ArticlePDF Available

Kant and the Hard Problem of Concepts (in Polish)

Authors:

Abstract

Review of Anna Tomaszewska's The Contents of Perceptual Experience: A Kantian Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin 2014
Diametros 46 (2015): 159170
doi: 10.13153/diam.46.2015.842
159
KANT I TRUDNY PROBLEM POJĘĆ
PIOTR KOZAK
Anna Tomaszewska, The Contents of Perceptual Experience: A Kantian
Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin 2014.
Książka ta musiała powstać i musiała zostać napisana przez Annę Toma-
szewską. Z jednej strony trudno wskazać wśród polskich badaczy osobę bardziej
zasłużoną dla pogłębiania i popularyzacji omawianej problematyki. Z drugiej
strony pytanie o możliwość treści niepojęciowej jest jedną z żywiej dyskutowa-
nych kwestii zarówno w obrębie współczesnej filozofii umysłu, jak i współczesnej
szeroko pojętej literatury kantowskiej. Ma również rację autorka, gdy twierdzi
(s. 36), że debata na temat treści niepojęciowej jest o tyle filozoficznie doniosła, że
dotyczy ważkiego pytania, w jaki sposób nasze stany umysłowe mogą odnosić się
do świata bez użycia pojęć. Dlatego dobrze, że ta książka powstała, i dobrze,
że została napisana przez Annę Tomaszewską.
Na wstępie należy docenić warstwę redakcyjno-językową książki. Przede
wszystkim trzeba pochwalić język pracy, która napisana jest w sposób jasny i sta-
rający się unikać żargonu. Ostatecznie nie ma nic bardziej bezowocnego we
współczesnej filozofii niż pisanie o Kancie w języku Kanta, tak jak nie ma nic bar-
dziej bezowocnego niż pisanie o Heglu, Marksie, Husserlu, czy o Derridzie w ję-
zyku Hegla, Marksa, Husserla, czy Derridy. Szczęśliwie autorka unika tego zagro-
żenia i pisze w miarę możliwości zrozumiałym językiem. Stanowiska i argumenty
w sporze przedstawione w sposób jasny, co jest wyzwaniem w szczególności,
jak w tym wypadku, w debatach operujących niejednorodną siatką pojęciową. Nie
oznacza to wprawdzie, że wszystkie tezy pracy w zadawalający sposób uza-
sadnione. Niemniej oznacza to, że czytelnikowi dana jest przynajmniej szansa, aby
zrozumieć to, czego broni autorka.
Docenić należy również umieszczenie książki w tzw. „otwartym dostępie”.
Zaporowe ceny anglojęzycznych książek filozoficznych to jedna z przyczyn ogra-
niczeń rozwoju naukowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dobrze więc się
stało, że książka jest udostępniona bezpłatnie na stronach wydawnictwa. Można
liczyć na to, że dzięki temu dotrze do większej ilości czytelników.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
160
Wątpliwości odnośnie do kwestii redakcyjnych może rodzić jedynie roz-
miar pracy, która w tej postaci przypomina bardziej rozbudowany esej niż pełno-
krwistą monografię (praca liczy łącznie z bibliografią 152 strony). Nie musi to być
zawsze wada. Zbyt wiele jest w literaturze kantowskiej sążnistych monografii
o wątpliwej wartości poznawczej. Niemniej przy tak obszernej podejmowanej
problematyce, obejmującej swoim zakresem zarówno rekonstrukcję i omówienie
dyskusji współczesnych, jak i dyskusji „wewnątrz” obszaru interpretacji filozofii
kantowskiej, w wielu miejscach przydałby się pogłębiony komentarz. Przy tak
ograniczonych rozmiarach pracy wiele kwestii, jak na przykład problem rozumie-
nia tego, czym pojęcia, czy tego, czym jest idealizm transcendentalny, potrak-
towane zostały zbyt powierzchownie.
Przegląd treści
Książka jest podzielona na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia
główne stanowiska w sporze o treść pojęciową w teorii percepcji. Anna Toma-
szewska słusznie zauważa, że na gruncie tej ostatniej należy przeprowadzić roz-
różnienie pomiędzy konceptualizmem a non-konceptualizmem1 zarówno co do
samych stanów umysłowych, jak i co do treści tych stanów. Konceptualizm – oraz
odpowiednio non-konceptualizm odnośnie do stanów umysłowych głosi, że po-
jęcia stanowią warunek konieczny lub odpowiednio nie stanowią posiadania
odpowiednich świadomych stanów informacyjnych. Odpowiednio trudniej zdefi-
niować konceptualizm (oraz non-konceptualizm) w odniesieniu do treści stanów
umysłowych. Niemniej możemy przyjąć, że oznacza on, pojęcia warunkiem
koniecznym (lub nie stanowią warunku koniecznego) możliwości odnoszenia się
naszych stanów umysłowych do świata. Problem z definiowaniem konceptuali-
zmu odnośnie do treści wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, do czego jeszcze
wrócę w dalszej części, trudność leży w definiowaniu samego konceptualizmu. Po
drugie, trudność wynika z kontrowersji narosłych wokół tego, w jaki sposób ro-
zumieć samą treść stanów umysłowych. W związku z tą drugą kwestią należy
docenić staranność autorki w zakresie wprowadzania rozróżnień umiejętność
rozróżniania to cnota każdego dobrego filozofa od nieposiadających funkcji re-
prezentacyjnych wrażeń, po pojęciowe i reprezentacyjne stany percepcyjne.
1 Terminy „konceptualizm” oraz „non-konceptualizm” wprawdzie niezręczne językowo, a do-
datkowo rodzą zamieszanie ze względu na werbalny związek ze stanowiskami na gruncie debaty
dotyczącej problemu uniwersaliów. Na potrzeby tej recenzji nie wydaje mi się jednak zasadne, aby
rozstrzygać językowe trudności tych tłumaczeń, ponieważ te ostatnie w pewnym stopniu zado-
mowiły się w polskiej literaturze przedmiotu.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
161
W rozdziale drugim przedstawiona zostaje Kantowska teoria doświadcze-
nia w świetle konceptualistycznych interpretacji Wilfrida Sellarsa i Johna McDo-
wella. Autorka argumentuje w tym miejscu, że obie interpretacje błędne, po-
nieważ na ich gruncie nie da się wyjaśnić roli, jaką w Kantowskiej teorii poznania
pełnią czyste dane naoczne, czyli formy czasu i przestrzeni. Twierdzi również, że
poprzez odwołanie się do tych ostatnich które dodatkowo w przekonaniu autor-
ki należy wiązać z cielesną naturą podmiotu możemy wyjaśnić możliwość treści
niepojęciowej. Do tej kwestii, w szczególności do argumentu z doświadczenia
przestrzeni jako przykładu stanu niepojęciowego, z racji jego wagi dla całości ar-
gumentacji autorki, wrócę jeszcze w dalszej części.
W rozdziałach trzecim autorka dokonuje egzegezy Kantowskiego rozumie-
nia terminów „reprezentacja” i „naoczność”. Słusznie argumentuje, że Kant doko-
nuje ścisłego rozróżnienia pomiędzy pojęciami a danymi naocznymi. Autorka
trafnie twierdzi, że o ile te pierwsze produktem intelektu, o tyle te drugie
produktem zmysłowości. W konsekwencji, wbrew konceptualistycznemu ujęcia
filozofii Kanta przez McDowella badaczka argumentuje za możliwością rozż-
nienia treści pojęciowej i niepojęciowej.
Rozdział czwarty poświęcony jest analizie argumentów za konceptualną
interpretacją Kantowskiej teorii percepcji. Autorka przedstawia problematykę tzw.
trojakiej syntezy oraz problem podmiotu apercepcji „Ja myślę”, które w przeko-
naniu części badaczy mają być argumentami na rzecz konceptualizmu. Toma-
szewska słusznie jednak zaznacza, że nie ma jasności co do tego, czy odpowiednie
fragmenty Pierwszej Krytyki nie dopuszczają innego rodzaju treści reprezentacyj-
nej niż pojęciowa. Twierdzi, że jeżeli przyjąć, że czas i przestrzeń stanowią formę
reprezentacji, a te różne od pojęć, to możliwe jest wyodrębnienie takiej treści
reprezentacyjnej, która nie jest pojęciowa. Z drugiej strony, nawet jeżeli Kant za-
kładałby, że nie istnieje inny rodzaj treści niż pojęciowy, to nie wyklucza to moż-
liwości interpretacji non-konceptualistycznej w odniesieniu do stanów umysło-
wych2. W przekonaniu autorki argumentem na rzecz tej ostatniej interpretacji jest
fakt, że trojaka synteza jest wprawdzie operacją kierowaną regułą, niemniej
jest również „ślepa”, co oznacza, że jest nieświadoma.
Autorka trafnie interpretuje również w duchu „niepojęciowym” słynne
fragmenty dotyczące podmiotu „Ja myślę”. Innymi słowy, nie jest tak, że świado-
mość „Ja myślę” stanowi warunek konieczny odpowiednich aktów świadomości,
2 Choć należy zaznaczyć, że sam non-konceptualizm w odniesieniu do stanów umysłowych nie
wydaje się stanowiskiem kontrowersyjnym, jeżeli tylko przyjąć, że w jego ramach twierdzi się, że
mamy dostęp poznawczy do niepojęciowych stanów informacyjnych.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
162
choć jest tak, że stanowi ona warunek konieczny odpowiednich kompetencji. Ozna-
cza to, że samoświadomość nie musi aktualnie towarzyszyć naszym aktom po-
znawczym, ale musi móc towarzyszyć. Modalny charakter tezy o samoświadomo-
ści to wprawdzie abc interpretacji filozofii Kanta, ale jak pokazuje historia tych
interpretacji w szczególności jej odczytań fenomenologicznych nader często
umykał on uwadze badaczy. Konsekwencją modalnego odczytania fragmentów
o podmiocie transcendentalnym jest to, że słusznie nie mogą one stanowić
argumentu na rzecz Kantowskiego konceptualizmu przynajmniej w jego
„silnej” postaci – ponieważ to, że odpowiednie reprezentacje muszą móc być
skonceptualizowane w odpowiednim akcie samoświadomości nie oznacza, że
skonceptualizowane.
W rozdziale piątym autorka bada związki pomiędzy Kantowskim ideali-
zmem transcendentalnym a Kantowskim non-konceptualizmem. Jest to najbar-
dziej oryginalna część pracy Tomaszewskiej, a przynajmniej nie spotkałem się
z podobną argumentacją wcześniej. Tomaszewska twierdzi, że non-koncep-
tualistyczne odczytanie filozofii Kanta w pełniejszy sposób wspiera Kantowski
idealizm transcendentalny, który w przekonaniu autorki jest teorią dotyczącą
ograniczeń ludzkiego poznania. Być może ta argumentacja jest słuszna. Wiele jed-
nak zależy od tego, czy niekontrowersyjne jest takie ujęcie samego idealizmu
transcendentalnego. Ostatecznie możliwe inne interpretacje tego ostatniego, na
przykład interpretacja empirystyczna, w ramach której pierwotne pytanie dotyczy
nie tyle ograniczeń poznawczych, co koniecznych warunków odnoszenia się na-
szego poznania do świata. Uzasadnienie tej tezy wymagałoby więc od autorki
głębszego komentarza i rozszerzenia tematyki pracy, co jednak, należy przyznać,
nie stanowi głównego przedmiotu badań.
Z drugiej strony niejasna jest teza autorki dotycząca cielesnego charakteru
poznania, którą to tezę rozwija w rozdziale szóstym3. Problem dotyczy przede
3 W kantowskiej literaturze przedmiotu „ucieleśnione” odczytanie filozofii Kanta zaproponowała
w ostatnim czasie Angelica Nuzzo [2008]. Podobnie jak w przypadku pracy Tomaszewskiej, nie
jest jednak jasne, czego autorka chce dowieść. Jeżeli chce dowieść tego, że w filozofii Kanta istotną
rolę pełnią uczucia, ciało i zmysłowość, to można się z nią w pełni zgodzić. Wydaje się jednak, że
Nuzzo stawia mocniejszą tezę i twierdzi, że warunkiem koniecznym poznania jest posiadanie ciała
(co określa mianem „transcendentalnego ucieleśnienia”). Są jednak dwa problemy z takim sformu-
łowaniem tezy. Przede wszystkim teza słaba, że poznanie w sensie genetycznym dokonuje się
poprzez zmysły i ciało, to teza banalna i trudno znaleźć w historii filozofii przedstawiciela, który
by z nią polemizował. Z drugiej strony mocniejsza teza, mówiąca, że wszelka treść poznania jest
ze swej istoty częściowo lub w całości ucieleśniona, lub też że istnieje specjalny rodzaj cielesnego
poznania, nie daje się utrzymać, zważywszy na fakt, że aktywną i kluczową rolę w Kantowskiej
semantyce pełnią obok zmysłowości pojęcia rozumiane jako funkcje logiczne. Dopiero dzięki n ie-
cielesnym pojęciom możemy określić, czy odpowiednia cielesna dyspozycja realizuje się w sposób
poprawny lub nie. Trudno również zrozumieć, co poza niejasną metaforą miałoby oznaczać
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
163
wszystkim tego, w jaki sposób jest to teza filozoficznie istotna. Choć jest to bez
wątpienia teza interesująca z punktu widzenia kognitywistyki lub psychologii
poznawczej badających ludzkie mechanizmy poznawcze, to filozoficznym tru-
izmem z którym być może polemizowałby wyłącznie Plotyn jest to, że nasze
poznanie ma naturę cielesną i jest uwarunkowane cielesnym charakterem pod-
miotu. Dodatkowo fakt, że mechanizm poznawczy ma naturę cielesną, nie ozna-
cza, że treść naszego poznania miałaby mieć jeżeli miałoby to cokolwiek ozna-
czać charakter cielesny. Konieczne byłoby zatem wyjaśnienie odnoszące się do
rozumienia przez autorkę tezy o ucieleśnieniu poznania, choć należy zaznaczyć,
że z punktu widzenia problematyki treści niepojęciowej nie wydaje się to koniecz-
ne i ostatni rozdział może zostać potraktowany jako nakreślenie perspektywy
przyszłych badań. Zważywszy na jakość badań prowadzonych do tej pory przez
autorkę, należy mieć nadzieję, że takie badania zostaną przez nią w przyszłości
podjęte.
Trudny problem pojęć
Jak wspominałem na wstępie, bardzo dobrze, że książka Anny Tomaszew-
skiej powstała. Z pewnością stanowić ona będzie niezbędny punkt odniesienia dla
polskich i nie tylko polskich badaczy myśli Kanta oraz już stanowi dobre podsu-
stwierdzenia „myślenie ciała” lub też „myślenie ciałem”. Ciało nie myśli z samej definicji bycia
ciałem, analogicznie w przypadku myślenia, które z definicji ma naturę niecielesną, choć to w ża-
den sposób nie pociąga za sobą tezy, że należy przez to założyć ontologiczny dualizm cielesno-
umysłowy. Równie dobrze wspomniany dualizm może mieć naturę heurystyczną, a nie ontolo-
giczną, czyli może stanowić narzędzie opisu, ale nie stanowić samego opisu. Nie wydaje się
również, aby można było mówić w przypadku Kanta o tym, że naoczność jest zawsze ucieleśniona.
Dopuszcza on bowiem istnienie naoczności czystej. Możemy zatem mówić o naoczności w kontek-
ście matematyki, ale wydaje się , że nie istnieje możliwość sensownego mówienia o „ucieleśnio-
nym” poznaniu bytów abstrakcyjnych, takich jak kategorie lub byty matematyczne. Co więcej,
czego doskonale świadomy był tak Kant, jak i jemu współcześni, większa część postępu w nauce,
przede wszystkim w fizyce i w matematyce, dokonuje się właśnie poprzez zanegowanie intuicyj-
nego i ucieleśnionego obrazu świata. Można ostatecznie uzupełnić argumentację Nuzzo o prze-
słankę „enaktywistyczną” przyjmowaną przez Charlesa Taylora, że nasze poznanie jest nie tylko
cielesne i zmysłowe, ale również realizuje się w interakcjach ze światem (por. Taylor [1995] s. 21
–22, gdzie autor w oparciu o rozważania Heideggera i Merleau-Ponty’ego rozwija tezę tzw. embo-
died agency u Kanta). Nawet jednak jeżeli przyjąć przesłankę enaktywistyczną, to nie implikuje to
z konieczności stwierdzenia, że poznanie jest ucieleśnione w sensie mocnym (w sensie słabym
byłaby to, jak mówiłem, teza banalna). Ostatecznie, żeby możliwe było poznanie u Kanta, musimy
założyć operację powiązania danych naocznych w akcie syntezy i przypisanie temu powiązaniu
odpowiedniej funkcji logicznej. W tym sensie każde poznanie jest aktywne i dokonuje się w inte-
rakcji ze światem; zmysły i intelekt posiadają ten sam przedmiot poznania, nie oznacza to jednak,
że treść poznania jest cielesna. W konsekwencji możemy odczytywać książkę Nuzzo jako próbę
podkreślenia roli zmysłowości u Kanta (i w tym sensie jest to bardzo cenna pozycja wydawnicza).
Nie wydaje się jednak zasadne, aby mówić w kontekście Kanta o jakimś specjalnym rodzaju „ucie-
leśnionego” poznania lub przypisywać zmysłowości i ciału autonomicznej roli w poznaniu.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
164
mowanie toczącej się debaty dotyczącej zagadnienia relacji pojęć i percepcji u Kan-
ta. Bez wątpienia książka Tomaszewskiej stanowi również jedną z lepszych pozy-
cji przedstawiających argumenty w dyskusji dotyczącej zarówno możliwości treści
niepojęciowej, jak i Kantowskiego non-konceptualizmu.
Autorka nie unika jednak kilku problemów, które bez wątpienia stanowią
jedną z przyczyn braku jednoznacznego rozstrzygnięcia tej dyskusji. Przy czym
z racji ograniczonych ram tej recenzji wspomnę jedynie o czterech z nich: część
będzie miała charakter ogólny, a część szczegółowy. Po pierwsze, postaram się
przedstawić swoje wątpliwości dotyczące samego sformułowania kwestii badaw-
czej. Zawierają się w tym dwa problemy. Z jednej strony, nie jest do końca jasne,
z czym oraz z kim autorka polemizuje. Z drugiej strony, nie jest jasne, w jakim
celu to czyni. W nawiązaniu do tych ogólnych zarzutów odwołam się również do
Kantowsko-McDowellowskiego problemu tzw. mitu danych. Po drugie z racji
częstotliwości powoływania się na niego przez autorkę przedstawię szczegóło-
wy problem, jaki rodzi argument z niepojęciowego charakteru doświadczenia
przestrzeni.
Problem niejasności kwestii badawczej dotyczy przede wszystkim tego,
w jaki sposób rozumieć sam non-konceptualizm. Mówiąc ściślej, argumentacja na
rzecz tezy o non-konceptualizmie autora X zakłada, że mamy przynajmniej czę-
ściową jasność co do tego, czym jest konceptualizm, którego to non-konceptualizm
jest zaprzeczeniem. Takiej jasności mieć jednak nie możemy, jeżeli nie wiemy,
czym są pojęcia. Trafnie zaznacza to zresztą sama autorka, która twierdzi, że spór
o treść pojęciową i niepojęciową dotyczy w dużej mierze tego, jak rozumieć same
pojęcia. Nie jest to jasne w filozofii współczesnej, która po początkowej fascynacji
tym tematem w latach 90. pozostawiła kwestię z boku4. Niesłusznie, ponieważ
zrodziło to i wciąż rodzi szereg trudności w szczególności w obrębie współcze-
snych nauk o poznaniu, co zresztą w pełni obrazuje tytuł jednej z książek
Jerry’ego Fodora Pojęcia. Co z naukami kognitywnymi poszło nie tak (Concepts. Where
Cognitive Science Went Wrong).
Autorka argumentuje wprawdzie, że możemy „obejść” problem teorii pojęć
poprzez przeprowadzenie debaty na takim poziomie ogólności, że kwestia tego,
czym pojęcia i jak je rozumieć, stanie się nieistotna5. Jest to jednak jedynie po-
4 W polskiej literaturze przedmiotu dyskusje na temat pojęć kontynuuje niemal wyłącznie Robert
Piłat [2007].
5 Na marginesie można dodać, że podobną strategię przyjął implicite John McDowell w będącej
zarzewiem debaty na temat Kantowskiego non-konceptualizmu książce Mind and World. Powyższa
strategia jest jednak uprawniona, ponieważ nie ogranicza się ona do rekonstrukcji teorii pojęć
u Kanta, a sama argumentacja prowadzona jest z odpowiednio wyższego poziomu ogólności.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
165
zornie dobra strategia. Byłaby ona trafna, gdybyśmy naszej debaty nie ograniczali
do szczegółowego problemu, jakim jest problem możliwości treści niepojęciowej
w filozofii Kanta. W tym wypadku wątpliwa jest ukryta przesłanka, że Kantow-
skie ujęcie tego, czym pojęcia, nie wzbudza kontrowersji. Mówiąc ściślej, kon-
trowersje dotyczą przede wszystkim tego – wbrew temu, co pisze autorka w jaki
sposób sam Kant rozumiał pojęcia i czy takie rozumienie pojęć możemy uznać za
obowiązujące. Jak twierdzi Tomaszewska (s. 38), problem rozumienia pojęć znika,
jeżeli za Kantem przyjmiemy, że pojęcia to przedstawienia ogólne, pośrednie
i dyskursywne. Jednak nie jest jasne, po pierwsze, jak należy tu rozumieć tak
ogólność, pośredniość, dyskursywność, jak i bycie przedstawieniem6. Po drugie,
nie jest jasne, jak ta definicja pojęć ma się do innych obecnych na stronach Pierw-
szej Krytyki definicji, takich jak pojęcia jako reguły, pojęcia jako funkcje, czy t
pojęcia jako orzeczenia możliwych sądów. W konsekwencji, rozstrzygnięcia
w zakresie rekonstrukcji Kantowskiego rozumienia tego, czym pojęcia, powin-
ny być, jak pisałem na wstępie, obudowane pogłębionym komentarzem.
Niejasności dotyczące rozumienia tego, czym są pojęcia, a w konsekwencji,
czym jest konceptualizm i non-konceptualizm, związane są również z niejasnością
związaną, z czym oraz z kim polemizuje autorka. Tomaszewska twierdzi (s. 10),
że zamierza polemizować z konceptualistycznymi interpretacjami filozofii Kanta.
Zaznacza jednak zarazem, że będzie polemizować wyłącznie z „ujęciem radykal-
nym”, w ramach którego pojęcia stanowią warunek konieczny percepcji, reprezen-
towanym według niej przez Johna McDowella. Nie zamierza ona polemizować ze
stanowiskami słabszymi7, które zakładają, że pojęcia pojawiają się na poziomie
interpretacji lub kategoryzacji tego, co bezpośrednio manifestuje się dla podmiotu
poznania, ale nie stanowią one warunku koniecznego spostrzegania. Mówiąc ści-
ślej, autorka twierdzi, że różnica między umiarkowanym konceptualizmem a non-
-konceptualizmem jest werbalna, ponieważ oba stanowiska dopuszczają pewien
rodzaj niepojęciowych stanów percepcyjnych. W konsekwencji konceptualizm
w wersji umiarkowanej uważa za do pogodzenia z non-konceptualizmem, a jedy-
ny spór twierdzi może toczyć się pomiędzy radykalnym konceptualizmem
a non-konceptualizmem.
Pytanie dotyczy jednak tego, czy istnieje taki autor X, który reprezentował-
by „ujęcie radykalne”. Jest kontrowersyjne, czy jest nim John McDowell, na które-
go powołuje się Tomaszewska. Ten pierwszy broni wprawdzie pojęciowego cha-
6 W tej sprawie por. na przykład Stefanie Grüne [2009]; oraz Justyna Nowotniak [2007].
7 Reprezentowanymi przykładowo przez Billa Brewera [2002].
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
166
rakteru percepcji8. Niemniej nie oznacza to, że warunkiem koniecznym spostrze-
gania jest posiadanie pojęć w sensie wskazania na pewien sztywny mechanizm
psychologiczny. Wręcz przeciwnie, tym, czego chce z pewnością dowieść McDo-
well, jest właśnie możliwość wyjścia poza fałszywy dylemat wiedzy opartej na
pojęciach i bezpojęciowych stanów percepcyjnych. W dużym skrócie, McDowell
nie twierdzi, że aby spostrzegać przedmiot X, należy posiadać pojęcie P. Twierdzi
jednak, że aby spostrzegać X jako P(x) należy posiadać pojęcie P. Należy jednak
gwoli sprawiedliwości zauważyć, po pierwsze, że kontrowersyjne jest to, czy od-
powiednia równoważność pomiędzy spostrzeganiem X-a oraz spostrzeganiem X-a
jako P(x) zachodzi na poziomie aktu, czy na poziomie kompetencji, czyli czy spo-
strzegamy X jako P(x), czy musimy móc spostrzegać X jako P(x). Po drugie, że styl
pisania McDowella z pewnością nie sprzyja rozstrzyganiu tych kontrowersji. To-
maszewska ma zatem prawo „radykalizować” stanowisko McDowella. Należy
być jednak świadomym potencjalnego niebezpieczeństwa, że w ten sposób może
czynić z niego słomianą kukłę.
Nietrafny jest z kolei zarzut (s. 40) dotyczący tego, że autor Mind and World
nie dostrzega problematyczności relacji ogólnych pojęć i jednostkowych danych
percepcyjnych, a już z pewnością nie jest to argument na rzecz non-
-konceptualizmu. Po pierwsze, McDowell stara się dowieść, że percepcja musi
mieć charakter pojęciowy, jeżeli chcemy uniknąć popadnięcia w mit danych. Py-
tanie o to, jak to się dzieje, jest innym rodzajem pytania i nie może stanowić zarzu-
tu dla tego pierwszego. W analogiczny sposób, jeżeli dowodzę, że jeżeli nie chcę
zmarznąć, powinienem założyć czapkę, to ten dowód jest „niewrażliwy” na pyta-
nie, jak mam to uczynić, na przykład na pytanie, gdzie leży czapka. Po drugie,
obowiązek wyjaśnienia, w jaki sposób możliwe jest przejście pomiędzy niepoję-
ciowymi i jednostkowymi stanami percepcyjnymi a pojęciowymi sądami, spo-
czywa nie tyle na zwolennikach konceptualizmu, ile na ich przeciwnikach, ponie-
waż dla tych pierwszych percepcja ma naturę pojęciową i ogólną. W przypadku
zwolenników non-konceptualizmu kwestia jest o tyle złożona, że musieliby oni
wyjaśnić, w jaki sposób możemy ominąć problem tzw. mitu danych, który co
prawda został pierwotnie postawiony przez Sellarsa, niemniej implicite stanowi
również wyzwanie dla Kanta. Należy żałować, że Tomaszewska nie podejmuje się
wyjaśnienia tego zagadnienia, tym bardziej że takie próby podejmowane są we
współczesnej i niewątpliwie znanej autorce literaturze przedmiotu9.
8 Por. John McDowell [1998, 2006].
9 Por. Hanna [2011]. Należy przy tym zaznaczyć choć nie jest to miejsce na bliższe uzasadnianie
tej tezy że współczesne próby „rozbrojenia” argumentu z mitu danych, jak w przypadku pracy
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
167
Z problemem niejasności tezy o Kantowskim non-konceptualizmie wiąże
się jeszcze jedna wątpliwość natury ogólnej. Autorka deklaruje, że zamierza poka-
zać, że Kantowska teoria doświadczenia, a w szczególności teoria naoczności, mo-
że dostarczyć argumentów we współczesnej debacie dotyczącej pojęciowej treści
percepcji. Jest to cel ambitny, ale w moim przekonaniu przez autorkę niezrealizo-
wany, a przynajmniej niezrealizowany w pełni. Wynika to z faktu, że jeżeli chce-
my użyć współczesnych narzędzi argumentacyjnych do analizy myśli Kanta, to
musimy założyć, że i same te współczesne narzędzia ulegną zmianie wraz z na-
świetleniem sporu. Stanie się dla nas na przykład bardziej jasne, jakiego stanowi-
ska bronią współcześni filozofowie w kwestii konceptualizmu i nonkonceptuali-
zmu jako takich, lub dostarczone zostaną nowe narzędzia pojęciowe dla ujęcia
danego problemu. Innymi słowy, wynikiem przeprowadzonych historycznych
badań powinno być przedefiniowanie lub rozjaśnienie współczesnego sporu, jeże-
li tylko odpowiednie badania mają być użyteczne na potrzeby tego ostatniego.
Tymczasem wydaje się, że ambicją Tomaszewskiej jest nie tyle redefinicja sporu,
ile umieszczenie Kanta na osi stanowisk we współczesnym sporze. Redefinicja
sporu wymagałaby z kolei pogłębionych analiz ukazujących nie tyle prekursorski,
ile nowatorski charakter Kantowskiej propozycji w taki sposób, że dostarczone
zostałyby nowe narzędzia pojęciowe, które mogłyby rozjaśnić lub przedefiniować
daną dyskusję. O ile z punktu widzenia historii filozofii umieszczenie Kanta na osi
sporu nie jest bezcelowe, to jednak z punktu widzenia współczesnych dyskusji
jedynym argumentem, jakiego przeprowadzone w tej postaci analizy w stanie
dostarczyć, jest argument z pierwszeństwa, czyli że Kant twierdził tak a tak wcze-
śniej, tylko używał innych pojęć. Być może nie jest to zły argument a z pewno-
ścią jest to popularny argument wśród autorów próbujących wiązać dyskusje filo-
zoficzne ze współczesnymi wynikami badań naukowych niemniej z pewnością
nie możemy mu przypisywać rozstrzygającej roli w debacie10. Ostatecznie i tak
wszystko powiedział już Platon.
Ta ostatnia kwestia jest o tyle istotna, po pierwsze, że od rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego Kantowskiego konceptualizmu/non-konceptualizmu zależy
w dużej mierze to, czy będziemy mogli uznać argumentację przeprowadzoną
w Transcendentalnej dedukcji kategorii za poprawną lub nie, a w konsekwencji, czy
Hanna, dalekie są od doskonałości. Tym bardziej wskazane byłoby podjęcie tego zagadnienia
przez autorkę.
10 McDowell powołuje się wprawdzie na Kanta w dyskusjach na temat treści pojęciowej, ale filozo-
fia Kanta nie służy mu jako argument, a jedynie jako tło danej argumentacji. Innymi słowy, nawet
jeżeli Kant twierdziłby inaczej, niż przedstawia to McDowell, to nie obalałoby to argumentacji
McDowella.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
168
będziemy mogli uznać za poprawną całą argumentację w Pierwszej Krytyce11. Po
drugie, należałoby rozważyć, czy sam spór w przypadku Kanta nie wynika ze źle
postawionego pytania badawczego12. Ten drugi trop jest o tyle obiecujący, że od-
wołanie się w tym przypadku do Kanta wnosiłoby rzeczywiście coś nowego do
współczesnych dyskusji epistemologicznych. Jego podjęcie, jak pisałem wyżej,
wymagałoby jednak od Tomaszewskiej przeprowadzenia odpowiednio bardziej
pogłębionej analizy tego, czym są pojęcia i konceptualizm.
Pojęcia i przestrzeń
Obok wątpliwości ogólnych w poniższej recenzji poruszę jeszcze jeden
problem natury szczegółowej. Jednym z ważniejszych i często wykorzystywanych
przez Tomaszewską argumentów na rzecz Kantowskiego non-konceptualizmu
jest argument z niepojęciowości doświadczenia przestrzeni zaproponowany pier-
wotnie przez Lucy Allais13. Głosi on po pierwsze, że spostrzeganie danego obiektu
jest rozróżnianiem go od innych, a to może dokonywać się, według Kanta, po-
przez wyodrębnianie obiektów w przestrzeni bez konieczności angażowania
pojęć. Po drugie, reprezentacje przestrzenne posiadają naturę zmysłową. Jeżeli
z kolei przyjmiemy za Kantem różnicę rodzajową między zmysłowością a intelek-
tem, to musimy założyć, że również reprezentacje przestrzenne są niepojęciowe.
Tomaszewska wielokrotnie powołuje się na argumentację Allais. Niemniej
należy być świadomym, że sama ta argumentacja nie jest niekontrowersyjna14.
Nie jest to wprawdzie miejsce na szersze zdawanie sprawy z tych kontrowersji.
Niemniej chciałbym wskazać na kilka wątpliwości związanych z argumentem
z przestrzeni. Po pierwsze, należy unikać niebezpieczeństwa „złej psychologii”
dotyczącej interpretacji pojęcia przestrzeni, którą współczesna filozofia odziedzi-
czyła po fenomenologii. Przede wszystkim w przypadku Kanta (ale i współczesnej
fizyki) nie możemy mówić o doświadczaniu przestrzeni, ale o doświadczaniu rze-
czy w przestrzeni. W konsekwencji, nie posiadamy stanów percepcyjnych prze-
strzeni, ale posiadamy wyłącznie stany percepcyjne odnoszące się do obiektów
w przestrzeni. Po drugie, relacje przestrzenne izomorficzne z relacjami pojęcio-
wymi, to znaczy, wyodrębnieniu pewnej jedności przedstawień w przestrzeni to-
warzyszy możliwość rozpoznania danej jedności przedstawień jako jedności, co
11 Kwestia ta nosi niekiedy w literaturze przedmiotu nazwę problemu luki w wydaniu B.
12 Por. Land [2015]; oraz Kozak [2015].
13 Por. Allais [2009].
14 W tej sprawie por. Land [2014].
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
169
możliwe jest wyłącznie dzięki pojęciom15. Posługując się przykładem, wyodręb-
niając pewien obiekt jako leżący na lewo ode mnie, mam zarazem możliwość roz-
poznania, że dany obiekt leży na prawo od osoby znajdującej się naprzeciwko
mnie i stojącej w stosunku do mnie na wprost. Zauważmy, że mamy tu do czynie-
nia z dwiema operacjami, które ze względu na różne punkty odniesienia w od-
mienny sposób porządkują pewne relacje przestrzenne. Jeżeli jednak chcemy móc
rozpoznać, że dane operacje odnoszą się do tego samego przedmiotu odniesienia,
to musimy mieć możliwość rozpoznania, że pod pewnym względem te operacje
tożsame. Możemy jednak tego dokonać wtedy i tylko wtedy, gdy posiadamy
świadomość jedności danej operacji, co w przypadku Kanta oznacza, że posiada-
my odpowiednie pojęcie.
Wspomnianymi skrótowymi uwagami nie zamierzam oczywiście rozstrzy-
gać kwestii relacji między pojęciami a przestrzenią. Jest to o wiele bardziej skom-
plikowana kwestia. Na potrzeby recenzji wystarczy, że wskażę problematyczność
tej relacji. Podobnie więc jak w przypadku wątpliwości związanej z rozumieniem
pojęć, należy żałować, że autorka nie podniosła tego zagadnienia lub nie zwróciła
uwagi na te kontrowersje.
Podsumowując, książka Anny Tomaszewskiej jest bez wątpienia ważną
pozycją w literaturze kantowskiej. Przede wszystkim jasno podsumowuje po-
szczególne argumenty w sporze o pojęciowość percepcji i z pewnością stanowi
niezbędny punkt odniesienia dla polskich badaczy myśli Kanta. Do treści pracy
można wprawdzie zgłosić odpowiednie, omówione przeze mnie zastrzeżenia. Te
ostatnie mają jednak przede wszystkim naturę ogólną, dotyczą szerszej dyskusji
na temat konceptualizmu/non-konceptualizmu i wiążą się z niejasnością dotyczą-
tego, w jaki sposób mamy rozumieć to, czym są pojęcia i czym jest posiadanie
pojęć. Jest to tzw. „trudny problem” współczesnej filozofii umysłu i nie można
wymagać, aby wszystkie jego aspekty zostały rozwiązane w pojedynczym dziele.
Jestem z kolei pewny, że przynajmniej pewne aspekty tego problemu zostały po-
ruszone w pracy Tomaszewskiej. Należy więc liczyć na to, że autorka będzie kon-
tynuowała swoje badania nad relacją pojęć i percepcji, a osobiście liczę na to, że
jeszcze będę miał przyjemność lektury jej prac. Ostatecznie mało jest na polskim
rynku wydawniczym prac a z pewnością do takich należy książka Tomaszew-
15 Por. „Jeżeli więc np. z empirycznej naoczności pewnego domu przez ujęcie tego, co w niej różno-
rodne, tworzę spostrzeżenie, to za podstawę służy mi konieczna jedność przestrzeni i zewnętrznej
naoczności zmysłowej w ogóle, i rysuję niejako jego kształt zgodnie z ową syntetyczną jednością
tego, co różnorodne w przestrzeni. Jeżeli abstrahuję od formy przestrzeni, to ta właśnie syntetycz-
na jedność ma swą siedzibę w intelekcie i jest kategorią syntetyzowania tego, co jednorodne
w naoczności w ogóle, tj. kategorią wielkości, do której owa synteza ujmowania, tj. spostrzeżenie,
musi być zatem całkowicie dostosowane”, Kant [2001] B 162.
Piotr Kozak Kant i trudny problem pojęć
170
skiej które pokazują, że odwołanie się do myśli Kanta może być wciąż owocne
poznawczo.
Bibliografia
Allais [2009] Lucy Allais, Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:]
„Journal of the History of Philosophy” 47 (3) 2009, s. 383413.
Brewer [2002] Bill Brewer, Perception and Reason, Clarendon Press, Oxford 2002.
Grüne [2009] Stefanie Grüne, Blinde Anschauung. Die Rolle von Begriffen in Kants Theorie
sinnlicher Synthesis, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 2009.
Hanna [2011] Robert Hanna, The Myth of the Given and the Grip of the Given, [w:]
„Diametros” (27) 2011, s. 2546.
Kant [2001] Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu, z oryginału niemieckiego przeł.
oraz wstępem i przypisami opatrzył Roman Ingarden, Antyk, Kęty 2001.
Kozak [2015] Piotr Kozak, Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kan-
towskiej, Scholar, Warszawa 2015.
Land [2014] Thomas Land, Spatial representation, magnitude and the two stems of cognition,
„Canadian Journal of Philosophy” 44 (56) 2014, s. 524550.
Land [2015] Thomas Land, Nonconceptualist Readings of Kant and the Transcendental De-
duction, „Kantian Review” 20 (1) 2015, s. 2551.
McDowell [1998] John McDowell, Mind and World, Harvard UP, Cambridge 1998.
McDowell [2006] John McDowell, Sensory Consciousness in Kant and Sellars, „Philosophi-
cal Topics” 34 (12) 2006, s. 311326.
Nowotniak [2007] Justyna Nowotniak, O niektórych problemach Kantowskiej dedukcji kate-
gorii, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” (16) 2007, s. 179213.
Nuzzo [2008] Angelica Nuzzo, Ideal Embodiment. Kant’s Theory of Sensibility, Indiana UP,
Bloomington 2008.
Piłat [2007] – Robert Piłat, O istocie pojęć, IFiS PAN, Warszawa 2007.
Taylor [1995] Charles Taylor, The Validity of Transcendental Arguments, [w:] „Philosophi-
cal Arguments”, Harvard UP, Cambridge 1995.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
My main aim is to answer the question regarding the relationship between concepts and sensuous cognition on the basis of Kant’s critical philosophy. I argue that concepts are a part of sensuous experience. The key question regarding the shape of this relation and the way concepts interconnect with sensibility are formulated in terms of the so-called rule-following problem that I try to resolve with reference to the function of the so-called power of judgment and Kant’s Third Critique. I argue that the Kantian answer to the rule-following problem is not based only on the rejection of the necessity of a metaphysical criterion, since concepts and intuitions are epistemologically indiscriminable, and the rejection of an epistemological criterion, since the possibility of cognition and meaning presupposes a subjective feeling of agreement between singular and general representations. I claim that the possibility of rule-following presupposes having an ability to distinguish between relevant and irrelevant rules.
Article
strong> In this paper I argue that the Sellarsian Myth of the Given does not apply to all forms of Non-Conceptualism; that Kant is in fact a non-conceptualist of the right-thinking kind and not a Conceptualist, as most Kant-interpreters think; and that an intelligible and defensible Kantian Non-Conceptualism can be developed which supports the thesis that true perceptual beliefs are non-inferentially justified and also normatively funded by direct, embodied, intentional interactions with the manifest world (a.k.a. the Grip of the Given).
Article
Angelica Nuzzo offers a comprehensive reconstruction of Kant's theory of sensibility in his three Critiques. By introducing the notion of "transcendental embodiment," Nuzzo proposes a new understanding of Kant's views on science, nature, morality, and art. She shows that the issue of human embodiment is coherently addressed and key to comprehending vexing issues in Kant's work as a whole. In this penetrating book, Nuzzo enters new terrain and takes on questions Kant struggled with: How does a body that feels pleasure and pain, desire, anger, and fear understand and experience reason and strive toward knowledge? What grounds the body's experience of art and beauty? What kind of feeling is the feeling of being alive? As she comes to grips with answers, Nuzzo goes beyond Kant to revise our view of embodiment and the essential conditions that make human experience possible.
Article
I give an argument against nonconceptualist readings of Kant’s First Critique, according to which one can enjoy a Kantian intuition without possessing any concepts, and present an alternative reading. The argument is that nonconceptualist readings are forced to construe the Transcendental Deduction in one of three ways, none of which is acceptable: The Deduction is seen either (i) as inconsistent with the Transcendental Aesthetic; or (ii) as addressing a question of fact rather than a question of legitimacy; or (iii) as articulating a position that Kant himself criticizes as a form of scepticism. Consideration of the third alternative, in particular, shows that a more promising construal of the Deduction must be based on a different interpretation of Kant’s claim that intuitions and concepts constitute two distinct kinds of representation than is assumed by proponents of nonconceptualist readings. I present such an interpretation and outline the alternative reading of the Deduction that results.
Article
The aim of this paper is to show that attention to Kant's philosophy of mathematics sheds light on the doctrine that there are two stems of the cognitive capacity, which are distinct, but equally necessary for cognition. Specifically, I argue for the following four claims: (i) The distinctive structure of outer sensible intuitions must be understood in terms of the concept of magnitude. (ii) The act of sensibly representing a magnitude involves a special act of spontaneity Kant ascribes to a capacity he calls the productive imagination. (iii) Contrary to what is assumed by many commentators, it is not the case that the Two Stems Doctrine implies that a representation is either sensible or spontaneity-dependent, but not both. (iv) Outer sensible intuitions are both sensible and spontaneity-dependent – they are sensible because they exhibit the kind of structure Kant takes to be distinctive of outer sensible intuitions, and they depend on spontaneity because they are cases of sensibly representing a magnitude.
non-conceptual content and the representation of space
Allais [2009] -Lucy Allais, Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:] "Journal of the History of Philosophy" 47 (3) 2009, s. 383-413.
  • Brewer
Brewer [2002] – Bill Brewer, Perception and Reason, Clarendon Press, Oxford 2002.
Justyna Nowotniak, O niektórych problemach Kantowskiej dedukcji kategorii
  • Nowotniak
Nowotniak [2007] -Justyna Nowotniak, O niektórych problemach Kantowskiej dedukcji kategorii, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" (16) 2007, s. 179-213.