Article

Pembinaan Hubungan Di Antara Guru Dengan Pelajar

Abstract

This article explains the relationship between teachers and students. The elements of a healthy relationship based on intimacy, safely and trustworthy are emphasised in this discussion. This topic has put emphasis on the theory of effective quality relationship as its theoretical perspective, models of social supports, and the theory of self-determination. To conclude, a few guidelines suggested by scholars in education have been inserted together with the discussion to analyse the practical aspects and the development of teacher-students relationship that can be useful to all educators.
This article explains the relationship between teachers and students. The elements of a healthy relationship
based on intimacy, safely and trustworthy are emphasised in this discussion. This topic has put emphasis on the
theory of effective quality relationship as its theoretical perspective, models of social supports, and the theory of
self-determination. To conclude, a few guidelines suggested by scholars in education have been inserted
together with the discussion to analyse the practical aspects and the development of teacher-students
relationship that can be useful to all educators.
Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary (2010]. Amalan pengajaran guru pendidikan Islam berkesan berteraskan
konsep Mu'allim. Journal of Islamic and Arabic Education 2(1], 2010 43-56.
Abdull Sukor Shaari (2010]. Guru Berkesan Petua dan Panduan. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.
Abdurrahman An Nahlawi (1995]. Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa asalibiha fll baiti wal madrasati wal mujtama. (Trj. oleh
Shihabuddin dengan tajuk: Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat). Jakarta: Gema Insani Press.
Ahmad Firdaus Mohd Noor (2010]. Pengaruh Agen Sosial Terhadap Pelaksanaan Solat Dalam Kalangan Pelajar Politeknik di Perak
Tesis Sarjana, Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Ahmad Firdaus Mohd Noor & Khairunnisa A Shukor (2011]. Pengaruh Agen Sosial Terhadap Pelaksanaan Solat Dalam Kalangan
Pelajar Politeknik di Perak. Prosiding NSR12011. 20-21 September 2011. Politeknik Ungku Omar, Politeknik Premier, Ipoh,
Perak. 1-14.
Al-Ghazali, Muhammad (1987]. Akhlaq seorang muslim.Terj: Drs. H. Moh. Rifai . Batu Caves: Thinker’s Library Sdn. Bhd.
Arifin Mamat, Muhamad Zahiri Awang Mat, Md. Yusnan Yusof, Nik Ahmad Hisham Ismail, Mohd Noor Hussin & Mujaini
Tarimin (2011]. Tahap Profesionalisme Guru-Guru Agama Sekolah Rendah Agama - Jabatan Agama Islam Selangor: Satu
Kajian Tentang Sikap Guru. Proceeding International Conference And Exhibition On Research In Islamic And Arabic Language
Education 2011 (ICERIALE 2011].26-28 September 2011. Awana Porto Malai, Langkawi, Kedah, 149-164.
Esah Sulaiman (2012]. Pengenalan Pedagogi. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Hadaway, C. K., & Marler, P. L. (1993]. All in the Family: Religious Mobility in America. Review of Religious Research, 35(2], 97-
116.
Hood, Ralph W.; Peter C. Hill & Bernard Spilka (2009]. The psychology of religion: An empirical approach (4th ed.]. New York: Guil-
ford
Ismail Abas (2007]. Peranan Guru Membina Murid Menghadapi Wawasan 2020. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan
Islam, Selangor, Jilid 10, 2007.
Jonathan, K. & Nan Dirk De Graaf (1997]. National Context Parental Socialization and Religious Belief: Result From 15 Nations.
American Sociological Review. Vol 62, August 639-659.
Kamarul Azmi Jasmi (2010). Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Doktor
Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
PEMBINAAN HUBUNGAN DI ANTARA GURU DENGAN PELAJAR
Ahmad Firdaus Mohd Noor
2
Kamarul Azmi Jasmi
1
Khairunnisa A Shukor
2
1
Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia, qamar@utm.my
2
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar
Suggested Citation:
Mohd Burhan N., Tamuri A H, & Mohd Nordin N. (2016). Pembinaan Hubungan di antara
Guru dengan Pelajar in Technical and Social Science Journal (TSSJ), 5(1) p. 138-148. ISSN:
2289-
7356
.
ABSTRACT
REFERENCES
138
PEMBINAAN HUBUNGAN DI ANTARA GURU DENGAN PELAJAR
Ahmad Firdaus Mohd Noor
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar
Kamarul Azmi Jasmi
Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia
Khairunnisa A Shukor
Jabatan Pengajian Am, Politeknik Ungku Omar
ABSTRAK
Artikel ini menerangkan tentang hubungan di antara guru dan murid. Elemen hubungan yang baik
dari segi emosi yang intim, selamat, dan boleh dipercayai ditekankan dalam perbincangan ini.
Beberapa perspektif teoritikal dibincangkan dalam membahaskan tajuk hubungan di antara guru
dan pelajar. Perspektif teoritikal yang dibincangkan adalah Teori hubungan kualiti afektif,
Model-model sokongan sosial, dan Teori determinasi kendiri. Kesimpulannya, beberapa panduan
telah diberikan daripada sarjana-sarjana pendidikan dalam membincangkan tentang aspek
pengamalan dan pembinaan hubungan guru dengan pelajar yang boleh dimanfaatkan oleh para
pendidik di luar sana.
Kata kunci: Pembinaan hubungan, guru dengan murid.
ABSTRACT
This article explains the relationship between teachers and students. The elements of a healthy relationship
based on intimacy, safely and trustworthy are emphasised in this discussion. This topic has put emphasis
on the theory of effective quality relationship as its theoretical perspective, models of social supports, and
the theory of self-determination. To conclude, a few guidelines suggested by scholars in education have
been inserted together with the discussion to analyse the practical aspects and the development of
teacher-students relationship that can be useful to all educators.
Keywords: Relationship Building, teacher and students
PENGENALAN
Menurut Wentzel, K. R. (2009), guru yang berkesan adalah guru yang dapat membina hubungan
yang baik dengan pelajarnya dari segi emosi yang intim, selamat, dan boleh dipercayai. Sebelum itu,
Ismail Abbas (2007) telah menjelaskan dalam membina hubungan guru dan pelajar, sewajarnya
melihat pelajar secara positif dan melayaninya secara berperikemanusiaan. Hal ini dibahaskan
Wentzel, K. R. (2009), bahawa hubungan yang berkualiti, mampu menyokong perkembangan emosi
pelajar dengan baik, membina sikap positif, dan motivasi dalam mencapai hasil akademik. Selain
itu, kemahiran- kemahiran sosial yang sebenar juga dapat diperolehi.
Pendapat di atas telah dibincangkan terlebih dahulu oleh an-Nahlawi (1995), bahawa hubungan
guru dengan pelajar adalah sesuatu yang penting serta dapat
139
ditunjukkan dan diamalkan oleh para pendidik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlihatkan
sikap sabar, jujur, sentiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kajian, mempunyai
kecerdikan dan ketrampilan, bersikap tegas pada tempatnya, adil terhadap seluruh pelajar, dan
peka terhadap fenomena kehidupan terutamanya yang melibatkan akidah. Selain itu, kajian-kajian
kontemporari yang dijalankan telah membuktikan guru adalah faktor yang signifikan dalam
memberi kesan kepada prestasi akademik dan pembentukan sahsiah pelajar (Rohani Arbaa
etal,
2010].
Dalam membina hubungan ini, guru juga perlu memberi pertolongan instrumental,
menerapkan nilai-nilai komuniti yang umum dan prihatin di dalam kelas (Wentzel, K. R., 2009].
Bagi perspektif Pendidikan Islam, penerapkan kepada nilai-nilai Islam ke dalam diri pelajar akan
membolehkan pelajar berupaya melihat, mendengar, berfikir, dan menghayati sepenuhnya ilmu
yang diajar (Suhaili Md. Shamsudin & Siti Syuhada Abd Rahman, 2011]. Situasi ini akan berlaku,
apabila guru mengambil berat perkembangan akademik setiap pelajar dengan cara berbincang
bersama pelajar bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka (Rohani Arbaa
etal,
2010].
Berdasarkan pendapat Ismail Abbas (2007], sekolah atau mana-mana institusi pendidikan
diibaratkan sebagai rumah tangga dan keluarga yang besar. Asas pembinaan sebuah rumahtangga
yang bahagia dibina berdasarkan nilai kasih sayang. Kasih sayang adalah sifat semulajadi dalam
diri manusia yang menjadi tali penghubung yang kuat antara sesama manusia. Justeru itu, pendapat
al-Ghazali (1987] telah menegaskan bahawa setiap pendidik seharusnya memiliki sikap keibu
bapaan dan bertindak selaku seorang ayah dan ibu dalam berhubungan dengan pelajar. Hal ini
dapat dilakukan dengan menganggap setiap pelajar yang dididik seperti anak mereka sendiri. Oleh
itu, sifat dan nilai kasih sayang (Arifin Mamat
etal,
2011] perlulah disemai dalam diri setiap
pendidik supaya para pendidik dapat menghormati harga diri manusia termasuk para pelajar.
Mereka ini perlu dilayan seperti barang yang bernilai, yang mengangkat maruah, kebanggaan dan
kehormatan mereka (Ismail Abbas, 2007].
Nyatalah guru yang paling berkesan adalah guru yang paling mudah didekati oleh semua
pelajarnya (Mohd Sahandri Gani
et al,
2010]. Hal ini dapat dilakukan dengan sentuhan peribadi
(Personal Touch).
Contohnya, guru-guru berhubung dengan murid secara profesional di mana
berkongsi pengalaman semasa dalam PdP serta memahami setiap muridnya secara personal untuk
memahami masalah murid-murid. Selain itu, guru melawat ke alam murid-murid seperti makan
bersama di kantin sekolah, bersukan bersama di padang serta menziarahi murid yang sakit di
rumah dan hospital. Perkara ini akan menyebabkan secara tidak langsung memperkenalkan
guru-guru dengan ibu bapa pelajar untuk berinteraksi mengenai anak-anak mereka sama ada di
dalam atau di luar sekolah (Mohd Sahandri Gani
etal,
2010].
Keperibadian guru terhadap murid juga dapat ditunjukkan dengan tidak memalukan
murid-muridnya sama ada secara bersemuka atau di hadapan kelas. Tindakan ini bermaksud para
guru melayan pelajar-pelajarnya dengan penghormatan yang tinggi. Pendidik juga perlu bersifat
pemaaf, positif, menaruh harapan tinggi, menanamkan rasa dipunyai, belas kasihan, mengaku
kesalahan sendiri, penyayang, bertanggungjawab, meletakkan kepercayaan terhadap pelajar,
jenaka, sabar, adil dan saksama, serta ikhlas (Mohd Sahandri Gani
et al,
2010]. Maka semua ini akan
memberikan satu motivasi kepada pelajar untuk lebih berusaha kerana mempunyai hubungan yang
erat dengan guru mereka.
140
PERSPEKTIF TEORITIKAL
Menurut Wentzel, K. R. (2009), kajian-kajian sebelum ini mendapati terdapat hubungan yang
signifikan di antara:
(1) Interaksi positif dengan hubungan guru dengan pelajar.
(2) Hubungan interaksi positif dengan hubungan guru dengan pelajar
dengan hasil sosial dan akademik di sekolah.
(3) Hubungan guru dengan pelajar dengan motivasi.
Rajah 1 Interaksi Positif dan Hubungannya dengan Guru dengan Pelajar dan
Motivasi
Persoalannya di sini, bagaimana hubungan guru dengan pelajar dapat mempengaruhi
pencapaian hasil sosial dan akademik di sekolah?. Soalan ini dijawab berpandukan kepada tiga
model teoritikal yang berikut:
(1) Teori hubungan kualiti afektif (
Attachment Theory].
(2) Model sokongan sosial (
Social Support Perspectives].
(3) Teori determinasi kendiri (
Self-Determination Theory],
Teori Hubungan Kualiti Afektif
Teori ini menjelaskan tentang hubungan di antara anak-anak dan penjaga
terutamanya ibu. Anak-anak akan mengalami perkembangan positif dalam pembentukan
emosi dan memenuhi keperluan asas sekiranya dalam pendidikan dan penjagaan yang
sempurna dan selamat bersama ibu mereka. Bagi Rogers
et al.
(2009), tekanan seorang bapa ke
atas pencapaian akademik anak, adalah punca kepada pencapaian yang rendah.
Walaubagaimanapun galakan dan sokongan daripada ibu, memberi motivasi kepada anak
untuk mencapai gred yang lebih tinggi. Hal ini disokong oleh Vermeer
et al.
(2011), keluarga
merupakan entiti pertama dalam perkembangan tumbesaran anak-anak. Terdapat dua bentuk
hubungan yang memberikan kesan kepada anak:
(i) Hubungan yang terjamin dan selamat: Dalam hubungan ini, terkandung sikap ibu
bapa dalam membina sikap ingin tahu dan meneroka persekitaran anak-anak. Selain
itu, kemahiran dalam menyesuaikan diri secara positif perlu dilakukan oleh ibu bapa
supaya anak dapat merasakan diri disayangi dan dipercayai oleh orang sekeliling.
(ii) Hubungan yang tidak terjamin dan tidak selamat: Dalam hubungan ini, perlu
dielakkan apabila mempunyai sikap yang berisiko, tidak dapat dijangka dan tidak
dapat dijelaskan. Selain itu, kesukaran mengawal tekanan (stress) dalam situasi baru
dan konsep kendiri yang negatif.
141
Selain itu, pengaruh agen-agen sosial termasuk juga ibu bapa berada dalam
pelaksanaan agama seseorang (Ahmad Firdaus Mohd Noor, 2010). Menurut Cornwall (1988)
terdapat tiga agen sosial keagamaan, iaitu ibu bapa, rakan-rakan sebaya dan gereja. Berlainan
pula bagi Walter (2009) yang menyatakan terdapat tiga agen sosial yang utama, iaitu ibu bapa,
rakan-rakan sebaya dan sekolah. Menurut Mohd. Salleh Lebar (1998), agen sosial yang
terpenting ialah keluarga, termasuk ibu bapa dan saudara yang terdekat. Tambah beliau lagi,
mereka ini memainkan peranan yang terpenting dalam pembentukan tingkah laku, sikap,
kepercayaan, personaliti dan kemahiran-kemahiran tertentu.
Dalam konteks pendidikan keagamaan, keluarga dan rakan-rakan adalah unit yang
mempengaruhi individu-individu secara terus contohnya pengajaran hal-hal keagamaan dan
bentuk-bentuk pengamalan keagamaan dalam setiap keluarga (Ralph
et al,
2009). Pernyataan
ini berbeza daripada Ahmad Firdaus Mohd Noor dan Khairunnisa A Shukor (2011) yang
menerangkan faktor ibu bapa dan pensyarah adalah unit yang paling banyak mempengaruhi
pelajar. Jonathan & Nan Dirk De Graaf (1997) yang menyatakan dalam negara yang agak
sekular, keagamaan bagi sesuatu keluarga dapat membentuk kepercayaan agama anak-anak
dengan lebih kuat berbanding pengaruh daripada negara tesebut.
Di negara barat, anak-anak yang disosialisasikan oleh ibu bapa dengan aspek
keagamaan ialah mereka yang mempunyai pegangan yang kuat dalam aspek agama.
Kebanyakan ibu bapa yang kuat beragama, mereka memuliakan peranan keibu bapaan itu,
iaitu mereka melihat bahawa keibu bapaan itu sebagai tugas yang mulia, dengan pegangan
agama dan kepercayaan yang kuat, yang pentingnya perlu dipindahkan kepada anak-anak
(Mahoney
etal,
2003). Malah, menurut Hadaway & Marler (1993), anak-anak berpotensi untuk
mengembangkan kepercayaan agama yang sama seperti ibu bapa mereka; mengubah kepada
kepercayaan agama selain daripada agama di mana anda dibesarkan adalah jarang berlaku.
Potvin & Sloan (1985) pula menyatakan bahawa pada usia awal, kawalan keluarga
dan pengalaman personal dalam bidang agama adalah selari dan ini menghasilkan
pengamalan aktiviti-aktiviti keagamaan yang tinggi, tetapi, apabila usia meningkat, ia tidak
lagi selari dan hanya berlaku apabila kawalan keluarga semakin rendah. Ini berkemungkinan
terdapat agen sosialisasi yang lain yang dapat mempengaruhi orientasi pelaksanaan aktiviti
keagamaan, contohnya rakan-rakan sebaya. Kebanyakan anak-anak mula melarikan diri
daripada kepercayaan ibu bapa terutamanya di antara 10 hingga 30 tahun apabila anak-anak
mula membuat hubungan dengan dunia yang lebih luas, dengan guru-guru dan rakan-rakan
sebaya, apabila mereka mula matang dan mencari kerja, memiliki rakan baru, malah
berkahwin (Jonathan & Nan Dirk De Graaf, 1997).
Apabila mereka diasuh dari kecil dan mempunyai hubungan yang erat dengan ahli
keluarga yang lain, maka mereka dapat menerima ajaran agama dengan mudah. Menurut
Wilson & Sherkat (1994) dalam kajian mereka menunjukkan anak-anak yang mempunyai
hubungan yang baik dengan ibu bapa kurang memberontak dalam urusan pembelajaran
agama. Keluarga bukan sahaja mempengaruhi anak-anak, malah mereka juga mempengaruhi
agen-agen sosialisasi lain yang dapat mempengaruhi anak-anak mereka (Ralph
et al,
2009),
contohnya peranan PIBG di sekolah.
Oleh itu, kanak-kanak mengharapkan hubungan baru yang dibina adalah sama
seperti hubungan
primary
(di awal kehidupan), sama ada perasaan positif dan percaya,
142
atau konflik dan penolakan, atau keresahan, kebergantungan atau hubungan guru dengan pelajar
(terutamanya semasa di tadika atau sekolah rendah). Hal ini kerana jenis perhubungan guru dengan
pelajar akan meramalkan tindakan pelajar di sekolah. Perkara ini membawa maksud hubungan
yang selamat meningkatkan motivasi dalam penglihatan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan
sekolah. Hal ini diakui oleh Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
et al.
(2008), elemen motivasi bukan sahaja
mempengaruhi hasil pembelajaran, bahkan apa yang dilakukan dan dipelajari juga mempengaruhi
motivasi yang selanjutnya.
MODEL-MODEL SOKONGAN SOSIAL
Berdasarkan model ini, dihuraikan bahawa guru yang menyokong secara emosional akan
memberi impak yang positif ke atas penyesuaian murid kepada sekolah. Hal ini bermakna model ini
berbeza dengan teori hubungan kualiti afektif. Perbezaan tersebut dapat dilihat pada jadual 1.0 di
bawah.
Teori Determinasi Kendiri
Teori ini menerangkan penglihatan guru yang merujuk kepada guru yang menunjukkan
minat dalam perkembangan sikap pelajar dan sokongan dari segi emosi. Kajian-kajian yang telah
dijalankan di Malaysia membuktikan bahawa faktor guru adalah signifikan dalam mempengaruhi
prestasi akademik dan pembentukan peribadi pelajar (Rohani Arbaa
et al.,
2010). Kajian ini
diteguhkan lagi dengan pernyataan yang menjelaskan selain daripada mengajar subjek yang
diarahkan, para guru juga hendaklah menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam diri para pelajar agar
pelajar dapat melihat, mendengar, berfikir, dan menghayati sepenuhnya ilmu yang diajar (Suhaili
Md. Shamsudin & Siti Syuhada Abd Rahman, 2011).
Perkara ini akan berlaku dengan cara guru mengambil berat perkembangan akademik
setiap pelajar dengan cara berbincang dengan setiap pelajarnya bagi mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan mereka (Rohani Arbaa
et al.,
2010). Hal ini akan memberikan hasil perasaan emosi yang
selamat ketika menjalinkan hubungan sosial dengan orang lain (Wentzel, K. R., 2009). Teori ini
membantu pelajar dalam menyesuaikan diri ke dalam masyarakat secara positif. Manakala peranan
guru akan menyokong dari segi emosi dan perasaan. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga model dan
teori ini menjelaskan tahap keintiman emosi dan rasa selamat dikaitkan dengan hasil yang positif
dari segi sosial dan emosi.
ladual lPerbezaan Teori Hubungan Kualiti Afektif dan Model Sokongan Sosial
Teori Hubungan Kualiti Afektif
vs
Model Sokongan Sosial
Menekankan hubungan guru-
pelajar sebagai
hubungan berdasarkan sejarah interaksi
yang stabil (Pengalaman sebelumnya dari
segi hubungan yang pertama).
Hubungan guru-
murid adalah bersifat personal
yang bersifat sama ada:
Stabil
(Contohnya, guru yang mempunyai
hubungan satu tahun dengan murid).
Jangka pendek (Contohnya, guru kauselor
sekolah yang hanya berjumpa satu kali dalam
setahun).
143
HUBUNGAN GURU-PELAJAR SEBAGAI KONTEKS SOSIOLISASI
Wentzel, K. R. (2009), menjelaskan model sosiolisasi mencadangkan beberapa mekanisme di
mana interaksi sosial pelajar dengan guru dapat mempengaruhi motivasi dan sikap mengejar
matlamat. Berdasarkan Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
et al.
(2008), interaksi yang membina boleh
diumpamakan sebagai satu motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang penting kerana dapat
mempengaruhi tahap pencapaian pelajar dengan mempengaruhi apa, mana, dan bagaimana pelajar
belajar (Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
et al,
2008). Hal ini demikian kerana, interaksi sosial yang
berterusan mengajar pelajar bahawa mereka perlu diterima dan menjadi kompeten dalam
masyarakat, di mana kualiti interaksi sosial memberi gambaran terhadap penilaian dan penerimaan
terhadap mereka. Sebagai contohnya, guru-guru mampu mewujudkan ruang di mana pelajar-
pelajar dapat merasakan sokongan emosi dan berasa selamat. Selain itu, guru-guru dapat
mewujudkan konteks interpersonal yang unik berdasarkan keperluan individu setiap pelajar.
Apabila berada di dalam kelas, guru akan memberitahu peraturan-peraturan dan harapan
guru dalam pencapaian serta sikap dengan memberi bantuan instrumental. Model ini
menggambarkan signifikan motivasi guru kepada pelajar sebagai sokongan emosi dan rasa selamat.
Hal ini diibaratkan sebagai peranan ibu bapa yang melayan anak- anak berbeza mengikut keperluan
individu. Maka seharusnya guru-guru melakukan perkara yang sama. Kompetensi pelajar dalam
perkara-perkara berkaitan dengan sekolah adalah hasil hubungan guru dan murid, di mana
murid-murid belajar untuk memenuhi ekspektasi dan harapan guru, guru pula memberi sokongan
dalam membantu pelajar mencapai kejayaan. Justeru itu, setiap guru sewajarnya perlu memberikan
maklum balas yang berkualiti tinggi terhadap apa sahaja tugasan yang dilakukan oleh pelajar
(Regmi, K., 2012). Manakala motivasi perlu diberikan kepada pelajar secara berterusan sekurang-
kurangnya satu ayat dan yang paling penting perkataan tersebut meresap ke dalam hati para pelajar
(Khuzaimah Sulaiman, 2013).
KOMUNIKASI DAN EKSPEKTASI GURU
Tahap pelajar mencapai matlamat yang ditetapkan oleh guru bergantung kepada samada
guru menyatakan matlamat tersebut dengan jelas dan konsisten atau tidak (Wentzel, K. R., 2009).
Menurut Wentzel, K. R. (2009), jelas dan konsisten dapat dilakukan dengan membina hubungan
interpersonal berdasarkan kepercayaan dan keadilan (sama rata). Kemahiran interpersonal boleh
difahami sebagai kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Hal ini
bermakna, kemahiran interpersonal akan bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara
praktikal seperti menggalakkan murid menyertai suatu projek (Salhah Abdullah, 2009) dan akan
membuatkan pelajar bersedia untuk mendengar dan mengambil serius matlamat dan nilai-nilai
yang ditetapkan oleh guru (Wentzel, K. R., 2009). Menurut Nur Hafizoh Idris & Rohana Hamzah
(2013), kemahiran interpersonal adalah elemen bagi menjadi guru yang profesional.
Menurut Wentzel, K. R. (2009) lagi, guru-guru perlu menjelaskan matlamat dan nilai-nilai
yang diharapkan secara individual kerana ia cenderung kepada kemampuan dan pencapaian
pelajar tersebut. Manakala dalam hubungan interpersonal pula, ini akan dapat mempengaruhi
kepercayaan pelajar terhadap kemampuan dan pencapaiannya sendiri. Tindakan ini dijelaskan oleh
Esah Sulaiman (2012) bahawa tingkah laku yang
144
baik oleh guru menjadi satu pengajaran melalui teladan yang boleh diikuti oleh pelajar. Ekspektasi
guru yang negatif menggambarkan bahawa guru tersebut memandang rendah pada kemampuan
pelajar (Wentzel, K. R., 2009). Berlainan pula bagi guru yang menerangkan ekspektasinya yang
tinggi kepada pelajar, akan memberi perubahan yang positif terhadap pencapaian akademik pelajar
(Wentzel, K. R., 2009). Perkara ini pernah dijelaskan oleh Siti Roskina Mas (2008), tugas guru bukan
sekadar sebagai pengajar dan penyampai ilmu pengetahuan, bahkan sebagai pendorong kepada
keyakinan diri pelajar dalam menerapkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan
sehari-hari.
SIKAP TERBUKA UNTUK MEMBANTU, MEMBERI NASIHAT DAN
PENGAJARAN KEPADA PELAJAR
Guru memainkan peranan yang penting dalam menyalurkan pengetahuan dan melatih
pelajar-pelajar dalam bidang akademik (Wentzel, K. R., 2009). Keilmuan dan pengetahuan yang
dimiliki oleh setiap guru membolehkan mereka memberikan penjelasan dengan lebih baik di
samping lebih bersedia menjawab persoalan daripada pelajar (Abdull Sukor Shaari, 2010). Menurut
Wentzel, K. R. (2009), guru adalah sumber yang sentiasa meningkatkan perkembangan kompetensi
sosial dan akademik. Peningkatan kompetensi sosial dan akademik pelajar dapat dilakukan dalam
bentuk informasi dan nasihat (Wentzel, K. R., 2009). Contohnya, sikap atau pengalaman khusus
yang membantu pembelajaran. Kepelbagaian dalam melaksanakan pelbagai kaedah ini, akan
memberikan satu pengalaman pembelajaran, motivasi yang tinggi bagi pelajar (Kamarul Azmi
Jasmi
et al.,
2011) serta mampu menarik pelajar agar dapat benar-benar menghayati dan mampu
menguasai ilmu yang diajar (Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridah Che Husain, 2008) dan
membolehkan interaksi dan penyertaan daripada pelajar yang menggalakkan (Regmi, K., 2012).
Dalam kajian-kajian lepas, guru-guru menyatakan kesediaan untuk lebih membantu pelajar
yang memberi kerjasama, bersungguh-sungguh dan kepada pelajar yang mencari bantuan mereka.
Kelebihan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, bahkan kreatif dan inovatif akan menjadikan
sistem PdP seorang guru itu menjadi lebih menarik, efektif, dan menyeronokkan (Rafiza Abdul
Razak & Siti Zarina Syed Nordin, 2013). Perkara ini telah dijelaskan Rozita Radhiah Said & Abdul
Rasid Jamian (2012), gabungan ilmu dan pengalaman mengajar menjadikan guru seorang pendidik
yang berpandangan progresif. Berdasarkan Mohd Aderi Che Noh (2010), kesepaduan strategi,
pendekatan, kaedah dan teknik akan mengangkatkan lagi kualiti proses pengajaran. Amalan
pengajaran yang efektif juga dikaitkan dengan sikap kreatif yang meliputi aspek kreativiti semasa
proses pengajaran (Mohd Aderi Che Noh, 2010; Rohani Arbaa
etal,
2010; Rozita Radhiah Said &
Abdul Rasid Jamian, 2012).
SOKONGAN EMOSI DAN RASA SELAMAT
Sokongan emosi dan rasa selamat merupakan satu daripada kriteria yang menjadi motivasi kepada
pelajar. Wentzel, K. R. (2009) menyatakan, guru-guru lebih cenderung menjaga keselamatan fizikal
pelajar, terutamanya dalam hubungan rakan sebaya. Guru- guru membantu perkembangan
motivasi dalam hubungan sosial dan pencapaian akademik. Hal ini merujuk kepada guru yang
prihatin dan membantu pelajar. Perkara ini dijelaskan Esah Sulaiman (2012) bahawa guru juga
sebagai pembimbing yang akan
145
mendengar masalah pelajar dan memberi nasihat yang berguna untuk disampaikan kepada pelajar.
Pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan yang tinggi menghargai guru- guru yang mencahar
mereka, menggalakkan penyertaan dalam kelas dan mempunyai matlamat yang sama dengan
pelajar. Bantuan yang ditawarkan oleh guru-guru kepada murid-murid dalam dua bentuk, iaitu:
(1) Sokongan emosi. Contohnya, sensitiviti guru.
(2) Bantuan instrumental. Contohnya, bantuan, maklum balas positif.
Oleh itu, Khadijah Alavi
et al.
(2012) menghuraikan kepentingan pendidik khususnya
dalam bidang Pendidikan Islam dan pendidikan secara umumnya, perlu memiliki kemahiran
kecerdasan emosi dan sosial. Hal ini memastikan agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat
berjalan lebih berkesan, lancar dan berupaya menarik minat pelajar serta meningkatkan prestasi
akademik dan sahsiah pelajar. Berdasarkan kajian-kajian lepas, dapatan menunjukkan implikasi
kajian ini memperlihatkan prestasi akademik dan sahsiah pelajar dapat ditingkatkan (Khadijah
Alavi
et
al., 2012). Malah, kajian yang lebih awal daripada Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul
Azman Ajuhary (2010), menyatakan sebagai seorang pendidik yang menjalankan pelbagai tugas
dalam penyampaian ilmu dan perkembangan kemahiran dan akhlak memerlukan seseorang itu
memiliki kecerdasan yang tinggi. Justeru kemahiran ini sewajarnya ada pada setiap guru.
KESIMPULAN
Terdapat hubungan yang positif di antara hubungan guru dengan pelajar dengan motivasi
sosial dan akademik pelajar dan pencapaian akademik. Walaubagaimanapun, terdapat persoalan
adakah hubungan guru dengan murid ini penting?. Berdasarkan kajian-kajian lepas, hubungan
guru dengan murid adalah penting kepada pelajar, tanpa mengira umur, tetapi hubungan ini
mempersoalkan fungsi sokongan emosi dalam kehidupan pelajar. Hal ini disokong berdasarkan
kajian Rohani Arbaa
et
al. (2010) yang menjelaskan hubungan guru-pelajar dilihat melalui ciri kualiti
guru yang merupakan faktor terbaik dalam meningkatkan kesungguhan pelajar belajar.
Perbandingan guru dengan ibu bapa dan rakan sebaya dengan melihat kualiti interaksi guru
dengan murid adalah sama dengan kualiti hubungan di rumah.
Dari segi cabaran teoritikal, motivasi pelajar juga mampu memberi impak pada hubungan
guru dengan pelajar dan perlu lebih jelas bagaimana pelajar mampu mentafsir sikap guru, serta
bagaimana guru mentafsif pencapaian pelajar. Selain itu, teori-teori perlu mengambil kira latar
belakang pelajar samada dari segi bangsa, kaum, jantina dan lain-lain aspek yang difikirkan perlu
serta kebanyakannya tertumpu kepada kajian di Eropah, Amerika dan pelajar-pelajar kelas
pertengahan. Sehubungan dengan itu, adalah penting bagi guru mengetahui latar belakang
pelajar-pelajarnya sebelum melaksanakan PdP (Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridah Che
Husain, 2008; Esah Sulaiman, 2012 ; Regmi, K., 2012). Hal ini kerana setiap pelajar mempunyai sikap
dan cara belajar mereka yang tersendiri bagi mencari maklumat dan meneroka bentuk-bentuk
kemahiran baru (Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Faridah Che Husain, 2008). Hal ini
berdasarkan, kemampuan daya akal manusia yang berbeza memerlukan sedikit persediaan guru
untuk mencorak dan seterusnya mewujudkan PdP berkesan. Mengambil kira aspek siapa, apa
146
yang diajar, dan konteks pembelajaran dari segi persekitaran, sosial, dan psikologi dalam
pendidikan adalah sesuatu yang penting (Regmi, K., 2012].
Oleh itu, guru zaman kini sewajarnya berfungsi sebagai pengembang, pengukuh dan
pembina kemahiran. Menyoroti latar belakang pelajar dan personaliti pelajar yang berbeza, guru
perlulah memainkan peranan sebagai pembina kemahiran sosial mereka dalam berinteraksi secara
sopan, menghormati rakan, dan bertanggungjawab antara satu sama lain (Esah Sulaiman, 2012].
Bukan sekadar pembina kemahiran, guru juga mempunyai tugas yang lebih besar dalam
membentuk akhlak pelajar yang mulia (Kamarul Azmi Jasmi, 2010; Esah Sulaiman, 2012].
RUJUKAN
Ab. Halim Tamuri & Mohamad Khairul Azman Ajuhary (2010]. Amalan pengajaran guru
pendidikan Islam berkesan berteraskan konsep Mu'allim.
Journal of Islamic and Arabic
Education
2(1], 2010 43-56.
Abdull Sukor Shaari (2010].
Guru Berkesan Petua dan Panduan.
Sintok: Penerbit Universiti Utara
Malaysia.
Abdurrahman An Nahlawi (1995].
Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa asalibiha fll baiti wal madrasati wal
mujtama.
(Trj. oleh Shihabuddin dengan tajuk:
Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan
Masyarakat).
Jakarta: Gema Insani Press.
Ahmad Firdaus Mohd Noor (2010].
Pengaruh Agen Sosial Terhadap Pelaksanaan Solat Dalam
Kalangan Pelajar Politeknik di Perak
Tesis Sarjana, Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Ahmad Firdaus Mohd Noor & Khairunnisa A Shukor (2011]. Pengaruh Agen Sosial Terhadap
Pelaksanaan Solat Dalam Kalangan Pelajar Politeknik di Perak.
Prosiding NSR12011.
20-21
September 2011. Politeknik Ungku Omar, Politeknik Premier, Ipoh, Perak. 1-14.
Al-Ghazali, Muhammad (1987].
Akhlaq seorang muslim.
Terj: Drs. H. Moh. Rifai . Batu Caves:
Thinker’s Library Sdn. Bhd.
Arifin Mamat, Muhamad Zahiri Awang Mat, Md. Yusnan Yusof, Nik Ahmad Hisham Ismail, Mohd
Noor Hussin & Mujaini Tarimin (2011]. Tahap Profesionalisme Guru-Guru Agama Sekolah
Rendah Agama - Jabatan Agama Islam Selangor: Satu Kajian Tentang Sikap Guru.
Proceeding International Conference And Exhibition On Research In Islamic And Arabic
Language Education 2011
(ICERIALE 2011].26-28 September 2011. Awana Porto Malai,
Langkawi, Kedah, 149-164.
Esah Sulaiman (2012].
Pengenalan Pedagogi.
Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
Hadaway, C. K., & Marler, P. L. (1993]. All in the Family: Religious Mobility in America. Review of
Religious Research, 35(2], 97-116.
Hood, Ralph W.; Peter C. Hill&Bernard Spilka (2009].
The psychology of religion: An empirical
approach
(4th ed.]. New York: Guilford
Ismail Abas (2007]. Peranan Guru Membina Murid Menghadapi Wawasan 2020.
Jurnal Penyelidikan
Pendidikan Institut Perguruan Islam, Selangor,
Jilid 10, 2007.
Jonathan, K. & Nan Dirk De Graaf (1997]. National Context Parental Socialization and Religious
Belief: Result From 15 Nations.
American Sociological Review.
Vol 62, August 639-659.
Kamarul Azmi Jasmi (2010].
Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu
Kajian Kes.
Tesis Doktor Falsafah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
147
Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri & Mohd Izham Mohd Hamzah (2011]. Kajian Kes
Penggunaan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru Cemerlang Pendidikan Islam
(GCP1] Sekolah Bandar dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan.
Journal Teknologi,
56
(Sains Sosial], September 201:179-198.
Khadijah Alavi, Rahim M. Sail, Lukman Abdul Mutalib, Anwar Ahmad, Shamsul Shah Trajo & Nor
Ellina Abdul Razak (2012].Kecerdasan Sosial dan Emosi Guru Cemerlang Pendidikan Islam
Dalam Meningkatkan Prestasi Pelajar.
e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 7, Number 1, 094-104, April Special-2012.
Khuzaimah Sulaiman (2013].
SerlahkanAura Guru Super.
Kuala Lumpur: PTS Professional SDN.
BHD.
Mahoney, A., Pargament, K. L, Murray-Swank, A., & Murray-Swank, N. (2003]. Religion and
Sanctification og Family Relationships.
Review of Religious Research,
40, 220-236.
Marie Cornwall (1988]. "The Influence of Three Agents of Religious Socialization: Family, Church,
and Peers," in
The Religion and Family Connection: Social Science Perspectives,
ed. Darwin L.
Thomas (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1988], 207-31.
Mohd Aderi Che Noh (2010]. Amalan Pengajaran Tilawah al-Quran: Satu Tinjauan Terhadap
Persepsi Guru di Sekolah Menengah Harian Malaysia.
Journal of Islamic and Arabic
Education
1(1],57-72.
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Ramli Basri, Shaffe Mohd Daud (2010].
Karakter Guru Ilmu Diagung
Guru Disanjung.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Mohd. Salleh Lebar (1998]. Sosiologi sekolah dan Pendidikan: Pengenalan Ringkas. Selangor:
Thinkers Library Published.
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Zamri Mahamod & Kamarulzaman Ab.Ghani (2008]. Motivasi
Pembelajaran Kemahiran Mendengar Bahasa Arab dan Hubungannya Dengan Pencapaian
Pelajar.
JumalPendidikan
33 (2008]3-18.
Nur Hafizoh Idris & Rohana Hamzah (2013]. Nilai Profesionalisme Bakal Guru Berteraskan
Indikator Standard Guru Malaysia (SGM].
Jurnal Teknologi,
Jil. 60,31- 37,2013.
Rafizah Abdul Razak & Siti Zarina Syed Nordin (2013]. Projek Pembangunan Perisian Multimedia:
Strategi Pengajaran Yang Membentuk Keperibadian Guru Pelatih.
Jurnal Kurikulum dan
Pengajaran Asia Pasifik (JUKU).
Januari 2013, bil 1, Isu 1.
Raymond H. Potvin & Douglas M. Sloane (1985]. Parental Control, Age and Religious Practice.
Review of Religious Research,
Vol 27, No. 1, 3-14.
Regmi, K. (2012] Understanding Teaching Methods - Lecture and Facilitation in Higher Education: A
Summary of the Published Evidence. Paper presented at the Conference on Higher
Education Pedagogy, 8-10 February 2012, Centre for Instructional Development and
Educational Research (CIDER], Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia
(USA].
Rogers, M. A., Theule, J., Ryan, B. A., Adams, G. R. & Keating, L. (2009]. Parental Involment In
Academic Achievement: Evidence for Mediating Process.
Canadian Journal of School
Psychology.
24(1]. 34-57.
Rozita Radhiah Said & Abdul Rasid Jamian.(2012]. Amalan Pengajaran Karangan Guru Cemerlang
Di Dalam Bilik Darjah: Kajian Satu Kes Pelbagai Lokasi.
Asia Pacific Journal of Educators and
Education, Vol. 27,51-68,2012.
Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Nordin Abd Razak (2010]. Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya
dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan
Pembelajaran antara Jantina Pelajar
1.Jurnal Pendidikan Malaysia
35(2](2010]:61-69.
148
Salhah Abdullah (2009).
Kecerdasan Pelbagai Aplikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.
Kuala
Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
Suhaili Md. Shamsudin & Siti Syuhada Abd Rahman (2011). Pembangunan Modal Insan Cemerlang:
Peranan Guru dan Tekanan Kerja.
Proceeding 2
nd
International Conference On Islamic
Education 2011
(ICIED 2011).19-21 December 2011. Equatorial Hotel, Bangi-Putrajaya,
Selangor, Malaysia.727-744.
Tengku Sarina Aini Tengku Kasim &Faridah Che Husain (2008).
Pendekatan Individu Dalam
Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. Jurnal
Usuluddin,
27 . pp. 141-156. ISSN 1394-3923.
Sitti Roskina Mas (2008).Profesionalitas Guru Dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran./urna/
Inovasi:
Beranda >VOL. 5, NO. 2, THN. 2008.
Vermeer, P. Janssen, J. & De Hart, J. (2011). Religious Socialization and Church Attendance in the
Netherland from 1983-2007: A Panel Study.
Social Compass.
58(3). 373-392.
Walter. R. Heinz (2009). Structure and agency in transition
research. Journal of Education and Work.
Volume 22, Issue 5, 391-404.
Wentzel, K. R. (2009).,
Student's Relationship With Teachers As Motivational Contextin
Wentzel, K. R.
& Wigfield, A.
Handbook of Motivation,
(pp. 301-322). New York and London: Routledge
Taylor & Francis Group.
Wilson, J., & Sherkat, D. E. (1994). Returning to the Fold. Journal for the Scientific Study of Religion,
33,148-161.
KETERANGAN BERKENAAN PENULIS:
Ahmad Firdaus Mohd Noor
Jabatan Pengajian Am
Politeknik Ungku Omar
E-mail: aqili_firni83@yahoo.com.my
Kamarul Azmi Jasmi
Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai E-mail: qamar@utm.my
Khairunnisa A Shukor
Jabatan Pengajian Am Politeknik
Ungku Omar E-mail:
nisafirni83@gmail.com
... organization (Ghadermarzi et al., 2020). Teachers are the mainstay that plays a very significant role in ensuring the effectiveness of the student learning process (Dahl, 2019). Teachers also serve as developers, strengtheners, and builders of students' skills towards producing quality human capital to cope with the rapid process of globalization. (A. M. N. Firdaus et al., 2016). ...
Article
Full-text available
The human resource development aspect is an important and significant element in ensuring a school organization to achieve and realize the vision and goals of the school organization. To ensure that school organizations respond appropriately, responsively and efficiently to all challenges and expectations in the 21st century, school organizations are required to implement transformation and transition into a genuine learning organization in order to survive and maintain their excellence. The current study aims to investigate the level of implementation of learning organization practices in school organization according to teachers' perceptions in Melaka Tengah District, Melaka. This study employed a quantitative research design. Using the instrument, Learning Organisation Practices Profile (LOPP), the study collected data from 500 teachers from thirteen school organization located in Melaka Tengah District, Melaka that is chosen based on cluster and simple random sampling. Statistical Package for Social Science (SPSS) 25 for Windows was used to analyze the Learning Organization practices in the school organization. Based on the analysis of mean scores obtained from the twelve components contained in LOPP, it was found that the level of learning organization practice in the school organizations studied is at a high level. The most practiced components in the school organization studied are organizational climate, information flow and executive practices while the least practiced and need to be given more emphasis are the reward and recognition component, management practices and performance goals and feedback. The findings of this study show the importance of developing human resources by cultivating a culture of learning organization in school organizations.
... Kajian ini sekali gus menunjukkan bahawa guru, terutama Guru Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab yang besar dalam membentuk penghayatan agama dalam diri pelajar melalui ilmu yang benar bagi menyemaikan karektor insan beradab dalam diri pelajar. Hasil kajian ini turut disokong oleh kajian Mohd Burhan N., Tamuri A H, & Mohd Nordin N. (2016) yang menegaskan bahawa guru adalah role model terbaik pelajar. Pengaruh mereka amat besar dalam menunjukkan contoh teladan yang baik terutama dari sudut kemahiran sosial dalam konteks pelajar yang terdiri daripada personality yang pelbagai. ...
Article
Islamic Education Teachers have a great responsibility and role in ensuring that the Islamic Education Philosophy and the National Education Philosophy are achieved. As a catalyst for both philosophies, the educational process that should be pursued is the process of ta'dib which is the process of cultivating manners. Through the era of globalization without borders and the ever-increasing turmoil of science, society is exposed to the collapse of manners. As such, the role of GPI is increasingly challenging. Therefore, this study aims to propose a GPI character that is relevant to the study based on the recommendation of the Ta'dib Al-Attas Model and the 5 MIM Teaching Model Ab. Halim Tamuri et al. The findings of this study show that there is a focus on GPI's character based on the level of education by always putting the vision of Muaddib as the foremost. This study has implications for Islamic Education Teachers and GPI educators.
Data
Full-text available
Salah satu ciri pengajaran berkesan ialah kepelbagaian dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kepelbagaian dalam kaedah pengajaran bertujuan untuk memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang bermakna kepada para pelajar malah meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Melihat kepada kepentingan penggunaan pengkaedahan ini, maka pengkaji terdorong untuk mengkaji bentuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh lapan orang Guru Cemerlang Pendidikan Islam (GCPI) yang mengajar di pelbagai jenis sekolah menengah di luar bandar dan bandar sebagai satu kajian perbandingan. Hasil dapatan data soal selidik menunjukkan bahawa terdapat kecenderungan yang serupa dalam penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran GCPI di sekolah menengah luar bandar dan bandar. Pada bahagian akhir kertas kerja ini, beberapa cadangan juga dikemukakan bagi meningkatkan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih pelbagai di sekolah luar bandar dan bandar.
Article
Full-text available
Despite ample evidence that global indexes of religiousness are linked to family functioning, the mechanisms by which religion uniquely influences family dynamics are not well understood or empirically documented. To advance the scientific study of religion's role in families, we delineate how the construct of sanctification applies to marital and parent-child relationships as well as to the entire family systems according to diverse religious traditions. We define sanctification as a psychological process in which aspects of life are perceived as having spiritual character and significance. We summarize the psychometric properties of two sets of measures that we have developed to assess the sanctification of marriage, parent-child relationships, and sexuality: Manifestation of God and Sacred Qualities scales. We hypothesize that sanctification has desirable implications for family life, supporting this assertion with initial empirical findings from our program of research. We also highlight the potential harm that may result from the sanctification of family relationships and discuss circumstances that may present particular risks (unavoidable challenges, violations by family members, loss, conflict, and intrapsychic and institutional barriers). Finally, we discuss future research directions to study more closely the influence of religion and sanctification on family life.
Book
Bidang pendidikan amat memerlukan guru-guru yang berkualiti. Penghasilan guru-guru yang berkualiti dapat menjamin keberkesanan pengajaran. Buku Guru Berkesan: Petua dan Panduan ini telah diterbitkan untuk kegunaan institusi-institusi pengajian berkaitan pendidikan khususnya untuk para pensyarah, pendidik dan bakal pendidik serta pengamal pendidikan. Buku ini membincangkan unsur-unsur yang penting dalam proses penyediaan seorang guru yang berkesan terutama dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap guru. Antara perbincangan yang diberi penekanan dalam buku ini ialah dari segi pengajaran yang berkesan, kualiti peribadi guru berkesan, komunikasi guru berkesan, motivasi guru berkesan, guru berkesan dari aspek ilmu pengetahuan dan pengurusan bilik darjah yang berkesan.
Article
Despite recent research interest in switching among American denominations, the fact remains that the majority of church members never change denominations. Further, when Americans do switch, they often remain within the same broad denominational family. Thus, this paper examines denominational mobility (switching) with a focus on stability. The first half of the paper examines changing patterns of denominational mobility from 1973 to 1990. In summary, we found that: (l) switching, in general, has increased but switching between denominational families has not; (2) patterns of stability and net gains and losses through switching reflect broad denominational membership trends; and (3) disaffiliation remains high while rates of disaffiliation have fallen. The second half of the paper looks at correlates of stability at the individual level: why people stay or switch. The data show that consistent socialization (and marriage) within a single denominational tradition restricts switching more than any other set of factors.
Article
Previous research revealed significant declines in religious practice with age for adolescents from Baptist, Catholic and Mainline Protestant denominations. In the present study we extend that research to determine whether other characteristics of adolescents' religiosity and whether parental religiousness and parental control have an effect on that decline. In that regard, we show that while parental religiosity and adolescents' religious belief are strongly related to religious practice, neither affects the decline in practice with age. We also find that the decline in religious practice with age does vary jointly across categories of religious experience and parental control.
Article
Data from the Youth-Parent Socialization Panel Study (1965-1982) are used to test several hypotheses concerning religious disaffiliation and reaffiliation. What prompts a person to return to the fold, having earlier left it? Returning to religion is fostered by ties to family of origin and the formation of the family of procreation. However, the impact of the latter is gender-specific: Men are more affected than women by life-course transitions, a fact explained by the male's religious role being less institutionalized than the female's and therefore more contingent on nonreligious factors. Other possible influences on adolescent religious rebellion, such as the larger political context, are also examined.
Article
ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk: (1) Mengenal pasti tahap motivasi pembelajaran kemahiran mendengar bahasa Arab, (2) Mengenal pasti tahap pencapaian kemahiran mendengar bahasa Arab, (3) Mengenal pasti hubungan antara motivasi pembelajaran kemahiran mendengar bahasa Arab dengan pencapaian, dan (4) Mengenal pasti perbezaan pencapaian antara tiga kumpulan tahap motivasi pembelajaran kemahiran mendengar bahasa Arab. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan dengan seramai 824 pelajar sebagai sampel kajian. Dua instrumen penyelidikan yang digunakan oleh kajian ini untuk mengumpulkan data kajian, iaitu soal selidik dan ujian kemahiran mendengar bahasa Arab. Dapatan kajian menunjukkan: (a) Tahap motivasi pembelajaran kemahiran mendengar berada pada tahap tinggi, (b) Tahap pencapaian kemahiran mendengar bahasa Arab pada tahap sederhana, (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dan pencapaian kemahiran mendengar bahasa Arab, dan (d) Terdapat perbezaan yang signifikan antara tiga kumpulan motivasi pembelajaran. ABSTRACT The aims of this study are: (1) To identify the level of motivation in learning Arabic listening skills, (2) To identify the level of Arabic listening skills, (3) To identify the relationship between motivation and Arabic listening skills, and (4) To identify the differences between three group, namely high, moderate, and low motivation. This study used the cross sectional research design and employed two research instruments to collect the data, namely questionnaire and Arabic listening test. The results showed: (a) the motivation at the high level, (b) the Arabic listening skills at the moderate level, (c) there was a significant relationships between motivation and Arabic listening skills, and (d) there was a significant differences between the three group.