Raw DataPDF Available

מטעני המתכת בחופי ישראל בתקופת הברונזה

Authors:

Abstract

הוגש במסגרת הקורס ציוויליזציות ימיות א’ בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה
ינעטמ תכתמ יפוחב לארשי ןדיעב הזנורבה
1
יש שמש
2
ךרואל תעוצר ףוחה לש למרכה שי כ 22ידירש תוניפס תפוקתמ שש ,הזנורבה ןכותמ תוליכמ
ןעטמ לש יליטמ םיאצממה .תכתמ םידמלמ ונתוא לע רחסמה ימיה תוכתמב יפוחל לארשי
התואב .הפוקת
רשאכ אצמנ רתא העיבט לש תניפס ץע תפוקתמ בורל ,הזנורבה ואצמי םוקמב קר יצפח
ןבא תכתמו רשא ,(םילכ ,םיליטמ ,םינגוע) ודרש תא יפלא םינשה זאמ םינגועה .העקש
םייושע בורל ןבאמ ריג הרוקמ) אל םתרוצ ,(עודי תיעוביר םהבו רוח תרישקל יפל .לבחה
לדוג לקשמו ןגועה ןתינ רעשל המ היה לדוג םיליטמה .הניפסה םיעיגמ תורוצב ,תונוש
תוכתממ תוצופנה שומישב התואב תרפוע ,תשוחנ :הפוקת .לידבו
תא רוקמ הניפסה הדעומו ןתינ רעשל חותינמ ובכרה .םיאצממה ימיכה לש ליטמה לוכי זמרל
לע םוקמ ותיירכ תובותכ .ותקיציו םינמיסו גוסו םילכה ואצמנש האוושהב םילכל ואצמנש לע
השביה םילוכי עיבצהל לע אצומ .הניפסה
רואל םיאצממה ופסאנש דע הכ ןתינ טטרשל תא יביתנ רחסמה ימיה תוכתמב ןיב לארשי
ןופצל ברעמו םיה רחסמה .ןוכיתה חרזמל םורדלו היה ובורב רחסמה .השביב היה ןמ םתסה
ןיב תורכמה ירוזאל (הילגנא ,דרפס ,היקרוט ,ןיסירפק ,הינידרס ,ןדרי ,ענמת) שוקיבה
הקירפאב היסאו ףופכב ,ךופהו גוסל תכתמה רסחש ותואב .רוזא
1
Galili .E, Gale .N, Rosen .B. 2011: Bronze Age Metal Cargoes off the Israeli Coast, in: Skyllis 2 pp 64-73
2
יש גוחה ,שמש תויצזיליוויצל תטיסרבינוא ,תוימי הפיח shandsh@zahav.net.il
1
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.