BookPDF Available

Industrial Relations and Security - part one. Social Concessions in Collective Bargaining. Индустриални отношения и сигурност - част първа. Социални концесии в колективното договаряне.

Authors:
  • Higher School of Security and Economics - Plovdiv, Bulgaria
Теодор Дечев
ИндустрИалнИ отношенИя И сИгурност - част I
Теодор Дечев
езавършилВИАСпрез1984г.През2003годи-
наполучавамагистърскастепенпополито-
логиявСУ„Св.КлиментОхридски“.От2005
до 2007 г. е докторант на свободна подго-
товкав Институтапосоциология приБАН.
От2007г.едокторпосоциология.
От1993до1997годинаеглавенредакторна
вестник„Свободеннарод“.От 1998 до 2001
година е заместник министър на труда и
социалната политика с ресор индустриални
отношения. В периода 2001 – 2002 г. е съ-
ветникнапредседателянаКНСБ.През2002
–2003 г. е експерт наЕвропейската коми-
сияповъпроситенасоциалниядиалог.
Впериода2003– 2005г.ечленна Икономи-
ческияисоциаленсъветнаР.България.През
2003 – 2010 г. е заместник председател
на Съюза за стопанска инициатива (ССИ)
и председател на Съвета на браншовите
организации при ССИ. От 2010 до 2012 г. е
председателна ССИ. От 28януари2012г. е
почетенпредседателнаССИ.Впериода2003
–2012година е член на Националния съвет
затристранносътрудничество(НСТС).
От месец юни 2014 година до днес е дирек-
тор „Индустриални политики“ в Асоциаци-
ята на индустриалния капитал в България
(АИКБ).
Автор е на около четиридесет научни пуб-
ликации в областта на строителните кон-
струкции и на повече от двадесет и пет в
областтанасоциологията,индустриалните
отношенияиполитологията.
ЧлененаБългарскатаасоциациязаполити-
ческинауки(БАПН).ЧлененаМеждународна-
та асоциация по отношения в областта на
труда и заетостта (International Labour and
EmploymentRelationsAssociation-ILERA),дос-
корошната Международна асоциация по ин-
дустриалниотношения (InternationalIndustrial
RelationsAssociation – IIRA). ЧленнаКамара-
та на инженерите в инвестиционното про-
ектиране.
Титуляр на дисциплината „Трудови кон-
фликти и индустриални отношения“ в ба-
калавърска и магистърска програма на Нов
Български Университет. Води лекционен
курс по етносоциология в Университета за
национално и световно стопанство (УНСС).
В УНСС преподава и икономическа социоло-
гияна английски и набългарски език, както
идругидисциплини,свързанисефективното
управлениенапредприятията.
Заедноспроф. Тодор Галунов е създател на
специализациятапо„Индустриалниотноше-
нияисигурност“вЦентъразаквалификация
във Великотърновския университет „Св.
Св. Кирил и Методий“, в която води някол-
ко дисциплини. Създател е на дисциплината
„Индустриалниотношенияисигурност“във
Висшеучилище„Колежпоикономикаиадми-
нистрация“-градПловдив.
ИндустрИалнИ
отношенИя И сИгурност
част I
„соЦИалнИ КонЦесИИ”
В КолеКтИВното догоВаряне
Sweden Nitherland
Ireland Germany
Finland Greece
Portugal Spain
Italy France






Производител на
индустриални вентилатори
и изделия от листова ламарина
повече от 80 години!
Keep on Spinning!
СПАРТАК АД
България, 8000 Бургас, ул. „Одрин” 3
тел: 056/ 880 080 ; факс: 056/ 831 553
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg
5392 с. Соколово,
общ. Дряново
Тел.: 066 800318; Факс: 067 222275;
Мобилен: 0899912705
e-mail: ofce@unitraf.com
„Унитраф“ АД е фирма с традиции специализирана в производството
на различни видове трансформатори с мощност oт 5VA до 100kVA.
Натрупаният опит през годините в комбинация с извършените
инвестиции в съвременно технологично оборудване, осигуряват
изработката на трансформатори с високо качество, функционалност и
надеждност на конкурентни цени.
Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли
www.unitraf.com







2015
Производител на
индустриални вентилатори
и изделия от листова ламарина
повече от 80 години!
Keep on Spinning!
СПАРТАК АД
България, 8000 Бургас, ул. „Одрин” 3
тел: 056/ 880 080 ; факс: 056/ 831 553
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg
5392 с. Соколово,
общ. Дряново
Тел.: 066 800318; Факс: 067 222275;
Мобилен: 0899912705
e-mail: ofce@unitraf.com
„Унитраф“ АД е фирма с традиции специализирана в производството
на различни видове трансформатори с мощност oт 5VA до 100kVA.
Натрупаният опит през годините в комбинация с извършените
инвестиции в съвременно технологично оборудване, осигуряват
изработката на трансформатори с високо качество, функционалност и
надеждност на конкурентни цени.
Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли
www.unitraf.com
Книгата представлява първа част от самостоятелно, дългогодишно
изследване на автора върху взаимовръзката между проблемите на индус-
триалните отношения и на сигурността. В тази първа част вниманието
е фокусирано върху възможностите със средствата на социалния диалог
да бъдат запазвани, дори гарантирани работни места в конкретни пред-
приятия.
Става дума за практики в бипартитния социален диалог, при които се
дават гаранции за запазване на работни места срещу определени отстъп-
ки от страна на синдикатите, респективно на работниците и служи-
телите. Освен гаранциите за работните места, в споразуменията между
работодателите и синдикатите се третира и въпросът за начина, по кой-
то ще се използуват икономисаните средства. Тези практики са известни
като „социални концесии в колективното договаряне“.
Подробно са проследени подобни преговори във „Форд“, „Mercedes
Benz“, „Daimler Chrysler“, “Deutz”, “Bayer” AG, “Continental” AG, “Opel”,
“Siemens”, “Schaefer Group” и „Sony“ - Испания. Изследван е опитът,
натрупан в Швеция за запазване на работни места при кризи, чрез спора-
зумения за временно прекъсване на работа. Представена е информация и
за кризата в социалния диалог в Белгия, възникнала през 2010 г., в хода на
преговорите за въвеждане на антикризисни мерки.
Книгата е предназначена за научни работници социолози и полито-
лози, за изследователи в сферата на индустриалните отношения и на про-
блемите на сигурността, за ръководители и членове на работодателски
и синдикални структури, за държавни служители и студенти. Книгата
може да се използува от студентите във Висшето училище по сигурност
и икономика (ВУСИ), както и във всяко висше учебно заведение, където се
изучават индустриални отношения и проблеми на сигурността.













2015













    









    


   
         
   

     



 




 

  

         







    


  
  




 



   



















         







       






  
  
        





       


    


      



        
         









          





  





   
  





         



     








     


 




  












 
   




       









      

     
 





         

  
     




    




  





    










 
         



              
       

            
   




  


 
        
        


       






   


  
      




         
     
        


 
      


  























-

 -
 -
          
         

-
-
-
  
   

-

        

  -





  










  



      


         


 
    

   





 


  
        








         
















  

 



  
 

 


    


  




 



     






    













 




    





           
          

  











  
  
         












 









      
     
 

  
       

 

 



  





           
  


    
   














    






           
   






Моментът обаче беше пропуснат. В навечерието на „разширяване 2007“,
българските социални партньори се удавиха в дребнотемие и иначе кон-
сенсусните промени останаха за „по-добри времена“. Едва ли такива време-
на ще настъпят скоро, но това не прави промените по-малко необходими.
Тристраното сътрудничество и бипартитният социален диалог трябва да
бъдат защитени на най-високо законодателно равнище.




         
       











     
        
 







 


        


  





 









  
         
   
               
        

      
            





        







 







  





 
 



   








 














   



    











      

  









     





   
     

     



    
       





    






















         












  











  


         
   
   



 
  






  
         



 

     
  
        




  







         

    







    






         
       






 



     



  





               


    
    







    
     
  



   
  













 


           


               


     


         




 
   





         





 



      
     
   
     

        


     

               



 






       
      



  

          




  

 
   


  
 







         
          
  



   
     
   







      











 














      
         



  





   
        

            


 

         


  
     






  

   

          





       



  








    

 

 
   

       

























            




          

 
  

           
         








       




  


         
         

  









        
      

  



         



   

      

   
        
außertariiche Angestellte







         








       












          
      









 



    


      
 


    
        
        





          
 
  





   






  







         
    












         
         

  
      
          

  


    




       




    

    






             
       











         

       
    



  



   


      

    

















 







        
 


   




    
   




    



  


  










      





 










  












           
       

           



         






       

   








 

   

  
 


              
         








            
        


  
      







 


    
 


      

              
         



          
          









     
 








     




   
 

      
       

              
         



       
  
  











            
       




   

      




            


   




       











         
       



   






            

    











    

   











    



 
      








 



  


          



          

  

    



    


 










  





53)Zagelmeyer St., Rehabilitation pact renewed at Deutz. European Industrial Relations Observatory
On-line, Id: DE9705112N, 28. 05. 1997, 




           
       

       
       
 
 
            
    


   





         

   



  
    


  
     

 









        
        

 



 




