ArticlePDF Available

Hippos-Sussita: From a Polis in the Decapolis to a Declining Town

Authors:
  • The Zinman Institute of Archaeology

Abstract

A summary of the excavations conducted at Antiochaia Hippos between the years 2012-2015 (Heb.). The main focus is on the necropoleis, city plan, Roman basilica, Roman bastion, the southern bathhouse, the saddle ridge excavations and the bronze mask of Pan.
2
)2016( 151 תוינומדק
םייק הז םוקמב .ותביבסמ קתונמ רהה ןיא ,יחרזמ–ימורדה
רבדה יעבט ךא .ןלוגה–תמר לא רהה תא רבחמה יעבט ףכוא
הכאוב רהה לא תישארה ךרדה תלילסל רחבנ הז ףכואש
.חרזמב ישארה ריעה רעש
לש יזכרמה תוקיתעה רתא איה סילופקדב רשא אתיסוס
.ץראב םינורחאה יצחו רושעב ףשחנש תויסלקה תופוקתה
הפיח תטיסרבינוא לש היגולואכראל ןוכמה םעטמ תחלשמ
תוריפח וכרענ 2015 ץיקבו 2000 תנשב רתאב רקחמב הלחה
זרכומ ימואל ןג איה אתיסוס םויכ *. הרשע–ששה הנועה
.םינגהו עבטה תושר תרגסמב
המדקה
Ant iochia( סופיה ריעה התנבנ ותמר לעש , אתיסוס רה
אשינ רהה .תרנכל חרזממ מ״ק 2–כ קחרמב אצמנ ,)Hippos
תמר .ותביבסל לעמ ׳מ 200–כו םגאל לעמ ׳מ 350–כ הבוגל
ברעמ-חרזמ ריצב הכרוא ׳מ 550–כ ,הכוראו הרצ רהה
יקוצמ ףקומ רהה .םורד-ןופצ ריצב ׳מ 220–ל 50 ןיב הבחורו
לחנ :םילחנ השולש ידי–לע ותביבסמ קתונמו םילולת תלזב
)קיפ ידאו( בג–ןיע לחנ ,םורדמ )הייסומ׳ג ידאו( אתיסוס
,תופמב םש רסח לחנ( ״העונ לחנ״ רתוח רהל חרזממו ,ןופצמ
רשפִאו רתוי טעמ ןותמ ןורדמה ברעמ דצב .)וניפב ךכ הנוכש
דצב ,דחא םוקמב קר .רהה תמר לא ״שחנ ךרד״ לולסל
תימור סילופמ :סופיה–אתיסוס‘
תכעוד תיימוא הרייעל סילופקדב
הריפחה תונוע ישודיחמ
)2015-2012( תונורחאה
גרבנזיא לאכימ
הפיח תטיסרבינוא
םינשב .הפיח תטיסרבינואב היגולואכראל ןוכמה םעטמ איה הריפחה *
תנשמ .גרבנזיא לאכימו ל״גס רותרא תחלשמה שארב ודמע 2011-2000
תטיסרבינואמ תחלשמ ףותישב ,גרבנזיא תחלשמה שארב דמוע 2012
ופרטצה הריפחל .רלוש קרמ לש ותושארב ,הטוסנימ ,הידרוקנוק
ידומילל גוחהמו הפיח תטיסרבינואב היגולואכראל גוחה ןמ םיטנדוטס
ןוכמל תודוהל שקבמ ינא .יברעמ לילג תימדקאה הללכמהמ רומיש
תדחוימ הדות .הריפחל בחרנה עויסה לע ןמניז ש״ע היגולואכראל
לש היתוכשומ תא ידיל רסמש ,ל״גס רותרא ירבחו יפתושל הרוסמ
.םחו רודס ןפואב אתיסוס
תורשע לש םעויס אלב םייקתמ היה אל אתיסוסב תוריפחה לעפמ
.םינושה וימוחתל יעוצקמה תווצהו ל״וחמו ץראהמ םיפתתשמ
,טוזאפ םדא , קינלוקש םייח , הקסבלבוק הטלרא :םיחטש לוהינ
גרבנייטש ינד :הנחמ לוהינ ;סרבמ’צ ןביטסו ןד ליא ,להגנבוה הילונגמ
יקסריפ בלס’צאיו ,ןצלמ הניטט :טוטרשו תודידמ ;ארויג–רב ףחשו
רפונו דנבזא לאכימ ,ןבואר ץרפ :סרח ילכ דוביעו חותינונק ןאירבו
הנאיו ’ץיבידרוב הילוי ,יחרזמ ןליא ,ריפש יעור :חטש רומיש ;רימש
ילדרב :תוכתמ הלגמ ;ןילומרי רדנסכלא :ןטקה אצממה רומיש ;בולקטיו
ורש השמו רטייו םדא :היפרגיפא ;רוצ ויזו ןילומרי רדנסכלא ,ןילואב
לארשיו בומרבא הילוי :תיזיפ היגולופורתנא ;ריג קירטפ :היגולונילפ
לאכימ :םוליצ ;ןמרב לאיראו ןילואב ילדרב :הקיטמסימונ ;ץיבוקשרה
קילומשו רציירג םהרבא ,לדנ לבוי ,ןמרבליס דיודיווא ימוליצ ;גרבנזיא
;קרוש יניערג רקחמל זכרמה ,ןמטיירב ׳דו וקשרה ׳א :היפרגוידר ;לגמ
בשחוממ דוביע ;ןייטשרג ילא :הירטמרגוטופ ;וילש לאירש :X RF
.סיסיג–בגר תנע :הקיפרגו תרנכה ןוויכל ןלוגה–תמרמ טבמ ,ףכואהו אתיסוס רה
3 )2016( 151 תוינומדק
עדימ תוקפסמ אתיסוסב תונורחאה רקחמה תונש עברא
ריעב םייזכרמה היינבה ילולכמ תודוא לע קר אל בושח
לע םג הנושארל אלא ,תימורה הפוקתב התחירפ אישב
עבור לע , ףכואה ךרואל היינבה ילולכמ לע ,תורבקה יתב
תיטסינלהה הפוקתב ריעב תובשייתהה תישאר לעו םירוגמה
המדאה שער םרט דוע ,הריפסל ׳חה האמב התירחאל דעו
.749 תנשב הבירחהש
תוריפחה לע תומדוקה תוריקסל ךשמה אוה הז רמאמ
.)2011( 141–ו )2005( 129 ״תוינומדק״ב ומסרופש ,אתיסוסב
תימורה הקיליזבה
הפשחנ ,אתיסוס לש הזכרמב תמקוממה ,תימורה הקיליזבה
יכ ררבתה .2015 תנש דעו הריפח תונוע המכ ךשמב האולמב
ונמטה( יטסינלהה םחתמל דומצה ,התנבנ וילעש חטשה
ץמאמ עקשוהו ידמל ירושימ יתלזב חטש היה ,וחרזממ
ובש םייעבטה םיללחהו הז יתלזב חטשמ .וסלפל ידכ לק
םינושארה ,השעמל .תונושה בושייה תופוקת תצורמב ולצונ
לש וברעממו ומורדמ םיבחרנ םירוזא תוברל ,הז רוזא לצנל
ולגתנ .תרחואמה תיתילוקלכה הפוקתה ינב רבכ ויה ,חטשה
ךא ,הפוקתה ןמ םיאצממ תלזבה לש היילבה תבכשב ןאכ
ןמ םידירשה לש הבחרה םתסירפ .היינב ידירש םוש אלב
לע העיבצמ םנוד 10–כ לש חטשב תיתילוקלכה הפוקתה
בג–ןיע ןיעמ תויהל היה יושע ולש םימה רוקמש ,בושייי
.אתיסוס רהל חרזמ–ןופצמ ,בג–ןיע לחנב עבונה
הקיליזבל םימודקה היינבה ילולכמ
וילעש תלזבה עלסמב ובצחנ תורוגממ שולשו םימ תורוב ינש
םהילע רגס הז הנבמו ,תימורה הקיליזבה רתוי רחואמ התנבנ
אלש טעמכו םייעבט םיללח ולצינ םינקתמה .םתוא לטיבו
הבע ןבל ילוארדיה חיטב וחיוט םה .םבצעל ןויסינ השענ
,םיירטמיס–א םימה תורוב .ותומלשב טעמכ דרשש יתוכיאו
יתש וליאו ,הנתשמ םבחורו רצ םהיפ ,׳מ 5–כ םקמוע
תוקידב .בחר חתפ תולעב ןהו ׳מ 2-1.2 ןקמוע תורוגממה
םייזכרמה הריפחה יחטשו רהה תינכת ,אתיסוס
4
)2016( 151 תוינומדק
לש הקבא יריגרג 65% דע ובינה תורוגממה חיט לש ןלופה
רשפאמ םינקתמהמ הלעוהש רישעה אצממה .םיינגד ינימ
ינפל ׳בה האמה עצמאב םתמקה רחא תוקחתהל ונל
,אתיסוסב תינוריעה תובשייתהה תישאר תפוקת , הריפסה
םחתמה תמקה םע ,האמ התוא ףוסב םהב שומישה ךשמהו
.וז הפוקתב ברעממ יטסינלהה
ףשחנ הקיליזבה לש ךוותה םלוא לש ימורדה וקלחב
לכ וב ןיאש , רובה .הקיליזבה הנבמל םדקש , ףסונ רוב
רתויב רישעה אצממה תא ליכה , חיט וא הביצח ינמיס
רוב . אתיסוסב הכ דע הלגתהש תיטסינלהה הפוקתה ןמ
שמיש ,הקיתעה תעב דוע הארנכ טטומתהש , הז יעבט
׳אהו ׳בה תואמה ןמ קתרמ אצממ רצאו תימוקמ הפשאל
םיאבוימ סרח ילכ ,םיגד תורעק תורשע :הריפסה ינפל
,אצממה דוביע .דועו םייח ילעב תומצע ,הילטיא םורדמ
לעו םייפוא לע רוא ךופשל יושע ,ותישארב ןיידע דמועה
םיאצממ .אתיסוס ריעב םיבשייתמה ינושאר לש םאצומ
תובשייתהה תישארל רשאב ונתרעשה תא םיקזחמ הלא
ינפל ׳גה האמה ןב ימלת רצבמ יכ רובס ינא .אתיסוסב
הכלממה לומ לא םירוציבה ןמ קלחכ רהה לע הנבנ הריפסה
200( ןוינפ ברקב םיקבלסה ןוחצינ רחאל .הירוסב תיקבלסה
המכ רובעכו יקבלס רצבמב הז רצבמ ףלחוה )~הריפסה ינפל
סוכויטנא ידיב סופיה היכויטנא סילופה הדסונ םינש תורשע
םייזכרמה הריפחה יחטשו רהה תמר זכרמ לש ריווא םולצת
ןופצ ןוויכמ ריווא םולצת ,תימורה הקיליזבה
5 )2016( 151 תוינומדק
סנפיפא סוכויטנא וא , )הריפסה ינפל 223-187( ׳גה לודגה
.)הריפסה ינפל 175-164( ׳דה
,הקיליזבה לש ינופצה הצקב ונל הנוכנ הלודגה העתפהה
יאצח המכו תוירוד תורתוכ שולש ופשחנ רשאכ ,קוצמל לעמ
תוכימסב ולגתנו ריג ןבא םייושע םיטירפה לכ .תוזוחא תוילוח
ךמתה תונמואב ינשמ שומישב ויה םה ןכש , הזל הז הבר
ויתוסירהמ וחקלנ יכ דיעמה רבד ,הקיליזבה לש תוינופצה
,תורתוכה לע ןיידע ורתוא חיט ידירש .ךומס הנבמ לש
ריוכמו ףלוגמ יכנא ץוריח תוברל ,ןבוציע ןפואו ןהיתודימש
לע םיזמרמ ,)annuli( ילונא ינשו )echinus( סוניכאל תחתמ
ןכתיי .הריפסה ינפל ׳אה האמה תישאר-׳בה האמב םנמז
ריקל וא ,ירודה רדסהמ ןטק שדקמל םיכייש םיטירפהש
םחתמה הנבנ םרטב הז חטשב םקוהש םחתמ לש יפקיהה
ןמ םינבמש םושמ קר אל ,םישגרמ הלא םיאצממ .יטסינלהה
ךכמ רתוי דועו ,ונלש יפרגואגה בחרמב םירידנ ירודה רדסה
הנושאר תונמדזה וזש םושמ אלא ,םיירוד םישדקמ םירידנ
סילופכ אתיסוס לש םינושארה םיינוריעה היבלשל ץיצהל
.תיטסינלה
תימורה הקיליזבה ינדאל דומצו תיברעמה הרטסל תחתמ דסמ ריק
הלש תיתמכס תינכתו הב היינבה יבלש ,תימורה הקיליזבב הריפחה חטש תינכת
6
)2016( 151 תוינומדק
לש תיברעמה הרטסה לש הזכרמבו חיטה תפצרל תחתמ
לא .׳מ 20–כ ךרואב תלזב יונב דסמ ריק הלגתנ הקיליזבה
,םידסמל ודעונש תודוסי השימח לש הרדס הדומצ ריקה
תודוסי מ 1.51. 4–כ תודימבו ריקל ההז היינבב םייונב
הרטסה ידומע תא ואשנש םינדאל םיקשונו טעמכ םידסמה
ןכתיי יכ הרבסה התלעוה ךכיפל .הקיליזבה לש תיברעמה
םרטב ,תימורה הקיליזבה תמקהב ןושאר בלש ונינפלש
וז הרבס . טעמ הביחרהלו התינכת תא תונשל וטילחה
הקלחב ליבקמ דסמ ריקל רכז לכ הלגתנ אל רשאכ הקזחתה
,הז םע .הלש םירחא םיקלחב וא הקיליזבה לש יחרזמה
׳אה האמה תישאר תוביבסל וכראות תונמואהו דסמה ריק
הארנ ןכלו , הקיליזבה התנבנש ינפל הנש האמכ ,הריפסל
ומדקש ,הקיליזב ףא ילואו ,ירוביצ הנבמ לש דירש ונינפלש
יעטק .הריפסל ׳אה האמה ףוסב הנבנש הקיליזבה הנבמל
לש היינשה תיצחמל םיכראותמה רישע אצממו תוריק
התנבנ וילעש חטשה לכב ולגתנ הריפסה ינפל ׳אה האמה
.הקיליזבה רתוי רחואמ
תימורה הקיליזבה לש היבלשו התינכת
המש תורמל ,קהבומ ימור ילכירדא חותיפ איה הקיליזבה
הריפסה ינפל ׳בה האמב ונבנ הקיליזבה ינבמ ינושאר .ינוויה
יבחרב טשפתהל ולחה םה הריפסה ינפל ׳אה האמה זאמו
תימור ריע אוצמל היה רידנ רשא דע תימורה הירפמיאה
שמישש ירוביצ יחרזא הנבמ איה הקיליזבה .הקיליזב ילב
ישארה טפושה בשומלו םיפסכ תונפלח ,רחסמ יכרוצל
ינוריעה הפונב רתויב םילודגה םינבמה ןיב איהו , )tribunal(
םורופל הרתי תוכימסב ללכ ךרדב התנבנ איה .תימור ריע לש
םורופל הרוקמ ףילחת זע ףרוחב וא םימח ץיק ימיב השמישו
הירפמיאה לש תימשרה תדל תורצנה תזרכה םע .רוטקה
םיבר הקיליזב ינבמ וכפה ,הריפסל ׳דה האמב ,תימורה
ןמ קלח לע ורמש ונבנש תושדח תויסנכ םג .תויסנכל
ןאכמו תוקיליזבה תא ונייפאש םיילכירדאה םיביכרמה
- יתד–ירצונ הנבמכ הקיליזב גשומה לש רחואמה ץומיאה
.הייסנכ
תינכתמ הנוש התייה אל אתיסוס לש תינוריעה התינכת
ןופצמ ׳מ 15 קחרמב התנבנ הקיליזבה :ימורה חרזמה ירע
הדומצו ,סומיסקמ סונמוקדה ,ריעה לש ישארה הבוחרל
׳מ 56 ויה הקיליזבה תודימ .הברעמ–םורדמש םורופה תבחרל
ימינפה החטשו ברעמ-חרזמ ריצב ׳מ 30–ו םורד-ןופצ ריצב
תבקוע איה ןיא ,הילא םיכומסה םינבמה ומכ .ר״מ 1,300–כ
הייטסב הנבנ הלש ךרואה ריצו ,םימשה יריצ רחא קוידב
אתיסוס לש תינוריעה התינכת םא םג .חרזמל תולעמ 20 לש
האמה( תימורה הפוקתה ךלהמב הבצועו תילנוגותרוא איה
רה לש יללכה ונוויכמ תעבונ הייטסה ירה , ריפסל ׳אה
תינכתה תא םיאתהל ורחב םיימורה םילכירדאה .אתיסוס
תוחור יפל תיוותומ איה ןיא םא םג ,רהה תמר לא תינוריעה
.קיודמב םימשה
תוריק העברא הלו תינבלמ הקיליזבה לש התינכת
םיקלחמה ,תוריקל םיליבקמ םידומע ירוט העבראו םיינוציח
ךוות םלואו תוארטס עבראל הנבמה לש ימינפה ללחה תא
תוגגמ הובג יאדווב היה ךוותה םלוא גג .םירוקמ םלוכ ,זכרמב
.תוגגה ןיבש חוורמב רודחל רואל רשפִא ךכבו תוארטסה
)tegula e( םיבכושו )imbrices ( םיבכור םיפער ירבש יפלא
לש תוברוחה ייעב ולגתנ ץעה תורוק לש לזרב ירמסמ ןכו
.הנבמה תא וריקש םיפערה תוגגל תודע ,הקיליזבה
הקיליזבה לש ימורדה רצה הריקב םיעורק םיחתפ השולש
םיחתפה םוקימ םהבש ,הקיליזבה ינבמ תיברמל דוגינב תאזו
וליאו ׳מ 3 . 50 בחורב יזכרמה חתפה .ךרואה תוריקמ דחאב
תיברעמה תוארטסה לא םיכילומה םיחתפה ינש בחור
םיחתפלו הקיליזבה לש המוקימל רבסהה .׳מ 3. 00 תיחרזמהו
תשבוגמ התייה רבכש ,תינוריעה תינכתב ץוענ רצה הריקב
סומיסקמ סונומקדהו םורופה .הקיליזבה המקוה םרטב ידמל
םה הל ברעממש יטסינלהה םחתמהו הקיליזבל םורדמש
,אתיסוסב הקיליזבה לש המוקימ תאו התינכת תא וותהש
.ישארה הבוחר לאו ריעה זכרמ לא ונפי היחתפש ךכ
לש יחרזמה וריק לע תתשומ הקיליזבה לש יברעמה הריק
תחבושמ תיזג תיינב םייונב היתוריק .יטסינלהה םחתמה
הכרה ריגה ןבאב תיזג תיינבב רתכוה ןוילעה םקלחו תלזבב
.וזל וז תונקיידב ומאתוהו וקלחוה היינבה ינבא .תימוקמה
לא ךמת–תונמוא תרדסב קזוח הקיליזבה לש ינופצה ריקה
.קוצמה לומ
לכב םידומע רסירת ,הקיליזבה גג תא ואשנ םידומע 32
תוארטסה ןמ תחא לכב העבראו ךרואה תוארטסמ תחא
.םורופה ןוויכל היחתפו הקיליזבה לש ימורדה הקלח לא טבמ
ריגה ידסמ םירכינ םינדאה ןיב .דבלב יקלח רוזחש רחאל םידומעה
תוריק ךוותה םלוא זכרמב .םילספ תבצהל הארנכ ושמישש םיכומנה
הקיליזבה הנבמל םדקש הנבמל םיכיישה ,ריג ינבא םייונבה דוסי
7 )2016( 151 תוינומדק
םיסיסב לע ובצוה ,תוילוח םייושעה ,םידומעה יעזג .תורצה
דסמה יקלח לכ . םיעובר םינדא לע ובצוה רשא , םייטא
ורטוע ,׳מ 1 םהבוגש , םינדאה .תלזב םייושע דומעהו
,דסמה תוריק לע ובצוהו ןותחתהו ןוילעה םקלחב םיליפורפב
הזמ הז ידמל םידיחא םיחוורמב ,תלזבה עלס לע ותתשוהש
ידכ תימורדה הרטסב ערפוה הז דיחא חוורמ .׳מ 1.9 רועישב
לש ימורדה ריקב וערקנש םיחתפל םידומעה ןיב ומיאתהל
םילודג הקיליזבה לש םייתניפה םינדאה תעברא .הקיליזבה
תערגמ תימינפה םתניפב םהב שיו םינדאה רתימ טעמ
תוארטסה ינדא ןיב .הלא םינדא ואשנש תוילוחל המאתוהש
,ריג ינבא שולש–םייתשמ םייונבה םיכומנ םיסיסב ולגתנ
םיסיסבהש ןכתיי .חיטה תפצר סלפממ טעמ ךא וטלבש
.םידומעה ןיב םילספ תבצהל ושמיש
מ 0.80 ,ןרטוק ךא דיחא וניא םידומעה יעזג תוילוח הבוג
.בוריקב ׳מ 7–ל עיגמה ,דומעה עזג הבוג תא רזחשל רשפאמ
ינשמ תויושע תלזבמ תויתנירוק תורתוכב ורתכוה םידומעה
ולו הלגתנ אלש תורמל .׳מ 1 טעמכ לש ללוכ הבוגב םיקלח
שי ,סרקש דומע לש ויקלח לכ וא ,ורתאב םלש דחא דומע
הקיליזבה לש ימינפה ההבוגש עיצהל ידכ םינותנ יד ונידיב
ינולמגה םיפערה גג הבוג תא ףיסונ םאמ 11.5 ידכל עיגה
האשנתה אתיסוסב הקיליזבה ירה ,ךוותה םלוא זכרמב
מ 15–כ לש רעושמ הבוגל
םיסוכמ ויה ,תרתוכל דעו ןדאה ןמ ,דומעה יקלח לכ
םידומעה יעזג .ןבל ןווגב תיתוכיא רויכ תכאלמב רוטיעב
ורטועו וסוכ םידחא וליאו )fluting( יכנא ץוריחב םבורב וסוכ
.יתוכיא ינוסכלא ץוריחב
םידומעהו םינדאה ןמ םיקלח הרתיא תוריפחה תחלשמ
תוילוחמ המכ .תודחא תונוע ךשמב רומיש תודובע העציבו
ךא ,הקיליזבה לש ימורדה הקלחב שדחמ ובצוה םידומעה
ןכש , רוזחש תעצהב רבודמ ןיאו דבלב תיקלח הבצה וז
שארב דעונ הז יקלח רוזחש .בר הבוגל ואשנתה םידומעה
םירקבמל רשפאל ןכו רויכה תדובע לע ןגהל הנושארבו
.הקיליזבה הנבמ תא ןיבהל ביטיהל
ידירש .ידמל טושפ ןבל חיט תפצרב הפצור הקיליזבה
םה ,תודחא תובכשב םיתעל ,םיעטק המכב ופשחנש הפצרה
תכאלמב ורטוע הקיליזבה תוריק .הנשנו רזוח חויטל תודע
ןותחתה ןיפסה .היינבו שיש יופיח המדמה תחבושמ רויכ
יחרזמה , ימורדה תוריקה לע םידחא םיעטקב רמתשנ
בצקמב ומצע לע רזוח רוטיעה .הקיליזבה לש יברעמהו
תונמוא םג ודרש ןותחתה ןיפסב .רוזחשל ידמל לק ,דיחא
ורתכוהש ,רויכ תכאלמב תורטועמ ,יטא סיסב לע תוזוחא
ןוילעה ןיפסה לא ואשנתהש תויתנירוק תורתוכב הארנה לככ
ןלוכ תוהז תונמואה .ורתאב רבד דרש אל ונממש ,ריקה לש
לע .רויכ תכאלמב םילוגיעו םיעוביר ,םיניועמ ירוטיע ןהיניבו
- בוהצ–םוחו םודא - םיעבצ ידירש ורתונ ןותחתה ןיפסה
ריקה לש רויכה תדובעל ךומס .ריקה לכ תא הארנכ ורטיעש
.ןוילעה ןיפסה ןמ ולפנש רויכ יטירפ המכ ולגתנ יחרזמה
.תיתנירוק תרתוכמ קלחו םדא די לש םיקלח המכ וללכ הלא
ןותחתה ןמ ראפ רתיב יאדווב רטוע ריקה לש ןוילעה וקלח
.םדא תויומד רתיה ןיב וגיצהש םיריוכמ םיטילבת ללכו
ומוקימ הלגתנ אל ךא ,הררבתה הקיליזבה לש התינכת
.הקיליזב ינבמ לש טלחומה בורל ינייפואה ,טפושה בשומ לש
,הקיליזבה לש ינופצה הדצב לנובירטה תא רתאל וניפיצ
וא הנבמה ךותבש הרדסכא ךותב וא םורדב םיחתפה לומ
ףשחנ הנורחאה תוריפחה תנוע ךלהמב .ץוחבמ וילא תכמסנ
ויתודימו תינבלמ ותינכתש םלוא המורדמו הקיליזבל דומצ
הריפסל ׳דה תישאר-׳גה האמב הנבנ םלואה .׳מ 7.311.5
הסינכה .הקיליזבה לא תיחרזמה הסינכה תא ץוחבמ םסחו
בלשמ הרשפאתה תיחרזמה הרטסה לא ונממו םלואה לא
לש יזכרמה חתפל ךומס ,ולש יברעמה ריקב חתפ ךרד הז
לש םיילהנימה םיכרצל שמיש הז םלואש ןכתיי .הקיליזבה
.טפושה בשומל ףא ילואו הקיליזבה
,םינדאה ידסמ ביבס ,תופצרל תחתמ ונכרעש תוריפח
ונל םירשפאמ הפצרה לע חנש אצממה ןכו תוריקה ידסמב
׳אה האמה ףוסל הקיליזבה תמקה ןמז תא החטבב ךראתל
שישבו תלזבב םייושע םינוש םיילכירדא םיטירפ .הריפסל
אלש ולגתנ ,תורוקה תכרעמל םיכיישה ,תיתוכיא הדובעב
שישה יטירפש ןכתיי .הקיליזבה לש םינוש םירוזאב םרתאב
לחש בלש ,רוטיעה תרשעהו םיצופיש לש בלשל םיכייש
.הריפסל ׳גה-׳בה תואמב
הקיליזבה ןברוח
אוה ףשחנש הנבמה יכ ררבתה םרטבו הריפחל םדוק
םיבר םיילכירדא םיטירפ חטשה ינפ לע ורתוא , הקיליזב
הרטסה לש ימורדה הצקב הקיליזבה ידומע לש יקלח רוזחש
תינולילסה רויכה תכאלמב בטיה ןיחבהל רשפא .תיברעמה
תויושעה תלזבמ תויתנירוקה תורתוכב ,דומעה תוילוח לע הסכמה
,םרתאב אלש םיבצינה םידחא םיילכירדא םיטירפבו םיקלח ינשמ
תורוקה תכרעממ שיש יטירפ המכ םהיניב
8
)2016( 151 תוינומדק
םידירשה רקיע .ינשמ שומישב םקלח ,הל םיכיישה תלזבמ
,דחא רטמכ הבוגב הפצרה סלפמ לעמ תוברוח ייע לגל ומרענ
גה ידירשל תחתמ .המוקמב רחא ירוביצ הנבמ םקוה אלו
םיטירפ המכ ופשחנ ,םיבר םיפערו הטילמ ירמוח םיללוכה
ולגתנ םהל תחתמ .הפצרה לע ולפנש שישמ םיילכירדא
362 תנשל וכראות תועבטמבש םירחואמה .םידחא תועבטמ
ייעב הלגתנש ימרקהו יטמסימונה אצממה ללכ .הריפסל
.הריפסל ׳דה האמל רחואמ וניא הקיליזבה לש תוברוחה
תכרעמ תוסירהל תחתמ ,ךוותה םלוא לש ינופצה וקלחב
רבגו הריעצ השיא לש םימלש טעמכ םידלש ינש ולגתנ ,גגה
םינפומ םהישאר .םיפסונ םיינש תוחפל לש םהידירשו רגוב
הראווצ תומצעל ךומס .הקיליזבה יחתפ רבע לא ,םורד ןוויכל
םינבאב ץבושמ הנוי תומדב בהז ןוילת אצמנ השיאה לש
ולגתהש םידיחיה םדאה ידלש םה הלא .הצחמל–תורקי
363 תנש שערל הקיזב אתיסוסב ללכב םידלשו הקיליזבב
.הריפסל
לש חיט תופצר ורתוא הקיליזבה תפצר לעמ דחא רטמכ
לע ואצמנש תועבטמה תורשע ןיבמ .רתוי םירחואמ םינבמ
תונש תישארל םיכראותמ רתויב םימדקומה , הלא תופצרמ
הקיליזבה יכ רתויב ריבס .הריפסל ׳דה האמה לש 80–ה
הקיליזבה ומכ ,הריפסל 363 תנש לש המדאה שערב הסרק
םיינוריע םיחטש ףא ילואו , הז חטשו ,סילופותיקס–הסינב
.הנש םירשעכ ךשמל םישוטנ ורתונ ,םירחא
–כ ויתודימו תיקלח רפחנש ,תיימואה הפוקתהמ הנבמ
רוזאב ,הקיליזבה לש יחרזמה הקלח לעמ םקוה ,׳מ 107
תא וערק הנבמה לש דוסיה תוריק .תיחרזמה הרטסה זכרמ
םיטירפב ינשמ שומיש השענו הקיליזבה לש יחרזמה הריק
רבודמ יכ תורשפאה תא ונללש אל הכ דע .הלש םיילכירדא
.וז תורשפא הלטוב הריפחה רואל ךא ,דגסמב
ימורה ןויטסבה
תב תרצובמ ריעל תוקהבומה תואמגודה תחא איה אתיסוס
ללכב ילארשי–ץראה בחרמב המודקה תימורה הפוקתה
ולחה ״ימורה םולשה״ לש וז הפוקתב .טרפב סילופקדבו
ןתישארש ןהמ ,תוינוריעה םירוציבה תוכרעממ תובר תוחנזנ
תימורה הפוקתב .תינאידורההו תיטסינלהה תופוקתב דוע
יתלב םירע ,יסלקה םלועב הנושארל ,תודסונ ולחה המודקה
ונא אתיסוסב .הירבטו סילופותיקס–הסינ תמגודכ ,תורוצב
תומוח תא הללכש המודק תינוריע םירוציב תכרעמל םידע
,תוינוציח םירוציב תוכרעמ ןכו הירעשו הילדגמ תא ,ריעה
יעטק .ףכואה ךרואל ףשחיהל ולחה הנורחאה תעב קרש
םתורמתשהב ידמל םילד תימורה הפוקתה תונב ריעה תומוח
םילדגמ טועימ לש וז העפות .דואמ טעומ םילדגמה רפסמו
תופוקתה לש רוצמהו םירוציבה תרות תא תנייפאמ הניא
לש הבוגה תופידעב הריבסהל רשפאו תימורהו תיטסינלהה
יעלסה חטשה יאוותבו ביבס םיקוצמ תפקומה רהה תמר
ריעה תמוח יאוות תא הוותה םיקוצמה ראתמ .ףיצר אלהו
תויווז ורשפא ךכבו תודח תויווזב םישגפנה םירצק םיעטקל
.םיבוצק םיחוורמב םילדגמ תונבל חרוכה לטבו תובחר ירי
לש והצקב הריפסל ׳אה האמב הנבנ יחרזמה ריעה רעש
.ישארה רעשה שמישו סומיסקמ סונמוקדה
רשפאל ולכיש , השיגה יריצ לש יבחרמ חותינ תובקעב
חותינו ,ריעה לע רוצל תודבכ רוצמ תונוכמב דיוצמ ביואל
םיילגר םירקס תועצמאב ריעה תנגהב הפרותה תודוקנ
ליח ידיב ושענש ריווא ימולצת חותינ ףוסבלו םייריוואו
ןיב הלגתה .הנויכ בצועמו הצחמל–תורקי םינבאב רטועמ בהז ןוילת
הקיליזבה ייעל תחתמ הרבקנש הריעצ השיא לש הידירש
העבראמ היונבה ,ןויטסבה לש עקרקה תמוק לא ריווא םולצת
)T( םילדגמ ינשמו )I–IV( ןורמק תומלוא
9 )2016( 151 תוינומדק
חטש תחיתפ לע טלחוה , )1943( יטירבה יתוכלמה ריוואה
יתווקת .רהה לש ימורדה קוצמה זכרמל דומצ הריפח
לש רוגישה תונוכמל תודמעה תא רתאא ןאכ יכ ,התייה
תרנכה חרזמ ריצמ ריעה ףכוא לא הקיתעה ךרדה .ריעה ינגמ
חינהל היה יעבט .אתיסוס לחנ יאוותב ,רהל םורדמ הרבע
ריעה ינגמ ורחבי ,ךרדל לעמו ימורדה קוצמה לע ,ןאכ יכ
תונוכמה תאו תוירקיעה יריהו המיחלה תודמע תא םקמל
הנבמ( ןויטסב ףשחנ הריפח תונוע המכ םותב .ביואה דגנ
תויונב תודמע ובש ,לדגממ ויתודימב לודג הבועמ הנגה
יונב ןויטסבה .וזכרמבו ימורדה קוצמל דומצ )רוגיש תונוכמל
13 ובחורו ׳מ 52 וכרואינבלמ ותינכתו תלזבב תיזג תיינב
.םילדגמ ינשו תונורמק העברא לש הרדס לע ססובמ אוה .׳מ
לדגמו יברעמה הניפה ןורמקל חרזממ הנבנ דחא לדגמ
לש תיחרזמה ותניפב הנורחאה הנועב ףשחיהל לחה ףסונ
׳מ 1.70 ךרואב תלזב תורוק ויה ןויטסבה תודוסי .ןויטסבה
הקצונ היבג לעש עקרקה תמוק תא ורצי תונורמקה וליאו
אלש ,ןויטסבה לש םינוילעה םירוציבה ונבנ הילעמו הפצר
,הקוציה הפצרה לש םימצמוצמ םיעטק .המואמ םהמ דרש
ןמ קלחו ודרש ,עקרקה תמוק תונורמק ינפ לע התסיכש
טעמכ רפחנ IV ןורמק םלוא .ורפחנ םילדגמהו תונורמקה
ינבאב ןיחבהל רשפא .דחוימב הנתיא ותיינב .ואולמב
הפצרה ןמ עטקב ןכו ברעממו חרזממ ןורמקה לש אצומה
חתפ אוה הז םלואב עיתפמה .יברעמה וריק לעמ הדרשש
דיחיה שומישה .לולתה קוצמל לעמ ימורדה ריקב עורקה
ןולח אוה תעדה לע הלועה הז םוקימב בחר חתפ לש
םלואב הבצוהש הנוכמ ,)הרטסילב( םינבא רוגישל הנוכמל
׳מ 9–כ םלואה לש ימינפה וכרוא .הילע ןגהש ןורמקה
םינמ 40 לש הסאמב הרטסילב ינבא רוגישל הנוכמ ךרואו
תיניטלהו תינוויה היפרגוירוטסיהב .׳מ 8–כ אוה )ג״ק 17. 5(
תוצלמומ ,הפוקתה תונב רוצמ תוכרעמ תראתמה ,הרישעה
לש תודבכה רוצמה תונוכמ תריצעל הז לדוגב תוארטסילב
האמה יהלש( ןויטנזיבמ ןוליפ לש ״הקיטקרואילופ״ה .ביואה
םייטסינלהה םייאבצה םיכירדמה ןמ אוה )הריפסה ינפל ׳גה
דציכו ריע רצבל שי דציכ תוצלמה ובו ,ודרשש םימסרופמה
שומיש איה ןוליפ לש תוצלמהה תחא .הילע רוצל שי
רוצמה תונוכמ דגנ םינמ 40 ירודכ תורגשמה תוארטסילבב
רודכ םוש הלגתנ אל הכ דע .םירעה ירוציב דגנו תודבכה
הרטסילב ינבא שולש ךא ,ןורמקה םלוא ךותב הרטסילב
ויתודרומבו רהה לע ולגתה םינמ 40 לקשמב תלזבמ
.םיימורדה
לדגמב הלגתה ןויטסבה לש יאבצה ועבטל ףסונ שושיא
לדגמה לש ימדקה ריקה לש ןותחתה קלחה זכרמב :יברעמה
תיזח .ןויטסבה תודוסימ קלחכ הנבנש החיג חתפ הלגתה
קרש עלס ןש לע הנבנש רצק ריק ידי–לע תרתסומ חתפה
ביואה ןמ חתפה תא ריתסהל דעונ ריקה .ודרש ויתודוסי
.ריעה ןמ יאשחב קמחתהל תונטק םילייח תוצובקל רשפאלו
תיאבצ תולכירדאל תידוחיי המגוד אוה אתיסוסב ןויטסבה
האמה תישאר-׳אה האמה( המודקה תימורה הפוקתה תב
תמגודכ תוקהבומ תוימור תוטישב הנבנש , )הריפסל ׳בה
.טלמ תוקיציו תונורמקב היינב
ףגמ תועיבט ואצמנ IV ןורמק לש ירוחאה ריקה שאר לע
טלמה לע וכליהש ימורה אבצה ילייח וריתוהש תודחא
תולגמ תועיבטה .תויקלח ןרתיו המלש ןהמ תחא ,שבי םרטב
ינקתה ףגמה אוה ,הגילק תוילוסל ורמסומ לזרב ירמסמש
דעו הריפסה ינפל ׳אה האמה תיצחממ ימורה אבצה לש
טושפה לייחה ןמ שמישש ,הריפסל ׳בה האמה תישארל
מ״ס 24. 5 הכרואש ,המלשה העיבטה .ןוירוטנק תמרל דעו
הטילמה רמוחב טעמ העוקש ,יפוריא הדימ יפל 40 ׳סמ(
םיכורע םילוגע םיעקש 44 הבו ףגמה לעונ לש ולקשמ לשב
רטוק( הגילקה לש לזרבה ירמסמ ורציש , םיוסמ רדסב
תודימב ינושה ,תועיבטה רפסמ יפ–לע . ״מ 9 עצוממ
תוחפל םישנא השולש יכ ךירעהל רשפא םירמסמה רדסבו
יאנב הלא ויה םתסה ןמ .בוטרה טלמב םתעיבט תא וריתוה
.םמצע ןויטסבה
הפוטשה ותניפב ןויטסבה תודוסיב ״תכמות״ תחלשמ תרבח
םינגה תושר ידיב הנורחאל הרמוש ןויטסבה תניפ .תיברעמה
ןותחתה וקלחב החיג חתפו ןויטסבב יברעמה לדגמה
10
)2016( 151 תוינומדק
ילייח ,םיימור םילייח תצובקל וכייתשה ןכא םיאנבה םא
הדיחי ץליאש גירחה עוריאה והמ יזא ,רזע תוליח וא ןויגל
ריע לש תיזכרמה םירוציבה תכרעמ תיינבב עייסל תימור
האמה תישארב וא ׳אה האמב אתיסוס תמגודכ תימונוטוא
ימיב ךכל הבושתה תא שפחל שיש המוד ?הריפסל ׳בה
ועיגה דרמה ךלהמב יכ רפסמ סופסוי .לילגב לודגה דרמה
תמחלמ( אתיסוס לש המוחתב וערפו הירבט רוזאמ םידוהי
.ריעה ירוציבל ולכי יכ תודע לכ ןיא םלואו ,)459 ,ב םידוהיה
הדיחי החלשנ דרמה יעוריא תרגסמב יכ ,ענמנה ןמ אל
התירב תלעב אתיסוסל עייסל ידכ הכומסה הירוסמ תיאבצ
ןויטסבה תמקהל םיארחאה םה וז הדיחי ילייחו ,אמור לש
.םהיתובקע תעיבט תא וב וריתוהש םהו
ימורדה ץחרמה תיב
,ןכאו .ירוביצ ץחרמ תיב אלב ןכתית אל תימור סילופ
ץחרמ תיביירוביצ ץחרמ יתב ינש תוחפל םיעודי אתיסוסב
וידירש ךא רפחנ אל הכ דעש ,םורופל חרזממ ׳מ 40–כ יטנזיב
30–כ םקוממה ,ימורדה ץחרמה תיבו ,חטשב בטיה םירכינ
תיב היהש ןכתיי .ימורדה קוצמל ךומסו םורופל םורדמ ׳מ
םינושאר םיזמר קרש , אתיסוס לש הפכואב ישילש ץחרמ
.הכ דע והוז ומויקל
תריפחל ןווכ תונורחאה םינשב הריפחה ץמאמ רקיע
םלואו ,וחטשמ שילשכ ףשחנ הכ דע .ימורדה ץחרמה תיב
ינפל דוע ,וקוריפו ומויק תעב רבעש םייתוהמה םייונישה
אלמ ילכירדא חותינ לע םישקמ ,הריפסל 363 תנש שער
.ולש
האמה ףוסב ןויטסבה לש וידירש לע םקוה ץחרמה תיב
ןה תורעושמה ויתודימ .הריפסל ׳גה האמה תישאר-׳בה
׳מ 1.20 םבחור ;ידמל םידיחאו םינתיא ויתוריק .׳מ 3043
.ןויטסבה תוריק ידירשב הבורמ שומיש םהב שיו ,רתויו
םוחה תרימשל הלועמ דודיב ורשפא םיבעה תוריקה
םינותחתה םיכבדנהו תודוסיה .םינושה תומלואל ותכלוהלו
םהילעמש םיכבדנהו תלזבב תיזג תיינבב ונבנ ץחרמה תיב לש
הבוגל ורמתשה תוריקה ןמ המכ .ימוקמה ריגב תיזג ונבנ
דע הדקמתה ץחרמה תיב לולכמב הפישחה רקיע .רכינ
םירשופימחה תומלואב , הכירבב ,הרטסלפה תבחרב הכ
.םירונתה רדחבו
2015 תוריפח תנוע םותב אתיסוסב ימורה ןויטסבה לש רוזחש תעצה
ירוחאה ריקה לש הטילמה רמוחב העבטוהש המלש הגילק תעיבט
העיבטה לש קתעה הדצלו ןויטסבה לש
11 )2016( 151 תוינומדק
ביבס הפקוה ,הרוטקה םינומיאה תבחר איה ,הרטסלפה
,ברעמ–םורד ןוויכל הנממ תופצל היה רשפאו םידומעב
.תרנכה לש ינשה הרבעמש תימורה הירבטו תרנכה לא
שומישב ןויטסבה היה אל רבכ וז הפוקתב יכ רוכזל ךירצ
.ימורדה קוצמל לעמ דוע האשנתה אל תומוחה תכרעמו
יחירא תפצורמ ,׳מ 95 . 5 תוימינפה היתודימש ,הבחרה
םיפוחמ םינבל ילספס היתוריק ךרואלו םיינבלמ שיש
הבחרל ךילומה חתפ הרטסלפה לש יברעמה הדצב .שישב
המוד וז הבחר .׳מ 4.94.7 םיימינפה הידממש תפסונ
ושמיש ינשה בלשב יכ המודו הרטסלפל הבוציעבו הנונכתב
דרש תיברעמה הבחרב שישה ףוציר .וידחי תובחרה יתש
רמוחב םירכינ םיחיראה תועיבט ךא ,תיקלח הדימב קר
.תוריקה תא ופיחש שיש יחירא המכ תועיבט ןכו הטילמה
ולגתה ,הבחרה לש יברעמה הצקב חתפנש , הקידב רובב
לש )hypocaust( םומיחה ךרעמ לש הלופכה ותפצר ידירש
םרטב ,םלואה לש ןושארה ובלשמ )caldarium( םימחה רדח
.הרטסלפל ךפה
,רונתב ןיחבהל רשפא .ברעמ ןוויכל טבמ ,ימורדה ץחרמה תיב
הרטסלפבו הכירבב
ימורדה ץחרמה תיבו ןויטסבה תינכת
12
)2016( 151 תוינומדק
ערקנ הרטסלפה לש יברעמה ריקה לש ןותחתה וקלחב
םלואב הריפחה .וברעממ ףסונ םלוא לא ליבוה רשא חתפ
ויתודימש , ףסונ םימח רדח ידירש ונינפל יכ הריהבה הז
םיכיישה ,םיפסונ תומלוא םג ףשחיהל ולחה .׳מ 11.88 .3
ןופצמ םירונת רדח םג הארנכ םיללוכהו ץחרמה תיב לולכמל
.ןאכ וראותי אל ןכלו תיקלח ןיידע םתפישח ךא ,הרטסלפל
,)natatio( הנטק הכירב התנבנ הילא הדומצו הרטסלפל ןופצמ
רשפא .׳מ 1.20 הקמועו ׳מ 7.53 לש תוימינפה היתודימש
ךרוא לכל הנבנש ,בחר תוגרדמ םרגב הכירבה לא תדרל
דומצה הצחמל–לוגע תוגרדמ םרגב ןכו ,הלש יברעמה ריקה
שיש יחיראב הפצור הכירבה .תיחרזמ–םורדה התניפל
ויה הליחת .םיחויטו םייוניש תרדס ורבע היתוריק יכ רכינו
ריקה הפוח רתוי רחואמ בלשב וליאו שיש םיפוצמ היתוריק
.זע םודא ןווגב הבע ילוארדיה חיטב ינופצה
יואר תונורחאה תונועב ץחרמה תיבמ ולעש םיאצממה ןיב
רויכ תכאלמ יושע סלוקרה לש ושארו והזח לש טילבת ןייצל
,מ״ס 8040–כ ויתודימש , טילבתה לש ויקלח .תחבושמ
סוקול .הכירבל ברעממ תוריק ינש ןיב רצו ןטק חוורב ולגתנ
ילכ לש תובר תורשעו סרח תורנ 100–מ הלעמל ליכה הז רצ
הפוקתב .הריפסל ׳גה האמה עצמאל םיכראותמ םלוכ ,סרח
םיטירפו יתועמשמ ינבמ יוניש ץחרמה תיב הארנכ רבע וז
,רבסה רומח שארה לש ויוליג םע .ךרחה לא וכלשוה הלא
רחאל םלוא ,סונליס לש ותומדב רבודמ יכ ל״גס רותרא רבס
ותמישמ ,האמנמ היראה לש ורועב רטועמה ,הזחה תאיצמ
תא ראתמ אוה יכ םירובס ונא ,סלוקרה לש הנושארה
סלוקרה ילספ ורטיע , ףוגה תוברתל למס ותויהב .סלוקרה
םויכ גצומ טילבתה .הפוקתה לש ץחרמה יתבמ םיבר
.םילשוריב לארשי ןואיזומב
,ץחרמה תיב לש ורשוע לע דיעמה ,ףסונ קתרמ אצממ
רבש :יברעמה םימחה םלוא לעמ סרהה תובכשב הלגתה
תחבושמ לוסיפ תכאלמ היושע ץע עזג לא הנועשה ןימי לגר
תואמה ןב ימור לספל תכייש תירירשה תירבגה לגרה .שישב
רדעיהב .׳מ 2.2כ הבוגל אשנתהש , הריפסל ׳בה-׳אה
תומדה תא תוהזל רשפא יא ,רבשל םיידוחיי םינממס
לספה ןמ םיפסונ םיקלח ולגתי דיתעב ילוא .תלסופמה
.ותוהזל ורשפאי םהו ביהרמה
הרדס ץחרמה תיב רבע הריפסל ׳גה האמה עצמאב
ןמ המכ ידוקפת ונושו בחרוה אוה :םייתוהמ םייוניש לש
תיב שטננ הריפסל ׳דה האמה תישאר תוביבסב .תומלואה
םיטושפ םינבמ ונבנ וידירש לעו העודי אל הביסמ ץחרמה
363 שער ינפל דוע דקפתל לדח אוהש ,רבתסמ .רתויב
,ץחרמה תיב לש הפשאה ךרח סוקולמ סרחה ילכ לולכממ קלח
הריפסל ׳גה האמה עצמא
עצמא ,ימורדה ץחרמה תיב .סלוקרה תא ראתמה ריוכמ טילבת
הריפסל ׳גה האמה
13 )2016( 151 תוינומדק
ץחרמה תיב לש םינתיאה תוריקה וסרק ויטעבש ,הריפסל
תיבש ןכתיי .וחטשב ונבנש םירחואמה םינבמה ידירש לע
ץחרמה תיב תא ףילחה םורופל חרזממ הנבנש ץחרמה
.ימורדה
יברעמה םירוגמה עבור
יברעמה הקלחב םקוממ אתיסוסב יזכרמה םירוגמה עבור
.רושעכ ינפל רפחנ ,הקיליזבל חרזממ , ףסונ ןנבמ .ריעה לש
ןמ קלח ונפשח )2012-2010( הריפח תונוע שולש ךלהמב
׳מ 190 קחרמ ,יברעמה עבורב רתויב יברעמ–םורדה ןנבמה
הריפחה .תיברעמ–םורדה הייסנכל ןופצמו םורופל ברעממ
סומיסקמ סונמוקדה עטקל םורדמ ׳ מ 10 –כ תקחורמ
וז הדוקנב הה תמר לש רתויב יברעמה הצקב ףשחנש
תא ליחתמו ברעמ–םורדל תודחב הנופ ישארה בוחרה
םע ושגפיה דע רהה לש םייברעמה ויתודרומ ךרואל וביתנ
םע יברעמה הרעשו אתיסוס תא תרבחמה הלתלתפה ךרדה
תדמוע ןאכ הריפחה .תרנכל חרזממש םייאלקחה םיחטשה
תא םייללכ םיווקב ראתל רשפא התע רבכ ךא ,התישארב ךא
ורפחנ םכותמש ,םירדח המכ היינבה לולכמב .םידירשה יפוא
ינופצה תודימו ׳מ 2.82.3 ימורדה רדחה תודימ( םיינש קר
.תחא םירוגמ תדיחיל הארנה לככ םיכייש םהומ 3.22
חרזממ .הטמס םהל חרזממו תפצורמ רצח םירדחל ברעממ
תשק ידירשו ןבא תוגרדמ וב ובלושש הסרט ריק יונב הטמסל
תלזב ינבאמ תברועמ ןאכ היינבה .הטמסה תא התריקש
שיו ינשמ שומישב ןה היינבה ינבאמ תובר .ליווגו תיזג ,ריגו
םייונב תוריקה .תיזג ינבאמ תוזוזמו םיפוקשמ ,תותופ המכ
ןכאו ,יתוכיא אל הטילמ רמוחב שומישב הדורי תוכיאב
תוריקה בחור .םתפישח םע דימ טטומתהל וטנ םהמ םידחא
,ורפחנש םירדחל ברעממ ,תפצורמה רצחב .׳מ 0 .90-0.70
הימימ תא תזקנמה זוקינ תלעתו הייפא רונת ידירש ולגתנ
ןיחבהל רשפאו םינבמל המדק רצחה .חיוטמ םימ רוב לא
ןיעל טלוב . ףוצירה לע וססוב םהיתוריקש תומוקמ המכב
״רומח לש םייחיר״ יקלחב םינבמה תוריקב ינשמה שומישה
,דחוימב םילודג רומח לש םייחיר .ןרתאב אלש )הניחט ינבא(
םידומצ ולגתנ , אתיסוסב הכ דע ולגתנש רתויב םילודגה
תקספהל םרג המ .הטמסה לש תיחרזמ–םורדה הניפל
,ךכל הנעמ ונידיב ןיא ?הניחט יטירפ הברה ךכ לכב שומישה
תיתיישעת הניחט תטיש םוקמ תברקב החתפתהש ןכתיי ךא
לטב ךכו ,םימב תולעפומ תונחת תמגודכ ,רתוי תמדקתמ
.םיימוקמה םייחירב שומישה
ליבקמה סונמוקד והז .בוחר ףשחיהל לחה םירדחל םורדמ
ךשמנ הז בוחר .ונופצמש סומיסקמ סונמוקדה לש וכלהמל
.םורופל םורדמ דע הארנה לככ
הפוקתה ןב ולוכו רתויב לד הטמסבו םירדחב אצממה
םיתבה תופצרל תחתמ הקידב תוריפח המכב .תיימואה
וארנ דציכ תעדל ןיא ךא , תויטנזיב תובכש ידירש ולגתה
הנבמה יבשוי יכ רכינ .הז רוזאב הפוקתה ינב םירוגמה ינבמ
תנש לש המדאה שער ינפל בר ןמז רודס ןפואב ותוא ושטנ
הז רוזאב היינבה לש תיסחיה תוטשפל רבסה .הריפסל 749
לש רתויב תיברעמה הסרטה יהוזש הדבועב אוצמל רשפא
זכרמה ןמ רתויב תקחורמה , תורחא םילימב ,וא ,אתיסוס
תחבושמ היינבב ןיחבהל רשפא םייחרזמה םיננבמב .ינוריעה
תיתוכיא יתלבה היינבה תטיש םלואו ,חטשה ינפ–לע רתוי
.ידמל ההז אתיסוסב תיימואה הפוקתב
ףכואה ךרואל הנגהה ךרעמ
–םורד םע אתיסוס רה תמר חרזמ תא רבחמ אתיסוס ףכוא
תישארה ךרדה הללסנ ןאכש רבדה יעבט .ןלוגה ירה ברעמ
תדוקנ היה הז רוזאש ןאכמו , חרזמב ישארה רעשה לא
עלסב בצחנ ףכואה זכרמב .ריעה תנגהב תירקיעה הפרותה
תועצמאב רשוג יאדוובש ,׳מ 7 בחורב יתנגה ריפח ךרה ריגה
תונוכמ תא תוהשהל תוחפל וא רוצעל דעונ ריפחה .ץע רשג
ידי–לע לקנב חווט הז רוזא .ביואה לש תודבכה רוצמה
ןמ ריעה ינגמ לש )תוטלופטקו תוארטסילב( רוגישה תונוכמ
קוצמה ךרואל רוגיש תודמעמו יחרזמה רעשב לוגעה לדגמה
–ןופצמ התהוז רוזאב תופירשה ןמ תחא תובקעב .ימורדה
םחתפ .תלזבב תיזג תיינב םייונב םינבמ תצובק ריפחל ברעמ
.ףכואל הליפעהש הקיתעה ךרדה רבע לא ,ברעמ ןוויכל הנופ
,תודבכה רוגישה תונוכמ רובעב הנגה ינבמ ונינפל יכ יתרעיש
ףשחנ הכ דע .הצובקב יברעמה הנבמה תריפחב ונלחתה ךכו
תלזב יכבדנ יונב ,הגמוא תרוצב ותינכתש לוגע טעמכ לדגמ
הריפחה .׳מ 10 ינוציחה ורטוקו ריג יכבדנב םירתכומה
לולכמ לש םיירוקמה ויפואו ותינכתו המוציעב תדמוע
םירחואמה ויבלשב יכ הארנ םלוא .ורהבוה םרט היינבה
בלשב , ןכמ רחאלו ץחרמ תיב לש לולכממ קלח היה אוה
ול קשונה םירבקה הדשו ףכואה זכרמב ריפחה ןוויכל ריווא םולצת
םירבקה תעבג לאמשמו עקרב .ברעמ ןוויכל טבמ ,םורדמ
14
)2016( 151 תוינומדק
רחואמה יולימב .דיס ינשבכ וכותב ורכנ , )?יימואה( ןורחאה
אל ריג יושע הרטסילב רודכ לש רבש ףשחנ לדגמה לש
תוריפחה ךלהמב הכ דע ולגתנש הרטסילבה ינבא לכ .ימוקמ
.הבר תובישח ריגה רודכל ןכלו תלזב םלוכ םייושע םירקסהו
ירוציב ןוויכל ביואה תוחוכ ידיב הארנה לככ הרונ הז רודכ
.ותעיגפ תעב רבשנו ףכואה
לדגמ תפישח הלחה ריפחל תחתמו לוגעה לדגמל םורדמ
לע ןגה הז לדגמ .׳מ 2 בחורב תלזב תוריק יושע לודג הנגה
הנגה וק ורצייב ריפחה ירוציבל הארנה לככ רבחו ףכואה
.הרורב תיפרגופוט תופידעמ הנהנ וניאש ,הז רוזאב ינוציח
תחא לעמ התלגתה לדגמב הריפחה לש םינושארה היבלשב
.הדבכ תכתמ תכסמ תופצרה
ןאפ לאה תכסמ
הלגמ תועצמאב ןילומרי רדנסכלא ידיב התלגתה הכסמה
.הריפסל ׳אה האמה ןמ השובכ חיט תפצר לעמ תוכתמ
אלש התלגתה ,תיתוכיא הזנורב תקיצי היושעה ,הכסמה
לש וינפכ תבצועמ הכסמה .ןיטולחל טעמכ המלש ,הרתאב
תורועפ ויניע , הדיחפמ תיגרט העבהב רועפ ויפ ,ריעצ רענ
וריעז םיינרק יתש תויובח ורעש תירולב ךותבו החוורל
,ורטנסב שית ןקז ילידגו ,תודדוחמו תופוקז , תוכורא וינזוא
דבועמ וניא הכסמה לש ירוחאה הדצ .דרש םהמ דחא קרש
ורתוא הידירשש ,תרפוע תועצמאב הז דצל העבוק יכ רכינו
הלקשמו בחור מ״ס 28–ו הבוג מ״ס 30 הכסמה תודימ .ןאכ
לא ,ןאפ ינוויה לאה תא תראתמ איה .ג״ק 5–מ רתוי טעמ
,ימורה ןואתנפב וליבקמ תא וא ,הערמה תודשו םיעורה
רתויב תוחיכשה תויומדה ןיב םה םיריטסהו ןאפ .סונואפ
המוד תומד םיראתמה שישו הזנורב ילספ .תיסלקה תונמאב
תוליווב רקיעבו ימורה םלועב ולגתנ אתיסוסמ ריעצה ןאפל
.הריפסל ׳בה-׳אה תואמה ןמ ,המודקה תימורה הפוקתה ןמ
םלואו ,״םיריטס״ יללכה םשב תונוכמ וללה תוריציה תיברמ
אתיסוסמ ןאפה לצא םיעיפומה שיתה ילידג ירדענ םלוכ
,הכסמה .ריטסכ אלו ןאפ לאכ ותוהזל םירשפאמ םהו
ןורטאת תוכסמ הריכזמ ,םדא ינפמ טעמ תולודגה היתודימב
יכ ,הוטעיש הדעונ אל איהש וילאמ רורב .תוימור תויגרט
היהש הכסמ יומד םוידמ תגציימ איה אלא ,תומוסח היניע
םינפכ הכסמה םוידמב שומישה .קיתעה םלועב דואמ ץופנ
,םייתד םיכרצל שמישו תיסלקה הפוקתב חיכש )prosopon(
רחאמ .יונלו םיילמס ,)ערה ןיע דגנ( םייאפורטופא ,םיינחלופ
אישל תחתמ רצק קחרמ , הרתאב אלש התלגתנ הכסמהש
שומישל רשאב תורעשה המכ ולעוה ,ףכואה
וא ןאפ ןחלופל השמישש תיעבט הרעמב העבוק הכסמה
ףאו םילספ ןהב ובצוהש תורעמב ןאפ ןחלופ :סוסינויד
רוזאב ןאפל ןחלופה .םיקיתעה תורוקמה ןמ ונל עודי תוכסמ
איה אתיסוס לש הנופצמ סילופה .עיתפהל ךירצ וניא הז
ראופמ ינחלופ םחתמ הנבנ הבש , )סאינפ( יפיליפ הירסיק
ירטמרגוטופ( רשוימ םולצת ,אתיסוס לש הפכואב ״הגמוא״ה לדגמ
תינכתו
היוליג םע ןאפ לאה תכסמ
15 )2016( 151 תוינומדק
אתיסוסל םורדמ סילופה .ןאפל הב ודגסש הרעמל ביבסמ
אוה ידגאה הדסיימש )ןאש–תיב( סילופותיקס–הסינ איה
ועבט לשב ,ךרענ עבטהו הערמה ילאל ןחלופה .סוסינויד
ללכ אוהש שי .ריעה חטשל ץוחמ תחא אל ,ידוחייה
ןיא ןכלו ,תויגרוא ףאו םייטטסקא םידוקיר ,םוריע , םיתשמ
ץוחמ לא סקטה תא איצוהל םיתעל ורחב תויושרהש אלפ
.ריעה ירעשל
ןה הליקסואה :)oscillum ( םוליקסואכ השמיש הכסמה
ץעמ וא ןבאמ ללכ ךרדב םייושע םינוילדמ וא תוכסמ
םיללוכה םינוילדמו תוכסמ .יונלו ינחלופ שומישל ודעונש
םיתבה תורצחמ תובר ורטיע ןאפו סוסינויד עבטה ילא תא
הליוובו םונלוקרהבש הלא תמגודכ ,תימורה הירפמיאה לש
םיתעל ולתנ םה עבטב םייתד םיסקטבו ,הילטיאב הנאירדה
.םישודק םיצעמ
ריעה לא תמסרופמה םימה תכרעמ :הקרזמ לש השאר
.הכסמה אצמיה םוקממ רצק קחרמ , ףכואה אישב תרבוע
םימ תקרזמ לש היפ השמיש הכסמהש אופא ןכתיי
ימ הקפיס רשא ,נשמה ןושלב ״םימ ןיחלקמה תופוצרפ״(
.תישארה ךרדל ךומס םיבשו םירבועל הייתש
יטירפל האוושהה ,הכסמה לש חבושמה הבוציע
לע היוליגו םלועב םינואיזומב םיגצומה םימוד לוסיפ
ךראתל םירשפאמ ,הריפסל ׳אה האמל תכראותמה הפצר
ןאפה לש הזנורבה תכסמ .הריפסל ׳בה-׳אה תואמל התוא
הפוקתה ןמ רתויב םיידוחייה םיאצממה ןיב איה אתיסוסמ
הכסמ התלגתנ םרטו ,ץראב הכ דע ולגתנש תיסלקה
.םלועב התמגודכ
תורבקה יתב
תוילוח תרגסמב רבעב ורקסנ אתיסוס לש תורבקה יתב
ןושארה :םייזכרמ הרובק יחטש השולש והוז .םינוש םירקס
ףסונ חטש ;אתיסוסל םורדמ םירבקה תעבגב אוה םהב
אצמנ האלוזואמו םיגפוקרס ,תותקש ירבק הדש ליכמה
דע רקחנ םרטש ,ישילש הרובק הדשו ;אתיסוס ףכוא ךרואל
חרזממ , אתיסוס רהל חרזמ–ןופצמ החולש לע אצמנ ,הכ
ונכרע אתיסוסב תוירקיעה הריפחה תונוע ןיב .העונ לחנל
הנטק תימור הדוצמ יהוז .״לט תדוצמ״ב הריפח ימי המכ
ברעמ–םורדמ ׳מ 300כ קחרמ ,הכומנ הפיכ לע התנבנש
םש ילב ידאו לע תיפצתב טולשל הדעונש ,אתיסוס ףכואל
רשפא הז ידאו תועצמאב .םירבקה תעבגל םורדמ רתוחה
לש הפכוא לא תרנכה חרזמ ריצמ ישוק אלב עיגהל היה
תוריקמ דחאב .ריעה ינגמל ולגתי םיפקותהש ילב אתיסוס
ינשמ שומישב התלגתה תיטנזיבה הפוקתה ןמ הדוצמה
תלזבמ הרובק תבצמןושארה אתיסוס שיא״ לש ותומד
והזחו ושאר לספ הזכרמב רשא )aedicula( תילכיהכ תבצועמ
עברא תוקוקח רבקנה תומדל ןימימ . הגוט הטוע רבג לש
,רטפנה לש ומש תא יאדווב תונייצמה ,תינוויב תורוש
וילעש דיחא יתלבה חטשמהו לשורמה בתכה לשב ךא
תבצמ בוציע תכאלמ .ןארקל הכ דע ונידיב הלע אל ,וקקחנ
דע תורחואמ תוימור תובצמ ויפואב ריכזמו ידמל סג הרובקה
,ןרוחה רוזאמ רקיעבו ןאש–תיב לש תורבקה תיבמ תויטנזיב
וז הרובק תילכיה . הריפסל ׳דה-׳גה תואמל תוכראותמה
תחאב וא הרובק הנבמ ךותב ,רבקה לעמ הארנה לככ הבצוה
תחא אל ףא .םירבקה תעבגב תוכומסה הרובקה תורעממ
ולגתה םירקסה ךלהמב .הכ דע הרקחנ ולא הרובק תורעממ
עלסמה לש ועבט לשב יכ ענמנה ןמ אלו תורעמ 70–מ רתוי
.העבגה לש ינופצה הנפמב תופסונ תובר תורעמ וסוכ ילוחה
רבקנה תומד תא תאשונה תלזבב תבצועמ תילכיה
רשפאש בצמל איבהש רומישה ךילהת םותב ןאפ לאה תכסמ
היפרגוידר ,הקיציה ןויפא ללכ ךילהתהומדה תא תוריהבב תוארל
הלש יתכתמה בכרהה יוהיזל )XRF( תוימיכ תוקידבו
16
)2016( 151 תוינומדק
חטשב תוחושה תואמש הנושארל ןיחבהש ימ היה ןילומרי
ךומס תונטקה תוילולתה .החוש ירבק ןה םירבקה תעבג
יאדווב ,ודדשנ ןלוכ יכ תודיעמ החושה ירבקמ דחא לכל
לעמו ,ילוחה עלסמב ורכנ תוחושה .הקיתעה תעב דוע
תובצמ וא תדדוב תלזב תבצמ הבצוה ,תיזחב ,רבקנה שאר
תובצינ ,רפסמ םינבא דעו הרצ ןבאמ ,הנוש ןבוציע .תודחא
הרוצל ובצוע תובצמהש שיו .תותיס םוש ילב ,וזל וז תודומצ
ךלהמב ,ורפחנ םרט םירבקהש תורמל .הסג תיפרומופורתנא
תשוחנ תוחלצ החושה ירבקמ המכל ךומס ולגתנ רקסה
ןדצב טושפ ירטמואג רוטיעב תורטועמ ,תועוקרו תוקד
לא ןתוא ועביק תחלצה ףקיהב לזרב ירמסמ העברא .רועקה
רועקה ןדצב יושע רוטיעהש הומת . )?(ץע יושע הרובק ןורא
דצה לע הז ןיעמ רוטיע אוצמל יופצ ירהש ,תורעקה לש
תוחלצ רסירתכ .ץוח יפלכ הנופ לוגע ןגמ ריכזמה , רומקה
ןכרע .ןגמ תטילב ןושאר טבמב תוריכזמ ןהו הכ דע ולגתה
וכילשה םהו םירבקה ידדוש יניעב תחפ הארנה לככ היה
ילכ שמשל ידכמ תוקד ןהו מ״ס 20–כ תוחלצה רטוק .ןתוא
ןטק רוח ןלוכב .ברה ןוימדה תורמל ,םייתלצמ תומדב הניגנ
ילכב השענש ןיבו תונלשרב ררוחש ןיב , תחלצה זכרמב
.הרהבוה םרט ,לילעב ישומיש–אלה ,רוחה תרטמ .םיאתמ
יתרתיא הכ דעו יגולואכראה אצממב ידמל תורידנ תוחלצה
–תיבב תוקיתעה תושר ינסחמב וז ןיעמ דבלב תחא תחלצ
אלב ךא תוהז טעמכ תוחלצ המכ .עודי אל הרוקמ ךא ,שמש
ןמ דחאב ץע ןורא ידירשל ביבסמ ןרתאב והוז ןזכרמב רוח
.ןדריבש הליבאב םיימורה םירבקה
ףכואה ךרואל הרובק ינבמו םואלוזואמ
,אתיסוס לש הפכוא ךרואלש תורבקה תיב רקחנ הנושארל
.ישארה ריעה רעש לא תישארה ךרדה הללסנ וכרואלש
ףשחנ םיגפוקרסהו םיבוצחה תותקשה ירבק הדשל םורדמ
לש יחרזמה ודצב םקוממ אוה . םואלוזואמ ואולמב טעמכ
תורבקה תיב לש הרודסה היינבה תינכתמ קלח , ףכואה
ודצל םיקשונ תותקשה ירבק ןיבמ םיינופצה .ףכואה ךרואלש
הלגתנ אל הכ דעו ףכואה זכרמב בצחנש ריפחה לש ימורדה
,ריעה לש יחרזמה רעשה ןוויכל ,ריפחל רבעמ דחא רבק ולו
םיתמה ריע ןיב דח ץיח שמשמ ריפחה .׳מ 200–כ קחרמ
לובג וב ואר אתיסוס יבשותש ןכתיי טלחהבו םייחה ריעל
.התביבסו ריעה ןיב ינחלופ
אוה ;תלזבב תחבושמ תיזג תיינב ולוכ יונב םואלוזואמה
ומוק יתש לעב היה אוה .׳מ 7.5–כ ויתועלצ ךרואו עובר
בטיה םירכינ ןיידע וידירשש ןורמק לע האשינ לעה–תמוק
התייה איה .עקרקה תמוק לש ימורדהו ינופצה תוריקב
לכ יניעל חטשה ינפ לעמ הטלבו האשנתהו הבוציעב הרישע
וז המוק .החרזמ וכרדב הינפ לע ףלח וא ריעל ליפעהש ימ
הלש יברעמה ריקה .הפי הדרש עקרקה תמוק ךא ,הדרש אל
עורק עקרקה תמוק לא חתפה .׳מ 2.3 - והבוג אולמל דרש
,ורתאב הלגתנ ןבא יושע לוענמ .הנבמה לש ינופצה ריקב
יושעה חירבה קר רסחו ,תיברעמה חתפה תזוזמב עקשב ןותנ
תמוק יולימב ורתוא םידחא םיסכמו םיגפוקרס ירבש .תכתמ
דחא לע .תלזבה עלס תא התסיכש חיטה תפצר לעו עקרקה
וידירש ורתונ ,הכ דע רתוא וקלח קרש ,םיגפוקרסה יסכממ
,המער רוטע היראה לש ושאר .הסכמה לע ןכור הירא לש
.הדרש אל תינמיה וניע קרו ויבינ ןיבמ תבברתשמ ונושל
,גפוקרסה הסכמ לע תוחנה ,היראה לש וילגרמ םיקלח
תחא הדיחיכ ולסופ גפוקרסה הסכמו היראה .ןה ףא ורתוא
יכ הארנ .הריהב המוח ריג ןבאב תחבושמ לוסיפ תכאלמב
.םיימוקמ םניא לוסיפה תכאלמו םלגה רמוח
תרדס התלגתנ םואלוזואמה לש ינופצה ריקל ץוחמ
תוילוח :חבושמ בוציעב םייושע תלזבמ םיילכירדא םיטירפ
תרתוכו םיתתס יוות תואשונה הזוחא תינויא הנמוא לש
לש לע–תמוקל םיכייש הלא םיטירפ .תינויא הנמוא תניפ
הלגתנ וללה םיטירפה ןמ דחא אל ףאש רחאמ ,םואלוזואמ
לחנ תיתחתב ולגתנ םיפסונ םיטירפו ,ומצע הנבמה ךותב
הנבמל םיכייש םה יכ ןוחטיב לכ ןיא ,חרזממ רתוחה העונ
.דרש אלש ךומס םואלוזואמל םכיישל שי ילואו ,רפחנש
׳בה האמה יהלשל תכראותמ םואלוזואמה תמקה
׳דה תישאר-׳גה תואמב התייה וב הרובקה רקיעו הריפסל
.׳וה האמל דע דקפתל ךישממ הנבמה דועב הריפסל
,אתיסוס ףכוא ךרואל ונבנש האלוזואמה ןמ דחא קר והז
ךרואל .ריעה ירישע רובעב ,תישארה ךרדה ןמ קחרה אל
ינבא תוריק רבכמ הז והוז , החרזממו ךרדל דומצ , ףכואה
.ןזכרמב סג זיזו בחר םיילוש תותיס תולעב ,ריגמ תולודג תיזג
היינב ןבאה בוציע ןונגסו היינבה ןפוא םיריכזמ ןושאר טבמב
אובמל ךומס םינבמה םוקימ .תיאנומשח וא תיטסינלה
רבודמ יכ ,עיצהל זועמ ׳צל ומרג אתיסוס לש הפכואל
רבדה ןיא יכ המדנ םלואו ,םיימדק הנגה ילדגמב וא רעשב
ונבנ דחא רטמכ לש חוורמ םהיניבש םינבמ הרשעכ .ךכ
וז היינב תינכת מ 65–כ ךרואל ,ךרדה לש יחרזמה הדצב
.יאבצ–יתנגה יפוא ילעב םינבמה תויה תורשפא תא תלטבמ
ונונגסב ,ותינכתב דיחא ,הרובקל היינב לעפמ והזש הארנ
ילדגמ םיריכזמה הרובק ינבמ לש וז העפות .ותמקה ןמזבו
ךרדה דצב אתיסוס תונוטלש ידיב ונבנ הארנה לככש ,הרובק
.בחרמב תידוחיי איה ,הירישעל ורכמנו ריעה לא תישארה
תכעוד תיימוא הרייעל סילופמ
749 תנש לש המדאה שערב םנמא הילע אב אתיסוס לש הצק
התכיעדש רבתסה תונורחאה הריפחה תונועב ךא ,הריפסל
הייסנכה .תיטנזיבה הפוקתה ףוסב ,ןכל םדוק בר ןמז הלחה
רומישה רחאל ,םירבקה תעבג חטשב ולגתנש תשוחנ תוחלצ
17 )2016( 151 תוינומדק
תיטנזיבה הפוקתה ףוסב הפירשב הברחש ,תיברעמ–םורדה
תחא איה ,רחא הנבמ לכ החטשב הנביי וא םקושתש ילב
התלגתה יברעמה םירוגמה עבורמ עטקב .ךכל תויודעה
.תיימואה הפוקתה ךלהמב הרודס השיטנ לש העפות
אלב ״םיפצ תוריק״ב תנייפואמ אתיסוסב תיימואה היינבה
םייבועו תוריקה תיינבב תודיחאה רסוח .תודוסיל סוסיב לכ
תוריקה תבילב הטילמ ירמוחב בר שומיש ץליא הנתשמה
.ותוכיאב דורי היה הטילמה רמוח ךא ,תוריקה ינפב דוחייבו
ריעה זכרמב םיירוביצ היינב ילולכמ ומצמוצ וז הפוקתב
תא ריכזהל שי הלא ןיב . היישעת ילולכמל וכפהנ םקלחו
–ןופצה הייסנכל ןופצמו םורדמ הנבנש לודגה דבה תיב
תיב ,םורופל חרזמ–ןופצמ הייפאה ירונת לולכמ תא ,תיברעמ
תכרעמ ףאש ןכתיי ,ךכל ףסונ .דועו ,הלרדתקל םורדמ דבה
,מ״ק 24–כ הכרואש ,ריעה לש תמסרופמה םימה תקפסא
המאתהב רבודמ ןיא .הריפסל ׳חה האמב רבכ הלעפ אל ללכ
לש םינוש םיקלח לש השיטנב אלא ,בושייה ינפ יונישב וא
תוטלתשה ףוסבלו ,היינבה ביטבו הייסולכואב הדירי ,ריעה
.םייזכרמ םיירוביצ םיחטש לע היישעת ינקתמו טרפה
דוע התייה אל הריפסל ׳חה האמה תישארב רבכש המוד
הרוכבה תרבעה .תכעוד הרייע אלא סילופ אתיסוס–סופיה
הריבל הירבט תכיפהו החרזממש קיפאל ןלוגה םורדב
םייטילופואגה םינתשמה ויה ןדרוא–לא דנו׳ג לש תיימואה
749 תנש לש המדאה שער .הכיעדה תא ונייצש םיירקיעה
תרחבנ תורפס
)אתיסוס( סופיה–היכויטנא לש תיאבצה הרוטקטיכראה״ ,גרבנזיא ׳מ
ריע דע םירצונ לדגממ ,)ךרוע( םעיבא ׳מ :ךותב ,״תימורה הפוקתב
תרנכ ,ל״הצ דעו םינענכהמ ץראה ןופצב תודוצמו םירצבמצבמ
.130-113 ׳מע ,2015
ותב ,״אתיסוס–סופיה םוחתב תויטסינלה הרימש תוידצמ״ ,זועמ א״צ
תודוצמו םירצבמ :רצבמ ריע דע םירצונ לדגממ , )ךרוע( םעיבא ׳מ
.86-75 ׳מע ,2015 תרנכ ,ל״הצ דעו םינענכהמ ץראה ןופצב
׳מע , )2011( 141 תוינומדק ,״אתיסוסב ףשחנ רשא ןואידואה״ ,ל״גס ׳א
.48-45
הריפח תונוע שמח ,סילופקדב רשא אתיסוס״ ,גרבנזיא ׳מו ל״גס ׳א
.29-15 ׳מע ,)2005( 129 תוינומדק ,״תונושאר
M. Eisenberg, M. Burdajewicz, and M. Schuler, Hippos (Sussita)
of the Decapolis: The First Twelve Seasons of Excavations
(2000 –2011), Vol. II, Haifa, 2016 (forthcoming).
E.W. Marsden, Greek and Roman Artillery: Historical Development,
Oxford 1969.
Philo of Byzantium, Poliorketika, in: A.W. Lawrence, Greek Aims in
Fortification (English trans.), Oxford 1979, pp. 75–107.
A. Segal, M. Eisenberg, J. Młynarczyk, M. Burdajewicz, and M.
Schuler, Hippos (Sussita) of the Decapolis: The First Twelve
Seasons of Excavations (200 0–2011), Vol. I, Haifa 2014.
, )םיידוהיה תורוקמב ארקנ אוהש יפכ ״תיעיבש שער״(
איבהש ןורחאה שקה תניחבב היה ,ריעה תא בירחהש
.דוע הבשוי אל הירחאש ,תטלחומה התשיטנל
הניפ תנמוא תרתוכ לע תנעשנ תחלשמ תרבח .ב ;)הירטמרגוטופ( ברעמ ןוויכל טבמ ,ףכואה לש יחרזמה וקלחב הנבנש םואלוזואמה .א
םיגפוקרסה יסכממ דחא לע בצוע רשא ריג ןבאב ףלוגמ הירא שאר .ג ;םירחא םיילכירדא םיטירפל ךומס תלזבב ביהרמ בוציעב תינויא
םואלוזואמב ולגתנש
... See the chronology section below for further discussion on the large bossed ashlars. 20 Eisenberg 2016bEisenberg , 16, 2020 For a brief description of Hippos and its excavations untill 2019, see Eisenberg 2019a. 22 During 2020, the 21st season of excavations was conducted at Hippos (four weeks in June-July 2020). ...
Article
In the Roman world a wide variety of funerary architecture was erected along the access roads of cities to catch the eye of passersby. In Hippos (Sussita in Aramaic) of the Decapolis, the most notable funerary structures stood along the city's main approach within the Saddle Necropolis. The most distinctive elements of the necropolis's architectural remains were a series of 13 large funerary podia-the focus of the 2020 excavations. The Hippos podia are unique in the Roman world, in their dating, their architecture, and their multiplicity. The architectural design of this series of structures may be the first evidence of necropolis planning and erection of funerary monuments by the polis itself within the Roman world. The article describes the freshly exposed Hippos podia, proposes reasoning for the choice of this particular type of construction, and analyzes similar funerary structures throughout the Roman world, with emphasis on the Roman East, where sarcophagi were widespread.
... (Segal 2014a: 65-85;Eisenberg 2016;Kapitaikin 2018). Large areas have been revealed in excavations but clean contexts with well-dated ceramic assemblages from the Roman period are few, most likely due to the continued occupation of the same areas in later periods. ...
Article
In this article we explore interregional trade at the polis of Antiochia Hippos during the Roman period. The discovery of chronologically well-defined Roman-period ceramic assemblages at the site provides an opportunity for a diachronic study of Roman period commerce between Hippos, the only polis in the southern Golan, and the neighbouring Galilee. Results of micromorphological analysis of common Roman period kitchenware indicate that while in the Early Roman period most of the Kefar Hananya types found at Hippos were imported from the Galilee, by the Late Roman period, most of the Kefar Hananya types found there were produced locally in the Golan.
... Among these were a large bakery southeast of the temenos, an olive press south of the Cathedral, and large areas of the above-mentioned temenos. See : Eisenberg 2016;Segal, Hippos Summary Report I, p. 80-85;Segal, Hippos 2007, p. 19-22, figs. 22-26. ...
Chapter
Full-text available
Hippos became the seat of a bishopric as early as the mid‑4th century CE. Judging by at least seven churches that were built at the site, most of which continued to function deep into the Early Islamic Period, Christians were the dominant inhabitants at Hippos until the full abandonment of the city following the 749 CE earthquake.1 Hence, it is not surprising to find winery installations in a city like Hippos during the Byzantine and Early Islamic periods. The largest and most complex winery at Hippos, which is at the core of this paper, is located on the northern and southern sides of the Northwest Church Complex.
Chapter
Full-text available
Hippos was a small Graeco-Roman city in Roman Syria-Palaestina; yet, it holds a prominent place in the modern research of Roman provinces thanks to years of orderly exploration, and the state of preservation of its remains. In no other field does it feature more prominently than in the research of basilicae – the basilica of Hippos is one of the only basilicae in the region that has been fully excavated and preserved with high degree of detail. The excavated material and the architectural characteristics reveal that it was erected at the end of the 1st century CE and destroyed in the 363 CE earthquake. High quality stucco and vivid wall paintings of the inner décor, which covered the walls and the basalt colonnades, attest to the elegant look of the basilica’s interior. Some marble architectural fragments point to limited renovations, typical for provincial in-land cities in the 2nd–3rd century CE. The basilica at Hippos almost fully visualizes how this type of building was reproduced outside of the core of the Roman Empire. The short comparative study included in the article not only contextualizes the findings from Hippos, but also reveals a narrative of the regional basilicae – they belonged to the ‘Vitruvian’ and ‘Pompeian’ types, were constructed between the 1st century BCE and the 3rd century CE, and went out of use no later than the 363 CE earthquake.
Article
Masons’ marks, though often not fully documented, interpreted and researched, are well-attested at sites from the Classical periods. This article presents a complete study of masons’ marks from Antiochia Hippos of the Decapolis. The survey of the site yielded 374 Roman-period marks: 359 used for accounts and 15 probably used for indication of assembly order. The presence of masons’ marks on some of the structures at Hippos and other Roman-period sites in Syria-Palaestina points to details of the organization of work. The marks show chronological dependency, and consequently can be used to indicate relative and even absolute dating.
Historical Development, Oxford‫.‬ Philo of Byzantium, Poliorketika
  • Roman Artillery
E.W.‫‬Marsden,‫‬Greek and Roman Artillery: Historical Development, Oxford‫.‬ Philo of Byzantium, Poliorketika, in: A.W.‫‬Lawrence, Greek Aims in Fortification‫(‬English‫‬trans.),‫‬Oxford‫,‬pp.‫.0-‬