PresentationPDF Available

Applications of positive and alternating Cantor series (Застосування знакододатних та знакопочережних рядів Кантора)

Authors:

Abstract

Презентація звітної доповіді «Застосування знакододатних та знакопочережних рядів Кантора» (яка була проведена автором у першій декаді 2014 року) у Фізико-математичному інституті НПУ ім. М. П. Драгоманова. Доповідь присвячена представленню результатів автора, а саме: знаходження критеріїв раціональності чисел, заданих у вигляді розкладів в ряд Кантора, і, моделювання нескінченними системами функціональних рівнянь функцій зі складною локальною будовою, аргумент яких заданий в термінах рядів Кантора.
Застосування знакододатних та
знакопочережних рядiв Кантора
Сербенюк Симон Олександрович
Iнститут математики НАН України
Науковий керiвник:
доктор фiз.-мат. наук, професор
Працьовитий Микола Вiкторович
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 1 / 17
Нехай маємо деяку фiксовану послiдовнiсть (dn)натуральних
чисел, бiльших одиницi, та послiдовнiсть множин (An), де
An≡ {0,1, ..., dn1}.
Означення 1
Числовим знакододатним рядом Кантора (далi: рядом Кантора)
називається вираз виду
ε1
d1
+ε2
d1d2
+... +εn
d1d2...dn
+..., де εnAnnN.(1)
Число dnназиватимемо n-тим елементом, а число εnn-тою
цифрою ряду Кантора (1).
Факт представлення числа x[0,1] у виглядi розкладу (1)
x=ε1
d1
+ε2
d1d2
+... +εn
d1d2...dn
+...
позначається D
ε1ε2...εn... i таке позначення називається
зображенням числа xрядом Кантора.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 2 / 17
Означення 2
Числовим знакопочережним рядом Кантора називається вираз
виду
ε1
d1
+ε2
d1d2
ε3
d1d2d3
+... +(1)nεn
d1d2d3...dn
+..., (2)
де εnAn={0,1,2, ..., dn1}для будь-якого nN.
Число dnназиватимемо n-тим елементом, а число εnn-тою
цифрою знакопочережного ряду Кантора (2).
Той факт, що деяке число xпредставляється у виглядi (2),
позначатимемо D
ε1ε2...εn.... Останнє позначення називатимемо
зображенням числа xзнакопочережним рядом Кантора або
нега-D-зображенням.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 3 / 17
Задачi
Систематичний виклад тополого-метричної, фрактальної i
ймовiрнiсної теорiй зображень чисел знакододатними та
знакопочережними рядами Кантора:
дослiдження збiжностi;
єдинiсть розкладу числа в ряд Кантора;
геометрiя зображення рядами Кантора ( геометричне значення
цифр, тополого-метричнi властивостi цилiндричних множин,
метричнi спiввiдношення i т. п.);
критерiї рацiональностi;
тополого-метричнi i фрактальнi властивостi множини пiдсум;
дослiдження властивостей операторiв зсуву цифр;
взаємозв’язок мiж знакододатними i знакопочережними рядами
Кантора;
знаходження класiв покриттiв, достатнiх для коректного
обчислення розмiрностi Хаусдорфа-Безиковича;
дослiдження фрактальних властивостей множин спецiального
виду;
задання функцiї розподiлу i т. д..
Застосування.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 4 / 17
Критерiї рацiональностi
Число, яке має зображення рядом Кантора
D
ε1ε2...εn1[εn1][dn+11][dn+2 1]...,εn6= 0,називається
квазiперiодичним з квазiперiодом [dn1].
Означення 3
Числа, зображення яких рядом Кантора мiстять перiод (0),
називаються D-рацiональними числами. Загалом, D-рацiональнi
числа мають два представлення рядом Кантора (перiодом (0) та
квазiперiодом [dn1]).
Теорема 1
Рацiональне число p
q(0,1) є D-рацiональним тодi i тiльки тодi,
коли iснує такий номер n0, що d1d2...dn00(mod q).
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 5 / 17
Означення 4
Оператором зсуву цифр представлення (1) називається
вiдображення ˆϕтаке, що для x= ∆D
ε1ε2...εn... справедливою є
рiвнiсть:
ˆϕ(x) =
X
n=2
εn
d2d3...dn
.
Очевидно, що
ˆϕn(x) =
X
i=n+1
εi
dn+1dn+2...di
.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 6 / 17
Теорема 2
Число xє рацiональним тодi i тiльки тодi, коли iснують nZ+i
cNтакi, що ˆϕn(x) = ˆϕn+c(x).
Теорема 3
Число x= ∆D
ε1ε2...εn... є рацiональним тодi i тiльки тодi, коли
iснують nZ+icNтакi, що
D
0...0
|{z}
n
εn+1εn+2 εn+3... =dn+1 ...dn+cD
0...0
|{z}
n+c
εn+c+1εn+c+2 εn+c+3... .
Твердження теорем 2 i 3 є еквiвалентними.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 7 / 17
Розглянемо випадок, коли для довiльного nZ+ˆϕn(x) = const.
Такi числа, вiдмiннi вiд 0та 1, справдi iснують. Наприклад,
x=1
3+2
3·5+3
3·5·7+... +n
3·5·... ·(2n+ 1) +... = ˆϕn(x) = 1
2.
Лема 1
Нехай Z+3n0— фiксоване число. Умова ˆϕn(x) = const є
справедливою для всiх nn0тодi i тiльки тодi, коли εn
dn1=const
для всiх n>n0.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 8 / 17
Наслiдок 1
Множина чисел, для представлення яких рядом Кантора (1)
справедливою є умова
ˆϕn(x) = xnN,
є скiнченнною множиною порядку minndn, причому
x=ε
d1,де d= min
ndnта ε∈ {0,1, ..., d 1}.
Лема 2
Нехай d= minndnта {0,1, ..., d 1} 3 ε— фiксоване число.
ˆϕn(x) = x=ε
d1тодi i тiльки тодi, коли для представлення числа
xрядом Кантора (1) справедливою є умова:
Z+3εn=dn1
d1ε
для всiх nN.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Кантора лютий 2014 9 / 17
Наслiдок 2
Нехай n0— фiксоване цiле додатне число та
d0= min
n>n0
dn, ε0— чисельник звичайного дробу εn0+k
d1d2...dn0dn0+1...dn0+k
в розкладi (1) числа xза умови, що dn0+k=d0.
ˆϕn(x) = const для всiх nn0тодi i тiльки тодi, коли для
кожного n>n0справджується умова:
Z+3εn=dn1
d01ε0
в представленнi (1) числа x.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 10 / 17
Теорема 4
Число x, представлене у виглядi розкладу в ряд Кантора (1), є
рацiональним тодi i тiльки тодi, коли iснує пiдпослiдовнiсть (nm)
послiдовностi натуральних чисел така, що для всiх m= 1,2, ...,
виконуються умови:
σm
δm
=εnm+1dnm+2...dnm+1 +... +εnm+11dnm+1 +εnm+1
dnm+1dnm+2...dnm+1 1=const;
σm=δm
δσ, де δ= min
mNδmта σ— число в чисельнику звичайного
дробу iз нескiнченної суми
x0=
X
m=1
εnm+1dnm+2dnm+3...dnm+1 +... +εnm+1 1dnm+1 +εnm+1
(dn1+1...dn2)(dn2+1...dn3)...(dnm+1...dnm+1 ),
знаменник якого дорiвює (δ1+ 1)(δ2+ 1)...(δ+ 1).
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 11 / 17
Задання функцiй
Нехай (dn)— обмежена послiдовнiсть натуральних чисел,
бiльших 1,(An)— послiдовнiсть множин An≡ {0,1, ..., dn1}i
задано знакопочережний ряд Кантора виду:
X
n=1
1 + εn
d1d2...dn
(1)n+1 C
ε1ε2...εn..., εnAn.
Очевидно, що
[0; 1] 3x= ∆C
ε1ε2...εn... D
ε1[d21ε2]ε3[d41ε4]...ε2n1[d2n1ε2n]....
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 12 / 17
Нехай (P[n,dn])— фiксована послiдовнiсть множин
P[n,dn]≡ {p(n,0), p(n,1), ..., p(n,dn1)}
невiд’ємних чисел, для яких справедливою є умова
dn1
X
in=0
p(n,in)= 1.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 13 / 17
Розглянемо систему рiвнянь:
f( ˆϕk(x)) = ˜
β(k+1k+1)+ ˜p(k+1k+1 )·f( ˆϕk+1(x)),(3)
де k= 0,1,2,3, ...,x= ∆D
ε1[d21ε2]ε3[d41ε4]... та
˜
β(n,εn)=(β(n,εn),якщо n— непарне;
β(n,dn1εn),якщо n— парне,
(аналогiчно задається i ˜p(n,εn))
β(n,εn)=
0,якщо εn= 0;
Pεn1
i=0 p(n,i),якщо 0< εn< dn1;
1p(n,dn1),якщо εn=dn1.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 14 / 17
Система рiвнянь
fin+ ˆϕn(x)
dn=˜
β(n,in)+ ˜p(n,in)·f( ˆϕn(x)),(4)
де inAn,n= 1,2,3, ..., є еквiвалентною системi рiвнянь (3).
Теорема 5
Система функцiональних рiвнянь (3) має єдиний розв’язок з
множини обмежених i визначених на вiдрiзку [0; 1] функцiй, який
має вигляд
f(x) = β(11(x)) +
X
k=2
˜
β(k,εk(x))
k1
Y
j=1
˜p(j,εj(x))
.(5)
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 15 / 17
Теорема 6
Функцiя y=f(x)є:
коректно означеною;
неперервною;
монотонно неспадною, зокрема строго зростаючою за умови,
що для довiльного nNp(n,in)>0;
сингулярною, якщо f(x)6=x.
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 16 / 17
Дякую за увагу!
Сербенюк С.О. (IМ НАН України) Знакододатнi та знакопочережнi ряди Канторалютий 2014 17 / 17
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.