Working PaperPDF Available

תות ענח אמון והפגיון מהחלל החיצון

Authors:
תות 'ןומא חנע הזילנאו תיגרולטמ היגולואיכראב
יש שמש
עובשה ונרשבתה טילשלש םירצמ האמב ה 14ינפל תות ,הריפסה היה ,ןומא 'חנע ןויגפ
יושעה רמוחמ ורוקמש ץוחמ' רודכל ורבק .'ץראה לש תות רבקנש ,ןומא 'חנע ינפל רתוי מ
3300הלגתה ,הנש רבכ תנשב 1922ןיב . םיצפחה ואצמנש רבקב היה ןויגפ רשא ,קיתע
חנוה ךומסב לגרל גצומו ,הימומה זאמ םע ראש ויטישכת ןואיזומב .ריהקברבודמ דחאב
ינשמ תונויגפ ואצמנש ודצל לש אוה ,ךלמה ררוע תא םתונרקס לש םירקוח םיבר תוברב
ןוויכמ ,םינשה אלש דילחה .ללכאצמנש ,ןויגפה ךותב ןדנ רטועמ ,בהזמ והצקב ,חלודבב
זאמו אצמנש תליחתב האמה 20ורעיש , םיגולואיכראה יכ בהל ןויגפה יושע ךא ,תכתמ אל
ועדי קיודמב וזיאב תכתמ לע .רבודמ יפ רקחמ םסרופש ףותיש ,הנורחאל הלועפ ןיב
תטיסרבינוא תטיסרבינוא ,ונאלימ הזיפ ןואיזומו אצמנ ,ריהק יכ בהלה יושע תכתמ לככש
עודיה ונל הרוקמ ץוחמ רודכל החנההו ,ץראה קפוהש טירואטממ תחנש םירצמב וא אבוהש
.םשלתווצ םירקוח יקלטיא-ירצמ חתינ תא בכרה תוכתמה ןויגפב תועצמאב רטמורטקפס
תנירק ןגטנר )XRFאצמו ,( יכ אוה ליכמ תומר תוהובג לש לקינ לשו דחיש ,טלבוק םיעיבצמ"
ןפואב רורב לע רוקמ ירבדל ,"ינצוח םה .םירקוחה וושה תא בכרה תוכתמה הלאל לש
םירואטמ םירכומ רוזאב ךומסה ףוחל םיה ואצמו ,םודאה רואטמ דחא ובכרהש יתכתמה היה
טעמכ .ההז
תריקח ןויגפה התשענ הטישב תיגרולטמ תיסחי רשא ,הטושפ תכפוה הצופנ דואמ ימוחתב
רקחמ םינוש םירשעב םינשה היגרולטמה .תונורחאה תקסוע חותינב רשקה ןיבש -ורקימה
הנבמ תונוכתהו לש רמוחה ןיבל יכילהת ותקפה ורוצייו ללוכ) תוטיש םילופיט ,הקיצי םיימרת
תוטישו היגרולטמואיכראה .(דוביע תרבחמ ןיב היגרולטמה לש םיאצממה םרשקהל
יגולואיכראהותמורת . לש רקחמה יגרולטמואיכראה האב ידיל ןיב ,יוטיב ךוראיתב ,ראשה
םיאצממ רשאכ אל ןתינ ךמתסהל לע לולכמ ילכ סרח וא ןמחפ 14יעצמאכ קיודמ .ךוראיתל
םילכ םינוש םישמשמ ךילהתב הריקחה יגרולטמהןוגכ , פוקסורקימ ,היפרגוידר תלת ,ידמימ
תריקס רזחה תנירק ןגטנר )XRF (תודידמו תוישק תואצותה .רמוחה תולבקתמה תוושומ םע
חותינ יגולופיט-יגולואיכרא ךותב רשקהה ירוטסיהה וא יפרגואיגה יטנוולרה ךכו ןתינ עיגהל
תונבותל יבגל אצומ ,ךוראית שומישו קה .אצממהישור ןיב ורקימ תונוכת תוינכמ רגאמל עדיה
םייקה רשפאמ ןעדמל םירמוח גולואיכראלו ףתשל הלועפ רעשלו תא שומישה לש םילכה
םינושה םתוא ונא עדימ .םירקוח הזכ יבגל יצפח לזרבה יושע עייסל גולואיכראל תנבהב
יכילהת רוציי רוקמ ,םיקיתע רמוח םלגה יושעו םג עייסל ךילהתב רומישה לש םיטקייבוא .ולא
שומיש :גייס אל ןוכנ היגולונכטב םילכבו םייעדמה םידמועה ונתושרל יושע קפנל םינותנ םייוגש
וא ישער עקר רשא ,םילבלבמ םילולע ליבוהל ונתוא תונקסמל תויוגש שיו ךכל תואמגוד תובר
ןמ ןכל .רבעה ונילע ןוחבל תונדשחב לכ הרקמ ינושאר וא ידוחיי רשא ןיא ול חא ערו עדיב
1
יעדמה תמגודכ ,םייקה ותוא ןויגפ ינצוח לש תות םע .ןומא 'חנע החכוה ,תאז תינושאר לעמ
לכל קפס הקידבבו תשלושמ לש העפות היושע ,השדח איבהל תצירפל ךרד רשא ךופשת רוא
שדח לע תונבות ונלש ירקחממ רבע ךילשהלו לע םירקחמ .םיידיתע
תורוקמ
The meteoritic origin of Tutankhamun's iron dagger in Meteoritics & Planetary Science
Version of Record online: 20 MAY 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12664/full
Renfrew & Bahn, 2000. Archaeology, Ch. 8: How did they make and use tools. 101-143.
תונומת
, הילטיא ונאלימ לש תיעדמה הטיסרבינואה
2
3
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.