Article

Zapobieganie mobbingowi oraz zwalczanie jego skutków przez pracodawcę

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Mogą prowadzić do poniżenia lub ośmieszenia pracownika, a także izolowania lub wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Należy zauważyć, że treść definicji przemawia za koniecznością łącznego spełnienia ustawowych przesłanek mobbingu 14 . ...
Article
Full-text available
Przemoc w miejscu pracy pojawia się z coraz większą a zarazem niepokojącą częstotliwością. Mobbing traktowany jest jako przykład patologii obserwowanej w organizacji. Stąd konieczność spojrzenia na mobbing w sposób wieloaspektowy. Celem artykułu jest przybliżenie psychologicznej natury zjawiska mobbingu, a także wskazanie na mobbing w kontekście polskiego prawa pracy. W artykule zwrócono uwagę na dwie przestrzenie, w jakich należy przyjrzeć się przemocy w organizacji. Pierwsza część artykułu poświęcona jest aspektom związanym z psychologią zdrowia i psychologią organizacji. Druga część artykułu poświęcona jest przestrzeni prawa pracy. W pierwszej części artykułu skupiono się na psychologicznych aspektach zjawiska mobbingu. Na początku została przybliżona definicja mobbingu, wymieniono także przykłady zachowań przemocowych obserwowanych w środowisku organizacyjnym. Scharakteryzowano także ofiarę mobbingu i mobbera. Dalej jest miejsce na omówienie mobbingu jako wieloetapowego procesu. Pierwszą część artykułu zamykają konsekwencje mobbingu, jakie dotykają nie tylko ofiarę przemocy, ale także środowisko organizacyjne. Druga część artykułu została poświęcona aspektom prawnym zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Przywołano definicję mobbingu obowiązującą w polskim kodeksie pracy. Ponadto wskazano także na obowiązki pracodawcy, jakie ciążą na nim względem ofiar doświadczających przemocy w miejscy pracy. W artykule znalazło się także miejsce na przykłady działań prewencyjnych związanych z profilaktyką zjawiska mobbingu w organizacji. Artykuł zamykają prawne konsekwencje mobbingu.
Article
Full-text available
►► APA citation: Nowakowski, P.T., Gajewski, M. (2020). Counteracting workplace mobbing in the Polish prison service. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(4), 163-173. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2020.33.4.163-173. ◄► Zapis bibliograficzny: Nowakowski P.T., Gajewski M., Counteracting workplace mobbing in the Polish prison service, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia” 2020, t. 33, nr 4, s. 163-173. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2020.33.4.163-173. ◄◄ The paper deals with the problem of workplace mobbing in the Polish Prison Service. The introduction points out to the multifaceted character of mobbing behaviours. It also mentions their harmful effect on the victim’s personal, family and professional life. Further on, the issue is analysed from the perspective of the Polish labour law by reference to relevant provisions on these matters. Then, the basic issue of the paper is discussed, i.e. mobbing among prison personnel, pointing out that uniformed services are an emanation of the society and can be affected by the same phenomena, including negative ones. To this end, the procedures that are in force in the Prison Service with regard to reacting to mobbing behaviours are described; also, light is cast on appropriate preventing measures, including trainings for management staff, officers, and other personnel of correctional facilities. Finally, reference is made to the criticism formulated against the abovementioned procedures and relevant recommendations are presented, mentioning that counteracting mobbing should take place within the scope of internal regulations of the institution, the practice of management, and the accepted ethics and culture.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.