ArticlePDF Available

Webcolleges zegen of vloek? Een literatuurstudie en een empirisch onderzoek (Dutch)

Authors:

Abstract

Onlangs schafte een Nederlandse universiteit het gebruik van webcolleges af (Ronteltrap, 2016). Ook bij andere universiteiten gaat de discussie de inzet van webcolleges onverminderd door (Hamel, 2016). Het opnemen van de hoorcolleges, het aanbieden van zogenaamde webcolleges, zou leiden tot een terugloop in de daadwerkelijke bezoekersaantallen van hoorcolleges. Het afschaffen van webcolleges zou ervoor zorgen dat studenten (weer) naar het hoorcollege zouden komen. Opvallend is dat deze beslissingen niet genomen worden op basis van wetenschappelijke inzichten, maar op basis van aannames, zoals de aanname dat hoorcollegebezoek motivatie van studenten verhoogt, waaruit weer betere tentamenresultaten zouden volgen. Hoewel de techniek om colleges op te nemen, en deze achteraf aan studenten beschikbaar te stellen, nu al geruime tijd in het Nederlandse onderwijs zijn intrede heeft gedaan, gaat de discussie over de, al dan niet bestaande, meerwaarde van deze opnames onverminderd door. In dit artikel wordt een overzicht gegeven welke evidentie er is met betrekking tot de inzet van webcolleges: specifiek de impact op hoorcollegebezoek en tentamenresultaten. In het eerste deel van het artikel wordt een overzicht gegeven van een literatuurstudie. Het tweede deel van het artikel gaat in op twee onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Open Universiteit bij de Universiteit van Amsterdam.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.