BookPDF Available

Abstract and Figures

Arkitektur formidler informasjon om hvem vi er og hvor vi hører hjemme. Bygninger og steder skaper og symboliserer identiteter og forskjeller mellom mennesker. Asylmottakenes arkitektur gjør derfor ikke bare noe med beboernes livskvalitet og selvforståelse, den påvirker også andres oppfatninger av og relasjoner til beboerne. Omgivelsene kan enten vanskeliggjøre eller lette asylsøkeres hverdagsliv i ventetiden. Utformingen av mottaket kan påvirke konfliktnivået og beboernes helsesituasjon, og beliggenheten har betydning for asylsøkernes muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet. Målet med dette heftet er å bidra til å sikre grunnleggende bokvaliteter i norske asylmottak. Heftet skal gi grunnlag for å ta riktige valg ved etablering og tilsyn av mottak gjennom å tydeliggjøre hvilke kvaliteter ved de fysiske omgivelsene i mottakene som kan skape en verdig livssituasjon uavhengig av om beboerne skal forberedes på integrering eller retur. I tillegg er håpet at eksemplene som trekkes fram vil inspirere de som arbeider i bransjen til å få det beste ut av de eksisterende rammene, finne egnet bygningsmasse eller planlegge ny, og få til gode samarbeidsprosesser med andre involverte aktører.
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
Bokvalitet i asylmottak
En veileder
Eli Støa
Åshild Lappegard Hauge
Karine Denizou
Ragne Øwre Thorshaug
Anne Sigfrid Grønseth
© NTNU - Fakultet for arkitektur og billedkunst
ISBN 978-82-7551-118-6
Foto omslag
Makers´ Hub Oslo
Karine Denizou
Grafisk formgiving
Erika Henriksson
Anders Gunleiksrud
Ole Tolstad
Trykk
Skipnes Kommunikasjon AS
2016
Opplag
500
Finansiering
Produksjonen av heftet er støttet av
Norges Forskningsråd (prosjektnummer 213091)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Bokvalitet i asylmottak
En veileder
Eli Støa
Åshild Lappegard Hauge
Karine Denizou
Ragne Øwre Thorshaug
Anne Sigfrid Grønseth
2
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Innhold
Forord 4
Innledning 5
Mål 5
Målgruppe 5
Tema 5
Del 1. Identet og deltakelse 9
Skape en posiv identet hos beboerne 11
Integrering og deltakelse 13
Selvstendighet og ansvar for eget hverdagsliv 15
Oppsummering – Del 1 15
Del 2. Rom for akviteter 17
Midlerdige hjem 19
Utearealer 19
Felles oppholdsrom og akvitetsrom 19
Mellomrom 21
Lekerom 21
Kontemplasjonsrom 23
Rom for lekselesing og studier 23
Kjøkken 23
Toale og bad 24
Vaskerom og bøeko 24
Tilgjengelighet for personer med nedsa funksjonsevne 24
Oppsummering – Del 2 25
3
Del 3. Privatliv, trygghet og helse 27
Sårbarhet 29
Privatliv 29
Trygghet 33
Sikkerhet 35
Fysisk helse 37
Oppsummering – Del 3 39
Del 4. Planlegging, vedlikehold og eerbruk 41
Planlegging og etablering 43
Vedlikehold og dri 47
Langsikghet og eerbruk 48
Oppsummering - Del 4 49
Vedlegg: Gjeldende lover og regler som har betydning for
etablering og dri av moak 50
Referanser 52
4
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Forord

















Eli Støa
Åshild Lappegard Hauge
Karine Denizou
Ragne Øwre Thorshaug
Anne Sigfrid Grønseth

5
Innledning
Innledning
-


-


-




Mål
-




Krav til innkvarteringstilbud2,



-

 -


 


 -

Målgruppe






Tema























1Utlendingsdirektoratet, 2008/2015
2Utlendingsdirektoratet, 2008/2015
3For øvrig vises det l Byggforskserien som har en egen anvisning for «Uorming av
asylmoak» (Byggforskserien) og som inneholder ere anbefalinger.
6
Veileder - bokvalitet i asylmottak
-




















-




4Se: hp://www.udi.no/ord-og-begreper/asylmoak-ulike-typer/
5Hauge et al, 2015
6Brekke og Vevstad, 2007
Eksempler på norske asylmoak
Foto (fra venstre): Sne Glennås, Eli Støa, Arnheiður Ófeigsdór og Ragne Øwre Thorshaug
7
Innledning
Veileder - bokvalitet i asylmottak
8
Del 1. Identitet og deltakelse
9
Del 1
Identet og deltakelse
Hvordan kan mottaket med sin lokalisering og utforming bidra til at asylsøkerne ses som
likeverdige mennesker og selvstendige individer som får beholde sin verdighet og integritet?






Unge asylsøkere maler en av veggene i et fellesrom på Torshov asylmoak i Oslo
Foto: Makers' Hub Oslo
Veileder - bokvalitet i asylmottak
10
Store instusjonslignende bygninger skaper inntrykk av at asylsøkere er klienter, og ikke enkeltmennesker med ulik
bagrunn og forskjellige behov. På denne siden vises eksempler på bolbud som er delvis bru ned i mindre enheter og der
bebyggelsen er integrert i omgivelsene, l venstre i et boligområde, i midten som del av et sykehusområde og l høyre i en
te bysituasjon.
Forholdet l omgivelsene
Prosjektnavn: Todlaw, boliger for funksjonshemmede (2008)
Sted: Duns, Skoland
Arkitekt: Oliver Chapman Architects
Byggherre: Scosh Borders Council, NHS og Berwickshire
Housing Associaon
Foto: Angus Bremner/ Paul Zanre
Mer info: www.oliverchapmanarchitects.com/todlaw-suppor-
ted-housing-duns
Prosjektnavn: Cité de Refuge, boliger for hjemløse (1929)
Arkitekt: Le Corbusier og Pierre Jeanneret
Sted: Paris, Frankrike
Byggherre / eier: Frelsesarméen (Armée du Salut)
Foto: ©FLC 2016
Mer info: www.fondaonlecorbusier.fr
Hjemlige omgivelser
Prosjektet består av 14 boliger for
funksjonshemmede, og er organisert som
en landsby. Hvert hus består av re bolig-
enheter. I llegg er e av husene ta i bruk
l adminstrasjon og fellesarealer. Målet er
at beboerne skal oppleve at de bor og lever
som alle andre.
En del av byen
Midt i Paris ligger Cité de Refuge, som ble
bygget for hjemløse på 1920-tallet. Sente-
ret er drevet av Frelsesarméen og er nylig
rehabilitert. Bygningen inngår i den tee
parisiske byveven, og viser på den måten at
beboerne her lhører byen som alle andre.
Det ligger også en symbolikk i at bygningen
ble uormet av de kjente og banebry-
tende arkitektene Le Corbusier og Pierre
Jeanneret, og at den står fram fra omgivel-
sene med si moderne formspråk, store
glassater og primærfarger. På den måten
gis beboergruppen en posiv identet og
verdighet.
Prosjektnavn: LIVSRUM Rådgivingssenter for krepasienter (2012)
Sted: Næstved, Danmark
Arkitekt: EFFEKT
Byggherre: Realdania, Kræens Bekæmpelse
Foto: ©EFFEKT
Mer info: www.eekt.dk/liv
Menneskelig skala
Som en del av Næstved sykehus på Sjæl-
land, er det bygget et rådgivingssenter for
krepasienter. Bygningen er bru ned i sju
mindre volum som er organisert rundt to
skjermede gårdsrom. Det er lagt vekt på
å skape rom og soner som oppleves som
trygge, nære og hjemlige og som dermed
kan bidra l å redusere stress og ubehag
hos mennesker i krevende livssituasjoner.
Del 1. Identitet og deltakelse
11
Skape en posiv identet hos beboerne









Omgivelser som skiller seg ut?




-



8




9





-




-

-

-








7Hauge et al, 2015
8Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015
9Hauge et al, 2015
10Sitat fra en moaksansa, referert i Hauge et al, 2015
Den danske avisen Poliken trykket høsten 2015 en arkitetur-
anmeldelse av tre danske asylmoak. Det følgende er et sitat
fra anmeldelsen, og understreker betydningen av at beboerne
kan påvirke sine omgivelser: ”Centret er for nylig blevet farve-
sat med mørke farver af lilla i salen, bordeaux i ankomsthallen
og forskellige grå nuancer på værelsesgangene, samdig med
at man har valgt et klart hierarki i skiltning og udsmykning.
[..] Den særlige farvesætning og skiltning skyldes ikke en
luksuriøs ekstrabevilling. Den er taget ud af centrets alminde-
lige vedligeholdelsesbudget. Projektet er udtænkt af centrets
leder, Michael Vinther, sammen med en dligere medarbejder,
Frederik Lindskov, som har udført det sammen med beboerne.
[..].. værdien i at give beboerne ejerskab over udsmykningen er
ikke l at tage fejl af og heller ikke, at ideen er udført i overens-
stemmelse med husets arkitektur.
Ifølge Michael Vinther har det ha en overraskende stor eekt.
Ikke mindst i ankomsthallen, hvor de vigge informaoner
modtages. Det har betydet en nedgang på 60 procent i det,
man kalder ulsigtede hændelser, hvor frustraoner bryder
løs.” (fra Poliken.dk 13.09.2015)
Veileder - bokvalitet i asylmottak
12
Påvirkningsmuligheter
Hvordan vil vi ha det rundt oss?
Beboere på Torshov moak i Oslo har delta
i idedugnader og bli enige om hvordan
de kan forbedre sine fysiske omgivelser. Et
av ltakene var å male en av veggene i en
felles oppholdsstue. Prosjektet var iniert
av gruppen Makers’ Hub som består av to
interiørarkitekter og to arkitekter (tre av
dem studenter), og ble gjennomført i te
samarbeid med beboerne på moaket.
Prosjektnavn: Biblioteket i Kongelunden Asylsenter (2016)
Sted: Dragør, Danmark
Deltakere: Build a Way og Røde Kors i samarbeid med studenter
og beboere
Foto: Bibliotek Kongelunden & Asylbibliotekerne
Mer info: m.facebook.com/asylbibliotek
Prosjektnavn: Maleverksted og idédugnad (2016)
Sted: Torshov asylmoak, Oslo
Iniavtakere: Makers’ Hub
Foto: Makers’ Hub Oslo
Mer info: www.makershuboslo.com
Prosjektnavn: CUCULA - Refugees Company for Cras and Design
(etablert 2014)
Sted: Berlin, Tyskland
Deltakere: Kunstnere og designere i samarbeid med yktninger
Foto: Verena Brüning
Mer info: www.cucula.org
Å komme som asylsøker l et ny land innebærer oe å forlate mye at det som er knyet l ens identet: hjem, familie,
venner og arbeid. Selve asylsøkerprosessen og moakssystemet fører i mange lfeller l en forsterkning av følelsen av å
være identetsløs. Muligheter l å påvirke sine daglige omgivelser kan være et ltak som kan motvirke denne følelsen og
kanskje fungere som en måte å gjenvinne kontroll over eget liv.
Selvbygget bibliotek
Kongelunden asylsenter i Dragør, kk i mars
2015 overlevert 10 000 bøker fra Biblioteks-
center for Integraon ved Statsbiblioteket
i Danmark. Utlånet av bøkene startet i ok-
tober. Samdig begynte beboere, sammen
med studenter og andre frivillige, å plan-
legge og eerhvert bygge et ny bibliotek i
et ledig rom på moaket. Det stod ferdig i
mars 2016. Utlånet foregår en gang i uka og
er kombinert med språktrening, undervis-
ning i kulturforståelse og sosialt samvær.
Urykke seg kunstnerisk
Det tyske prosjektet CUCULA har som
mål å etablere en inkluderende kultur der
asylsøkere kan komme ut av en lstand der
de ser seg selv som klienter eller «oer».
Gjennom å åpne for at yktninger kan
urykke seg praksk og skapende, gis de
en stemme og en mulighet l å påvirke sin
egen situasjon.
Del 1. Identitet og deltakelse
13



-



Integrering og deltakelse

-






-





Lokalisering










-



























11Se bl.a. Barne- ungdoms- og familiedirektoratets neside: hp://www.bufdir.no/uu/
og Direktoratet for byggkvalitet: hp://dibk.no/no/Tema/Universell-Uorming/
12Hauge et al, 2015
«Universell utforming er å utforme produkter og
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten be-
hov for tilpassing og en spesiell utforming» (Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2015)
Symbol på verdighet
Å legge omsorg i uormingen av omgivelsene kan forsterke et budskap om inkludering, toleranse og verdighet. Det gjelder
både måten vi tar vare på kvaliteter i eksisterende bygg og måten nye bygninger blir uormet på. Ved å knye posive
assosiasjoner l den fysiske uormingen av omgivelsene, forsterkes et signal om at beboerne har verdi og er akseptert.
Atmosfære og bygningsdetaljer
I Thaulowsvei i Oslo ligger maleren Thaulows sommervilla fra
1860. I 2004 ble bygningen rehabilitert og bygget om l seks
boliger for rusavhengige. Karakterisske detaljer i den gamle
sveitservillaen er bevart, og har både skapt stolthet og bli ta
godt vare på av beboerne.
Arkitektonisk kvalitet
På Moholt i Trondheim ble det i 2005 bygget seks boliger for dligere
kriminelle og / eller rusavhengige. Tilbudet har få navnet Veiskillet
og kk mye omtale for si moderne, rene urykk, sine store glass-
ater og for bruk av kvalitetsmaterialer både inne og ute. Prosjektet
kk blant annet hedrende omtale ved utdelingen av Statens byg-
geskikkpris i 2007 og ble ldelt Houens Fonds diplom i 2012. Arkitek-
tens intensjon var neopp å bidra l å styrke beboernes verdighet,
blant annet gjennom å gjøre dem synlige i lokalmiljøet.
Prosjektnavn: Thaulowsvei, boliger for rusavhengige (1860 / 2004)
Sted: Majorstua, Oslo
Arkitekt for rehabiliteringen: Arkitektkontoret GASA AS v/Per Monsen
Foto: Karine Denizou
Mer info: www.bymisjon.no/Virksomheter/ByBo---Bymisjonens-boligsatsing/Booppfolging/
Thaulows-vei
Prosjektnavn: Veiskillet, boliger for rusavhengige (2005)
Sted: Moholt, Trondheim
Arkitekt: Bård Helland
Byggherre: Kirkens Bymisjon
Foto: Bård Helland
Mer info: www.bymisjon.no/Virksomheter/Veiskillet-bolig
Veileder - bokvalitet i asylmottak
14
Del 1. Identitet og deltakelse
15
Selvstendighet og ansvar for eget hverdagsliv
De
















-



-
-

13Hauge et al, 2015
14Søholt & Holm, 2010; Berg & Tronstad, 2015
15Utlendingsdirektoratet, 2008
Desentraliserte og sentraliserte moak
Et desentralisert moak har et hovedkontor med administrasjon
for ansae og boliger for asylsøkerne spredt rundt i lokal-
miljøet. Delvis desentraliserte har også noen boliger og felles-
rom i lknytning l hovedkontoret i llegg l desentraliserte
enheter andre steder i byen eller i lokalsamfunnet. De fullt
sentraliserte moakene har kontorer og alle boliger samlet på
campus eller i en instusjons bygning. Om lag tre av re moak
var i 2013 helt eller delvis desentraliserte (Strumse et al, 2016).
16I henhold l Opplæringsloven (§ 7-1) har elever i 2.-10.årstrinn re l gras skyss
dersom de bor mer enn 4 km fra skolen. For elever i 1.årstrinn er grensen for gras
skyss 2 km. UDIs rundskriv RS 2008-035V1, pkt. 5.6 fastseer en avstand på 6 km for
at de skal dekke reiseutgier l norskopplæring (Utlendingsdirektoratet, 2012/2016).
Det er samme avstand som opplæringsloven fastseer for elever på videregående.
Integrering og deltakelse
Selvstendighet og mestring
Skape en posiv identet  -








 


 

-
-

 


-


 
Hvordan kan organisering av moakene og
fysiske omgivelser bidra l å styrke identet og
deltakelse?
Oppsummering - Del 1
Veileder - bokvalitet i asylmottak
16
Del 2. Rom for aktiviteter
17
Del 2
Rom for akviteter
Hvordan kan de fysiske omgivelsene bidra til at beboerne kan ha et aktivt og meningsfullt
hverdagsliv på mottaket? Hvor godt er det tilrettelagt for praktiske gjøremål og i hvilken
grad kan beboerne ha sosial kontakt seg i mellom og med omverdenen?








-

-


Teknobyen studentby, Trondheim (2013). Arkitekt: MEK Architects / LINK Arkitektur
Foto: Miguel de Guzman
Veileder - bokvalitet i asylmottak
18
Steder for fellesskap og uplanlagte akviteter
Å skape rom for sosialt fellesskap og uplanlagte akviteter er en måte å gi beboerne større grad av kontroll over eget liv.
Eksemplene under viser hvordan rom av ulike størrelser og uorming kan tas i bruk.
Mellomrom
En utvidelse av korridoren fungerer som
et sted å møtes, i dee lfelles som felles
arbeidsplass for beboerne i Teknobyen
studentboliger i Trondheim.
Prosjektnavn: Teknobyen Studentboliger (2011)
Sted: Trondheim
Arkitekt: MEK Architects (Madrid) / LINK Arkitektur
Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim
Foto: Miguel de Guzman
Mer info: www.muradoelvira.com/teknobyen-student-housing
Prosjektnavn: Vidarkliniken, privat sykehus (1985)
Sted: Järna, Sverige
Arkitekt: Erik Asmussen
Eier: Selsen Vidarkliniken
Foto: Gunilla Rombo/ Håkan Zäerlund, Asmussens
Arkitektgrupp AB
Mer info: www.vidarkliniken.se/om/om-vidarkliniken/arkitektur
Prosjektnavn: Sharehouse Refugio (2015)
Sted: Berlin, Tyskland
Ansvarlig: Sharehaus Network (Sven Lager & Elke Naters) og Berlin
City Mission (Gerold Vorländer).
Foto: Refugio Sharehouse Berlin
Mer info: hps://sharehaus.net/refugio/
Taket som en ressurs
I Sharehouse Refugio i Berlin bor 20 nyan-
komne yktninger sammen med like mange
tyskere (mange av dem også med immigrant
bakgrunn). Huset skal gi bolig og trygghet i
en overgangsperiode for de som neopp har
kommet l landet. Beboerne får anledning
l å utvikle neverk og ferdigheter, og det
legges vekt på sosiale og prakske fellesak-
viteter. Et eksempel på dee er at taket er
er i ferd med å utvikles l både hage og kafé.
Korridoren som oppholdssted
Sykehuset Vidarkliniken er uormet eer
antropososke prinsipper som innebærer en
vektlegging av å skape rom for ro og velvære.
Arkitektoniske kvaliteter, også i korridoren,
inspirerer l opphold og sosiale møter.
Del 2. Rom for aktiviteter
19
Midlerdige hjem





















-

Utearealer




















Felles oppholdsrom og akvitetsrom
-






Hjem som krisk verdi
Iris Marion Young (2005) argumenterer for at hjem er en
krisk verdi som er grunnleggende vikg for alle mennesker
uanse hvilken situasjonen de benner seg i. Hjem som krisk
verdi har re grunnelementer som bør være allment l-
gjengelig for alle mennesker. Disse verdiene er trygghet, indi-
vidualisering, privatliv og bevaring av egen identet. Trygghet
er vikg fordi alle trenger et sted å være trygge, og ideelt se
skal et hjem være et slikt sted. Individualisering handler om
det å kunne uøre grunnleggende hverdagshandlinger; å ha et
sted hvor du kan organisere livet di og uøre akviteter med
en viss rune og sikkerhet. Privatliv er vikg fordi det handler
om hver enkelts frihet l å kontrollere lgangen l personlig
informasjon og eiendeler. Til sist handler bevaring av egen
identet om reen l å beskye det som er betydningsfullt
for den enkelte. Hjemmet er stedet hvor vi skaper oss selv, og
muligheten l å bevare vårt eget hjem er en vikg del av både
individuell og kollekv identet.
Veileder - bokvalitet i asylmottak
20
Rom for barn
Barn og ungdom trenger tumleplass og steder å uolde seg på, spesielt i moak der de private rommene oe er små og
deles av mange. Eksemplene under viser hvordan rom kan uormes spesielt med tanke på barns behov på oentlige sted-
er, i barnehager, skoler og ungdomssentre. Det behøver ikke nødvendigvis kreve stor plass og mye ressurser, men handler
mest om å utnye de muligheten som nnes i bygningsmassen.
Leken gjenbruk
På et nedlagt industriområde i Stavanger
har avlagte gjenstander og elementer fra
oljeindustrien få ny liv i en lekepark,
planlagt og uormet i samarbeid med
lokale barn og unge.
Rolige nisjer
Når privatrommene gir få muligheter l å
være alene, er det vikg at det nnes andre
trygge steder der barn kan lese, høre på
musikk og leke rolig sammen. Under ser vi
eksempler på hvordan nisjer og rom under
trappen kan utnyes.
Klatring og uoldelsesmuligheter
Tavlevegger som det kan tegnes på, eller
vegger med klatregrep, ribber eller lignen-
de kan være enkle og rimelige ltak som
gir barn (og andre) ekstra uoldelsesmu-
ligheter.
Prosjektnavn: Geopark (2008)
Sted: Stavanger
Arkitekt: Helen & Hard
Byggherre: Stavanger 2008
Foto: Emile Ashley
Mer info: www.helenhard.no/projects/geopark
Prosjektnavn: Idres- og kultursenter for ungdom (2008)
Sted: København, Danmark
Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter & Cebra Arkitekter
Byggherre: Gentoe kommune
Foto: Adam Mørk
Mer info: hp://dortemandrup.dk/lter/Sport/youth-recrea-
on-sports-culture-centre-gersonsvej-gentoe-2008
Prosjektnavn: AN Kindergarten
Sted: Yokohama, Japan
Arkitekt: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
Foto: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
Mer info: www.archdaily.com/781271/an-kindergarten-hibino-
sekkei-plus-youji-no-shiro
Prosjektnavn: Kindergarten 1220 wien (2010)
Sted: Wien, Østerrike
Arkitekt: kirsch ZT gmbh
Foto: Hertha Hurnhaus
Mer info: www.ckirsch.at/kindergarten-1220-wien.html
Prosjektnavn: Akron Boys and Girls Club 2 (2007)
Sted: Akron, Alabama, USA
Arkitekt: Rural Studios
Foto: Timothy Hursley
Mer info: www.ruralstudio.org/projects/akron-boys-girls-club
Del 2. Rom for aktiviteter
21

 Dette










-



















Sambruk


-








Mellomrom

-




-






-






Lekerom




17Hauge et al, 2015
18 Skogøy, 2008
19UDI sller krav l at det skal være barnebase dersom moaket ikke lbyr
barnehageplasser l barn under 4 år (Utlendingsdirektoratet, 2008/2015)
Veileder - bokvalitet i asylmottak
22
Mat og målder
I stedet for å være sosiale og hyggelige rom, blir kjøkken på asylmoak oe steder der det oppstår konikter og der bebo-
erne vil oppholde seg minst mulig. Det henger både sammen med størrelsen og uormingen på rommet og innredningen,
og med hvordan bruken og renholdet organiseres og gjennomføres. Eksemplene under viser hvordan det er mulig å få l
velfungerende kjøkken i boformer der mange bor sammen og deler på fasilitetene.
Prosjektnavn: Teknobyen Studentboliger (2011)
Sted: Trondheim
Arkitekt: MEK Architects (Madrid) / LINK Arkitektur
Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim
Foto: Miguel de Guzman
Mer info: www.muradoelvira.com/teknobyen-student-housing
Prosjektnavn: Tietgenkollegiet (2006)
Sted: København, Danmark
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Byggherre: Fonden Tietgenkollegiet / Nordea Danmark Fonden
Foto: ©Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Mer info: www.ltarkitekter.dk/etgenkollegiet
Prosjektnavn: Vidarkliniken, privat sykehus (1985)
Sted: Järna, Sverige
Arkitekt: Erik Asmussen
Eier: Selsen Vidarkliniken
Foto: Gunilla Rombo/ Håkan Zäerlund, Asmussens Arkitekt-
grupp AB
Mer info: www.vidarkliniken.se/om/om-vidarkliniken/arkitektur
Der 116 studenter deler kjøkken
Alle de 116 beboerne i Teknobyen student-
hus deler på kjøkkenet som ligger i 2.etasje
i bygget. Alle har hvert si kjøleskap og
plass for oppbevaring av tørrmat. Kjøkkenet
har åe arbeidssoner. Et kjøkken av denne
størrelsen krever god organisering og at
alle følger opp retningslinjer for bruk og
renhold.
Kjøkkenet som sosialt rom
I Tietgenkollegiet vender de private rom-
mene utover, mens kjøkken og andre felles-
rom vender inn mot et felles indre uterom.
Kjøkkenet fungerer som sosialt rom for
grupper på 12 studenter. Herfra kan de se
over l andre kjøkken og på den måten kan
fellesskapet i bygningen som helhet styrkes.
Valgfrihet
Mennesker som er i sårbare situasjoner på
grunn av sykdom eller traumaske erfaring-
er, har behov for trygghet og mulighet l
å skjerme seg mot omgivelsene og andre
beboere. Det er vikg at disse beboerne
fri kan velge når og på hvilken måte de
skal være sammen med andre. På sykehu-
set Vidarkliniken, der mindre felleskjøkken
og spiseplasser er plassert på ere steder i
hver etasje, gis stor grad av valgfrihet.
Del 2. Rom for aktiviteter
23
-








Kontemplasjonsrom










Rom for lekselesing og studier






Kjøkken






















En alenemor som bor på en kvinnekorridor på et sentralisert
moak forteller: «Daeren min har neopp lært seg å gå, så om
dagen har jeg fullt opp med å passe på henne. Hun går overalt,
plutselig er hun inne på toaleet, plutselig er hun på kjøkkenet,
og jeg må holde øye med henne hele den. Jeg prøver å lukke
noen dører slik at hun ikke kan gå overalt. Noen dager prøver
jeg å holde henne inne på rommet, men det er så lite, og hun er
så akv. Det blir for trangt. Hvis jeg skal lage mat må jeg bære
alle matvarene i den ene hånden og daeren min i den andre
hånden inn på felleskjøkkenet, og så må jeg lage mat med den
ene hånden og passe daeren min med den andre hånden. Det
går ikke alld så bra, så det er først når daeren min sovner om
kveldene at jeg kan gå på kjøkkenet og lage mat, eller ta en dusj.
Og selv da skynder jeg meg og løper gjennom korridoren og
lbake l rommet for å høre om hun fremdeles sover. Hvis hun
ikke sover, får jeg ikke d l å lage mat den dagen.» (Fra PhD-
spendiats Ragne Øwre Thorshaugs feltarbeid på asyl-
moak i 2015)
Veileder - bokvalitet i asylmottak
24






-





Toale og bad





-


-




Vaskerom og bøeko

-
-







-



Tilgjengelighet for personer med nedsa funk-
sjonsevne

-



-







20 Skogøy, 2008
21 Kielsaa & Berg, 2012
«For synshemmete kan det være vanskelig å orien-
tere seg i bygg som er kronglete å ta seg fram i, og
for hørselshemmete kan det også være utfordrende
å tilbringe hele døgnet i omgivelser som sansemes-
sig ikke er tilrettelagt for dem. For personer med
kognitive lidelser vil mangel på oversikt, mangel på
plass, mangel på forutsigbarhet være utfordringer
som kan forverre deres tilstand» (Kittelsaa & Berg,
2012: 89)
Fellesvaskeri i Tietgenkollegiet, København. Lundgaard & Tranberg Arkitekter (2006)
Foto: Karine Denizou
22 Kielsaa & Berg, 2012
Del 2. Rom for aktiviteter
25
Oppsummering - Del 2
Underholdning og informasjon
Lekselesing og studier
Arbeid / hobbyer
Personlig hygiene
Prakske gjøremål (vaske klær,
rydde, gjøre rent)
Være sammen med andre
beboere
Sosialt kontakt med omverdenen
Lage mat og spise
Lek, rekreasjon og fysisk
akvitet  

D-





 

De
 
 
 -



 
 
D

 
 
 
 

 
D
 
 
D
 

De
Hvordan kan organisering av moakene og fysiske omgivelser skape rom for meningsfulle akviteter?
26
Veileder - bokvalitet i asylmottak
27
Del 3. Privatliv, trygghet og helse
Del 3
Privatliv, trygghet og helse

Hvordan påvirker rommene og bygningen beboernes mentale og fysiske helse?








23 Helgesen et al, 2014
Die Gärtnerei , hageprosjekt i Berlin der asylsøkere og yktninger deltar akvt i dyrking og
høsng (2015). Arkitekt: Raumlabor
Foto: Die Gärtnerei
Private rom
Å kunne skjerme om sin egen privatsfære er et allmennmenneskelig behov. Ideelt se bør alle kunne lbys et eget rom.
Dersom det ikke lar seg gjøre, er det vikg å lete eer løsninger som gjør det mulig at den enkelte likevel kan trekke seg
lbake og ha et visst privatliv. Eksemplene under viser hvordan dee kan gjøres ved bruk av innredning, romdelere og
lignende.
Kompakt innredning og lagring
Studenthyblene i Tietgenkollegiet er med sine 26 m2 større enn de
este rom på asylmoak. De kan likevel være et eksempel l inspi-
rasjon når det gjelder hvordan garderobeskap, hyller og lagringsskuf-
fer er innebygget i den ene langveggen og samdig danner nisjer for
seng og opphold. Garderobeskapet er på hjul og kan fungere som
en romdeler.
Privatliv og eksibilitet
I 2005 ble det bygget en eksperiment-bolig for studenter på Nedre
Elvehavn i Trondheim. Den ble ta i bruk av studenter i et års d før
den ble yet og nå fungerer som en hye på ellet.
Boligen består av et fellesrom på 45 kvadratmeter bygget i massiv-
tre. Tre private «sovebokser» kan yes rundt i fellesrommet og
danne ulike sosiale og romlige sammensllinger som kan endres
over d. Soveboksene fungerer både som møbler i fellesrommet, og
som private soverom.
Prosjektnavn: Tietgenkollegiet (2006)
Sted: København, Danmark
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Byggherre: Fonden Tietgenkollegiet / Nordea Danmark Fonden
Foto: ©Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Mer info: www.ltarkitekter.dk/etgenkollegiet
Prosjektnavn: TreStykker (2005)
Sted: Trondheim, Norge
TreStykker er en uavhengig workshop for arkitektstudenter ved de re arkitektskolene i Norge:
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, Bergen Arkitektskole, Norges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet og NTNU.
Foto: ©Trestykker
Mer info: www.trestykker.com/trestykker-2005
Veileder - bokvalitet i asylmottak
28
29
Del 3. Privatliv, trygghet og helse
Sårbarhet
















Privatliv











Privatrom






Areal











-


24 Brekke, Sveaass & Vevstad, 2010; Sveaass, Vevstad & Brekke, 2012
25 Utlendingsdirektoratet, 2008/2015
26Seeberg, 2009; Seland & Liden, 2011; Lauritsen, 2012; Berg og Tronstad,
2015
27Strumse et al, 2016
Sårbare asylsøkere
Følgende er eksempler på beboere som kan være særlig sår-
bare (Sveaass, Vevstad & Brekke, 2012):
Eldre mennesker
• Barn/enslige mindreårige
• Gravide kvinner
• Aleneforeldre med små barn
• Par med små barn
Ofre for tortur
• Ofre for grov vold
• Ofre for voldtekt
• Ofre for seksuell vold
• Ofre for psykologisk vold
Ofre for menneskehandel
• Ofre for tvangsgie
• Ofre for kjønnslemlestelse
• Lesbiske, homole, bile og transpersoner
• Mennesker med psykisk og fysisk funksjonshemming
• Mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Kronisk fysisk syke
28 Flere europeiske land (Belgia, Hellas, Polen, Sverige og Storbritannia)
har retningslinjer som fastseer minimumsareal per beboer på asylmoak
(EMN, 2014). Hvilke krav som gjelder for de ulike landene er imidlerd
ikke lgjengelig. Kartlegging av faksk areal per person i en rekke EU-land
viser en variasjon mellom 4 og 15 m2 (ibid).
29 Direktoratet for byggkvalitet, 2011
Slle rom
Mange rom er uormet først og fremst for å dekke prakske og fysiologiske behov. Fysiske omgivelser påvirker også men-
tal helse og velbennende. I asylmoak der mange beboere er i en vanskelig livssituasjon, er det spesielt vikg å kunne
lby steder som gir rom for kontemplasjon og sllhet.
Prosjektnavn: Frirom (2013)
Sted: St.Olavs hospital, Trondheim
Arkitekter: Sunniva Huus Nordbø & Maren Storihle Ødegård
Finansiering: Gjensidigeselsen
Foto: Pasi Aalto
Mer info: hp://frirom.no/frirom-st-olavs-hospital
Prosjektnavn: Halden fengsel (2011)
Sted: Halden
Landskapsarkitektur/veg: Asplan Viak AS
Arkitekt: HLM arkitektur & Erik Møller arkitekter
Byggherre: Statsbygg
Foto: Asplan Viak as /v Anna Wathne
Mer info: www.asplanviak.no/prosjekt/10284/
Frirom
På taket l Kvinne- og barnklinikken ved St. Olavs Hospital i
Trondheim ligger en liten spiralformet tre-paviljong. Arkitektene
har jobbet med å skape en atomsfære av trygghet og ro der
pårørerende av kresyke barn kan trekke seg lbake og samle
kreer.
Kontakt med naturen
En enkel benk, plassert alene i furuskogen, kan gi beboerne innen-
for murene i Halden fengsel et sårt ltrengt pusterom. Her er det
mulig å nyte lave solstråler om våren og høre suset av trekronene
og andre lyder fra naturen. Med li omtanke og kreavitet kan det
etableres steder utendørs der man kan være alene eller sammen
med noen få andre som man kjenner og bryr seg om.
Veileder - bokvalitet i asylmottak
30
31
Del 3. Privatliv, trygghet og helse










Uorming, innredning og møblering






























-



Lagringsplass
T






Enerom




30 I henhold l informasjon gi fra DiBK (personlig kommunikasjon,
07.03.2016), er anbefalingen på 7 m² basert på et minimumsvolum på 15
m3 som var gjeldende norm i norske forskrier fram l 2010. Dee var
igjen i henhold l normer utarbeidet av overlege Axel Holst allerede på
sluen av 1800-tallet lsa at hver person bør ha 15 m3 lu l disposisjon
(Schmidt & Guu, 2012)
Aktuelle normer for boareal i Norge:
• Husbankens minstestandard (som gjaldt fram l 2005)
anbefalte 8-10 m2 som et minimums areal for soverom
(Husbanken, 1994).
• Normer for trangboddhet: Ifølge Stassk sentralbyrå
er en bolig trangbodd når den har færre beboelsesrom
enn antall beboere eller at enslige kun disponerer e
rom (Stassk sentralbyrå, 2013). «Oslohelsa» denerer
trangbodde boliger som boliger med mindre enn 20 m2/
beboer (Oslo kommune, 2014), dvs. lsvarende normen
for studentboliger.
• Normer for studentboliger (i hht Husbankens lskudds-
regler): BRA per hybelenhet, (inkl. andel av fellesarealer)
bør normalt ikke være under 20 m² (Husbanken, 2015). En
hybelenhet regnes her for en person.
31 Hauge et al, 2015; Strumse et al, 2016
Å ta i bruk uterom
Utendørsakviteter har en rekke posive helseeekter. Dersom det nnes muligheter for å dyrke mat eller å ta i bruk l-
gjengelige ressurser på tomta, kan dee også skape sosiale kontaktpunkter mot lokalsamfunnet.
Eplehøsng på Torshov
Hver høst engasjeres beboerne på Torshov moak i eplehøst-
ingen. Ved hjelp av en biljekk og noen stålbøer har en av de
ansae laget en enkel eplepresse som de bruker l å lage sin egen
eplejuice. Det handler om å gjøre mest mulig ut av de ressursene
som nnes på stedet.
Felleshage
I Berlin har yktninger og asylsøkere rehabilitert eldre bygninger
på en nedlagt gravplass og etablert en felleshage. Der lærer de
seg å opparbeide jorden, plante og høste. Samdig får de under-
visning av frivillige i språk og kunnskap om det tyske samfunnet.
Prosjektet er iniert av arkitektkontoret Raumlabor, den protes-
tanske kirken og ungdomskultursenteret Schlesische27. Mange
av yktningene har kunnskap og erfaringer som kommer l god
nye i prosjektet.
Prosjektnavn: Site report on Asylum and Shelter Provisions in Torshov, Oslo (2015)
Sted: Oslo
Arkitekt: Eriksen & Skajaa Arkitekter
Oppdragsgiver: Oslo Arkitekturtriennale
Foto: Eriksen Skajaa Arkitekter/ Flimmer Film, foto: Christer Fasmer
Mer info: hps://vimeo.com/159261833 | hp://oslotriennale.no/torshov
Prosjektnavn: Die Gärtnerei (2015)
Sted: Berlin, Tyskland
Arkitekt: Raumlabor
Samarbeidspartnere: Youth-Art-Culture Schlesische27, og den protestanske kirken
Foto: Die Gärtnerei
Mer info: hp://raumlabor.net/die-gaertnerei
Veileder - bokvalitet i asylmottak
32
33
Del 3. Privatliv, trygghet og helse











Familier med barn

-












Skjerming og kontroll
-




















Steder å være alene











Trygghet




-
-



32 Young, 2005
33 Ferguson et al, 2013; Evans, 2006
34 Berg & Tronstad, 2015
35 Sveaass & Johansen, 2006
36 Sveaass & Johansen, 2006; Varvin, 2015
Veileder - bokvalitet i asylmottak
34
Robuste materialer
Hvis man har et langsikg perspekv på et bygge- eller oppussingsprosjekt, kan det
lønne seg å investere i solide materialer som tåler hard bruk og stadig skiende beboere.
Betong, stål, eikeparke og teglstein er eksempler på slike materialer. Med omsorgsfull
detaljering og uørelse kan også røe materialer gi en hjemlig atmosfære.
Materialbruk og overater
Boliger for asylsøkere er utsa for stor slitasje siden mange mennesker oe deler på begrensede arealer og fordi folk sta-
dig yer inn og ut. Overater og innredning bør derfor være robuste og enkle å vedlikeholde og holde rene, uten at det
går på bekostning av en hjemlig karakter.
Prosjektnavn: Boliger på Svartlamon (2005)
Sted: Trondheim
Arkitekt: Brendeland og Kristoersen
Byggherre: Svartlamon Boligselse
Foto: Jeroen Musch
Mer info: www.bkark.no/projects/svartlamoen-housing
Prosjektnavn: Veiskillet, boliger for rusavhengige (2005)
Sted: Moholt, Trondheim
Arkitekt: Bård Helland
Byggherre: Kirkens Bymisjon
Foto: Bård Helland
Mer info: www.bymisjon.no/Virksomheter/Veiskillet-bolig
Prosjektnavn: de Lork, boliger for mentalt syke (2014)
Sted: Brussel
Arkitekt: 51N4E
Byggherre: De Lork vzw
Foto: Filip Dujardin
Mer info: www.51n4e.com/project/de-lork
Massivtre
Overater i tre har en varm karakter som
gjør at det egner seg særlig godt i boliger.
Det er dessuten robust i den forstand at
det tåler inngrep. Beboerne kan henge opp
bilder, see opp hyller og annet, uten at
det går ut over helheten.
35
Del 3. Privatliv, trygghet og helse
37 Strumse et al, 2016
38 Valenta, 2012
39 Hauge et al, 2015
40 Valenta, 2012; Hauge et al, 2015
41 Skogøy, 2008
42 Skogøy, 2008
43 I følge Strumse et al (2016) har mer enn 95 % av moakene egne opp-
holdsrom for kvinner, og over 80 % har egne avdelinger for kvinner
44 Skogøy, 2008: 53
45 Berg & Tronstad, 2015
46 Berg og Sveaass, 2005
47 Berg & Tronstad, 2015























Trygghet mot overgrep og vold







-
















-





-

-
-
-






Sikkerhet
-



Veileder - bokvalitet i asylmottak
36
Skjerming mot lys og innsyn
De lyse nordiske sommerneene kan oe
bidra l å forsterke søvnproblemer, og det
er derfor vikg å kunne gjøre soverommet
så mørkt som mulig om naen.
Mange vil dessuten ha behov for å kunne
skjerme seg mot innsyn fra forbipasserende.
Kreave løsninger, som dee bambuse-
verket på Veiskillet i Trondheim, kan fungere
som en skjerming, samdig som det sildrer
lyset og skaper en spesiell atmosfære i rom-
met.
En utvidelse av rommet
I små private rom kan ekstra takhøyde og
store glassater bidra l at rommet føles
mindre trangt. Denne hybelen i et bokollek-
v for ungdom på Svartlamon i Trondheim,
har et gulvareal på 1,5 x 4,2 meter (6,3 m²).
Et vindu fra gulv l tak utgjør den ene kort-
veggen. Taket skrår fra ca 4 m innerst l 4,5
m ved yerveggen. De este beboerne har
bygget en sovehems over døra i den indre
delen av rommet. De små soverommene
frigjør et større fellesareal i kollekvet.
Helsefremmende boliger
I dee prosjektet har målet vært å skape
omgivelser for psykisk utviklingshem-
mede som gir dem ro og trygghet. Hvert
beboerrom har to oppskalerte vinduer som
vender i forskjellige retninger. Det gir i følge
arkitekten en rikere atmosfære med ulike
lysforhold og ere typer utsikt.
Dagslys og utsikt
Det er velkjent at dagslys har en helsebringende eekt. I llegg kan det å ha utsyn mot naturen eller et bylandskap gi
mulighet l å følge med på det som skjer utenfor moaket og l å ha noe å hvile øynene på.
Prosjektnavn: Huis aan’t Laar, boliger for psykisk utviklingshem-
met ungdom (2012)
Sted: Zoersel, Belgia
Arkitekt: N51E4
Byggherre: Vzw Monnikenheide
Foto: Filip Dujardin
Plan: hp://www.archdaily.com/302992/huis-aan-t-laar-51n4e
Mer info: www.51n4e.com/project/huis-aant-laar
Prosjektnavn: Boliger på Svartlamon (2005)
Sted: Trondheim
Arkitekt: Brendeland og Kristoersen
Byggherre: Svartlamon Boligselse
Foto: Johan Fowelin
Mer info: www.bkark.no/projects/svartlamoen-housing
Prosjektnavn: Veiskillet, boliger for rusavhengige (2005)
Sted: Moholt, Trondheim
Arkitekt: Bård Helland
Byggherre: Kirkens Bymisjon
Foto: Bård Helland
Mer info: www.bymisjon.no/Virksomheter/Veiskillet-bolig
37
Del 3. Privatliv, trygghet og helse
48 Norsk Brannvernforening, 2010
49 Utlendingsdirektoratet, 2008/20
50 Bakke , 2014; Folkehelseinstuet, 2013; Hauge et al, 2015
51 Direktoratet for byggkvalitet, 2011. Se TEK 10, §13
-



Brann
-
-

-



-









Fysisk helse




Inneklima
-


















Akuskk








Ivaretakelse av inneklima i drisperioden – informasjon og
opplæring
Asylsøkere vil ha høyst forskjellige forutsetninger for å bruke
og delta i dri og vedlikehold av en bolig slik at inneklima og
andre kvaliteter ivaretas. Det er derfor vesentlig å gi lstrekke-
lig informasjon og opplæring. Områder som bør dekkes:
• Bruk og regulering av oppvarmingssystem
• Behovet for venlasjon og bruk av venlasjonsmuligheter,
inkludert vindusluing
• Egnede rengjøringsmetoder for de materialene som er
brukt
• Bruk av våtrom og andre sanitærinstallasjoner for å unngå
skader
Røyking og annen forurensning inne
Spesielle hensyn
52 Fyrhi, 2012; Miljødirektoratet, 2014
38
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Oppvarming









Dagslys




Lukvalitet og venlasjon




-


-

Eksempler på gode dagslyssituasjoner fra moak
Foto fra venstre: Karine Denizou, Eli Støa
53 Berg og Tronstad, 2015
54 Sosial- og helsedirektoratet, 2003
39
Del 3. Privatliv, trygghet og helse
55 I henhold l Opplæringsloven (§ 7-1) har elever som har særlig farlig
eller vanskelig skolevei re l gras skyss uavhengig av veilengden.
Sunt inneklima
Trygghet
Sikkerhet
 
D





 


 






 
De-


 



Privatliv
Hvordan kan organisering av moakene og fysiske omgivelser bidra l å sikre beboernes privatliv,
trygghet og helse?
Oppsummering – Del 3
Veileder - bokvalitet i asylmottak
40
Del 4. Planlegging, vedlikehold og etablering
41
Del 4
Planlegging, vedlikhold og eerbruk
Hvilke prosesser kan bidra til større grad av langsiktighet og dermed større muligheter
for å legge inn bygningsmessige kvaliteter?
-


-





56 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015: 5
Felles spiserom i Vinzirast, bofellesskap for studenter og hjemløse i Wien (2013). Arkitekt:
Gaupenraub +/-
Foto: Kurt Kuball
Veileder - bokvalitet i asylmottak
42
Midlerdige boliger
For å avhjelpe det skiende behovet for boliger for asylsøkere og yktninger kan det være en løsning å benye midler-
dige boligmoduler. Erfaring lsier likevel at midlerdige løsninger har en tendens l å bli relavt permanente. Det er
derfor vikg å sikre grunnleggende kvaliteter også her.
Prosjektnavn: B-Camp bolig- og arbeidsfellesskap (2004)
Sted: Stavanger
Arkitekt: Helen & Hard
Byggherre: Helen & Hard
Foto: Helen & Hard
Mer info: www.helenhard.no/projects/b_camp
Prosjektnavn: Micro Compact Home (prototype: 2002)
Sted: München / London
Arkitekter: horden cherry lee architects london / architektur-
fuchs, munich / haack + höpfner architekten munich
Konsept og utvikling: TU München v/ prof. Richard Horden
Foto: John Hopfner/ Dennis Gilbert
Mer info: www.microcompacthome.com
Prosjektnavn: Ladywell Pop-up village(2016)
Sted: Lewisham, London
Arkitekt: Rogers Srk Harbour + Partners
Byggherre: Lewisham Council
Foto: Rogers Srk Harbour and Partners
Mer info: www.rsh-p.com/projects/place-ladywell/#
Bolig og arbeid
Tolv boligmoduler fra en utdatert oljeplat-
form er ta i bruk og utgjør et kombinert
bolig- og arbeidsfellesskap for arkitektkon-
toret Helen & Hard i Stavanger. Modulene
er forbundet verkalt, og relavt små ar-
ealer er kompensert med 2,7 m takhøyde,
to-plansløsninger og takterrasser. Eksister-
ende sanitæranlegg er gjenbrukt, i legg er
nye, små kjøkken etablert.
Når midlerdig kan bli permanent
I påvente av resultatet av en komplisert
planprosess, har bydelen Lewisham (Lon-
don) vedta å see opp midlerdige
boliger på et område som er under regul-
ering l en framdig bolig- og skoleutbygg-
ing. Det interessante er at boligmodulene
er bygget med en kvalitet som skal gi
en leved på minst 60 år. Målet er at de
midlerdige boligene skal bli starten på en
langsikg fornyelse av bydelen.
Flybare mikrohus
Det er i løpet av de siste årene utviklet en
rekke ulike typer ybare mikrohus. Et
av disse er “Micro compact home” som
ble skapt ved det tekniske universitetet
i München av blant andre professor og
arkitekt Richard Horden. Dee er “alt-i-e”
løsninger som kan plasseres i grupper eller
enkeltvis på ledige tomter.
Del 4. Planlegging, vedlikehold og etablering
43
Planlegging og etablering





-











-

Valg av sentralisert eller desentralisert løsning?









-




-









Etablering av sentralisert moak i eksisterende bygnings-
masse



-








-



Hva slags boliger egner seg for desentraliserte løsninger?






Veileder - bokvalitet i asylmottak
44
Ombygging og eerbruk
De este asylmoak tar i bruk eksisterende bygninger som er bygget for andre formål enn å være moak. To av eksem-
plene under viser hvordan man kan gjenbruke bygninger innenfor et lavt budsje og samdig lføre nye bokvaliteter. Det
tredje eksempelet viser at nybygging av asylmoak kan bli mer realissk dersom man planlegger for mulig eerbruk.
Prosjektnavn: Dronten asylmoak (2011)
Sted: Dronten, Nederland
Arkitekt: Origins Architecture / Jamie van Leede
Byggherre: Central Agency for the Recepon of Asylum Seekers
(COA)
Foto: Karine Denizoe
Mer info: www.oasd.nl/projects/asielzoekerscentrum-dronte
Prosjektnavn: Vinzirast (2013)
Sted: Wien, Østerrike
Arkitekt: Gaupenraub +/-
Samarbeidspartner: Vinzenzgemeinscha St. Stephan
Foto: Kurt Kuball
Mer info: www.gaupenraub.net/15_VinziRast-MiTTENDRIN.html
Prosjektnavn: Solhusen i Gårdsten (rehabilitert 2000)
Sted: Göteborg, Sverige
Arkitekt: Nordström Kelly Arkitekter
Byggherre: Gårdstens Bostäder
Foto: Arkitekt Nordström Kelly Arkitekter
Mer info: www.nordstromkelly.se/3847792/solhusen-i-gardsten
Asylmoak som kan bli ferielandsby
I Dronten i Nederland, er det etablert et
asylmoak i nye småhus med nærkontakt
l naturen rundt. Området er planlagt med
tanke på at det kan gjøres om l en ferie-
landsby dersom det ikke lenger er behov
for asylmoaket. I llegg l de nye husene,
er også eldre campinghyer ta i bruk.
Studenter og hjemløse under samme tak
I denne ombygde Biedermeier-bygningen
i Wien er det etablert  bofellesskap
der grupper på tre personer (to studenter
og en hjemløs) bor sammen og deler
oppholdsrom og bad. I llegg l boligene
nnes det en restaurant i bygningen, to rom
for arrangementsutleie og verkstedslokaler
der beboerne kan arbeide sammen og lage
produkter for salg.
Felles solrom
Da dee boligkomplekset ble rehabilitert,
ble det - blant annet som resultat av en
omfaende medvirkningsprosess - etablert
et felles solrom på bakkeplan for dyrking av
grønnsaker. Både ombyggingsprosessen og
de nye felles arealene har bidra posivt
l sosial integrering av ulike beboergrupper.
Del 4. Planlegging, vedlikehold og etablering
45











-






-




Hvordan skae nok boliger?




-












Søknad om bruksendring





-




-




-


Midlerdighet og dispensasjoner










57 I følge KMDs rundskriv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
2015: 10) ligger 15-20 personer i en enebolig utenfor det som kan anses
som ordinær beboelse
58 Søholt & Holm 2010; Hauge et al, 2015
59 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015
60 Direktoratet for byggkvalitet, 2015
61 Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv (2015) gir
retningslinjer for når det skal søkes om bruksendring og ikke.
62 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2015
Veileder - bokvalitet i asylmottak
46
Møteplasser for lokalsamfunnet
Asylmoak kan fungere som et lokalt samlingsted og det kan bidra l et mer levende og mangfoldig lokalmiljø. Det kan
være et sted der asylsøkere kan tree andre med lignende erfaringer og bakgrunn, det kan være et sted der de kan tree
lokalbefolkningen og det kan være et sted der lokalbefolkningen kan tree dem.
Prosjektnavn: Childminders Centre (Haus der Tagesmüer)
(2012)
Sted: Selb, Tyskland
Arkitekter: TallerDE2 Arquitectos / Guérrez-delafuente Arquitectos
Byggherre: Selb kommune
Foto: Fernando Alda Feigfotodesign
Mer info: hp://www.tallerde2.com/projects/built
Prosjektnavn: Grandhotel Cosmopolis (2013)
Eier: Diakonie Augsburg
Leietaker: Region Schwaben og Selsen Grandhotel Cosmopolis
e.V. Prosjektet er utviklet gjennom en omfaende medvirknings-
prosess der en gruppe iniavtakere har delta sammen med
eierne og ulike brukergrupper
Foto: Tina Bühner
Mer info: hp://grandhotel-cosmopolis.org/de
Prosjektnavn: Star Apartments (2014)
Sted: Los Angeles, California
Arkitekt: Michael Maltzan Architecture
Byggherre: Skid Row Housing Trust
Foto: Iwan Baan
Mer info: www.mmaltzan.com/projects/star-apartments
Byhus
“Childminders centre” er det første av en
rekke byhus som inngår i en strategi der
nye enheter bygges l på ledige bytomter
og fyller ut byveven. Mens det første pros-
jektet inneholder et uormelt lbud for
pass av barn når foreldrene er på arbeid, vil
andre enheter ha andre funksjoner. Målet
er å reakvere byens sosiale dynamikk
og gjøre byen mer arakv for en yngre
befolkning.
Grandhotel med utvidet innhold
I Augsburg i sør-Tyskland er et nedlagt
sykehjem gjort om l hotell, spisested,
kulturhus, kunstnerboliger, verksteder og
asylmoak. Noen rom er for turister og
andre besøkende l Augsburg, andre rom
er for enslige asylsøkende og familier med
barn. Et vikg formål er å skape møter på
tvers. Derfor spiser alle beboerne mål-
dene sine sammen, enten de er hotellgjest-
er eller asylsøkere.
Flerbrukshus
Midt i Los Angeles er det bygget boliger
for hjemløse på toppen av et eksisterende
forretningslokale. Første etasjen er gjort
om l et oentlig helsesenter med lknyt-
tede kontorer. Over ligger mer beskyede
innendørs og utendørs fellesarealer for
beboerne og øverst oppe ligger det 102
private boligenheter
Del 4. Planlegging, vedlikehold og etablering
47
Nybygging?
-







Informasjon og involvering av naboer

-








-














-
-






Drisoperatørforum

-






Vedlikhold og dri
De-





-

Ansvarsfordeling
-







63 Hauge et al 2015
64 DROF, 2015
Veileder - bokvalitet i asylmottak
48


-

Internkontroll






Eksternt lsyn





-







 Det har






Langsikghet og eerbruk
-














65 Føyen advokairma har undersøkt bygningseiers oentligreslige
ansvar (2014) og konkluderer bl.a. med at det ikke er alld åpenbart hvem
pålegg skal ree seg mot.
66 Hauge et al 2015
Eksempel på sjekkliste for boenheter
1. Våtrom, bad (WC, dusj/ badekar, gulv, vegger, vask kraner
pakning, sluk, venlasjon, lys, renhold)
2. Våtrom, vaskerom (vaskemaskin, tørketrommel, gulv,
vegger, sluk, lys, renhold)
3. Kjøkken (kjøleskap, komfyr, kjøkkenvenlasjon, kjøkken-
benk, fuge mellom benk og vegg, vask kraner pakning,
gulv, vegger, lys, renhold)
4. Soverom (senger, ovner, skap, gardiner, gulv, vegger, lys,
renhold)
5. Stue/oppholdsrom (tv, sofa, stoler, bord, gulv, vegger, lys,
renhold)
6. Generelt (renhold, renholdskalender, søppel inne og ute,
søppelkalender, generelt innemiljø, elektriske anlegg,
ovner/ildsteder, utearealer)
7. Brannsikkerhet (røykvarslere, brannslukkere, branns-
langer, komfyrvakt, brannsger, liner, branntepper,
rømningsveier)
8. Lukk og lås (dører og vinduer, håndtak, dørhåndtak, låser,
nøkler)
9. Annet (aktuelt for akkurat denne boligen?) I skjemaet
fylles det ut om det er defekter knyet l disse rommene
eller funksjonene, og om det haster, og når reparasjon er
uørt. (Kilde: Moaksorganisasjon X)
67 Utlendingsdirektoratet, 2012/2015.
68 I forskriens § 14, se: hps://lovdata.no/dokument/SF/for-
skri/2003-04-25-486
69 NOU, 2011
Del 4. Planlegging, vedlikehold og etablering
49
Eerbruk




-








-

Forskri for miljøreet helsevern med veileder (Sosial- og
helsedirektoratet, 2003) utgjør det vikgste hjemmels-
grunnlaget ved lsynet. Der heter det i §10:
1. Virksomheten skal ha lfredssllende inneklima. Lydfor-
hold og belysning skal ikke medføre helsemessig ulempe
og skal være lfredssllende i forhold l det virksomheten
brukes l.
2. Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk
lfredssllende metoder.
3. De sanitære anleggene i virksomheten skal ha en helse-
messig forsvarlig uorming, kapasitet og standard.
4. Instusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og
omsorg mv., skal sikre et godt sosialt miljø.
5. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at
ulykker og skader forebygges.
6. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at
smisomme sykdommer forebygges.
Merknad l bokstav d: Bestemmelsen vil først og fremst ha
betydning for instusjoner, internater og lignende, for
eksempel sykehus, sykehjem, boform for heldøgns omsorg og
pleie, aldershjem, annen bolig med heldøgns omsorgs-
tjenester, asylmoak, skoleinternat, barnevernsinstusjon og
fengsler.
Nybygging
Vedlikehold og dri
Tilsyn / kvalitetskontroll
Langsikghet og eerbruk








-

 





 













Planlegging og etablering
Hvordan kan prosesser knyet l planlegging,
vedlikehold og etablering bidra l bedre bokvalitet
i moakene?
Oppsummering - Del 4
50
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Utlendingsloven m/forskrier (§ 95 om innkvartering)
2 rundskriv (RS 2010-177 og RS 2008-031) gi ut
av Utlendingsdirektoratet omhandler inn-
kvarteringslbudet. Punktene som gjelder arealbruk
og uorming er svært åpne for tolkning.
Internkontrollforskrien
Hjemlet bl.a. i arbeidsmiljøloven og brann- og eksplo-
sjonsvernloven.
Sller krav l systemask HMS-arbeid med risiko-
vurderinger, avviksrapportering og ltaksplaner.
Plan og bygningsloven
Tekniske forskrier (TEK10) omfaer f.eks. krav l
visuell kvalitet, universell uorming, sikkerhet mot
naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssik-
kerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse
og energi. Utgangspunktet er at alle mennesker skal bo
trygt og forsvarlig.
Gjelder for nybygg og ved hovedombygging av eksis-
terende bygninger eller bruksendring. Siden asylmot-
tak som regel etableres i eksisterende bygninger hvor
hovedombygging sjelden er aktuelt, er bruksendring et
virkemiddel for å ivareta forskrienes minimumskrav l
kvalitet for bygninger.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsa
funksjonsevne (diskriminerings- og lgjengelighetsloven)
For bygninger og uteområder henviser loven l
kravene i Plan og bygningsloven
Vedlegg:
Gjeldende lover og regler som har betydning for etablering og dri av moak
Plikt l generell lreelegging (§ 9): oentlig og privat
virksomhet reet mot allmenheten har plikt l å sikre
universell uorming av virksomhetens alminnelige
funksjon så langt det ikke medfører en uforholds-
messig byrde for virksomheten.
Folkehelseloven
§9 pålegger kommunen å føre lsyn med de faktorene
og forhold i miljøet som l enhver d direkte eller in-
direkte kan ha innvirkning på helse.
Forskri om miljøreet helsevern med veileder IS-1104
(Sosial- og helsedirektoratet, 2003) utgjør det vikgste
hjemmelsgrunnlaget ved lsyn på moak.
Eier skal påse at det er etablert internkontrollsystem
Smievernloven
Eier eller bruker skal sørge for forebygging/bekjemp-
else av skadedyr
Arbeidsmiljøloven m/forskrier
Asylmoak er arbeidsplass for mange ansae, som
kan ha sin arbeidsplass i eller utenfor moaket, eller
en kombinasjon av begge. Sikkerhet på arbeidsplassen
kan oe være tema.
Forskriene som gjelder for arbeidsplasser generelt
skal oppfylles. Dee kan påvirke bygningenes generelle
kvalitet.
Brann- og eksplosjonsvernloven m/forskrier
Asylmoak er spesielt utsa for branner, og brann-
sikkerhet er en utgi som kan komme i søkelyset ved
aku behov for etablering av nye moaksplasser.
Eier av byggverk plikter å sørge for nødvendige
sikringsltak for å forebygge og begrense brann. Plikt
for virksomheter å sørge for sikkerhet i. brann mv.
Følgende regelverk er relevant for den fysiske uormingen av asylmoak, uavhengig av om bygningskategorien som sådan
er nevnt eller ikke:
51
Vedlegg
70 Siden Norge ikke er medlem av EU, er vi ikke forpliktet l å følge dee
direkvet, men det har vært polisk enighet i Norge om at vårt moaks-
system skal harmoniseres mot det europeiske (Regjeringen.no, 2014).
Lov og forskri om oentlige anskaelser
Regulerer etableringen av moak gjennom anskael-
sesprosedyrene (som åpen anbudskonkurranse eller
konkurranse med forhandling bl.a.)
Loven og lhørende forskrier skal sikre at det oent-
lige opptrer med integritet når det velger sine leveran-
dører, og på en måte som sikrer mest mulig eekv
ressursbruk.
EUs moaksdirekv: Direcve 2013/33/EU of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 26 June 2013
laying down standards for the recepon of applicants for
internaonal protecon (recast).70
Arkkel 17 og 18 har bestemmelser som helt eller
delvis omhandler materielle aspekter v/moaket:
Adequate standard of living” og beskyelse av
fysisk og mental helse
Statenes ansvar for å iverksee ltak som beskyer
mot kjønnsbasert vold på moak
Muligheten for unntaksvis og midlerdig å avvike
de materielle bestemmelsene i direkvet, enten når
det er behov for vurdering av asylsøkers spesielle
behov, eller innkvarteringskapasitet midlerdig er
sprengt
52
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Referanser
Angelo, L. (2015): Miljøreet helseverns lsyn i norske asylmoak - de profesjonelles syn på dagens praksis,
kompetanse og måloppnåelse. Masteroppgave, Nordisk Högskola för Folkhälsovetenskap i Göteborg
Barne-, likesllings- og inkluderingsdepartementet (2015): Regjeringens handlingsplan for universell uorming
2015-2019. Publikasjon Q-1233 B. Oslo: Barne-, likesllings- og inkluderingsdepartementet
Berg, B. & N. Sveaass m. . (2005): «Det hainnle om å leve» Tiltak for å betre psykisk helse for beboere i
asylmoak. Trondheim / Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn IFIM og Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumask stress
Berg, B. & K. R. Tronstad (2015): Levekår for barn i asylsøkerfasen. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning
Brekke, J.-P., & V. Vevstad (2007): Recepon Condions for Asylum Seekers in Norway and the EU, Rapport
2007:004. Oslo: Instu for samfunnsforskning
Brekke, J.-P., Sveaass, N. & Vevstad, V. (2010): Sårbare asylsøkere i Norge og EU. Idensering, organisering og
håndtering. Oslo: Instu for Samfunnsforskning
Byggforskserien: Planlegging 330.172 Uorming av asylmoak. 2016. bks.byggforsk.no
Direktoratet for byggkvalitet (2011): Byggteknisk forskri med veiledning (TEK 10). HO-2/2011. Oslo:
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet (2015): «Valg av risikoklass for asylmoak». Informasjon på nesiden:
hp://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/valg-av-risikoklasse-for-asylmoak/
Departmentene (2014): Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020). H-2312 B. Oslo:
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Drangsland, K. K. & B. B. Fuglseth (2009): Asylmoak som nærmiljø – en studie av relasjoner mellom asylmoak
og lokalsamfunn i Ytre Arna. Byok rapport 01/09. Bergen: Senter for Byøkologi.
DROF (2015): «Neside for Drisoperatørforum (DROF)». Informasjon på nesiden:
hp://decourcy-mulmedia.com/about.asp?show=about-0
European Migraon Network (EMN)(2014): The Organisaon of Recepon Facilies for Asylum Seekers in
dierent Member States. European Migraon Network Study 2014. Synthesis Report. European Commission,
Home Aairs
Evans, G.W. (2006): ”Child Development and the physical environment”. Annual Review of Psychology, 57: 423-
451
Ferguson, K. T., R. C. Cassells, J. W. MacAllister & G. W. Evans (2013): ”The physical environment and child
development: An internaonal review”. Internaonal Journal of Psychology, 48: 437-468
Fyhri, A. (2012): «Støy i bomiljø – ‘the silent killer’» i A. Fyhri, Å.L. Hauge & H. Nord: Norsk miljøpsykologi –
mennesker og omgivelser. Oslo: SINTEF Akademisk
Grønseth, A. S., E. Støa, R. Ø. Thorshaug & Å. L. Hauge (2016): Housing Qualies and Eects on Identy and
Well-Being: Theorecal Perspecves for Interdisciplinary Research on Asylum Seeker Recepons Centres.
HiL Forskningsrapport nr. 169/2016. Lillehammer: Skriserie Høgskolen i Lillehammer
53
Referanser
Guu, J., L. Schmidt, M. Anker, O. E. Arnesen & M. Boro, M. (2004): Bokvalitet på områdenivå. Utvikling og
utprøving av en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå, Notat 2004:119. Oslo
NIBR/NIKU
Hauge Å.L. & E. Støa (2009): «’Here you get a lile extra push’: The meaning of architectural quality in housing
for the formerly homeless – a case study of Veiskillet in Trondheim, Norway». Nordic Journal of
Architectural Research / Nordisk Arkitekturforskning, 21(1): 18−31
Hauge, Å. L., K. Denizou & E. Støa (2015): Bokvalitet på norske asylmoak. SINTEF Fag 29. Oslo: SINTEF
akademisk forlag
Husbanken (1994): Husbankens minstestandard. HB 7.B.1.3. Oslo: Husbanken.
Husbanken (2015): Veileder for lskudd l studentboliger. HB 8.C.6. Oslo: Husbanken.
Kielsaa, A, & B. Berg (2012): Dobbelt sårbar. Funksjonshemmede barn og unge i asylmoak. Trondheim:
NTNU Samfunnsforskning, Avdeling for Mangfold og inkludering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015): «Kommuners saksbehandling av asylmoak eer plan-
og Bygningsloven». Rundskriv H-4/15. Oslo: Kommunal- og Moderniseringsdepartmentet
Lauritsen, K. (2012): «Små barn i asylmoak» i M. Valenta & B. Berg (red): Asylsøker – i velferdsstatens
venterom. Oslo: Universitetsforlaget
Miljødirektoratet (2914): Veileder l retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012).
Trondheim: Miljødirektoratet
Norsk brannvernforening (2010): «Stor brannrisiko I asylmoak». Informasjon på nesiden:
hp://www.brannvernforeningen.no/Nyheter/Arkiv/2010/Stor-brannrisiko-i-asylmoak
Ocial Journal of the European Union (2013): «DIRECTIVE 2013/33/EU OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 laying down standards for the recepon
of applicants for internaonal protecon (recast)». Tilgjengelig på:
hp://www.refworld.org/docid/51d29db54.html
Oslo kommune (2014). «Boliger som er trangbodde eer bydel og delbydel». Oslo kommune: Helseetaten.
Informasjon på nesiden: hp://nina.nsd.uib.no/webview/index.jsp?&language=nn
Regjeringen.no (2014): «Schengen og jusssamarbeid». Informasjon på nesiden:
hps://www.regjeringen.no/no/tema/europapolikk/tema-norge-eu/schengen-juss-
samarbeid/id684929/
Schmidt, L. & J. Guu (2012): Små boliger – universell uorming, bovaner og brukskvalitet. NIBR-rapport
2012:1, Oslo: NIBR
Seeberg, M. (2009): Små barns hverdager i asylmoak. NOVA rapport 14/09. NOVA: Oslo
Seland, I. & H. Liden (2011): Fridsakviteter for barn på asylmoak. ISF Rapport (2011:002). Oslo: Instu for
samfunnsforskning.
Skogøy, E. (2008): Rapport om vold mot kvinner i asylmoak i Norge. Oslo: Amnesty Internaonal
54
Veileder - bokvalitet i asylmottak
Sosial- og helsedirektoratet (2003): Veileder i Miljøreet Helsevern. IS-1104. Informasjon på nesiden:
hps://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Aachments/413/Veileder-i-miljoreet-helsevern-IS-
1104.pdf
SSI (2011): Lägenhetsboende för asylsökande (Anläggningsboende – ABO), Workshop Agreement, SIS-WA
2:2011, Swedish Standard Instute
Stassk sentralbyrå (2013): «Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2012». Informasjon på nesiden:
hp://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/staskker/bo/hvert-3-aar/2013-02-05#content
Strumse, E., A. S. Grønseth & E. Støa (2016): Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og koniktnivå:
Spørreundersøkelse om boforhold på asylmoak i Norge. HiL-Forskningsrapport nr. 170/2016.
Lillehammer: Skriserie Høgskolen i Lillehammer
Sveaass, N og L. E. E. Johansen (2006): «Drømmen bortenfor: Traumaserte yktningers møte med psykologisk
behandling». Tidsskri for Norsk Psykologforening, 43(12):1282-1291
Sveaass, N., Vevstad, V. & Brekke, J-P. (2012): «Sårbare asylsøkere i moak - idensering og oppfølging», i
Valenta, M. & B. Berg (red.): Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget.
Søholt, S. & A. Holm (2010): Desentraliserte asylmoak og boseng. NIBR rapport 2010:13. Oslo: NIBR.
Utlendingsdirektoratet (2008/2015): «Krav l innkvarteringslbud i ordinære statlige moak» RS 2008-031
Utlendingsdirektoratet (2008): «Krav l beboermedvirkning i ordinære statlige moak». RS 2008-034
Utlendingsdirektoratet (2012/2015): «Runebeskrivelse for gjennomføring og vurderinger i lsyn/eerkontroll
av moak». IM 2012-007V1
Utlendingsdirektoratet (2012/2016): «Runer og satser for økonomiske ytelser l beboere i statlig moak,
regulerte satser 2016» RS 2008-035V1
Valenta, M & B. Berg (red): Asylsøker – I velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget
Valenta, M (2012): «Hverdagsliv og sosiale relasjoner på asylmoak» i Valenta, M & B. Berg (red): Asylsøker – I
Velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget
Varvin, S. (2015): Flukt og eksil. Oslo: Universitetsforlaget
Young, I. M. (2005): On Female Body Experience: Throwing Like a Girl and Other Essays, Cary, NC, USA:
Oxford University Press
55
Veileder - bokvalitet i asylmottak
56
Arkitektur formidler informasjon om hvem vi er og hvor vi hører hjemme. Bygninger og steder skaper
og symboliserer identiteter og forskjeller mellom mennesker. Asylmottakenes arkitektur gjør derfor
ikke bare noe med beboernes livskvalitet og selvforståelse, den påvirker også andres oppfatninger av
og relasjoner til beboerne. Omgivelsene kan enten vanskeliggjøre eller lette asylsøkeres hverdagsliv
i ventetiden. Utformingen av mottaket kan påvirke konfliktnivået og beboernes helsesituasjon, og
beliggenheten har betydning for asylsøkernes muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet.
Målet med dette heftet er å bidra til å sikre grunnleggende bokvaliteter i norske asylmottak.
Heftet skal gi grunnlag for å ta riktige valg ved etablering og tilsyn av mottak gjennom å
tydeliggjøre hvilke kvaliteter ved de fysiske omgivelsene i mottakene som kan skape en verdig
livssituasjon uavhengig av om beboerne skal forberedes på integrering eller retur.
I tillegg er håpet at eksemplene som trekkes fram vil inspirere de som arbeider i bransjen til å få det
beste ut av de eksisterende rammene, finne egnet bygningsmasse eller planlegge ny, og få til gode
samarbeidsprosesser med andre involverte aktører.
ISBN 978-82-7551-118-6
NTNU – SINTEF – Høgskolen i Lillehammer
... bygninger, uteområder og lokalisering, påvirker asylsøkernes livskvalitet og deres forhold til lokalmiljøet, er det et mål med forskningsprosjektet å påvirke tenkningen rundt utforming av mottakene, og komme med innspill til forbedring og nytenkning. Prosjektet har derfor inkludert studier av ulike arkitektoniske svar på midlertidige boformer og institusjoner med relevans for asylmottak og 14 har aktivt brukt arkitektstudenter ved NTNU til å utforske utforming av asylmottak mer innovativt (Støa et al. 2014og Støa, 2014) Resultatene fra de ulike forskningsaktivitetene er samlet i en veileder med anbefalinger til bransjen og aktuelle politiske instanser (Støa et al. 2016). ...
Technical Report
Full-text available
Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge.
Article
Full-text available
A growing body of research in the United States and Western Europe documents significant effects of the physical environment (toxins, pollutants, noise, crowding, chaos, and housing, school and neighborhood quality) on children and adolescents' cognitive and socioemotional development. Much less is known about these relations in other contexts, particularly the global South. We thus briefly review the evidence for relations between child development and the physical environment in Western contexts, and discuss some of the known mechanisms behind these relations. We then provide a more extensive review of the research to date outside of Western contexts, with a specific emphasis on research in the global South. Where the research is limited, we highlight relevant data documenting the physical environment conditions experienced by children, and make recommendations for future work. In these recommendations, we highlight the limitations of employing research methodologies developed in Western contexts (Ferguson & Lee, 2013). Finally, we propose a holistic, multidisciplinary, and multilevel approach based on Bronfenbrenner's (1979) bioecological model to better understand and reduce the aversive effects of multiple environmental risk factors on the cognitive and socioemotional development of children across the globe.
Article
The paper presents a case study of a housing project where special attention was paid to the use of architectural qualities to positively affect a user group of former criminals and drug addicts. The aim of the study is to examine the residents’ experience of these qualities, and the meaning this had for their identity and in providing motivation for change. The study shows that the user group appreciates and takes extra care of quality materials and architecture, and that these qualities have an impact on identity. The physical environment contributed to strengthening and motivating some residents in their new identity as non-criminals / non-drug addicts. An appealing housing situation may thus be an important contribution to motivation for change, due to environmental characteristics that symbolize a positive social identity. This contribution is however dynamic, and dependent on other situational factors as well.
Sårbare asylsøkere i Norge og EU. Identifisering, organisering og håndtering. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning Byggforskserien: Planlegging 330.172 Utforming av asylmottak. 2016. bks.byggforsk.no Direktoratet for byggkvalitet (2011): Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10
  • J.-P Brekke
  • N Sveaass
  • V Vevstad
Brekke, J.-P., Sveaass, N. & Vevstad, V. (2010): Sårbare asylsøkere i Norge og EU. Identifisering, organisering og håndtering. Oslo: Institutt for Samfunnsforskning Byggforskserien: Planlegging 330.172 Utforming av asylmottak. 2016. bks.byggforsk.no Direktoratet for byggkvalitet (2011): Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10). HO-2/2011. Oslo: Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet (2015): «Valg av risikoklass for asylmottak». Informasjon på nettsiden: http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/valg-av-risikoklasse-for-asylmottak/
Asylmottak som naermiljø – en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna
  • K K B B Drangsland
  • Fuglseth
Drangsland, K. K. & B. B. Fuglseth (2009): Asylmottak som naermiljø – en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna. Byok rapport 01/09. Bergen: Senter for Byøkologi.
Desentraliserte asylmottak og bosetting
  • S A Søholt
  • Holm
Søholt, S. & A. Holm (2010): Desentraliserte asylmottak og bosetting. NIBR rapport 2010:13. Oslo: NIBR.
Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge Oslo: Amnesty International Sosial-og helsedirektoratet Veileder i Miljørettet Helsevern. IS-1104 Informasjon på nettsiden: https://helsedirektoratetVeileder-i-miljorettet-helsevern-IS- 1104
  • E Skogøy
Skogøy, E. (2008): Rapport om vold mot kvinner i asylmottak i Norge. Oslo: Amnesty International Sosial-og helsedirektoratet (2003): Veileder i Miljørettet Helsevern. IS-1104. Informasjon på nettsiden: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/413/Veileder-i-miljorettet-helsevern-IS- 1104.pdf SSI (2011): Lägenhetsboende för asylsökande (Anläggningsboende – ABO), Workshop Agreement, SIS-WA 2:2011, Swedish Standard Institute Statistisk sentralbyrå (2013): «Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2012». Informasjon på nettsiden: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bo/hvert-3-aar/2013-02-05#content
): «Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser (red): Asylsøker – I velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget Valenta, M (2012): «Hverdagsliv og sosiale relasjoner på asylmottak» i (red): Asylsøker – I Velferdsstatens venterom
Utlendingsdirektoratet (2012/2015): «Rutinebeskrivelse for gjennomføring og vurderinger i tilsyn/etterkontroll av mottak». IM 2012-007V1 Utlendingsdirektoratet (2012/2016): «Rutiner og satser for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak, regulerte satser 2016» RS 2008-035V1 Valenta, M & B. Berg (red): Asylsøker – I velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget Valenta, M (2012): «Hverdagsliv og sosiale relasjoner på asylmottak» i Valenta, M & B. Berg (red): Asylsøker – I Velferdsstatens venterom. Oslo: Universitetsforlaget Varvin, S. (2015): Flukt og eksil. Oslo: Universitetsforlaget Young, I. M. (2005): On Female Body Experience: Throwing Like a Girl and Other Essays, Cary, NC, USA: Oxford University Press
): «Krav til innkvarteringstilbud i ordinaere statlige mottak» RS
Utlendingsdirektoratet (2008/2015): «Krav til innkvarteringstilbud i ordinaere statlige mottak» RS 2008-031
«Det hainnle om å leve» Tiltak for å betre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim / Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn IFIM og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Levekår for barn i asylsøkerfasen
  • B N Berg
  • Sveaass
Berg, B. & N. Sveaass m. fl. (2005): «Det hainnle om å leve» Tiltak for å betre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim / Oslo: SINTEF Teknologi og samfunn IFIM og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Berg, B. & K. R. Tronstad (2015): Levekår for barn i asylsøkerfasen. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning Brekke, J.-P., & V. Vevstad (2007): Reception Conditions for Asylum Seekers in Norway and the EU, Rapport 2007:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning
Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid
Departmentene (2014): Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020). H-2312 B. Oslo: Kommunal-og Moderniseringsdepartementet