ChapterPDF Available

"Porozumienie bez przemocy" jako metoda przezwyciężania sytuacji kryzysowych i zapobiegania konfliktom

Authors:
 • Akademia Ignatianum w Krakowie (Jesuit University in Krakow)

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych zasad zawartych w M.B. Rosenberga koncepcji „porozumienia bez przemocy” (PBP) oraz ukazanie jej przydatności - poczynając od interwencji w sytuacjach konfliktowych, a kończąc na szeroko rozumianej profilaktyce. Koncepcja PBP jest syntezą doświadczeń M.B. Rosenberga jako trenera i mediatora w sytuacjach konfliktowych. Podobnie jak jego nauczyciel, C. Rogers, zakłada on, że naturalną zdolnością i skłonnością człowieka jest współodczuwanie {compassion) uczuć i potrzeb innych ludzi, podobnie jak swoich własnych. Nasza kultura tłumi jednak te naturalne zdolności. Sam język oferuje wiele gotowych wyrażeń, które blokują naturalne współodczuwanie, gdyż przesycone są ocenami moralnymi, oceniającymi porównaniami, interpretacjami i klasyfikacjami. Ponadto wiele wypowiedzi sugeruje (np. wskutek bezosobowej formy) brak 216 Krzysztof M udyń osobistej odpowiedzialności nadawcy za treść formułowanych komunikatów. Autor PBP proponuje zatem czterofazowy model empatycznej komunikacji, bez przemocy i manipulacji, który stanowi podstawę prowadzonych przez niego szkoleń. Są to: 1) obserwowanie bez oceniania, 2) rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, 3) wiązanie aktualnie przeżywanych uczuć z potrzebami (wartościami, pragnieniami), 4) formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań). Słowa kluczowe: porozumienie bez przemocy, obserwowanie bez oceniania, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, empatia, „język żyrafy”
A preview of the PDF is not available
... Porozumienie bez przemocy (PBP) jest koncepcją zaproponowaną przez Marshalla Rosenberga (Rosenberg, 2003). Jest stosowana w kontekście mediacji (Rosenberg, 2003;Larsson, 2009), rozwiązywania konfl iktów (m.in.: Rosenberg, 2008;Mudyń, 2014). Mudyń (2016) wskazuje na uniwersalne znaczenie koncepcji empatii. ...
Article
Full-text available
The aim of this paper is to present two approaches which give an opportunity to enhance communication between medical personnel and patient and his relatives or caregivers. The first term concentrates on a „nonviolent communication” as proposed by Marshall Rosenberg. The second one, described by Stephen Palmer and other authors, uses coaching methodology in the context of health education and promotion. In both approaches the crucial role is played by several important psychological skills as: feedback, non-judgement and emotion detection. It seems to that inclusion of these both approaches could result in better communication and improves patient’s and his relatives’ or caregivers’ knowledge and satisfaction driven during contact with the medical personnel.
Article
Artykuł podejmuje temat rozumienia tolerancji i postaw społecznych wobec zjawisk uznawanych za „inne” lub „obce”. Próba zdefiniowania terminu oraz zasygnalizowania nieścisłości w jego interpretacji została przeprowadzona na przykładzie wybranych problemów współczesnego społeczeństwa. Poddano analizie podziały dotyczące między innymi sytuacji mniejszości seksualnych, Kościoła katolickiego oraz pandemii koronawirusa. Głównym celem artykułu jest zachęcenie do podjęcia krytycznej autorefleksji i propagowanie właściwych postaw tolerancyjnych. Zauważono bowiem, że samo manifestowanie poglądów przy pomocy haseł nie jest jeszcze równoznaczne z aktywnym działaniem. Zwiększenie świadomości społecznej na ten temat może przyczynić się do budowania empatycznego i życzliwego porozumienia, a także rozważnego dialogu ponad podziałami. Każdy człowiek niezależnie od głoszonych poglądów, pochodzenia czy wyznania zasługuje na szacunek i akceptację. Słowa kluczowe: współczesna tolerancja, dyskryminacja, szacunek, komunikacja, odpowiedzialność, Kościół katolicki, mniejszości narodowe, LGBT+, pandemia koronawirusa
Chapter
Full-text available
Nursing rooted in Nightingale’s philosophy of care is a professional discipline integrated science and art of healing. This is necessary condition of nursing, but it entails integrity of professionalism and ethics as a complement to have competence. To be competent necessitates deciding and acting morally, establishing good relationships with patients and co-workers besides being good in professional sense. This could be provided with ethics education and andragogic ethics training in undergraduate and post-graduate level having high awareness, at first. In this context, the question what is our main goal in ethics education/training whether growing nurses acting morally as a moral agent or just obeying the ethical principles? should be answered, at beginning. If main goal is to grow nurses as a moral agent, the objectives should be based on recognizing and analysing ethical issues/dilemma with moral reasoning and critical thinking, making ethical decision and behaving morally, primarily. Since being a moral agent involves episteme (knowledge), techne (skills) and phronesis (practical wisdom) and nursing has a holistic nature, the method should be based on the integrity of problem-based learning, team-based learning and value-based enquiry model to fill the gaps of a single model in means of theory and practice wholeness. Moreover, qualifications of the trainer should contain to have competence; philosophical knowledge and skills like systematic, analytic and critical thinking for moral reasoning and awareness to be a role model as a guide. Hence, bases of growing a moral agent could be laid with andragogic ethics education in long period.
Article
Full-text available
IN SEARCH OF A DEMOCRATIC PERSONALITY STRUCTURE The purpose of the text is to articulate the problem of a democratic personality and to sensitize oneself and others to a dimension of functioning that is somehow connected with (anti) democratic tendencies. These tendencies are quite easily recognizable when we consider the style of decision-making and the management of other people by someone who is in a privileged position, because he acts as a manager, leader or supervisor as teacher, etc. The matter becomes more interesting, although much more difficult, when we try to look at ourselves in terms of the question of the style of managing our own life (and our own behavior in general), i.e. when the decisions I make mainly concern myself and when their implementation is also assessed by me. And then other, more specific questions arise:1) how we try to obtain the "internal psychological majority" in making such decisions, 2) how we set ourselves private goals and motivate ourselves to achieve them, how do we deal with the "internal psychological opposition", 3) how we treat "internal voices" from the "psychological minority",4) what we do with internal criticism and what internal sanctions are involved when we make mistakes or fail, 5)do we often and willingly use elements of internal violence towards ourselves, 6) whether and how we punish ourselves in the case of our own insubordination, and 7) whether we do it in a conscious, controlled way, or rather the function of the judiciary is taken on by our unconsciousness, using perverse forms of self-aggression and self-destruction, without informing the consciousness of sentences (implicitly) issued. It is these types of issues that seem to be of particular interest in the context of the democratic personality structure. The theoretical reasons for taking such a problem arise from the belief typical of general system theory (cf. Mudyń, 1997) that far-reaching analogies exist between the functioning of complex systems (regardless of their biological, technical or social nature). In addition, we should think that we know much more about the functioning of political systems and the ways in which they are managed than about the "ways of exercising power over ourselves".
O demokratycznym i niedemokratycznym stylu komuni­ kacji w relacjach interpersonalnych
 • K Mudyń
Mudyń, K. (2000). O demokratycznym i niedemokratycznym stylu komuni­ kacji w relacjach interpersonalnych. Sztuka Leczenia, 4, 15-22.
Jak żyrafa rozmawia z szakalem
 • M B Rosenberg
Rosenberg, M.B. (2001). Jak żyrafa rozmawia z szakalem. Charaktery, 7 (54), 42-43.
Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek San torski 8c Co
 • M M Rosenberg
Rosenberg, M.M. (2006). Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek San torski 8c Co.
Interwencja wobec osoby uzależnionej
 • W Sztander
Sztander, W. Interwencja wobec osoby uzależnionej. http://www.psychologia. edu.pl/czytelnia/50-artykuly/921-interwencja-wobec-osoby-uzalez- nionej.html (Dostęp: 18.08.2013).
A meeting between a language of the heart and a prac­ tise of the heart
 • P Tingen
Tingen, P. (2000). A meeting between a language of the heart and a prac­ tise of the heart. Here & Now, 18, www.interbeing.org.uk/giraffe.html (Dostęp: 9.11.2003).
Nowe ujęcia i możliwości. To­ ruń
 • Interwencja Kryzys
 • Pomoc Psychologiczna
Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. To­ ruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy
 • M M Rosenberg
Rosenberg, M.M. (2009). Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warsza wa: Jacek Santorski & CO
 • M M Rosenberg
Rosenberg, M.M. (2003). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warsza wa: Jacek Santorski & CO.
Nonviolent Communication. A Language o f Compas sion
 • M M Rosenberg
Rosenberg, M.M. (1999). Nonviolent Communication. A Language o f Compas sion. Del Mar: Puddle Dancer Press.