black box) wat byvoorbeeld ’n bepaalde funksie kan bereken. Die orakel word toegevoeg aan ’n Turing-
masjien en daar word dan ondersoek wat die masjien kan bereken wanneer dit toegang tot hierdie toorkissie het. Daar word altyd presies gedefinieer wat die orakel bereken
maar glad nie hoe nie. Di´e naam is natuurlik ontleen aan die bekende waars ˆeers van die klassieke tyd, o.a. die Orakels van Delfi (in Griekeland) en Ammon (in Egipte).
75
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
eksponensieel groei deur middel van kwantumrekene tot lineˆere tydkompleksiteit gereduseer kan word. Daar bestaan tans maar ´en
ander algoritme—Simon se algoritme—wat eenduidig bewese versnelling van eksponensi¨ele tyd in die klassieke geval na polinoomtyd
in die kwantumrekene behels.
Navorsers van Innsbruck en die MIT Media Laboratory het in 2003 in die tydskrif Nature bekend gemaak dat hulle daarin geslaag
het om di´e algoritme te implementeer met ’n enkele atoom van kalsium in ’n sogenaamde ioonval (wat in 7.1 bespreek word).
7 EKSPERIMENTELE UITDAGINGS EN ONTWERPSPROBLEME BY KWANTUMBEREKENING
Wanneer die probleme by kwantumberekening beskou word—en met die huidige tegnologie is nog, sover bekend, geen nuttige be-
rekening met ’n kwantumrekenaar gedoen nie—behoort ’n mens in ag te neem dat kwantumberekening deels sy ontstaan het in die
beskouing van die probleme wat klassieke berekening in die gesig staar wanneer stroombane s´o klein word dat kwantumeffekte nie
meer ge¨ıgnoreer kan word nie. Denkers soos Feynman en Manin het in hierdie probleem ’n uitdaging gesien en daaruit het die huidige
teorie en praktyk van kwantumberekening gevloei. Die mees onmiddellike probleme wanneer daar oor die praktiese implementering
van ’n kwantumrekentoestel gedink word, kan geredelik onder vier hoofde beskou word:
7.1 Fisiese realisering van die kwabis
Hierdie probleem—om ’n enkele kwabis of ’n kwabisregister in nagenoeg ge¨ısoleerde toestand daar te stel sodat dit in berekeninge
gebruik kan word, o.a. deur die Walsh-Hadamard-hekaksie daarop toe te pas—is eintlik opgelos. Daar is ’n hele aantal maniere om ’n
kwantumstelsel met twee klassieke toestande te isoleer en te manipuleer en die werklike uitdaging is om ’n kwabis-implementering te
kies of te vind wat die ander ingenieursoogmerke ondersteun. Die versameling tegnieke wat reeds gebruik (kan) word bevat o.a. die
volgende.
Heteropolimere Die eerste kwantumrekentoestel gebaseer op heteropolimere is reeds in die 1980’s ontwerp. In die heteropolimeer-
rekenaar word ’n lineˆere skikking van atome gebruik as die geheue-selle. Laserpulse van toepaslike frekwensies word gebruik
om bewerkings toe te pas. Weens dipool-interaksies van atome in ’n heteropolimeer is dit moontlik om individuele atome te
adresseer met di´e pulse.
Ioonvalle In ’n ioonvalrekenaar word inligting gekodeer deur die energietoestande van ione en in die vibrasiemodusse tussen di´e ione.
Bewerkings op die kwabisse word weereens per laser uitgevoer en elke ioon word deur ’n afsonderlike laser aangedryf. ’n Enkele
berillium-atoom kan gebruik word om ’n beheerde-nie-hek te implementeer.
KED-holtes Kwantumelektrodinamiese (KED-) holtes kan gebruik word om kwabisse, wat fisies deur ’n enkele foton voorgestel word,
te manipuleer.
Kernmagnetiese resonansie (KMR) Spintoestande van atoomkerne in molekules in ’n vloeistof-ampule in ’n KMR-masjien kan
kwabisse voorstel en ook gemanipuleer word. In hierdie geval word daar eintlik met ’n ensemble van kwantumrekenaars ge-
werk, anders as in die implementerings hierbo.
Kwantumkrale Kwantumkrale (Engels: quantum dots’) is baie klein toestelle waarin ’n klein aantal vrye elektrone (of moontlik net
´en) vasgevang word. In hierdie toestand word kwantum-energievlakke aangetref wat gebruik kan word vir die daarstelling van
kwantumbisse.
Kane-rekenaars Bruce Kane, toe nog by die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis (UNSW) in Sydney, het in 1998 voorgestel dat enkele
fosfor-atome ingebed word in ’n laag suiwer silikon, sowat 20nm onder die oppervlak, en dat die spintoestand van die fosfor-
atome gebruik word as kwabisse. Hierdie benadering het twee hoofvoordele: die dekoherensietyd (7.3) van die spintoestande
van die fosfor-atome is besonder lank, en die toestande kan met ’n magneetveld gemanipuleer word en derhalwe in beginsel
ge¨ıntegreer word in bestaande elektroniese toestelle. Navorsers by UNSW kon teen November 2002 reeds ’n kwabis op hierdie
manier verwerklik. Kane-rekenaars is steeds ’n fokuspunt van navorsing in Australi¨e.
Die Josephson-las ’n Josephson-las bestaan uit twee supergeleiers wat geskei word deur ’n nie-supergeleidende laag s ´o dun dat elek-
trone deur die isolerende laag kan tonnel (die Josephson-effek). Drie Josephson-lasse kan s ´o opgestel word dat die stelsel twee
stabiele waarneembare kwantumtoestande het wat as kwabis gebruik kan word. Bestaande tegnieke vir optiese litografie sou
gebruik kon word om ’n kwantum-stroombaan gebaseer op Josephson-lasse te bou.
7.2 Beheerde superposisie
Al die tegnieke vir die daarstelling van ’n kwabis hierbo genoem leen hulself daartoe om kwantumregisters van verskeie kwabisse op
te stel en te hanteer. In Augustus 2000 het Isaac Chuang en kollegas byvoorbeeld ’n KMR-kwantumrekenaar met vyf kwabisse gede-
monstreer. Omdat KMR ’n gesofistikeerde en goed bemeesterde tegnologie is, het heelwat van die vooruitgang in kwantumberekening
tot dusver van hierdie tegniek gebruik gemaak. Ioonvalrekenaars (7.1) blyk geskik te wees vir die uitvoer van die diskrete Fourier-
transformasie en derhalwe moontlik vir Shor se algoritme (sien onder). Kwantumkrale en Josephson-lasse het die voordeel dat hulle
ge¨ıntegreer kan word in gewone stroombane (sonder lasers e.d.m.). In 2003 het NEC en die Riken-navorsingsinstituut in Japan ’n
tweekwabis-toestel met Josephson-lasse voltooi en ’n beheerde-nie-hek ge¨ımplementeer. Vir ’n Kane-rekenaar is aangetoon hoe ’n stel
universele hekke verkry kan word vir kwantumberekening.
7.3 Dekoherensie
Kwantumdekoherensie kan bes beskryf word as die proses waardeur ’n kwantumstelsel wegdryf van sy teoretiese kwantumbeskrywing
as gevolg van interaksie met die klassieke, makroskopiese wˆereld. Die mees dramatiese instansie hiervan is met die proses van meting,
wanneer die kwantumtoestand vir ’n oomblik gereduseer word tot ’n eietoestand van die operator (waarneembare) wat met die meting
76 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
geassosieer word. Dit is dan eers na dekoherensie dat Schr ¨odinger se kat
2
as ’t ware regtig in die moeilikheid kan wees. Die dekohe-
rensieproses verklaar waarom fotone, elektrone ens. in die praktyk duidelike lokalisering het en die kenmerke van klassieke deeltjies
vertoon.
In die tweegleufeksperiment
3
verklaar dekoherensie dat, ten spyte van die interferensiepatroon wat op die plaat opgemerk kan
word, elektrone wel een-vir-een op die plaat inval—soos hulle die elektrongeweer verlaat het. Dekoherensie kan vroe¨er op di´e stelsel
geforseer word deur ’n meting te doen by elk van die gleuwe. In di´e geval verdwyn die interferensiepatroon op die plaat, m.a.w. die
kwantumstelsel het a.g.v. die voortydige ingryping ’n dramatiese dekoherensie ondergaan. Di ´e voorbeeld wys ook hoe dekoherensie
be¨ınvloed kan word deur die gebeure in die omgewing van die stelsel—in hierdie geval of daar meting by die gleuwe plaasvind al dan
nie.
By kwantumberekening wil ’n mens uit die aard van die saak dekoherensie vermy—minstens totdat die finale meting plaasvind. In
die geval van die beheerde-nie-hek met een berilliumatoom in ’n ioonval word koherensie binne rofweg een millisekonde verloor en
dit is nie baie moeilik om te besef dat betekenisvolle berekenings ietwat langer koherensietye mag verg nie. Omdat foute begin intree
in die berekening lank voordat dekoherensie heeltemal ingetree het, word soms ietwat arbitrˆer gemeen dat ’n enkele toepassing van
’n kwantumlogiese hek nie meer as
1
10000
van die tyd tot dekoherensie behoort te gebruik nie.
Daar is ’n interpretasie van kwantumteorie, die GRW-model van Ghirardi, Rimini en Weber, wat postuleer dat ’n kwantumstel-
sel sporadies spontaan dekohereer, d.w.s. uit ’n verstrengeling van toestande na een van daardie toestande spring, sonder dat enige
meting of interaksie met die makroskopiese omgewing plaasgevind het. As d´ıt waar is, dan is die probleem van dekoherensie vir
kwantumberekening nog erger as wat ons gemeen het.
7.4 Kwantumfoutkorreksie
Kwantumfoutkorreksie behels metodes om kwantuminligting teen foute wat vanwe¨e dekoherensie (7.3), dit wil sˆe, verval van inter-
ferensie, en ander geruis ontstaan, te beskerm. Klassieke foutkorreksie maak van oortolligheid gebruik. Die eenvoudigste manier is
om inligting herhaalde kere te stoor en, as kopie¨e later van mekaar verskil, ’n meerderheidstem te neem ten einde die fout te herstel.
Hierdie eenvoudige idee kan nie by kwantuminligting gebruik word nie, aangesien dit aangetoon kan word dat dit fisies onmoontlik
is om ’n kopie van ’n kwabis te maak. Dit volg uit die sogenaamde Kloonverbod-stelling: Daar is geen kwantumbewerking wat alle
toestande |φna |φ⊗|φtransformeer nie.
Ten spyte hiervan het Peter Shor besef dat, al kan kwantuminligting nie gekopieer word nie, die inligting van ’n enkele kwabis oor
verskeie kwabisse ,versprei’ kan word deur van ’n sogenaamde kwantumfoutkorreksiekode gebruik te maak. Dus, danksy die ontwerp
van Shor, as geruis of dekoherensie ’n kwabis bederf, sal die inligting nie verlore wees nie.
Dit is die geval omdat ’n kode vir kwantumfoutkorreksie sodanig ontwerp is dat ’n sekere meting, die sogenaamde sindroommeting,
gemaak kan word wat kan vasstel welke kwabis bedorwe is en boonop op welke van ’n eindige aantal maniere die fout gebeur het. Dit
is ’n verrassende resultaat: Aangesien geruis willekeurig is, hoe kan die effek van geruis slegs een van ’n eindige aantal moontlikhede
wees? Vir die meeste kodes, kan die effek deur ’n unitˆere transformasie beskryf word wat, met betrekking tot ’n geskikte basis, een
van die Pauli-matrikse X, Y, Z is. Die rede hiervoor is dat die meting van die sindroom die projeksie-effek van ’n kwantummeting het.
Dus selfs al was die fout vanwe¨e die geraas willekeurig, kan dit as ’n superposisie van die Pauli-matrikse
01
10
«,0i
i0«en 10
01«
tesame met die identiteit Iuitgedruk word. Die agterliggende aanname is dat ’n versteuring op ’n kwabis deur ’n unitˆere bewerking
voorgestel kan word. Die sindroommeting ,dwing’ die kwabis om te ,besluit’ of ’n sekere ,Pauli-fout’ ,gebeur’ het en die sindroom
vertel ons welke, sodat dieselfde ,Pauli-fout’ gebruik kan word om die effek van die fout om te keer. Die sindroommeting vertel ons
soveel moontlik omtrent die fout wat plaasgevind het, maar niks omtrent die waarde van die kwabis nie—andersins sou die meting
enige kwantumsuperposisie van die kwabis met ander kwabisse vernietig het.
8 BEREKENINGSTAKE, -WYSES EN -TYE
Om enige berekening werklik uit te voer, is ’n fisiese stelsel nodig, soos ’n mens met potlood en papier, of ’n rekenaar. In kwantum-
berekening, benut die kwantumrekenaar ’n eienskap van die fisiese wˆereld wat nooit tevore in berekening ’n rol gespeel het nie: die
bestaan van verstrengelde toestande wat groot hoeveelhede inligting (simboolstringe) gelyktydig (in die onvertakte stroombaan van
een kwantumrekenaar) kan voorstel en bewerk, in plaas van afsonderlik. Dit laat mens vermoed dat die belangrikste potensi¨ele nut
van kwantumrekenaars mag lˆe in die uitvoering van berekeningstake wat andersins ’n groot aantal soortgelyke stappe sou verg (´of
agtereenvolgens deur dieselfde toestel, ´of deur ’n groot aantal soortgelyke toestelle), wat nou gelyktydig deur een toestel uitgevoer kan
word—met ’n enorme besparing van tyd.
Om ’n prototipe van s´o ’n berekeningstaak te kry, dink ons aan die telefoongids. Die gids is die eksplisiete beskrywing van ’n
bijeksie t:x→ t(x)waar x’n naam is en t(x)die telefoonnommer(s) van x, met die x’e alfabeties georden. Die taak vir hierdie
x, vind t(x)” is maklik en kan vinnig uitgevoer word omdat ons ’n vinnige algoritme het om xin die alfabetiese ordening te vind.
Maar dink nou aan die taak wat t
1
stel: 8374608 is ’n t(x), vind x”. Omdat die nommers in die gids geen orde vertoon wat vinnige
opsporing van ’n nommer moontlik maak nie, is daar geen ander genade as om stelselmatig deur die hele gids te werk totdat 8374608
gevind word, waarna die betrokke xin een stap bereik word. Hier het ons dus ’n bijeksie waarvoor x→ t(x)maklik en vinnig is,
terwyl t(x)→ xgeweldig tydrowend is om seriegewys te bereken uit die databasis.
Hoe tydrowend? Wel, as die databasis ninskrywings het, dan sal x(vir ’n gegewe t(x)) in, gemiddeld gesproke,
n
2
stappe gevind
kan word. Dis sommer kinderspeletjies en kon dalk baie erger gewees het, soos n
2
of selfs 2
n
stappe. Tog is daar selfs in hierdie geval
2
’n Gedagte-eksperiment versin (1935) deur die fisikus Erwin Schr¨odinger. Die kat word in ’n verse¨elde kis geplaas met ’n kwantumtoestel wat met waarskynlikheid 50%
’n toestand bereik wat veroorsaak dat ’n gif vrygestel word wat tot die dood van die kat lei. Die vraag is wat die toestand binne die kissie kan wees v´or dit oopgemaak word.
3
Die tweegleufeksperiment (1805) het oorspronklik bestaan daaruit dat lig deur twee gleuwe diffrakteer word en kringe op ’n skerm vorm. Di ´e kringe (interferensiepatrone)
het donker en ligte dele wat dui op die golf-geaardheid van die lig. Wanneer die eksperiment egter met elektrone uitgevoer word, kan ons ook interferensiepatrone sien. D´ıt
dui op ’n golfkarakter ook van elektrone.
77
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
’n beduidende tydsbesparing moontlik met Grover se kwantumalgoritme (1996) vir ’n soektog in ’n ongestruktureerde databasis, wat
die antwoord in nstappe kan kry. Hoe groter nword, hoe groter is die verskil tussen nen n.
’n Ander funksie wat relatief maklik berekenbaar is, is vermenigvuldiging, :N×NN. Terloops, die algoritme om twee
natuurlike getalle (of rasionale getalle met ’n eindige desimale voorstelling) te vermenigvuldig wat ons op skool geleer het, is nie eens
die mees suinige nie! Maar die omgekeerde van vermenigvuldiging, (priem)faktorontbinding, is erg tydrowend. Alle bekende klassieke
algoritmes hiervoor se aantal stappe groei eksponensieel, a
n
, in die lengte nvan die getal se syfervoorstelling. Maar, soos hier onder
bespreek, kan Shor se kwantumalgoritme (1994) vir priemfaktorontbinding, die aantal stappe beperk deur ’n polinoomfunksie van n,
wat volgens konvensie, die taak haalbaar (tractable’) maak. Daar is dus voorbeelde van berekeningsprobleme wat klassiek onhanteer-
baar word vir groot invoerlengte, maar wat haalbaar is vir kwantumberekening. Ons het egter reeds gewys op die ingenieursprobleme
om kwantumalgoritmes fisies te verwesenlik. As voorbeeld kan ons noem dat IBM in 2001 ’n eendoelige kwantumrekenaar met 7
kwabisse gebou het, wat met Shor se algoritme 15 → 3×5korrek kon uitvoer.
Ons beskou nou die plek van kwantumberekening binne die klassieke teorie van berekening. ’n Probabilistiese Turing-masjien
(PTM) is ’n masjien waar vir elke interne toestand van die masjien en toestand van die band nie ´en nie, maar meerdere (tog, eindig
veel) oorgangre¨els gedefinieer is, met ’n gepaardgaande waarskynlikheidsverdeling oor di´e oorgangre¨els. Daar word gewoonlik ’n vaste
vertrouensvlak p>
1
2
gekies (sˆe maar
2
3
) en indien ’n spesifieke PTM vir elke spesifieke invoer xdie afvoer a(x)met waarskynlikheid
streng ho¨er as die vertrouensvlak bereken, dan sˆe ons dat di´e PTM die funksie f, met f(x)=a(x)vir alle x, bereken.
Dit is duidelik dat ’n mens sonder verlies aan algemeenheid kan aanneem dat elke waarskynlikheidsverdeling oor di´e oorgangre¨els
slegs rasionale waardes aanneem. Dan kan ons sien dat enige funksie wat deur ’n PTM bereken word ook deur ’n tradisionele Turing-
masjien (TM) bereken kan word deur eenvoudig alle moontlike rekenpaaie stelselmatig te deurloop, totdat bevind word dat vir ’n
spesifieke invoer xdie nagebootste masjien die afvoer f(x)gee met waarskynlikheid minstens p. Die vertrouensvlak in ’n uitkoms
kan altyd verhoog word tot ’n willekeurige vlak deur die berekening te herhaal. Die resulterende vertrouensvlak van die saamgestelde
bewerkings hang nie af van die grootte van die invoer xnie en derhalwe is ’n PTM-berekening niks om op neer te kyk nie!
By probabilistiese algoritmes word onderskei tussen algoritmes van die Las Vegas- en die Monte Carlo-tipe. ’n Monte Carlo-
algoritme sluit die berekeningsproses altyd binne ’n redelike tydsverloop af, maar gee met kleinerige waarskynlikheid ’n verkeerde
antwoord. Die algoritmes van die Las Vegas-tipe gee nooit ’n verkeerde antwoord nie, maar gaan met klein waarskynlikheid in ’n
oneindige rekenproses in. Indien ’n vinnig algoritme van die Monte Carlo-tipe vir ’n spesifieke probleem bestaan en antwoorde kan
maklik nagegaan word vir korrektheid, dan is ’n mens eintlik tevrede, want die algoritme kan eenvoudig herhaaldelik toegepas word
totdat die regte antwoord verkry word. Die gemiddelde aantal herhalings nodig is min en hang af slegs van die waarde van die
foutwaarskynlikheid en nie van die moeilikheidsgraad van die oorspronklike probleem nie. Die berekenings van ’n PTM, soos hierbo
gedefinieer, is—netsoos kwantumberekenings—van die Monte Carlo-tipe.
Dit is nie moeilik om in te sien dat die werking van ’n kwantumrekenaar asook di´e van ’n PTM deur ’n klassieke Turing-masjien
nageboots kan word nie, en derhalwe kan ’n kwantumrekenaar geen funksie bereken wat nie ook in beginsel deur ’n TM bereken kan
word nie. Paul Benioff het in 1982 aangetoon dat daar vir ’n TM ook ’n kwantum-model bestaan en gevolglik is die klas van funksies
wat deur ’n universele TM bereken kan word identies met di´e wat deur ’n universele kwantummasjien bereken sal kan word. Die
natuurlik vraag is dan waarom mens sigself dan met kwantumberekening sou besig hou. Die antwoord is eenvoudig: spoed.
In die studie van berekeningskompleksiteit (soos algemeen gebruik in rekenaarwetenskap, wiskunde, toegepaste wiskunde en in
operasionele navorsing) word ’n algoritme vir ’n funksie fdoeltreffend genoem indien die aantal primitiewe berekeningstappe
4
wat
uitgevoer moet word om f(x)te bereken vir ’n bepaalde xbegrens kan word vir alle xdeur ’n enkele polinoomfunksie van die lengte
van die invoer. Die klas van haalbare probleme, waarvoor daar ’n doeltreffende algoritme bestaan, word gewoonlik met Paangedui.
Die krag van algoritmes wat van die toeval gebruik maak, soos vir ’n PTM, het aan die wetenskaplike gemeenskap dramaties
duidelik geword in 1976 toe die Miller-Rabin-toets vir primaliteit bekend gemaak is. Die Miller-Rabin-toets het vir die eerste keer
’n doeltreffende probabilistiese algoritme gegee waarmee bepaal kon word (tot op die onafwendbare klein onsekerheid) of ’n gegewe
heelgetal npriem is al dan nie. In die klassieke berekening was dit op daardie stadium nie moontlik om primaliteit doeltreffend te bepaal
nie: die na¨ıewe algoritme, byvoorbeeld, moet
n
2
—wat ni´e ’n polinoomfunksie van die lengte van nis nie
5
—natuurlike getalle ondersoek
vir deelbaarheid in n. Gelukkig—of ongelukkig—het professor Manindra Agarwal van die Indian Institute of Technology Kanpur en
twee van sy studente, Nitin Saxena en Neeraj Kayal, in Augustus 2002 bekendgemaak dat hulle ’n doeltreffende deterministiese
primaliteitstoets ontdek het. Hierdie resultaat is intussen deur die wiskundige gemeenskap getoets en aanvaar.
Daar bestaan egter steeds probleme waarvoor die beste algoritmes wat bekend is probabilisties is en werklik die toeval (Engels:
randomness) uitbuit. Seker die mees bekende is Quicksort, ’n algoritme vir die sorteer van items in ’n lys, wat ’n daadwerklike
versnelling bo sy deterministiese eweknie bied (hoewel dit met lae waarskynlikheid ’n verkeerde resultaat gee). Ook in grafiekteorie
word met vrug van probabilistiese algoritmes gebruik gemaak.
Beskou die probleem van ontbinding van ’n (groot) natuurlike getal in priemfaktore. Die aanname dat di´e taak vir ’n heden-
daagse rekenaar (asook op die medium termyn) moeilik oplosbaar is vir ’n groot invoer is, byvoorbeeld, die grondslag vir die RSA-
enkripsieskema waarop ’n rits kommunikasie-protokolle steun. Peter Shor het in 1994 ’n kwantumalgoritme vir priemfaktorisering
voorgestel. Shor se algoritme ontbind (met klein, begrensde, waarskynlikheid van ’n fout) die heelgetal wat ingevoer word in priem-
faktore in ’n aantal stappe wat deur ’n polinoomfunksie in die invoerlengte van bo begrens word. In die klassieke berekening ken
ons geen polinoomtydalgoritme vir priemontbinding nie en baie wetenskaplikes glo dat daar geen polinoomtydalgoritme vir hierdie
probleem bestaan nie. Terloops, die foutmoontlikheid vir Shor se algoritme is nie baie belangrik nie omdat die korrektheid van ’n
priemontbinding vinnig nagegaan kan word.. . deur die tentatiewe faktore te vermenigvuldig. S´o ’n probleem, waarvan ’n vermeende
antwoord doeltreffend nagegaan kan word, behoort tot die klas NP van probleme waarvan ’n oplossing in polinoomtyd geverifieer kan
word.
´
en voorbeeld van s´o ’n probleem is die Handelsreisiger-beslissingsprobleem (HRP). Die doel van di´e probleem is om te bepaal,
gegee ’n x, of daar ’n sirkelroete bestaan wat elkeen van ’n gegewe aantal stede besoek indien die stede en die afstande tussen elkaar
bekend is, met totale lengte korter as x.Di´e probleem is in NP omdat ’n mens, gegee ’n sirkelroete-kandidaat, natuurlik maklik
kan toets of die roete korter is as xal dan nie! ’n Kwantumalgoritme vir HRP sou ’n sensasionele ontdekking wees, want HRP is
4
In die geval van ’n TM is d´ıt eenvoudig die aantal stappe wat die masjien uitvoer.
5
In die binˆere alfabet, byvoorbeeld, is die lengte van nnatuurlik log
2
nen
n
2
=2
log2n1
.
78 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
bekend NP-volledig
6
—anders as priemfaktorisering wat vermoedelik nie is nie. Kwantum-heuristieke (nie kwantumalgoritmes soos
hier gespesifiseer) vir HRP is al voorgestel, maar daar bestaan ook klassieke heuristieke vir hierdie probleem.
Shor se algoritme sou ’n instansie kon wees waar ’n kwantumalgoritme vinniger is as die beste klassieke algoritme vir dieselfde
probleem—maar net indien P=NP en indien priemfaktorisering buite Pe. Beide van hierdie veronderstellings is waarskynlik korrek,
maar steeds en sekerlik nog vir geruime tyd onbewese. Die Deutsch-Jozsa-algoritme en Grover se algoritme vir die soektog deur
’n ongeordende lys is egter sonder twyfel (asimptoties) vinniger as hul klassieke eweknie¨e. Dit is natuurlik belangrik om uit te wys
dat elke probleem wat in polinoomtyd deur ’n klassieke algoritme opgelos word, wel ook in polinoomtyd deur ’n kwantumalgoritme
opgelos kan word, soos in 1992 aangetoon deur Andr´e Berthiaume en Gilles Brassard.
Soos wat Richard Feynman in 1982 uitgewys het, is daar kwantumstelsels wat nie deur klassieke rekenaars nageboots kan word
sonder eksponensi¨ele tydsvertraging nie, maar hierdie probleme is nie van die NP-tipe nie. Die vermoede bestaan onder rekenaarwe-
tenskaplikes dat die klas van probleme wat in polinoomtyd deur kwantummasjiene opgelos kan word, BQP, groter is as die ooreen-
stemmende klas vir PTM’e, BPP, maar daar bestaan geen bewys hoegenaamd daarvan nie. Trouens, die bevatting
PBPP BQP NP
herinner ons dat BPP =BQP sal impliseer P=NP, wat nie net ’n groot mylpaal in die toegepaste wiskundige wetenskappe sal
wees nie, maar ook vir die outeur(s) van ’n veronderstelde bewys ’n $1miljoen-prys
7
sal losslaan.
Kwantumstelsels kan sekere vorme van kriptografie implementeer wat nie klassiek moontlik is nie, byvoorbeeld die uitruil van
geheime sleutels oor ’n oop kommunikasiekanaal. ıt laat ’n mens toe om in beginsel boodskappe in absolute geheimhouding uit te
ruil, omdat die uitruilstelsel enige poging tot afluistering kan ontdek as gevolg van kwantum-verstrengeling. Hierdie onderwerp, hoewel
geweldig interessant en nuttig, is egter slegs raaklynig verwant aan kwantumberekening soos hier bespreek.
Enkele berekeningstake
Taak Voorbeeld Klassieke- teenoor
kwantumberekening
Berekening van ’n funksie f
(deur middel van ’n formule,
byvoorbeeld).
Gegee x, bereken sin x. Kwantumalgoritmes is nie
spesifiek beter of slegter as in
klassieke berekening nie.
Probleemoplossing—gegee
f(x), vind xof soortgelyk.
Gegee ’n saamgestelde getal,
bepaal die priemfaktore daar-
van.
Kwantumberekening skyn
daar ’n baie duidelike voor-
deel in te hou.
Bewysbevestiging—bevestig
of die invoer ’n waar stelling
is al dan nie
Gegee ’n heelgetal, voer
saamgestel’ uit indien die
invoer nie priem is nie.
In sommige gevalle is
kwantumberekening een-
voudiger en meer kragtig as
klassieke algoritmes.
Kansgetalvoortbringing Vind ’n kansgetal met ’n
gespesifiseerde verdeling,
byvoorbeeld ’n heelgetal
ewekansig verdeel in ’n
interval.
Kwantumalgoritmes kan ware
kansgetalle voortbring en ge-
bruik in teenstelling met klas-
sieke algoritmes, wat beperk
is tot pseudo-ewekansigheid.
Simulasie van ’n fisiese stelsel Nabootsing van ’n kwantum-
stelsel in fisika.
In sekere gevalle, byvoorbeeld
vir ’n kwantumstelsel, is die
krag van kwantumberekening
baie groter.
9 SLOTSOM
Die chronologie van enkele hoogtepunte in die kwantumberekening lyk s´o:
1973 Charles Bennett beskryf ’n omkeerbare Turing-masjien.
1980 Paul Benioff wys daarop dat die omkeerbaarheid van kwantumevolusie (dit is nou, voor die me-
tingsingryping) impliseer dat rekentoestelle wat op kwantummeganiese beginsels gebaseer is ook
omkeerbaar sou moes word.
1980 In ’n handboek van Yuri Manin word die idee van ’n kwantumrekentoestel aangeroer.
1982 Richard Feynman opper die gedagte dat ’n rekenaar gebaseer op kwantumbeginsels nodig sal wees
vir die effektiewe simulasie van kwantumprosesse.
1985 David Deutsch beskryf ’n kwantummeganiese Turing-masjien.
1992 Die Deutsch-Jozsa-algoritme word beskryf.
1994 Peter Shor skep die kwantum-algoritme vir priemfaktorisering.
1994–5 Berthiaume, Deutsch en Jozsa en Shor beskryf ontwerpe vir kwantumfoutkorreksie.
1996 Lov Grover se kwantumdatabasissoekalgoritme verskyn.
2001 By IBM se Almaden-navorsingsentrum word Shor se algoritme vir die eerste keer prakties
ge¨ımplementeer—die natuurlike getal 15 word suksesvol gefaktoriseer deur ’n kwantummasjien.
Hoewel kwantumberekening ’n heerlike nuwe werktuig vir berekening is en moontlik ongekende algoritmiese hulpbronne sal voort-
bring, stel dit nie ’n nuwe vorm of definisie van berekening daar nie. ’n Mens sou dit kon vergelyk met die invoer van die stoomtrein in
die negentiende eeu: ten spyte van ongekende voordele van spoed, gerief en koste, het dit geen nuwe roetes oopgemaak nie. (Terloops,
op die gebied van vervoer sou slegs seevaart en ruimtevaart (insluitend lugvaart) kwalifiseer vir di´e eer!)
6’n Polinoomtydoplossing vir HRP sal ons toelaat om enige NP-probleem in polinoomtyd op te los.
7Van die Clay-instituut, http://www.claymath.org/.
79
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Die hoofuitdagings en -geleenthede in kwantumberekening lˆe in:
verdere teoretiese werk oor die grondslae van die kwantumfisika en voortspruitende konseptuele en praktiese probleme van
kwantumberekening;
ingenieurswerk—die bou van beter werkende kwantumrekentoestelle;
algoritmes—die ontwerp van nuwe en interessante algoritmes, veral waar kwantumberekening ’n duidelike voordeelbo klassieke
berekening toon; en
die oplos van die probleem P=
?
NP, wat die relatiewe krag van kwantumberekening in perspektief sou stel.
DANKBETUIGING
Ons bedank ’n keurder vir waardevolle opmerkings en wenke, waardeur ons di´e artikel beduidend kon verbeter.
10 GEANNOTEERDE BIBLIOGRAFIE
Algemene boeke oor kwantumfisika
Bes, D.R. (2004). Quantum Mechanics: A Modern and Concise Introductory Course (Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg).
’n Bondige (200 bladsye) inleiding tot die kwantummeganika—wiskundige eksak, maar beklemtoon begripmatige
helderheid. Een kort hoofstuk (16 bladsye) handel oor aspekte wat kwantumberekening raak.
Davies, P.C.W. (1987). Quantum Mechanics (Routledge and Kegan Paul, London).
Slapband-inleiding tot kwantummeganika—nie besonder wiskundig veeleisend nie—deur di´e bekende outeur.
Dirac, P.A.M. (1982). The Principles of Quantum Mechanics (Oxford University Press, Oxford; oorspronklik verskyn in 1930).
Meesterwerk van Paul Dirac en goeie inleiding tot kwantummeganika. Di´e boek, wat die outeur op 28-jarige ouder-
dom die lig laat sien het, het in sy derde uitgawe in 1947 die moderne bra-ket-notasie, wat ons ook in hierdie artikel
gebruik, ingevoer.
Ghirardi, G. (2000). Beyond conventional quantum mechanics, pp. 79-116 in Ellis, J., Amati, D. (eds.) (2000). Quantum
Reflections (Cambridge University Press, Cambridge).
In die navorsingsprogram van Ghirardi, Rimini, Weber en andere word die kwantummeganika uitgebrei met ’n om-
strede postulaat oor die spontane stogastiese dekoherensie van stelsels. Die frekwensie van verval van verstrengeling
neem toe met die aantal komponente van die stelsel, wat potensieel ’n probleem skep vir ’n groot kwantumrekenaar.
Schommers, W. (ed.) (1989). Quantum Theory and Pictures of Reality, (Springer-Verlag, Berlin).
Hoofstuk 1, Evolution of Quantum Theory, gee in 48 bladsye ’n netjiese oorsig van die ontstaan en beslag van
die kwantumteorie gedurende die eerste kwart van die twintigste eeu, met aandag aan die verband met klassieke
meganika.
Agtergrond en inleiding tot kwantumberekening
Bennett C.H. (1973). Logical Reversibility of Computation, IBM Journal of Research and Development. Beskikbaar aanlyn:-
http://www.aeiveos.com/
bradbury/Authors/Computing/Bennett-CH/ [Toegang op 2003-10-31].
Die eerste beskrywing van ’n omkeerbare Turing-masjien.
Bennett, C.H. (1988). Notes on the history of reversible computation, IBM Journal of Research and Development, 32 (1), 16–23.
Bennett het in 1973 as eerste ’n omkeerbare Turing-masjien beskryf. Hy gee ’n oorsig van die termodinamika van
inligtingsverwerking tot by die omkeerbare kwantumberekening.
Deutsch, D. (1998). The Fabric of Reality (Penguin Books, London).
’n Uiteensetting van die idiosinkratiese filosofie van een van die hooffigure in kwantumberekeningsteorie. Dit gaan
oor evolusie, kennis, wiskunde en fisika, met ’n hoofstuk oor kwantumrekenaars, waarin hy die omstrede siening hul-
dig dat ’n kwantumberekening eintlik ’n ontsaglike aantal klassieke’ berekenings in interaktiewe parallelle heelalle
(die multiversum’) is.
Gudder, S. (2003). Quantum computation, The American Mathematical Monthly, March 2003, 181–201. As voordruk aanlyn
beskikbaar:- http://www.math.du.edu/data/preprints/m0310.pdf [Toegang 2004-11-29].
’n Elementˆere inleiding tot die onderwerp—soortgelyk aan di´e bydrae, maar bespreek ook Grover se algoritme.
Johnson, G. (2004). A Shortcut through Time. The Path to the Quantum Computer (Vintage, London).
’n Begripsmatig toeganklike en helder inleiding wat lekker lees. Die proses van kwantumberekening en die onderlig-
gende fisika word so goed verduidelik as wat moontlik is sonder wiskunde.
80 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Mermin, D.N. (2003). Copenhagen computation, Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and
Philosophy of Modern Physics, 34(3), 511–522.
Die kwantummeganika wat nodig is om kwantumberekening te verstaan, word uiteengesit ooreenkomstig die soge-
naamde Kopenhagen-interpretasie’ van kwantumfisika van Bohr, Heisenberg, Born, Von Neumann en andere. Ons
dek di´e materiaal in 4 en 5.
Mermin, D.N. (2003). From Cbits to Qbits: Teaching computer scientists quantum mechanics, American Journal of Physics,71
(1), 23–30. Voordruk aanlyn beskikbaar:- http://za.arxiv.org/abs/quant-ph/0207118 [Toegang op 2004-11-28].
’n Soortgelyke aanslag as in Copenhagen computation’ hierbo.
Valiev, K.A. (2005). Quantum computers and quantum computations, Physics-Uspekhi , 48(1), 1–36. Aanlyn beskikbaar:-
http://www.turpion.org/php/paper.phtml?journal id=pu&paper id=2024 [Toegang 2005-07-10].
’n Inleidende oorsig, soortgelyk aan hierdie bydrae, met besondere aandag aan die voorkoming van dekoherensie en
aan kwantumfoutkorreksie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum computer
Die gratis ensiklopedie wat deur sy gebruikers geskryf word se inskrywing oor kwantumberekening—’n goeie, kort
oorsig oor die onderwerp. [Toegang op 2004-11-28].
http://www.qubit.org/
Webwerf met inleidende materiaal, van die Centre for Quantum Computation waar David Deutsch ook werk.
[Toegang op 2004-11-28].
http://www.turing.org.uk/turing/
’n Webwerf oor Turing-masjiene, versorg deur Andrew Hodges, skrywer van die uitstekende biografie
Hodges, A. (1985). Alan Turing: The Enigma of Intelligence (Unwin Paperbacks, London); met ander uitgawes as
Alan Turing: The Enigma. [Toegang op 2004-11-29].
Gevorderde oorsigte van kwantumberekening
Bouwmeester, D., Ekert A., Zeilinger, A. (eds.) (2000). The Physics of Quantum Information: Quantum Cryptography, Quantum
Teleportation, Quantum Computation (Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg).
’n Omvattende gevorderde werk, met besondere aandag aan eksperimentele werk.
Gruska, J. (1999). Quantum Computing (McGraw-Hill, London).
Boek wat deurgaans opdateer word op http://www.fi.muni.cz/usr/gruska/quantum/update.html
[toegang op 2004-11-29] met byvoegings en korreksies.
Heiss, W.D. (2002). Fundamentals of quantum information, Lecture Notes in Physics 68 (Springer-Verlag, Berlin & Heidelberg).
Verrigtinge van die 13de Chris Engelbrecht-Somerskool in Teoretiese Fisika, Devon Valley, Stellenbosch, Januarie
2001.
Ono, Y.A., Fujikawa, K. (eds.) (2002). Foundations of Quantum Mechanics in the Light of new Technology (Proceedings of the
7th International Symposium on Foundations of Quantum Mechanics, ISQM-Tokyo’01) (World Scientific Publishing, Singapore).
Binne die hooftema van di´e konferensie, Kwantumkoherensie en -Dekoherensie, was tegnologiese vooruitgang se be-
tekenis vir die grondslae en die toepassing van kwantummeganika in die brandpunt. Kwantumberekening en -inligting
en die gepaardgaande ingenieursprobleme en -oplossings word uitvoerig belig.
Kitaev, A.Yu., Shen, A.H., Vyalyi, M.N. (2002). Classical and Quantum Computation (American Mathematical Society, Provi-
dence, Rhode Island).
’n Gevorderde werk wat wyd strek, o.a. met ’n hoofstuk oor kwantumalgoritmes vir probleme in the teorie van Abelse
groepe.
Lo H., Popescu S., Spiller T., (eds.) (1998) Introduction to Quantum Computation and Information (World Scientific Publishing,
Singapore).
Boek gebaseer op ’n lesingreeks by Hewlett-Packard Labs se Basic Research Institute in the Mathematical Sciences
(BRIMS), in Bristol tussen November 1996 en April 1997. Sien veral Popescu, S., Rohrlich, D. se The Joy of
Entanglement’ en bydraes deur Bennett, Chuang, Jozsa e.a.
Macchiavello, C., Palma, G.M., Zeilinger, A. (eds.) (2001). Quantum Computation and Quantum Information Theory (World
Scientific Publishing, Singapore).
Herdrukke van meer as 50 belangrike artikels word in ´en handige bron byeengebring. Al die aspekte wat ons
bespreek, word aangeraak.
81
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Nielsen, M.A., Chuang I.L. (2000). Quantum Computation and Quantum Information (Cambridge University Press, Cambridge).
’n Omvattende gevorderde standaardwerk, met ’n insiggewende inleiding.
Steane, A.M. (1998). Quantum computing, Reports on Progress in Physics, 61, 117–173.
Aanlyn beskikbaar:- http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/9708022 [Toegang op 2004-11-28].
Hierdie oorsigartikel dek nie alleen kwantumberekening nie, maar ook ander aspekte van die fisika van kwantumin-
ligting, soos kwantumverplasing.
http://www.vcpc.univie.ac.at/
ian/hotlist/qc/research.shtml
’n Omvattende lys van navorsing oor kwantumberekening en verwante sake, ingedeel volgens lande [Toegang op
2005-06-14].
Aanvange, uitvoerbaarheid en voordele van kwantumberekening
Brown, L.M. (ed.) (2000). Selected Papers of Richard Feynman with Commentary (World Scientific Publishing, Singapore).
Deel VII van die boek—Computer Theory’—bevat Feynman se artikels oor kwantumberekening.
Deutsch, D. (1985). Quantum theory, the Church-Turing Principle, and the universal quantum computer, Proceedings of the Royal
Society of London, A400, 96–117. Aanlyn beskikbaar:- http://www.qubit.org/oldsite/resource/deutsch85.pdf
[Toegang op 2004-11-28].
David Deutsch beskryf hierin vir die eerste maal ’n kwantummeganiese Turing-masjien, ja—meer omstrede—’n
universele kwantumrekenaar.
Deutsch, D., Hayden, P. (1999). Information flow in entangled quantum systems, Proceedings of the Royal Society of London,
A456, 1759–1774.
Redeneer dat inligting in kwantumstelsels gelokaliseerd is, Bell se Stelling ten spyt.
Di Vincenzo, D.P. (1995). Two-bit gates are universal for quantum computation. Physical Review A, 51 (2), 1015–1022.
Aanlyn beskikbaar:- http://citeseer.ist.psu.edu/divincenzo95twobit.html [Toegang op 2004-11-05].
Daar word bewys dat kwantumhekke wat op slegs twee kwabisse inwerk voldoende is om ’n algemene kwantum-
stroombaan op te bou.
Feynman, R. (1982). Simulating physics with computers. International Journal of Theoretical Physics, 21 (6&7), 467–488.
Aanlyn beskikbaar:- http://citeseer.ist.psu.edu/feynman82simulating.html [Toegang op 2004-11-05].
Een van Feynman se bekende baanbreker-artikels oor die fisika van berekening.
Feynman, R.P. (1986). Quantum mechanical computers, Foundations of Physics, 16, 507–531.
’n Meer gedetailleerde uiteensetting van sy idees.
Feynman, R.P. (2000). The Feynman Lectures on Computation (Perseus Publishing, New York; oorspronklik in 1996, Addison
Wesley, Reading, Massachusetts).
Hy bespreek klassieke berekening en rekenaars, kodering en inligtingsteorie, omkeerbaarheid en die termodinamika
van berekening, en kwantumberekening en -rekenaars.
Jozsa, R. and Linden, N. (2003). On the role of entanglement in quantum computational speed-up, Proceedings of the Royal
Society of London, A459 (2036), 2011–2032.
Verduidelik die wesenlike rol van verstrengeling in parallelle prosessering en gevolglike tydsbesparing.
Lloyd, S. (23 Augustus 1996). Universal quantum simulators, Science, 273(5278), 1073–1078.
Lloyd bevestig die teoretiese steekhoudendheid van Feynman (1982) se simulering van kwantumstelsels deur kwan-
tumrekenaars.
Potgieter, P.H. (2004). Die voorgeskiedenis van kwantumberekening, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnolo-
gie, 23 (1/2), 2–6.
Kort maar omvattende oorsig oor die ontstaan van die idees in kwantumberekening, met die klem op verwikkelings
in die Sowjet-Unie.
http://kh.bu.edu/qcl/
Argief van beduidende artikels oor kwantumberekening, instandgehou deur Tom Toffoli en Zac Walton. Baie artikels
afgetas uit die oorspronklike bronne.
82 ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Kwantumalgoritmes
Deutsch, D., Jozsa, R. (1992). Rapid solutions of problems by quantum computation, Proceedings of the Royal Society of
London, A439, 553–558.
Die Deutsch-Jozsa-algoritme wat in 6 bespreek word.
Ekert, A. en Jozsa, R. (1996). Shor’s quantum algorithm for factoring numbers, Reviews of Modern Physics, 68, 733–753.
’n Redelik toeganklike uiteensetting van Shor se faktoriseringsalgoritme.
Grover, L. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium
on Theory of Computing, 212–219. Aanlyn beskikbaar:- http://za.arxiv.org/abs/quant-ph/9605043 [Toegang op 2004-11-28].
Grover se Algoritme om ’n item in ’n ongestruktureerde databasis met nitems in nstappe te vind. ACM is die
Association for Computing Machinery.
Shor, P.W. (1997). Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer, SIAM
Journal on Computing, 26 (5), 1484–1509.
SIAM is die Society for Industrial and Applied Mathematics. Dis ’n verbeterde en uitgebreide weergawe van die
artikel uit 1994 waarin Shor se Algoritme oorspronklik beskryf is.
Vandersypen, L.M.K. et al. (2000). Implementation of a three-quantum-bit search algorithm, Applied Physics Letters, 76 (5),
646–648.
Klein verwerkliking van Grover se soekalgoritme vir ongestruktureerde databasisse met ’n molekulˆere kwantumre-
kenaar met 3 kwabisse.
Vandersypen, L.M.K. et al. (20/27 Desember 2001). Experimental realization of Shor’s quantum factoring algorithm using
nuclear magnetic resonance, Nature, 414 (6866), 883–887.
Verwerkliking van die priemfaktorisering 15 = 3 ×5met Shor se Algoritme op ’n eendoelige kwantumrekenaar met
7 kwabisse.
Kwantumfoutkorreksie
Berthiaume, A., Deutsch, D., Jozsa, R. (1994). The stabilisation of quantum computations, Proceedings of the Workshop on
Physics and Computation, PhysComp94, (IEEE Computer Society, Los Alamitos, California), 60–62.
Een van die eerste publikasies nadat die teoretiese insig deurgebreek het dat foutkorreksie vir kwantumberekening
moontlik is.
Knill, E. et al. (2001). Bench-marking quantum computers: The five-qubit error correcting code, Physical Review Letters,
86(25), 5811–5814.
Manny Knill en andere het di ´e eksperiment met kernmagnetiese resonansie by Los Alamos uitgevoer. Binne een
molekuul is een kwabis verstrengel met vier ander. Met fynontwerpte opeenvolgende elektromagnetiese pulse is ’n
doelbewuste fout ingevoer, opgespoor en gekorrigeer.
Shor, P.W. (1995). Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory, Physical Review A, 52 (4), 2493–2496.
Vroe¨e werk oor foutkorreksie in kwantumberekening.
Steane, A.M. (1996). Error correcting codes in quantum theory, Physical Review Letters, 77(5), 793–797.
Die outeur bring die basiese kwantumteorie in verband met die klassieke inligtingsteorie.
83
ISSN 0254-3486 = SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 24, no. 3 2005
Kort biografie¨
e van die outeurs
Johannes Heidema (gebore 1941) verwerf in 1963 die M.Sc. in Wiskunde aan die PU vir CHO, in 1964 die doktoraaleksamen
in Wiskunde en Logika aan die Universiteit van Amsterdam, en in 1966 die D.Sc. in Wiskunde aan die PU vir CHO. Hy doseer
Wiskunde, twee jaar aan die PU vir CHO, drie jaar aan UPE, en daarna vir 22 jaar (1970–91) as professor aan die RAU. Sedert 1992
is hy professor in Wiskunde aan UNISA. Sy akademiese hoofbelangstelling is die grondslae van die wiskunde en die logika, veral die
implikasies van ’n semantiese en modelteoretiese benadering vir die fisika (kwantumberekening en -logika), vir die rekenaarwetenskap
(nie-monotone logika vir kunsmatige intelligensie), en vir die wetenskapfilosofie (epistemologie en realisme). Verwante belangstellings
is in die kognitiewe wetenskap en die onderrig en leer van wiskunde.
Petrus Potgieter (jaargang 1968) verwerf in 1992 die graad M.A. aan Kent State University in die VSA en in 1996 die graad Ph.D.
in wiskunde aan die Universiteit van Pretoria. Hy doseer twee jaar aan die Universiteit van Stellenbosch en is sedert 1997 verbonde
aan die Departement Kwantitatiewe Bestuur by die Universiteit van Suid-Afrika, tans as medeprofessor. Sy hoofbelangstellings in
die akademie is die grondslae van berekening en die wiskunde van finansies. Die temas wat hierdie studievelde verbind is eerstens
die verband van beide met die waarskynlikheidsteorie en tweedens die siening dat albei hulself besig hou met die koppelvlak tussen
’n agent (rekentoestel ´of belegger) en ’n stelsel (menslike waarnemers ´of die ekonomie) deur middel van goed gedefinieerde seine
(invoer/uitvoer ´of pryse, respektiewelik).
Willem Fouch´
e(jaargang 1953) verwerf in 1976 die graad M.Sc. en in 1982 die graad Ph.D. in Wiskunde, beide aan die Universiteit
van Stellenbosch. Hy doseer eers by die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, toe by die Universiteit van Pretoria, en is sedert 2000
verbonde aan die Departement Kwantitatiewe Bestuur by die Universiteit van Suid-Afrika. Sy akademiese hoofbelangstellings is in
die grondslae van waarskynlikheidsleer en die rol van selfverwysing in die grondslae van rekenaarwetenskap en wiskunde; laastens
bestudeer hy die toepassings van getalleteorie op kriptografie en die voorbring van pseudo-ewekansigheid.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral) Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.
Article
The subject of quantum computing brings together ideas from classical information theory, computer science, and quantum physics. This review aims to summarize not just quantum computing, but the whole subject of quantum information theory. Information can be identified as the most general thing which must propagate from a cause to an effect. It therefore has a fundamentally important role in the science of physics. However, the mathematical treatment of information, especially information processing, is quite recent, dating from the mid-20th century. This has meant that the full significance of information as a basic concept in physics is only now being discovered. This is especially true in quantum mechanics. The theory of quantum information and computing puts this significance on a firm footing, and has led to some profound and exciting new insights into the natural world. Among these are the use of quantum states to permit the secure transmission of classical information (quantum cryptography), the use of quantum entanglement to permit reliable transmission of quantum states (teleportation), the possibility of preserving quantum coherence in the presence of irreversible noise processes (quantum error correction), and the use of controlled quantum evolution for efficient computation (quantum computation). The common theme of all these insights is the use of quantum entanglement as a computational resource. It turns out that information theory and quantum mechanics fit together very well. In order to explain their relationship, this review begins with an introduction to classical information theory and computer science, including Shannon's theorem, error correcting codes, Turing machines and computational complexity. The principles of quantum mechanics are then outlined, and the Einstein, Podolsky and Rosen (EPR) experiment described. The EPR-Bell correlations, and quantum entanglement in general, form the essential new ingredient which distinguishes quantum from classical information theory and, arguably, quantum from classical physics. Basic quantum information ideas are next outlined, including qubits and data compression, quantum gates, the `no cloning' property and teleportation. Quantum cryptography is briefly sketched. The universal quantum computer (QC) is described, based on the Church-Turing principle and a network model of computation. Algorithms for such a computer are discussed, especially those for finding the period of a function, and searching a random list. Such algorithms prove that a QC of sufficiently precise construction is not only fundamentally different from any computer which can only manipulate classical information, but can compute a small class of functions with greater efficiency. This implies that some important computational tasks are impossible for any device apart from a QC. To build a universal QC is well beyond the abilities of current technology. However, the principles of quantum information physics can be tested on smaller devices. The current experimental situation is reviewed, with emphasis on the linear ion trap, high-Q optical cavities, and nuclear magnetic resonance methods. These allow coherent control in a Hilbert space of eight dimensions (three qubits) and should be extendable up to a thousand or more dimensions (10 qubits). Among other things, these systems will allow the feasibility of quantum computing to be assessed. In fact such experiments are so difficult that it seemed likely until recently that a practically useful QC (requiring, say, 1000 qubits) was actually ruled out by considerations of experimental imprecision and the unavoidable coupling between any system and its environment. However, a further fundamental part of quantum information physics provides a solution to this impasse. This is quantum error correction (QEC). An introduction to QEC is provided. The evolution of the QC is restricted to a carefully chosen subspace of its Hilbert space. Errors are almost certain to cause a departure from this subspace. QEC provides a means to detect and undo such departures without upsetting the quantum computation. This achieves the apparently impossible, since the computation preserves quantum coherence even though during its course all the qubits in the computer will have relaxed spontaneously many times. The review concludes with an outline of the main features of quantum information physics and avenues for future research.
Article
Current technology is beginning to allow us to manipulate rather than just observe individual quantum phenomena. This opens up the possibility of exploiting quantum effects to perform computations beyond the scope of any classical computer. Recently Peter Shor discovered an efficient algorithm for factoring whole numbers, which uses characteristically quantum effects. The algorithm illustrates the potential power of quantum computation, as there is no known efficient classical method for solving this problem. The authors give an exposition of Shor's algorithm together with an introduction to quantum computation and complexity theory. They discuss experiments that may contribute to its practical implementation. [S0034-6861(96)00303-0]
Article
The author reviews some recent attempts to overcome the conceptual difficulties encountered by trying to interpret quantum mechanics as giving a complete, objective and unified description of natural phenomena.
Article
This review outlines the principles of operation of quantum computers and their elements. The theory of ideal computers that do not interact with the environment and are immune to quantum decohering processes is presented. Decohering processes in quantum computers are investigated. The review considers methods for correcting quantum computing errors arising from the decoherence of the state of the quantum computer, as well as possible methods for the suppression of the decohering processes. A brief enumeration of proposed quantum computer realizations concludes the review.